DE BRANDWEER VAN THOLEN IN DE LOOP DER EEUWEN Van der Jagt, Van der Linde en mevr. Deurloo populair DE ECONOMIE GROEIT, MAAR DE MASSAWERKLOOSHEID BLIJFT. DOE ER WAT AAN. STEM PvdA. 12 DE EENDRACHTBODE Woensdag 7 mei 1986 Vier brandspuiten Blussen via waterleiding Motorspuit Tweede Wereldoorlog Opleiding Branden na 1945 Thoolse medici genieten ook bij verkiezingen vertrouwen Uit de nadere gegevens van de gemeenteraadsverkiezingen blijkt, dat naast de lijsttrekker een paar kandidaten veel stemmen hebben vergaard. Bij de SGP is dat het nieuwe raadslid ing. J. van der Jagt uit Tholen(vijfde op de lijst), bij de PvdA eveneens de nieuwe gemeentebestuurder M.A.J. van der Linde(derde) uit Tholen en bij het CDA de oude, vertrouwde mevr. J.M. Deurloo-van Broekhoven(derde) eveneens uit Tholen. Bij de VVD kreeg de niet- gekozen mevr. H. Dingemans-van Vlaanderen uit Stavenisse meer steun dan het herkozen raadslid J. van den Heuvel uit Tholen. In St. Philipsland genoot SGP-nieuweling H. Geluk vertrouwen bij de kiezers omdat hij meer stemmen vergaarde dan zijn fractievoorzitter L. den Engelsman. In die kleine gemeente moesten het maar liefst acht kandidaten zon der steun doen, tegenover slechts twee op Tholen. SGP achter Koopman PvdA gevarieerd CDA bloedgroepen VVD geen vrouw RPF/GPV voor nr 1 St. Philipsland Het kabinet Lubbers/Van Aardenne heeft ondanks de economische groei de werkloosheid niet kunnen terugdringen. En plannen daarvoor hebben ze ook niet. De PvdA wèl: concrete plannen om het eerlijker en be^rJe^oen^^temmer^^^neL^^^^^^^^^ door J.P.B. Zuurdeeg gemeente-archivaris Dit is het tweede en laatste artikel over de brandweer van Tholen naar aanleiding van het vijftigjarig bestaan van het vrijwilligerskorps. Het eerste artikel werd 27 maart gepubliceerd. Over wogen wordt om nog wat aan het gouden jubileum te doen in de vorm van een open dag of een brandweer demonstratie. Zoals zo vaak werd direkt na de brand besloten beter materiaal aan te kopen. Nog voor het eind van het jaar bestelde de ge meente twee zuigperspompen met enig extra materiaal bij J.L. de Wildt te Utrecht. De capaci teit van deze spuiten was ver moedelijk 400 liter per minuut met een opvoerhoogte van 26 meter. Deze spuiten stonden op wielen. Door de uitbreiding van het aan tal spuiten is ook het personeel uitgebreid. Volgens het regle ment van 1857 bestond dit uit een commissaris en zijn ad junct, 3 brandmeesters, 4 op zichters en 1 58 manschappen. Uit de funkties van de man schappen blijkt dat bij spuit 1 een houten zuigpomp hoorde. Naast pompers (24) waren er pijpleiders, slangenleggers, wa terscheppers, zuigbuisleiders en lantaarndragers. Verder blijkt uit dit reglement dat wanneer water over grote afstand aangevoerd moest wor den, de in 1839 geleverde spui ten 3 en 4 het water zouden aanvoeren naar de spuiten 1 en 2. Het voorhanden hebben van voldoende bluswater binnen de bebouwde kom werd verzekerd door de aanleg van een gemet seld riool van de vest door de Venkelstraat naar de put bij de pomp op de Markt in 1842. In de Kerkstraat en Stoofstraat zijn dat jaar en in 1847 brand putten aangelegd die eveneens door riolen met de put op de Markt werden verbonden. Kort voor de levering van de nieuwe spuiten brandde nog een schuur af in de Ven kelstraat. Kleinere en grotere branden in de tweede helft van de 19de eeuw waren een brand in de Zoutkeet in 1856 en het afbranden van de meekrapfa- briek in Mosselhoek in 1869. Het jaar daarop werd een hof stede in de as gelegd na blik seminslag. In 1875 was'hooi- broei de oorzaak van het plat branden van de hofstede van C. Geluk. De op het Oudeland gestationeerde spuit nummer 2 was er het eerst. Daarbij bleek dat het personeel van deze spuit -toen deze neg te Tholen stond- niet was ontslagen. Dit personeel was na het luiden van de brandklok evenals het personeel uit het buitengebied toegesneld om te helpen, waar uit blijkt dat er op dit gebied een grote eensgezindheid en hulp vaardigheid was. Deze spuit nummer 2 is in 1872 na het gereedkomen van het brandspuithuisje op het Oude land gestationeerd. Dit ge bouwtje dat een torentje met een klok had is in 1960 afge broken. Te Tholen stond één spuit aan de Bebouwdendam. Deze is in 1895 overgebracht naar een koetshuis aan de Dalem- sestraat. De andere spuiten stonden vermoedelijk in de kerk. Na de laatste eeuwwisseling is de bestrijding van brand ingrij pend gewijzigd door de aanleg van de drinkwaterleiding op het eiland Tholen, waardoor het mogelijk werd via de brandkra- nen te blussen. Direkt na de in gebruikstelling in 1923 werd materiaal aangeschaft dat op de 62 brandkranen in de bebouw de kom kon worden aangeslo ten. De twee slechtste spuiten nummer 1 en 4 zijn toen opge ruimd. Spuit nummer 2 bleef op het Oudeland en spuit nummer 3 bleef voorlopig te Tholen. De organisatie werd aangepast aan de nieuwe situatie. In de daarop volgende jaren gingen een tweetal schuren door brand ver loren. De grote beproeving van de nieuwe organisatie kwam in 1932 toen in de scheersalon van kleermaker-barbier S. van Dullemen, Brugstraat (26), brand uitbrak. De lerseksche en Thoolsche Courant had weinig waardering voor het optreden van de brand weer. De krant sprak van een desorganiseerde groep en staafde dit met voorbeelden. Het was half tien 's avonds toen het brandklokje op het stadhuis werd geluid. De ver slaggever trof bij de brand een onder-brandmeester aan die al leen maar heen en weer liep met zijn mooie geel-rood ge verfde stokje en zenuwachtig informeerde waar de slangen bleven om via de waterleiding te kunnen blussen. Andere brandweerlieden veegden met hun handen de straat schoon op zoek naar de brandkranen en toen er eindelijk slangen waren was men de sleutel om de brandkraan open te draaien kwijt. Ook uit de Visstraat poogde men het vuur te bestrij den. Hier zag de verslaggever twee groepen brandweerlieden aan de beide einden van een slang trekken, de ene groep om op het dak te komen en de an dere groep om de slang aan de kraan te sluiten. Toen de brand een half uur oud was werd er water gegeven en was men de brand spoedig meester. In het rapport van deze brand wórdt ongeoefendheid toege geven. Verder worden een aan tal verbeteringen genoemd zo als meer sleutels van de berg plaats. Ook was gebleken dat de kaarslantaarns met de mica ruitjes niets waard waren. Uit het rapport van de commandant van de brandspuit bleek dat de ze eerst na een half uur wist dat er brand was. Om bij water te komen moesten ze de spuit over het hek van het Visperk til len waarbij een pompstok brak. Daarna bleek dat er te weinig slangen waren. Men heeft ook uit deze brand le ring getrokken en de brandweer ge(re)organiseerd. Ook schafte de gemeente een twee-wielige Franse motorspuit merk Aster aan met een vermogen van 40.000 liter per minuut en een opvoerhoogte van 60 m, die in 1933 is geleverd. Hoewel er over de reorganisatie weinig in het archief is te vinden blijkt dat er voor de bediening van deze motorspuit een groep vrijwilli gers is gevormd. Al in 1907 werd in de politie verordening rekening gehouden met de mogelijkheid van plaat sing van vrijwilligers bij de brandweer. Vermoedelijk wa ren er dus vóór 1933 al vrijwilli gers bij de Thoolse brandweer. In 1935 bleek deze groep, die zelfs een E.H.B.O.-cursus bij dokter Duinker had gevolgd, voldoende levensvatbaar en ge oefend om de plichtbrandweer te kunnen afschaffen. Het reglement op de vrijwillige brandweer werd in 1935 door de gemeenteraad vastgesteld. Na opmerkingen van de Provin ciale Brandweerbond en Gede puteerde Staten werd een aan gepaste verordening in decem ber 1935 vastgesteld. Deze trad in werking drie dagen na de afkondiging op 10 januari 1936. Het vrijwilligerskorps be stond uit commandant L.W. Blaas, een ondercommandant, een inspekteur, secretaris, drie brandmeesters, 2 chauffeur monteurs en 26 manschappen. Deze kregen ieder een leren jas en helm. De oude brandspuiten waren inmiddels opgeruimd. De nieuwe motorspuit werd op de Botermarkt gestald, terwijl het materiaal voor het blussen via de waterleiding in het koor der kerk werd geborgen. Na het uitbreken van de Twee de Wereldoorlog bestelde de gemeente bij de firma Kronen burg te Culemborg een twee wielige motorspuit, type E, met een capaciteit van 2000 liter per minuut, alsmede een trek- kermanschappenwagen (Willys Overland type 1932). Dit werd eind 1940 geleverd. De vrijwilli ge brandweer is toen tot 20 man ingekrompen. De rest ging in de reserve. De auto werd in de nieuwe brandweerkazerne aan de Bebouwdendam ge plaatst. Met dit materieel is men de oorlog doorgekomen. Er waren in die jaren alleen twee kleine brandjes te Tholen. Ech ter ook in Oud-Vossemeer en Poortvliet werd hulp geboden. Na de oorlog bleek het vormen van een brandweer-kring Oost op het eiland Tholen met Poort vliet en Oud-Vossemeer niet mogelijk. Aan de westkant ontstond wel een gemeenschappelijke rege ling tussen Sint-Maartensdijk, Scherpenisse, Stavenisse en Sint-Annaland. Na de oorlog waren de Aster- motorspuit en de manschappen-auto niet meer te gebruiken. Uit overtollig Engels brandweer materiaal kon toen via de Rijks inspectie van de brandweer een Chevrolet vrachtauto uit 1943 worden gehuurd. De eerste alarm-oefening ver liep uiterst traag. Daarbij bleek dat de koppelingen van de vrachtauto en motorspuit niet pasten. Het duurde 40 minuten voordat men met de motorspuit op het Stoofhof even buiten de Oudelandsepoort was. De gehuurde Engelse trekker- manschappenwagen, die steeds gerepareerd moest wor den, voldeed echter niet. Deze werd in 1949 teruggegeven. De gemeente liet toen op een Ford chassis een andere bouwen met een ingebouwde wa tertank. Een aantal jaren later voldeed de in 1940 gekochte mo torspuit niet meer. Deze kon nog alleen door ingewijden wor den gestart. Daarnaast maakte de smalle spoorbreedte dit voertuig labiel. Een nieuwe motorspuit werd eind 1958 door de firma Bikkers geleverd. Deze had een capaci teit van 2500 liter en een op voerhoogte van 80 m. Tien jaar later schafte de ge meente Tholen een in geel gespoten Mercedes Benz mate riaalwagen aan. Deze heeft in verband met de reorganisatie van de brandweer in de nieuwe gemeente Tholen niet lang te Tholen dienst gedaan. Na de opheffing van de vrijwillige brandweren van Poortvliet, Oud-Vossemeer en Scherpenis se moest het korps te Tholen het grootste gebied bestrijken. Het had tot gevolg dat in mei 1975 een nieuwe Mercedes Benz autospuit werd geleverd die was uitgerust met een 800 liter watertank en een hogedruk-spuit, zodat er direkt overal water gegeven kon wor den. Hier achter werd de even eens in 1975 geleverde twee wielige Siedler lagedruk-spuit gekoppeld met een capaciteit van 1600 liter per minuut. Het nieuwe voertuig met de roep naam Bernard 6 was te groot voor de brandweerkazerne aan de Bebouwdendam. Het duurde vele jaren voordat de plaats van de nieuwe brandweerkazerne was bepaald. Intussen huurde men een gara ge aan de Molenvlietsestraat. Eind 1977 werd de nieuwe ga rage op de gedempte vest bij de Vossemeersepoort opgeleverd en kon men voortaan vanaf de Ten Ankerweg uitrukken. Na de oorlog besteedde men meer aandacht aan de opleiding van het personeel. In 1950 slaagden de eerste 7 man voor het examen brandwacht 2e klas. Alle 7 waren reeds voor 1936 bij de vrijwillige brand weer gekomen. Na een 35-jarige loopbaan neemt com mandant L.W. Blaas in 1951 af scheid. Hij werd opgevolgd door A.G. Engelvaart. Nadien waren dat S. van Duivendijk, A. van Dijk en M.C. van Stee. De huidige commandant is D. van Duivendijk. Ook de alarmering werd veranderd. Voor de invoe ring van de vrijwillige brand weer moest het uit meer dan 150 man bestaande personeel worden gealarmeerd door het luiden van de brandklok. Al in 1932 bleek dat deze wijze van alarmering veel nieuwsgierigen lokte. In 1945 besloot men dit luiden af te schaffen. Door het "sneeuwbal systeem" waarbij iedere brandweerman een an dere moest alarmeren werd men daarna opgeroepen. In 1950 plaatste men echter een sirene op het stadhuis met alle gevolgen van dien. In het bijzonder de laatste jaren voor de invoering van het stil-alarm in 1980 zag men lange rijen auto's en fietsen achter de brandweerauto rijden. Zoals gezegd kreeg het perso neel van de vrijwillige brand weer in de dertiger jaren leren jassen en helmen. Na de oorlog had men nog alleen de helmen en werd er voorrang gegeven aan de aankoop van blus- materiaal. Ter gelegenheid van de viering van het vijftien-jarig bestaan in 1950 schafte de gemeente voor de brandmeester en de elf manschappen een waterdicht brandweeruniform met jas, broek, koppel en baret aan. De commandant kreeg een uniform van blauw laken. Nieuw waren ook twee perslucht-toestellen, die bij sterke rookontwikkeling wor den gebruikt om met minder ge vaar een woning binnen te gaan. Deze werden in 1963 ge leverd. Andere helmen werden in 1967 aangeschaft en in De grote brand in café de Fuik aan de Hoogstraat in Tholen, begin ja nuari 1976, waarbij steun werd verleend door een speciale wagen van de brandweer Bergen op Zoom. Ook toen was er al regionale samen werking op praktisch gebied, terwijl er tegenwoordig veel meer papier aan te pas komt. Links het notariskantoor, dat nu veiliger buren hoopt te krijgen. Tien jaar na de brand heeft slopersbedrijf J.A. Jeroense en Zonen uit Sint Annaland de resten gesloopt. De woningstichting Beter Wonen gaat er naar een ontwerp van architect J. Boelhouwers kleine huizen bouwen. Het huidige vrijwillig brandweerkorps van Tholen met één beroepsman, centraal commandant L.T. Steenpoorte uit Sint Maartensdijkfderde van rechts) voor de garage en het instructielokaal met de boot en andere uitrustingsstukken. Voorste rij v.Ln.r. commandant D. van Duiven dijk, K.H. Laban, A. Geuze, C.J. van de Berge, L. Deurloo, M. Potappel, J. l\oom, L.T. Steenpoorte, W. van 't Slot en ondercommandant G. Akershoek. Achterste rij: K.M. Jansen, J.L. Nieuwenhuijzen, J. Contant, C. Bakker, J. van Dorst, S. Jansen en Y.H. Eskes. 1969 kreeg het vrijwilligers korps de beschikking over een uitgaans-tenue met uniform-pet. Van recente datum is de uitbrei ding van de hulpverlening door de aanschaf van een vlet (1979). De brandweer kan zich nu ook over water goed bewe gen. Ook bij auto-ongelukken wordt regelmatig de hulp van de brandweer ingeroepen om mensen uit het wrak te bevrij den. Dit geschiedt met een por to power, een hydraulische knip- en duwschaar. Ook het vervoer, de bewaring en de bestrijding van rampen met ge vaarlijke stoffen eist tegen woordig de nodige aandacht en uitrusting van het brand weerkorps. Wij denken hierbij in het bijzon der aan het Schelde-Rijnkanaal. Op deze drukke scheepvaart route tussen twee wereldste den zijn er de afgelopen jaren regelmatig botsingen, strandin gen en scheepsbranden ge weest, waarbij tankers of ande re met chemicaliën geladen ■schepen waren betrokken. Ook in deze gevallen is het Thoolse korps uitgerukt. Dat het hebben van een ge oefend brandweerkorps met deugdelijk materiaal geen luxe is, blijkt uit het grote aantal branden van na de Tweede We reldoorlog. De eerste grote brand was in 1956 toen het monumentale pand op de hoek van de Kerkstraat en Dalemsestraat, waarin de meubelzaak van La- ban was gevestigd, tot de grond toe afbrandde. Deze is via de waterleiding geblust. In 1959 was er een uitslaande brand in een woonwagen aan de Kaai. Dat jaar brandde door hooibroei ook de schuur van de hofstede Nattenbek af. Drie jaar later werden op Kerst nacht twee woningen aan de Hoogstraat door brand verwoest. In 1969 vonden vier branden plaats. De grootste vond kort na de jaarwisseling plaats toen de kapitale schuur van de hof stede Landzicht nabij het Oude land platbrandde. Er was dat jaar ook een slachtoffer te be treuren, een kind van drie jaar. Twee jaar later werd door kin deren met vuur gespeeld met als gevolg dat een voor de sloop bestemde schilderswerkplaats aan de Verbrandestraat in de as werd gelegd. Ook de schuur van het fruitbe- drijf Vrouw Belia ging in 1971 door het vuur verloren. De grote branden die hierna vol gen vonden allen in de horeca- sektor plaats. De meest gevaar lijke was die in het café "De Fuik" in de Hoogstraat in 1976. Het toen ontstane gat in de straatwand zal nu spoedig wor den gedicht door een blok wo- ningeh voor meerdere huis houdens. Drie jaar eerder brandde door overhitting van olie een cafeta ria aan de Bebouwdendam af en tijdens Kerstmis 1981 ging het koffiehuis "De Smederij" aan de Visstraat verloren. Deze laat ste brand was aangestoken. Ook deze brand in het oude deel van Tholen liet zich ernstig aan zien, doch de korpsen van Tho len en Sint-Maartensdijk kon den het overslaan van het vuur naar aangrenzende panden voorkomen. Hoewel er geen goede cijfers zijn te vinden van het aantal branden van voor de Wereld oorlog, lijkt het erop dat het aantal branden zowel te Tholen, als elders in Nederland, fors is gestegen. Vermoedelijk is men tegen woordig ook te Tholen zorgelo- zer met vuur en brandbaar ma teriaal dan onze voorouders en vertrouwt men op het goed op geleide en geoefende Thoolse vrijwilligerskorps dat dit jaar 50 jaar bestaat. J.P.B. Zuurdeeg, gemeentear chivaris. Bronnen: Gemeentearchief Tholen: archief stad Tholen, keuren, re keningen, reglementen, resolu ties en dossiers brandweer, lerseksche en Thoolsche Cou rant 1932. Eendrachtbode, diverse jaar gangen. Hoewel de PvdA als grootste par- siotherapeut H. Nieuwenhuis met 100 stemmen. Bij de WD was huisarts J.M. van der Bel uit Sint- Maartensdijk goed voor 40 stem men. tij uit de bus kwam, kreeg SGP- lijsttrekker L.J. Koopman de meeste stemmen: ruim 250 meer dan zijn socialistische collega P. van Schetsen. Bij de PvdA kreeg de als twaalfde geplaatste Oud- Vossemeerse huisarts A.W.A. de Looze met 114 stemmen veel ver trouwen, evenals de als tiende kandidaat genoemde Thoolse fy- Opvallend bij de SGP was de gro te steun voor Van der Jagt, die als vijfde kandidaat, veel meer stem men kreeg dan de voor hem ge plaatste zittende raadsleden: Th. Aarnoudse 88, M. Dijke 41, K.A. Heijboer 37, J. van der Jagt 134 en lijsttrekker Koopman 2549. Verder had A. Aarnoudse Hzn. 8 stemmen, FW. Simons 19, L.G. Eerland 13, M.J. Klippel 5, S. de Bruijn 3, J.C. Bevelander 12, A.B. Goedhart 8, J.W. Duvekot 10, H.J.W. Quist 2, M.C. den Engels- J. van der Jagt (56) SGP Tholen man 28, C. Nieuwenhuis 7, W. Kot 4, W. van den Dikkenberg 17, G.J. van Steenis 2 en G.J. Nieu wenhuis 4. Bij de PvdA werd er nogal geva rieerd gestemd en naast de lijst trekker waren er maar liefst zes kandidaten die meer dan honderd stemmen kregen. De als nummer drie geplaatste M.A.J. van der Linde passeerde daarbij fractie voorzitter J. de Bres. P. van Schet sen 2288, J. de Bres 202, M.A.J. van der Linde 237,1.C. Moerland 176, J.A. Snoep-Overbeeke 106, J.J. Kloet 94, M. v.d. Reydt-v.d. M.A.J. v.d. Linde (42) PvdA Tholen Vos 75, H.J. Vermaas 9, P.D. van Meel 20, H. Nieuwenhuis 100, R.P. van der Wal 9, A.W.A. de Looze 114, D.C. Kaashoek 5, C.E.M. van Dijke-Boogaart 14, J. den Engelsman 4, P.J. Joosse 5, J.M. op den Brouw 8, D.A. Lind- hout 27, J.P. Westdorp 13, J.P. de Graaf 15 en J.C. Roodenburg 6. Bij het CDA hebben de voormali ge 'bloedgroepen' ARP, CHU, KVP nog wel een rol gespeeld, maar ook de plaatselijke bekend heid van de kandidaten. Mevr. Deurloo kreeg meer stemmen dan fractievoorzitter Van Kempen. J. J.M. Deurloo- van Broekhoven (61) CDA - Tholen Versluijs 1651, W.C. van Kempen 159, J.M. Deurloo-van Broekho ven 221, M.A. van Beek 55, A.A.J. Hommel 39, M.J.Hoek 17, C.A.R.M. de Ruijter-Riemslag Baas 9, J. Leune 9, J.D. de Korte 17, W.L. Bijl 6, A.P. Hommel 19, J.B. Leunis 5, K. Jansen 7, A.G.J. Leemreijze 5, C.W. Droogers 16, R. Weijler 2, J. de Laater 4, J.J. Kik 5 en J. Bijl 4. Bij de VVD was opvallend, dat de als derde geplaatste, niet gekozen mevr. Dingemans meer stemmen kreeg dan de tweede kandidaat dhr. Van den Heuvel. De vertrek kende fractievoorzitter M. van Damme sloot de lijst met 43 stem men. J.L. van Gorsel 963, J. van den Heuvel 127, H. Dingemans- van Vlaanderen 138, M.Ph. van der Weele 87, O. Huiskamp 70, L.A.M. Elenbaas 31, D. Vermaas 22, R. Ravensteijn 16, A.A. Noteboom- Klune 14, A.E van Nieuwenhuijzen-Nelemans 14, H. van de Zande 16, J.M. van den Houten 6, J.M. van der Bel 40, J.C. Quist 4, W.A. Boogaard 16, J.O. ten Cate 5, W.J. van Engelen 3, J.C. Kooijman 4, M. van Dam me 43. Bij de RPF/GPV gingen 491 van de 565 stemmen naar lijsttrekker P. van Belzen(RPF), terwijl de eerste GPV-man mr. J.P. Loof op nummer vier 20 stemmen had. De nummer drie, J. Potappel, kreeg meer steun dan de als tweede ge plaatste ir. W. Mol. Er waren ook twee kandidaten zonder stemmen, wat bij de overige vier kandida tenlijsten niet voorkwam. P. van Belzen 491, ir. W. Mol 3, J. Potap pel 10, mr. J.P. Loof 20, H.J. Wienen-Verseput 3, G.M. Loof- Bakker 2, O. ter Beek 10, A. Brinkman 9, J.K. Krijger 3, A.A. Nieuwkerk 8, M.J. Slager 3, W. Nieuwenhuize en P.M. de Kunder elk 0 en G.J. den Hertog 3 stem men. In St. Philipsland vonden de SGP- kiezers dat nieuweling H. Geluk te laag geplaatst was omdat hij als derde meer stemmen had dan fractievoorzitter L. den Engels man. Er waren acht kandidaten zonder aanhang. SGP: L. Walpot 618, L. den En gelsman 25, H. Geluk 38, A. Ver wijs jr. Azn. 8, W.A. Ligtendag 3, W.Chr. Kempeneers 0, C. Reijn- goudt Czn. 2, J.J. Noordhoek Azn. 6, J.J. Reijngoudt Czn. 3, P. van Est 0, Abr. Hooglander Gzn. 2, M. van der Welle 2. PVAB: A.Ph. Kornaat 339, C. den Braber 34, J.W. Verstrate- Stols 32, J.A.A. Winterberg 12, P.C.A. Ver sluijs 14, G. Verkerke 0, J. Reijn goudt 6, K.A. Reijngoudt 3, K.A. IJzerman 0, M. Quist- van der Reest 2, A. van der Kleijn 0, J.M. Quist 1. CDA: J. de Jager 217, L. Vroegop 18, A.W. Beurkens 3, N.J. Boudeling-de Visser 2, M.J. Quist 2, A.K. ten Hove-Wagemaker 1, A. van Strien-van Leeuwen 1, J. Nell 0, A.G.M. Wisse 0. Gemeentebelang: A. Kosten 164, W. Quak 10, M. van der Reest 12, H. Luijk 1, J. Everaers 7 en D.H. van Starkenburg 3 stemmen.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 1986 | | pagina 12