Accelerando huldigt A.J. Scherpenisse 'Meer mogelijk als je de poorten opent' Leden Vrederust willen hom of kuit Noad-voorzitter in plaats van SGP Mireille Drenth en Marcel Verspuy jeugdkampioen tennis Vijftig jaar muzikaliteit en doorzettingsvermogen Foto's nabestellen Voor m 'n bril ga ik rxaar van der Ham. tot 40% en n0,maai op Donderdag 3 juli 1986 DE EENDRACHTBODE 13 tiaaga- Thoolse tenniskampioenschappen voor junioren De onbetwiste winnares van de Thoolse eilandkampioenschappen bij de jeugd werd Mireille Drenth (Eegedima). Zowel in de meisjescategorie t/m 13 als de ca tegorie t/m 17 jaar werd ze kampioen. In de categorie t/m 17 jaar bij de jongens verraste Marcel Verspuij (Eegedima) door de titel in de wacht te slepen. tennis Hoewel het voor hem als oud-secretaris geen verras sing meer was, zei dhr. A.J. Scherpenisse toch nog overrompeld te zijn door de huldiging voor zijn gou den jubileum bij Accelerando. "Ik ben er stil van", aldus Scherpenisse, die de gouden speld ontving van de Koninklijke Nederlandse Federatie van muziekver- enigingen(KNF), het Accelerando-insigne met het kroontje 50 en een klankvolle deurbel. Manusje van alles Familieband modehuis Gouden muzikant A.J. Scherpenisse en zijn familie nemen in de Sakofahal felicitaties in ontvangst van leden van de koninklijke fanfare Accelerando uit St. Annaland. Koop- in plaats van huurhuizen in Flipland Doelstelling vereniging blijft zinvol voor patiënten In bestuur van dorpshuis de Wimpel De keuze van een nieuw bestuurslid voor de stichting Dorpsbelangen, exploitant van dorpshuis de Wimpel, leverde een verrassing op met de benoeming van Noad-voorzitter D.J. Hage. Er was geen discussie over, maar de gezichten van de raadsleden spraken boekdelen. Geen motivatie Wethouder L. Walpot glimlachte maar om de 'verde diging' van burgemeester T.A. Vogel na vragen van PVAB-raadslid A.P. Kornaat over het woningbouw- en vestigingsbeleid in St. Philipsland. De voorzitter liet duidelijk blijken een soepeler toelating van nieu we inwoners te wensen, maar hij zat in een moeilijk parket: "Je moet het raadsbesluit eerbiedigen." Spoeling dun Toch bij D.G.D. In beweging Soepeler Ander stemrecht Bestuur Nog wel zin? Patiëntenzorg u,aa*ondet ,9, Gedurende drie weken had de Thoolse eilandelijke jeugdcom missie, bestaande uit Anneke Ver spuij, Willy de Rijke, Tom Moer land en Cor van Bavel zo'n 170 wedstrijden georganiseerd op alle vier de tennisparken van het eiland. Niet eerder werd zo'n groot aan tal inschrijvingen bij de jeugd ge noteerd (106). Nieuw was de cate gorie jongens beginners t/m 10 jaar. Verder werd gespeeld om de titel in de categorie t/m 10, t/m 13 en t/m 17 jaar. Jongens enkel beginners t/m 10 jaar Als nieuwe categorie, konden vooraf geen voorspellingen om trent de plaatsing gedaan worden. Getracht werd om in de eerste ronde geen clubgenootjes tegen elkaar te laten uitkomen. Robert Huiskamp (Eegedima) bleek hier uiteindelijk de sterkste door in de finale Niels Bijl (JvB) te verslaan 6-2 5-4. Johnny van Kuyck werd derde door Ronald van de Brink (Eegedima) terug te wijzen vftiet 4-2, 4-0. De verliezersronde werd gewonnen door Louis Hage (J.v.B.) die Christian Schipper (TOV) in de finale slechts één spel toestond 4-1 4-0. Meisjes enkel t/m 10 jaar Hier was het de tweede telg van de familie Drenth die de hoogste ogen gooide. Michelle Drenth (Eegedima) wist haar plaatsing waar te maken door in de finale van de als tweede getipte Ilse Kale (Eegedima) te winnen. 6-0 6-0 haalde Michelle vrij gemakkelijk de finale, Ilse moet daar meer strijd voor leveren. Tegen Daniël- le van de Brink (Eegedima) in de eerste ronde en Bianca Cras (JvB) in de halve finale was een tie break nodig om de volgende ron de te bereiken. Bianca Cras haal de de derde plaats binnen door Sjireen van Maanen (TOV) terug te wijzen 6-1 6-1. Leontien Ijzermand (TOV) won de finale met 4-0 4-2 in de verlie zersronde van Maria van de Wal (St. Annaland). Jongens enkel cracks t/m 10 jaar De negenjarige Robert Moerland (JvB) wist de titel in de wacht te slepen. Door het geringere aantal deelnemers werd door middel van ee poulesysteem strijd geleverd. Arie Draayer (Eegedima) behaal de, evenals Robert, drie overwin ningen zodat ze zich finalisten mochten noemen. Robert bleek de sterkste door met slim spel over Arie te zegevieren 6-4 6-3. Patrick de Wit (Eegedima) werd derde door twee overwinningen en Patrick Theunisse (Eegedima) werd met één overwinning vierde. Robert Padt (J.v.B) bleef met le ge handen achter, maar mag het volgend jaar nog een keer proberen. Meisjes enkel t/m 13 jaar Mireille Drenth was onbetwist de beste. Als eerste getipte, ontmoet te ze in de finale de vorige kampi oene en als tweede geplaatste Lin da Heydra (T.O.V.). Met 6-1 6-2 maakte ze haar kampioensaspira ties waar. De strijd om de derde en vierde plaats ging tussen Gwinny Hamil ton (Eegedima) en Karin Bijl (J.v.B.). Het was Gwinny die aan het langste eind trok. Mandy de Wit (Eegedima) won de finale van de verliezersronde van Marion van Houdt (J.v.B.) 6-2 6-3. Jongens enkel t/m 13 jaar Met Lars Krieg (Eegedima) en Pieter Potter (Eegedima) als ge tipte finalisten gestart, was het Boudewijn Zuurdeeg (Eegedima) die in de halve finale roet in het eten gooide. Als 3/4 ingeschat, wist hij in de halve finale Pieter te bedwingen en mocht hij in de fi nale aantreden tegen Lars. Hierin kon hij geen echte vuist maken en Lars trok de titel naar zich toe. Met goed spel maakte hij zijn plaatsing geheel waar, 6-0, 6-2. De strijd om de derde plaats werd door Pieter gewonnen, die daar mee Jeffrey Baartwijk naar de vierde plaats verwees. De verlie zersronde was voor Martin Oost- dijk (J.v.B.) die Frank Boom met 6-1 6-4 de baas bleef. Meisjes enkel t/m 17 jaar Hilde Moerland (J.v.B.) was de getipte favoriet. Maaike van der Reijdt (Eegedima) werd gezien als de tweede kanshebster. Daar dachten Mireille Drenth en Xan- dra Zuurdeeg (Eegedima) anders over. In de bovenste helft van het schema hield Mireille Hilde van een finaleplaats af. Wist Hilde in de kwartfinale van het senioren kampioenschap Mireille nog te verslaan, een dag later bleken de rollen echter omgedraaid. Ze was met 6-7, 5-7 de mindere. Xandra wist in de onde.oie helft van het schema Maaike van een finaleplaats af te houden 6-3, 6-1. Mireille tenslotte zette de kroon op haar werk door de finale over tuigend te winnen 6-2, 6-2 en daarmee haar tweede titel in de wacht te slepen. De verliezersronde werd gewon nen door Maria Roza (T.O.V.) die zonder te behoeven te spelen in de finale een w.o. kreeg en de medaille mee naar huis mocht nemen. Jongens enkel t/m 17 jaar Marcel Verspuij (Eegedima) deed het meest van zich spreken. Als niet geplaatste speler bond hij eerst de als 3/4 geplaatste Danny Boom (J.v.B.) aan zijn zegekar. Daarna bleek hij voor de favoriet geachte Stefan Mees (T.O.V.) in de halve finale een te groot strui kelblok. Gerard Polderman, in de on derste helft van het schema ge plaatst, maakte zijn favoriete rol wel waar maar moest in de finale uiteindelijk capituleren. Marcel greep de titel door met overtui gend spel in twee sets te zegevie ren 6-1 7-5. Robin Schoonen (Eegedima) als verliezend halve finalist tegen Ge rard, wist tenslotte de derde prijs te winnen door Stefan met 6-4 4-6 en 6-3 te verslaan. Wil) tl een in de Eendrachtbo- de gepubliceerde foto graag zelf bobben? Dat kan. ah het om foto's van onze eigen re- daktie gaat. Bel of schrijf naar F.cndrachtbode. Postbus 5. 4697 ZG Sint-Annaland. tel. 01665-2752 en u krijgt uw fo to-herinnering thuis. De verliezersronde werd gewon nen door Rob Suijckerbuyk (Ee gedima), die Boudewijn Zuurdeeg (Eegedima) terug wees. "Als ik die bel hoor, zal ik steeds aan Accelerando denken en als ik naar de repetitie ben, hoort mijn vrouw ook muziek", aldus de ju bilaris. Na een jubileumconcert o.l.v. diri gent Pierre van Broekhoven in de Sakofahal belichtte voorzitter W.A. Boogaard tijdens de dins dagse repetitie-avond de loopbaan van één der steunpilaren van de St. Annalandse koninklijke fanfa re. Op 4 juni 1936 werd Bram Scher penisse toegelaten als lid en 21 ok tober 1957 werd hij bestuurslid en direct secretaris in de vacature M.P. Lanooy, die na 53 Accelerando-jaren als voorzitter en dirigent terugtrad. In februari 1975 werd Scherpenisse vice- voorzitter en twee jaar later nam hij afscheid bij de radicale verjon ging van het bestuur. Scherpenisse begon op de bugel en via alt, bariton, grote trommel en altsaxofoon, kwam hij zonder problemen op de bariton saxo foon terecht. "Je bespeelde vele instrumenten, maar door de com binatie van muzikaliteit, doorzet tingsvermogen en hard werken, was je de instrumenten binnen korte tijd machtig", zei de voor zitter. Hij bracht naar voren, dat de ju bilaris vijftig jaar zijn beste krachten aan Accelerando had ge geven, waarvan 20 jaar als bestuurslid(18 jaar secretaris, 2 jaar vice-voorzitter). "Het waren bloeiende jaren voor onze konink lijke fanfare. Je leidde leerlingen op en organiseerde het ophalen van oud papier, wat je nog steeds doet. Bij concoursen wist je via een telefoontje onder een andere naam als eerste de uitslag. Je was manusje van alles binnen en bui- ten(PTT-kantoorhouder en oud wethouder) de vereniging en dik wijls hebben we daar de vruchten van mogen plukken. Opgeven en vergeten was er niet bij, als er even tijd was, stond je vooraan om Ac celerando te dienen. Ook je vrouw was nauw bij de muziekvereniging betrokken en verleende steun. Ga samen door met het elfde lustrum", zei voorzitter Boogaard. De jubilaris zei blij te zijn, deze huldiging in aanwezigheid van zijn vrouw, kinderen en kleinkin deren te kunnen meemaken. "Ook bij Accelerando is er een goede familieband. Dat heeft er mede toe bijgedragen om vijftig jaar te lid blijven. Probeer die band te verstevigen, want dat heeft een goede invloed op de ver eniging, waarin gelukkig ook vrouwen gekomen zijn. Ik hoop de gezondheid te genieten om Ac celerando nog verder te dienen", zo besloot gouden jubilaris Scher penisse in de Sakofahal, waar het feest informeel werd voortgezet. Bosstraat 34, Bergen op Zoom Tel. (01640) 3 44 12. Advertentie I.M. Verpleegkundigen door de eeuwen heen Na afwerking van de huishou delijke agenda van Vrederust hield het hoofd van de verple gingsdienst, de heer J.A.M. Kersten een lezing over het beroep van verpleegkundige door de eeuwen heen. Hij schetste daarbij vier stadia," t.w. de vroeg-christelijke tijd, toen de "diaconessen" aan huis gingen verzorgen als ge volg van het gebod van de naastenliefde. Vervolgens de periode van de klooster- en verpleegorden (nonnen), een derde stadia van twee eeuwen, die hij de donkere tijd noem de, omdat toen de ondermaat van de maatschappij werd aangewezen voor verpleging. Dat moest wel op niks uitlo pen. Tenslotte de medische ontwikkeling van de laatste eeuw, met zelfs nu een aparte opleiding psychiatrische ver pleegkunde, die telkens weer aan nieuwe eisen en ontwik kelingen wordt aangepast. De inleider besloot met de wens, dat de geschiedenis van de verpleegkunde zich zal blijven vervolgen. Opvallend noemde de voor zitter het, dat nog maar een paar jaar geleden een over schot aan verpleegkundigen bestond en nu is er al een tekort. Na gebed nodigde de voorzit ter de leden en gasten uit voor een broodmaaltijd en wegens het stralende weer gebruikte menigeen daartoe het terras. van ae vereniging niet is gewij zigd. Dit als antwoord op de vraag of bestuurders ook de drie formulieren van Enigheid onder schrijven, al zal de traditionele wijdingsdienst voor de ledenver gadering wellicht komen te ver vallen, want de vereniging be schikt niet meer over de gebou wen van Vrederust. Dit was ook aanleiding om ds. Hofman, die al zo vaak in die wijdingsdienst was voorgegaan, een boekwerk te overhandigen. De collecte in die dienst bracht 349,35 op. Er was tijdens die dienst ook een kleine zanggroep opgetreden, waarvoor de aanwezigen erkentelijk waren en welke dank door de voorzitter werd verwoord. Francke wees er ook op dat de di rectie moeilijke jaren beleefde door de reorganisatie. Hij had een dankwoord voor iedereen die zich voor Vrederust had ingezet. Wethouder A. Kosten(Gemeente- belang) bleek met PVAB en CDA voor Hage gekozen te hebben, waardoor de SGP onvoldoende steun kreeg om Chr. van 't Hof(directeur chr. school en voor zitter SGP) in het bestuur te krij gen. Noad had Hage kandidaat gesteld omdat jeugdleden van de voetbal vereniging regelmatig gebruik van de Wimpel maken, terwijl senio ren dat tijdens de winterstop doen wanneer het veldprogramma is af gelast. De chr. school stelde Van 't Hof kandidaat met de motivatie, dat hij voorzitter is van de SGP en wegens zijn functie van directeur van de Koningin Julianaschool nauw bij het gebruik van de Wim pel is betrokken. De SGP-kiesvereniging St. Phi- lipsland droeg eveneens dhr. Van 't Hof voor, maar een motivatie wordt hiervoor niet aangedragen, aldus b en w. "Of het moet zijn omdat de vacature is ontstaan als gevolg van het overlijden van dhr. Kempeneers, die namens de SGP zitting had. Het woord wederom zou daarop kunnen duiden", al dus het vermoeden van het colle ge. De chr. school, die voor gym nastieklessen gebruik maakt van dorpshuis de Wimpel, is al in het bestuur van Dorpsbelangen verte genwoordigd door dhr. De Haan. De SGP maakt voor vergaderin gen veelal gebruik van het vereni gingsgebouw van de Oud Gerefor meerde Gemeente in plaats van de Wimpel. Die factoren hebben kennelijk de doorslag gegeven bij de schriftelij ke stemming, waarbij Hage 4(PVAB, CDA, Gemeentebelang) en Van 't Hof 3(SGP) stemmen kreeg. Aan de orde was de planningslijst Eén jaar overslaan met woning volkshuisvesting 1987 t/m 1991, die jaarlijks bijgesteld wordt. B en W constateerden, dat er de afgelo pen vier jaar een behoorlijk aan tal woningwetwoningen voor de verhuur is gebouwd. Er kan rede lijk in de behoefte worden voor zien, zodat nu meer aandacht aan de bouw van koopwoningen kan worden besteed. Slechts twee premie-A en een evengroot aantal C-woningen zijn de afgelopen ja ren gebouwd. Er staan nog twee A's op stapel, waarvan b en w ho pen dat het er vier worden, maar voor 1987 plant het college 11 premie-A koopwoningen en geen enkele huurwoning. In 1988 kun nen er naast premie-A koopwo ningen nog 7 woningwetwoningen voor de verhuur worden gebouwd. Voor beide jaren gebeurt dat in bestemmingsplan de Luijster II. Dit jaar worden in Steintjeskreek te Anna Jacobapolder nog 6 en mogelijk zelfs 8 huizen gebouwd en in plan de Luijster te St. Phi lipsland zijn nog 9 woningwetwo ningen in aanbouw. Kornaat had geen moeite met het terugdringen van de woningwet- bouw in 1987 ten gunste van koopwoningen, maar hij zag de spoeling erg dun worden, als men sen die niet aan de vestigingsvoor waarden voldaan(inwoner, econo misch gebonden of oud- Fliplander) geen gemeentegaran tie krijgen. "Welke ondernemer pakt zo'n project aan? Er zijn dertien gegadigden nodig", aldus Kornaat, die voor een realistische benadering pleitte. wetwoningen vond hij juist omdat er dit jaar nog negen gebouwd worden. Bovendien is er verhoog de belangstelling voor premie-A koopwoningen. In augustus 1983 werd er al over gesproken, maar per 1 juli is ook St. Philipsland werkelijk toegetre den tot de gemeenschappelijke re geling Districts Gezondheids- dienst(DGD) Zeeland. Het pakket jeugdgezondheidszorg wordt al afgenomen. Als eenmalige rijkssubsidie geeft het rijk 4 gulden per inwoner aan de DGD om bijvoorbeeld wacht gelden te vergoeden als gevolg van het wegvallen van een deel van de taak van de gemeentearts. Het rijk betaalt blijvend 3,40 per in woner, wat nog steeds voldoende is om de kosten van de algemene preventieve gezondheidszorg te betalen. Toetreding kost St. Philipsland niets en na een 'voorlichtingsa vond van DGD-directeur Bakker kwam er meer duidelijkheid over het takenpakket, waardoor de raad unaniem besloot om vol waardig deelnemer te worden. De burgemeester antwoordde, dat de verkoop van grond evenals de verhuur van huizen onder de vestigingsvoorwaarden valt. "Dat betekent dat de deur voor niet- inwoners dicht is, zij het dat we voor Anna Jacobapolder iets soe peler zijn. Als je de poorten opent, zijn er meer mogelijkhe den. In Anna Jacobapolder waren er ook wel twee gegadigden voor premie-A koopwoningen, maar elf is wel erg veel. Beleidszaken als vestigingsvoorwaarden zou je bij de begrotingsbehandeling aan de orde moeten stellen", zei de bur gemeester. SGP-fractievoorzitter L. den En gelsman, die de fracties van het CDA en de PVAB op de voorlich tingsbijeenkomst had gemist, maakte nog wel een voorbehoud. "De gezondheidszorg is ontzag gelijk in beweging en bepaalde za ken keuren wij af. Wij willen de vrijheid behouden om bij princi piële bezwaren tegen te zijn." J. de Jager(CDA), die wegens va kantie de DGD-voorlfchting had gemist, zei nooit tegen de DGD te zijn geweest. Eerst wilde hij echter meer duidelijkheid over de finan ciële kant en de organisatie, maar nu dat het geval was, kon hij er mee accoord gaan. "We worden met genoegen lid van de DGD", concludeerde burge meester T.A. Vogel. "Per gemeen te kan men een eigen pakket afne men en er blijft regionale invloed omdat er regionale commissies van de DGD komen." De burgemeester werd als bestuurslid gekozen met wethou der L. Walpot als plaatsvervanger. zuinigingen de zorg voor de pa tiënt onder druk staat, is dat een zinvolle taak. Het bestuur van de (oude) vereniging stelt zich dan ook voor, op voordracht van de besturen van genoemde zieken huizen, bijdragen te verlenen in voorzieningen en projecten, die in overeenstemming zijn met de nieuwe opstelling. Er zal zich daaromtrent jaarlijks naar de le den verantwoorden. De voorzitter verheelde niet, dat de ziekenhuizen op zich een af zonderlijk bestuur en directie hebben, zodat de (oude) vereni ging met het beleid en de exploita tie niet meer van doen heeft. Het bestuur wil zich echter nog wel gaan beraden in welke vorm en hoe voortaan de ledenvergade ringen gehouden zullen worden. De voorzitter wees de suggestie van alleen donaties af, want do nateurs hebben geen stemrecht, leden wel. Wat anders is, of ook de afdelingen moeten worden ge handhaafd, maar daarover is nog geen uitspraak. De statuten moe ten trouwens ook nog worden ge wijzigd. In de meeste gevallen functioneren de afdelingen nau welijks. Wel de leden. Er zullen dus andere leden moeten komen. Tot dusver hadden de afdelingen en niet de leden, stemrecht. Dit zou in elk geval kunnen ver anderen. De voorzitter herinnerde er ook aan, hoe de (oude) vereniging het recht heeft om 4 bestuurders aan te wijzen in de nieuwe stichting. Dat zijn mevrouw L.A. Padt- Visser uit Poortvliet, de heren I.C. Hage uit Oud-Vossemeer, C.S. Gideonse uit Bergen op Zoom en D.A. Snoodijk uit Halsteren. In dat nieuwe bestuur zullen ook mensen van soms ka tholieke afkomst zitting krijgen, notaris mr. G.P.F. Broekman te Bergen op Zoom, dr. mr. L.G.C.A.M. Schneider, burge meester van Roosendaal en Nispen en drs. T.H. Snieders, huisarts te Sint Willebrord. Ook 2 bestuurders van het psychiatrisch Ziekenhuis Zeeland (in Goes) krijgen zitting in dat nieuwe bestuur. Voorzitter Francke be nadrukte voorts dat de grondslag in 1904 opgerichte vereniging overneemt, evenals de exploitatie van het ziekenhuis. Hoewel dit al op meerdere verga deringen aan de orde is geweest, bleken meerdere leden van de oude vereniging er niet goed weg mee te weten, wat hun nu verder te doen staat. Heeft dat lidmaat schap nu nog wel zin, was dan ook een vraag vanuit de vergade ring, die donderdag in "De Sprenge" plaatsvond. Heeft het nog zin, dat er overal in de Zeeuwse dorpen en steden afde lingen blijven en welke invloed hebben leden nu nog op het reilen en zeilen van de psychiatrische ziekenhuizen (te Goes en te Halsteren, Vrederust en De Driesprong), die onder die ene noemer vallen. Zou het niet beter zijn er donaties van te maken in- plaats van leden. Ook de hoofd correspondent, de heer A. Brink man uit Sint Maartensdijk, stelde dat hem deze vragen door ver schillende correspondenten (plaatselijke Vrederust vertegenwoordigers) zijn gesteld. Ook de vraag of de nieuwe bestuurders gehouden zijn de principiële uitgangspunten der vereniging (o.a. drie formulieren van Enigheid) te onderschrijven. Bergen op Zoom: Stationsstraat 12 - 01640-36121 Roosendaal: Nieuwe Markt 42 - 01650-35500 Van der Ham komt wekelijks naar u toe... Scherpenisse: dinsdag v.m. Hoge Markt Poortvliet: dinsdag n.m. Markt-Smidsstraat Stavenisse: woensdag v.m. v.d. Lek de Clercqplein Oud Vossemeer: donderdag v.m. bij het kruisgebouw St. Philipsland: vrijdag v.m. Voorstraat St. Maartensdijk: vrijdag n.m. Haven Onderzoek campings. De stich ting Zeeuwse Gastvrije Cam- pings(ZGC), waarbij van Tholen camping Stavenisse is aangeslo ten, zal onder zo'n 5000 vakantie gezinnen een onderzoek instellen met het oog op gezamenlijke pro motie en produktontwikkeling(ar- rangementen, trekkershutten). Uit een proefenquête tijdens de Pinkstervakantie blijkt, dat 25% van de ondervraagde camping- gasten deze zomer naar Frankrijk op vakantie gaat, bij 21% was het reisdoel nog niet bekend, 19% blijft in Nederland. Spanje haalde nog 5%. Voorzitter S. Francke was op dit soort vragen eigenlijk al bij voor baat wat ingegaan tijdens zijn openingswoord. Daarin had hij de veranderingen geschetst en er tegelijkertijd nog een stukje histo rie aangekoppeld. Maar eveneens aangegeven welke taak er nog ligt voor de vereniging (dus voor de leden) na deze nieuwe structuur. Het doel namelijk om steun te verlenen in de sfeer van de aan vullende patiëntenzorg. Concreet, gezien de basis van de vereniging, aan de ondersteuning van de pro testants geestelijke verzorging, lectuurvoorziening en bepaalde facetten van vorming en toe rusting. Het door de vereniging gevormde vermogen en de jaar lijkse contributies blijven dus ten goede komen aan de patiënten. Patiënten dan zowel van Vrede rust, De Driesprong als het psy chiatrisch ziekenhuis te Goes. Ze ker in een tijd waarin als gevolg van door het Rijk opgelegde be- Vrederust is het oude Vrederust niet meer. Niet alleen wegens een belangrijk verbeterde huisvesting (de grote zalen zijn door veel klei nere eenheden vervangen), niet al leen door de ontwikkeMng in de psychiatrische behandeling en verpleging, die veel meer gaat in de richting van revalidatie dan van opsluiting, maar ook organi satorisch zijn drastische verande ringen tot stand gebracht. Die zijn van recente datum, want dit voorjaar viel het definitief besluit (vooral noodzakelijk door van overheidswege uitgestippelde verzorgingsgebieden), dat de nieuwe stichting Christelijk Psy chiatrisch Ziekenhuis Vrederust de bezittingen en schulden van de De service is er voortreffelijk en snel bovendien. Veel soorten glazen zijn er in voorraad, zodat mijn nieuwe bril snel klaar is, en ik nooit lang zonder bril zit als ik een glas breek. Prima geregeld.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1986 | | pagina 13