Slik op de weg: extra gevaar Een "kwelscherm" op Schouwen Gebrek aan mankracht voor rampenbestrijding cms* FNV informeert jongeren over werken Verbouwing in Abdij Thoolse Rode Kruis bestaat 40 jaar W.Rikken b.v. Zeeuwen bij de koningin Donderdag 10 oktober 1985 Aankoop binnendijk N-Beveland De Provinciale Waterstaat heeft een jaar lang proeven ge daan hoe het doorsijpelen van zout water in de polders kan worden tegengegaan. De eerste resultaten van dit onderzoek zijn veelbelovend. IN I* E HOK V Wat te doen? Kwel en Kwelscherm Schouwen-Duive- land S Uniek onderzoek Idee uit 1 958 Wanneer er een ramp zou gebeuren en Tholen op zichzelf zou zijn aangewezen voor de hulpverlening, dan is op dit moment de continuïteit van die hulpverlening niet gewaarborgd. Dit merkte dhr. J Mabelis uit Tholen op tijdens de ledenver gadering van de afdeling Tholen van het Nederlandse Rode Kruis. Hij pleitte dan ook voor uitbreiding van de colonne, nu het Rode Kruis samen met de brandweer de taak van de B.B. bij de rampenbestrijding gaat overnemen. Gevulde kas Welfarewerk Nieuwe ambulance Rampenplan Nieuwe garage Choco-project Thoolse ploegers bij N.K. in vorm PAK EVEN UW ZAKBOEKJE BENT U AAN EEN NIEUWE NAAIMACHINE TOE? SPECIALE AANBIEDINGEN MET KORTINGEN TOT 200,- "Pandora" opende het Thoolse "Uit"-seizoen. EXTRA AANBIEDING 599,- Bij verhuizing a.u.b. tijdig een adreswij ziging sturen aan Een- drachtbode, Postbus 5, St. Annaland of aan uw bezorger. ABDIJ IEUWS GS van Zeeland stellen provincia le staten voor een subsidie te ver lenen van ongeveer ƒ6.500,— voor de aankoop van een binnen dijk, grenzend aan de inlaag Kei hoogte op Noord-Beveland. De aankopende partij is de Stichting het Zeeuwse landschap. De totale koopsom wordt geraamd op 13.000,— een "redelijk be drag", aldus GS. De binnendijk, met een opper vlakte van 3.78 ha, wordt om schreven als "een bloemdijk, met aan de inlaagzijde fraaie overgan gen van dijkvegetaties naar vege taties van jonge duinen". Wat het beheer betreft, zal het Zeeuwse landschap de dijk in sa menhang met de aangrenzende inlaag laten begrazen. In de in laag zal een vogelobservatiehut worden geplaatst. Provinciale staten behandelen het voorstel op 25 oktober. Najaar. Mist, regen en scheme ring kunnen het rijden op de wegen dan onveilig maken. Er is dan - zeker in een landbouw- provincie als Zeeland - ook sprake van een extra gevaar, namelijk dat van het slik op de weg. Vorig jaar gebeurden er in Zee land maar liefst 50 ongelukken die aan dit verschijnsel te wijten waren. Het slik komt op de weg terecht, door het uitrijden van landbouw- produkten. Wegen kunnen dan plaatselijk het karakter krijgen van een glijbaan. Vooral als er hard gereden wordt kan dit tot levens gevaarlijke situaties leiden. Voor al bij schemer en duisternis ziet men pas op het allerlaatste mo ment dat de weg verontreinigd is. In de eerste plaats zullen degenen die met de afvoer van landbouw- produkten bezig zijn - de boeren, vrachtrijders en loonwerkers er voor moeten zorgen dat het be vuilen van de wegen tot een mi nimum wordt beperkt. Dit bete kent in feite: wielen schoonmaken op het land of in de berm. Als er toch modder op de weg komt, oet het Ispul worden wegge- schept. Het is zelfs op grond van allerlei regelingen (wegenver- keerswetgeving, politieverorde ningen, wegenverordening Zee land) verboden wegen te bevui len. Overtredingen kunnen wor den bestraft met een geldboete of hechtenis en wie onzorgvuldig is kan tot een schadevergoeding worden veroordeeld. Dit alles neemt niet weg dat de weggebruiker zelf ook extra attent moet zijn. Bepaalde weggedeel ten kunnen bijvoorbeeld ook beetje bij beetje vervuild raken, zonder dat er direct een veroorza ker is aan te wijzen. Aangepaste snelheid is ook gebo den omdat er ineens iemand kan opdoemen die de weg staat schoon te maken. Er doen zich wat dat betreft soms hachelijke situaties voor. Overigens: wie de weg schoon maakt doet er goed aan gezien te worden door het dragen van opvallende kleding, bijvoor beeld een veiligheidsvest. Als landbouwer en automobilist en deze mede meer rekening houden met elkaar, dan moet het mogelijk zijn het aantal on gelukken te verminderen! (OM M I SS I i:s Het Zeeuwse Steunpunt voor Kunstzinnige vorming én Vol wasseneneducatie vergadert maandag 14 oktober, 16.00uur. Agendapunten zijn o.a.: rekening 1 984 van het Steunpunt, toewij zing experiment bijscholingscur sussen volwasseneneducatie '84- '85 en de samenvatting van de voorlopige rijksregelingen onder steuningen volwasseneneduca tie. De vergadering is openbaar en wordt gehouden in het gebouw van het steunpunt, Rouaansekaai 43 in Middelburg. Op vrijdag 18 oktober, 9.30 u., vergadert de statencommissie voor ruimtelijke ordening. Be langrijkste agendapunt is de pla nologische kernbeslissing over de vestigingsplaatsen van kerncen trales. Deze vergadering is open baar en begint met een half uur spreekrecht voor het publiek en wordt gehouden in het provincie huis, Sint Pieterstraat 42 in Mid delburg. Wie in de dikke Van Daele het woord "kwel" of "kwelwater" opzoekt komt tot omschrijvin gen als "doorsijpeling" of "wa ter dat onderdoor een dijk sij pelt". Het woord "kwel scherm" zal men tevergeefs zoeken. Dat is ook niet zo ver wonderlijk, want pas vorig jaar is voor het eerst zo'n scherm aangebracht. Om precies te zijn: op Schouwen, in de buurt van de Koudekerkse inlaag. Waar gaat het nu precies om? Het verschijnsel van zout kwelwater zal de meeste Zeeuwen niet on bekend zijn. Op legio plaatsen is het polderwater brak en soms ge woon zout. Dat komt doordat het buitendijkse water zo'n grote, on deraardse druk uitoefent, dat het zoete polderwater niet in staat is deze druk te weerstaan. Er is bin nendijks te weinig "watermas sa Een belangrijke factor is na tuurlijk ook dat de polders enkele meters lager liggen dan het bui tendijkse wateroppervlak. De verzilting van het polderwater vormt op Schouwen-Duiveland een probleem. Aan alle kanten dringt het zoute water het eiland binnen. Het verzoeten van de Grevelingen zou een oplossing kunnen zijn. Er zou dan zoet water worden aan gevoerd om het zilte water te "verdrijven". Een alternatief voor de zoetwater- De Arob-commissie uit Gedepu teerde Staten houdt dinsdag 1 5 oktober twee hoorzittingen. De eerste begint om 10.00 uur. Het gaat om een bezwaarschrift van de Gewestelijke Raad van het Landbouwschap in Goes. B. en w. van Borsele hebben verklaringen van geen bezwaar gevraagd voor de bouw van een loods op het be drijfsterrein aan de Kaaiweg te Borsele. Gs hebben die verklarin gen verleend. De tweede hoorzitting begint om 1 1.00 uur. De heer mr. A A. den grondwaterstand lager wordt, wat in bepaalde gebieden een voor deel kan zijn. drgk in water voerend* l«*g polder peil ik'ei'aag.j iiii Ij feaiilliliiiiMiiiilliiil latervoerende zandlaag Huidige situatie voorziening (als de Grevelingen zout blijft) is de aanleg van een pijpleiding vanuit het Zoommeer. Uitgerekend is dat deze leiding een veel grotere capaciteit zou moeten hebben dan de landbouw strikt nodig heeft om de gewassen te beregenen. 60 a 70 procent van het aangevoerde water zou nodig zijn om de nodige tegen druk te geven aan het zoute kwel water. De provinciale waterstaat is be gonnen met een uniek onder zoek, namelijk het aanbrengen van een "scherm" om de zoute kwel tegen te gaan. Hierbij moet men niet denken aan een of andere waterdichte con structie. In feite gaat het om een soort verticale drainage. (Op bijgaande tekeningetjes is in beeld gebracht hoe de situa tie voor en na het inbrengen vfen het scherm is). Het "scherm" bestaat uit vertica le drainagebuizen, die op onder linge afstanden van ongeveer 50 meter achter de dijk worden ge plaatst. De buizen gaan door de afdekkende kleilaag heen tot in de zg. watervoerende laag. Door de druk van het grondwater begin nen de drains over te lopen. Het zoute water wordt - gescheiden van het overige polderwater - af gevoerd naar de gemalen. Verder landinwaarts neemt de kweldruk af, waardoor het zoute water niet meer in de sloten terecht komt. Een bijkomend effect is dat de T» bereiken situatie met kwelscherm Tijdens de proef (gehouden van mei vorig jaar tot mei dit jaar) werd in de buurt van het scherm een wat hogere gewasopbrengst waargenomen. Hiernaar wordt nog onderzoek gedaan. Het principe van het kwelscherm dateert al uit 1958. Het was be dacht om wateroverlast in diep gelegen polders in het westen des lands te voorkomen. Het is - tot vorig jaar - nog nooit toegepast. Volgend jaar is een eindrapport te verwachten van de provin ciale waterstaat, waarin - naast ontwerprichtlijnen voor kwel- schermen - aandacht wordt ge schonken aan de invloed op de waterkwaliteit, het milieu, de gewasopbrengst, de aanpassing van watergangen etc. Hollander maakt bezwaar tegen het verlenen van verklaringen van geen bezwaar door Gs, gevraagd door b en w van Duiveland, voor de böuw van een loods aan de Lage Rampertseweg te Ooster- land. De tweede kamer uit Gedeputeer de Staten houdt dinsdag 1 5 ok tober tweemaal zitting. Het gaat om beroepsschriften tegen ge meentelijke beslissingen over bij standszaken. De bezwaren richten zich tegen uitspraken van de ge meenten Hulst en Vlissingen en beginnen om 10.20 uur en om 1 0.40 uur. Alle zittingen zijn openbaar en worden gehouden in het pro vinciehuis, Sint Pieterstraat 42 in Middelburg. GS hebben voorgesteld bijna 1 miljoen uit te trekken vöor de ver bouwing van het voormalige ge bouw 4an de Provinciale biblio theek in de Middelburgse Abdij. Het is de bedoeling dat het bureau voorlichting van de provincie en het Roosevelt studiecentrum hier worden ondergebracht. Afgezien van kantoorruimte, is-op de begane grond een informatie ruimte gepland en een reprenta- tie- en tentoonstellingsruimte (de voormalige Kapittelzaal). Verder zullen in het complex een filmzaal en een ruimte voor au diovisuele exposities worden ge maakt. Volgens GS biedt het nieuwe centrum veel meer mogelijkheden voor rechtstreekse contacten met het publiek dan thans het geval is. Provinciale staten behandelen het voorstel op 25 oktober. Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting. Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg, telefoon 01180-31392 of 31402 Voorzitter A. v.d. Hoek vroeg de 30 aanwezigen in Meulvliet woensdagavond een ogenblik stil te in acht te nemen ter nagedach tenis aan burgemeester E. Bae- rends. Van den Hoek noemde hem een markant figuur, die door zijn sterke banden met de ge zondheidszorg vanuit zijn functie, als informatiebron van grote waarde was. Een jaar geleden moest hij om gezondheidsredenen en wegens zijn drukke werkzaam heden zijn voorzittersfunctie van het Rode Kruis Tholen neerleg gen, maar hij bleef een waardevol bestuurslid, aldus v.d. Hoek, die de familie Gods zegen toewenste. In zijn openingswoord zei de voorzitter verder dat in de afde ling Tholen vooral de kwaliteit op dit mornet een opgaande lijn ver toont. Ook kon hij meedelen dat het jeugd Rode Kruis enthousiast van start is gegaan. Omdat de heer. J. van der Maas uit Poort vliet om gezondheidsredenen zijn bestuursfunctie wil neerleggen, zijn er twee vacatures. Om die te vervullen, zal een extra ledenver gadering worden uitgeschreven. De vergadering bekrachtigde voorts de benoeming van H. Brinkman als secretaris, als op volger van W. Andriesse. Penningmeester C. Meertens lichtte de jaarstukken toe, waarbij hij een Voordelig slado over 1984 van 10.372,40 kon melden. Van de geïnde contributies 9191,50 werd een bedrag van j" 4595,75 aan het hoofdbestuur afgedragen en ook van de collecte-opbrengst van 17.518,55 ging 50% naar het hoofdbestuur. Aan rente werd ruim 28000 gulden ontvangen. De Vrijdag is er in Meulvliet te Tho len een informatie-avond voor jongeren. De aanvang is om 20.00 uur. Elk jaar wordt de schooldeur door een groot aantal jongeren voor de laatste maal dichtgeklapt. De tas wordt aan de vlaggestok gehangen en de jacht op een baan wordt geopend. Een baan vinden lukt vaak, maar lang niet altijd. Waar mee krijgen jongeren te maken als ze van school komen? Hoe gaat het met solliciteren, wat kan de baas van mij verlangen en ik van de baas? Welke mogelijkheden heb ik om verder te leren ook al heb ik een baan? Als ik de pech heb om niet onmiddelijk een baan te vinden heb ik dan recht op een uitkering? Kortom vragen, vragen en nog eens vragen. De Industriebond FNV en de Jongerenbeweging willen de Thoolse jongeren daar graag over informeren. Daarom hebben ze een informatie-avond georgani seerd die over al die onderwerpen het licht Iaat schijnen. Het wordt geen saaie avond met een dorre spreker die een gezelschap ver veelt met zijn praatje. Nee, er wordt ook een video film ver toond die gaat over het jongeren werk en werkloosheidssituaties. Op de algemene informatie avond kan lang niet alles echt diep worden uitgespit.Daarom is be sloten er een 3-tal thema-avonden aan vast te koppelen: 1. Een thema-avond "werken ja, maar hoe? Hierin komen sollici teren, de CAO en rechten bij ont slag en recht op loon aan de orde. 2. Een thema-avond "niet werken, wat dan"? Op deze avond komen de sociale uitkeringen en het vrij willigerswerk aan de orde. 3. Een thema-avond "werkend le ren of lerend werken"? Op deze avond gaat het over de mogelijk heden om om in de praktijk ver der te gaan leren. Kom naar de informatie-avond en beslis dan voor welke thema avondje belangstelling hebt. afzonderlijke kas van de welfare werd in de algemene kas opgeno men, maar blijft op de balans af zonderlijk vermeld staan. Mo menteel bevat deze kas 12.000,-. Op verzoek van het hoofdbestuur werd een lening van een ton ver strekt als bijdrage in de verbou- wingskosten van het hoofdbu reau. In de kascommissie werd T. de Vos vervangen door mevrouw Houmes. Mevrouw de Vos meldde dat de welfare momenteel ongeveer 25 medewerkers telt en 100 tot 110 deelnemers. Er werden twee kof- fiemiddagen gehouden en een reisje naar Amsterdam. De leids ters houden iedere maand een contactochtend. Verder stond de welfare op alle braderieën, wat 3000 gulden opleverde. Zes leden bezochten een specificatiecursus in Bergen op Zoom. In de welfa re-raad namen voor een jaar de dames Almekinders en Wisse voor Tholen zitting. De heer Niemantsverdriet deelde mee dat de colonne op dit mo ment 45 leden telt. In het afgelo pen jaar werden cursussen voor EHBO, GOR, reanimatie en een basiscursus gehouden met een to taal van 32 geslaagden. De bloe dafname avonden leverden 445 (februari) en 391 (september) flessen bloed op. De bedoeling is om met het houden van twee do noravonden door te gaan. C. Hage vertelde dat de ambu lance vorig jaar 345 keer moest uitrukken (tegen 365 keer het jaar daarvoor) en dat 329 patiënten vervoerd werden. In plaats van de heer Van der Staay werd de heer Van Houdt als tweede chauffeur benoemd. Ineke en Tanny Nie mantsverdriet kwamen in vaste dienst, in de plaats van mevrouw Van Akkeren, die door omstan digheden geen dienst meer doet. Als verpleegkundige werd me vrouw Van Houdt-van Vossen benpemd. Omdat binnenkort een nieuwe ambulance geleverd zal worden, die is uitgerust met hart- bewakingsapparatuur en een de- fibrilator, is er behoefte aan men sen die deze apparatuur goed kunnen bedienen. Tijdens de rondvraag sneed de heer Mabelis de rampenbestrij ding aan. Voor de continuïteit in de hulpverlening zijn drie groe pen van zestien (waaronder 1 arts) nodig, zodat de huidige bezetting van 45 (met slechts 1 arts) onvol doende is. Hij drong dan ook aan op een goede wervingscampagne. Zonder voldoende mankracht zou ook het gemeentelijk rampenplan niet uitvoerbaar zijn. Geopperd werd dan ook om met de ge meente en eventueel ook met de eilandelijke EHBO-verenigingen overleg te plegen. De heer Nie mantsverdriet kon nog meedelen dat momenteel 16 kandidaten een EHBO-cursus volgen en de prak tijk leert dat 50% meestal bij het Rode Kruis actief blijft. Verder werd door het bestuur meegedeeld dat er een nieuwe garage gebouwd gaat worden en de oude zal als oefenruimte dienst gaan doen. De plannen zijn er al wat langer, maar secretaris Brink man gaat zich er intensief mee bezig houden. Dokter Padt pleitte voor een ge schoolde verpleegkundige om de nieuwe ambulance te gaan be mannen. Het is van groot belang (en tevens een eis van overheids wege) dat de aangeschafte appa ratuur ook door bevoegde mensen bediend kan worden. Brinkman opperde om enkele verpleegkun digen een verkorte intensive care opleiding te laten volgen in Lie- vensberg. Verder bleek dat de ve reniging op 21 september 1945 werd opgericht, dus nu veertig jaar geleden. Het bestuur zal voor de viering hiervan nog een pas send programma samenstellen. Tenslotte deelde'de heer Marteijn mee dat sinds 1 oktober mevrouw Boone de nieuwe regionaal ver pleegkundige is. Hij pleitte bovendien voor het opzetten van een ledenwerfactie om het aantal contribuerende leden uit te brei den. Aan de hand van dia's vertelde daarna J. Selder van de afdeling Internationale Zaken van het Ro de Kruis, wat de organisatie op dit moment voor projecten in Kenia uitvoert. Ook sprak hij over het project 'varende hulpposten Cho co'. Dit betreft het aanschaffen en exploiteren van varende hulppos ten in een waterrijk gebied in het Colombiaanse oerwoud. Het bes tuursvoorstel om de komende vijf jaar jaarlijks 290 gulden voor dit project beschikbaar te stellen werd door de vergadering met applaus begroet. Met dit cadeau en een fles wijn voor zijn leerzame uiteenzetting vertrok de heer Sel der huiswaarts. De Thoolse ploegers deden het vrijdag en zaterdag uitstekend bij de Nederlandse kampioenschap pen in Borssele. Matthie van Til- beurgh uit Oud-Vossemeer werd tweede en Koos Deurloo uit Tho len derde in de categorie rond gaande ploegen. Ze moesten al leen Kees Breure uit Dinteloord voor zich laten en die mag nu naar de wereldkampioenschappen in Canada. De derde Thoolse deel nemer, Ko Brooijmans, werd twaalfde. Tijdens de eerste wedstrijddag stonden van Tilbeurgh en Deur loo nog op een gedeelde eerste plaats, maar zaterdag waren hun resultaten minder en verloren ze terrein. Naast de Nationale ploegkam- pioenschappen waren er zaterdag nog andere attracties als trekker- trek-wedstrijden, ouderwets dor sen en ploegen met paarden. Bij de laatste twee activiteiten zorg den Tholenaren voor driekwart van de organisatie en uitvoering dankzij de inspanningen van L.N. Bax en C.P. de Rijke. Voor de ploegende paarden zorgde A.L.C. Brooijmans. Dergelijke attracties waren eerder al eens te zien op de boerendag in Oud-Vossemeer. Saterdag volgden in Borsele zo'n 2500 mensen de verschillende programma-onderdelen. Bij de trekker-trek deed Piet Heijboer uit Poortvliet het buitengewoon goed. Buiten mededinging kwam hij met zijn standaardtrekker uit bij de specials 2.5 ton. Zijn Silver Danger was goed voor een tweede prijs In de klasse 3.4 ton was er brons voor Kees de Rijke uit Tholen met Blue Spirit. Petra v.d. Slikke uit Tholen haalde in deze categorie met Lady Power een zesde plaats. THOLEN 16 okt. NCVB streekverg. Evan gelisatie 18 okt. Disco-avond, Meulvliet 19 okt. Zangavond. Ned. Herv. Kerk 19.30 u. 19 okt. Puzzeloriëntatierit MAC, 18.45 u. Zoekweg 19 okt. Excursie Huis en Heem naar de St. Geertruduskerk B.O.Z. 19 okt. Cultureel feest door Jamait Salam, REC-gebouw, Molen- vlietsedijk 20 okt. Concert Smalstads Man nenkoor, Geref. Kerk 23 okt. Bijeenkomst Plattel.vrou- wen 25 okt. Alg. ledenverg. v.v. Tho- lense-Boys 19 u. kantine 26 okt. Excursie Natuurvrienden naar Pluimpot 21 okt. Aquariumver. Labeo clubavond, Meulvliet OUD VOSSEMEER 15 okt. Vrouwenbond gespreks- avond EHBO 23 okt. Bingo-middag ANBO, 14 u. SINT ANNALAND 25 okt. Solistenavond Acceleran do SINT MAARTENSDIJK 16 okt. Voorlichtingsbijeenkomst over het alarmsysteem voor ou deren en gehandicapten, Haestin- ge 15-17 u. 31 okt. Excursie Plattel.vrouwen Karrenmuseum SCHERPENISSE 12 okt. Dansavond voor paren H.Huis SINT PHILIPSLAND 11 okt. Uitvoering zangver. Cres cendo. Dorpshuis )9.45 u. 14 okt. Alg. ledenverg. PVAB, Druiventros 20 u. BERGEN OP ZOOM 10 okt. Toneelvoorst. Top Girls 20.15 u. Stoelemat t/m 3 nov. Jules Schmalzigaug te keningen en schilderijen, Markie zenhof. 13 okt. t/m 10 nov. Aquarellen, Bezoek dan zeker de PFAFF-zaak van Rikken (tegenover Blokker) en profiteer van onze pen- en waterverftekeningen van Henri Liesker, Markiezenhof 13.30-17 u. 16 okt. Kindervoorstelling Joost den Draaier, Stoelemat 14.30 u. 19 okt. Voorstelling Intro-dans, Stoelemat, 20.15 u. 20 okt. Koffieconcert Metamor fose, Markiezenhof 12.00 u. film film film ROXY 1: Mad Max in de don- derkooi - a.l. dag. 14, 17 en 21.30 u. do 20 u. vr 19 en 21.30 u. zo 14, 16.30, 19 en 21.30 u. ROXY 2: Flesh and blood - 16 jr dag. 14, 17 en 21.30 u. do 20 u. vr 19 en 21.30 u. zo 14, 16.30, 19 en 2).30 u. CINEMACTUEEL 1: Cocoon - a.l. dag. 14, 17 en 21.30 u. do 20 u. vr 19 en 21.30 u. zo 14, 16.30, 19 en 21.30 u. CINEMACTUEEL 2: Madonna - a.l.. dag. 14, 17 en 21.30 u. do 20 u. vr 19 en 21.30 u. zo 14, 16.30, 19 en 21.30 u. CINEMACTUEEL 3: Rambo II - 12 jr dag. 14, 17 en 21.30 u. do 20 u. vr 19 en 21.30 u. zo 14, 16.30, 19 en 21.30 u. Tijdens het staatsbezoek van H.M. de Koningin aan Spanje heeft een uit 12 mensen bestaande Zeeuwse delegatie deskundige medewerking verleend bij het verzorgen van een receptie die de koningin gisteren aan 450 Spaanse genodigden heeft aange boden. Die medewerking gold met name het openen en serveren van oesters. De Zeeuse delegatie bestond uit 4 heren en 8 dames. De heren staken de oesters open, de dames serveerden ze in Zeeuwse klederdracht. Het gezelschap vertrok gisteren in alle vroegte vanaf de vliegbasis Soesterberg per vliegtuig naar Madrid, waar laat in de avond de receptie plaats vond in het paleis El Prado. Vandaag om ongeveer 19.00 uur keert het gezelschap weer terug op Soesterberg, van waar men per bus naar Zeeland gaat. Vrije-arm-zig-zagnaaimachine met knoopsgatautomaat en diverse steken, geheel compleet nu al vanaf NAAIMACHINEHANDEL - REPARATIE-INRICHTING BERGEN OP ZOOM: Zuivelstraat 19. tel. 3 58 78. ROOSENDAAL: Nieuwe Markt 48. tel. 3 55 46. BREDA: Lange Brugstraat 30, tel. 13 17 45. Advertentie LM, In tegenstelling tot andere jaren is het winterseizoen van de werk groep "Uit op Tholen" deze keer niet met een "klapstuk" geopend. De nauwelijks één jaar bestaande muziek-en dansgroep "Pandora" beet het spits af, en helaas moes ten zij dat doen in tegenwoordig heid van een teleurstellend aantal bezoekers. De avond werd begonnen met een korte stilte in verband met het plotselinge overlijden van de voorzitter van de Werkgroep, dhr. E. Baerends, burgemeester van Tholen. "Pandora" had een eigen dansvloer meegebracht, waarop zij het (iets ingekorte)programma brachten. Drie danseressen en vier musici toonden een hechte sa menwerking tussen zien en horen, die in de Griekse oudheid van zelfsprekend was. De eigen com posities en choreografieën vorm den een belangrijk onderdeel van het repertoire, waarin elementen en instrumenten gebruikt worden uit verschillende culturen. Er wa ren veel Zuid-Amerikaanse in vloeden, maar bv. KLA 4, met muziek van George Gershwin en choreografie van Nicky Wentholt was modern te noemen. Jan Erik Noske en Jorn Plas vertelden het publiek interessante zaken om trent de uit te voeren program maonderdelen en de dikwijls on bekende instrumenten. In het be gin leek het gezelschap, in ver band met de slechte zaalbezetting wat aangeslagen, maar naarmate de avond vorderde kwam het vakmanschap - dus meesterschap - van deze Haagse groep duidelijk naar voren, terwijl het publiek ook duidelijk liet blijken dat zij dit dans- en muziekprogramma zeer waardeerden. De bezetting was als volgt: Carmelien Houben:- dans en slagwerk. Yvette Olof: dans-en slagwerk, Jane Poer- woatmodjo: dans-en slagwerk. Paula Giese, piano, virginaal en zang. Jan Erik Noske dwars-, alt, bas en panfluit, piccolo en berim- bau. Marleen Noske hobo en alt hobo. Jorn Piasgitaar, charango, cavaquinho en contrabas. I

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1985 | | pagina 7