Flipland kijkt tegen tekort 25 mille aan - PLAATSELIJK NIEUWS Nog steeds te hard PLAATSELIJK NIEUWS r,r: DE EENDRACHTBODE Donderdag 3 juli 1986 STAVENISSE hairstyling shop ^v\leen rijstenbil 0 SINT MAARTENSDIJK *■1 SCHERPENISSE Vertrek Reformatorisch Vormingsinstituut De gemeenteraad van St. Philipsland wil het Refor matorisch Vormingsinstituut liefst nog vijf jaar in Ons Dorpshuis te Anna Jacobapolder houden, want vertrek betekent een gat van 25.000 gulden, waarvoor de Fliplandse gemeenschap moet opdraaien. Nieuwe keuken Niet zo netjes Engels Vrij land BALLET- EN DANSKLEDING 14 THOLEN STAVENISSE SCHERPENISSE SINT PHILIPSIAND OUDVOSSFMEER POORTVLIET SINT ANNALAND SINT MAARTENSDIJK ANNA JACOBAPOLDER JACOBAPOLDER NIEUW VOSSEMEER THOLEN STAVENISSE SCHERPENISSE STAVENISSE SCHERPENISSE SINT PHILIPSIAND OUD VOSSEMEER POORTVLIET pi A A TCCI I I |(f Uiri|\A/C NA JACOBAPOLDER N.EUW VOSSEM LHH I OLLIUlX HIEUW OsF SINT PHILIPSL AND E SINT PHILIPSLAND OUD VOSSEMEER JACOBA POLDER SINT MAARTENSDIJK NIEUW VOSSEMEER volgens gepoogd ook de andere school binnen te dringen, daartoe werden de latjes van een raam keurig afgehaald en zo via een houten wand binnen gedrongen in de openbare school. Een deur met daarop twee knippen werd gefor ceerd en toen kon een foto: copieerapparaat, dat pas een half jaar geleden via de inzameling door de ouderraad was aange schaft, plus een kleine casette- recorder worden gestolen. Door het openbreken van het bureau van het hoofd van de school kon een bos sleutels worden bemach tigd, maar daarmee viel niets te, doen, omdat de wel dienstdoende sleutels in bezit waren van het hoofd der school. Uiteraard heeft ook hier de technische recherche van de rijkspolitie in beide scho len een onderzoek ingesteld met o.a. vingerafdrukken te maken. Scholier gewond De 9-jarige p.K. moest dinsdag morgen met een slagaderlijke bloeding naar het ziekenhuis Dijkzicht worden overgebracht. Spelend op het schoolpleim sloeg hij onverhoeds tegen een raam en liep toen die vrij ernstige verwon ding op. Vernielde zandzuiger mosselperceel? Een mosselperceel in de Mossel kreek, waarvan de vissers J. en M. Padmos eigenaar zijn, zou ver nield zijn door de zandzuiger "Al- tena" van de firma A.L. Cornet uit Werkendam. De schade loopt in de tonnen. De rijkspolitie te water te Wemeldinge onderzoekt of inderdaad ter plaatse is gezo gen. De vissers proberen via de rechter schadeloos te worden gesteld. Huwelijks- en jubileumkaarten, geboortekaartjes en voor al uw verenigings- en zakendrukwerk kunt u nog steeds terecht bij Boek- en kantoorboekhandel Heijboer, Ring 66, St. Annaland, telefoon 2375. Bekijk onze monsterboeken eens. Advertentie I.M. Schoolreis Casembrootschool Vrijdag hadden de groepen 3, 4 en 5 van de openbare Basisschool de Casembroot hun jaarlijkse schoolreis, 's Morgens om 8.00 uur vertrok de bus, uitgezwaaid door de ouder^, vanaf de school richting Rotterdam. De reis ging naar diergaarde Blijdorp, doch i.v.m. het warme weer werd besloten eerst een bezoek te bren- .gen aan Hoek van Holland. Na een wandeling over het strand be keek men nog even de schepen, die de Nieuwe Watergang binnen voeren. Daarna vertrok men rich ting Blijdorp waar men om 11.00 uur begon aan een rondleiding in de dierentuin. Om half drie was men weer terug bij de bus, waar de chauffeur met behulp van z'n koelkastje voor koude limonade gezorgd had, wat bijzonder op prijs werd gesteld, na nog een rit je langs de Rotterdamse havens vertrok men naar speeltuin Vrou wenhof in Roosendaal. Hier ver maakte de jeugd zich nog enige tijd met de diverse speeltoestellen, na de gebruikelijke frites werd de terugreis naar St. Annaland aan vaard. Op het Havenplein kwam men om 19.00 uur gelijk met Ace- lerando aan. De kinderen hadden zich volgens traditie verstopt in de bus, maar na enige tijd kwam men toch tevoorschijn. Achter de vrolijke klanken van de muziek aan, liep men naar de school te rug. Na nog wat muzikale noten ging de jeugd moe en plakkerig van de tropische hitte naar huis waar een verfrissende douche wachtte. De begeleiding was even eens blij dat men deze warme dag zonder ongemakken was door gekomen. Morgen kinderbraderie Morgenavond wordt op het schoolplein van de Casembroot school van 18.00 tot 20.00 uur een fancy-fair en rommelmarkt ge houden. Bezoekers kunnen deel nemen aan diverse attracties. Er wordt koffie en limonade geser veerd en er kunnen pannekoeken worden gekocht. Hopenlijk werkt het weer mee om het schoolplein in een zonnetje te zetten. Bij slecht weer zal de braderie in de gemeenschapsruimte worden ge houden. Succesvol optreden The Flu Zaterdag trok popgroep The Flu naar Vlissingen, uitgenodigd door de stichting Rythm Booze om mee te dingen naar de grote prij van Zeeland. Dit op zich was eigenlijk al een succes voor The Flu, als je bedenkt dat er alleen in Zeeland al tientallen, zo niet hon derden amateur rockbandjes met muziek bezig zijn. Door selectie d.m.v. cassettebandjes met uiter aard muziek van de Flu werd de band op zijn kwaliteiten beoor deeld en uiteindelijk goed genoeg bevonden om mee te dingen naar de provinciale prijs. In totaal 'werd er door vijf bandjes een op treden verzorgd van elk twintig minuten. The Flu moest als twee de band optreden en in een tropi sche hitte werd met veel lef het re pertoire afgedraaid, waarbij een litertje of zes vocht verloren ging. Ondanks het goede optreden werd The Flu niet nummer één. Die plaats was voor de heavy me tal hardrock-groep Avital uit Middelburg. Toch was The Flu opgewekt met weer een ervaring rijker en een jurylid was zo te spreken over het nummer "Pale Face", dat de groep aanbood om dat nummer in zijn studio op een demo-band op te nemen. Sanering panden B en w zijn voornemens een aan tal opstallen aan de Noordstraat/Weststraat te sane ren. Inmiddels zijn er schuren ge kocht van transportbedrijf Van 't Hof en J. Sturris en een woning van de familie Kroezen-Bartels aan de Noordstraat. De gemeente wil deze optrekken op korte ter mijn slopen. Daar er binnenkort een aantal wo ningen in de Huygenstraat gereed komen, wordt er overgegaan tot de definitieve bestrating. Er wor den parkeervakken en achterpa den aangelegd. Ook in de Spuistraat en het Domineeshof worden er een aantal verhardin gen uitgevoerd. Zaterdag kleuterdag Het zal zaterdag op het terrein van W.H.S. ongetwijfeld een drukte van belang zijn als alle kleuters van de eilandelijke gym nastiekverenigingen zich om 10.00 uur op de velden verzameld heb ben. Het programma duurt van 10.00 tot 12.00 uur en de spellei- ding is in handen van P. Nuyten en A. Smulders. Het geheel wordt georganiseerd door W.I.K. Asfalteringswerkzaamheden Wegenbouwmaatschappij Aug. van Dijck-Petit B.V. te Bergen op Zoom gaat voor 72.000,— diver se asfalteringswerkzaamheden op het eiland uitvoeren. Hierbij be hoort ook de asfaltering van de toegangsweg naar de jachthaven in onze woonplaats. Tryfosa op de koffie Vrouwenvereniging Tryfosa heeft donderdag haar jaarlijkse zomer reis gehouden. Het eerste doel van het gezelschap (41 mensen) was een bezoek aan de bekende D.E.- fabriek in Utrecht. Daar stond vanzelfsprekend een heerlijk kop je koffie klaar. Daarna werd het D.E.-museum bekeken. Verder werd in de geschenken afdeling druk gebruik gemaakt van de mo gelijkheden om koffiepunten in te wisselen. Na nog een kopje koffie te hebben gedronken ging de reis verder. In Vleuten werd het diner gebruikt. Vervolgens ging men via fraaie binnenwegen naar de Kaas boerderij in Amstelveen (De Clara Mariahoeve), waarna een rit ge maakt werd langs de landings baan van Schiphol. De reis werd voortgezet naar de Kagerplassen, waar een fijne vaartocht werd ge maakt. Deze viel, mede door de prachtige weersomstandigheden, goed in de smaak. In restaurant Kaagzicht werd de koffiemaaltijd gebruikt en vervolgens zette men koers richting Zeeland. Via de Scheveningse Boulevard en het Westland arriveerde Tryfosa om 21.15 uur in St. Annaland. Een ge zellige dag met prima weer. Meer geld voor restauratie kerk Door het foutieve inschatten van prijsverhogingen (door architect) en de zeer slechte kwaliteit van de luidklok en de uurwerken. Even als de noodzakelijke vernieuwing groepenkasten moet er voor de restauratie van de toren van de Nederlands Hervormde Kerk een aanvullend krediet van 134.000,door de gemeente be schikbaar gesteld worden. Tegenvallers bij restauratie molen Het blijkt niet mogelijk de restau ratie van de molen uit te voeren binnen het daarvoor beschikbaar gestelde krediet. Dit komt door: 1. de lange tijd tussen de datum van opname en datum van uitvoering. 2. de slechts globale opname en controle bij het maken van het bestek door monumentenzorg en tegenvallers tijdens de uitvoering. Balken blijken inwendig rot te zijn. Er is een aanvullend krediet van 40.000,nodig. Door het gereedkomen van van een aantal woningen aan de Bos- wei is het noodzakelijk een aantal verhardingen aan te leggen. De gemeente heeft een plan opgesteld waarin staat, dat er parkeerplaat sen, trottoirs en achterpaden moe ten worden gerealiseerd. Dhr. Dorst heeft een bouwplan in gediend voor het vergroten van zijn woning Molenpad 4. De Schalm op schoolkamp De groepen 5 en 6 van basisschool De Schalm vertrokken woensdag morgen om 9.00 uur per fiets naar camping Stavenisse. Daar werden de tenten opgezet en kamp en vuurplaats ingericht. Na de broodmaaltijd kwamen er twee consulenten van het Steunpunt Kunstzinnigevorming Zeeland naar het kamp om samen met de kinderen wigwams van ruiters te maken. De wigwams stonden met behulp van ondermeer wol, stro, lompen en kunststoffen snel over eind. Vervolgens bereidde men op het kampvuur een warme maaltijd (vis, gehakt, aardappelen en groentes). Ook werden er lijntjes en fuiken gezet en 's avonds voer de men toneelstukjes op. Pas te gen middernacht werd het rustig. Donderdagochtend bakten de kinderen hun eigen pannekoeken. De vislijntjes en fuiken werden ge licht. Het was een grote sensatie toen bleek dat men een zeebaars had gevangen. De leerlingen gingen vervolgens het schor op zeeklei en zeekralen te zoeken, hier had men weinig moeite mee en vele kilo's verdwe nen dan ook richting het kamp. 's Middag werd er gevist en ge zwommen. Claudia Moerland wist als eerste een vis te verschal ken. De kinderen maakten op het kamp ook nog maskers van gips. 's Avonds van 20.00 tot 21.00 uur kwamen ouders en andere be langstellenden op bezoek. Ook nu werden de fuiken en lijntjes van vis ontdaan. Er werd een groot kampvuur ontstoken en daarna lag iedereen op één oor. Vrijdags ruimden de leerlingen van De Schalm alles netjes op en om 16.00 uur kwam de bonte stoet op school aan. De Schalm in de dierentuin De groepen 3 en 4 van openbare basisschool De Schalm hebben een bezoek gebracht aan diergaar de Blijdorp. De groepen 7 en 8 gingen via het Westland naar de bloemenveiling (met een opper vlakte van 25 hectare, dat is onge veer 25 voetbalvelden) te Honse- lersdijk. Nadat de scholieren de draaiende veilingklok hadden be wonderd, vertrok men naar Rot terdam, waar men met De Spido een ronvaart maakte door de tal rijke havens. De grootste haven van de wereld werd in ongeveer anderhalf uur bekeken. Vervol gens zette men, met ouderraadslid A. Neele aan het stuur, koers naar Bosbad Hoeven. In dit park, met vele attracties, werd ruim 2 uur doorgebracht. Om 19.00 uur kwam men weliswaar moe, maar tevreden in Stavenisse aan. molenstraat 31 oud vossemeer telefoon 01 667 2563 Advertentie I.M Actie orgelfonds De kerkvoogdij van de Neder lands Hervormde Gemeente is be gonnen met een actie voor een nieuw orgel. Het huidige pijporgel (ongeveer zestig jaar oud) ver keerd in slechte staat. Er komen veel mankementen aan en met na me in de winterperiode komt het voor dat sommige registers weige ren. "Als we het orgel moeten la ten repareren, zijn we net zo duur uit als het bouwen of aanschaffen van een nieuw orgel. We zijn er nog niet uit of er een electronisch- of een pijporgel moet komen. Een pijporgel vergt al gauw een inves tering van 175.000,Eerst moet er nog meer geld in het or gelfonds komen en dan zien we verder", aldus een woordvoerder van de kerkvoogdij. Rehobothschool bekijkt bank De groepen 7 en 8 van de Reho bothschool hebben een bezoek ge bracht aan de Rabobank te Sint Maartensdijk. De kinderen wer den ontvangen door dhr. Polder man. Daarna toonden Connie Methöfer en Ella Havermans de scholieren alle vertrekken van de bank. Aandachtig bekeek men de kasbox met de bankbiljettenteller en de nachtkluis. De kinderen wa ren erg enthousiast, toen ze zelf met bepaalde machines aan de slag mochten. Vooral toen het sa feloket werd open gemaakt en er een versnapering bleek in te zit ten. Tot slot mocht men vragen stellen en kreeg men een glas li monade. Na afloop bleek dat iedereen een plezierige middag had gehad. Casembroot: "De bank rond" De leerlingen van groep 8 van de Casembrootschool, die aan het eind van de cursus de school gaan verlaten, hebben dinsdagmiddag 24 juni een bezoek gebracht aan de R.A.B.O. bank alhier. Na een welkomstwoord, kregen ze een film te zien getiteld "De bank rond". Hierna werd de bank be zichtigd en de daar aanwezige ap paratuur. Het personeel zorgde voor deskundige uitleg en met en kele machines mocht de jeugd zelf aan het werk. De telex was het einde. Er werd een boodschap naar Poortvliet geseind en even later kwam er luid ratelend be richt terug. Tot slot werden de kinderen getracteerd op koek en limonade en als aandenken aan deze middag kregen ze nog een "safe loketje" mee en een pot lood met schrijfblok. Morgen (vrijdag) is van 18.00 t/m 20.00 uur de jaarlijks terugkerende Fancy-fair en rommelmarkt op het plein. Vreemdelingen-controle De politie is ook genoodzaakt nu en dan een routine controle te houden in bedrijven om na te gaan of er vreemdelingen illegaal werken zonder verblijfsvergun ning. Die controle vond dezer da gen plaats bij het koeltechnisch bedrijf Goedhart b.v. waar de di rectie alle medewerking verleen de. Een werkgever is lang niet al tijd bij machte na te gaan of solli citanten wel dan niet illegaal in het land kwamen. De controle wees uit, dat er 1 buitenlander was, die weliswaar niet illegaal in het land was, maar in de gemeen te Rotterdam was ingeschreven en niet mocht werken. Daarom moest de man aan de Rotterdam se politie worden overgedragen. Geen voorrang Op 29 juni moest de politiewagen op de remmen gaan staan, toen L. uit Sint Geertruide geen voorrang verleende, daarvoor kreeg hij een bekeuring. Bezwaren bestemmingsplan Muijepolder De heer J.N. Vroegop uit Wijk bij Duurstede heeft bij de gemeente bezwaren ingediend tegen het bestemmingsplan Muijepolder. B en w zullen een en ander nader be kijken. Aanpassing Tazelaarstraat Door de bouw van 7 woningen aan de Oostsingel moet de Dr. Ta zelaarstraat aangepast worden. Deze straat moet volgens b en w overzichterlijker worden. Om dit te realiseren moet de gemeente het perceel Oostsingel 20 en een klein strookje van het achtererf van het pand Oostsingel 21 kopen. Met de eigenaresse van Oostsingel 20, mevr. Polderman, is al over eenstemming bereikt. Als gevolg van de gemeentelijke aankoop van enkele panden aan de Korte Vest (van de erv. K. Gil- jam), is het college van mening, dat het uit planologisch oogpunt gewenst is de opslagruimte van de heer J.A. Stoutjesdijk aan de Kor te Vest 4 te saneren. Dhr. Stoutjes dijk heeft een pand ingebruik van de gemeente (ds. de Bresstraat 10-12) en b en w willen tot ruiling van de panden over gaan. Het college wil volgens het bestemmingsplan Kom een zestal woningen gaan bouwen aan de Westvest, maar om dit te kunnen doen moeten een tweetal percelen van dhr. J.C. Reeders (Westvest 7) en mevr. C.J.J. de Ruyter-Noom (Oudestr. 16) aangekocht worden. Na langdurige onderhandelingen" zijn beide partijen het eens ge worden. De heer J. Bazen (Achter 't Bos 37) heeft b en w verzocht een strookje grond van 4 m2 gelegen bij zijn woning, te mogen kopen. Het Rode Kruis heeft een bouw plan bij de gemeente ingediend voor het bouwen van een garage aan de Noordpoort Schoolreizen Chr. school De groepen 3 tot en met 5 van de Juliana van Stolberg gingen 13 ju ni op schoolreis.Het werd een Zeeuwse trip, want bijna alle Zeeuwse delen werden bezocht. Miniatuur Walcheren en de speel tuin te Aardenburg werden niet vergeten. Gegeten werd er bij de duinen en hierna volgde een strandwandeling bij Domburg. Ook het overvaren van de Wester- schelde was voor deze leeftijds groep een boeiende gebeurtenis. Op 27 juni vertrokken de groepen 6 tot en met 8 naar 's- Gravenhage. Op dat moment haast een belegerde veste wegens de vele Europese ministers die er vergaderden. Aan het straatbeeld was het duidelijk te zien. Bij het bezoek aan Madurodam werden alle aanwezigen onverwachts ge tracteerd door een Noorse harmo nie uit Oslo. 's Middags mochten alle kinderen de groene bankjes van de Tweede Kamer bezetten. Het was immers verkiezingsjaar. Daarna bezocht men Bosbad Hoeven en dat met zulk mooi weer! Het personeel en de ouder raden waren op allebei de reizen ter begeleiding present. Het wa ren mooie zonnige dagen. Met vr.gr. A. Broedhart. Rondgang Euterpe maakt zaterdag vanaf 19.00 uur een muzikale rondgang. Projectavond o.b.s. De Rieburch Woensdag 25 juni was het 's avonds een drukte van belang in de Rieburch. Het projekt "com municatie" werd afgesloten waar aan alle groepen enkele weken hard hadden gewerkt. Post, tele foon, radio en t.v., boodschap pen overbrengen d.m.v. gebaren en symbolen, reclame, kortom al lerlei vormen van "communica tie" waren aan de orde geweest. Bezoekjes aan het postkantoor en de bibliotheek en gastlessen van de postbode en een informatrice van de krant hadden de kinderen steeds enthousiaster gemaakt voor. het veelomvattende onder werp. Het resultaat was fan tastisch. In groep 1 was het woordloos communiceren aan de orde geweest aan de hand van het boek "De rode ballon". De klas. zag er vrolijk uit met alle rode werkstukjes. Groep 2 had na het bezoek aan het postkantoor een echt loket in de klas kompleet met brieven, pakjes, postzegels e.d. Ook de ro de postauto ontbrak niet. In het lokaal van groep 3 was een t.v. studio gemaakt, kompleet met nieuwslezer en cameravrouw. Er werd een nieuwsuitzending uitge beeld en tegelijkertijd was via de intercom van de school het pro jectnieuws van groep 3, 4 en 5 te horen. Groep 4 gaf leuke kontrasten te zien. In het midden van de klas een grote telefooncentrale, maar tevens indianen dorpen met com municatie door middel van rook signalen. In groep 5 zag het er vrolijk uit met standjes waar de kinderen re- klame maakten voor zelfgekozen produkten. Over de post was een kleine ten toonstelling gemaakt. Van te vo ren waren talloze brieven geschre ven in samenwerking met groep 6. Elke dag waren de brievenbussen gelicht en als postbode verklede kinderen bezorgden de post. In het lokaal van groep 6 was van alles te zien over de telefoon. De P.T.T. had ook zijn medewerking verleend en door de hele school 'een telefoonnet aangelegd waar van druk gebruik werd gemaakt. De oudste leerlingen hadden o.a. werkstukken gemaakt over de meest moderne vorm van commu nicatie, n.l. met satellieten. Ook een zendmast stond erin de klas. Het jaarlijkse schoolkamp, dat tijdens de projectweken plaats vond, was ook in communicatie sfeer gebracht door de leerlingen in te delen in verschillende "om roepverenigingen". InSchoondij- ke was ook een basisschool met hetzelfde projectonderwerp aan de gang, tussen hen en de Rie burch is een briefwisseling ont staan. Naast het gebeuren in de verschillende groepen vonden er in en om het schoolgebouw ook nog vele activiteiten plaats. Er was een communicatiedoolhof waar een begeleider de geblind doekte deelnemers langs allerlei obstakels moest loodsen. Er tra den muziek- en toneelgroepjes op en er kon gegrabbeld worden in een reuzentelefoon en een reuzen brievenbus. Tijdens de voorberei dingen in de klassen was een vide ofilm gemaakt die in het speello kaal van de Kubus werd ver toond. Buiten waren postduiven, een ballonnenwedstrijd en een boekenmarkt. Zelfs de zon ver leende zijn medewerking. Op het gezellige terras met barbeque en drankjes konden de vele bezoe kers even uitrusten. Een geslaag de avond waar alle medewerken den met plezier op terug kunnen zien. Rabobank vol scholieren Het was een drukte van belang toen de leerlingen van groep 7 en 8 van de Juliana van Stolberg- school een bezoek brachten aan de Rabobank. De heer Polderman verwelkomde de leerlingen en toonde een leuk videoprogram ma, waarin op plezierige wijze het reilen en zeilen op een bank in de denkwereld van de kinderen was geplaatst. Onder leiding van Cori- ne Oudesluys en Connie Methöfer bekeek men alle afdelingen. De kinderen hadden veel oog voor de kasbox met de bankbiljettenteller en de nachtkluis. Men mocht ook zelf bepaalde apparatuur bedie nen, zoals het openmaken van een safeloket, met daarin een leuke verrassing. Op het eind van het programma kregen de kinderen nog een glas limonade en konden zij vragen stellen. Het was een erg leuke en bovenal leerzame middag. Bouw garage Dhr. A.L.G. van Doorn heeft een bouwplan ingediend voor een ga rage/berging aan de Langeweg 64. Vernieling De op een camping geparkeerde auto van de Duitser G.V. uit Arnsburg was beschadigd en er was ook een onderdeel meegeno men, zoals de politie vaststelde. Gewonden na aanrijding Op 22 juni vond bij de Schoon- dorpseweg een aanrijding plaats, ton H.K. met zijn personenwagen richting Sint Maartensdijk reed en bij een bocht naar rechts, rechtdoor reed.daardoor moest hij corrigeren, kwam links in de berm, waarna zijn auto aan de rechterkant, over de kop in de sloot terechtkwam. De bestuurder werd met de ambulance naar Lie- vensberg afgevoerd, waar de ver wondingen niet van zeer ernstige aard bleken te zijn. Op 24 juni was er een aanrijding op de pro vinciale weg. de autobestuurder H. uit Sint Philipsland kwam van een zijweg de provinciale weg op, toen daar de bromfietser A.P.O. uit Sint Maartensdijk passeerde. De autobestuurder zag de brom mer waarschijnlijk te laat, ver leende althans geen voorrang, de bromfietser werd gegrepen en moest met een gecompliceerde beenbreuk naar Lievensberg wor den afgevoerd. Scholieren bezoeken Rabobank De leerlingen van groep 7 en 8 van de Oosterscheldeschool hebben een bezoek gebracht aan de Rabo bank te Sint Maartensdijk. Na een welkomstwoord van de heer D.A. Polderman werden de groe pen gesplitst en kreeg men een rondleiding door de bank. In een videoprogramma werd op een plezierigé manier de bankza ken in de denkwereld van de kin deren geplaatst. Tijdens de rond leiding, die Diana Kaashoek en Corine Oudesluys verzorgden, werden alle afdelingen bezocht. Met name de kasbox met de bank biljettenteller en de nachtkluis werden met veel belangstelling be keken. De kinderen waren ook erg enthousiast over het zelf experi menteren met de aanwezige appa ratuur. Tot slot mochten de scho lieren zelf een safeloket openma ken, waarin voor ieder een versna pering opgeborgen was. Daarna kreeg men gelegenheid om, onder het genot van limonade, vragen te stellen. Uit de dankwoorden bleek dat zowel de leerlingen van de Oosterscheldeschool als de mede werkers van de bank een heel ple zierige en leerzame middag heb ben gehad. Linkerbeen gewond Dinsdag was er een aanrijding op de Tichelaarsweg, toen bromfiet ser R. alhier, werd aangereden door een personenauto, bestuurd dor V. d. M. uit Tholen. Met een lichte verwonding aan het linker been liep het goed af voor de brommer. Gif op grasland Op een weide aan de Lange Zand weg was giftig sproeimateriaal te recht gekomen. Mogelijk doordat een naburig perceel was besproeid. Op de weide graasden koeien van H. In overleg met deze eigenaar heeft de politie een ge deelte van het weiland afgezet. Inbraak in 2e woning Door N. uit Totterdam werd aan gifte gedaan van een inbraak in zijn 2e woning aan de Mo lenstraat. Dat kan gebeurd zijn tussen 27 mei en 27 juni. Er zijn verschillende goederen van huis houdelijke aard meegenomen. Voor de politie wel een probleem om er nog achter te komen, wie de dader(s) zou(den) kunnen zijn. Schoolreis naar Heilige Land. Vrijdag 27juni gingen de groepen drie tot en met acht van de School met de Bijbel te Anna Jacobapol der op reis. Om acht uur werd de bus met kinderen, begeleiders en team uitgezwaaid door de ouders. Met de voorspelling van het K.N.M.l. van temperaturen rond de 30 graden kon de dag eigenlijk al niet meer stuk. 's Morgens werd een bezoek gebracht aan de de Heilige Land Stichting in Berg en Dal (Nijmegen). Via een twee uur durende wandeling door dit openluchtmuseum kregen de kin deren een niet te evenaren beeld van de omgeving en sfeer, waarin de verhalen uit de Bijbel zich heb ben afgespeeld. Van te voren was er op school al het een en ander aan dit bezoek voorbereid, zodat de kinderen veel interesse hadden voor gebou wen en voorwerpen. Na de lunch werd de middag doorgebracht in het pretpark Tivoli. Daar had de mini-achtbaan voor de wat oude re kinderen de meeste aantrek kingskracht. De jongsten ver maakten zich opperbest in het treintje en de draaimolen. Het kostte daarom ook enige moeite ze weer allemaal in de bus te krij gen. Ondanks de vrijdagmiddag- spits verliep de terugreis zeer voorspoedig. Na een lekker eten tje in Steenbergen kwam allen om half zeven weer voldaan en heel huids terug in de Polder. Het was een hete, maar geslaagde dag ge worden. Ongevraagd verlof ds. Cysouw De kerkeraad van de Hervormde Gemeente heeft de leden meege deeld dat door het breed- moderamen (bestuur) van de Pro vinciale Kerkvergadering van Zee land aan ds. Cysouw ongevraagd verlof is verleend van 20 juni tot en met 20 juli. Deze maatregel houdt in dat ds. Cysouw geduren de deze termijn geen ambtelijke werkzaamheden mag verrichten. Beweging in woningmarkt De gemeenteraad behandelde in de juni-vergadering verschillende woningzaken. Zo kreeg S.J.J. Fe- leus gemeentegarantie voor aan koop van de woning Deensestraat 24. Aan J. Walpot werd de door hem gehuurde woningwetwoning Eendrachtstraat 35 verkocht voor 64.500 gulden, 80% van 80.600 gulden. De zeven eengezinswoningen in de Plataanstraat zijn vermoedelijk 8 juli klaar. 1\vee werden er alvast verhuurd: J. Stouten uit Leeuwar den en M.E. Feleus, Zuiddijk. De laatste krijgt een woning voor minder validen en op vragen van de raad zei de burgemeester, dat de betrokkene na toestemming van b en w voor eigen rekening een houten garage bouwt. Een leeg komende woning in de Plataanstraat werd verhuurd aan J.C. Mol, één in de Een drachtstraat aan A. Moerland, een ander huis in Steintjeskreek aan G.I. Hage. en een woning in de Krabbenkreekstraat aan A. de Zwart uit Hooghalen. De raad besloot op verzoek van een bewoner van Steintjeskreek in Anna Jacobapolder een invaliden parkeerplaats voor de desbetref fende woning toe te staan. Dinsdag wandelvierdaagse Het comité Avondwandelvier daagse organiseert van dinsdag 8 tot en met vrijdag 11 juli de tradi tionele Avondwandelvierdaagse. Iedereen kan deelnemen, indivi dueel, in verenigings- of groeps verband. Men kan kiezen uit de 5 of de 10 kilometer. De eerste drie avonden wordt er om 19.00 uur gestart bij de Druiventros en de laatste avond bij de Wimpel om 18.30 uur voor de 10 km. en om 19.15 uur voor de 5 kilometer. Inschrijving is mogelijk tot en met de start van de eerste avond. Deelnemers uit Anna Jacobapol der worden met de bus naar Sint Philipsland gebracht. ledereen tevreden over verloop braderie De twaalfde uitgave van de brade rie is goed geslaagd. Er waren een record aantal deelnemers en ook de publieke belangstelling was erg groot. Voor het eerst moesten een aantal standhouders uitwijken naar de Kerkring, want in de Voostraat was geen plaatsje meer vrij. Om 10.30 uur was het al ge zellig druk en er werden goede za ken gedaan, 's Middag kwamen er wat minder mensen, maar dat was vanwege de tropische temperatu ren dan ook niet zo verwonder lijk. 's Avonds kon er over de hoofden gelopen worden en dhr. Jansen, voorzitter van de mid denstandsvereniging, kon dan ook terugzien op een zeer geslaagde braderie. Ook de verenigingen hadden een goede dag. Vooral het Rode Kruis had niet te klagen over de belangstelling. De loten voor de zelfgemaakte sprei gingen grif van de hand (deze werd door M. v.d. Velde uit Anna Jacobapol der gewonnen). Vijf personen wisten de naam van de Zeeuwse pop te raden en na loting ging de ze mee naar mevr. Tukker uit Weert. Het aantal knopen in een kussen raden werd gewonnen door mevr. Hiemstra alhier. Ter wijl Ad Verhage uit A.J.P. de snelste was met de bekende spi raal. De jongeren vermaakten zich nog met een springkussen en een autobaan. In de stand van juwelier Broek huis uit Steenbergen kon het pu bliek het aantal briljanten en geslepen zirkonia's raden. Er kwa men 923 inzendingen binnen, waarvan het aantal varieerde van 145 tot 29000. Het juiste aantal was 3865. F. den Braber, Schoolstraat 40, was er met 3807 het dichtste bij. Hij werd winnaar van een cheque ter waarde van 75,2. P. Kosten, Oostdijk 42 (3750 briljanten) kreeg een cheque van 50,3. Peter van Oude naarde, Gladiolenstr. 29 (4000 briljanten) ontving 25 gulden. Schoolreis School met de Bijbel Groep 1 en 2 van de School met de Bijbel uit Anna Jacobapolder zijn op schoolreisje geweest naar Steenbergen. Men vertrok om 12.00 uur met zakken vol snoep in de auto's. In Steenbergen aange komen werd er eerst frites met een croquet genuttigd. Nadat deze lekkernij was weggewerkt kon men een heerlijk ijsje uitzoeken. Toen iedereen z'n buik vol had, ging men vol verlangen naar de speeltuin. Daar werden allereerst de dieren rijkelijk gevoerd. Ver volgens namen de kinderen in groepjes, onder begeleiding, aan allerlei attracties deel. De kinde ren vonden het jammer toen de juf zei dat het tijd was. Tijdens de terugreis waren de leerlingen een stuk rustiger dan de reis er naar toe. Een prachtige middag. Na een schorsing voor intern be raad van de totale gemeenteraad, werd unaniem een voorstel van J. de Jager(CDA) aangenomen om te proberen de verhuur nog vijf jaar te handhaven. Dat ging ver der dan het voorstel van b en w, dat een opzegtermijn van mini maal 1 jaar eiste, terwijl het insti tuut met 3 maanden wilde vol staan.Het college kreeg een vrij brief om 'eruit te halen wat er in zit'. De Jager bracht naar voren, dat volgens de statuten zowel huurder als verhuurder per jaar kunnen opzeggen, maar gezien de investe ringen wilde hij het instituut vijf jaar vasthouden. "De verbeterin gen zijn niet voor de bevolking van Anna Jacobapolder aange bracht, maar voor het instituut. Er is een noodlokaal bijgebouwd en een totaal nieuwe keuken: er is nogal wat geïnvesteerd. Gezien Het verleden en de financiële ge volgen voor de gemeente - die nog 7 jaar doorlopen - heeft het insti tuut de morele verplichting Ons Dorpshuis nog minimaal vijf jaar te huren", aldus De Jager. Hij stelde voor het artikel dat de huur/verhuur tot 1 jaar beperkt, te laten vervallen. A.P. Kornaat(PVAB) en L. den Engelsman(SGP) ondersteunden het voorstel van De Jager. De eer ste zag de geplande verbouwing van Ons Dorpshuis in gevaar ko men, waarvoor de provincie 80.000 gulden subsidie heeft toe gezegd. "We komen in bijna ont warbare moeilijkheden", ant woordde de burgemeester. Juist over die komende verbou wing was nog met het instituut overleg gevoerd en op hun verzoek waren nog veranderingen in het plan aangebracht. "De lucht was strak blauw, toen we niet zo'n leuk telefoontje van het vormingsinstituut ontvingen, dat ze naar Tholen willen verhui zen. Dat was niet zo netjes. Een opzegtermijn van drie maanden is bestuurlijk onzindelijk. Wij wil len één jaar, want het instituut aan vijf jaar binden, kan bestuur lijk weer niet door de beugel en is ook niet verstandig", aldus de burgemeester. ten vastgelegd worden, want an ders draait de Fliplandse gemeen schap er voor op. De burgemeester zei de onaange name smaak bij de raad te proe ven. "Maar je kunt ze niet tegen houden, al komt de verhuizing erg onverwacht. Op korte termijn zul len we een gesprek met het vor mingsinstituut voeren", aldus de raadsvoorzitter. Geen moeite had de Fliplandse raad Woensdagavond 25 juni met financiële medewerking aan de in voering van een methode Engels aan de School met de Bijbel te Anna Jacobapolder. Dit wordt per 1 augustus a.s. een verplicht vak op de basisscholen. Ten behoeve van dezelfde school trok de gemeenteraad 6000 gulden uit voor de aankoop van materia len voor de kleuterafdeling. Verder werd 2700 gulden beschik baar gesteld voor een grondige onderhoudsbeurt van de ambts woning van de burgemeester aan de Deensestraat. Voor verbetering van speeltoestel len aan de Deensestraat werd nog 1500 gulden uitgetrokken. Hij deelde mee, dat er van de in vesteringen nog een ton afgeschre ven moet worden. Er was op 25 jaar gerekend, waarvan nog maar 10 jaar om is. Dat geeft een gat van 25.000 gulden in onze begro ting. Het instituut heeft morele verplichtingen om te blijven, maar we leven in een vrij land. Het vertrek betreuren we erg ge zien de levendigheid in Anna Ja cobapolder. Tevens is het instituut één van de dragers van Ons Dorpshuis. Alleen de verwarming en het noodlokaal zijn in 1987 af geschreven", aldus de burge meester. Volgens Kornaat moeten zulke si tuaties voortaan in huurcontrac- Speciaalzaak in kousen, sokken, panty's, maillots Wouwsestraat 1 5, B.o.Z. Telefoon: 33666 Advertentie I.M. Bij een snelheidscontrole is er vrijwel altijd prijs. Met name in de Poortvlietse Stoofstraat, waar de politie op de laatste'junidag een anderhalf uur durende snel heidscontrole uitoefende. Er wer den 18 auto-bestuurders bekeurd voor een te hoge snelheid. Het maximum was 80 km. Dezelfde dag controleerde men ook een uur aan de Ten Anker- weg in Tholen, waar 3 snelheidso vertreders in de boek kwamen met een maximum van 76 km. per uur. Kanaal door Zuid-Beveland. Vol gens rijkswaterstaat moeten - ge- zien de technische staat - twee van de oude sluizen in het Kanaal door Zuid-Beveland te Hans- weert, binnen afzienbare tijd defi nitief afgesloten worden. De nieu we sluizen zijn al in aanbouw.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1986 | | pagina 14