Stomerij Lemmens ChezlefiPort I Rabobank Q MARY-ANN GESLOTEN At) echte gioentewm! JO AALBRECHTSE KAASHANDEL VAN LOON 8,40 11,50 4,95 3,20 3,95 1,95 0,90 uud GESLOTEN 'SUPER maakt van een broek een pantalon! 1 breimachinegaren JONGE ROMIGE KAAS PIKANT BELEGEN KOMIJNE KAAS BRIE NOTENKAAS PATURAIN PAKJE SLAGROOM voor Dagelijks brood is broodnodig.. Donderdag 10 oktober 1985 DE EENDRACHTBODE D. Giljam G. Giljam-Deurloo Verkoophal gebruikte meubelen Nieuw Adres: Paasdijkstraat 6a, Poortvliet HOBBYTENTOONSTELLING DE NIEUWE NAJAARS KLUITMANS ONZE OLDTIMER GRATIS ÜW BRUIDSWAGEN?? KIPPEBOUTEN 5,75 8,25 3,00 2,70 2,50 1,90 4,50 13,00 4 betalen 4 betalen DIT ALLES BIJ UW THOOLSE SLAGERS: C. SLAGER ST. ANNALAND J. AARTS STAVENISSE F. GRAAUWMANS OUD VOSSEMEER J.A. GEILINGS THOLEN In verband met de verbouwing houden wij in STAVENISSE dit jaar geen Spaarweek. Maar natuurlijk vergeten wij u niet! De weer prachtige kalender en een agenda voor 1986 liggen voor u klaar. En vervolgens zult u bij de heropening van het kantoor nader van ons horen! Overigens gelden voor elk van onze 3 kantoren in de Spaarweek de normale openstellingstijden. geld en goede raad te St. Maartensdijk, Stavenisse en Scherpenisse VER7ILVEREN VAKANTIEBONNEN TPHILDM Nieuw! Ter kennismaking speciale prijzen. Wol- en handwerkboetiek Wegens omstandigheden is het arbeidsbureau Tholen op vrijdag 11 oktober 1985 vanaf 14.00 uur Wegens vakantie van 14 t/m 30 oktober Zaterdag 12 oktober om 1 uur gesloten. 1 kilo 1 kilo 500 gram 200 gram 200 gram kuipje Vrijdagmorgen markt in St. Philipsland: bij aankoop van kaas: Velen missen het aller nodigs te. Vanaf 37,50 kunt u 'n kind financiëel adopteren. Woord en Daad Vervuld met blijdschap en grote dankbaarheid* aan God maken wij u' de geboorte van onze' zoon bekend Marinus Pieter We noemen hem Mark De trotse ouders zijn Pim en Elna Potappel] 5 oktober 1985 4697 BS St. Annaland Tuinstraat 46 Met blijdschap gevent wij kennis van de ge- boorte van onze doch-£ ter Maaike Kees en Greet de Lang-Potappel 4691 JN Tholen, 8 oktober 1985 Kotterstraat 29 Een heel groot wonder.* een klein nieuw leven, een dochtertje is aan] ons gegeven. Dankbaar en blij geven] wij u kennis van de ge- boorte van KRINA HENDRIKA Wij noemen haar Marinka Bert en Anja van den Berge 4311 EH Bruinisse, oktober 1$85 Weststraat 1 Voor alle gelukwensen, bloemen en cadeaus die wij hebben gekregen bij de ge boorte van ons zoontje Wil bert willen wij iedereen harte lijk bedanken. Hans en Elna Heijboer Sint Annaland, oktober 1985 Hartelijk Gefeliciteerd Papa en Mama met jullie 12 16-jarig huwelijk van Jacquelien en Arné Scherpenisse, oktober 1985 Hartelijk gefeliciteerd Mieneke en Cees met jullie 12 16-jarig huwelijk op 13 oktober van Adrie - Tineke Gert-Jan en Mariska Scherpenisse, oktober 1985 1950 - 1985 GEFELICITEERD!! Ha ma wat een pret, even jullie foto in de krant gezet. 12 oktober is het 35 jaar geleden, dat onze ouders, en in het huwelijk zijn getreden. Wij wensen hen nog véle gelukkige jaren samen hand j] in hand. En.... zaterdagmorgen gebak aan de Rand! Anja en Arie William Op 13 oktober hopen onze lieve ouders en grootou ders 'i05 Bi tisOi J. Verwijs en J. Verwijs-Mol te herdenken dat zij 35 jaar geleden in het huwelijk zijn getreden. Dat ze nog lang voor elkaar en voor ons gespaard mogen blijven is de wens van hun dankbare kinde ren en kleinkinderen. A. W. Verwijs L. Verwijs-v. Ginneken Ramon en Mare J. Quist-Verwijs J. P. Quist Jeroen - Martine en Bart A. M. Verwijs M. Ligtendag-Stoutjesdijk W. Ligtendag 4675 BG St. Philipsland, oktober 1985 Deldensestraat 15 De Here Die ons in Zijn souvereine, onverdiende Liefde en genade, tot in ons 40-jarig huwelijk ge dragen en gespaard heeft, komt in de eerste plaats onze lof en hartelijke dank toe. Ook voor alle liefde en gaven die wij van weder zijdse familie mochten ontvangen. Ook de enorme belangstelling van buren, vrienden van binnen en buiten de gemeente heeft ons zeer getroffen. De enorme hoeveelheid bloemen, fruitmanden en ca deaus heeft alles, alhoewel wij geen feest van plan waren, tot een feest gemaakt. Ook de berg post die wij mochten ontvangen heeft ons zeer blij gemaakt. Wij zijn er stil van. J. A. Q. Tazelaar W. J. Tazelaar-van Ast Stavenisse, oktober 1985 Bosstraat 1 Op 11 oktober 1985 zijn onze ouders, groot- en overgrootouders J. Moerland en J. J. Moerland- Wesdorp 50 jaar getrouwd. Dit vieren wij op 18 oktober in "Ons Dorpshuis" te Anna Jacobapolder. Gelegenheid tot feliciteren van 20.00 uur tot 21.30 uur. Hun kinderen, klein- en achterkleinkinde ren. Anna Jacobapolder, oktober 1985 Noordweg 12 Wegens omstandigheden pas heden geplaatst. Bedroefd, maar dankbaar dat verder lijden hem be spaard is gebleven, delen wij u mede dat na een kort stondige ziekte geheel onverwachts uit ons midden is weggenomen mijn lieve man, onze lieve zorgzame vader en opa FRANCOIS BLIEK echtgenoot van Pieternella van de Guchte op de leeftijd van 59 jaar. Kapelle: P. Bliek-van de Guchte Caty en Gilles de Jonge-Bliek Monique, Sandra en Rob Scherpenisse: Sjacco en Betthy Bliek-Keur Franqois en Nicole 4421 AR Kapelle, 25 september 1985 Oude Bosstraat 5 1 De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden. Wie bij vergetelheid geen rouwbrief heeft ontvangen, gelieve dit als zodanig te beschouwen. Ps. 31 Na een korte opname in het ziekenhuis „Lievensberg" te Bergen op Zoom heeft de Heere tot onze diepe droefheid van onze zijde weggenomen mijn geliefde man, onze lieve vader, behuwd-, groot- en over grootvader JACOBUS ADRIAAN JEROENSE echtgenoot van Neeltje Elizabeth Rijnberg op de leeftijd van 74 jaar. St. Annaland: N. E. Jeroense-Rijnberg Jaap en Maartje Chris en Rina Adrie Stien en Han Lien en Adrie Johannes en Jo Piet en Leen Adrie en Kees Bertus en Greet Jan en Marjan Rien en Door Betsie en Rien Klein- en achterkleinkinderen 4697 BJ Sint Annaland, 7 oktober 1985 Hoenderweg 113 De begrafenis zal plaatsvinden op D.V. vrijdag 11 oktober a.s. om 14.00 uur op de algemene begraaf plaats te Sint Annaland, vanuit het kerkgebouw der GeTef. Gemeente, Weststraat 25. Geen bloemen Hed.en nam de Heere van ons weg, onze geliefde- groot- en overgrootvader JACOBUS ADRIAAN JEROENSE op de leeftijd van 74 jaar. Hij blijft in onze gedachten altijd voortleven. Kleinkinderen en achterkleinkinderen Sint-Annaland, 7 oktober 1985 Met diepe droefheid geven wij kennis dat de Heere na een geduldig gedragen lijden van onze zijde heeft weggenomen onze lieve broeder, zwager en oom JACOBUS ADRIAAN JEROENSE E. A. Jopse-Jeroense H. Jopse sr. H. Jopse jf. D. M. Jopse-Contant en kinderen Sint Annaland, 7 oktober 1985 ^edërHïëhaagd^ïëu!^HeêrêT^ërHiëfdew!ÏÏ^^^ pleging in het bejaardentehuis „De Schutse" van onze zijde weg te nemen, onze moeder, groot- en over grootmoeder MARIA JOHANNA v. d. BOOGAARD weduwe van Johannes Bazen op de leeftijd van 86 jaar en 6 maanden. Delft: C. Bazen C. A. Bazen-Goedegebuure Brielle: J. C. Bazen B. Bazen-Kooy Corina en Mandy Sint Annaland, 3 oktober 1985 Bejaardentehuis „De Schutse" F. M. Boogaardweg 10 Correspondentie-adres: C. Bazen, Roland Holstlaan 998, 2624 JN Delft. De begrafenis heeft plaatsgevonden op maandag 7 oktober om 14.30 uur op de algemene begraafplaats te Sint Annaland. Heden heeft de Heere plotseling van onze zijde weg genomen onze geliefde zuster en schoonzuster MARIA JOHANNA VAN DEN BOOGAARD weduwe van Johannes Bazen op de leeftijd van 86 jaar en 6 maanden. M. v.d. Boogaard-Scherpenisse J. Goedegebuure-v.d. Boogaard J. J. Goedegebuure W. F. Scherpenisse-v.d. Boogaard M. Moerland-v.d. Boogaard M. 1. Moerland J. Scherpenisse-v.d. Boogaard P. Scherpenisse E. Jagt-v. Vossen J. D. Jagt Sint Annaland. 3 oktober 1985 Voor de grote belangstel ling en het meeleven, dat ik in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst mocht ontvan gen, in welke vorm dan ook, wil ik iedereen heel harte lijk bedanken, ook namens mijn man, kinderen en kleinkinderen. Ook degenen die hun auto beschikbaar stelden. J.A. den Engelsman- Scherpenisse St. Maartensdijk, oktober 1985 Ds. de Bresstraat 27 Hierbij wil ik allen hartelijk danken, ook namer^ mijn ouders en zusje, voor de ve le kaarten en cadeaus tij dens mijn verblijf in en thuiskomst uit het zieken huis. Anita Quist Anna-Jacobapolder, oktober 1985 Noordweg 6 Voor de zeer vele felicita ties, kaarten, bloemen, geld, fruit en cadeaus die wij bij ons 25-jarig huwelijksfeest mochten ontvangen, willen wij mede namens onze kin deren heel hartelijk bedan ken. Hierdoor werd het voor ons een onvergetelijke dag. C.P. van Bendegom A. van Bendegom- van Hekezen Sint Annaland, oktober 1985 Voorstraat 9 Langs deze weg willen wij iedereen heel hartelijk dan ken voor de vele cadeaus, zeer vele kaarten, bloemen en andere attenties die we mochten ontvangen bij de geboorte van ons zoontje Wilbert Jan en Sarina v.d. Berge-Potappel Stavenisse, oktober 1985- m/s Zephyrus Voor de grote belangstel ling en het meeleven dat ik in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst mocht ontvan gen, in welke vorrh dan ook, en ook zij die hun auto be schikbaar stelden, wil ik mede namens mijn vrouw en kinderen heel hartelijk dankzeggen. J. C. Moerland St. Philipsland, oktober 1985 Emmastraat 14 Voor de zeer vele felicita ties, kaarten, bloemen, geld en cadeaus die wij bij ons 50-jarig huwelijksfeest zo wel van hier als elders mochten ontvangen, willen wij ook namens onze kin deren iedereen heel harte lijk bedanken. Hierdoor werd het voor ons een on vergetelijke dag. Joh. v.d. Hoven M. K. v.d. Hoven-Kop- penhol Poortvliet, oktober 1985 Noordstraat 6 Voor de vele felicitaties die we op onze 25-jarige huwe lijksdag mochten ontvan gen, hetzij bloemen, kaar ten of andere attenties, wil len wij u ook namens onze kinderen heel hartelijk be danken. M. A. C. Meijer M. A. Meijer-Neele Sint Philipsland, oktober 1985 Achterstraat 40 Voor de vele blijken van belangstelling tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis Lievensberg en voor de vele kaarten, bloemen, fruit en andere attenties, ook bij mijn thuiskomst, heel har telijk dank. Mevr. v.d. Ree-Jasperse St. Maartensdijk, oktober 1985 Meidoornstraat 1 Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de cadeaus, bloemen en kaarten die we ontvingen bij ons huwelijk. Adrie en Hanneke Burghout St. Philipsland, oktober 1985 27 September was voor ons een dag om nooit te verge ten. Iedereen die er toe bij gedragen heeft, deze dag tot een feest te maken... harte lijk dank. Dianne en Henk Korstanje 3262 VH Oud Beijerland, oktober 1985 P. Pottersingel 13 Alle soorten gebruikte meubelen en coupons, tapijt (nieuw) en restanten partijen nieuwe meubelen voor HALVE PRIJZEN. Geopend zaterdags 9-1 2 uur of op afspraak. Beheer Fam. Jansen, Burg. van Oeverenstfaat 16, Poortvliet, tel. 01662-2595. Uw agent: P. Burghoorn, Oude Tonge, tel. 01 874-1 968 De Evenementencomrhissie Sint-Philipsland organi seert op zaterdag 12 oktober van 10 00 tot 18.00 uur een in het dorpshuis "de Wimpel" te Sint-Philipsland. Te zien zullen zijn vormen van vrije-tijdsbesteding als mo delbouw, schilderen, keramiek, wijnmaken, home-compu ters, fotografie, oude ansichten van Sint-Philipsland, bloemsierkunst en dergelijke. De toegang is gratis. Inwoners van Sint-Philipsland die belangstelling hebben om alsnog aan de tentoonstelling mee te doen, kunnen dit kenbaar maken door op vrijdagavond om 19.00 uur naar "de Wimpel" te komen. De tentoonstelling wordt op vrij dagavond namelijk opgebouwd Ze zijn er weer: een nieuwe Kameleon een nieuwe Wolf een nieuwe zuster Margriet een nieuwe Commissaris Achterberg een herdrukt Paddeltje een nieuwe Discus een nieuwe Bianca Groot nieuws op Picadero enz. enz. Alle nieuwe (en fondslijst) Kluitmans bij: BOEKHANDEL HEIJBOER aan de Ring, Sint Annaland, telefoon 01665-2375 Indien uw bruiloft of jubileumfeest door ons wordt verzorgd kunt u gratis gebruik maken van onze fraaie oldtimer met chauffeur. BISTRO/BAS-BE-CUE A PARTY CENTER Voor een sfeervolle verzorging van uw: lunches - diners - recepties - feestavonden - vergaderingen - bruiloften - barbecue - fondue - gourmet - koud buffet Geopend van maandag t/m vrijdag v.a. 12.00 uur. Zaterdag en zondag vanaf 16.00 uur. Woensdag gesloten. Ruime parkeergelegenheid. KADE 2 - STEENBERGEN - TEL. (01670) 63072 Donderdag, vrijdag en zaterdag 10, 11 en 12 oktober: Tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst ben ik verrast door de vele blijken van medeleven in de vorm van vele kaarten, brieven, bloe men, fruitmanden en vele andere attenties. Ik wil U langs deze weg, ook namens mijn man en kin deren, mijn oprechte ge voelens van dankbaarheid betuigen. Zeer hartelijk dank. E. W. de Groen-van Tiggele Poortvliet, oktober 1985 Hogeweg 29 Mede namens onze kinde ren willen wij iedereen har telijk bedanken voor de vele felicitaties, cadeaus, bloe men en andere attenties die wij mochten ontvangen bij ons 25-jarig huwelijksfeest. Hierdoor is deze dag voor ons onvergetelijk geworden, M. Hout W. J. Hout-Reeders m/s Wilma Postbus 22008 Rotterdam Voor alle gelukwensen, bloemen en cadeaus, die we gekregen hebben bij de geboorte van onze zoon en broertje Eelco willen wij iedereen heel hartelijk bedanken. Lauran en Krina Vroegop Janncke St. Maartensdijk, oktober 1985 Bloemenlaan 182 MAGERE RUNDERLAPPEN VERSE NASI OF BAMI GEKOOKTE ACHTERHAM GEBRADEN ROSBIEF PAARDENROOKVLEES BECKERS FRIKANDELLEN EXTRA 500 gram 500 gram 1 50 gram Uit eigen keuken 100 gr 1 00 gram 1 0 stuks Maandag en dinsdag 14 en 15 oktober: RUNDVLEES HAMBURGERS SLAVINKEN Woensdag 16 oktober: RUNDERGEHAKT SCHOUDERKARBONADE met randje vet 1 kilo 5 halen 5 halen met gratis kruiden, 500 gram en 500 gram samen 9,50 voor de landbouw. Op vrijdag 18 oktober van 19.00 tot 20.00 uur bij: A. J. Slager, Schoolstraat 5, Scherpenisse, en M. M. Hage, Bernhardstraat 11, Poortvliet. conen van 500 gram nieuwste kwaliteiten en kleuren. BAkSIRAATl I HOI IN III.2487 Postbus 560, 4200 AN Goriivchem Telefoon 01830-26671 Giro 30.20.900

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1985 | | pagina 3