Burgemeestersfeest met zang en muziek 30ste Thoolse Dagen zuchten onder warmte Diefstallen Rieburch opgelost Albert Potappel droeg een gedicht voor ZESTIEN PAGINA'S NIEUWS VAN THOLEN EN FLIPLAND Krappe jas Uitbreiding gem. huis BOUMAN POTTER A.J. SCHOT zn. b.v. Zwemvierdaagse in Haestinge Donderdag 3 juli 1986 42e Jaargang no. 33 Burgemeester en mevrouw Van der Munnik zongen dinsdagavond om tien uur uit volle borst al het Zeeuwse volkslied mee, waarmee de vier Thoolse muziekvereni gingen hun muzikale hulde op het sportveld voor Haestinge te St. Maartensdijk besloten. Dat was de finale van een in meerdere opzichten warm onthaal voor de nieuwe Thoolse burgemeester. De zakdoek moest er nogal eens aan te pas komen om het zweet van het voorhoofd te wissen, na vele goede wensen in ontvangst te hebben genomen, 't Was eigenlijk te zomers voor lange toespraken en iedereen was blij naar buiten te kunnen, waar de muziekkorpsen een serenade brachten. Bijna 500 gasten Organisatie komt ternauwernood uit de kosten "We dachten een leuk programma te hebben, maar 't is te warm, evenals in 1976", concludeerde voorzitter M.C.J. Kosten zaterdagmiddag tijdens de 30ste Thoolse Dagen. Na vier uur vielen er nog wel een paar druppels regen op het Pluimpotterrein, maar dat was een unicum tijdens deze fraaie, zomerse dagen. De meesten zochten liever de waterkant op, want voorzitter Kosten telde maar 700 betalende bezoekers, 1000 minder dan anders. Euterpe Vrouw bijt Boeienkoning Brandweer Oud-Vossemeer Doré 50 tot 78 Voor de fijne Hollandse Nieuwe. Iedere dag aanvoer van verse ansjovis. Voor al het fijne uit de zee nog steeds naar Thoolse Vishandel Dankzij de initiatieven van het Thoolse Rode Kruis verbandje los, maar jullie zijn toch allemaal heeft ook Oud-Vossemeer gediplomeerde EHBO'ers op de basisschool. Dokter A.W.A. de Looze reikte donderdagmiddag aan zeventien leerlingen van de School met de Bijbel het getuigschrift jeugd EHBO- A uit. Het was voor hem de eerste keer, dat hij een examen afnam en de huisarts had er geweldig van ge noten. "Jullie hebben goed les gehad van meester Biesheuvel en juffrouw Niemantsverdriet, want jullie wisten er erg veel van. Naast de theorie was er ook praktijk met beademing, stabiele zijligging en het aanbrengen van verbanden. Er zat nog wel eens een verbandje los, maar jullie zijn geslaagd", zei dokter De Looze. Namens de Thoolse Rode Kruiscolonne dankte dhr. Kurvers alle medewerkers aan de cursus. Hij hoopte, dat de kinderen in de toekomst verder zouden bou wen aan hun EHBO-opleiding. Dit is mogelijk via de B-cursus, die centraal in St. Maartensdijk wordt gegeven. Voor Oud-Vossemeer behaalden al eerder scholieren in St. Maartensdijk, St. Philipsland en St. Annaland het diploma jeugd EHBO-A. DEZE WEEK: Zaterdag vierde Thoolse fietsdag Eendrachtbode Postbus 5 4697 ZG Sint-Annaland Telefoon 01665-2752 Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint-Philipsland, waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Postrekening 12 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement f 18,55 per halfjaar. Per jaar f 35,55 per post f 45,per jaar. Losse nummers f 1,10. Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 u. Advertentieprijs I 0,34 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden f 7,50 contant. Inclusief btw op rekening f 9,—. Hoofdredacteur W Heijboer Een krap jasje zit niet gemakke lijk. Zeker niet bij temperaturen als we de laatste weken ook in het- Zuidwesten, dus ook tijdens de Thoolse Dagen beleefden. Zelfs de scholieren hebben binnen de muren moeten puffen,want hun vakantie is nog niet aange broken. Wel zulleninmiddels de meeste studieboeken bij het voor- tgezetonderwijs al zijn ingeleverd of in de tas verdwenen en restnog wat nazorg voor de leerkrachten en wat sport ofdergelijke voor de leerlingen. Maar hiermee is de krappe jas nog niet uit de verf. Van eenjasje kunnen we namelijk niet spreken als het gaat omuitbreiding van het gemeentehuis te Sint Maartens dijk. Het behoeft nauwelijks in de her innering te worden opgeroepen, dat na de gemeentelijke herinde ling in 1971 mede wegens de ruim telijke knelpunten in Tholen-stad en de omvang van het gemeente huis in Sint-Maartensdijk daar voor de zetel werd gekozen. Wel bleek renovatie en uitbreiding een noodzaak. Begrijpelijk, want het gemeentehuis was wel ruim, maar diende alleen voor Sint- Maartensdijk en niet voor alle Thoolse kernen. Nieuwbouwzou ook minstens 6,5 miljoen gulden kosten en als deverbouw en uit breiding van het bestaande daar niet bovenuit kwam,kon men zon der gewetensbezwaar kiezen voor bestendiging van een monument. Architecten en bouwers kozen voor een toekomstvisie, want na eenkleine 6,5 miljoen moest men het er toch wel een tijd mee kun- nendoen. Nu gaat alles tegenwoordig veel sneller dan het de vorige eeuwen het geval was. Toch zal het de ge- wone burger bevreemden, dat de tijd tussen de vernieuwing en de uitbreiding en de nu al weer te nauwe jas maar zo kort is. Ligt dat nu aan een toen nog te bekrompen visie van architecten of ligt het aan de uitbreiding van de ambtelijke taken. Wilde men bij de eerste verbouw al verder gaan, maar werd dat be let omdat de aangrenzende pan den nog niet in bezit waren of was het inderdaad zoals werd voorge houden, dat men het zo voorlopig wel zag zitten. Van een dusdanige groei van de gemeente is in elk geval geen spra ke. Waarschijnlijk wel van ambte lijke rompslomp, die van bovenaf zijn oorsprong heeft en waaraan de plaatselijke overheid ook maar weinig kan veranderen. Dat alles ondanks een uitgesproken politie ke wil tot deregulering. Op rijks niveau wil het nieuwe kabinet het ambtenarenapparaat afslanken. Op gemeentelijk niveau verliet de woningstichting Beter Wonen en kele maanden geleden het ge meentehuis. Er werd ruimte ge maakt door mensen en bureaus. De automatisering neemt steeds verder toe, maar desondanks zit men te krap. "Al geruime tijd erkennen wij de noodzaak om te komen tot uit breiding van het gemeentehuis," zo schrijft het college in haar pre advies. De uitbreiding kan plaats vinden naast het gemeentehuis langs de Ds. de Bresstraat. Er is al een vooronderzoek gepleegd, maar voor verdere stappen is een krediet nodig van 30 mille. Dan kunnen plannen worden uitge werkt. Realisering is pas nodig na 1987. Mogelijk voldoende tijd om de noodzaak van de uitbreiding ook bij de burgerij wat geloofwaardi ger te maken. (G.H). Dinsdag werd van de zijde van de school bij de politie aangifte ge daan, dat er op De Rieburch te Sint Maartensdijk tot tweemaal- weer geld werd vermist. Bij het onderzoek werd een scho lier verhoord en daaruit volgden weer andere namen, waarna ver volgens een drietal minderjarigen in het politiebureau te Tholen te recht kwam. Ze bekenden drie keer te hebben ingebroken in de openbare basisschool, via een ruit aan de achterzijde. Er werden wat kleinere goederen meegenomen. Eerdere inbraken in de Rieburch, waarbij wat groter materiaal werd vermist, werden hiermee niet op gelost. Evenmin is bekend of er verband bestond tussen de inbra ken in de scholen te Poortvliet, ruim een week geleden en maan dag in beide scholen te Sint Anna- land. In elk geval is nu al een eer ste succes op dit terrein door de politie geboekt en met verwach ting wordt uitgezien naar een vol ledige oplossing van deze in braken. •>£-/ 'r+r* «Si De nieuwe Thoolse burgemeester H.A. van der Munnik bedankt leerlingen van de drie basisscholen uit Oud-Vossemeer, die dinsdagmiddag bij Haestinge in St. Maartensdijk voor een erehaag zorgden. Waar wij nu nog op vertrouwen, dat u vlug onze school laat bouwenzo brachten de kinderen de moeilijke huisvestingvan de Vossemeerse scholen in een welkomstlied naar voren. Links mevr. Van der Munnik. Voorzitter M. van Damme van de Bond van muziekgezelschappen Tholen/St. Philipsland wenste het burgemeestersechtpaar vele goede en gezonde jaren toe op Tholen. "We hopen dat u tussen ons, ach ter ons en onder ons wilt zijn", al dus Van Damme, die benadrukte dat de gemeente vier muziekvere nigingen 'rijk' is. Hij wees ook op de symboliek van de samenwer king bij deze muzikale hulde o.l.v. de dirigenten Van Broekhoven, Van Driel, Van Os en Steijns. 'Houdt er de moed maar in', werd het nieuwe burgemeestersechtpaar toegespeeld, waarna er weer han den gedrukt moesten worden: de besturen van de vier muziekkorp sen werden aan dhr. en mevr. Van der Munnik voorgesteld. Het burgemeestersfeest trok dins dag bijna 500 gasten: 's middags tekenden 190 mensen((oud-)ge- meentebestuurders, ambtenaren, brandweer, politie en vertegen woordigers van allerlei instellin gen) het receptieboek, 's avonds gaven 275 mensen(grotendeels bestuurders van verenigingen) blijk van hun belangstelling. Er waren diverse geschenken, veelal bloemen, maar ook een prachtige bak met agrarische produkten van de ZLM. Leerlingen van de Zeeuwse mu ziekschool, het Thools klarineten semble en het Smalstads Mannen koor o.l.v. Jan Wesdorp fleurden de receptie op. Voor het laatste optreden mochten dhr. en mevr. Van der Munnik om negen uur even rusten en dat was welkom, hoewel de ceremoniemeester, ge meentesecretaris T.C. Benou, daarvoor de rij met receptiegan- gers nog langer moest laten wachten. Daarna was er nog even een on derbreking, want-de bekendste Tholenaar, Albert Potappel uit Stavenisse, wilde het burge meestersechtpaar met een gedicht verwelkomen. Hij noemde er zijn adres bij en de burgemeester zeg de toe, dat Albert Potappel een brief terugkrijgt. len uit Oud-Vossemeer. Bij loting was Oud-Vossemeer voor de hul diging uitverkoren. Naast een 'wees welkom', vroegen de kinde ren in een lied ook aandacht voor de niet-ideale situatie met de schoolgebouwen in Oud- Vossemeer. In Haestinge volgde daarna de raadsvergadering met de officiële installatie van Hendrik Arie van der Munnik tot burgemeester van Tholen. In de met bloemen ver sierde sportzaal werd het woord gevoerd door loco-burgemeester P. van Schetsen, burgemeester Van der Munnik, raadslid J. de Bres en gemeentesecretaris T.C. Benou. Na sluiting van de buitengewone raadsvergadering(maandag a.s. is er een gewone werkvergadering) voerden nog acht sprekers het woord, waarna er zich een lange rij vormde om het echtpaar Van der Munnik te feliciteren. De nieuwe Thoolse burgemeester werd warm onthaald. Ook voor het amusementspro gramma in de tent was er zaterda gavond lang niet die animo als an dere jaren. Met nog concurrentie van andere evenementen, waren er maar 163 mensen, zo'n 150 min der als verwacht. "Het is erg ma ger voor zo'n dansorkest als Bird- land, dat van alles kan", zegt bestuurslid mevr. Van Tilbeurgh. Na de prijsuitreiking van de auto rally bleven er maar weinig feest vierders meer over. De talentenjacht had donderdag met circa 300 mensen ook 100 be langstellenden minder getrokken en de disco-avond vrijdag even eens 100 luisteraars minder, hoe wel er nog bijna 500 waren. van een grote kraan. De stuntman werd met zijn voeten vastgebon den, waarna hij werd opgehesen. Tussen hemel en aarde moest hij zich van zijn dwangbuis en kettin gen zien te bevrijden en dat lukte na enkele spannende minuten. De motoren en trekkers maakten daarna hun programma af totdat de prijzen uitgereikt konden worden. De bejaardenmiddag trok don derdag ondanks het warme weer nog 125 mensen naar de Thoolse Dagen-tent. Het toneelstuk van 't Centrum uit Poortvliet 'Een vrouw die bijt, is geen gezellige meid' was heel leuk. Verder ver leenden Corine Oudesluijs, Janet de Vos-Stoutjesdijk en Marion van Haaften(vorig jaar winnaar bij de playbackwedstrijden) me dewerking. Zaterdag waaiden de stofwolken op door het geweld van de moto ren, de tractoren en de auto's die een demonstratie blindrijden ga ven of over een schans sprongen. De hondendemonstratie aan het begin van het middagprogramma verliep rustiger, evenals het fiets- crossen. De boeienkoning Joe Alcatraz uit België moest de trekpleister vor men. In het begin schakelde hij enkele toeschouwers in bij het be vrijden uit een dwangbuis, kettin gen en handboeien. Het spectacu laire werk kwam met inschakeling 's Avonds werd het programma geopend met een optreden van muziekvereniging Euterpe uit St. Maartensdijk, voordat de dansmuziek begon. "We hadden gehoopt dit keer de 2000 gulden die we vorig jaar uit onze reserves moesten putten, te rug te verdienen", zei voorzitter Kosten. "Ternauwernood komen we nu uit de kosten." Wanneer alle inkomsten en uitga ven bekend zijn, zal blijken, of de stichting eventueel nog een beroep op de gemeentegarantie moet doen. Voor de receptie om acht uur be gon, had de burgemeester met zijn echtgenote alle vier brand weerkorpsen op het sportveld voor Haestinge geïnspecteerd. Ze waren overigens lang niet voltal lig, maar Van der Munnik was toch onder de indruk van zoveel goed in het pak zittende vrijwilli gers met uitstekend materiaal in een gemeente als Tholen. De vier voertuigen met boten waren er ook bij en de burgemeester droeg als eerste officiële daad de nieuwe brandweerauto aan het korps St. Maartensdijk over.(Volgende week daarover meer) Het echtpaar Van der Munnik was 's middags vlakbij de Thoolse brug ontvangen door de jongste raadsleden: Sjaak Moerland en Rien van Beek. Daarna reed men naar St. Maartensdijk, waar bij Haestinge een erehaag stond van leerlingen van de drie basisscho- Veiling Sint Annaland, woensdag 2 juli. Doré gewoon 50 tot 78 cent per kilo, drielingen 28 tot 30, af wijkend 28, kriel 1,39 tot 1,42, af wijkend 1,30. Première 53 tot 60, drielingen 28, kriel 1.31. Gloria 57, drielingen 28, kriel 1.33. Aan voer 213 ton. WO IMÏ N G1N R1C HTIN G >1 i A 1 L Molenstraat tel. 01662-2445 Poortvliet Advertentie I.M. Viswinkel Eendrachtsweg 15, Tel. 01660-2540 Advertentie I.M. De gediplomeerde EHBO's van de School met de Bijbel te Oud-Vossemeer met examinatoren en opleiders van het Thoolse Rode Kruis. De ruime jas alweer te nauw Blijde incomste van burge meestersgezin Van der Munnik Een erehaag uit Oud Vos- semeer Mijn kamer heeft geen drempels Eiers pas telle, aje zin bennet je eit Sint Philipsland vreest tekort van 25 mille Vrederustleden willen weten hoe of wat Nog steeds te hard rijden in kom Scholendiefstal opgelost "Kijk op Kogge" in 't stadhuis Accelerando huldigt gouden muzikant Joop Zoetemelk bij de koeien Laatste diploma's gem.mavo Motoren sprongen 20 meter op T.D. Dertigste T.D. zuchtten onder hitte Smerdiekse surfzeilen naar Moskou Thoolse tenniskampioenen EEN SLECHTE ZAAK WORDT ALLEEN MAAR SLECHTER DOOR HAAR TE VERDEDIGEN. Dit nummer bestaat uit 16 pagina's Zaterdag organiseert de Streek V.V.V. Eiland Tholen de vierde 'Open Thoolse Fietsdag'. De routes van 38, 44 en 80 kilome ter gaan over fraaie polderwegen en kronkelende dijken en geven een prachtig beeld van het typisch Thoolse landschap. Men kan van 10.00 tot 14.00 uur inschrijven en starten in alle kernen op het eiland. Afmelden is mogelijk tot 17.00 uur. Het Rode Kruis is ook aanwezig, evenals enkele sevicewa- gens van fietsenmakers. De startplaatsen zijn: Tholen, 't Koffiehuys, Visstraat 32. Poort vliet, Café Tolrust, Stoofstraat 27. Scherpenisse, Café Zeelands Wel varen, Langeweg 3. St. Maartens dijk, VVV-kantoor Haven 10, St. Annaland, Café De Hoop, Ha venplein 17. Stavenisse, Café 't Packhuys, Stoofdijk 13. Oud Vos- semeer, Klundert tours b.v., Ken- nedystraat 17. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de Streek VVV Eiland Tholen. Tel. 01666-3771. Maandag 7 juli gaat in het Smer diekse zwembad Haestinge de zwemvierdaagse van start. Er kan van 7 tot en met 11 juli van 's morgens van 7.30 t/m 9.00 uur, 's middags van 15.30 t/m 17.00 en's avonds van 18.30 t/m 20.00 ge zwommen over een afstand van 500 of 1000 meter. Ondanks de steeds toenemende automatisering en het feit dat de Stichting Beter Woning nu zelfstandig is gehuisvest, is het ge meentehuis toch te klein. Uitbrei ding is volgens b en w noodza kelijk. In de vergadering van de commis sie algemene bestuurlijke aangele genheden is afgesproken het ini tiatief tot uitbreiding nader uil; te werken. De eerste stap was een in terne oriëntatie. De uitbreiding kan plaatsvinden naast het ge meentehuis langs de Ds. de Bresstraat (de raad heeft inmid dels de benodigde panden aange kocht). B en w stellen voor dat de raad hen opdracht geeft om een architectenbureau het plan besteksklaar te laten maken. Het voorbereidingskrediet is geraamd op 30.000,

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1986 | | pagina 1