AFWEZIG PLAATSELIJK NIEUWS J. VAN OOST WAT U VERS HAALT, IS PAS LEKKER! Dokter Mellema f4 N HOU# AFWEZIG 2 EENDRACHTBODE Donderdag 10 oktober 1985 THOLEN DEURL00 EN ZOON hairstyling shop yvVleen rijstenbil 01660-2662 bout's vishandel 0UD- V0SSEMEER SINT-ANNALAND STAVENISSE THOLEN STAVENISSE SCHERPENISSE SINT PHILIPSLAND OUD VOSSENEER POORTVLIET SINTANNALAND SINT MAARTENSDIJK ANNA JACOBAPOIDER NIEUW VOSSEN Q| A A TCCI I I \t y ICIIIAIC SINT-PM I LI PSLAND OUDVOSSEMEE 1 LMM I OCLIU IV W I C U ff O SDIJK ANNA JACOBAPOLDER NIEUW VOSSENEER THOLEN STAVENISSE SCHERPENISSE STAVENISSE SCHERPENISSE SINT PHILIPSLAND OUD VOSSENEER POORTVLIET Q| A ATCCI MIFHWQ NA JACOBAPOLDER NIEUW VOSSEN iLHH OCLIÜIV RICU II WïE SINT PHILIPSLAND OUD VOSSENEER POORTVLIET SINT ANNALAND SINT MAARTENSDIJK ANNA JACOBA POLDER NIEUW VOSSENEER THOLEN STAVENISSE SCHERPENISSE Mossel- en Zeevishandel Contr'Escarpe 11 Tholen Tel. 01660-2799-2550-2504-3257 Deze week: GARNALEN- EN VISKROKETTEN 5 halen4 betalen Uit eigen keuken naar origineel Deens recept: haringsalade, 150 gram 100 gram betalen. STOOFPALING Per kg 10,00 Steeds voorradig verse mosselen, toprestaurantkwaliteit. Zie ook de aanbiedingen in de winkel. Advertenlie 1M. Kunstoffenfabriek K P De gemeenteraad beslist maan dagmiddag over de uitgifte van een niet nader genoemde hoe veelheid grond aan de kunststof- fenfabriek K P op het indus trieterrein in de Slabbecoornpol- der. Het bedrijf wil de grond ge zien de liquiditeitspositie niet ko pen, maar alleen in erfpacht ne men met een tussentijds recht van koop. K P voorziet op korte termijn namelijk een sterke groei en dan is de behoefte aan geld groot. Volgens b en w is deze aanpak voor de gemeente bud gettair neutraal. Erfpacht past ook in het beleid volgens de nota 'Maak er werk van'. Als aanvullend agendapunt be handelt de gemeenteraad maan dagmiddag een voorstel om 1950 m2 grond in erfpacht te geven aan dhr. Kemperman uit Wouw, die op het industrieterrein een beeld- houwers/restaurateursbedrijf wil beginnen. STAAF GEVULDE AMAN- DELSPECULAAS Qf- van 5,00 voor EEN HEEL TARWE, ROGGE, ROZIJNEN Q Qr van 4,50 voorJ,i/D Advertentie I.M. Geslaagd Karina Berema is in Hernesse- roord te Middelharnis geslaagd voor het diploma verpleegkundi ge Z. Cultureel feest Zaterdag 19 oktober organiseert de Marokkaanse vereniging "Ja- maït Salam" een cultureel feest. Het feest wordt gehouden in het REC-gebouw aan de Molenvliet- sedijk. Deze dag staat in het teken van de Marokkaanse cultuur en heeft tot doel Nederlanders op een gezelli ge en interessante manier kennis te laten maken met die cultuur. Programma: 13.30 tot 15.30 uur: Kinderfilm met Laurel en Hardy en de Boef jes 16.00 tot 18.00 uur: Informatie over de Marokkaanse cultuur met foto's, video, kleding enz. Er is gratis Marokkaanse thee en koek 18.00 tot 19.30 uur: Marokkaanse maaltijd. 19.30 tot 22.00 uur: Film over Marokko. Iedereen is van harte welkom. door de jongeren die dan door ie mand van het Rutgershuis zullen worden beantwoord. De stichting Jeugd en Jongeren werk hoopt op een goede op komst, vooral nu uit een enquête is gebleken dat veel jongeren wat meer over dergelijke onderwer pen willen weten. De toegang is gratis en het begint om 19.30 in het jeugdhonk van Meulvliet voor iedereen van 12 jaar en ouder. Op vrijdag 18 ok tober is er dan de lang verwachte disco-avond. Ook deze begint om 19.30 en is voor iedereen van 12 jaar en ouder toegankelijk. Wel wordt er een kleine entreeprijs gevraagd. Tot ziens op deze beide avonden!!! Zonder achterlicht J.B. reed om half elf 's avonds op zijn bromfiets zonder achterlicht en dat kostte hem een boete. De politie nam de bromfiets van K. uit het verkeer omdat de uitlaat teveel lawaai produceerde. W.C. van D. uit St. Maartensdijk had zijn auto geparkeerd voor een ui trit in de Hofstraat en ook daar voor werd proces-verbaal opge maakt. In de Touwslagersdreef werd de geparkeerde auto van C.M. beschadigd. In de nacht van maandag op dinsdag moest er een deuk in zijn deur ontstaan zijn. Wie van de omwonenden iets heeft gemerkt van een klap of iets dergelijks, of andere inlichtingen kan verstrekken, kan het aan de politie doorgeven. Voor al het betere bloemwerk BLOEMSIERKUNST „L1ATRIS C V BEKCE Q EENDRACHTSWEG 10 TIIOI EN Advertentie I.M. Gevangenisstraf na alcoholgebruik De bromfietser E.E. uit Bergen op Zoom is door de Middelburgse politierechter tot twee weken ge vangenisstraf veroordeeld, waar van 1 voorwaardelijk. Bovendien mag hij negen maanden niet rij den. Hij weigerde vorig jaar no vember een bloedproef, stelde zich agressief op en bleek boven dien te rijden in een periode dat hij een ontzegging van de rijbe voegdheid voor drie maanden had wegens eerder alcoholgebruik. Tennisseizoen afgesloten Op de banen van t.v. Eegedima aan de Zoekweg werd zaterdag middag onder uitstekende weer somstandigheden het laatste toer nooi gespeeld: het mixeddubbel- gezelligheidstoernooi met wisse lende partners. Na afloop was er een gezellig samenzijn in het clubgebouw waarbij voorzitter C. van den Berge de prijzen uitreikte. De aktiviteiten- en kantinecom missie werden eveneens bedacht voor al hun werkzaamheden en kregen naast de nodige compli mentjes ook een tastbaar bewijs aangeboden. van 14 t/m 18 oktcber Spoedgevallen- en apotheekwaarneming door dokter R.P. Kale, Molensingel 1a, tel. 2542 Advertentie I.M. Advertentie I.M Jongeren naar E0-dag Zaterdag vertrekt er om acht uur een bus met 45 Thoolse jongeren naar de EO-jongerendag in Utrecht. Om tien uur is de ope ning en men hoopt om 18.00 uur terug in Tholen te zijn. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Inlichtingen: tel. 01662-2384 Thema-avond Jeugd en Jongerenwerk Woensdag 16 oktober organiseert de stichting Jeugd en Jongeren werk Tholen een thema-avond. Op deze avond is er dan iemand van de Rutgersstichting uit Berg en op Zoom aanwezig die het één en ander van de stichting zal ver tellen, over hun doelstelling en werkzaamheden. De Rutgers stichting is een buro voor vragen op het gebied van huwelijk, sek sualiteit en voor levens- en ge zinsvragen. Ook kunnen er op deze avond vragen worden gesteld Streekdag Vrijzinnig Hervormde Vrouwen Op woensdag 2 oktober werd in Tholen de streekdag van de Vrij zinnig Hervormde Vrouwen Fe deratie gehouden. Zo'n streekdag wordt bij toerbeurt door de afde lingen verzorgd. De gasten, die afkomstig waren uit Zierikzee, Middelburg, Breda, Zoutelande en Scherpenisse, werden rond 10 uur ontvangen met een kopje koffie. Daarna sprak de presiden te mevr. A. de Regt-Burger een welkomstwoord. De meditatie had als onderwerp: "Stap over de drempel". Dat kan veel beteke nen: begin van een nieuwe le vensfase, een nieuw begin, het kan ook een waarschuwing inhouden, wees voorzichtig, kijk uit bij watje doet, het kan gebeuren dat er re kenschap gevraagd wordt. Na een tweede kopje koffie kwam mevr. P.J. de Rooy-Jansen aan het woord, voorzitter van de Lande lijke Federatie van de Vrijzinnig Hervormde Vrouwenverenigin gen. Zij heeft als vertegenwoor digster van de Nederlandse Vrou wenraad de conferentie in Nairo bi meegemaakt ter afsluiting van het door de Verenigde Naties uit geroepen decennium van de vrouw. Diegenen die dit alles meemaakten, waren zeer onder de indruk van wat zij daar hoorden en zagen. In het hart van Afrika waren 13000 vrouwen samenge komen uit de gehele wereld. Zij spraken over de positie van de vrouwen, de omstandigheden waaronder zij leven, hun sociale rechten en plichten en nog veel meer. Immers de helft van de wereldbevolking bestaat uit vrou- restaurant Een vlsspecialiteitenrestaurant dat de vleesliefhebbers niet vergeet 7 dagen p.w. geopend Kaay 1 Tholen (01660) 2590 WEEKMENU f. 40,- Mousse van Hollandse garnalen Een heldere Sellerie bouillon Schelvis gebakken met beurre maitre k iv iï Kersenparfait Zaal: voor bruiloften, recepties en partijen. Advertentie IM wen, zij verrichten meer werk dan de mannelijke bevolking, doch het inkomen van de vrouwen be draagt veel minder. Mevrouw de Rooy bezocht eveneens de vrou wen-conferentie in Oiso in Japan, waar zij in 1984 als vice-voorzitter van het International Association for liberal Religious Work (IALRW) aanwezig was. Over deze conferentie werden dia's vertoond. De presidente dankte mevr. de Rooy voor haar bijdrage en overhandigde haar bloemen. Avond over de Natuur In Meulvliet werd vrijdagavond 4 oktober een propaganda-avond georganiseerd door de vereniging tot Behoud van Natuurmonu menten. Er werd door dhr. Smul ders van deze 80-jarige vereniging een diaserie vertoond, terwijl er ook een bijzonder mooie film te zien was. De aanwezigen, die vooral afkomstig waren van de Natuurvereniging Tholen en Na tuurvrienden uit St. Philipsland, konden de boekentafel inkijken, zich als lid opgeven, en uiteraard vragen stellen over de landelijke Natuurvereniging. Op deze avond waren ook de jeugdleden van de Fliplandse Natuurvereniging aanwezig. De Natuurvereniging Tholen had een expositie opge bouwd van foto's en materiaal over de flora en fauna van het ei land. Deze tentoonstelling was eerder in Stavenisse te zien. Voorzitter L. Sauter, die de avond opende, vertelde enkele zaken rondom de vogelwerkgroep van de vereniging, terwijl G. Wester weel de plantenwerkgroep pre senteerde. Er volgde deze avond nog een discussie, waarin dhr. Sauter het principe van de Na tuurvereniging nog eens duidelijk onderstreepte. "Wij zijn beslist geen actiegroep. We zullen zeker alert zijn op nadelige situaties voor het milieu, maar het grond beginsel is toch, dat we mensen zijn die andere mensen mee willen laten genieten van de natuur". De Natuurgidsencursus is daar on dermeer een gevolg van. Deze loopt uitstekend: 21 mensen ko men regelmatig bijeen om deze twee jaar durende cursus te vol gen. De leden van de Natuurve reniging en de natuurgidsencur- sisten zullen op 26 oktober vogels gaan tellen in De Pluimpot. Te vens bestaan er plannen om een halljaarlijkse krant van de Na tuurvereniging te laten uitgaan. Het bestuur zoekt daartoe leden die willen helpen. Drie jubilea bij Geilings Bij slagerij Geilings zijn drie jubi lea gevierd. Ten eerste dat slager Johan Geilings 12 'A jaar geleden voor zichzelf begon. Hij was toen de jongste ondernemer-slager in Zeeland. Al vele jaren eerder was hij in het bedrijf van zijn vader werkzaam. De Fa. Geilings is in middels zo'n 40 jaar in Tholen gevestigd. Zus Rina Quist-Gei- lings werd eveneens gehuldigd wegens haar koperen dienstver band, terwijl ook Johan Slabbe- koorn 12 'A jaar in de winkel werkzaam is. Hij kreeg een horlo ge met inscriptie, voor Rina was er een prachtige herdenkingskaars. De klanten konden meegenieten van de bloemstukken die de jubi lerende slager had ontvangen, en uiteraard van de prima artikelen die hij altijd levert. Slager Gei lings is zeer modern ingericht. Naast zijn moderne winkel werd in 1984 zijn slachthuis helemaal aangepast. Op ongeveer 50 m2 staan o.a. een rookkast en kook- ketel, moderne weeg- en snij-ap- paratuur en er is een grote pekel en koelcel. Er kan dus zeer effi ciënt worden gewerkt. Verrassingsreis naar miniatuur Walcheren Donderdag 3 oktober organiseer de de evenementencommissie van Ten Anker voor de bewoners, het personeel en voor het eerst ook voor de mensen van de bejaar- densoos, een verrassingsreis. 's Middags rond 13.00 uur vertrok ken twee bussen richting Zuid- Beveland en Walcheren. De chauffeurs hadden een prachtige route gekozen en uiteindelijk kwam het gezelschap in Middel burg aan. Daar werd bij Minia tuur Walcheren koffie gedronken. Tevens wandelden de Thoolse reizigers nog wat rond en ook kregen de rolstoelen volop de ruimte om tussen deze beziens waardigheden rond te rijden. Het weer was prima en de terugreis bood weer heel wat mooie verge zichten. Rond half zes arriveerde men bij het tehuis waar een kof fiemaaltijd gereed stond. Ook diegenen die niet met de bus meegingen konden hieraan deel nemen, zodat er een groot gezel schap genoot van de goed gevulde tafel. Vergeet-mij-niet en assertiviteit De vrouwen die woensdag ochtend in Meulvliet de koffie ochtend van de stichting Vergeet- Mij-Niet bijwoonden, kregen bij monde van Hettie van Leur in formatie over assertiviteit. Een moeilijk woord, dat omschreven kan worden met "voor jezelf op komen, zonder datje anderen no deloos krenkt". Met assertiviteit hebben een heleboel mensen moeite, maar vooral vrouwen. Er werd een vragenlijst uitgedeeld waarbij de persoonlijke reactie van de vrouwen op een bepaalde situatie gevraagd werd. Enkele voorbeelden werden er uitgepakt, en het bleek aan het einde van de ochtend, dat een deel van de aan wezigen graag wat meer assertivi- teitstraining wil krijgen. Plannen bestaan om in 1986 een korte cur sus te geven. De volgende koffie ochtend is gepland op 6 november in Meulvliet over mythen en vooroordelen over vrouwen". Aanvang half tien. Echte en nep-collectanten De collecte voor de Nierstichting heeft een bedrag van ƒ2337,80 opgebracht. In vergelijking met 1984 is dit 150,- minder. Niette min wordt iedere gever en collec tant hartelijk dank gezegd. Een probleem was, evenals in 1984 trouwens, dat jeugdige "nep"-coI- lectanten ook nu weer roet in het eten gooiden. Advies voor ieder een die zijn medewerking aan welke collecte dan ook wil geven, vraag om een bewijs. Een goede collectant heeft dat altijd bij zich. S, staat iedere dinsdagmorgen op de markt in Tholen en 's middags in Poortvliet. Elke donderdagmiddag van 4 tot 6 uur verkoop vanuit de loods (Ohmstraat 3). Vrijdagmiddag venten wij in Scherpenisse. Vortaan ook elke zaterdag van 9 tot 5 uur verkoop vanuit de loods. Bij besteding van meer dan 10,— (alleen in de loods) gratis 2 slaatjes. Specialiteit verse garnalen en levende paling. Advertentie I.M. AN IB ging vissen Op 2 oktober werd er weer een vistocht van de ANIB Tholen/St. Philipsland gehouden. Om 9 uur 's morgens vertrok de boot van de steiger van Moerland, met 22 mensen. Wat het weer betrof, be loofde het een prachtige dag te worden, en de stemming was dan ook opperbest. Het was een goed tij om te vissen, want om 11 uur kwam het water op. Na bijna een uur varen, ging de boot voor anker en de eerste visjes werden weldra verschalkt. Gelukkig was deze dag de vangst prima. De ANIB had weer drie prijzen beschikbaar gesteld. De le prijs werd gewon nen door S. Quist, met 5800 pun ten. De tweede prijs ging naar C. van Noord met 5170 punten, ter wijl de poedelprijs voor C. van de Repe was met 680 punten. Het was voor alle deelnemers een pri ma visdag en men hoopt hiermee ook in 1986 weer door te gaan. Bowling van 27 M.C. De 27 MC-ers, die dit jaar hun eerste lustrum vierden, sloten het seizoen af met een bowling. Deze keer vertrokken zo'n 25 mensen richting Roosendaal, waar in "Leysdream" enkele banen ge huurd waren. De hele ploeg ging er weer flink tegen aan, soms zo fanatiek dat de bowlingbal achteruit vloog, inplaats van de baan op. Niettemin werd de ge zellige avond zonder gewonden afgesloten. Bij de dames werd Linda Marien de winnares met 285 punten en Adrie Quist bewees dat hij bijna proffesioneel is. Hij had 406 punten. Deze keer waren er geen bekers maar reikte dhr. J. van Aert mooie boeketten bloe-' men uit. Tournooi T.O.V. Tennisvereniging TOV heeft voor het eerst een veteranentournooi georganiseerd. Zondag kwamen 7 teams in actie om in een sportieve strijd te proberen de hoofdprijs te behalen. De partijen werden op het scherpst van de snede ges peeld. Goed spel was er te zien van het duo Lia Douw en Kees van Loenhout. Zij ontvingen uit handen van voorzitter Kees de Leeuw de eerste prijs. Maar ook het koppel Mariët Boomman en Kees de Leeuw gaven prima partij en eindigden op de tweede plaats. Overige uitslagen: 3. Emiliën van Maanen en Izaak Potappel 4. An Roza en Jaques Mees 5. Lia Hop mans en Bram Douw 6. Jessica Aarden en Jan Aarden 7. Els Frigge en Leen Rijstenbil. Het was in alle opzichten een ge slaagd tournooi. Taptoe O.V.M. nog drukkèr Onder goede weersomstandighe den trok de taptoe van de zestig jarige muziekvereniging O.V.M. zaterdagavond nog meer toe schouwers dan vorig jaar. Voor zitter Abr. Hommel schat ruim duizend belangstellenden te heb ben gehad voor het 2 'A uur du rende programma. Semper Cres cendo o.l.v. John Brands uit Nieuw-Vossemeer, O.V.M., het Zeeuws Jachthoornkorps en Ju liana uit Heerle, alle drie o.l.v. Ko van Driel, traden eerst afzonder lijk op na een rondgang door het dorp. Het vaandel van O.V.M. stond opgesteld op het bordes van het Ambachtsherenhuis, verlicht door een schijnwerper. De drie gebroeders Van Driel openden het programma in zelfgemaakte uniformen met de Cavaleriefan- fare. Bij O.V.M. zorgden de tam boers nog voor iets aparts door met twee mensen (zogenaamde gewonde soldaten) op 1 trommel te slaan. De finale vormde het spelen van de last post vanaf het dak van het Ambachtsherenhuis door Ko van Driel en het Wilhel mus. O.V.M. en de toeschouwers keken terug op een prachtige avond. A.W.A. de Looze, huisarts van 14 t/m 25 oktober Waarneming voor spoedeisende gevallen dokter R. Padt. Poort vliet, tel. 01662-2400. Spreek uur om 11.30 uur. Advertentie I.M. Biljartvereniging De Treffers Uitslagen: J. Burgers - K. Burgers 2-0, J. van Meer - K. Geuze 2-0, L. van Wezel - H. Hommel 0-2, J. Verhees - B. den Hollander 2-0, P. Hommel - P. de Leeuw 2-0. Beste gemiddelde 264 H.Hommel. Kortste partij: J. Verhees' 33 carb. 21 beurten. Hoogste serie 10 carb. H. Hommel en K. Burgers Eenzijdig ongeval Op de kruising Molenweg/Bos- hoeveweg was er vrijdag een een zijdig ongeval. D.G.M.D. uit Veldhoven reed met zijn perso nenauto richting St. Annaland en raakte op de kruising door nog onbekende oorzaak in een slip. Hij kwam aan de andere kant van de dijk tegen een boom en sloeg over de kop. Doker de Looze, die eerste hulp verleende, vond het gewenst om het slachtoffer, dat een hoofdwonde had. voor nader onderzoek naar Lievensberg te laten vervoeren. Garage Bal uit Tholen en kraanbedrijf Hartman uit Bergen op Zoom vervoerden de niet meer te berijden auto naar garage van Vossen te St. Anna land Kampioen nog niet in vorm W. Fase kampioen van biljartve reniging De Hoop is nog niet in vorm. Hij verloor van J. Burgers en G. Rijnberg. H. Dijkema her stelde zich knap, hij versloeg in 16 beurten E. Rijnberg. R. Westdorp. G. Rijnbergen H. Weijlerzijn nog ongeslagen. Uitslagen: K. Gunter - G. Fase 10-8.18, H. Ridderhof - W. Rijn berg 10-8.97. K. Gunter - R. Kaat 3.60-10, W. Fase - J. Burgers 7.91-10, H. Weijler - T. van Poortvliet 10-8.50, E. Rijberg - H. Dijkema 3.96-10, G. Rijnberg W. Fase 10-6.05 Hoogste serie: T. van Poortvliet 9. Kortste partij: H. Dijkema -16 beurten. Beste gemiddelde: H. Dijkema 2.1. A.s. maandag 14 oktober haalt Accelerando oud papier op. Advertentie I.M. Hoorzitting reconstructie Schoolstraat Hinderlijk parkeren aan beide kanten en het veelvuldig met hoge snelheid rijden, wordt door be woners van de Schoolstraat(deel Hoenderweg/ Raiffeisenstraat, waar ook de School met de Bijbel gevestigd is) als problematisch er varen. Het gemeentebestuur wil wat aan die klachten doen. Maandagavond om half acht is er in de Wellevaete een hoorzitting over reconstructie van de School straat en een verkeerscirculatie plan, waar elke inwoner welkom is. In de Schoolstraat(gedeeltelijk) en de Nieuwstraat komt er vol gens het plan éénrichtingsverkeer. Al 15 cursisten EHBO Er zijn al vijftien deelnemers voor de cursus voor nieuwelingen, die de EHBO-afdeling deze winter organiseert. Maandag om half acht is de kennismakingsavond in het Groene Kruisgebouw en meerdere belangstellenden voor EHBO zijn dan nog welkom. Aankoop huis voor bochtverruiming Het gemeentebestuur wil het pand Weststraat 38 van mevr. G.C. van de Repe-van Popering kopen om de bocht West straat/Molendijk te verruimen. Het schuurtje moet o.a. afgebro ken worden, zodat er een betere afvloeiing van het zwaardere ver keer kan plaatsvinden. De raads commissie onroerende zaken heeft b en w al positief advies ge geven voor deze aankoop. Nieuwe feestzaal Voorstraat De gemeenteraad behandelt maandagmiddag een verzoek van dhr. B. de Man uit Numansdorp om van de woning van mej. Bruijnzeel aan de Voorstraat 54 een feestzaal te maken. Dhr. de Man exploiteert al het naastgele gen café Havenzicht, dat met de feestzaal - die plaats zal bieden aan circa 300 mensen - verbonden zal worden. Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan Kom dat woondoeleinden aan geeft. Esthetisch en planologisch vinden b en w de uitbr eiding van het café echter aan vaardbaar, zodat ze het verz oek willen inwilligen. De voor malige woning wordt helemaal afgebroken en de grond wordt opgehoogd, zodat de vloer op gelijke hoogte van het café komt te liggen. De feestzaal krijgt een aparte ingang. De huidige boven zaal van Havenzicht, waar verga deringen e.d. gehouden worden, blijft gehandhaafd. Casembroot naar de bakker Klas 2 van de Casembrootschool heeft een bezoek gebracht aan bakker E. vd. Maas. 's Morgens om kwart voor negen gingen 19 leerlingen en 2 begeleiders op stap. De bakker liet zien hoe wit en bruin brood werd gemaakt. Het hoogtepunt kwam na het drinken van limonade. De kinde ren mochten zelf hun eigen bo lussen rollen en op de bakplaat leggen. Nadat deze gebakken wa ren kreeg iedereen een zak met zes bolussen mee naar huis. Onder weg werd door enkele kinderen al druk gegeten, zodat niet alle bo lussen thuis aangekomen zijn. De week voor dit festijn was er op school een project over dit onder werp. Van rekenen tot biologie en van schrijven en taal tot hand vaardigheid konden de leerlingen zich verdiepen en uitleven in het werk van de bakker. Het was een leerzaam project, dat door de medewerking van de bakker en zijn vrouw prima ges- laag is. Mosselperceel voor 4000,— beschadigd Drie Bergenaren hebben donder dag het mosselperceel van dhr. Schot uit Zierikzee voor 4000 gul den beschadigd. Ze waren op de slikken aan de Molendijk in de buurt van de schietbaan aan het spitten. De politie hield A.A.A., J.R. de G. en H.L.S. aan, die wer den voorgeleid aan de hulpoffi cier van justitie. Na verhoor en het opmaken van een proces-verbaal werden de drie vrijgelaten. De politie bekeurde nog brom fietser A.D.Z. die zonder voorrem in de Voorstraat reed. Nieuwe beheerders de Wellevaete B. en w. hebben twee nieuwe be heerders benoemd om per 1 no vember dhr. L. van Dijke op te volgen, die wegens het bereiken van de 65-jarige leeftijd zijn func tie in de Wellevaete moet neer leggen. Dhr. W. Scherpenisse uit St. Maartensdijk, nu nog werk zaam in Meulvliet te Tholen, is aangesteld voor beheer en onder houd van sportzaal en dorpshuis met kleine zaal, overdag. Dhr. R.v.d. Kleijn, eveneens uit St. Maartensdijk, neemt het avond- beheer voor zijn rekening, alsme de het toezicht op zaterdag en zondag. De gemeente heeft tevens het horecadeel aan hem verpacht. Via een rolluik zal de bar worden afgesloten. Dhr. v.d. Kleijn zal dus in tegenstelling met de bes taande situatie de bar zelfstandig exploiteren. De gemeente heeft in de overeenkomst nog wel richtlij nen gegeven om te voorkomen dat er buitensporige prijzen gerekend zouden worden. Mevr. Scheer- meijer-Goedegebuure blijft ook voor acht uren haar onderhouds werk uitvoeren, zoals dat al in de oude gymzaal gebeurde. Kapsalon de Jonge verhuisd Kapsalon de Jonge heeft donder dag aan de Ring 14 een nieuwe accommodatie in gebruik geno men. Het oude pand aan de Nieuwstraat 4 was door verhui zing van mevr. de Jonge-Moer land naar Poortvliet veel te groot geworden. In de voormalige wo ning van mevr. M.v.d. Weel- Boon, werd een knusse ruimte ge schapen. geknipt voor de kapsa lon. Daar was al een wolwinkel gevestigd van Anita Mosselman en zus Miranda, vroeger mede werkster van kapsalon de Jonge, gaat de scepter zwaaien in de kapsalon. Met veel zelfwerk zaamheid maakte de fam. Mos selman er een lichte ruimte van, maar gezien de tijdsdruk (het oorspronkelijke bouwplan moest onverwacht worden gewijzigd) wordt de voorgevel later nog af gewerkt. De bedoeling is om in de toekomst de wolwinkel in de hui dige kapsalon onder te brengen en de kapsalon op de geplande plaats tussen de huidige wolwinkel en de woning van Dunci Jacobs te ma ken. In het oude pand van de kapsalon, Nieuwstraat 4, komt na verbouwing het kantoor van de Eendrachtbode. Junioren Smash in vorm In de wedstrijd Smash - Deso 3 bleek de uitslag van het dubbel spel uiterst belangrijk te zijn voor het verdere verloop van de wed strijd. Het duo Snoep - van 't Hof ging in de 3e game met 21-19 ten onder. Na 4 gespeelde partijen werd de stand toen 2-2 in plaats van de verwachte 3-1 voorsprong. Snoep en van 't Hof hadden bei den hun eerste enkelspel gewon nen. Het uit de 3e klas gedegra deerde Roosendaalse team ging er toen weer in geloven. Via 3 over winningen wisten de gasten op een 5-2 voorsprong te komen. De prima in vorm zijnde Christian van 't Hof zorgde nog voor een derde Smash punt, maar daar bleef het bij. Evenals vorige week werd het een 7-3 nederlaag. Op vallend was dat voor de vijfde keer de wedstrijd in de derde ga me werd beslist. Smash 2 had in Nispen tegen het in de competitie debuterende Ni- tak 1 weinig moeite. David van Driel, Ad van 't Hof en invaller Adri Fase wonnen met 8-2. ^13: predikbeurten zondag 13 oktober THOLEN 9.30 u. ds. Buijs, Gameren 18.30 u. ds. Verheul Het derde senioren team van Smash wist met 6-4 te winnen van Smash'70 uit Noordhoek. Het was de tweede seizoen overwinning van de Sint Annalandse ploeg. Kees Smit won alle 3 zijn partijen, Dave Moerland 2 en Jan den En gelsman wist één maal te zegevie ren. De junioren Hans van Dijke, Jos IJzerman en Johan Gunter lijken regelrecht op het kampioenschap af te stevenen. De 9-1 overwin ning op TCS 4 was de vierde op eenvolgende zege. De aspiranten speelden met 5-5 gelijk tegen TCS uit Steenbergen. Het was een spannende strijd, waarin Jacco Bruynzeel ongesla gen bleef. Programma: Smash 1 - Markie- zaat 2, Smash 2 - Smash'70 3, Smash 3- Fijnaart 4. Smash-ju nioren - Fijnaart 2 en Smash-as piranten - Fijnaart 3. De thuis wedstrijden zijn vanaf 14.30 uur in de Wellevaete. Uitbreiding begraafplaats B en W hebben met dhr. H.K. Neele overeenstemming bereikt over de aankoop van grond voor uitbreiding van de begraafplaats. Deze komt ten noordoosten van de bestaande voorziening, wat stedebouwkundig het meest ge wenst is. Met de eigenaren van verschillende benodigde gronden zijn onderhandelingen geopend, maar alleen met dhr. Neele is nog maar overeenstemming bereikt. Het college noemt de bedongen prijs redelijk, gelet op de Ontei geningswet. De raadscommissie onroerende zaken gaat met de transactie accoord. Op de begro ting 1986 staat 355, mille voor de uitbreiding. Brandweergarage Julianastraat Met de aankoop van een schuur van mevr.J.M.Wesdorp-Moer- land in de Julianastraat komt de bouw van een nieuwe brandweer garage dichterbij. De schuur ver keert in een vervallen staat en na afbraak komt er een uitstekende plaats voor de brandweergarage beschikbaar. De bedongen koop som vinden b en w aanvaardbaar en de raadscommissie onroerende zaken heeft al positief advies uit gebracht. Voor bouw van de brandweergarage staat in 1986 niet minder dan 300.000 gulden op de begroting. Verbetering fonteintje Het fonteintje aan het Van der Lek de Clercqplein verkeert in slechte staat. Herstel is volgens b en w nodig via de aanleg van een nieuwe leiding en vervanging van de circulatiepomp. De gemeente raad beslist maandagmiddag hoe veel geld hiervoor beschikbaar wordt gesteld. Dispensatie voor J. Potappel? Alle drie de ouderlingen van de Nederlands Hervormde Kerk zijn aftredend en kerkordelijk niet herkiesbaar. Het betreft dhr. Van Prooijen wegens het bereiken van de 70 jarige leeftijd, dhr. Hage die reeds twee keer werd herbevestigd evenals dhr. J. Potappel. Potappel heeft er mee ingestemd, dat voor hem dispensatie bij het Breed- Moderamen van de Provinciale Kerkvergadering zal worden aan gevraagd zodat hij nog een perio de van 4 jaar als ouderling werk zaam kan zijn. Bibliotheek wordt verplaatst Aangezien de restauratie van het oude gemeentehuis op de hoek Voorstraat/Molendijk/Stoofdijk binnen twee weken begint, moe ten de gebruikers voor negen maanden een andere ruimte be trekken. De bibliotheek verzorgt vanaf morgen op dezelfde tijden uitleen van boeken in een gedeelte van de schuur Julianastraat 5, die onlangs is gekocht door dhr. D.J. Letzer.' Inbraak in werkkeet Tijdens het weekeinde is er inge broken in een schaft- en werkkeet van aannemingsbedrijf Hommel uit Oud-Vossemeer, die aan de Zandweg stond in verband met de aanleg van gasbuizen. Een ruit was vernield, waarna een grote klopboor, schroevendraaiers en ander klein gereedschap waren meegenomen. Verder waren en kele flesjes bier uit een krat leeg gedronken. Buiten was er nog een trekkerhaak van een tractor ge haald. De politie stelde een on derzoek in. Vernieling auto Van de personenauto van LH. is donderdag tussen tien uur en kwart over acht de antenne afge rukt en de rechterkant bekrast. De auto stond bij bungalowpark Oud Kempen geparkeerd. De dader is onbekend. Verkoping in de schuilplaats De Ned. Herv. Vrouwenvereni ging 'Niet in eigen kracht' houdt woensdagmiddag vanaf half drie de verkoping niet in de Stove, maar in het eigen verenigingsge bouw de schuilplaats. Iedereen is hartelijk welkom. VERVOLG PAG 12 GEREF. KERK 10 u. ds. Nijhuis, Ouwerkerk 17 u. ds. Droogendijk CHR. GEREF. KERK 10 en 18.30 u. ds. Bouw, Scheve- ningen HERV. GEM. 1MMANUEL 10 u. ds. Rikin GEREF. GEM. 10 en 18.30 u. ds. Tanis 14.30 u. leesdienst R.K. KERK za 17.30 en zo 10.30 u. H.Mis OUD VOSSEMEER HERVORMDE GEMEENTE 10 u. (HD) en )8.30 u. ds. De Kie viet GEREF. KERK 10 en 15 u. ds. Talsma, Breda CHR. GEREF. KERK 14.30 u. ds. Brou, 10 en 18.30 u. leesdienst GEREF. GEM. IN NED. 10, 14.30 en 18.30 u. leesdienst R.K. KERK za 19 en zo 9 u. H.Mis SINT ANNALAND HERVORMDE GEMEENTE 10 u. ds. Van Herk 18 u. ds. Cysouw GEREF. GEM. 9.30, 14 en 18 u. leesdienst GEREF. GEM. IN NED. 9.45, 14.15 en 18.15 u. leesdienst STAVENISSE HERVORMDE GEMEENTE 10 en 19 u. ds. Zwanenburg OUD GEREF. GEM. 9.30 14 en 18 u. leesdienst do 17. 19.30 u. ds. vd. Meer SINT MAARTENSDIJK HERVORMDE GEMEENTE 9.30 en 14.30 u. ds. Harteman, Moerkapelle HERV. GEM. REHOBOTH )0 u. ds. Steegman, R'kerk 19 u. ds. Rikin OUD GEREF. GEM. 9.30, 14 en )8.30 u. leesdienst do 17, 19.30 u. ds. Muilwijk GEREF. GEM. IN NED. 9.30, 14 en 18.30 u. leesdienst di 15. 19.30 u. ds. Mallan, Alblas- serdam SCHERPENISSE HERVORMDE GEMEENTE 9.30 en 14.30 u. ds. Van Bergen Bravenboer GEREF. GEM. 9.30 en 18.30 u. ds. Beens 14 u. leesdienst POORTVLIET HERVORMDE GEMEENTE 10 u. ds. Vlietstra, Doornspijk 18 u. ds. Harteman, Moerkapelle GEREF. KERK 10 u. ds. Droogendijk 14.30 u. kand. Dalebout GEREF. GEM. 10, 14.30 en 18.30 u. leesdienst SINT PHILIPSLAND HERVORMDE GEMEENTE 9.30 u. ds. Cysouw 14.30 u. kand. Bom, Wijngaarden GEREF. GEM. 9.30 en 18.30 u. leesdienst OUD GEREF. GEM. 9.30, 14.30 en 18.30 ds. v.d. Meer ANNA JACOBAPOLDER GEREF. KERK 10 u. leesdienst 15 u. ds. Knibbe weekenddiensten za 12 en zo 13 oktober Tholen, Poortvliet, Oud Vosse- meer en Scherpenisse (Dr.Padt) Dr. de Looze, Oud Vossemeer tel. 01667-2400 St. Maartensdijk, Stavenisse, St. Annaland en Scherpenisse (Dr. vd. Bel) Dr. Noteboom, St. Annaland tel. 01665-2400 St. Philipsland en Nw. Vossemeer Dr. de Groot, Nw. Vossemeer tel. 01676-2545 WIJKVERPLEEGSTERS 01100-14444 TANDHEELKUNDIGE HULP Noorlander, St. Annaland tel. 01665-3388 INFORMATIE KLACHTENBU REAU GEZONDHEIDSZORG Tel. 01100-31594, ma, di, wo, do 9-12 u. di 13.30-17 u. do 18-21 u. DIERENARTS Dr. Brons, Tholen spr.u. za 11-12 u. St. Maartensdijk spr.u. za 8.30-9 u. ANONIEME ALCOHOLISTEN wo 19 u. Gasthuiskapel, Kerkstr. 15, Tholen, tel. 01660-3742 WELZIJNSORGAAN Alg. maatsch. werk gezinsverzor ging en informatie-advieswerk, dag. 8.30-10 u. geestelijke volks gezondheid di, do, vr morgen 9-10 u. en volgens afspraak Hoogstr. 12, Tholen ADVIESB. GEHANDICAPTEN Jelderda, St. Philipsland, tel. 31677-2533 GESLACHTSZIEKTEN Beatrixln. 24, Goes spr. u. ma, wo en vr 9-10 u. tel. 01100-31310. In formatielijn 01100-31032 TELEFON. HULPDIENST 01180-15551 d/n, 01180-36251 (chr), kindertel. 01180-38080 of 01650-56600 RUTGERSHUIS B.O.Z. Parallelweg 39, tel. 01640-40424 BLIJF VAN M'N LIJF Opvangtehuis voor vrouwen tel. 01184-14645 LAAT LEVEN Hulp bij ongewenste zwanger schap, tel. 01660-3947 of 01650-2654 AMBULANCEVERVOER 01650-40000 STORINGEN ENERGIE 01660-3250 bgg 01180-38888 HOOGWATERSTANDEN do 10 t/m vr 18 oktober uur donderdag 10 vrijdag 11 zaterdag 12 zondag 13 maandag 14 dinsdag 15 woensdag 16 donderdag 17 vrijdag 18 maandag 14 okt. 5.37 NM 12.10--.- 0.55 - 13.23 1.59- 14.17 2.40 - 15.00 3.21 - 15.38 4.05- 16.18 4.46- 17.01 5.23 - 17.44 6.07- 18.21

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1985 | | pagina 2