PLAATSELIJK NIEUWS PLAATSELIJK NIEUWS ROMMELMARKT 2 DE EENDRACHTBODE Donderdag 3 juli 1986 THOLEN Mossel- en Zeevishandel DEURLOO EN ZOON PANHARING Diverse salades uit ei gen keuken. Onze bekende ronde huzarenschotels 4.95 Verwarmingsproblemen in Ter Tolne WAT U VERS HAALT IS PAS LEKKER! APPELFLAPPEN MINI MELKBOLLETJES J. VAN OOST Hulp voor ds. Verheul Chr. M.A.V.0. helpt Bartimeus De praktijk van dr. Kale is gesloten Veel mensen bij "Mens en dier" op de Regenboog Bevestiging legerpredikant B-rijder bleef A-klasse voor Orgelconcert in Ned.Herv. Kerk Gekneusde schouder Er komt weer een Kindervakantiespel! "Lenig maakt jong" naar Schilde Heenetrecht-indianen in de bossen Buurtvereniging maakte fietstocht Ter Tolne-kinderen expressief Kindermiddag Olympia Serieuze natuurgidsen Smurfenfeest basisschool Ter Tolne Dagelijks 1000 zwemmers OUD VOSSEMEER Zonnebloem naar Seppe Schoolreizen Die Heentrechtschool ADRIC. BROEKHUIS EN ZN Een begrip voor kwaliteit en service! Vijfde Avondwandelvierdaagse Jubilea predikanten BETAALBARE HAARMODE fttP&UON MIIEaVNDAV Wateroverlast De Vossenkuil Judoka's in België Annewas woonrijp BRILlEn- OOGR1ITMG - conincuEnzin BREDASESTRAAT10 Verkoop grond bedrijfsterrein Plattelandsvrouwen bezoeken de Meestoof School wil meubilair aanschaffen SINT-ANNALAND Ook hier school-inbraken THOLEN STAVENISSE SCHERPENISSE SINT PHILIPSLAND OUDVOSSEMEER POORTVLIET SINT ANNALAND SINT MAARTENSDIJK ANNA JACOBAPOLDER JACOBAPOLDER NIEUW VOSSEMEER THOLEN STAVENISSE SCHERPENISSE STAVENISSE SCHERPENISSE SINT PHILIPSLAND OUD VOSSEMEER POORTVLIET pi AATQFI I llf NIFIIWQ NA JACOBAPOLDER NIEUW VOSSEM I LF^FA I t Li I W IV MM I k W WW ^^E SINT PHILIPSLAND OUD VOSSEMEER POORTVLIET SINT ANNALAND SINT MAARTENSDIJK ANNA JACOBA POLDER NIEUW VOSSEMEER THOLEN STAVENISSE SCHERPENISSE Contr'Escarpe 11 Tholen Tel. 01660-2799-2550-2504-3257 2 kg. voor5.00 Advertentie I.M. Tijdens het stookseizoen zijn er dikwijls storingen opgetreden in het verwarmingssysteem van de openbare basisschool Ter Tolne. Dit kwam doordat de leidingen vol met putroest zaten en daar door trad er veel waterverlies op. Om de in de toekomst geen ver- warmingsprobelemen meer te hebben, zijn b en w van mening dat de leidingen vervangen moe ten worden. B en w hebben de raad voor gesteld de stichting Scouting Hee- netrecht een hypothecaire lening te verstrekken voor de bouw van een nieuwe accomodatie op Oesterputten. Het gaat om een f 25.000,(terug te betalen in 25 jaar), waarvan 1.000,— niet af losbaar is. In verband met het gereedkomen van een aantal woningen worden er in de Jhr. van Vredenburghlaan en de Kuipersdreef een aantal bestratings werkzaamheden uit gevoerd. B en w willen een nieuwe funde ring in het wegdek van de Molen singel aanbrengen (momenteel hebben de omwonenden te kam pen met wateroverlast). De be staande asfaltverharding wordt vervangen door klinkers. Er komt een trottoir en aan de zijde van de woningen komen parkeervakken. De openbare verlichting wordt aangepast. Ook worden er aan de slootkant bomen geplant. 5 haien4 betalen 12 stuks voor2.50 Wij gaan met vakantie vanaf 14 juli Urn 26 juli. Botermarkt 12 tel. 2324 Advertentie I.M. De kerkeraad van de Hervormde Gemeente heeft besloten iemand aan te trekken die twee dagen per week ds. Verheul gaat ondersteu nen met ondermeer bezoekwerk en schoolcatechese op de openbare school. In de week van 7 juli gaan de leer lingen van de chr. M.A.V.O. op pad voor Bartimeüs. Men wil pro beren zoveel mogelijk busjes uit te zetten om te sparen voor Barti meüs: 10 maanden lang b.v. iede re week een stuiver, of een dub beltje voor het werk van de prot.chr. vereniging, voor blinde- slechtziende en meervoudig ge handicapte kinderen en jong vol wassenen. Het werk wordt voor een groot gedeelte betaald door de overheid, maar niet alles. Van daar deze busjes-aktie voor dit goede doel. van 7 t/m 25 juli De apotheek is gesloten van 14 juli t/m 1 augustus Waarnemer spoedgevallen, ook voor apotheek: dr. Mellema, telefoon 2377 Advertentie I.M. Eerlijk is eerlijk, de groepen 1 en 2 van de C.N.S. De Regenboog kregen vrijdagavond tijdens de kijkavond van het project "Mens en dier" de meeste complimen ten. Zij waren onlangs naar de kinderboerderij geweest in het ka der van dit project en hadden daar alles heel goed bekeken met het resultaat dat alle bezoekers hun ogen uitkeken bij de niet van echt te onderscheiden kippen, ko nijnen, varkens, schapen e.d". De groepsleidsters en de kinderen hadden eer van hun werk. In de andere lokalen waren niet alleen de resultaten te zien van hetgeen de kinderen over dit thema had den gemaakt, maar er konden te vens spelletjes worden gespeeld. De opbrengst hiervan was bestemd voor de aktie "Zeeland helpt Nepal". De kinderen van groep 3 hadden een circus gemaakt. Bassie en Adriaan waren niet in de piste, maar verder was alles en iedereen aanwezig. Vooral de grote dikke olifanten zaten er levensecht bij. Het leuke van een project is dat alle vakken tijdens deze periode in de sfeer worden aangepast - 1 olifant 9 olifanten klinkt veel leuker dan 1 9. De dierentuin van groep 4, met daarbij een klein (bijna echt) zeehondje, giraffe, een leeuw e.d. trok veel kijkers en in de dierenwinkel van groep 5 was van alles te koop. Groep 6 maakte werk van "dier in het ver keer" en zij leerden o.a iets over de trekroutes van padden en over het speciale wild-viaduct in de Veluwe. Er werd in groep 7 gewerkt aan "Dier in sport en spel" en daar was onder andere een concours hippique en er werd in deze klas ook geëtst. "Dier in het dagelijks gebruik" - dus olifanten bij werk zaamheden in het oerwoud, ezels in Spanje, buffels op de rijstvel den. Alles was te zien bij groep 8. De jeugd had zich mede dankzij de voorlichting van het Zeeuws Steunpunt leren bekwamen in di verse nieuwe technieken: batik ken, zeefdrukken, taaldrukken, gipsverband om maskers te ma ken etc. De Ouderraad had een keur aan spelletjes die iedereen zonder par don meespeelde. Groep 1 en 2 - Welk dier hoort U? De le prijs was voor de fam. Krij ger. Groep 3 - Ballen gooien. De le prijs: Matthijs Hage. Groep 4 - Ringwerpen. De le prijs: Leonie Jansen. Groep 5 - Een echte cavia-race. De le prijs: Michel van der Stee. Groep 8 - Dieren- puzzel. De le, 2e en 3e prijs: Jaco van Gorsel. Verder kon men enveloppen trek ken, grabbelen, eigengemaakte kunstwerkjes kopen en dat lever de voor Nepal in totaal 1223,10 bruto op. Een prachtig resultaat. Ds. De Bie uit Waarde wordt zon dagmiddag om 14.30 uur in het kerkgebouw van Hervormde Ge meente Immanuël zal door ds. Karreman (Den Haag) bevestigd worden tot legerpredikant van de Vliegbasis Woensdrecht. Op 21 juni organiseerde de MAC Tholen de laatste rit voor de zo merstop in samenwerking met Al- bert Heyn Tholen/St. Philips- land. De niet al te moeilijke rit werd vooral beslist door het aan tal tijdstrafpunten. Zowel de start als de finish bevonden zich in de Zoekweg. In de A-klasse ging de overwinning naar equipe de Graaf uit Sliedrecht met 34 straf- punten, 2e A.v. Loo 40 p.; 3e E. Lambrechts 46 p. 4e W. Antho- nisse 48 p.; 5e. J. Overbeeke 48 p.; 6e C. de Waard 63 p.; 7e J.v. Weele 68 p.; 8e J. Goorden 77 p.; 9e S. de Korte 78 p. en 10e was J.v. Vossen uit St. Annaland met 100 strafpunten. In de B-klasse le verde equipe Groenleer een uitste kende prestatie door de winnaar uit de A-klasse ook nog voor te blijven, ze hadden alleen 8 tijdstrafpunten; 2e C. Smits 145p. 3. H. Jansen 166 p.; 4e J. de Graaf 183 p.; 5e H. Anthonisse 192 p.; 6e L. Bijnagte 273 p.; 7e J. v.d. Berge 278 p.; 8e M. Lind- hout 390 p. Op 30 augustus start de volgende rit om 19.00 uur van uit de Zoekweg. Zaterdag 12 juli om acht uur zal in de Ned.Herv. kerk een orgel concert worden gegeven door Jan van Westenbrugge. Hij is in 1948 geboren te Kerkwerve en studeer de o.a. bij Jan Brandwijk, Wil lem Oranje en Jan J. van den Berg en momenteel bij Herman van Vliet.Het programma bevat- werken van o.m. Herman Van Vliet (t.g.v. diens 25 jarig organisten-jubileum) Bach, Han del, Boëly, Karg-Elert enz., ter wijl het concert wordt afgesloten met een improvisatie gevolg door samenzang. Na afloop zijn gram- mofoonplaten/cassette's ver krijgbaar. Bij een aanrijding op zaterdag liep bromfietser M. uit Maassluis een gekneusde schouder op. Dat gebeurde op de Ten Ankerweg- Grindweg, toen de bromfietser geen voorrang verleende aan de bestuurder van een auto B. alhier. De bromfietser schoof over de motorkap, waarvan de voorruit en de linkerzijde werd vernield of be schadigd. M. werd per ambulance naar Lievensberg gebracht. In de laatste week van de grote vakantie (18 augustus t/m 22 augustus) zal er in en rond Meul- vliet weer een kindervakantiespel worden georganiseerd. De leiding is, in tegenstelling tot de vorige jaren, nu in handen van de stich ting Jeugd- en Jongerenwerk. Zij kunnen echter nog wel terugval len op de ervaring van de wijkver- eniging Buitenzorg in de persoon van mevr. Bartels. Er staat weer een filmochtend op het programma, een voorstelling van poppentheater Robhetty, er wordt weer een volksspelenkermis gehouden, er zal een speurtocht door de stad zijn en een knutsel- ochtend. De juiste gegevens zul len in een later stadium worden gepubliceerd. Het programma wordt steeds in de ochtenduren georganiseerd. Inl. tel. 4187. Op 24 juni vertrok om 9 uur via Poortvliet en Oud-Vossemeer (om nog enkele mensen op te ha len) een busreis, georganiseerd door de volksdansgroep "L.M.J." Voorzitter M. Verhoef-Theuns verwelkomde iedereen hartelijk, waaronder ook chauffeur Guust. Hij deed zelf ook een duit in het zakje en met hem aan het stuur reed men via Hoogerheide, Putte grens, door Wuustwezel en Brecht, langs de Abdij van Nazareth. De chauf feur vertelde, dat de hier wonende nonnen in een zeer strenge kloosterorde leven, die hen on dermeer het spreken verbiedt. Zij maken o.a. religieuze kleding en hosties. Het gezelschap reed ver der door de Kempen naar Schilde waar om half elf de koffie stond te wachten in het "Guntlerhof". Daarna volgde een quiz, waar voor twee dames op het toneel werden verzocht. Het werd uitein delijk gelijkspel. Intussen stond de warme maaltijd gereed en kon den de hongerige magen worden gevuld, degenen die nog een klein gaatje openhielden, vulden dit met ijs van het huis. Volgens plan vertrok de bus om 13.00 uur naar Brussel. Het Al- bertkanaal werd gekruist, de ring rond Antwerpen gepasseerd en door de tunnel onder de twee ka nalen doir, ging men via de oude weg over Boom naar het doel van deze middag. Men reed langs (en onder) het Atomium, het Hei- zelstadion, de Notre Dame van Laken, het Koninklijk Paleis en vele andere prachtige parken en paleizen. Tot slot kon men nog een uurtje op eigen gelegenheid de stad verkennen. Zoals afgespro ken, was iedereen om 16.00 uur weer bij de bus. Men vertrok langs de mooie Kempen-route te rug naar Schilde. Hier aangeko men stond de koffie-maaltijd klaar. Na dit alles kwam de show van eigenaar Guntler. Hij zong mooie en vrolijke melodieën met alle gelegenheid om uit volle borst mee te zingen. Dat de leden van de dansgroep zich niet onbetuigd lieten, laat zich begrijpen. Aan het einde van de avond volgde er nog een verloting en menigeen ging met een prijs naar huis. Het was een gezellige en zeker geslaag de dag. Het afgelopen weekend werd in de bossen van Huybergen voor de welpen en kabouters van Scouting Heenetrecht een kamp georgani seerd. Het thema was "India nen". De 13 kinderen, vergezeld door 5 leidsters en mevr. Priem die voor de maaltijden zorgde, werden vrijdagavond op de plaats van bestemming gebracht. Nadat de schuur slaapklaar was gemaakt en men het meegebrachte brood had genuttigd, werden van de la kens en dekens die men van thuis had meegenomen wigwams ge maakt. Na een korte nachtrust ging men 's ochtends aan de slag met het maken van totempalen. Hiermee werd 's middags het spel "totemroof" gespeeld. Er werd dit weekend zelfs nog een klein kampvuurtje gemaakt, 's Zon dags moest een van de leidsters, die door kannibalen ontvoerd was, weer opgespeurd worden. Nadat men zich aan friet tegoed had gedaan werden zondagmid dag voor de ouders, die ondertus sen weer arriveerden diverse zelf gemaakte toneelstukjes opge voerd. Kinderen en leidsters wa ren zeer tevreden over het fijne kamp, het lekkere weer en het uit stekende eten. De Buurtvereniging Oudelandse- buurt besloot zaterdag met een fietstocht het seizoen. Jong en oud reden zo'n 25 km: via Nieuw- Vossemeer en terug over Oud- Vossemeer, met ondertussen na tuurlijk een tussenstop. Weer in "de straat" gearriveerd, bleef men nog enige tijd gezellig op het schoolplein bijeen met spelletjes of zomaar "buurten". In alle lokalen en op het plein van de basisschool Ter Tolne kon men donderdagavond zien wat de jon gens en meisjes van groep 1 tot en met groep 8 met het thema "Ex pressie" hadden gedaan. Zo was er in lokaal 1 een schim menspel, waarbij zelfs de aller kleinsten genoten van het ver haaltje en de figuren in de kast. Lokaal 2 was ingericht als kanti ne, terwijl in lokaal 3 dia's wer den vertoond van diverse school activiteiten. Lokaal 4 liet video opnames zien van de kleuter school en op diverse tijden werd in lokaal 5 het liedje "Er was eens een draak" door de kinderen ge zongen en uitgebeeld door "be weegbare dozen" in de vorm van een draak. Lokaal 6 nodigde de bezoekers uit zelf expressief te zijn, met penseel en verf. Lokaal 7 was het toneel van een echte En gelse uitvoering van de musical "Mr. Pennelik". De oudste kin deren lieten het resultaat zien van wat men met Engels als verplicht vak op school kan bereiken. Compliment jongens en meisjes! In lokaal 8 werden video-films vertoond over alle groepen die de ze donderdagmiddag alle uren aan expressie-vakken hadden besteed. Expressievakken zijn: te kenen, handvaardigheid, gym nastiek, zingen, dans, spel en to neel. In lokaal 9 werden brood deegfiguren gemaakt en op het plein werden dansjes opgevoerd. Sommige kinderen waren daar niet weg te krijgen en zij dansten, ondanks hoge temperaturen, bij na de hele avond mee. In de ge meenschapsruimte konden de be zoekers die in grote getale waren opgekomen de handvaardigheids werkstukken van hun zoons en dochters, broers of zussen, of kleindochters en kleinzoons be wonderen. Handvaardigheid is een vak dat de kinderen voortdu rend leert bezig zijn met de dingen in de wereld om hen heen. Ze le ren vooral goed kijken en voelen, vorm, kleur, ritme en constructie. Elke groep werkte o.l.v. mevr. C. van Steekelenburg aan een eigen thema en met verschillende tech nieken. Er werden bv. kastelen gebouwd, macramé geknoopt, griezelige dieren gemaakt, gekke brillen geknipt, er werd linoleum- snijwerk gemaakt en afgedrukt. Er was groepswerk te zien in de hoge torens en heel leuk waren de "voel-lekkers" waarbij dan bv. weer iets werd verteld over brail le. De kinderen van de groepen 1 en 2 lieten de kijkers zien wat men allemaal met kosteloos materiaal kan doen en natuurlijk was er van hen ook veel over het "Smurfen- feest" te zien. De groepen hadden per klas ook weer iets aan expres sie gedaan, figuurzagen, mo- zalekplakken, werken op het plat te vlak en ruimtelik, er was ook met "levend materiaal, bv. tak ken, stenen e.d. geknutseld, het geen leuke resultaten te zien gaf. Er was in een klas ook met taal expressie gewerkt en nadat men eerst de voeten of handen had na getekend en daarna met verf de veegtechniek had toegepast, werd via spreekwoorden de fantasie van de kinderen geprikkeld. Dat leverde komische resultaten op. Er was voor een klas een speciale gymles en de klas van mevr. Zuid- weg haakte in op haar verjaardag en zij had dan ook heel veel bloe men in haar lokaal. De reis naar de Efteling kwam in een werkstuk naar voren en men kon ook nog eens napraten over de schoolver- kiezingen. Het was donderdaga vond in Ter Tolne een groot crea tief centrum. Op het kleine veld van Tholense Boys was het woensdagmiddag 25 juni gezellig druk met zo'n 23 jongens en meisjes tot en met 5 jaar die nu eens niet op de gym nastiekles zaten, maar leuke spel letjes buiten speelden. Het was bijzonder warm en naast de spelletjes als touwtrekken, skippybal, ringwerpen, frisby gooien en voetballen, viel natuur lijk ook het ravotten met water in de smaak. Met muziek op de ach tergrond en een ijslolly in de hand was het voor de jongsten van Olympia best een paar uurtjes uit te houden. Rond 4 uur werden zij weer door de ouders opgehaald. De deelnemers aan de Natuurgid- sencursus blijken serieuze mensen te zijn. Men is gedurende de afge lopen maanden een keer per twee weken in Meulvliet bijeen geweest om daar te studeren op het milieu in al haar facetten. Men zal straks ook verder gaan met problemen als planologie e.d. Het ligt in de bedoeling, dat deze 22 mensen aan het einde van de cursus (±2 jaar) natuurgids zijn zodat zij ook excursies e.d. kunnen leiden. De Natuurvereniging Tholen is bijna klaar met het programma van dit seizoen. Zaterdag a.s. wordt nog een bezoek aan het Arboretum in Kalmthout gebracht, waarna men de Kalmthoutse Hei zal bezoeken, 's Avonds sluit men het seizoen af met een gezamenlijke barbecue. Zaterdag 21 juni bracht het gezel schap (Natuurgidsen en Natuur vereniging) onder leiding van Piet van de Reest (de kenner bij uit stek) een bezoek aan het natuur gebied Rammegors. Zaterdag 28 juni werd het schorrengebied het Slaak onder St. Philipsland enke le uren doorkruist. Tijdens de ruim 4 uren durende wandeling, die zeker wel enige conditie ver eiste, gezien het geaccidenteerde terrein, werd de flora en fauna uitgebreid bewonderd. Dat deze keer ook het klimaat prima mee werkte, was mooi meegenomen. Het schoolplein van de Bijenkorf (vroeger kleuterschool maar nu huisvesting van de groepen 1 en 2 van Ter Tolne) was woensdagoch tend omgetoverd in een groot smurfenbos. De knutselsmurfjes, lolsmurfen, smulsmurfjes, grote smurfjes en smurfinnen, maar ook Gargamel en Asrael, allemaal waren ze present tijdens het smur fenfeest. De ouderraad, het per soneel, maar ook andere behulp zame ouders, hadden er voor de jongste kinderen van Ter Tolne weer een prachtig feest van ge maakt. Er werden spelletjes in de smurfensfeer gespeeld: luiers was sen door de smurfen (lekker klod deren met water tijdens het war me weer), door tonnen kruipen (achtervolgd door Gargamel), zelf smulsmurf spelen (koekjes versieren) het was allemaal even mooi. Maar ook de oliebollen en de limonade vielen goed in de smaak, om van de frietjes met knakworst maar niet te spreken! De liedjes die op school geleerd werden, zong men tot slot uit vol le borst mee en toen was het feest weer ten einde en gingen de wit met blauw geklede smurfjes, som migen zelfs met een blauw ge zicht, tevreden huiswaarts. De da mes van der Heyden en Wiering die vroegtijdig de ouderraad ver laten, werden bedankt en kregen een bloemetje overhandigd. In zwembad de Spetter is woens dag voor het eerst dit seizoen ge zwommen voor het A- en B- diploma. Voor A slaagden 18 kin deren, terwijl 17 kinderen met het B-diploma naar huis gingen. De beoordelingscommissie bestond uit dhr. Jansen en mej. Heuse- veldt, terwijl vanaf de kant een groot aantal ouders belangstelling toonde voor de verrichtingen van hun zoon of dochter. Het zwembad kan de drukte van het zwemmers-aanbod nauwelijks aan. De trimmers zijn 's morgens vroeg al present, er worden volop schoolzwemlessen gegeven, ver der de gewone zwemlessen, er is 's ochtends en 's middags gelegen heid voor de moeders met kinde ren tot 4 jaar om bij het kikker bad en op de speelwei te zonnen en te spelen met hun kroost. Na half vier stroomt de jeugd in grote getale door de poort. Maar ook in de avonduren wordt onophoude lijk door mevr. Jansen op de tel ler gedrukt en diverse keren pas seerde men de 1000 bezoekers per dag. Op het programma voor dit sei zoen staat o.a. ook weer het dauwzwemmen: 22 augustus. De zwemvierdaagse 2, 3, 4 en 5 sep tember en voor de liefhebbers zal de Oosterscheldezwemtocht weer worden georganiseerd. Een nadeeltje tijdens dit prachtige zwemseizoen is dat "*t Wienkelt- je" nog steeds niet verhuurd is. Dat is voor veel van de (dikwijls jeugdige) bezoekers een grote handicap. Drieënveertig leden van De Zon nebloem hebben een bezoek ge bracht aan vliegveld Seppe. De 11 auto's, zetten eerst koers naar 't Trefpunt in Wouw, waar koffie en gebak stonden te wachten. Via een mooi route (uitgestippeld door voorzitter E. Geluk) toog men naar vliegveld Seppe bij Bos- schenhoofd. Tot genoegen van de bezoekers stegen er verschillende vleigtuigen op. In het restaurant van het vliegveld werd de koffie maaltijd genuttigd en rond 15.00 uur ging men huiswaarts. De groepen 1 en 2 van openbare basisschool Die Heenetrecht, zijn woensdagmiddag met de bus een middagje naar de Heide bij Ber gen op Zoom geweest. Het onder wijzend personeel en leden van de ouderraad begeleidden de leerlin gen bij het uitstapje, dat niet on der schooltijd mocht plaatsvin den. Het was schitterend weer en met grote animo werden in het zand een aantal kastelen ge bouwd. Een en ander werd onder broken met limonade en chips. De tijd was veel te snel verstreken. Moe en vol zand, keerde men te vreden huiswaarts. De groepen 3 tot en met 6 bezoch ten vrijdag de Efteling. Ook zij hadden prachtig weer. Men ver trok om 8.30 uur vanaf het schoolplein. In Kaatsheuvel werd de dag moeiteloos doorgebracht. Stipt op tijd bracht de bus het vol dane gezelschap zonder ongeluk ken weer thuis. Traditiegetrouw brachten de leer lingen van de groepen 7 en 8 drie dagen door op Camping de Wil- dert in Bosschenhoofd. De bonte stoet vertrok woensdagmorgen om 8.30 uur op de fiets richting Steenbergen. De dames Capelle en Heyboer vormden weer de be proefde achterhoede van de kara vaan, terwijl de heren Kleiss en Brusselaars als geroutineerde kop- trekkers optraden. Na een snelle tocht werd er in Kruisland wat ge geten en gedronken, waarna het tweede gedeelte van de reis volgde. Zonder pech bereikte men Bos schenhoofd, waar dhr. van Westen al met de bagage klaarstond. Na het inruimen van het kamp en een Juwelier-horloger-opticien GROTE KERKSTRAAT 5-7 STEENBERGEN TEL.(01670)6 33 85. geïmproviseerse maaltijd ging men per fiets naar Hoeven, voor een bezoek aan de pottenbakker. Deze oogstte veel succes met z'n demonstratie. De jarige Diana Maas mocht ook een poging wa gen op de schijf en dat ging haar niet slecht af. Mare Roza bleek een geweldig pottenbakker te zijn. Dit tot enig ongenoegen van meester Vroege, die slechts kurke- trekkers wist te vervaardigen, 's Avonds werden er spelletjes gespeeld in het bos. Toen het wat donker begon te worden was het opvallend dat een aantal scholie ren dicht in de buurt van de bege leiders te vinden waren. De volgende dag bezocht men de sterrenwacht. De gids vertelde veel interessante dingen. Niet iedereen werd door de kijker een ster ge waar. De enige leerling die door de kijker een smurf had waarge nomen, werd voor niet goed snik versleten. Toch bleek zij het bij het rechte eind te hebben, 's Mid dag zocht men verkoeling in het Bosbad. Na een zeer geslaagde barbecue nam men nog een kijkje op de trimbaan. Drie jongens leg den tot ieders verwondering het parcours driemaal af. De kinde ren zochten vrij vroeg de slaapzak op. Vrijdags werd het kamp opge ruimd en werd er nog een speur tocht gemaakt. Het galgemaal werd genuttigd en daarna keerde men huiwaarts. In Steenbergen verraste de oma van een van de kinderen de leerlingen met ijs en de begeleiders met koffie. Iets voor 19.00 uur kon men de wach tende ouders begroetten. De voor zitster van de ouderraad dankte de beleiders voor hun goede zor gen en overhandigde hen een bloemetje. (N.H. Kerk) op zaterdag 12 juli op het kerkplein. Aanvang 10.00 uur. Advertentie I.M. Voor de vijfde editie van de avondwandelvierdaagse kon de organiserende v.v: Vosmeer een re cord aantal van 166 deelnemers noteren, waarvan 122 op de 5 ki lometer. De grootste groep was de School met de Bijbel (51), gevolgd door gymnastiekvereniging Spido met 39 deelnemers. Dinsdag voer de de tocht de lopers over de schil derachtige Broekse- en Vrijbergse- dijk, terwijl de 10 km.-lopers via de Slaakweg en de Hollaereweg liepen. Woensdag lag het traject van de 5 km. ten zuiden van Oud Vosse- meer en de 10 km.-lopers deden Nieuw Vossemeer aan. Vrijdag wordt het evenement afgesloten, muziekvereniging OVM zal hier bij aanwezig zijn. De uit ons dorp afkomstige predi kanten ds. J.C. Stelwagen en ds. E.E. de Looze hebben respectieve lijk hun 45- en 55-jarig ambtsjubi leum herdacht. Beiden hebben ze hun jeugd in Oud-Vossemeer doorgebracht. Ds. Stelwagen preekt momenteel in Ede en ds. De looze staat in Ermelo. Ring 14, St. Annaland tel.: 01665-2102 Advertentie I.M. Advertentie LM. Door wateroverlast is er schade ontstaan aan de parketvloer in de foyer van dorpshuis De Vossen kuil. Een groot deel van de par ketvloer is hierdoor onbruikbaar geworden. Ook is er, als gevolg van verzakking, schade ontstaan aan de vloer in de grote zaal. Aan gezien een onderzoek naar de oor zaak van de schade niet zonder schade aan de vloer kan plaats vinden, terwijl het dan nog onze ker is of de oorzaak te achterha len is, zijn b en w van mening dat' het proces van verzakking afge wacht moet worden. B en w stel len de raad voor dat de foyer voorzien wordt van nieuw mar- moleum vloerbedekking en dat met de daaruit vrijkomende nog goede stukken parket, de vloer in de grote zaal gerepareerd wordt. De geluidsinstallatie van de Vos senkuil wordt verplaatst naar ach ter de bar. Ook worden er twee luidsprekers in de foyer geplaatst, zodat het mogelijk is dat er nu achtergrondmuziek in beide ruim tes te verzorgen. In het verleden is er schade ontstaan aan de geluids installatie doordat de versterker onbeschermd in de grote zaal was eeDlaatst. Judovereniging O.V.J.V. was zater dag te gast bij Judovereniging Be- rendrecht te Zandvliet. Dit ter ge legenheid van het 10-jarig bestaan van de Belgische club. Drie Thoolse judoka's behaalden een ereprijs in hun gewichtsklasse, te weten: M. de Jonge(l), M. Govers (3) en J.P. Paap (3). Aannemingsbedrijf C.A. Scherpe- nisse en Zn. alhier gaat voor 11.000,— een gedeelte van de Hoenderweg en het Domineeshof woonrijp maken. Dit gedeelte, ten predikbeurten Zondag 6 juli THOLEN HERVORMDE GEMEENTE 9.30 en 18.30 uur ds. Verheul GEREF. KERK 10 u. ds. Droogendijk 17 u. ds. Baas, Oosterhout NED. PROT. BOND 10.45 u. ds. van der Meiden, Breda (v^JJJRTERinG^^J BERGEN OP ZOOM Advertentie I.M. noorden van de ijsbaan, zal de naam 'Annewas' krijgen. Anne was is genoemd naar de verlan ding van de boezem van een voor malig sluis van de Oudeland- polder. W. Mosselman heeft b en w ver zocht medewerking te verlenen voor de vestiging van een nieuwe bedrijfsruimte op het industrieter rein aan de Veilingweg. De heer Mosselman heeft sedert enige ja ren een bedrijf in rolluiken en alu minium constructies. Door een duidelijke groei is de huidige ge huurde ruimte te klein en is uit breiding noodzakelijk. B en w hebben de raad verzocht het benodigde crediet beschikbaar te stellen voor het aanleggen van de riolering in de Hoenderweg (het gedeelte Domineeshof - Cu- reestraat). De gemeente is momenteel druk aan het onderhandelen met een bedrijf dat zich wil vestigen op het bedrijfsterrein alhier. Dit be drijf wil op korte termijn haar plannen realiseren, vandaar dat de benodigde gemeente in onder handeling is met grondeigenaar J.L. Goedegebuure. Hij wil zijn grond in fasen verkopen. Dit vin den b en w een aantrekkelijke constructie, vooral omdat daar mee een basis wordt gecreëerd voor een laag onkostenniveau; zwaar drukkende rentelasten wor den hiermee voorkomen. B en w hebben de raad voor gesteld de begroting van de Wezen-Armen goed te keuren. De begroting van baten en lasten sluit met een batig exploitatiesaldo van de woningen van 14.930,29 en een batig exploitatiesaldo van de overige bezittingen (opbrengst landerijen en rente eigen kapitaal) van 46.748,61. Drieëntwintig leden van de Platte landsvrouwen en enkele andere belangstellenden hebben woens dag een excursie in de eigen woon plaats gehouden. Eerst werd het Streekmuseum bezocht, waar de heer Geuze de rondleiding ver zorgde. Behalve de permanente tentoonstelling, konden een aan tal tegels van de kunstenares Frouwien Visser bekeken worden. Met ondermeer afbeeldingen van vogels en bloemen, kon men ook een prachtige serie klederdrachten bewonderen. Na een qur zette het gezelschap koers richting de molen, waar de dames ontvangen werden door de heren Kodde en Van Winkelen. Zij vertelden niet alleen over de werking van de molen, maar lie ten ook veel zien. Dhr. Kodde zei dat de opkomst van de welvaart, het brodeloos worden van de mo lenaar betekende. Men bekeek nog een fotoboek en daarna ging men vervolgens voorzichtig via de steile trap naar beneden. Dhr. Kodde sprak tot slot de hoop uit dat er tijdens de nationale molen dag meer mensen uit eigen dorp de molen komen bezichtigen. Ter afsluiting werd er op het terrasje van "de Lagune" nog wat gedron ken en er kon teruggezien worden op een gezellige en leerzame middag. Het bestuur van de School met de Bijbel heeft b en w gevraagd de kosten voor de inrichting van een speellokaal te vergoeden. De be nodigde materialen zijn een zwiepkast, een zwiepplank. twee banken en twee matten. Het colle ge stelt de raad voor de kosten te dekken. Dhr. M.J. van Houte uit Scherpe- nisse heeft b en w verzocht een strookje grond nabij het pand Ring 19 te mogen kopen. Maandagmorgen werd zowel op de openbare school als op de School met de Bijbel ondekt dat er was ingebroken. Het onderzoek leerde dat men via de chr. school was binnengedrongen en bij het noodlokaal een raam had openge broken. Het hoofd van de chr. school en uiteraard ook later de politie, constateerde dat in de lo kalen de bureaus waren onder zocht en al waren er wel een paar laden open blijven staan, er verder niets vermist of vernield was. Het geen van waarde was bleek achter slot en grendel te zitten. Aange zien men dus te weinig van waarde in de chr. school vond, werd ver- VERVOLG PAG. 14 HERV. GEM. IMMANUEL 10 u. ds. Boerlijst 14.30 bevestigings ds. De Bie door ds. Karremans, Den Haag CHR. GEREF. KERK 10 en 18.30 u. ds. Van Beek, Vee- nendaal GEREF. GEM. 10 en 18.30 u. ds. Tanis 14.30 u. leesdienst R.K. KERK za. 19 en zo 10.45 u. H.Mis OUD VOSSEMEER HERVORMDE GEMEENTE 9.30 en 18.30 u. ds. De Kieviet GEREF. KERK 10 u. ds. Knibbe 15 u. dhr. Stam, Oud Beijerland CHR. GEREF. KERK 10, 14.30 en 18.30 u. leesdienst GEREF. GEM. IN NED. 10, 14.30 en 18.30 u. leesdienst R.K. KERK za. 17.30 en zo 9.30 u. H.Mis SINT ANNALAND HERVORMDE GEMEENTE 10 u. dhr. Groenendijk, 18 u. ds. Van Herk GEREF. GEM. 9.30 en 18 u. leesdienst GEREF. GEM. IN NED. 9.45, 14.15 en 18.15 u. leesdienst STAVENISSE HERVORMDE GEMEENTE 10 en 18 u. ds. den Butter OUD GEREF. GEM. 9.30, 14 en 18 u. leesdienst SINT MAARTENSDIJK HERVORMDE GEMEENTE 9.30 en 14.30 u. ds. Van Loon HERV. GEM. REHOBOTH 10 u. ds. Hoekstra, Hoogerheide 19 u. ds. Spruijt, Amsterdam OUD GEREF. GEM. 9.30, 14.30 en 18.30 u. leesdienst do 10. 19.30 u. ds. Kamp GEREF. GEM. IN NED. 9.30, 14 en 18.30 u. leesdienst SCHERPENISSE HERVORMDE GEMEENTE 9.30 en 14.30 u. ds. Van Bergen- Bravenboer GEREF. GEM. 9.30 en 18.30 u. ds. Beens 14.30 leesdienst POORTVLIET HERVORMDE GEMEENTE 10 u. ds. Van Herk 18 u. dhr. Damen, Schelluinen GEREF. KERK 10 u. ds. Moolenaar, Ulvenhout 14.30 u. ds. Droogendijk GEREF. GEM. 10, 14.30 en 18.30 u. leesdienst SINT PHILIPSLAND HERVORMDE GEMEENTE 9.30 en 14.30 u. kand. Van Vuu- ren, Nieuwersluis GEREF. GEM. 9.30 en 18 u. leesdienst OUD GEREF. GEM. 9.30, 14.30 en 18.30 u. ds. vd. Meer ANNA JACOBAPOLDER GEREF. KERK 10 u. ds. Lo, Oudenbosch 15 u. ds. Knibbe Zaterdag 5 en zondag 6 juli Tholen, Poortvliet, Oud Vosse meer en Scherpenisse (dr.Padt) Dr. Padt, Poortvliet, tel. 01662-2400 St. Maartensdijk, St. Annaland, Stavenisse en Scherpenisse (Dr. vd. Bel) Dr. Noteboom, St. Annaland, tel. 01665-2400 St. Philipsland en Nw. Vossemeer Dr. De Groot, Nw. Vossemeer, tel. 01676-2545 AMBULANCEVERVOER Tel. 01650-40000 TANDHEELKUNDIGE HULP Verkouteren, St. Annaland, tel. 01665-3366 DIERENARTS W. BRONS Tholen spr.u. za 11-12 u. Poort vliet za 8.30-9 u. tel. 01666-2596 WIJKVERPLEEGSTERS Tel. 01666-2318 WELZIJNSORGAAN THOLEN Alg. maatsch. werk, gezinsverzor ging en informatieadvieswerk, dag. 8.30-10 u., geestelijke volks gezondheid di, do, vr. morgen 9-10 u. en volgens afspr. Hoogstr. 12 Tholen INFORMATIE KLACHTENB. GEZONDHEIDSZORG Tel. 01100-31594 ANONIEME ALCOHOLISTEN wo. 19 u. Kerkstraat 15, Tholen, tel, 01660-3742 CONS.ALQ EN DRUGS Afspraken: tel. 01100-23420 TELEFON. HULPDIENST Tel.01180-15551 d/n 01180-36251 (chr) kindertel.: 01180-38080 of 01650-56600 MAATSCHAPPELIJK WERK Voor hulp alg. maatschappelij- kwerk buiten kantooruren (nood situaties) tel. 01110-3184 LAAT LEVEN Hulp bij ongewenste zwanger schap tel: 01660-3947 of 01665-2654 RUTGERSHUIS Parallelweg 3, 01640-40424 BLIJF VAN M'N LIJF Opvangtehuis voor vrouwen, tel. 01184-14645 ADVIESB. GEHANDICAPTEN Jelderda, St. Philipsland, tel. 01677-2533 WERKGROEP AL LEENSTAANDEN Tel. 01662-2830 of 01676-3113 START Uitzendbureau START vrijdag middag van 13.30 tot 16.30 uur. arbeidsbureau te Tholen. STORINGEN ENERGIE Tel.01177-2533 KAMER VAN KOOPHANDEL Di van 9-12 u. in gem.huis St. Maartensdijk HOOGWATERSTANDEN do 3 juli t/m vr 11 juli donderdag 3 vrijdag 4 zaterdag 5 zondag 6 maandag 7 dinsdag 8 woensdag 9 donderdag 10 vrijdag 11 ma 7 NM 6.59 1.49 - 14.29 2.49 - 15.19 3.39 - 4.24 - 5.04 - 16.04 16.39 17.09 5.44 - 17.49 6.24 - 18.34 7.04 - 19.14 7.49 - 19.54

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1986 | | pagina 2