THOLENDERWIJS TWEE MINUTEN OM BIJ STIL TE STAAN Lievensberg praat over de tomograaf DE 4e MEI Pinksterketen informatierubriek van de gemeente tholen VERDELING WETHOUDERS PORTEFEUILLES MEDEDELING VOOR HOREC A-EXPLOITANTEN HINDERWET: KENNISGEVING BEKENDMAKING BESCHIKKING WIJZIGING OPHAALSCHEMA HUISVUILOPHAALDIENST I.V.M. BEVRIJDINGSDAG HEMELVAARTSDAG Verkiezing Tweede Kamer WAT LIGT TER INZAGE? Bij verhuizing Donderdag 1 mei 1986 DE EENDRACHTBODE 5 SPREEKUUR B EN W St. Philipsland geeft ook garantiesteun "We zijn in voor elk initiatief", zegt medisch direc teur J. Krijger van het ziekenhuis Lievensberg over de actie van de stichting Kankerpreventie Zeeland voor een mobiele computertomograaf. Hij heeft er echter alleen nog maar via de pers van gehoord, officieel is het Bergse ziekenhuis nog niet benaderd. Steun gemeenten Ongezond a.u.b. tijdig een adreswij ziging sturen aan Een- drachtbode, Postbus 5, St. Annaland of aan uw bezorger. IN EEN LAGERE VERSNELLING Redactie: Voorlichtingsambtenaar Gemeentehuis Tholen Markt 1 5 Sint Maartensdijk Tel 01 666-2955 De doden herdenken, heeft dat nog steeds zin? Elk jaar herdenken wij degenen die sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Dat doen we op de vierde mei, één dag voor de bevrijdingsdag, vanaf zes uur 's avonds. Om acht uur nemen we twee minuten stilte in acht, een goede aanleiding om even stil te staan bij de betekenis van de dodenherdenking. Wie en wat herdenken wij eigenlijk? Bij deze herdenking worden alle Nederlandse militairen en burgers herdacht, die sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog in de strijd om de vrijheid om het leven kwamen; door oorlogshandelin gen of terreur, in Nederland, Zuidoost-Azië, of in de rest van de wereld. Dus niet alleen Nederlanders die bij de verdediging van ons land en van het voormalig Nederlands-lndië sneuvelden en de man nen en vrouwen van het verzet, die omkwamen in de strijd tegen de Duitse en Japanse bezetter. Maar ook joden, zigeuners, Jehova getuigen, homofielen en geestelijk gehandicapten, die op de meest Op zondag 4 mei a.s. zal de Nationale Herdenking voor de gevalle nen in de Tweede Wereldoorlog plaatsvinden. Met het oog op het karakter van de Nationale Herdenking zullen er op deze avond geen openbare vermakelijkheden kunnen worden gehouden. Het comité Nationale Herdenking heeft in overleg met het Bedrijfsschap Horeca een richtlijn voor de Horecabedrijven op gesteld. De exploitatie van horecabedrijven dient van 18.00 tot 21.00 uur zodanig te geschieden, dat daaraan elk vermakelijkheid- saspekt ontbreekt. Verder dient gedurende deze periode dé buiten verlichting, zoals neon- en lichtbakken gedoofd te zijn en mag er geen andere muziek dan die van de officiële Nederlandse radiopro gramma's ten gehore worden gebracht. Burgemeester en wethouders verzoeken u deze richtlijnen strikt in acht te nemen. Burgemeester en wethouders van Tholen maken gelet op artikel 31 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bekend, dat door hen onder oplegging van voorwaarden om gevaar, schade of hin der te ondervangen op 28 april 1986 een vergunning is verleend ingevolge de Hinderwet, naar aanleiding van de aanvraag van de heer Th. C.M. Kemperman, Roosendaalseweg 46 te Wouw voor het oprichten en in werking hebben van een bedrijfshal voor bewerking en verwerking van natuursteen op een perceel gelegen aan de Schelde-Rijnweg 8a te Oud-Vossemeer. De beschikking en alle ter zake zijnde stukken liggen met ingang van 2 mei 1986 gedurende een maand ter sekretarie van de ge meente Tholen te Sint-Maartensdijk ter inzage, elke werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur, alsmede elke maandag van 17.00 tot 20.00 uur in de openbare bibliotheek, Markt 58, te Sint-Maartensdijk. Ingevolge artikel 44, tweede lid, van de Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne staat gedurende één maand na de datum van de ter- visielegging beroep open bij de Kroon voor: a. de aanvrager b. de betrokken adviseurs c. degenen, die overeenkomstig artikel 20, 21 of 22, tweede lid, of 28 eerste lid, onder c, van de wet Algemene bepalingen Milieu- hyiëne bezwaren hebben ingebracht. d. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest overeenkomstig artikel 20, 21 of 22 twee de lid of 28 eerste lid onder c van de Wet Algemene Bepalingen Mi lieuhygiëne bezwaren in te brengen. De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 60A van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Het beroepschrift moet worden gericht aan Hare Majesteit de Ko ningin en worden gezonden aan de Raad van State, Afdeling voor de Geschillen van Bestuur, Binnenhof 1, 2513 AA 's-Gravenhage. Het verzoek tot schorsing of een voorlopige voorziening moet wor den gericht aan de voorzitter van de Afdeling voor de Geschillen van Bestuur van de Raad van State. De beschikkingen worden niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Sint-Maartensdijk 9 mei 1986 Burgemeester en wethouders van Tholen gruwelijke manier in de vernietigingskampen om het leven werden gebracht; de mensen die het leven lieten in de Jappenkampen, door uithongering en moord; zij die zomaar, willekeurig van de straat werden geplukt en doodgeschoten, of die tijdens de honger winter van 1 944 stierven aan kou en ondervoeding. Ook onze zee lieden die tijdens de oorlogsjaren sneuvelden in dienst van de mari ne en koopvaardij. Al die mensen worden elk jaar op de vierde mei herdacht. Waarom we nog steeds de doden herdenken. Bij de dodenherdenking gaat het niet alleen om het herdenken van de doden. We staan op die dag ook stil bij de vraag, hoe het moge lijk kon zijn, dat volken zich het recht aanmatigden om andere lan den binnen te vallen en te bezetten, om daar vervolgens de dienst uit te maken en terreur uit te oefenen. Om mensen te vervolgen, letterlijk uit te roeien, alleen omdat zij "anders" waren, of anders dachten, of van een ander ras waren, dat als inferieur en minder waardig, of "nutteloos" werd beschouwd. Voor de Duitsers was dat iedereen, die niet blank en zuiver Germaans van ras was. Voor de Duitse bondgenoot Japan was dat ieder, die blank van huid en van Europese afkomst was. Zo werden honderden, duizenden en tenslotte miljoenen mensen om het leven gebracht, zoals de film "Shoah" laat zien. Vrouwen, mannen, bejaarden, zieken, kinde ren, zoals Anne Frank. Mensen van wie het de enige "misdaad" was, dat zij anders waren of in iets anders geloofden dan de be zetter. Waarom we dat niet mogen vergeten. Het is belangrijk dat we nooit vergeten, wat er destijds is gebeurd. Dat we nooit vergeten, hoe het zover heeft kunnen komen. Daar om moeten we de herinneringen aan die jaren levendig houden, ook voor de volgende generaties. Daarom is het zinvol en belang rijk om ons te blijven realiseren, dat totalitaire systemen tot moord en verkrachting van menselijke waarden leiden. Ook dat is een re den om nog steeds onze doden te herdenken. Dat doen we elk jaar weer opnieuw. Op 4 mei, om acht uur, met twee minuten stilte. Respekt voor de nabestaanden. Wat gebeurd is, is voor vele jongeren al geschiedenis. Maar bij tal loze mensen zijn de wonden die de oorlog geslagen heeft, nog vers en diep. Voor sommigen zijn de herinneringen nog zo levendig, dat zij er - meer dan veertig jaar later - nog steeds niet over kunnen pra ten. Als je je dèt realiseert, dan kun je nagaan, wat er door deze mensen heen moet gaan, als er iemand zonder na te denken "voor de grap" ergens een hakenkruis op tekent. Talloze mensen willen op 4 mei al die Nederlanders herdenken, die hun leven gaven, niet alleen in de strijd voor land en volk, maar ook omdat zij het gewoonweg niet pikten, dat een vreemde heerser de dienst uitmaakte in hun eigen land. Nederlanders, die in opstand kwamen tegen het onrecht, de wreedheden, de terreur, waaronder zij niet wilden leven. Een herdenking die z'n hoogtepunt krijgt in twee minuten stilte. Een stilte die je kunt respecteren, door er ook bij stil te staan, op 4 mei, om acht uur 's avonds. In verband met de viering van de Bevrijdingsdag op maandag 5 mei a.s. zullen het huisvuil en de bedrijfscontainers in de kern Tholen ten zuiden van de Machteld van Gelrestraat worden opgehaald op dinsdag 6 mei. Ook de Hemelvaartsdag van donderdag 8 mei maakt dat het huis vuil en de bedrijfscontainers via een gewijzigd schema worden op gehaald en wel als volgt: woensdag 7 mei: Oud-Vossemeer en Poortvliet ten oosten van de Smidsstraat alsmede Sint-Maartensdijk vrijdag 9 mei: Stavenisse en Scherpenisse (totaal), alsmede Sint- Annaland. Op maandag 5 mei en donderdag 8 mei is de gemeentelijke stort plaats "Tuttelhoek" de gehele dag gesloten. Houdt u daar rekening meel! 5 EN 8 MEI: GEMEENTEHUIS EN OPENBARE BIBLIOTHEKEN GESLOTEN In verband met de viering van de Bevrijdingsdag (maandag 5 mei) en de Hemelvaartsdag (donderdag 8 mei) zijn het gemeentehuis en de openbare bibliotheken de gehele dag gesloten. Daarenboven zijn de openbare bibliotheken ook op vrijdag 9 mei gesloten. De uitleenposten zijn op vrijdag 9 mei wel geopend! Jongstleden dinsdag heeft de Thoolse gemeenteraad uit haar midden 3 wethouders gekozen. Het werden opnieuw de heren Van Schetsen, Koopman en Versluijs. Het is bekend dat er in Tholen nog steeds sprake is van een burgemeestersvacature. Bij de verdeling van de wethou dersportefeuilles is daar reke ning mee gehouden; met ande re woorden, de onderstaande portefeuilleverdeling kan bij de benoeming van een nieuwe bur gemeester nog wijziging on dergaan. P. van Schetsen: loco burgemeester, sociale zaken, volksgezondheid, sportzaken, personeelszaken, voorlichting, financiën. J. Versluijs: onderwijs, econo- P. van Schetsen loco-burgemeester wethouder (P.v.d.A.) Sint-Annaland mische zaken, welzijn (m.u.v. sport), maatschappelijke zorg en hulpverlening, volkshuisves ting en bouwnijverheid. L.J. Koopman: openbare wer ken, milieuzaken, grondzaken en niet publiekrechtelijke eigen dommen, ruimtelijke ordening. J. Versluijs wethouder (C.D.A.) Scherpenisse L.J. Koopman wethouder (S.G.P.) Sint-Maartensdijk In de loop van deze week zullen alle kiesgerechtigde inwo ners hun oproep ontvangen voor de op woensdag 21 mei aanstaande te houden verkiezing voor de Tweede Kamer. Ook zullen nog huis-aan-huis de lijsten met kandidaten wor den verspreid. Kiesgerechtigd is in het algemeen ieder die op de dag der kandidaatstelling, 8 april 1986, in het bevolkingsregister der Gemeente Tholen stond ingeschreven, de Nederlandse nationaliteit bezit en op de dag der stemming 18 jaar of ouder is. VVie meent ten onrechte geen oproepkaart te hebben ont vangen wordt verzocht daarover onmiddellijk het gemeen tehuis te bellen (tel. 01666-2955, toestel 113). Ook gaarne bericht indien een oproep onjuist is gesteld of fouten bevat. Wacht hiermee niet tot de dag der stemming. Wanneer de oproepkaart is kwijtgeraakt kan een vervangend exemplaar worden toegezonden. Tot 7 mei 1986 kunt u iemand machtigen die voor een an der bureau (waar dan ook in Nederland) is opgeroepen. Daartoe moet gebruik worden gemaakt van formulieren welke op het gemeentehuis en op alle postkantoren (met uitzondering van Sint-Maartensdijk) verkrijgbaar zijn. Is de datum 7 mei 1986 verstreken dan is het nog tot het laatste moment mogelijk uw volmacht te geven aan iemand die voor hetzelfde stembureau is opgeroepen. Het is dan vol doende de rubriek onderaan de voorzijde van uw oproep kaart in té vullen en te ondertekenen door de volmachtgever (degene die niet zelf kan komen stemmen) en door de ge machtigde (degene die voor u gaat stemmen). Wie op de dag der stemming niet in de Gemeente Tholen maar wel elders in Nederland verblijft kan vergunning vra gen zelf elders te stemmen. Ook hiervoor zijn op het ge meentehuis en bij de postkantoren formulieren verkrijgbaar. Daarbij uw oproepkaart inleveren, welke U terugontvangt nadat de achterzijde is ingevuld ten bewijze van de be voegdheid elders te stemmen. De laatste dag van aanvraag is ook hier 7 mei 1986. Deze regeling is ook van belang voor invaliden in een rolstoel die persoonlijk hun stem willen uitbrengen. Welis waar is op elk bureau een onderlegger aanwezig waarop men, zittend in de eigen rolstoel, het stembiljet kan invullen, maar niet elk bureau is voor hen even gemakkelijk toegan kelijk. De 3 bejaardentehuizen en de dorpshuizen te Sint- Annaland, Oud-Vossemeer en Stavenisse alsmede de ver gaderruimte bij de kerk van de Gereformeerde Gemeente Tholen beschikken wèl over een aangepaste toegang. Wie niet voor één van die bureaus wordt opgeroepen kan dus vragen elders te stemmen. Ook né 7 mei 1986 is het nog mogelijk om te vragen elders te stemmen, maar u moet dan wel op uiterlijk 1 6 mei 1986 persoonlijk naar het gemeentehuis in Sint-Maartensdijk ko men en uw oproepingskaart meebrengen. Zoekgeraakte vergunningen om bij volmacht of elders te stemmen kunnen niet worden vervangen. Dit is een publicatie ingevolge artikel J 3, lid 2 en K 8 van de Kieswet. Inlichtingen over deze publicatie zijn verkrijg baar op het gemeentehuis te Sint-Maartensdijk, tel. 01666-2955, de heren C.W. Droogers en L. de Braber. Sint-Maartensdijk, 28 april 1986 De burgemeester voornoemd, J. Versluijs (Wnd.) Voorbereiden bestemmingsplannen De burgemeester van de gemeente Tholen maakt ter vol doening aan het bepaalde in artikel 22, tweede lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat met ingang van 2 mei 1986 voor een ieder ter sekretarie van de gemeenten, Markt 1-5 te Sint-Maartensdijk, ter inzage liggen de beslui ten van de raad van de gemeente Tholen van 21 april 1986, waarbij wordt verklaard, dat bestemmingsplannen worden voorbereid voor de volgende gebieden: a. een gebied in de Schakerloopolder te Tholen; b. een gebied aan de Kastelijnsweg 3 te St. Maartensdijk; c. een gebied aan de Bleekveldweg 1 te St. Maartensdijk; d. een gebied aan de Kastelijnsweg 1 te St. Maartensdijk; e. een gebied aan de Molenstraat te Poortvliet; f. een gebied aan de Anna van Bourgondiëstraat 50 te St. Annaland. De begrenzing van de genoemde gebieden staat aangege ven op de bij bovengenoemde besluiten behorende en als zodanig gewaarmerkte tekeningen. Sint-Maartensdijk, 1 mei 1986 De burgemeester voornoemd, P. van Schetsen, wnd. Bouwen in afwijking van bestemmingsplan Er is een aanvraag om vergunning ingediend door: 1. De heer Th. J. Frigge, Hiksweg 3 te Oud-Vossemeer, voor het uitbreiden van een woning op het perceel, ka dastraal bekend Oud-Vossemeer, sektie H, nummer 191, plaatselijk gemerkt Hikseweg 3. 2. De stichting "Beter Wonen", Molenstraat 16-1 8 te Sint- Maartensdijk, voor het bouwen van 7 bejaardenwoningen op het perceel, kadastraal bekend Sint-Maartensdijk, sektie N,'nummer 1099 (ged.), plaatselijk gemerkt Oostsingel. 3. De stichting "Beter Wonen", Molenstraat 1 6-18 te Sint- Maartensdijk, voor het bouwen van 12 eengezinswoningen op het perceel, kadastraal bekend Sint-Annaland, sektie G, nummers 42, 43, 68, 72, 74, 41, 65, 66, 67 en 71 en 1354, plaatselijk gemerkt Domineeshof. 4. De stichting "Beter Wonen", Molenstraat 16-18 te Sint- Maartensdijk, voor het bouwen van 10 woningen op het perceel, kadastraal bekend Tholen, sektie O, nummer 479 (ged.), plaatselijk gemerkt Gareelmakersdreef. 5. De stichting "Beter Wonen", Molenstraat 16-1 8 te Sint- Maartensdijk, voor het bouwen van 7 woningen op het per ceel, kadastraal bekend Tholen, sektie O, nummer 479 (ged.), plaatselijk gemerkt Kuipersdreéf. Deze bouwplannen zijn niet in overeenstemming met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Wij zijn voornemens met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, na verkregen toestemming van het kollege van Gedeputeerde Staten van Zeeland, vergunning te verlenen voor de onderhavige bouwplannen. Alvorens hiertoe over te gaan stellen wij een ieder in de ge legenheid om van 2 mei tot en met 1 5 mei 1986 schriftelijk bezwaar in te dienen bij ons kollege. De bouwtekeningen liggen gedurende deze termijn ter ge- meentesekretarie te Sint-Maartensdijk, afdeling gemeente lijke ontwikkeling, ter inzage. Sint-Maartensdijk, 1 mei 1986 Burgemeester en wethouders van Tholen Het spreekuur van de leden van het college van burgemeester en wethouders komt te vervallen op maandag 5 mei 1986. Wilt u op een ander tijdstip met een van de collegeleden spreken, belt u dan even naar het gemeentehuis, telefoon 01666-2955, toestel 215. "Net zoals Zeeland behoefte ten nu immers naar Breda. Jaren heeft aan een tomograaf, heeft geleden hebben we zelf een aan- West-Brabant die ook", zegt dok- vraag ingediend, maar die is voor ter Krijger. "Onze patiënten moe- lopig afgewezen. West-Brabant komt aan 250.000 inwoners(de norm van het ministerie van WVC is 450.000). Lievensberg is nu sa men met het Sint Franciscus Zie kenhuis in Roosendaal aan 't praten. Het belangrijkste is, dat er zo'n apparaat komt, mobiel of niet, dat is vers twee. Met dokter Van Spanje van de provinciale raad voor de volksgezondheid in Zee land en de stichting Kankerpre ventie Zeeland wil ik contact op nemen. Natuurlijk zijn we in voor statio nering van een mobiele computer tomograaf bij Lievensberg. Dat zullen we serieus bekijken", aldus dokter Krijger. Na Tholen heeft ook de gemeen teraad van St. Philipsland een ga rantiebedrag van 1 gulden per in woner in het vooruitzicht gesteld, wanneer de stichting de geraamde 1 miljoen gulden niet van het be drijfsleven en particulieren krijgt. De tomograaf moet dan echter ook in Roosendaal en/of Bergen op Zoom gestationeerd worden. Raadslid J. de Jager kwam met die wijziging op het voorstel van b en w omdat het college steun af wees wegens het feit, dat de bevol king van St. Philipsland op Bra bantse ziekenhuizen is aangewe zen, terwijl het apparaat volgens b en w alleen ten dienste van Zeeuw se ziekenhuizen zal staan. zei De Jager. De overigens sloten zich daarbij aan. Burgemeester Vogel noemde 't een ongezonde situatie, dat bij het ministerie alleen het domme getal telt bij de toewijzing van zo'ncomputertomograaf. Hij vond de voorwaarde van De Ja- ger(Bergen op Zoom en Roosen daal) wat onwezenlijk, waarop het CDA-raadslid ook een bijdrage van de Brabantse regio bepleitte en Roosendaal liet vallen. Hij vond 't daarvoor nog te vroeg om dat de capaciteit niet bekend is. De exploitatiekosten moeten voor het rijk zijn, zo benadrukte wet houder Walpot. "De grensoverschrijding mag geen belemmering zijn en boven dien wordt het draagvlak groter",. Aansluitingsweg Oesterdam. De Thoolse gemeenteraad heeft in gestemd met een voorbereidings- besluit om het bestemmingsplan Buitengebied te wijzigen voor de aansluitende weg van de Oester- dam. Het gaat met name om de Schakerloopolder bij Tholen. Raadslid Van Gorsel pleitte er voor om belanghebbenden vol doende inspraak te geven. "De burgers hebben volledige in spraakrechten volgens de artikel 19-procedure, maar ik hoop dat er geen bezwaren komen", zei wet houder Koopman. Voor de vierde keer wordt de Bra bantse Pinksterketen gefietst. De eerste keer deed de Thoolse groep het samen met mensen uit Nieuw Vossemeer. Later met mensen van het eiland Tholen en Halste ren. Dit gaf de gelegenheid meer variatie in de gebedsdiensten te brengen. Men heef ervaren dat fietsen de vriendschapsbanden tussen de verschillende groepen sterk bevordert. "In een tijd waarin vragen als kernraketten ja of neen, abortus en euthanasie zo'n zware rol spelen, hebben wij de genade en de kracht van de Heilige geest stellig ten zeerste no dig", aldus de organisatoren. Maandag R.K. kerk Tholen 12 mei voorganger Mark Lieshout Dinsdag gerformeerde kerk, 13 mei Hofstraat Oud Vossemeer, voorganger Ds. Knibbe. Woens dag Sint Maartenshof 14 mei, Sint Maartensdijk, voorganger Ds. Rikin. Donderdag R.K. kerk Halsteren 15 mei, voorganger Past. van den Brule. Vrijdag Poortvliet Ontmoetingskerk, voorganger Ds. Droogendijk, 16 mei. Grada keek hem geschrokken aan. "Je hebt toch zeker met geen woord over de narigheid daar gesproken?" Bloon schudde lachend zijn hoofd. "Welnee, waarom zou ik? Enkel sprak ik over dat huwelijk van zijn oudste dochter. Wist ik, dat men hem daarvan onkundig had gelaten. Maar dat kan toch geen kwaad?" Grada had ontzet toegehoord, rood van woede schold ze hem uit: "Idi oot, dat je daar zit...Wie gaf jou opdracht die man in kennis te stellen van dat huwelijk? We hebben het allemaal geheim gehouden. Je had enkel opdracht ervoor te zorgen, dat hij zijn dertigduizend gulden te rugkrijgt, als het huis wordt....God, ik moet naar hem toe! Die man is al enigszins labiel door alle narigheid, die hij al heeft moeten doorstaan en nu ga jij zo'n jobstijding doorgevenga weg stuk onge luk! Morgen zal ik op kantoor eens een boekje over jou opendoen, uit slover!". Ze was vrijwel meteen daarna in haar wagentje gestapt en naar de Feld- manlaan gereden. In de kamer zag ze de bevestiging: Bloon heeft resul taat van zijn boodschap. Met een paar stappen was ze bij hem en kniel de neer bij zijn stoel. De man keek met lodderige ogen naar de be zoekster; "Hallo," riep hij met doorslaande tong, "kom maar niet te dicht bij me, want ik ben besmettelijk..." Hij schonk zich nog een glas in en hief het naar de vrouw omhoog: "Proost! Op het gelukkige hu welijk van Hillie met haar specialist. Xan-ie z'n specialiteiten uitstallen bij zijn jonge vrouw; de eerste heeft hij zeker uit zijn huis geschopt? Ja, zo gaat dat in het leven, hé? Ik kan er zelf over meepraten. Mis schien komt de tijd nog eens, dat je twee ouwen kunt inruilen voor één jotige. In deze wereld is niets meer te gek, nietwaar? Haha! "Nogmaals hief hij zijn glas op. "Prosit, sur le priSonier dans la douce France! Hij zal er wel niet zo heel erg douce zitten, maar ja, zo gaat dat in Frank rijk, nietwaar? En dan heb ik nog zo'n present-exemplaar, dat winkels afstruint zonder te betalen. Ook al een modeverschijnsel van deze tijd. Het gekke is, dat het nog altijd niet mag, dus, die zit ook opgesloten. Mooie familie heb ik, niet? O ja...ik vergat nog wat: ene mevrouw Rei- na - hij keek de bezoekster met slingerend hoofd aan - wel bekend, nietwaar? Zit in een mooie villa aan de Kapitein Nemolaan, ergens in Nederland...Die eh, is ook zo ongeveer schoon aan de lat. Met links en rechts een regiment schulden. Reina kennende zal ze alles mij wel in de schoenen schuiven...Alles mijn schuld, Grada...Blijf voortaan maar weg bij deze mislukte echtgenoot en vader...Voor honderd pro cent gefaald. En daarom zuip ik vanavond...Als je wilt, mag je mee doen, maar kom dan niet te dicht bij me, want het kon wel eens besmettelijk zijn, nietwaar? Vanavond drinken we net zo lang tot alles op is en daarna kan het me allemaal niks meer schelen hoor je? Ik kan er toch niets maar aan veranderen..." De vrouw had hem rustig laten uitpraten. Maar nu nam ze resoluut het glas uit zijn hand en zette het met de fles een eind bij hem vandaan. "Afgelopen", besliste ze met vaste stem. "Je hebt al veel te veel op. Ik neem het je niet kwalijk, hoewel... je had wijzer moeten zijn. Jij hebt geen schuld. Bij jou was de goede wil om de tering naar de nering te zetten aanwezig, maar alleen kon je het niet en men zette je ook in je gezin aan de kant. Verwijt jezelf niks, want er is niks te verwijten. Ge jij nu maar naar bed en slaap er rustig over; morgen zie je alles toch weer anders. Zal ik je helpen?" Hij begon te huilen. Dronkemanstranen. Opnieuw begon hij zijn lita nie, maar Grada legde haar hand op zijn mond. Enerzijds heb ik mede lijden met hem, omdat ik van hem houd, maar als ik naar m'n natuur te werk ging, gaf ik hem met liefde een pak slaag. Dat zou misschien nog het meeste helpen. Ze had wel al haar kracht nodig om de man overeind en naar de slaapkamer te krijgen. Daar zette ze hem in een stoel en trok zijn schoenen en kleren uit, droeg hem zelf in bed en dekte de man toe, waarna ze een kus op zijn voorhoofd drukte. "Slapen gaan als een zoete jongen. Morgen gaan we samen rustig alles bepra ten, want zo kan het niet doorgaan. Die troep daar zou je meeslepen naar de ondergang en dat gun ik ze bepaald niet!" De woning aan de Kapitein Nemolaan werd voor vijf en negentig dui zend gulden verkocht. Aan een ingenieursgezin. Jantje kontantje. Nee, een hypotheek had de nieuwe eigenaar niet nodig. Hoewel Reina heftig uitviel tegen de notaris en de makelaar, toen werd medegedeeld, dat aan de heer Bernard van den Ogenaller, eerste hypotheekhouder, uitge keerd zou worden een bedrag van dertigduizend gulden, alsmede een bedrag van zes en dertighonderd gulden aan niet-betaalde rente over anderhalf jaar. Ze werd bijna hysterisch, want ze had er zo op gere kend, dat ze toch minstens de helft van de koopsom in handen zou krij gen, zodat ze het winterhalfjaar naar Spanje zou kunnen gaan. Maar de notaris moest zich aan de wet houden; van de koopsom ging eerst de vordering van haar ex-man af. Een paar dagen later vernam Ben van den Ogenaller alles heel summier uit de mond van Grada Feit. "Het moet, volgens meneer Bloon, die er bij was, een onsmakelijke vertoning geweest zijn, Ben. maar zowel de noatris als de makelaar hadden gepoogd je ex-vrouw ervan te over tuigen, dat jij als eerste hypotheekhouder jouw aandeel moest hebben. Plus de achterstallige rente. Zij gooide het er maar op, dat jij je gezin had laten stikken, omdat je nooit één cent alimentatie had betaald. Maar deze notaris, die indertijd een afschrift heeft ontvangen van de akte van overdracht en de voorwaarden, die er aan de echt- en boedel scheiding verbonden waren, was uiteraard volkomen op de hoogte en heeft dit ook gezegd. En gememoreerd, dat ze drievierde van het giro- saldo ter beschikking kreeg, het huis, de meeste meubelen en haar auto. Hij zei het ongeveer zo: Als u het van het begin af aan wat zuini ger had gedaan, zou u niet in moeilijkheden hebben gezeten. Ja, die as sistent van ons heeft alles bijgewoond. De schuldeisers stonden zo on geveer op de stoep toen ze naar buiten kwam. Hoe dit afgelopen is, wist meneer Bloon niet, want hij is meteen weggereden. En wat jouw geld betreft.... de notaris stort het nog deze week op je girorekening. Dat is even mooi, he? Dat je bovendien de rente over achttien maanden toegewezen kreeg. Meneer Bloon heeft dat wel als eis gesteld, maar het hangt toch maar van de medewerking van de notaris af. Er zijn geval len bekend, dat zo'n notaris zegt: dat is mijn aangelegenheid niet; daarvoor moet u bij de rechtbank zijn. En een makelaar bemoeit zich er doorgaans evenmin mee". De man luisterde. Alles, wat de vrouw vertelde, had hij zo ongeveer voorzien, de opstand van Reina bijvoorbeeld over die dertigduizend gulden. Waarbij dan nog kwam de rente over anderhalf jaar, een niet te versmaden bedrag. Ach, wat doet het er allemaal toe... het één is al even ellendig als het ander Dat Reina het zo ver heeft laten komen.... Hij antwoordde niet. Grada keek hem enige tijd onderzoekend en be zorgd aan. "Voel je je wel goed"? vroeg ze. Schouderophalend antwoordde hij: "Waarom niet? Geleidelijk aan groeit er een zekere immuniteit tegen dit alles.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 1986 | | pagina 5