Verontreinigde grond Kaay Tholen wordt afgegraven Drs. Petermeijer van de Rijks kreeg grootse huldiging Protest journalistenbond tegen aanpak van de Sloth Donderdag 10 oktober 1985 EENDRACHTBODE Sanering terrein voormalige gas- en viszilverfabriek Als de plannen doorgaan, moet er maar liefst vijf miljoen gulden op tafel komen voor sanering van verontreinigde grond op het terrein van de voormalige gas- en viszilverfabriek aan de Kaay in Tholen. Gedeputeerde Staten van Zeeland willen hierover echter eerst overleg voeren met de gemeente, de milieu-inspectie en een delegatie van de bewoners voordat een definitief standpunt ingenomen wordt. Vier lagen Cyanide Grondwater Volksgezondheid Drainage U mag gewoon naar VARILUX vragen. van MIL-HEIJNS "Geen gemakkelijke rector, dus een goeie" Onderwijsmens Rijks heeft eigen plaats Goed thuisfront Doorgever van kennis Waardig en stijlvol De drie panelen Vader en Moeder van de Rijks Een halve dag gewonnen Ik hou van de Rijks, jij ook? Klokkenmakerij in Steenbergen Geen Jan-Boeren-Fluitjes-omroep met vrijwilligers De Nederlandse Vereniging van Journalisten(NVJ) heeft bij de Stichting Lokale Omroep Tholen(Sloth) geprotesteerd tegen het feit, dat vrijwilligers normaal gesproken te betalen arbeid gaan overnemen, laat staan de verantwoording gaan dragen voor een produkt dat schadeclaims kan opleveren. Te gek om los te lopen Veredelde piraat 150.000 gulden Onderwijsmarkt Verontrust Concurrent Het bureau TAUW heeft een on derzoek verricht, waaruit blijkt, dat ter plaatse van de weg(aan- vullend op de al uitgevoerde sa nering) op twee plaatsen de grond tot 1.50 m diepte dient te worden weggegraven. Langs de dijk moet op twee plaatsen de verontreiniging zo goed mogelijk worden afgegra ven, zonder dat er kostbare voor zieningen nodig zijn om de dijk in stand te houden. Onder het complex bejaardenwo ningen aan de Kaay moet, evenals onder de woning Hoogstraat 53, een dampdichte constructie wor den aangebracht. Ter plaatse van de tuinen en het openbaar groen moet de veron treinigde grond tot 1 d 2 meter worden afgegraven. De kosten, inclusief directievoe ring, worden door TAUW ge raamd op 3.95 miljoen gulden, waarvan 2 miljoen nodig is voor de verwerking van de grond. Daarnaast is er 1.5 miljoen nodig voor de verwerking van de al op geslagen grond op Tuttelhoek. De grondsanering wordt geschat op 0.4.miljoen. De totale sanering zal dan 5.85 miljoen gulden vergen. Alle bedragen zijn inclusief btw. G.S. vinden dat echter een hoge kostenraming en vinden 5 miljoen voldoende. De onderzoekers onderscheiden geohydrologisch vier lagen: 1. een redelijk goed doorlatende toplaag, bestaande uit zand en puin; de dikte varieert van 1 tot 2 meter 2. een slecht doorlatende deklaag, bestaande uit klei en veen. De onderkant van dit pakket ligt 7 a 9 meter beneden maaiveld. 3. een circa 10 meter dik pakket slibhoudende zanden met een matig tot goede doorlatend- heid(oud wadzand) 4. hieronder begint het goed doorlatende pleistocene zandpak- ket, door het bureau watervoe rende pakket genoemd. Op het terrein is duidelijk sprake van een infiltratiesituatie. Het verschil in stijghoogte tussen het bovënste èn de eronder liggende pakketten bedraagt circa 2 m. Het water in het bovenste pakket stroomt richting haven(oostwa- arts. Het water in het watervoe rend pakket stroomt west- waarts(landinwaarts). Het ondie pe grondwater wordt niet bein- vloed door het getij. Op het onderzoeksterrein zijn een aantal plaatsen aan te geven waar de grond sterker met één of meer stoffen is verontreinigd dan de rest van het terrein: bij de voormalige teerput en bij de woning aan de Hoogstraat: in het bijzonder polycyclische aromaten en in mindere mate cyanide, bij het voormalig zuiverhuis en stokerij: cyanide en in mindere mate polycyclische aromaten, bij de voormalige gashouder: cyanide, midden onder het complex be jaardenwoningen en bij de in gang: tri(chlooretheen), aromaten en olie, bij de dijk, terrein viszilverfa briek: polycyclische aromaten en in mindere mate olie. Daarnaast is de grond in de tuinen op het terrein en in het grasveld achter het bejaardencomplex licht tot matig verontreinigd met poly cyclische aromaten. In een groot aantal monsters wordt de grens voor chemisch afval overschreden of benaderd. Het ondiepe grondwater van het terrein is verontreinigd met diver se verbindingen. Daarnaast zijn er drie plaatsen waar het water sterk tot zeer sterk is verontreinigd: 1. bij de teerput: polycyclische aromaten, aromaten en tri 2. bij het zuiverhuis: complex ge bonden cyanide 3. bij de viszilverfabriek: aroma ten en tri Het water in de slechtdoorlatende deklaag is bij de hoofdingang sterk verontreinigd met aromaten en tri. Dit geldt in mindere mate ook bij de teerput. Bij de hoofdingang is ook het grondwater in het wadzand en in het pleistocene zand onderzocht. Uit de resultaten blijkt, dat het water in het wadzand sterk ve rontreinigd is met aromaten en organische oplosmiddelen en zeer sterk met tri. Deze stoffen zijn ook in verhoogde gehalten aangetrof fen in het watervoerend pakket. Naast grond- en watermonsters zijn twee luchtmonsters uit de kruipruimten van het complex bejaardenwoningen onderzocht op vluchtige stoffen. Hierbij is een duidelijk verhoogd tri-gehalte ge constateerd, maar dat heeft geen nadelige invloed op de bewoners. Het hieruit berekende gehalte in de woonruimte in de huizen blijft beneden het als toelaatbaar geachte gehalte. Het eigenlijke saneringsonder zoek begint met een inschatting van de risico's van de geconsta teerde verontreinigingen voor de volksgezondheid en het milieu. Bij het saneringsonderzoek heeft het bureau de volgende uitgang spunten gehanteerd: 1. gevaar voor de volksgezond heid moet worden voorkomen dan wel weggenomen 2. een verdere verspreiding van verontreiniging via grondwater moet worden tegengegaan Voor sanering van de grond heeft TAUW het terrein ingedeeld in vakken met een aantal varianten: A: afgraving van alle verontreini ging op het terrein tot de A- waarde BI: afgraving van alle verontrei niging op het terrein tot de B- waarde B2: afgraving van alle verontrei niging op het terrein tot de B- waarde tot een maximale diepte van 1.50 m beneden maaiveld. Onder de woningen ontgraven tot 1.50 m beneden de fundatie. Het aanbrengen van een dampweren- de constructie. B3: afgraving van alle verontrei niging op het terrein tot de B- waarde tot een maximale diepte van 1.50 m beneden maaiveld. Het aanbrengen van een damp- werende constructie. Per terreinvak is aangegeven wel ke stoffen als verontreiniging aanwezig zijn en welke gevolgen iedere variant heeft. Voor het gehele terrein is nage gaan welke maatregelen gewenst zijn voor het grondwater. Gelet op de slechte doorlatendheid van de deklaag is een onttrekking van al het verontreinigde water niet mo gelijk. Het bureau komt dan ook tot de volgende maatregelen: - aanleg van een drainage over het gehele terrein om de waterstand te beheersen - onttrekking van het vuile grond water in het wadzand ter plaatse van de hoofdingang via een ont- trekkingsput met onderwater pomp. Bij het ontgraven komt grond vrij welke beschouwd moet worden als chemisch afval. De grond moet dan ook uiteindelijk via een reini gingsinstallatie schoon worden gemaakt. Ook de grond die bij de deelsanering is vrijgekomen(2000 m3) en tijdelijk ligt opgeslagen op de stortplaats Tuttelhoek bij Scherpenisse, moet op die manier worden verwerkt. Als verwer kingsmethode komen de thermi sche installaties het meest in aamerking(gloei-installaties, hoge temperatuurverbranding). Het tijdens het ontgrav.en vrijko mende grondwater, evenals het drainagewater, kan op de riole ring worden geloosd. Het diepere grondwater kan mogelijk even eens op het riool worden geloosd. Eventueel kan een voorbehande ling worden geëist. TAUW heeft voor de grondsanering iedere va riant doorgerekend op basis van effectiviteit en kosten. Gedeputeerde staten kunnen zich voorlopig verenigen met de voor gestelde sanering van de veron treinigde grond en het grondwa ter. "Uit volksgezondheids- en milieuhygiënisch oogpunt is dit de beste saneringswijze", aldus g.s. van Zeeland in een brief aan mi nister Winsemius. Of naar een alle-af- standen-scherp-bril. U mag met al uw kijkvra- gen bij ons komen. Wif be-ogen uw tevre denheid en zijn uiterst secure vakmensen. BERGEN OP ZOOM Wouwsestraat 8 Advertentie I.M. Vrijdag leek het in de haven van Stavenisse vlaggetjesdag, 't Was een aanwezig met de Zeeland en JDane met de Tida Kira. Verder lager er in prachtig gezicht met zes gepavoiseerde binnenvaartschepen. Dit ter gele- de haven van Stavenisse nog een oude boot uit Oud-Gastel, het vissersschip genheid van het zilveren huwelijksfeest van het echtpaar M. Hout-Reeders de TH 20 van J. Moerland en de sleepboot Zephyrus, zodat er vrijdag maar op de Wilmar. Hun dochter Corrie lag in de haven met de A Ifa, zoon Henk I boot meer bij kon. met de Smalstad en neef Jaap met de Tardus. Daarnaast was A. Dane De viering van het 25-jarig onderwijsjubileum van de rector der Rijks scholengemeenschap te Bergen op Zoom is vrijdag voor het gezin Pe termeijer tijdens het officiële gedeelte en de daaropvolgende openbare receptie tot een grootse huldiging uitgedijd. Met in de ochtenduren vooral activiteiten van en voor de leerlingen, waaronder het samenstellen van een groeps- en schoolfoto en een aubade op het schoolplein. De acht sprekers tijdens de officiële bijeenkomst na de middag onderstreepten als het ware collectief de inzet, bekwaamheid, integreteit en menselijke betrokkenheid van de jubilaris voor en bij zijn "rijks". "Maandag gaan we gewoon weer verder in school", zei de gehuldigde als afsluiting van zijn dankwoord. Het tekent bij uitstek onderwijsmens Petermeijer. "Wat zal er allemaal fout gaan zonder mij" moet de jubilaris on getwijfeld .hebben gedacht, toen het eenmaal vast stond, dat hij evenmin als wij aan dit jubileum zo maar konden of wilden voor bijgaan. Dit zei conrector J. Meulmeester vrijdag aan het be gin van het officiële gedeelte in de volle zaal van de Rijks. "Als het dan toch moet, hou het zo min mogelijk officieel", had Peter meijer door laten schemeren, al weet iedereen, dat hij het voor anderen altijd tot in de puntjes regelde. Toch werd aan de wens van de jubilaris zo veel mogelijk voldaan, door de luchtige toon tijdens dat officiële gedeelte, het optreden van het rijks-orkest, de opgevoer de schetsjes door de leerlingen en zeker niet in het minst door met humor gekruide spitsvondigheid van "tekstverbinder" Meulmees ter. In de volle aula waren zo'n vierhonderd personen getuige van de huldiging van de jubilaris. Daaronder de burgemeester van Bergen op Zoom, drs. P. Zeven bergen, de plaatsvervangend di recteur Voortgezet Onderwijs van het ministerie, inspecteur Crou- sen, collega's uit den lande, de docenten van de Bergse Rijks, evenals klassevertegenwoordi gers, oudercommissie en nog vele anderen bij de scholengemeen schap betrokkenen. Fijn voor het gezin Petermeijer was uiteraard ook de aanwezigheid van de ou ders van weerszijden die dit nog mochten beleven. Drs. J. Mastik, oud P.v.d.A-wet- houder van onderwijs te Rotter dam en nu plv.-directeur Voort gezet Onderwijs speciaal belast met de rijksscholen en Europese scholen, feliciteerde namens het ministerie en getuigde van de goede naam, die de jubilerende rector bij het ministerie heeft. Hij benadrukte dat Petermeijer niet alleen maar een goede rector is, maar bovenal onderwijsmens en belichtte dat onderscheid door te verzekeren, dat deze rector altijd het belang van de leerlingen boven alles uittilde. De ministe rieel vertegenwoordiger vond het de juiste oplossing, dat er in Bergen op Zoom een rijksschool was gesticht, gezien het feit, dat 60% van de ruim 1600 leerlingen uit de omliggende gemeenten ko men. Burgemeester Zevenbergen ging op dat "rijksgebeuren" wat dieper in. Hij verzekerde dat het in elk geval een verstandig ministerieel besluit was, toen men drs. Peter meijer aan deze school benoemde en waardoor 1 september 1960 voor de huidige jubilaris zo'n be langrijke dag werd. Overigens kennen we ook wel de streken uit Den Haag, die de gemeenten veel toeschuiven, maar daarbij veelal over het hoofd zien, dat er ook geld voor nodig is. Waarom Pe termeijer destijds naar Bergen op Zoom kwam, lag naar het oordeel van de burgemeester wel voor de hand. Als geboren Zeeuws-Vla ming wilde hij dicht bij de Schelde wonen. Overigens erkende de burgemeester volmondig, dat het voor een gemeente een belang rijke zaak is als er een rijks hogere burgerschool wordt gevestigd, zoals dat destijds werd genoemd. De "Rijks" neemt in Bergen op Zoom een eigen plaats in, maar de rector eveneens. Namens het ge meentebestuur bood hij de jubi laris het jongste werk (2 delen) van Koopman aan over de sociale geografie van deze regio. Het derde deel zal later volgen. De aankondiging van de volgende spreker benutte conrector Meul meester om tegelijk mevrouw Pe termeijer letterlijk in de bloemet jes te zetten na de opmerking, dat ook een rector een bijzondere steun kan hebben aan een goed "thuisfront". Dat laatste heeft Pe termeijer en hij heeft dat ook no dig, omdat hij gevoeliger is dan we denken, zei Meulmeester bij het aanbieden van de bloemen. De tot 1 augustus van dit jaar in specteur van het Voortgezet on derwijs en nu inspecteur van de Europese scholen drs. J.M.C. Crousen verhulde niet, dat Peter meijer soms een lastig rector was, die hoge eisen stelt aan zijn per soneel, niet gemakkelijk is voor velen, maar evenmin gemakkelijk voor zichzelf. Niettemin een voorbeeld-rector van de bovenste plank vond de (oud)inspecteur. Deze Rijks is niet groot omdat er zoveel leerlingen in de omtrek zijn die voortgezet onderwijs volgen, maar omdat het een goede school is met een goed voorbeeld geven de rector, zei drs. Crousen. Ook qua organisatie loopt deze school voortreffelijk, zo wist de inspec teur uit ervaring. De integriteit van Petermeijer heeft mij zeer diep getroffen, zo besloot deze speker, die er de wens aan ver bond dat dit rijksonderwijs nog jaren zal mogen bloeien onder een eminente rector. De woordvoerder van de 55 lan delijke rijksrectoren, ir. R.v.d. Meijden uit Schiedam zei, dat in den lande de rectoren het gemid deld 7 jaar volhouden, terwijl Pe termeijer in dat opzicht al een zelfde aantal "tropische" jaren heeft - nl. al 14 jaar rector is. Deze spreker citeerde enkel enkele pas sages van Godfried Bomans uit zijn boekje "Peter Bas" om daar mee aan te tonen, dat de jubilaris het tegenovergestelde is van wat Bomans als een rector voorspie gelde. In elke vergadering van de collega's, brengt Petermeijer wat nieuws en geeft het ook aan ons door, waardoor hij al menig col lega hielp. Drs. J.C.J. van Aalzum, de rector Zilveren rector drs. A. Petermeijer van de Rijksscholengemeenschap te Bergen op Zoom. van het Mollerlyceum ter plaatse, zei namens de schoolleiders in deze stad, hoe hij Petermeijer 11 jaar geleden leerde kennen. Hij hield hem voor iemand van tijd loze leeftijd, waardig en stijlvol, wiens woord wet is. Tussen toen en nu is er veel gebeurd en veran derd. Er groeide een regelmatig rectoren-overleg ter plaatse en daarbij heeft men elkaar leren kennen, begrijpen en waarderen. Petermeijer heeft veel in de Berg se onderwijskeuken gedaan, heeft een onwankelbaar vertrouwen in zijn Rijks, maar is evengoed be reid anderen te helpen. Daarom moeten allen ook in deze school wel gelukwenst worden met deze rector. "Hou hem in ere", aldus Van Aalzum. Namens de oudercommissie schilderde voorzitter Ph. v.d. Hoek uit St. Philipsland de jubi lerende Petermeijer in een drie luik. In het linkerpaneel de ouders van ook zoveel leerlingen uit de regio, die toen ook nog zelf leer ling waren op de H.B.S. en al veel respect toonden voor hun toen malig klasse-leraar Petermeijer. Een rechter paneel, waar Van den Hoek de jubilaris voorstelde als de rector in zijn bindend optreden in een zo grote school. Schaalver groting betekent gewoonlijk gro tere afstand van leraren, ouders en leerlingen, maar Petermeijer kent nog steeds alle leerlingen na ver loop van enige tijd. Het middelste paneel geeft bovenal de mens Pe termeijer weer, zo vervolgde de voorzitter van de oudercommissie zijn schilderwerk. Die mens ie persoonlijk zo betrokken en be wogen voor de leerlingen, dat die ouders dat bijzonder waarderen. Vandaag kunnen en willen we graag iets terugdoen voor dat vele wat onze rector al voor zovelen van ons deed, zei Van den Hoek, die hoopte dat drs. Petermeijer nog lang als de motor van de Rijks te Bergen op Zoom zou mogen fungeren. Met een uitstekende omlijsting werd daarna de jubilaris en mevr. Petermeijer namens de leerlingen letterlijk op het podium-voetstuk gesplaatst door Annemarie Lui- jendijk. Ze verzekerde, dat het bij al de leerlingen bekend is, hoe de jubilaris zich al die jaren door met hart en ziel heeft ingezet en on danks deze grote school kent Pe termeijer ons nog allemaal. Ze riep ook mevrouw Petermeijer om de hulde van de leerlingen in een voortreffelijke voordracht te be sluiten met de verwijzing voor al len in de zaal tot het op het voet stuk geplaatste echtpaar: zie daar vader en moeder van de Rijks scholengemeenschap Bergen op Zoom. De laatste spreker was conrector drs. J.L.A.S. van Loon, die na mens de 114 medewerkenden van deze Rijks het woord voerde. Hij verzekerde dat het een hachelijke zaak was voor organisatoren om een jubileumviering voor Peter meijer te organiseren. Zelf is hij immers in het organiseren "een oude rot". Iemand die al voor de klas stond, toen hij nauwelijks de stemgerechtigde leeftijd had be reikt. Bovendien is Petermeijer zelf nooit een ongeremde feest vierder geworden, wat men in carnavalsstad toch zou kunnen verwachten. Hij was zo bij het onderwijs betrokken, dat hij zelfs op een zaterdag in het huwelijk trad, want dat scheelde dan maar een halve dag lesgeven. Van Loon noemde Petermeijer ook een uit pluizer van het zuiverste water en zegde het gezin Petermeijer na mens1 de collega's de dia-serie van dit gebeuren toe, plus fotoboek met een grote schoolfoto, zoals trouwens alle sprekers daarvoor na hun felicitatie cadeaus over handigden. In zijn dankwoord ging de jubila ris nog wat nader in op wat deze middag zoals gezegd was, maar hij vond fijn dat hij ook de stem van de leerlingen had kunnen horen, zoals hij zich ook gelukkig toonde met zulke toegewijde medewer kers. Hij toonde zich eveneens dankvoor voor het vertrouwen dat de ouders en alle andere bij de school betrokkenen hadden ges teld, al waren er ook wel stormen en buien in al die jaren en die zullen er ook in de toekomst nog wel zijn. Ik hou nu eenmaal van mijn werk vandaar dat ik de stic ker liet maken "ik hou van het rijksonderwijs, jij ook? Ik al 25 jaar". Dat een vrouw van een rec tor menigmaal moet bijspringen, zeker voor wat telefonisch contact betreft ligt wel voor de hand met 1600 leerlingen en daarbij zo'n 3000 betrokken ouders en dik honderd medewerkers. De warm te en de sfeer zijn tekenend voor onze school, vond Petermeijer, die verzekerde dat het aan deze mid dag voorafgaande en ook dit ge beuren voor hen en zijn vrouw onvergetelijk zal zijn. Hij daniae allen die daaraan op welke wijze ook haddén bijgedragen om er tenslotte op te laten volgen: en maandag gaan we gewoon ver der". Als intermezzo tussen de sprekers trad het orkest op en kwamen een drietal voordrachten op het toneel van vijf leerlingen met liedjes, waarin uiteraard de jubilerende rector en zijn vrouw eveneens in het middelpunt stonden. Tenslotte was daar de receptie in het overblijflokaal beneden. Van de gelegenheid tot persoonlijke felicitatie werd ook door tiental len uit Tholen en St. Philipsland gebruik gemaakt, zoals er ook nog heel wat schriftelijk felicitaties bij het gezin Petermeijer werden ont vangen. Voor de bloemenpracht in de zaal waren o.a. verantwoor delijk mevrouw Drenth en dhr. Rietkerk «it Tholen. Steenbergen is een klokkenspe- ciaalzaak rijker. Adrie C. Broek huis en Zn. opende donderdag in het voormalige geschenkenhuis Artilux in de grote Kerkstraat een klokkenmakerij. Dit in navolging van het spree*kwoord 'Als het getij verloopt, verzet men de bakens'. Broekhuis hoopt met deze specia lisatie de goede weg ingeslagen te zijn met een voor Nederland unieke collectie klokken en baro meters. Er worden honderden modellen getoond, zowel modern als klassiek, van reiswekker tot staande klok. Achter de winkel is een atelier voor reparatie vaii klokken. "Er is zeker geen gebrek aan vak bekwame journalisten. Bij de ar beidsbureaus staat er een dui zendtal als werkzoekenden inge schreven. Daarnaast leveren de drie scholen voor de journalistiek in ons land jaarlijks enkele hon derden jonge verslaggevers op die een gedegen opleiding met succes hebben afgerond", aldus de NVJ in een brief aan het bestuur van de Sloth, waarvan een afschrift is gestuurd aan het gemeentebes tuur van Tholen. Ook de FNV, waartoe de NVJ behoort, zal plaatselijk worden ingelicht. NVJ-kaderlid Hans Roodenburg uit St. Annaland(sociaal-, finan cieel- en parlementsredacteur bij Het Vrije Volk) heeft het initiatief genomen tot de brief en ook bes tuurslid René Schrier van de NVJ Zeeland besloot de Sloth in de af deling ter discussie te stellen. "Wat hier gebeurt, is te gek om los te lopen", zegt Roodenburg. "Via vrijwilligerswerk wordt een vorm van betaalde arbeid ondergraven. Het maatschappelijk belang van een lokale omroep zou in de ogen van sommige mensen vrijwilli gerswerk rechtvaardigen, maar dat is flauwekul. Gemeentebes tuurders, gemeenteraadsleden, mensen die huisvuil ophalen, dokters, maatschappelijk werkers, onderwijzers, schrijvende pers en vele anderen dienen ook een maatschappelijk belang. Moet je in die sectoren ook overgaan op onbetaalde vrijwilligers? Ik denk, dat de belangenorganisaties van deze groepen ook op hun achter ste benen zullen gaan staan." De HVV-journalist realiseert zich wel, dat geld het probleem is. "Sloth zal niet over een dikke portemonnee beschikken, maar als er in deze gemeenschap be hoefte is aan een lokale omroep, dat moeten daar offers voor wor den gebracht. Dan moet niet een omroep op zijn Jan Boeren Fluit jes worden begonnen als een ve redelde piratenzender met een officieel tintje. Willen we werke lijk een redelijk omroep, dan zul len gemeente en andere donateurs dat geld beschikbaar moeten stel len, al of niet in combinatie met een kleine opslag op de luister- en kijkgelden." Voor Roodenburg hoeft de Sloth niet met een heel team van zwaar betaalde professionals te gaan draaien. "In een vrij kleine ge meente als Tholen is dat onhaal baar, maar de journalistieke acti viteiten kunnen best door één of twee beginnende(nog goedkope) afgestudeerde journalisten van de scholen voor de journalistiek worden geleid. Daarnaast zouden regionaal best mensen ingescha keld kunnen worden die voor hun bijdragen als 'free-lancers' een vergoeding krijgen." Voor een stukje 'vrijwilligerswerk' is daarnaast ook nog wel plaats, meent het NVJ-bestuurslid. "Maar dat moet dan niet meer zijn dan het behartigen van de belangen van verenigingen, orga nisaties, wijkorganen, kerken, enz. waar die vrijwilligers vandaan komen. De journalistieke bewer king en eindverantwoordelijkheid moeten bij de journalist(en) lig- Naar welke school ga ik na de ba sisschool?. Deze vraag staat cen traal voor leerlingen van de 6e klas basisonderwijs en hun ou ders. Om ouders en leerlingen in formatie over de verschillende soorten onderwijs te verschaffen, wordt er op 6 november een on derwijsmarkt gehouden. De vol gende vormen van vervolgonder wijs nemen aan de onderwijs markt, die gehouden wordt in de Christelijke Nationale School De Regenboog en de openbare Bas- sisschool Ter Tolne te Tholen, deel. Lager Technisch Onderwijs (L.T.O.): "Burg. Bouwense School" te St. Maartensdijk. Lager Huishoud- en Nijverheids Onderwijs: "de Oesterschelp te Tholen. Lager Economisch en Adminis tratief Onderwijs (L.E.A.O.), In- Onderwijs Technisch en Lager (L.A.O.): Bergen op dividueel Technisch (I.T.O.), Theoretisch Onderwijs (T.T.O.) Agrarisch Onderwijs "de Lage Meren" te Zoom. Lager Agrarisch onderwijs (L.A.O.): "de Brug" te Steenber gen. Individueel Huishoud- en Nijver heids Onderwijs (L.H.N.O.): "Pe trus Canisius" te Bergen op Zoom. M.A.V.O.: School voor Chr. Ma vo te Tholen. M.A.V.O.: Gemeentelijke School voor Mavo te Tholen. H.A.V.O.:/V.W.O.: Moller Ly ceum te Bergen op Zoom. H.A.V.O.:/V.W.O.: Rijks Scho lengemeenschap te Bergen op Zoom. H.A.V.O.:V.W.O.: Roncalli Scholengemeenschap te Bergen op Zoom. Gymnasium: Juvenaat te Bergen op Zoom. H.A.V.O.: Voetiusschool te Goes. gen. Wordt deze opzet gekozen, dan is een jaarlijks budget van 100.000 tot 150.000 gulden voor honorering van medewerkers al voldoende. Als dat geld niet op gebracht kan worden, dan kun je het beter maar vergetenal-' dus HVV-journalist en NVJ- kader Hans Roodenburg uit St. Annaland. De NVJ feliciteert de Sloth wel met de zendvergunning die het ministerie van WVC verleende, maar laat er direct op volgen, ve rontrust te zijn dat met name het journalistieke deel van de omroe pactiviteiten met vrijwilligers wordt opgezet. "Journalistieke arbeid, ook voor regionale om roepen, is aan gereglementeerde arbeidsvoorwaarden en enkele andere bepalingen gebonden. De Sloth gaat een officiële lokale omroep verzorgen, die zeker niet vergeleken kan worden met bij voorbeeld een ziekenomroep met een beperkt gehoor, waarvan je moeilijk kan verlangen dat die beroepsmensen tegen honorarium inschakelt." Volgens de NVJ gaat de Sloth zich direct bezighouden met activitei ten waar wel degelijk professio nele journalistieke vaardigheden aan te pas komen. "Bovendien zal uw medium toch een zekere con- current(en/of partner) zijn van de al in dat gebied gevestigde of daarop gerichte media als de dag bladen PZC en het Brabants Nieuwsblad en het lokale weke lijks te verschijnen nieuwsblad de Eendrachtbode, die hun kolom men ook bepaald niet gevuld krijgen door inschakeling van vrijwilligers, maar dat op profes sionele wijze en via betaalde ar beid doen. De NVJ is bereid met de Sloth te jtraten over een professionele in vulling van de journalistieke werkzaamheden bij uw omroep. Tegelijk kunnen wij u dan helpen met het opstellen van een zoge naamd redactiestatuut dat de onafhankelijkheid van de redactie ten opzichte van belanghebben in het stichtingsbestuurt waarborgt", aldus de brief van de NVJ aan de Sloth.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1985 | | pagina 9