Poortvlietse jongelui sloegen er op los Bedrijfsverzamelgebouw is schot in de roos Mevrouw Wagemake 105 jaar 'Dit is toch niet normaal' BOUMAN POTTER Cijfers liegen niet POTTER Donderdag 10 oktober 41e Jaargang no.48 L Voor berichten en advertenties het goede adres; EENDRACHTBODE Geweldpleging, mishandeling, vernieling Een zestal ongeveer 20-jarige jongens uit Poortvliet hebben zaterdagavond omstreeks middernacht de 44-jarige Tholenaar L. de B. mishandeld en verwond. Staatssecretaris Van Zeil opent Ondernemerscentrum St. Maartensdijk Irene 27 cent Gift campings voor inventaris kantoor V.V.V. I I -Ju Molenstraat tel. 01662-2445 Poortvliet Een schot in de roos noemde staatssecretaris van eco nomische zaken P.H. van Zeil woensdagavond het bedrijfsverzamelgebouw te St. Maartensdijk. "Het gemeentebestuur, dat ik mijn respect en waardering betuig voor dit initiatief, legt hiermee de basis voor een stuk actuele huisvesting van bedrijven, met name starters." Subsidies Bezoek Zwaargewichten THOOLSE VISHANDEL A.J. SCHOT EN ZN. B.V. ZEEUWSE PALING ZEEUWSE MOSSELEN PEL GARNALEN rn KABELJAUWFILET DEZE WEEK Thoolse geiten Nationaal eerste Betere keukens hebben een beste naam: Miele. 'Laat de psychiater het maar uitzoeken' zei "Ik weet niet wat een Tholenaar is, laat dat de psychiater maar eens uitzoeken mr. DJ. Olie vrijdagmorgen voor de rechtbank te Middelburg. De raadsman van J.M. van 't H.(58) uit St. Annaland kreeg 't gedaan, dat er eerst een psychiatrisch rapport wordt opgesteld van de man, die ervan verdacht wordt met landbouwgif zijn vrouw Pieternella Janna Gunter op 8 juni van het leven te hebben beroofd. In de mond gelegd Niet halstarrig Postbus 5 4697 ZG St. Annaland Tel. 01665-2752 Eendrachtbode Postbus 5 4697 ZG Sibt-Annaland Telefoon 01 665-2752 Telex 54520 Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint-Phihpsland, waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad Verschijnt donderdag Postrekening 1 2 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement 18 per halfjaar. Per jaar 34 50 per post 42.70 per jaar Losse nummers ƒ1.—. Opgave advertenties voor dinsdag 1 6 00 u Advertentieprijs 0,33 plus btw per mm Spierinkjes t/m 20 woorden 7,50 contant Inclusief btw op rekening 9 Hoofdredakteur W Heijboer Cijfers liegen niet is een bekend gezegde met waarheid als basis. Daarentegen kunnen prognoses, verwachtingen, wel eens ander som uitpakken. Daarvoor zijn het ook ramingen. Veelal wel geba seerd op achterliggende feiten, maar het is als met weersvoor spellingen, het pakt nogal eens anders uit. Als we ons baseren op statistieken en aan de hand daar van een prognose doen voor het onderwijs, lijkt het er toch roos kleuriger uit te zien dan in de ze ventigerjaren werd verondersteld. Toen leek de geboortebeperking niet meer van de lucht te zijn en dat had inderdaad gevolgen voor de volgende jaren. Een kleiner aantal baby's betekent ook min der leerlingen voor scholen die het daardoor wat moeilijker kunnen krijgen. Soms moest zelfs een personeelslid afvloeien. Toch lijkt dat nu wat gestabiliseerd te zijn, mede door invoering van het ba sisonderwijs en het project Zorg verbreding als opvolger van het experiment Funderend Onder wijs. Kinderrijke gezinnen als in de dertiger jaren zijn er niet meer. In Oud-Vossemeer, waar veel rooms-katholieke gezinnen wa ren, stak het aantal baby's mijlen ver uit boven meer protestantse dorpen. De geboorten zijn flink gedaald, maar die tendens zet zich niet door. Menig gehuwd paar ziet het toch nog als ideaal om kinde ren op te voeden, in plaats van zich te beperken tot tweeverdie ners. leder gezin weet overigens voorheen en nu dat beide uit springers vreugde en verdriet meebrengen. Afgaande op de cijfers lijkt het baby-dieptepunt ten goede ge keerd. Jonge" ouders ervaren het weer als een pluspunt jeugd in hun omgeving te zien. De positie ve kant van die medaille is immers toch, dat zoiets opvrolijkt en zelf ook jong houdt. In het maat schappelijk geheel zijn daaraan nog meer positieve punten ver bonden, met name voor het on derwijs. De donkere wolken lijken voorbij - zij het niet voor alle dor pen - maar eer de acht in het jaartal is verdwenen, kan het best weer zo zijn, dat de basisscholen groeien. Daarbij moet men niet willen doorslaan naar de andere kant, maar een zeer rustige groei is zeker niet uitgesloten. Wie de jeugd heeft, blijft ook de toekomst houden. (G.H.). De jongeren -het merendeel niet vrij van alcohol - - haalden hun fiets op bij een cafetaria in de Kerkstraat te Tholen en kwamen de B. tegen, die met hapjes uit het cafetaria kwam. Enkele jongeren begonnen tegen de B. te schreeu wen en te schelden. Die voelde zich toen bedreigd en legde zijn snacks weg om z'n handen vrij te hebben. Daarop werd de 23-jarige J.W.H. handtastelijk. De B. sloeg terug, waarbij H. kwam te vallen. Daarna werd de B. besprongen door P.C.H. 17) en J.C.S. (22). De Tholenaar liep daarbij kneuzin gen op en een blauw oog, evenals een kapotte trui. In hoeverre twee andere inwoners van Poortvliet die ook tot het groepje behoorden. W. de G. en W. van V., aan de mishandeling deelnamen was de politie nog onduidelijk. Wel poogden W. van V. de zaak te sussen en kreeg hij het gedaan dat de vechtersbazen afdropen. Twee jongens wilden de B. 25 gulden betalen voor zijn kapotte trui. Ze verdwenen in het cafeta ria, waarin ook B. terugkeerde omdat hij 60 gulden eiste, want de trui had 120 gulden gekost. Op nieuw dreigde een vechtpartij, te meer omdat de 20-jarige zoon van de B. van het gevecht had gehoord en het cafetaria binnenstormde. Hij wilde met een stoel de Poort vlietse groep te lijf gaan. maar daar stak cafetariahouder S. een stokje voor. Hij stuurde de Poort- vlieters weg en waarschuwde de politie, die vrijwel direct aanwezig was. Vier van de zes jongeren werden meteen verhoord. De po litie maakte proces-verbaal op wegens geweldpleging, mishan deling en vernieling. W. van V. en W. de G., die niet onder invloed verkeerden, hadden een kleiner aandeel in de vechtpartij. De po litie zet het onderzoek nog voort. Woensdagmorgen kwam de poli tie nog tot de ontdekking, dat hetzelfde groepje bij nog drie an dere zaken betrokken was. Op dezelfde manier waren mensen uitgedaagd en bij een vechtpartij betrokken geraakt. Veiling Sint Annaland dinsdag 8 oktober. Bintje 11,— tot 13.— bonken 24,— tot 27,— drielingen 11,— kriel 40,— tot 41,— eigen heimer 25,— tot 28,—irene 23,— tot 27,—bonken 8,— Aanvoer 49 ton. Zaaiuien maat 40 opwaarts klasse 2 NL 14.— tot 14,80. Aanvoer 165 ton. Het bestuur van de VVV eiland Tholen heeft bij het gemeente bestuur een verzoek ingediend om een bijdrage of een ruimte voor vestiging van een zelfstandig kan toor. Tot dusver bivakkeert men boven de bibliotheek in St. Maar tensdijk en zijn informaties mo gelijk bij de Rabobank. Een eigen zetel, die in het seizoen ook op zaterdag bezet kan zijn, zou de diensten aan de toeristen kunnen uitbreiden. De gezamenlijke campinghouders op Tholen besloten de VVV een ruggesteun te geven voor inrich ting van het toekomstige kantoor met een bijdrage van 3500 gulden. De campinghouders hopen dat dit goed voorbeeld goed doet volgen door andere groepen uit het be drijfsleven. WON ING INRICHTING tl Advertentie IM De staatssecretaris onthulde op een soort toren bij de uitbreiding van het BVG een lichtbak met de tekst O.C. S.(Ondernemerscen trum St. Maartensdijk) en de vig netten van bouwbedrijf Uijtde- willigen en de Rabobank. Na het onthullen, ontstak de staatssecre taris de verlichting in de door dhr. J.J. Walhout ontworpen bak, die daarna echter in verband met de afbouw weer werd verwijderd. Raadsleden, ondernemers, leden van de commissie bedrijfsleven. Mevr. H. Wagemaker-Bartels uit Anna Jacobapolder, nu verblijvend in het bejaardentehuis de Vosse- meren te Nieuw-Vossemeer, heeft maandag de bijzonder hoge leeftijd van 105 jaar bereikt. Zondag had ze nog de kerkdienst in de Ned. Herv. Kerk bijgewoond en vorige week bracht ze zelfs een bezoek aan Den Helder. Dat geeft aan, dat mevr. Wagemaker nog kwiek is voor haar leeftijd. Twee jaar gele den ging ze immers nog naar haar kinderen in Australië en een doch ter uit dat verre werelddeel was ter gelegenheid van de 105de verjaar dag nu in de Vossemeren. Het lo pen lukt mevr. Wagemaker niet zo goed meer, zodat ze zich in een rolstoel moet verplaatsen, maaralle dagen drinkt ze beneden in de re creatiezaal nog koffie met de me de-bewoners, ze heeft eerder dit jaar ook een periode gehad dat het wat minder ging, maar nu is ze weer best helder. Maandagmorgen luisterde ze naar de NCR V-radio, waar een ver zoekplaats aan haar werd opgedra gen. 's A vonds zou dat ook nog via de EO-radio gebeuren. Er was ook een grote fruitmand van het pen sioenfonds van de Spoorwegen en een bos met honderd rode en vijf witte rozen van de Vossemeren. Burgemeester A.A. Rijstenbil met zijn wethouders en de gemeentese cretaris was zondag al op bezoek geweest, toen de meeste familiele den aanwezig waren. Maandag was de eigenlijke verjaardag en dat werd gezellig gevierd. Op de foto zit rhevr. Wagemaker temidden van haar dochter en zoon, directeur en mevr. Koelman van de Vossemeren en de evenals de jarige uit Anna Jacobapolder afkomstige mej. van Strien, die nu in Tholen woont. vertegenwoordigers van arbeids bureau, Kamer van Koophandel, e.d., enz. keken toe, terwijl de staatssecretaris temidden van wapperende vlaggen op een po dium zijn werk deed. Aan de bouw op zich wilde hij niet meewerken. "Ik bestrijd immers de beunhazerij." Van Zeil bracht naar voren, dat de hoge waarde en de diepe betekenis van het onder nemerschap weer in tel zijn. "De verbetering van de werkgelegen heid moet vooral van het klein- en middenbedrijf komen. Tegen de starters zou ik echter willen zeg gen: houdt het hoofd koel en de voeten warm, want de eerste 5 a 6 jaar zijn moeilijk", aldus de staatssecretaris, die van een suc cesvol begin sprak. De gasten werden ontvangen in de hal van het mechanisatiecentrum Tholen in het BVG, waar loco burgemeester J. Versluijs een welkomstwoord sprak. Hij gaf ook een toelichting bij het werkgele- genheidsbeleid(niet alleen voor- waarde-scheppend, maar direct wervend) en de behoefte aan huurruimten bij de veelal klein schalige bedrijven. "Het gemeen tebestuur klopte niet tevergeefs aan bij bouwbedrijf Uijtdewilli- gen te Oud-Vossemeer en het provinciaal bestuur, dat drie ton subsidie beschikbaar stelde voor de onrendabele top van deze in vestering. Het arbeidsbureau Goes speelde een bemiddelende, zeer constructie rol. Medio au gustus vorig jaar kwam het BVG gereed en half december waren alle ruimten verhuurd. Veertien bedrijven zijn circa goed voor cir ca 50 arbeidsplaatsen. De uitstraling hiervan maakte, dat er nog volop belangstelling was voor een tweede BVG. Uijtdewil- ligen was opnieuw bereid de kar te trekken, zij het met een niet on belangrijk aandeel van de Rabo bank. Een provinciale subsidie van twee ton en 180.000 gulden van het ministerie van sociale za ken en werkgelegenheid maakten, dat medio juli de eerste paal kon worden geslagen voor uitbreiding van het BVG", aldus wethouder Versluijs. De Rabobank financiert het tweede BVG wel, maar wordt' geen partner in het Onderne merscentrum Sint-Maartensdijk B.V. i.o., waarvan bij de grond- verkoop in mei volgens het raads voorstel sprake was. De huurders van het tweede BVG moeten nu zelf aandeelhouder worden in de B.V. in oprichting. Staatssecretaris Van Zeil bezocht woensdag in gezelschap van wet houder Versluijs een aantal on- derneminéen in het BVG: behal ve gastheer A.J. Slager in het me chanisatiecentrum Tholen, Her- wegh(meubelen), M.C.I.(coa tings), Sacharias(drukkerij) en Kvaco Food(chocoladekoekjes). Aansluitend op het bedrijfsbe zoek en de onthulling van de OCS-lichtbak droegen gemeente bodes in het mechanisatiecentrum drankjes aan om een toast uit te brengen op deze feestelijke ope ning. Na de maaltijd in Haestinge volgde daar een ondernemers avond, die door zo'n 125 belang stellenden werd bezocht. De half afgescheiden gymzaal was opge fleurd met bloemen en planten, een deel van de gemeentelijke in formatiestand die op beurzen ge bruikt wordt en het grote bord dat tussen Roosendaal en Bergen op Zoom langs de rijksweg heeft ges taan: "Ondernemers zijn welkom in .Tholen. Industriegrond op zeer gunstige voorwaarden." Wethouder Versluijs maakte er in zijn welkomstwoord nog melding van, dat het gemeentebestuur zeer ernstig is gehandicapt door het onverwachte overlijden van bur gemeester Baerends. "Zijn inzet en stimulerende persoonlijkheid missen wij enorm. Met name op Staatssecretaris van Economische Zaken P.H. van Zeil heeft het on dernemerscentrum St. Maartens dijk (O.C.S.) officieel geopend door bij de uitbreiding van het be drijfsverzamelgebouw een lichtbak te onthullen. een avond als deze zou zijn per soonlijke inbreng in belangrijke mate aan het welslagen hebben meegewerkt." De wethouder zei trots te zijn, twee economische zwaargewich ten op deze ondernemersavond te hebben: staatssecretaris Van Zeil en drs. H.H.F. Wijffels, plaats- VERVOLG PAG 11 Voor al het fijne uit de zee nog steeds naar: Viswinkel Eendrachtsweg 15 Tel. 01660-2540 Deze week: per kilo v a9,75 extra kwaliteit kilo2,75 4 kilo1 0,00 hele kilo6,50 in prijs verlaagd halve kilo nuD,UU Zie interessante prijzen in de winkel en aan de wagens. Cijfers liegen niet Bedrijfsverzamelgebouw een schot in de roos, zegt staats secretaris Laat de psychiater het maar uitzoeken Mevr. Wagemaker (105) zat zondag in de kerk Maak er geen Jan boeren fluitjes omroep van, zegt jour- nalistenbond tegen SLOTH Verontreinigde grond Kaay Tholen moet worden afgegra ven Drs. Peter Meijer kreeg grootse huldiging Ondernemerscentrum St. Maartensdijk officieel geo pend Gemeente Tholen zegt ook zuinig te zijn op bestaande ondernemingen Vlaggetjesdag in haven Stave- Gebrek aan mankracht bij rampenbestrijding Rode Kruis F.N.V. informeert jongeren over werken Campinghouders met gift voor VVV kantoor Thoolse geiten en ploegers op nationaalniveau HET BELANGRIJKSTE LEESTEKEN IS HET VRAAGTEKEN Dit nummer bestaat uit 14 pa gina's Mevr. I. van Lente van de geiten fokkerij het Stenen Kruis te Tho len behaalde op de nationale keuring te Barneveld een prachtig resultaat. Van de 200 inzenders haalde ze met een driejarige en een eenjarige geit twee eerste prijzen. Ze was met drie dieren aanwezig op deze landelijke keu ring, die maar één keer in' de vijf jaar wordt gehouden. Advertentie I.M. Markt 55 St. Maartensdijk Haven 10 Tel. 01666-2335 Advertentie IM Volgens de dagvaarding was dat opzettelijk en met voorbedachte rade gebeurd. "Na kalm beraad en rustig overleg werd het voor nemen opgevat en het besluit ge nomen een hoeveelheid land- bouwgifimevinfos) te gebruiken. Dit middel, dat onder de merk naam Phosdrin in de handel was gebracht, werd in een glas gedaan waarvan de verdachte wist, alt hans met zeer grote mate van ze kerheid veronderstelde, dat zijn vrouw dat glas bij het drinken van alcoholhoudende of andere drank zou gebruiken. Toen het daad werkelijk werd gebruikt en het gif werd ingenomen, overleed zij tengevolge daarvan aan mevin- fosvergiftiging", aldus de dag vaarding. De verdachte werd vrijdagmorgen door de parketpolitie vrijdagmor gen naar z'n stoel gebracht en mocht, in verband met zijn han- dicap, van de rechtbankpresiden- te'direct gaan zitten. Naast de drie rechters, griffier, officier van jus titie, raadsman en bode waren er in de zaal zeven verslaggevers, drie vrouwen van de reclassering en nog twee andere belangstel lenden van een vorige zaak. Uit de woorden van de presidente bleek, dat zowel schriftelijk als mondeling het verzoek om alsnog een psychiatrisch rapport te ma ken, al aan de orde was gesteld. Mr. Olie was in een gesprek met de algemene reclasseringsvereni- ging tot de conclusie gekomen, dat het rapport onvolledig was. "Een aantal vragen zijn niet beant woord. Onderzoek naar de gees- tesvermogens van de verdachte door de rechter-commissaris is noodzakelijk." De raadsman suggereerde ook, dat Van 't H. tijdens het verhoor woorden in de mond waren ge legd. "Op het eerste gezicht doen de verklaringen vermoeden dat hij alles precies wist, maar dat lijkt me door herhaalde reconstructie tot stand gekomen te zijn. Voor een groot deel zal mijn cliënt ver- - teld zijn, wat er gebeurd zou zijn. Bij de laatste contacten die ik met hem had, zei hij :'Dit is toch niet normaal? Dit doe je toch niet als je bij je volle verstand bent?' Voor een rechtvaardige behandeling is er dan ook een psychiatrisch rap port nodig", aldus de raadsman. De presidente wees hem erop, dat Van 't H. op 12 juli zelf naar voren bracht, dat er geen psychiatrisch onderzoek nodig was. "Ik vraag me af, of hij wist wat hij toen zei, zo kort na de bekentenis", was de reactie van mr. Olie. De officier van justitie mr. J.C.P.M. Boogers liet weten, dat er destijds vanuit verschillende op tieken geen, aanwijzingen waren dat er een psychiatrisch rapport nodig was. "Ik heb echter geen overwegende bezwaren om 't nog te doen als Van 't H. de noodzaak zelf inziet", zei de officier. "Ge zien de gefundeerde die hier te voren al over is geweest, kun je niet halstarrig blijven", vond raadsman mr. Olie. Na kort beraad van de rechtbank deelde de presidente mee, dat ze het onderzoek voor onbepaalde tijd schorste, maar niet langer dan drie maanden. Ze verwees de zaak naar de rechter-commissaris voor het maken van een psychiatrisch rapport.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1985 | | pagina 1