'Mijn kamer heeft geen drempels' Burgemeesters en dominees wensten H.A. van der Munnik alle goeds toe Geweldig gebeuren voor A. Rinses Felicitaties na officiële raadsvergadering 'Doe de jassen maar uit' Donderdag 3 juli 1986 DE EENDRACHTBODE 11 Tijdens een buitengewone openbare raadsvergadering van de Thoolse gemeenteraad in Haestinge te St. Maartensdijk is de heer H.A. van der Munnik uit het Complimenten Groningse Bierum dinsdagmiddag officieel geïnstal leerd als burgemeester van Tholen. Loco burgemeester P. van Schetsen hing hem de ambtske ten om. Nieuwe Thoolse burgemeester H.A. van der Munnik geïnstalleerd Hecht team Levendige gemeente Onpartijdig In 't bennetje Vallen en opstaan Openheid Omzwervingen Direct vertrouwd All-rounder I Geen verlenging i en strafschoppenj Nevenfuncties Uitstekende toekomst Samenwerking Na afsluiting van de buitengewone raadsvergadering stonden in het warme Haestinge nog een aantal spre kers te popelen om hunzegje te doen. Aangezien dat ook nog wel wat tijd zou vergen,spoorde de burge meester de aanwezigen aan, de jassen maar overde stoel te hangen. Het was voor de meesten niet tegen dovemansoren gezegd. Trots Sportief ruiter Raakvlakken Wel voldoende inhoud? Zondag geen zondedag Best wonen Op chauvinistische toer Elke kern eigen karakter zal vestiging in Tholen voor ons geen problemen opleveren." De vacature ontstond vorig jaar op 18 september door het overlij den van burgemeester E. Baerends na een verkeersongeluk bij Poort vliet. Verschillende sprekers herin nerden daaraan. Van der Munnik stelde 't zeer op prijs, dat mevr. Baerends de installatie bijwoonde, evenals de eerste burgemeester Van der Munnik complimenteerde de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad voor de geheim houding, waardoor zijn benoe ming zowel in Zeeland als in Gro ningen nogal gevoelens van ver rassing opriep. "Tholen was in onze ogen een gemeente, waar naar je nog eens promotie zou willen maken, al solliciteerden we met gemengde gevoelens na het overlijden van uw zeer geliefde burgemeester. Het zeer grote ver driet is nog duidelijk voelbaar." van de in 1971 gevormde gemeente Van der Munnik zei onder de in- Tholen, dhr. en mevr. Van Boeijen uit Harderwijk. De commissaris der koningin in Zeeland was verte genwoordigd door chef kabinet mr. De Ru. Loco-burgemeester Van Schetsen wees op de instemming van alle raadsfracties op de benoeming van dhr. Van der Munnik. "Met groot genoegen kan ik de juist heid van die conclusie volledig on derschrijven." Hij dankte de Thoolse gemeente raad voor de constructieve en tole rante opstelling, waardoor zowel Versluijs sinds 18 september en Van Schetsen zelf sinds 29 april hun taak als loco-burgemeester konden vervullen. "De uitsteken de verstandhouding binnen het college, de hechtheid van het team van wethouders en secretaris gaf ons de mogelijkheid te werken zo als we gedaan hebben. De positie ve opstelling en de goede samen werking van het ambtelijk appa raat in brede zin, was daarbij een onmisbare steun en was ook vaak de bron voor nieuwe impulsen en meer inventiviteit bij ons bestuur lijk handelen", aldus Van Schetsen. Hij hield de nieuwe burgemeester voor, dat hij aan het hoofd komt van het bestuur van een bloeiend bedrijf met een breed produktie- pakket. "Een bedrijf dat er steeds alert op moet zijn, dat zijn pro- dukten passen voor de behoeften van zijn afnemers. Dat beeld past bij de brede taakstelling van een bestuur van een levendige ge meente als Tholen. Naast inzet voor behoud en uitbouw van de bestaande voorzieningen, is er ook bij voortduring het streven naar het bijhouden van ontwikke lingen elders en zelfs het zoeken van eigen wegen en eigen nieuwe ontwikkelingen." Van Schetsen wees op de komst van de Oesterdam met betere ont sluitingswegen en nieuwe recrea tiemogelijkheden, regionale pro blemen als gevolg van de geografi sche ligging en de vorming van de Thoolse scholengemeenschap. Hij durfde vast te rekenen op de ener gieke medewerking van de nieuwe burgemeester. De wethouder sprak over de goe de regel van collegiaal bestuur en hoopte en vertrouwde, dat Van der Munnik als voorzitter van de raad, democratisch en onpartij dig, maar ook correct en zakelijk leiding zou geven. In het college van b en w verwachtte Van Schet sen een inventieve en werkzame rol van de burgemeester. "U krijgt een aanzienlijk groter werkgebied met een veel groter aantal inwoners en wellicht ook met een groter aantal problemen en aandachtspunten. Ik hoop en vertrouw, dat de vele schakeringen van de specifieke taak van de bur gemeester uw volle aandacht zul len genieten. Ons volle vertrou wen hebt u en onze volledige me dewerking zeggen wij u van harte toe. Ik eindig met de oprechte wens, dat u de kracht geschonken wordt om uw verantwoordelijke taak als burgemeester te mogen vervullen en dat u een goede tijd zult hebben in en met de gemeente Tholen", aldus wethouder Van Schetsen. In zijn eerste toespraak zei burge meester Van der Munnik, dat de positieve ontvangst, de fijne reac ties en de hartelijke ontmoetingen hem en zijn vrouw groot genoe gen deden. "Het betekent een niet geringe steun in de rug om hier het ambt van burgemeester te be ginnen." Van der Munnik wees erop, dat hij ondanks de vreugdevolle berich ten over zijn benoeming, wat het bestuurlijke werk betreft, nog slechts een blanco schrift kon la ten zien. "Op de eerste bladzijde staan weliswaar de persoonlijke gegevens en de ruim 7 1/2 jaar er varing als burgemeester in een tweetal Groninger gemeenten, maar wat voor vlees men nu wer kelijk in de kuip heeft gekregen, zal nog moeten blijken. Het is nog niets en het kan wat worden. Goe de verwachtingen moeten aan de praktijk getoetst worden om een nader oordeel te kunnen geven of, om het op z'n Zeeuws te zeggen: je kan d'eiers nie telle, vódat je z'in »t bennetje eit." De burgemeester lichtte alvast een tipje van de sluier op. "Het eerste is, dat wij trachten ons handelen te doen vanuit het door ons bele den geloof, dat al ons doen en la ten op zichzelf onvolkomen is en niet zonder leiding van God kan plaatsvinden. Met alle vallen en opstaan dat daarbij hoort. Ik ben een man die gelooft in de voortgaande ontwikkeling van de gemeente, gelet op de geaardheid van de bevolking, dus met een zo breed mogelijke ondersteuning van de raad. Zowel naar de bevol king toe, als naar buiten, naar de regio en de provincie. De harmo niegedachte spreekt mij aan. Mijn kamer heeft geen drempels. De deur is niet meer dan een prak tische manier om het in afzonde ring werken mogelijk te maken. Zij staat steeds voor iedereen open, voor wie dan ook, in welke hoedanigheid dan ook. Om prak tische redenen zijn er wel enige beperkingen nodig, zoals het vooraf maken van een afspraak en/of het aanhouden van een spreekuur. Ik ben voorstander van openheid, van het waar mogelijk en nodig betrekken van de burgers bij het bestuur en hen daarbij op zinvolle wijze inspraak te geven. Het is mijn gewoonte om de ge meente naar de inwoners toe dui delijk te vertegenwoordigen. Als het maar enigszins mogelijk is, zal ik aan uitnodigingen van vereni gingen/instellingen gaarne gevolg geven. Het is zeer belangrijk, dat ook op deze wijze inzicht in de sa menleving van Tholen wordt ver kregen, dan wel vernieuwd wordt. Ook hier zullen echter wel eens beperkingen moeten worden inge bracht", zei Van der Munnik. De burgemeester richtte zich nog tot personeel, politie en brand weer en bedankte de wethouders Versluijs en Van Schetsen voor hun waarneming van respectieve lijk 7 1/2 en 2 maanden. "Gezien de voortreffelijke wijze hebt u zich ook in dit opzicht uitstekende bestuurders getoond. Ik heb er al le vertrouwen in, dat het samen besturen op een goede, construc tieve, loyale en vruchtbare wijze zal kunnen plaatsvinden. Graag zal ik ook van de grote kennis en ervaring van gemeentesecretaris Benou gebruik maken om mij zo spoedig mogelijk in te werken in de Thoolse vraagstukken. Tholen is voor ons inmiddels niet meer een geheel onbeschreven blad, doch Tholen echt leren ken nen, doe je pas, wanneer je er wer kelijk woont en werkt. En dat wil len wij graag zo spoedig mogelijk. Het gebied komt als vertrouwd over, het lijkt op het Groninger land, dat overigens wat opener is. Gezien ook onze omzwervingen door Nederland, dat steeds leidde tot het wonen op het platteland, druk te raken van de grote verant woordelijkheid die op zijn schou ders werd gelegd om de mooie taak te vervullen. "Met ingang van vandaag be kleed ik het ambt van burge meester van de prachtige gemeen te Tholen. Onze eerste kennisma king met dit gebied, doet mij die kwalificatie zonder aarzeling ge ven. Dit gebied kwam ons direct als vertrouwd voor. Wij zullen dan ook trachten, ons hier zo. spoedig mogelijk te vestigen en ons hier zo snel mogelijk thuis te voelen. Van harte hoop ik, aan de in mij gestelde verwachtingen te zullen, maar ook te kunnen beantwoorden. Daarvoor is tijd nodig, tijd die ik hierbij van u vraag. Naar mijn overtuiging kan ik dat overigens slechts vanuit de bede, dat God mij bij voortduring de kracht en de wijsheid moge schenken om dit ambt op een goe de wijze te vervullen, tot Zijn eer en tot heil der gemeente Tholen", zo besloot burgemeester Van der Munnik zijn eerste toespraak. Raadslid J. de Bres sprak de nieu we Thoolse burgemeester toe na mens de gemeenteraad. "Er is vanuit de raad geen enkele reden, kritische noten over uw benoe ming te kraken", zei De Bres, ver wijzend naar uitspraken van leden van de vertrouwenscommissie in de E.B.. "Er is een soort aureool om u geweven: een betere burge meester is er niet! U heeft er ver- De drie Thoolse wethouders J j en gemeentesecretaris hebben i i donderdag de lange reis naar J J het Groningse Bierum ge- i i maakt om het afscheid van S burgemeester H.A. v.d. Mun- J J nik mee te maken. Van half i i zes tot half zeven was de offi- J J ciële raadsvergadering, waar- j na er nog een receptie volgde. De Thoolse loco-burgemees- J ter P. van Schetsen kreeg tij- i dens de raadsvergadering nog het woord. Hij liet weten, de- J ze avond in zijn vertrouwen in de nieuwe burgemeester van Tholen te zijn bevestigd, maar er werd wel lang vergaderd. In de sfeer van de wereldkampi oenschappen voetbal gaf Van Schetsen hem de tip, de Thoolse raadsvergaderingen i het liefst in twee keer 45 minu ten af te handelen. "Verlen gingen en strafschoppen kunt u beter achterwege laten." standig aan gedaan, dit alles wat te relativeren, maar uw loopbaan overziende, valt niet anders te concluderen, dat wij een all- rounder als burgemeester toege wezen hebben gekregen. De be noemingsprocedure is - binnen het raam van de van hogerhand gestelde grenzen - feitelijk vlekke loos verlopen. Dit is een compli ment waard." Het oudste Thoolse raadslid vond de in de E.B. opgenomen reacties uit het Groningse beslist de moei te waard. "U komt tevoorschijn als een energieke man met een mengeling van eigenschappen, die men weinig tegenkomt. De veelzij digheid van de door u ontplooide activiteiten hebben bijzondere aandacht getrokken. Ze liggen niet alleen op het bestuurskundige en juridische vlak, maar de harde en zachte sector zijn u evenzeer vertrouwd. Bijna 'een schaap met vijf poten', waarbij wij het woord schaap maar snel moeten verge ten. Want snelle Henkie is be paald geen schaap in de letterlijke betekenis van het woord." Het burgemeesterschap op Tho len is met haar veelzijdige en spe cifiek geaarde bevolking bepaald geen eenvoudige opgave, zo ver volgde De Bres. "Een goede taak vervulling eist de gehele persoon op. Met het aannemen van neven functies is een wijze zelfbeperking geboden." Hij concludeerde, dat Van der Munnik de door de raad gevraag de grote bestuurlijke ervaring en een gedegen kennis van zaken had. "Geen man voor de VUT, maar één met FUT! Als de voor tekenen niet bedriegen, zitten wij met u goed. Wanneer onze erva ring met u, overeenkomstig de ge wekte verwachtingen zijn, rekenen wij erop, dat u toch tenminste meer dan één ambtsperiode(6 jaar) zult vol maken. U bent al vaak van functie gewisseld. Dit heeft zijn goede kanten, maar er kleven ook bezwaren aan. Als burgemeester moet u boven de partijen staan, maar evenzeer bo ven het ambtelijk apparaat. Wij hopen goed met u 'over de pad' te kunnen en onder uw leiding in een open sfeer de belangen van de ge meente Tholen en haar inwoners te blijven behartigen, zonder ver doezeling van principes, in welke vorm dan ook", zei De Bres, die nog een gedicht voordroeg en de tekst van het Zeeuwse volkslied aanbood. Het oudste raadslid overhandigde mevr. Van der Munnik een witte roos als symbool van de goede wil, het burgemeestersgezin in de Thoolse gemeenschap op te ne men, met de hoop en de verwach ting, dat zij zich hier werkelijk ge lukkig kunnen voelen en waarbij hen doornen worden bespaard. Gezien het vanuit Groningen om schreven portret in de E.B. ver wachtte hij zeker, dat ze zich met haar gezin een eigen plaats binnen de Thoolse levenssfeer kan ver werven. Hartelijke felicitaties kwamen er in de raadsvergadering tenslotte van gemeentesecretaris T.C. Be nou. Hij riep Van der Munnik ook een hartelijk welkom toe in de 'buitengewone' gemeente Tho len, waarvoor de secretaris o.a. als voorbeeld noemde, dat Tholen de Het nieuwe Thoolse burgemeestersechtpaar Van der Munnik met hun kinderen Elly en Henk-Jan worden begroet door leerlingen van de drie Oud-Vossemeerse basisscholen. gemeente in Zeeland is, waar van daan de hoofdstad alleen via een andere provincie bereikbaar is. Hij herinnerde aan het teievisie- stedenspel, toen Tholen met ere het onderspit moest delven tegen de Groningse gemeente Leek. "Maar Groningen was nog niet van ons af, want Tholen is ook een vasthoudende gemeente. Nu koos Tholen de gemeenten Bie rum en 't Zandt en dit keer won Tholen wel, want men haalde er de burgemeester weg." Volgens de secretaris komt Van der Munnik naar een gemeente I met een uitstekende toekomst, waar nog grote taken op uitvoe ring wachten. Benou bood voluit zijn behulp zaamheid en die van het voor haar taak berekende, goed georgani seerde werkapparaat met mede werkers die over voldoende des kundigheid en visie beschikken. Hij stond echter ook open voor verbeteringen en het deed hem bijzonder deugd, dat personeel en organisatie de bijzondere belang stelling van de burgemeester heb ben. "De portefeuille personeels zaken en eventueel ook coodinatie en organiatie wordt vaak in de map van de burgemeester gezien. Vooral vragen we u echter, de zwaarste portefeuille voor een flink deel naar u toe te trekken, namelijk de coöperatie, de samen werking en dan vooral de goede en open samenwerking, 't Is trou wens een portefeuille, waar ook de Thoolse vierde macht graag een fors deel van vervult en waarvan ook de andere collegeleden hun deel graag zullen behouden", al dus de gemeentesecretaris, die na mens het gehele ambtelijke appa raat ieders volledige inzet, inventi viteit en toewijding toezegde. 'Gemeentesecretaris Benou sprak zijn bewondering uit voor de inzet van de drie wethouders na het overlijden van burgemeester Bae rends, september vorig jaar. "Ik hoop en vertrouw, dat met be houd van de prettige en vriend schappelijke sfeer in het nu weer voltallige college op een produk- tieve wijze kan worden voortge bouwd, samen met alle medewer kers, aan een hoogwaardig over- heidsprodukt, in het belang var de gemeente Tholen." De burgemeester van Kortgene, mevrouw E.J. Hoogendijk-van Duijn.was de eerste in de rij met gelukwensen voor gemeente en het nuThools burgemeestersgezin. Zij voerde het woord namens, zo als ze uitdrukte, de club van colle ga's op Schouwen- Duiveland,Noord-en Zuid- Beveland, Sint-Philipsland en Tholen. Zijherinnerde aan het zo plotseling wegvallen van burge- meesterE.Baerends en aan de ac tieve rol, die mevrouw Baerends totop heden vervult. Ze riep de Dierenarts A. Rinses met zijn gemeentelijke erepenning, die hij bij de opening van de 30ste Thoolse Dagen ontving van loco-burgemeester P. van Schetsen. In 't midden mevr. Rinses. heeft een grote bijdrage aan de Thoolse Dagen geleverd. Rinses was manusje van alles: microfo- nist en propagandist", aldus Kosten. "Ik heb nooit aan de erepenning van de gemeente Tholen gedacht, maar 't is een geweldig gebeuren", zei dierenarts A. Rinses, nadat hij uit handen van loco-burgemeester P. van Schetsen de gemeentelijke onderscheiding had ontvangen. Langs een erehaag van schapen en koeien arriveerde het echtpaar Rinses in een karretje in Oosten rijkse sfeer op het Pluimpotter- rein dankzij Eendrachtruiters- voorzitter H.N.F.P. Brooijmans. 't Was het enige paard bij de ope ning van de Thoolse Dagen en dat zat Rinses als liefhebber bij uit stek, niet zo lekker. "Ik hoop, dat de Thoolse Dagen mogen groeien en bloeien, maar wel met een beetje meer paardensport." Tot anderhalf uur voor de plech tigheid was de onderscheiding voor hem een volslagen verras sing. Hij zei bijzonder dankbaar te zijn, 32 jaar als dierenarts op Tholen gewerkt te hebben. "Het was zeer plezierig en ik heb dat al leen kunnen waarmaken dankzij mijn gezin en nog vele andere mensen." Thoolse Dagen-voorzitter M.C.J. Kosten zei erg trots te zijn, dat juist bij de opening van de 30ste Thoolse Dagen de onderscheiding werd uitgereikt. "Ik ben ervan overtuigd, dat de erepenning zeer op z'n plaats is gezien de voortref felijke inzet van het echtpaar Rin ses. De dierenarts was onze eerste secretaris en daarna werd hij bestuurslid, totdat zijn vrouw die taak overnam. Het gehele gezin Hij bedankte loco-burgemeester Van Schetsen voor de 'uitermate prettige woorden' bij deze gele genheid. "We hebben nu ook een totaalprogramma, gericht op de hele Thoolse bevolking", zei de Thoolse Dagen-voorzitter. "Rinses zonder paard op het Thoolse Dagen-terrein komen, dat mocht niet gebeuren", vond Eendrachtruiters-voorzitter Brooijmans. Het lukte hem niet op een achttal bij elkaar te krijgen op deze woensdagmiddag, daar om was er maar één paard. "Naast uw werkkring, was de be trokkenheid bij de ruitersport erg groot", zo bracht Brooijmans naar voren. "Als speaker bij eve nementen, als inleider op vergade ringen en als sportief ruiter. Nog steeds bent u er intensief mee be zig. Helaas moeten de Thoolse Dagen het dit jaar zonder paar den doen, maar 9 augustus is er in Scherpenisse een groot concours met 300 pony's - met medewer king van de familie Rinses - in het kader van het 40-jarig bestaan van de Eendrachtruiters", zo besloot Brooijmans. Na deze huldiging konden de kampioenen bij de schapen en de koeien worden bewonderd door het traditioneel te gering aantal kijkers op deze warme Fokveedag. nieuwe Thoolse burgemeestereen welkom toe in de Noord-en Mid den Zeeuwse club en hooptedat hij evenals zijn Thoolse voorgan ger een waardevol lid zou worden. Toen burgemeester Van der Mun nik laterde sprekers beantwoord de, zei hij tot zijn Kortgeense col lega,wel te willen deelnemen, maar dat men bij de collega's nu nietmoet denken de jongste loot aan de stam ook meteenpenning- meester of secretaris te kunnen maken.Daar is tijdehs de inwerk- periode nog geen tijd voor. Burgemeester T.A.Vogel van Sint Philipsland sprak namensde bu ren en wees daarbij op de parallel len tussen de tweein deze regio. Bij volksgezondheid, brandweer zijn de beidegemeenten op het Brabantse gericht en als goede bu- renvalt er altijd wel wat te bepra ten.Dan heeft burgemeester Vogel nog niet eens het waterschap ge noemd, zei secretaris T.C. Benou, die voor de 'verbindende tekst' tussen de sprekers zorgde. Vandaar dat hij na burgemeester Vogel maar direct het woord ver leende aan de dijkgraafvan het Waterschap Tholen, waartoe ook Sint Philipsland behoort.de heer I.C.Hage. De gemeente is blij met uw komst, zo begon de dijkgraaf en het Wa terschap is dat ook. Hij herinner de zelfs aan de pas afgelopenwe reldkampioenschappen in Mexi co, waar verschillende goedevoet- balclubs optraden met soms erg goede spelers, maar die daarbij- toch ook een goede leider nodig hadden. De dijkgraaf had nog wel een zQrg, namelijk, of deburge- meestersfunctie van Tholen wel voldoende inhoud had om denaar hij had gelezen zoveel spirit bezit tende Van der Munnikaan zijn trekken te doen komen. In dat ge val w^ren er nog welmeer moge lijkheden om iets te doen, zo bespeelde de dijkgraafeen be paald waterschapsregister. Hij wees op de altijd goede sa menwerking, nodig ook omdat beideinstanties in hetzelfde gebied werken met dezelfde burgers.Ieder mag dan weliswaar zijn eigen ter rein hebben, maar er zijntoch ook veel raakvlakken. Evenmin als de drempel van de burgemeesterswoning een belet selkan zijn voor de burger, even min is dat de drempel van hetPol- derhuis voor de burgemeester zei de dijkgraaf: u bent daar welkom. Ds. J.G. van Loon, predikant te Sint Maartensdijk, voerde het woordnamens de 9 Hervormde Kerken op Tholen, namens de Hervormde RingTholen en Sint Philipsland en namens de Oud Geref.Gemeente teSint Maartens dijk. De dominee verdeelde zijn toespraak in driehoofdzaken, na melijk: de vraag voor de nieuwe burgemeesternaar welke plaats hij gaat, op welke plaats hij daar staat en waarhij heen gaat. Hij toonde daarbij wat verschillen aan met het wat ruimere Gronin gen en de wat meer beslotenheid van Tholen door haareilandelijk karakter. Ook de eeuwenlange strijd tegen het waterdie hier is ge voerd liet littekens achter en de sporen blijvenzichtbaar. Het heeft ook een Gereformeerd protestant se sfeernagelaten. Daarbij werden namen genoemd van voor- aanstaandekerkelijke voorgan gers, o.a. uit Scherpenisse en Sint Maartendijk. De nieuwe burgemeester, zo vond ds van Loon, moet ook de plaats wetenwaar hij staat. Rekening houden ook met de belijdenissen en daarnaarleven. Ds. van Loon beklemtoonde de kracht van een al voor dezondeval door God zelf ingesteld huwelijk en het grote be lang voorde inwoners van de zon dagheiliging. Hij pleitte er voor van de zondag geen zondedag te laten wordenen benadrukte tenslotte dat geen mens hier een blijvende plaats heeft. Ds J.J. Tanis uit Tholen sprak na mens de Geref. Gemeenten op Tholenen namens de Chr. Geref. Kerken. Hij wees de burgemeester op dejongste gemeentelijke slag zin in het kader van de werkgele genheid/In Tholen werkt 't'. Dat kan echter zowel goed als verkeerd werkenzijn. Een grote verant woordelijkheid daarom ook voor eenburgemeester, vond spreker, die echter verzekerde dat dekerken tijdens de rustdag ook de plaatse lijke overheden ingebed opdragen. Mevrouw M. Boogaard-Bolier uit Sint Annaland feliciteerde na mens de stichting Beter Wonen. Ze was van oordeel.dat de inwo ners de nieuwe burgemeester niet om meerzakgeld zullen vragen, maar wel om voor hen te zorgen. Tussen de gemeente en de stich ting was er steeds eengoede sa menwerking. Er was zelfs een pe riode dat menvoordeurdelers was. Nu zetelt men in tijdelij kehuis- vesting en mede daarom nodigde ze de burgemeestermet enige spoed op de koffie. Goed wonen is heel belangrijk, vond mevrouw Boogaarden beter wonen is nog beter. Het beste wo nen zou het beste zijn.Ze hoopte dat het burgemeestersgezin spoe dig zou kunnen beamen, dat het op Tholen best wonen is. Adjudant D. Coppoolse, van de rijkspolitie groep Tholen zei,hoe een burgemeester als hoofd van de politie ter plaatse eenrechtstreekse band heeft met de rijkspolitie. Niet dat deopenbare orde op Tho len dagelijks in de knel zou zitten, almoet dan een enkele keer wel eens de tolerantiegrens wordenbe- paald, maar daarnaast is er een totale politiezorg, zodat voortdu rend contact nodig is. De laatste tijd is er ook het zgn. driehoeksoverleg met gemeente, justitie en politie. De politie is er voor debevolking, al wordt dat niet altijd begrepen. Spijtig vond- de adjudant wel, dat de bezuini gingen door de rijksoverheidnog door moeten gaan en door deeltij darbeid raakt men bijde politie ook in de problemen. Dat vergt dan weer andersoortige maatrege len om te trachten eenzelfde effect uitte sorteren. "We zitten niet meer in de tijd van de koddebeiers, maar zijnaange- wezen op een zakenlijke aanpak". Om als een symbolisch lintte fun geren, bood hij de nieuwe burge meester een stropdas aan. Oud-burgemeester W.Baas van Sint Annaland voelde zich als de- laatste der Mohikanen, namelijk als de nogenige hier woonachtige oud-burgemeester op Tholen. Hij ging voorts wat gekscherend op de chauvinistische toer metenkele voorbeelden aan te halen van wat er zoal niet aan goedsuit zijn voormalige gemeente kwam. Anderszijds had hij vroeger ook nog wel eens contacten gehad metde vader van de huidige burge meester op een bijeenkomst van deVereniging van Nederlandse Ge meenten. Tenslotte wenste hij het- gezin Van der Munnik alle goeds toe. Een tante van burgemeester Van der Munnik feliciteerde namensde familie en zei met name te kunnen instemmen met hetgeen doords. Van Loon naar voren was ge bracht. Ze diepte wat familiegege- vensop en benadrukte, dat de in houd van Ps. 121 ookop Tholen van kracht was. In zijn dankwoord zei burge- meesterVan der Munnik het be langrijk te vinden om een goed contact metde kerken te onder houden. Zoals er heel wat ver schillende kerkenzijn op Tholen - die waren er minder in zijn vorige gemeenten -wordt ook het geloof en de uitleving daarvan verschil lend beleefd. Zondag kan dan ook best een zonnedag zijn, vond de- burgemeester, die vervolgens de Sint Annalandse ambassadeur voorhield, in zijn twee vorige ge meenten 12 kernen te hebben ge- haden daarom weet hij ook maar al te goed dat elke kern zijn eigen karakter heeft. Elke kern heeft ook recht op belangstelling vande zijde van het gemeentebestuur en dus ook van de burgemeester. In zijn dankwoord richtte de bur gemeester zich ook tot alle in- Haestinge aanwezigen voor de zo grote belangstelling voor het ge beuren van deze dag.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1986 | | pagina 11