THOLENDERWIJS MAANDAGMIDDAG pMgjj^y VERGADERT DE JÊ^==^ GEMEENTERAAD "\vl - KURSUS "WERKEN METJUEI" TE SINT-ANNALAND Kursus fotografie in Sint-Maartensdijk informatierubriek van de gemeente tholen EENMALIGE UITKERING 1985 MAANDAG A.S.: HOORZITTING OVER RECONSTRUC TIE SCHOOLSTRAAT (SINT-ANNA LAND) EN BIJBEHOREND VER KEERSCIRCULATIEPLAN LERAAR/LERARES Stoelen opknappen Donderdag 10 oktober 1985 DE EENDRACHTBODE Spontane broederliefde IN EEN LAGERE VERSNELLING Maandag 14 oktober a s. komt de Thoolse gemeenteraad om 14.00 uur voor een vergadering bijeen in het gemeentehuis te Sint-Maar tensdijk. Deze vergadering is zoals altijd openbaar. Elke belangstel lende is van harte welkom om de diskussies bij te wonen. Op de agenda staan onder meer de navolgende onderwerpen: Aanbieding van de gemeentebegroting voor het dienstjaar 1986; Aangeboden wordt de gemeentebegroting 1 986, de begroting van het gemeentelijk grondbedrijf voor 1 986 en de meerjarenraming 1 987-1 989. Volgende week wordt u in deze rubriek uitgebreid over deze begrotingen en de meerjarenraming geïnformeerd. Herstel fontein Van der Lek- de Clerqplein te Stavenisse; Het fonteintje dat dit plein siert verkeert momenteel in slechte staat. Herstel is noodzakelijk. Hiertoe zal een nieuw leidingssysteem wor den aangebracht en de circulatiepomp worden vervangen. De raad wordt voorgesteld het benodigde bedrag 8.500,—) beschikbaar te stellen. Intentieverklaring inzake coördinatie van beleid m.b.t. de Oos- terschelde; In 1 982 is door de Thoolse gemeenteraad gekozen voor een be paalde samenwerkingsvorm voor het beheer van het Oosterschel- degebied. Dat was nodig omdat de beheersproblematiek in het gebied niet eenvoudig was. Het beheer bevatte allerlei beleidster reinen: waterstaatkundig beheer, natuur, de visserij en de recreatie. Daarnaast waren (en zijn) bij het beheer veel overheden betrokken: 7 departementen, de provincies Zeeland en Noord-Brabant, een aantal waterschappen en niet te vergeten 13 gemeenten. De sa menwerkingsvorm werd bekrachtigd met het tekenen van een zo genaamde intentie-verklaring. Partijen verklaarden hun beleid te willen coördineren en zich daartoe moreel te binden. De basis van de intentie-verklaring is derhalve het vertrouwen dat partijen in elkaar hebben. De werking van de intentie-verklaring is echter be perkt tot 1 november a s. In overleg met de kommissie Ruimtelijke Ordening hebben burgemeester en wethouders de genoemde ver klaring geëvalueerd. De algemene konklusie daarbij was dat er geen aanleiding bestaat om af te zien van verdere deelneming, integen deel deelname aan het zo gewenste samenhangend Oosterschelde- beleid wordt van belang geacht. Burgemeester en wethouders vragen de raad thans in te stemmen met een onbeperkte werkingsduur van de intentie-verklaring, waarbij als uitgangspunt geldt dat deklaranten kunnen uittreden met inachtneming van een opzegtermijn van één jaar. Aansluiting bij provinciale geluidhinderdienst Zeeland; De Wet Geluidhinder verplicht de gemeenteraad een gemeentelijke meetdienst in te stellen, tenzij de taak van de metingen c.a. aan het provinciaal bestuur wordt overgedragen. De wet bepaalt voorts dat de dienst in ieder geval moet bestaan uit een meet- en klachten- dienst. Het spreekt voor zich dat de exploitatie van een meet- en klachtendienst zeer specialistische kennis en apparatuur vraagt. Bovendien is het duidelijk dat de struktuur van de gemeente Tholen zodanig is dat de geluidsproblematiek nauwelijks knelpunten kent, althans niet in die mate dat dit het instellen van een afzonderlijke dienst met een betrekkelijk dure uitrusting rechtvaardigt. Op grond daar.van verdient het aanbeveling aansluiting te zoeken bij een pro vinciale dienst. De provincie Zeeland is bereid gevonden een der gelijke dienst in te stellen. De gekozen opzet is zodanig dat de deelnemende gemeenten zelf het onderzoek naar geluidhinder-as- pekten van recreatie-inrichtingen, hinderwetinrichtingen en het on derzoek t.b.v. bouw-isolatie dienen te verrichten. De provinciale geluidhinderdienst zal namens de gemeente onderzoeken verrich ten, adviezen geven of maatregelen voorbereiden op het terrein van: a. het vaststellen van zones rond industrieterreinen; b. het uitvoeren van akoestisch onderzoek binnen de onder a. ge noemde zones; c. het vaststellen van zones langs wegen met een relatief hoge ver keersintensiteit; d. het uitvoeren van akoestisch onderzoek binnen de onder c. ge noemde zones; e. het adviseren ten aanzien van bijzondere geluidszones. De raad wordt voorgesteld aan te sluiten bij de provinciale geluid hinderdienst Zeeland. Evenals vorige jaren is er ook dit jaar weer een eenmaligs uitkering voor mensen die van een minimum inkomen moeten rondkomen. Recht op de eenmalige uitkering 1985 bestaat alleen voor degenen die ook de eenmalige uitkering 1 984 hebben ontvangen en nog steeds een mini mum inkomen hebben. De meeste mensen die recht hebben op de eenmalige uitkering is automatisch een aanvraagformulier toegezonden door de gemeente. Nu kan het zijn dat u sinds de eenmalige uitkering 1 984 bent verhuisd. Dan is het mogelijk dat de gemeente niet over uw nieuwe adres be schikt Als u rond 5 oktober nog geen aanvraagformulier heeft ont vangen en u denkt toch recht te hebben op de eenmalige uitkering, dan kunt u een formulier bij de gemeentelijke sociale dienst aanvragen. Anders dan vorige jaren kunt u dit jaar geen formulieren meer afhalen op het postkantoor. U kunt zelf langs de sociale dienst gaan, maar u mag het ook schriftelijk of telefonisch aanvragen. U moet dat wel vóór 1 5 november doen, want dan sluit de inzendtermijn voor de formulie ren. Wanneer heeft u recht op de eenmalige uitkering? In de eerste plaats moet u de eenmalige uitkering 1 984 hebben ont vangen. Als u gehuwd bent of samenwoont, moet ook uw echtgenoot of partner de eenmalige uitkering 1 984 hebben ontvangen. Als u in de loop van 1 985 bent gehuwd of gaan samenwonen, is het dus van belang dat ook uw echtgenoot of partner de eenmalige uitkering 1 984 ontving. Als uw gezinsomstandigheden dezelfde zijn als in 1984 zal deze voorwaarden dus over het algemeen geen problemen opleveren, omdat er dan van wordt uitgegaan dat u beiden de eenmalige uitkering 1 984 heeft ontvangen. In de tweede plaats moet u of uw echtgenoot of partner een loon of uitkering hebben ontvangen. Daarbij gaat het om het inkomen over de maand augustus 1 985. U heeft géén recht op de eenmalige uitkering als uw loon of uitkering over augustus minder was dan een-derde van het minimum dat voor u geldt. Die minima worden hieronder genoemd. Het inkomen van u en uw eventuele echtgenoot of partner mag in totaal niet méér zijn dan het minimum dat voor u geldt. Ook hierbij gaat het om uw inkomenssituatie in augustus. Is uw inko men net iets boven het minimum, dan kunt u nog recht hebben op een deel van de eenmalige uitkering. Verder moet u of uw echtgenoot of partner het hele jaar 1 985 in Nederland hebben gewoond. Het is voldoende dat een van u beiden aan deze voorwa arde heeft voldaan. Als u alleen voor een normalige vakantieperiode in het buitenland bent geweest, heeft u toch recht op de eenmalige uitkering. Tenslotte moet u of uw echtgenoot of partner het hele jaar 1 985 een eigen huishouding hebben gevoerd. U voert geen eigen huishouding als u gedurende een langere tijd in een inrichting heeft verbleven, bijvoorbeeld een verzorgingstehuis of een bejaardenoord. U voert ook geen eigen huishouding als u nog geen 21 jaar bent en bij uw ouders woont. Als u gehuwd bent of samenwoont, is het ook bij deze voor waarde voldoende dat een van u beiden aan deze voorwaarde voldoet. Welk minimum geldt voor u? Welk minimum voor u geldt, hangt af van het soort inkomen dat u in augustus 1985 ontving en van uw gezinsomstandigheden. Het gaat om de gezinssituatie op 31 augustus. Wijzigingen na 3) augustus spelen voor de eenmalige uitkering geen rol. De bedragen in de tabel zijn netto per maand. Als u uw inkomen per week of per vier weken ontvangt, worden de bedragen omgerekend. Ter uitbreiding van de kursusmogelijkheden op Tholen begint het Re gionaal Educatief Centrum (R.E.C.) op dinsdag 22 oktober a s. een kennismakingskursus "Werken met klei" te Sint-Annaland. De kursus duurt 8 weken en wordt elke dinsdagmiddag van 13.30-15.30 uur gehouden in "de WellevaeteDoel van de kursus is belangstellenden in de gelegenheid te stellen kennis te maken met de kreativiteitskur- susSen van het R.E.C. Voorts biedt de kursus u de mogelijkheid het 'werken met klei' te beleven als handvaardigheid, als middel om an deren te ontmoeten of als een leuke hobby. De kursusbegeleidster is mevr. W. Zoutendijk. De kosten bedragen ƒ45,-. U hoeft zich vooraf niet op te geven. U bent van harte welkom op de kennismakingsbijeenkomst op 22 oktober om 1 3.30 uur. Wanneer deze kursus voldoende belangstelling geniet, zal gezocht worden naar mogelijkheden om meer kreativiteitskursussen aan te bieden in Sint-Annaland. De eveneens door het R.E.C. georganiseerde plaats voor enkele deel nemers. Voor nadere informatie kan kontakt worden opgenomen met de desbetreffende docent: de heer Chris Spijkers, tel.: 01 663-2673. Redactie: Voorlichtingsambtenaar Gemeentehuis Tholen Markt 1 5 Sint Maartensdijk Tel 01666 2955 Hebt u vorig jaar een eenmalige uitkering ontvangen, dan komt u misschien ook dit jaar in aanmerking voor zo'n extra uitkering. Als het goed is, hebt u hierover al bericht gekregen van uw gemeente. Is dit niet het geval, dan moet u zelf contact opnemen met de Sociale Dienst of afdeling Sociale Zaken van uw gemeente. Doe dit wel tijdig, want op 1 5 november sluit de aanvraag- termijn. Aankoop grond t.b.v. uitbreiding begraafplaats te Stavenisse; De algemene begraafplaats te Stavenisse dient te worden uitge breid. Gekozen is voor een uitbreiding ten noordoosten van de bestaande begraafplaats. Met de eigenaren van de verschillende netto loon, netto WWV- andere (netto WW- of ZW uitkering uitkering uitkering of (met vakantie- (zonder vakan BKR (zonder geld) tiegeld) vakantiegeld) gehuwd/samenwonend 1.494,51 1.549,76 ƒ1.471,30 ongehuwd met kinderen 1.345,06 1.394,79 1.324,20 alleenstaand 1.046,16 1.084,83 1.029,90 23 jaar of ouder 22 jaar 898,35 937,29 21 jaar 782,55 822,22 20 jaar 730,85 763,23 19 jaar 730,85 756,87 18 jaar 730,85 751,83 884,40 770,40 719,50 719,50 719,50 Hoe hoog is de eenmalige uitkering 1985? De uitkering bestaat uit een bedrag voor iedereen en een bedrag voor elk kind. Daarnaast kan recht bestaan op een toeslag. Ook deze toeslag bestaat uit een bedrag voor iedereen en een bedrag voor elk kind. U hebt recht op de toeslag als u in 1 984 een eenmalige uitkering met een toeslag ontving. Als u gehuwd bent of samenwoont, moet ook uw echtgenoot of partner in 1984 de toeslag hebben ontvangen. Dit zal over het algemeen het geval zijn als u en uw echtgenoot of partner in 1 983 en 1 984 de eenmalige uitkering ontvingen. Het bedrag per kind krijgt u voor elk kind voor wie u over het tweede of derde kwartaal van 1 985 kinderbijslag ontvangt. Krijgt u voor een kind dubbele kinderbij slag. dan krijgt u ook twee keer dit bedrag. basisuitkering toeslag gehuwd/samenwonend met kinderen ƒ685,— 145, gehuwd/samenwonend zonder kinderen ƒ660,— ƒ145,— ongehuwd met kinderen ƒ635,— 130, alleenstaand 23 jaar of ouder ƒ460,— ƒ100,— 22 jaar ƒ415,- 90,- 21 jaar ƒ375,- 80,- 18 tot en met 20 jaar ƒ355,— 70,— de uitkering wordt verhoogd met een bedrag per kind 60,— ƒ100,— Nadere informatie Deze wordt u desgevraagd gaarne verstrekt door het bureau sociale zaken van de gemeente Tholen, tel. 01 666-2955, tst. 1 23. Op maandag 14 oktober a.s. wordt in het gemeenschapscentrum "de Wellevaete" te Sint-Annaland een hoorzitting belegd in verband met een voorgenomen reconstructie van de Schoolstraat te Sint-Annaland en de daarbij behorende verkeerscirculatie in de omgeving van de Schoolstraat. De hoorzitting begint om 19.30 uur en is toegankelijk voor elke be langstellende. Vorige week hebben wij u in deze rubriek uitgebreid over de voorge nomen reconstructie en verkeerscirculatie geïnformeerd. Kortheids halve verwijzen wij u dan ook naar de rubriek "Tholenderwijs" van 3 oktober j.l. Samenvattend houdt het reconstructieplan Schoolstraat in dat parkeren alleen is toegestaan in parkeervakken die zowel links als rechts van de rijbaan zullen worden aangelegd. De breedte van de rijbaan zal tot 4 meter worden teruggebracht. In verband met die smalle rijbaanbreedte wordt tevens voorgesteld voor het desbetreffen de straatgedeelte een éénrichtingsverkeer in te stellen. Om te voorko men dat daardoor een verschuiving van de problematiek ontstaat naar omliggende straten wordt voor het omliggend gebied een verkeerscir culatieplan voorgesteld. Daarbij zijn betrokken de Schoolstraat, Kloos terstraat, Tuinstraat, Raiffeisenstraat, Cureestraat en Anna van Bour- gondiëstraat. Het gemeentebestuur wenst van de inwoners van Sint- Annaland te vernemen hoe zij over de voornemens denken. Op 14 oktober hebt u die kans. Laat deze niet voorbij gaan!! In verband met het vertrek van een leerkracht van de openbare basisschool D' Eevliet in de kern Poortvliet nodigen burge meester en wethouders van de gemeente Tholen sollicitanten uit voor de funktie van aan genoemde school. De te benoemen leerkracht zal de enige in volledige dienst zijnde leraar/lerares zijn aan deze school voor de 4-5 jarigen. Gegadigden moeten derhalve in het bezit zijn van de akte van bekwaamheid als leidster of hoofdleidster bij het kleuteronder wijs. Kandidaten dienen te beschikken over de nodige ervaring in het kleuteronderwijs en moeten in staat zijn op zelfstandige wijze deze funktie te vervullen. Sollicitanten moeten tevens bereid zijn zich in de gemeente te vestigen. Belangstellenden dienen er zorg voor te dragen dat hun sollici tatiebrief uiterlijk dagen na het verschijnen van dit blad in het bezit is van ons kollege, adres: Markt 1 -5, 4695 CE Sint-Maar- ^Jensdjjk^ overdenking Hij leidde hem tot Jezus! Joh. 1:43a Toen Andreas, samen met zijn vriend Johannes, de Messias had gevonden, heeft hij de rijkdom van deze ontmoeting niet egoïs tisch voor zichzelf gehouden. Maar hij is op zoek gegaan om zijn broer Simon deelgenoot te maken van zijn blijdschap. En nu weten we niet, waar Simon was, en waar Andreas hem heeft gevonden. Maar we weten wel dat hij hem heeft gebonden. En we weten ook dat hij hem zocht met de bedoeling om hem te leiden tot Jezus. En daarover, mijn lezer, wil ik via deze meditatie met u nadenken. Ik wil in alle ernst aan u en ook aan mezelf de vraag voorleggen: Gaan wij er ook wel eens op uit om onze broers of zusters, of wie dan ook, te zoeken, met de be doeling hen te brengen bij Jezus? O zeker, ik weet wel dat het echt niet gemakkelijk is om iemand te leiden tot Jezus. Want wie weet waar we dan helemaal naar toe moeten gaan. We kunnen, als broers en zusters zo'n onbeschrij felijk eind uit elkaar zijn gegroeid. We kunnen zo ver verloren liggen. Onze verwanten kunnen zo on metelijk ver zijn weggedwaald. Neen, iemand leiden tot Jezus, dat is niet makkelijk. Dat kost vaak veel strijd en onnoemelijk veel gebed en geduld. Ja, maar dat wil toch niet zeggen dat we d'r beter maar niet aan kunnen beginnen. Kijk, we kunnen elkaar niet in ei gen kracht tot Jezus brengen. Dat kunnen we alleen door de kracht van de Heilige Geest. Dat is slechts mogelijk als we gedreven worden door de liefde van Chris tus. Weet u wat we wel kunnen; en wat we ook dikwijls doen? Elkaar in de wet staan om tot Jezus te komen. Een man staat zijn vrouw soms in de weg; en een vrouw is wel eens een belemmering voor haar man. Vader en moeder kun nen een verhindering zijn voor de kinderen; en een dominee kan het verschrikkelijk moeilijk maken voor zijn gemeente-leden. We kunnen elkaar op allerhande manieren een sta-in-de-weg zijn om Jezus te bereiken. We kunnen het verlorene en het diep-gevalle- ne van Jezus vandaan houden, door het niet de helpende hand te reiken. Door hen maar klakkeloos af te schrijven, zonder met al de liefde van ons hart er op aan te dringen dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om het1 verlo rene te zoeken. We kunnen dege nen, die onderweg zijn naar Jezus toe, met onze ontaktische woor den en onbijbelse uitspraken voor het hoofd stoten, zodat ze de be slissende stap niet durven wagen. Hij leidde hem tot Jezus! Dat is niet het privilege van de dominee en de ouderlingen de gemeente. Neen, we hebben allemaal deze roeping te vervullen voor het Ko ninkrijk van God. Daarvoor hoef je heus niet te beschikken over gaven om te spreken en over ta lent om allerlei dingen te organi seren. Als je maar liefde in je hart hebt voor je medemens. En vooral ook liefde voor de Here Jezus zelf. Als dat er is, dan ga je uit, net als Andreas, op zoek naar anderen; je broers en zusters; je vrienden en vriendinnen, om hen te vertellen; eenvoudig en eerlijk: zonder moeilijke woorden en zonder on begrijpelijke termen: Wij hebben gevonden de Messias, wat bete kent: Christus. Dan neem je elkaar bij de hand om elkaar bij Jezus te brengen. Dan doe je niet ingewikkeld en gewichtig als je over het geloof praat; maar je stelt eenvoudig een daad: hij leidde hem tot Jezus! We kunnen als jonge mensen el kaar op zoveel plaatsen brengen. Plaatsen, waar je met elkaar ple zier maakt; waar de één het al bonter maakt dan de ander. Maar waar je nooit de ware vreugde bereikt en de diepte van de ge meenschap der liefde beleeft. Plaatsen, waar je eikaars lichaam onteert en eikaars ziel vergiftigt. Maar waar je uiteindelijk vreem den voor elkaar blijft, omdat de openheid, die vrucht is van de waarachtige liefde, ontbreekt. We kunnen als mensen elkaar zo'n pijn doen; zo'n nameloos verdriet, omdat we de sfeer in onze omge ving grondig bederven en verpes ten, door ons op te stellen op een zodanige zelfzuchtige manier, dat het duidelijk blijkt dat we in geen enkel opzicht respekt en waarde ring weten op te brengen voor de ander. We doen elkaar zoveel af breuk door eikaars zienswijze en opvattingen niet te ontzien, en er maar van uit te gaan dat wij het alleen weten en altijd en onder alle omstandigheden gelijk heb ben. Maar vooral: wat doen we daar Jezus verdriet mee! Want Hij wil ons zo graag helpen in onze moeilijkheden. Hij zegt ons Zijn hulp en steun toe in de boodschap van Zijn evangelie. Hij vindt het zo erg als Hij aan ons niets kwijt kan, omdat we denken dat we het wel alleen zullen opknappen en dat we niemand nodig hebben. Laten we eerlijk zijn: We doen soms zo stoer, maar in werkelijk heid stelt het niets voor. Wie zal de nood peilen, die door worsteld wordt in een mensenziel? Wie zal de tranen drogen, die ge schreid worden in de eenzaam heid, als een mens met zichzelf alleen is en de bewustheid van zijn nietigheid zich onweerstaanbaar aan hem opdringt? We zeggen het soms zo moedig en fier: Maak je over mij maar geen zorgen; ik sla me er wel doorheen! Maar als de nood werkelijk aan de man komt, dan kunnen we niet verder. Dan kunnen we er niet tegenop. En waar moeten we dan heen? En wat is het dan een be vrijding en verademing als je el kaar als medemensen bij de hand mag nemen en elkaar mag leiden tot Jezus! Want dat is de heerlijkste en Binnenkort zal er in het R.E.C. gebouw te Tholen een cursus "Stoelen opknappen" worden ge realiseerd. Deze cursus, die door het R.E.C. samen met de HVP gegeven zal worden, omvag 6 middaglessen. In principe wordt gestart op maandag 18 november, half twee. De lessen bestaan onder meer uit bekleden, matten e.d. Dit alles kwam ter sprake tijdens de werkcommissie vergadering van de H.V.P. die maandagochtend 7 rijkste vrucht van ons geloofs leven: Zonder omhaal van woor den een ander stimuleren tot lief de voor de naam en de zaak van Jezus Christus. En door een stille en eenvoudige levenswandel je medemens opwekken tot dienst betoon aan de naaste. Dan kan ook van ons gezegd worden, wat het evangelie ons meedeelt over Andreas: Zij leidden elkaar tot Jezus! Tholen M.A.Jansens oktober in het R.E.C.-gebouw ge houden werd. Mevr. D. Geel- hoed-Kempe, die provinciaal se cretaresse is van deze Stichting voor Huishoudelijke en Consu mentenvoorlichting kon slechts een gering aantal bezoekers be groeten. De stichting die in het kader van de volwassenen-educa tie cursussen op huishoudelijk en consumentenvoorlichtend gebied organiseert, vecht momenteel voor het behoud van de subsidies. In verband met de komende Wet op de basiseducatie wordt er steeds meer decentralisatie toege past, maar de HVP wil beslist dat men ook die cursussen die men niet in de basis-educatie kan in passen, toch kan behouden. Ge tracht wordt om van de verschil lende ministeries geld beschik baar te krijgen. Provinciaal nieuws bestond hieruit dat met de cursus budgetering zeker moet worden gestart, omdat blijkt dat de noodzaak aanwezig is. Ges prekken werden reeds gevoerd met de diverse nutsbedrijven, so ciale afdelingen van gemeenten, banken etc. Het cursuswerk breidt zich in Zeeland goed uit, aldus mevr. Geelhoed, thans ziet men ook dat niet alleen organisaties een cursus aanvragen, doch ook andere instanties als "mensen zonder Baan", welzijn voor Ou deren, maar ook particulieren. Zo wil bv. Mevr. H. Bolier-Vroegop te Tholen een cursus "Breien" starten. Men kan zich daarvoor nog steeds aanmelden. Het eiland Tholen blijft wat achter met de cursussen. Op St. Philipsland heeft men diverse malen de eerder genoemde cursus "Stoelen op knappen" gehad, met goed resul- .taat en tot grote tevredenheid van de organisatie en deelnemers. De aanwezige dames die een or ganisatie vertegenwoordigden na men informatie over de diverse cursussen mee, zodat zij hun ve reniging hieruit een aanbod kon den doen. In Scherpenisse zullen de Plattelandsvrouwen op 13 no vember een kennismakingsles or- ganisaseren over "kleding en tex tiel". In Tholen wordt in het voorjaar van '86 gedacht aan "het inmaken en bewaren van levens middelen. Voor iedereen bestaat de gelegenheid om zich bij het REC aan te melden voorde cursus "stoelen opknappen". Ze ging er niet verder op in, liep de hal door, bekeek alles en keerde tenslotte terug in de voorkamer, waar even later Ben met de koffie kwam. En een pakje koeken. "Vond ik nog in de kast", lichtte hij toe. "Helemaal vergeten. Hopelijk zijn ze nog niet zacht geworden". "In die verpakking blijft het wel vers", zei ze en dronk van de koffie. Goedkeurend knikkend, voegde ze er aan toe: "Je koffie is prima, Ben. Leuk, zo'n vrijgezellententje". "Jij bent nog altijd thuis?" Ze vertelde van haar werk in Engeland en Zwitserland. Over haar ervaringen met de mannen zweeg ze. Dat gaat een ander niet aan. "Zodoende spreek ik gelukkig behoorlijk Engels en Duits. En redelijk Frans. Wat me goed van pas komt in mijn functie als privé-sekretaresse van meneer Verschuere". "Dat begrijp ik". Om negen uur, na twee koppen koffie gedronken te hebben, kwam ze resoluut overeind. "Breng je me nog even naar huis?" "Allicht". In de kleine hal hielp hij Reina in haar mantel, maar kwam nergens aan, wat onbetamelijk zou kunnen heten. Over haar schouder heen keek ze hem aan. Ze voelde zijn begeerte om haar in de armen te nemen en te kussen. Maar ze wist, dat hij zich zou blijven beheersen. Dit is een man naar m'n hart, begreep ze; van hem zou ik kunnen houden. Zacht zei ze: "Je mag me wel kussen, als je wilt..." Enkele dagen later maakte Bernard van den Ogenaller opnieuw zijn opwachting in huize Colippe en daarna was hij er regelmatig gast. Van die tijd af gingen Bernard en Reinalda samen uit: naar concerten, de schouwburg of een film. Een andere keer gingen ze dansen. Na afloop van zo'n avond gingen ze soms nog even naar Bens woning voor een kop koffie en heel geleidelijk aan brak het ijs bij Reina. Hoewel ze sober was in haar uitingen van genegenheid, liet ze toe, dat hij wel eens in zijn huis met haar stoeide. Of op de bank met haar dolde. Maar alles met mate en nooit lang achtereen. Al heel spoedig had de jongeman begrepen, dat hij met dit raspaardje heel voorzichtig moest zijn. Niets forceren en vooral niets doen, wat in haar ogen onbeschaafd of grof was. Zodoende beperkte hij zijn liefkozingen tot een streekje over haar wang, een omhelzing, een kus. Maar een heel enkele maal had Reina behoefte aan meer en in de veilige beslotenheid van zijn woning, wetende dat nie mand hen daar kon bespieden of zelfs maar horen, trok ze zelf de jongen naar zich toe en liet geduldig zijn liefkozingen over haar heen gaan. Het gekke was, dat ze diep in haar hart hoopte een zwakheid bij hem te kunnen ontdekken, doordat hij misschien de knoopjes van haar bloes zou willen losmaken, of zijn hand ergens leggen, waar zij het beslist niet goed zou vinden. Maar dit alles deed Bernard van den Ogenaller niet. Op de duur wist hij, hoe ver hij kon gaan, als ze een van haar zeldzame dolle buien had. Maar hield zich desondanks zoveel mogelijk in. We groeien steeds meer naar elkaar toe. Op een gunstig moment vraag ik haar als vrouw. Ik neem aan, dat haar ouders geen bezwaren zullen hebben. Dan wordt het een verloving en na een maand of drie, vier trouwen we. Dan is ze mijn vrouw en tot zolang zal ik me beheersen. Onder alle omstandigheden. Ze is de moeite waard, dat ik me tegenover haar uiterst correct zal blijven gedragen. Wat Reinalda Colippe voor onmogelijk had gehouden - ik ben van nature frigide, evenals mijn moeder, dus de man, die mij gek maakt, bestaat niet - gebeurde: ik ga van hem houden; ik ga naar hem verlan gen, want ik vind het nu prettig als hij me beroert. Op de duur zal ik degene zijn, die zich niet langer kan beheersen en wat dan? Dat wil ik evenmin. Daarom zei ze op een avond tegen haar vader: "Ben en ik zijn het samen tamelijk eens. Bezwaar ertegen, als we ons willen verloven?" Pim Colippe had zoiets al enige tijd in de lucht zien hangen. Vandaar, dat hij opnieuw naar de jongeman had laten informeren. Ook bij zijn patroon, in caso Jacob Bouman Gruijters. En deze gaf hoog op van zijn inkoopexpert. "Nog een van het oude stempel, he? Een werkezel in de goede zin van het woord. Zeg, je wilt hem toch zeker niet bij me weghalen, he? Want dat vergeef ik je nooit, Pim". Achteraf kenden de beide heren elkaar van de beurs. Colippe suste hem: "Maak je niet ongerust, ik gun hem als werknemer van de Nehafa, maar ik veronderstel, dat ik hem als schoonzoon krijg, snap je?" Bouman Gruijters floot even. "Waait de wind uit die hoek. Heel ver standig van Ben, dat hij trouwplannen heeft. Als hij een dochter van je trouwt, doet hij een goed huwelijk, een heel goed huwelijk". "Dank je, Jaap. Ik heb veel vertrouwen in de jongeman. Vandaar dat ik nog even mijn licht bij jou opsteek". "O, niets dan goeds over Ben van den Ogenaller. Een rot-achternaam, maar daar kan die jongen niets aan doen. Overigens heb ik plannen met hem. Op de duur geef ik hem een functie op directeursniveau. We breiden sterk uit; een plaatsvervanger voor ons beiden kunnen we op de duur wel gebruiken. En dan is zijn lange naam bovendien een intro ductie". "Goed. Ik houd je aan je woord. Wellicht zie ik je tijdens de receptie!" In oktober verloofde het jonge paar zich. Waarna geleidelijk aan alles voor een huwelijk in orde werd gemaakt. Hoewel Reinalda aanvanke lijk in het voorjaar wilde trouwen, begreep ze al spoedig, dat ook haar uithoudingsvermogen niet onbeperkt zou zijn. Na een heftige vrijpartij in Bens woning, bij welke gelegenheid beiden zo ongeveer de uiterste grens hadden bereikt, besliste Reina: "We trouwen in december, dat lijkt me het verstandigste. Een dag of tien voor Kerstmis. Kunnen we gedurende onze huwelijksreis gelijk de wintersport beoefenen. Wat denk jij ervan?" Hij zag, dat ze een hoogrood gezicht had. Terwijl ze opstond en naar boven liep, naar de badkamer om zich wat te fatsoeneren, kwam hij zelf ook overeind en stak een sigaret op. Hij volgde de vrouw tot de hal, haar met welgevallen nakijkend. "Goed. Een geweldig idee. Je bent altijd briljant in het uitdenken van plannen. Ik laat het allemaal aan jou over, als je dat graag wilt". Hij wilde er aan toevoegen: vóór er ongelukken gebeuren, maar zweeg. Tot het laatste moet ik me beheersen, dacht hij. Al scheelde het van avond een haartje of ik had m'n kop verloren. Op de tiende december werd het huwelijk tussen Reinalda Colippe en Bernard van den Ogenaller vol pracht en praal voltrokken, want zo wilde vader Colippe het. Enkele weken vóór het huwelijk plaats zou vinden, nam de bankdirecteur de jongeman terzijde en zei: "De kosten van jullie huwelijk zijn geheel voor mijn rekening. Ik wens geen protest, want ik heb maar één dochter te vergeven. Voor de rest zorg jij. Denk er om, dat Reina veeleisend is. Enfin, je zult haar nu wel ongeveer kennen. Ze is het societyleven gewend. En al is ze bereid een stap terug te doen, geef haar zoveel mogelijk gelegenheid zich uit te leven' zolang er nog geen kinderen zijn. De zorgen komen daarna vlugger dan je denkt". I

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1985 | | pagina 5