'Meer zakenlieden dan ambtenaren' Niet dweilen met de kraan open Reuzenhaai te kijk Geen tijd voor eigen lichtbak Ondernemer snel op eigen benen Extra vergadering 'samen-op-weg' Opening ondernemerscentrum St. Maartensdijk Ondernemen in het BVG Donderdag 10 oktober 1985 EENDRACHTBODE 11 Directeur koekjesfabriek Kvaco Food prijst vooruitstrevend gemeentebestuur "Wij hebben een bijzonder goed contact met en een gewillig oor gevonden bij het gemeentebestuur van Tholen. Dat heeft ons verbaasd: ze hebben zich meer als zakenlieden dan als ambtenaren opgesteld. Het beleid van de gemeente Tholen is zeer vooruitstrevend." Directeur P. Colthoff van de koekjesfabriek Kvaco Food(tevens betrokken bij Onion Specialties, eveneens in St. Maartensdijk) vindt een vruchtbare bodem om zijn plannen te ontwikkelen. Hij heeft nog nieuwe projecten in petto. Eigen smaak Overbodig Gemeente zuinig op ondernemers Wethouder J. Versluijs heeft bij de opening van het ondernemerscentrum St. Maartensdijk(OCS) de in de' wandelgangen veel gehoorde kritiek weersproken, als zou het gemeentebestuur uitsluitend warm lopen voor nieuwe bedrijven. Saarloos transport is overgenomen Agressief Bedrijfsvriendelijk Walnoten Toekomstkansen Kracht en zwakte Omscholing Onmogelijke eisen J.J. Walhout van reclamestudio Quality "Sinds januari ligt het materiaal al gereed, maar voor het maken van m'n eigen lichtbak heb ik nog steeds geen tijd gehad", zegt J.J. Walhout van reclamestudio Quality. "Elk kwartaal schrik ik van de omzetcijfers die de boekhouder mij geeft. Het is zo druk, dat ik 60 a 70 uur in de week moet werken." Lezingen staatssecretaris en bankier Zowel staatssecretaris P.H. van Zeil als bankier drs. H.H.F. Wijffels hebben er woensdagavond in Haes- tinge te St. Maartensdijk op gewezen, dat onderne mers zo snel mogelijk volledig op eigen benen dienen te kunnen staan. Zeefdruk Concurrentie ontvlucht Autobelettering De classis Zierikzee van de Nederlands Hervormde Kerk, waartoe ook alle gemeenten op Tholen en St. Philipsland behoren, houdt 27 november een extra vergadering over 'samen-op-weg'. Voor 1 januari a.s. moet aan de Generale Synode namelijk antwoord worden gegeven of men instemt met de voortgang van het op gang gekomen proces van hereniging van de N.H.Kerk en de Gereformeerde Kerken in Neder land. Afscheid Ir. E. Molenaar bij Volkshuisvesting Kerk en Israël Directeur P. Colthoff van KVA CO Food in gesprek met staatssecretaris van economische zaken P.H. van Zeil over de chocoladekoekjes Sjoki, die in St. Maartensdijk voor de Deense markt gemaakt worden. Dertien ondernemers huren momenteel 2400 m2 van het 2450 m2 tellende eerste be drijfsverzamelgebouw te St. Maartensdijk. Het tweede van 3300 m2 is in wording, terwijl er volgens aannemer G.P.A.M. Uijtdewilligen al voor 5000 m2 aanvragen zijn. Het is nog niet zeker of al die adspirant-huurders ook in het ondernemerscentrum komen, maar voor 1100 m2 zijn er al contracten getekend. Ter gelegenheid van de ope ning van het ondernemers centrum door staatssecretaris Van Zeil hierbij het verhaal van de kleinste en de grootste huurder: autobeletteringsbe- drijf Quality(50 m2 en een éénmansbedrijf) en de koek- fabriek Kvaco Food(4 perso neelsleden en 450 m2, alsme de optie op 300 m2 in het tweede BVG). Samen met hoofddirecteur K.V. Anderson uit Denemarken had hij op Tholen al wortel geschoten met de fabriek van gebakken uien Onion Specialties. "Anderson wilde op korte termijn een leeg pand in een uiengebied en dat vond hij in St. Maartens- dijk(voormalig gebouw staalcon structie Van Lammeren). Toen we de kleinschalige produktie van chocoladekoekjes in Denemarken wilden verplaatsen, kwamen we gezien de goede contacten met de gemeente hier weer terecht. In Denemarken is er een vrij hoge accijns op rum en chocolade, zo dat de transportkosten vanuit Ne derland ruimschoots worden goed gemaakt. Bovendien combineren we het transport met de gebakken uien", aldus directeur Colthoff. Vier mensen produceren door middel van een meng- en maal- proces koekjes, iets meer dan een halve Mars. De ingrediënten zijn biscuit, rumessence en appelmar melade, gehuld in chocolade. Zes koekjes gaan er in een pakje, dat voor 1,10 tot 1,20 op de Deen se markt wordt verkocht. "Elk" land heeft zijn eigen smaak, maar we zijn nu met een proef bezig om de koekjes ook in Nederland te verkopen. We willen ons assorti ment uitbouwen en ook België en Duitsland bewerken. We hebben nog capaciteit genoeg om de pro duktie te verdubbelen." Kvaco Food is pas een paar maanden bezig omdat er nogal wat voorzieningen getroffen "Het zou natuurlijk onwijs zijn om de belangen van de bestaande ondernemingen op Tholen te ver waarlozen. Dat zou dweilen zijn met de kraan open, want wat aan werkgelegenheid wordt gewon nen, kan via die weg verloren gaan. Voor die aanpak hebben we duidelijk niet gekozen. Integen deel, we zijn zuinig op de onder nemers op Tholen en proberen door de verscheidenheid aan ac ties daaraan gestalte te geven en alles in het werk te stellen de bes taande werkgelegenheid/bedrij ven te versterken. Dat is geen cliché of een holle kreet, nee ik Zwaar transport Zeeland b.v. uit Heinkenszand heeft Saarloos transport b.v. uit St. Maartensdijk overgenomen. Daarmee zijn vijf arbeidsplaatsen behouden, want de Middelburgse rechtbank had vorige maand het faillissement uitgesproken van Saarloos. Deze onderneming was drie jaar gele den overgegaan naar een tran sportbedrijf in Best, die,met klei ne, gesloten wagens reed. Dhr. Saarloos, die in St. Annaland woont, was procuratiehouder van de naar hem genoemde b.v. Zo'n anderhalf jaar geleden consta teerde hij, dat het de verkeerde kant uitging. Het filiaal in het be drijfsverzamelgebouw te St. Maartensdijk moest voor 95% de kar trekken. De positie van het moederbedrijf verslechterde en dhr. Saarloos zocht naar gegadig den voor overname van de goede tak. Hij was bijna rond, toen het faillissement werd uitgesproken. Met toestemming van de curator lukte het toen alsnog de overname door zwaar transport Zeeland te verwezenlijken. Directeur dhr. Rijk heeft in Heinkenszand een bedrijf met speciale voertuigen als diepladers, kranen, shovels, e.d. St. Maartensdijk is filiaal. Volgens dhr. Saarloos is zijn be drijf de laatste drie jaar aardig gegroeid. Het is volledig op het vervoer van landbouwwerktuigen gericht, o.a. voor Case en Quaak, in de gehele Benelux. Naast hem werken er drie chauffeurs en een kantoorbediende. De drie vracht wagens met oplegger zijn soms onvoldoende, zodat er 2 a 4 huur wagens bij moeten komen om alle opdrachten te kunnen uitvoeren. stel met nadruk dat de belangen van de gevestigde ondernemingen voor het gemeentebestuur even zwaar wegen. Natuurlijk mag ik geen overspan nen verwachtingen wekken. Het gemeentebestuur kan slechts voorwaarden scheppen om het functioneren van het bedrijfs leven te bevorderen met in de marge beperkte financiële steun. Een overheid kan en moet naar onze stellige overtuiging niet ver der gaan en moet niet streven naar het zelf opbouwen van samenle ving en economie. De recente de cennia hebben duidelijk genoeg geleerd, dat een centrale planeco nomie - zeker met onze open Ne derlandse economie - onvoldoen de nauwkeurig valt te sturen", al dus Versluijs. De wethouder noemde het juist, dat het gemeentebestuur actief is bij het aantrekken van nieuwe bedrijven. "Sommigen spreken van agressief, maar een actieve benadering is wel een noodzaak gezien de werkloosheid. Die is weliswaar sterk teruggelopen in onze gemeente - van 24 naar 15% - maar structureel is de werkgele genheid op Tholen nog steeds zwak. Een zeer groot deel van de beroepsbevolking moet werk vin den buiten de regio tot zelfs de Randstad. Iedereen weet, dat dit in tijden van economische recessie zeer kwetsbare factoren zijn. Daarom is een van de speerpun ten van het gemeentelijk beleid gericht op het aantrekken van nieuwe bedrijven met aantoonba re bijkomende gunstige effecten voor gevestigde ondernemingen", zei wethouder Versluijs. Staatssecretaris van economische zaken P.H. van Zeil noemde het prijzenswaardig dat de gemeente zich actief opstelt voor behoud en vergroting van de werkgelegen heid. "Van diverse zijden heb ik vernomen, dat de gemeente Tho len de naam heeft bedrijfsvrien delijk te zijn. Op planologisch ge bied is geprobeerd een adequaat aanbod van bedrijfsruimte te handhaven door hergebruik van oude panden en medewerking aan de bouw van bedrijfsverza melgebouwen. De gemeente heeft een duidelijk aanspreekpunt voor het bedrijfsleven geschapen, maar bij het aantrekken van nieuwe bedrijven mag de aandacht voor het al aanwezige bedrijfsleven niet verslappen. Als de gemeente steun verleent uit het werkgele- genheidsfonds of voorwaarden scheppend werk verricht, moet in het oog worden gehouden, dat tussen gevestigde bedrijven en nieuwe bedrijven niet gediscrimi neerd wordt. Bij het vertrekken van extra financiële faciliteiten is licht sprake van concurrentiever valsing, één van de punten waar op moet worden gelet bij steun verlening aan het bedrijfsleven. Onze economie is zich, mede dankzij de geleverde inspannin gen, weer aan het herstellen. Voor de nabije toekomst is een verdere terugkeer uit het diepe dal van de voorbije jaren te verwachten. De overheid, op elk niveau, moet zich inspannen om de bedrijven te helpen zichzelf te helpen. Dat zie ik, naast andere prioriteiten voor het overheidsbeleid, als belangrijk punt, ook voor de komende jaren. Het is aan de ondernemers om gebruik te maken van de toeges token hand en mee te'werken aan de wederopbouw van de werkge legenheid", aldus staatssecretaris Van Zeil woensdagavond in St. Maartensdijk. moesten worden. "Het bedrijfs verzamelgebouw is prachtig, maar hoogst ongelukkig is dat er nog 30 a 50.000 gulden in extra aanpas singen gaan zitten: gas, water, electra en kantoorruimte. In ons geval bovendien luchtdichte af werking, want de chocolade zit vlakbij de drukinkt. Onderschat dat allemaal niet. Vier schuifdeu ren zijn overbodig. Als je tevoren weet wat voor huurders er zijn, zou geprobeerd moeten worden het vloerplan aan te passen", zegt Colthoff. Ondanks deze kritische noot is hij vol lof en ook in het tweede be drijfsverzamelgebouw hoopt hij activiteiten te ontplooien. Naast de gebakken uien en de koekjes importeert Colthoff al walnoten in bulk uit India en Pakistan, die bij Budelpach in Poortvliet ver pakt worden voor de consument. Bij voorkeur haalt hij z'n perso neelsleden bij het arbeidsbureau: drie van de vier komen van Tho len. Ook ten aanzien van de fi nanciële steun van de gemeen teleen lening van 50.000 gulden tegen een rente van 7 3A%) en de provincie is de directeur van Kvaco Food tevreden. "Zo'n goed samenspel is positief voor de werkgelegenheid." f Over de me dewerking van de banken(die willen teveel zekerheden) en de belastingdienst(maanden bezig met BTW en WIR) is Colthoff minder enthousiast. Hij heeft lie ver te doen met de 'zakenlieden' van de gemeente Tholen. Overheid en banken kunnen sti muleren en steun geven, maar de ondernemer moet het zelf waar maken. Beide sprekers waren lo vend over het ondernemingskli maat dat de regering schept, maar volgens Wijffels zijn er in een ve randeringsproces nieuwe initia tieven nodig om andere mogelijk heden te benutten. "Het is een groot maatschappelijk belang dat er kansen zijn voor nieuwe on dernemingen. Nu de internatio nale conjunctuur wat minder wordt, zijn we meer op het binne- land aangewezen. Aanpak van het vernieuwingsproces zoals dat op Tholen gebeurt, verdient onze grote waardering en steun", zei de Rabobank-topman. Hij sprak over de nieuwe stimuleringsrege ling voor startende ondernemers, maar de gewijzigde kredietbe schikking Midden- en kleinbedrijf van de overheid vond hij te inge wikkeld. "Ik hoop niet dat de strijd tegen St. Bureaucratius tot St. Juttemis duurt", zei Wijffels. Hij ging nader in op het nieuwe garantiefonds, waarbij plaatse lijke rabobanken achtergestelde leningen als risicodragend ver mogen beschikbaar stellen. Bin nen vijftien jaar moet die lening van maximaal 100.000 gulden, tegen een gewone rente, afgelost zijn. Als criteria voor kredietver lening noemde Wijffels: toe komstkansen, de persoon van de ondernemer (durf en doorzet tingsvermogen) en de vaardighe den van de ondernemer. De kwa liteit van de adviseurs (accoun tant) en medewerkers is ook van groot belang voor het welslagen van de onderneming. Er dient een ondernemersplan te zijn en ze kerheden die de ondernemer kan inbrengen. De staatssecretaris zei niet voor onnodige bureaucratie te zijn, maar wel voor spelregels. "De ondernemer is primair verant woordelijk voor het reilen en zei len van zijn bedrijf en hij moet de ruimte krijgen om dit waar te ma ken. De taak van de overheid dient te zijn: het scheppen van gunstige voorwaarden". Volgens de staatssecretaris, die veelvuldig het huidige beleid prees, zorgt het midden- en klein bedrijf voor ruim de helft van de werkgelegenheid in de marktsec tor en voor 40% van het nationale inkomen. Hij noemde de figuur van de ondernemer in dat klein bedrijf de kracht (eenvoudige be sluitvorming met korte lijnen), maar ook de zwakte (het is soms ondoenlijk om alles alleen te be slissen) van dit type onderneming. Van Zeil wees op de steunmoge- lijkheden van de overheid: kre dietregeling midden- en klein be drijf de subsidieregeling mana gementondersteuning (40% en bij autmatisering zelfs 60%) en in schakeling van regionale advi seurs met ervaring en branches pecialisatie. Bedrijven met minder dan tien werknemers krijgen de eerste twee adviesdagen voor 70% gesubsidieerd. VERVOLG VAN PAG. 1 vervangend voorzitter van de hoofddirectie van Rabobank Ne derland. Behalve ondernemers, vertegenwoordigers van banken, accountantskantoren en provin ciale instellingen waren ook ge meentebestuurders uit Bergen op Zoom, Steenbergen, Halsteren en Middelharnis(waar Uijtdewilli gen ook een BVG bouwt) aanwe zig. In de toespraken van de staatsse cretaris en dhr. Wijffels werd vooral de landelijke economische situatie aan de orde gesteld en de Kamerverkiezingen bleken ook al dichtbij te komen. Evenals in januari 1976 trok een reuze haai bij vishandel Schot aan de Eendrachtsweg in Tholen veel bekijks. De grote vis was gevangen door de Vlissingen 8 van de oud-Tholenaar Ben Bout Imanzoon. Vrijdag 4 oktoberop dierendag dus, kon men op de hoek van de Eendrachtweg bij de viswinkel van de Fa. Schot een exemplaar van een reuzenhaai zien en ook wel een beetje ruiken. Het dier dat 42 m lang was en zo 'n 350 kg woog, was door de Fa. Schot meegebracht van de visafslag van Colijnsplaat. De vis, die gevangen werd door schip per Bout van de Vlissingen 8 was eerst aangekocht door een inwoner van Tilburg, die hem voor reclame doeleinden wilde gebruiken. Het vervoer leverde tè grote problemen op en daardoor kon de Thoolse vis handel, die in 1976 al een haai ten toongesteld had, het dier mee naar Tholen nemen. De reuzenhaai kan 12 m lang worden en zou dan zo'n 3500 tot 4000 kg. wegen. De ringen van de wervels lieten zien, aldus bioloog H. Venekamp, dat deze vis ongever 4 jaar oud was. De Cetor- hinus maximum, zoals de latijnse naam luidt, komt vrij zelden voor aan de nederlandse kust. 's Zomers wordt hij waargenomen rond de Hebriden en Orkaden, terwijl zij 's winters alleen of in scholen van 250 stuks ten zuiden van IJsland ver blijven. De vis is niet geschikt voor consumptie. Men vist erbij IJsland op om de traan te verkrijgen. Een kwart van het lichaamsgewicht beslaat uit deze stof, die gebruikt wordt als grondstof voor bv. de margarine-industrie. De reuzen haai consumeert, evenals de baar- baardwalvis kleine kreeftachtigen e.d. Venekamp heeft zaterdag en kele belangrijke delen van de vis uitgesneden om te prepareren, zoals ogen, hart, wervels en rugvin. De resten van de haai werden door een medewerker van de vishandel en de bioloog klaargemaakt voor de des tructor. Een haai die wel regelmatig in de vishandel te koop is, is de doorn haai. Deze vis, genoemd naar het kleine uitsteeksel dat juist voor de laatste rugvin zit, wordt gestoof en in de gelei gelegd. Het wordt vooral in België als een delicatesse be schouwd. Men noemt het dan geen doornhaai, maar zeepaling. Tijdens de discussie stelde aard appelhandelaar J. van Houdt de wijzigingen bij de WIR-premies aan de orde en raadslid J. de Bres bepleitte met name de noodzaak van omscholing. "Elke arbeids plaats is er één. Als je dat hoort dan een onderneming in het BVG geen personeelsleden van Tholen heeft omdat die vakmensen hier niet zijn, is omscholing een ve reiste", aldus De Bres. Drs. Wijf fels zei, dat gebrek aan omscho ling een hinderpaal voor verdere groei van de economie vormt. "Bedrijfstakken zijn te onnaden kend met (om)scholing omges prongen", aldus de Rabobank- topman. Statenlid E.Ph. Nieuwkerk stelde het verlies van het voorwaarde- scheppend beleid voor Zeeland aan de orde, maar de staatssecre taris gaf weinig perspectief. "Die bijdrageregeling van het rijk was tijdelijk en het gaat nu beter met de economie." R. Bierenbroodspot van accoun tantskantoor Harthoorn uitte zijn twijfel over het rooskleurig beeld dat de staatssecretaris schetste. Hij noemde de subsidie- en garantie- voorwaarden van het rijk 'onmo gelijke eisen'. Van Zeil verweerde zich door erop te wijzen, dat er voldoende waarborgen dienen te zijn omdat het om gemeen schapsgeld gaat. "Het gaat ook beter met de economie, maar nog niet goed genoeg. De overheid stimuleert, maar de meest gezon de en beste situatie is, dat bedrij ven voor financiering de overheid niet nodig hebben, 't Moet in de marktsector gebeuren en 95% doet 't ook zonder de overheid", zei de staatssecretaris. Nieuwkerk stelde voor dat risico kapitaal nog een vraag over in schakeling van particuliere parti cipatie maatschappijen!PPM) of ontwikkelingsmaatschappij(pro- vinciaal of gemeentelijk). Wijffels gaf de voorkeur aan geld van een PPM boven dat van een ontwik kelingsmij. Overigens beschikt de helft van de starters volgens Wijf fels over eigen geld, hetzij van de familie, hetzij van anderen. Wethouder Versluijs sloot de on dernemersavond af met het aan bieden van een boekwerk aan de heren Van Zeil en Wijffels. Dhr. J.J. Walhout van reclamestudio Quality met zijn kleurenkaart achter de tekentafel. Joop Walhout(25) is een succes volle 'starter'. Toen hij nog in St. Annaland woonachtig was, volgde hij de l.t.s. te Bergen op Zoom en na zijn verhuizing naar Helvoirt de m.t.s. te Boxtel. Hij behaalde er zijn diploma meesterschilder, au- tospuiter, glaszetter, maar het mooiste vond hij de reclame en het etaleren, die beide ook een onderdeel van de opleiding wa ren. Het lukte niet om werk te krijgen, zodat hij koos voor de le rarenopleiding in Eindhoven. Dat zou 4 a 5 jaar duren, maar na an derhalf jaar had hij er geen zin meer in. "Met niks ben ik 1 november 1984 in de woning van mijn ouders voor mezelf begonnen. Tijdens mijn stageperiode had ik kennis gemaakt met het reclamevak en - al klinkt dat misschien wat op schepperig - op de l.t.s. sprong ik er al uit met artistieke aanleg bij het schilderen. De bedoeling was om huisschilder te worden, maar ik voelde veel meer voor decora tie." Joop Walhout leende geld van z'n vader om verf te kopen voor het beletteren van de eerste auto. "Na die opdracht kon ik dat terugbe talen en ik hield er ook nog van over. Zo ben ik nog steeds bezig om stap voor stap mijn materiaal uit te breiden. Tijdens deze stren ge winter met veel sneeuw heb ik een zeefdruktafel gemaakt en dat is heel nuttig geweest, want voor heen moest ik dat uitbesteden. Zeefdruk maakt 70% van mijn omzet uit." In Helvoirt mocht Walhout vol gens het bestemmingsplan in de ouderlijke woning geen bedrijf uitoefenen, zodat er naar een an dere ruimte moest worden uitge keken. "Door familiebezoek kwam ik nog regelmatig op Tho len en daarbij kreeg ik Boel in St. Maartensdijk als klant, die pas in het bedrijfsverzamelgebouw zat. Ik informeerde bij de gemeente en er was nog 50 m2 te huur. Zo kwamen we terug op Tho- len(Oud-Vossemeer), want m'n vader en moeder gingen mee. Ik ben blij dat ik hier zit, want op mijn gebied is er weinig in de omgeving. In Oost-Brabant ben ik ook wel de concurrentie ont vlucht." Toch plukt Walhout nog steeds de vruchten van de eerdere contacten in het Brabantse, want dat levert regelmatig werk op: stickers, lichtbakken, reclameborden. "Ik probeer me te specialiseren in autobelettering. De naam Quality duidt er al op, dat mijn produkten honderd procent goed moeten zijn, anders gaat 't de deur niet uit. Nodig hebben de klanten 't vaak toch en er wordt meer op kwaliteit dan op prijs gelet, hoewel ik tegen scherpe offertes lever. Ik pas m'n werk aan de behoeften van de mensen aan." Walhout noemt de lage huur van het BVG(40 gulden per m2) het enige voordeel van deze huisves ting. "Voor de rest heb je een kale ruimte en ik moest 5000 gulden investeren om het werkbaar te maken. De hoogte heb ik benut door een zolder te maken, maar er komt er nog één. Als de omzet zich zo blijft ontwikkelen als dit eerste jaar, dan zie ik 't wel zitten binnen vijfjaar een eigen gebouw te betrekken", zegt Joop Walhout van reclamestudio Quality. Classis Zierikzee Nederlands Hervormde Kerk Over 'samen-op-weg' was al een zogenaamde concept-consideratie voorbereid door een classicaal beraad, bestaande uit predikanten en kerkeraadsleden uit de ring Zierikzee en de ring Tholen. Ds. B. den Butter uit Stavenisse, één van de leden van het beraad, gaf in de laatste classicale vergadering te Bruinisse een korte toelichting op het zeven pagina's tellende ge schrift. Hij gaf bovendien de werkwijze aan om in de extra ver gadering van 27 november tot een antwoord te komen. Voor ds.ir.W.F. Teekens uit Brui nisse was het de laatste keer dat hij de classicale vergadering leidde in verband met zijn vertrek naar Hien en Dodewaard. Ds. J.B. Duk uit Elkerzee-Kerkwerve ging 1 oktober met emiritaat. Beiden waren bijna de gehele periode van hun dienstwerk in de classis lid van het breed moderamen(bes- tuur). Er kwamen echter ook nieuwelin gen als ds. A.J. de Kievit uit Oud- Ir. E. Molenaar is benoemd tot plaatsvervangend hoofdinge nieur-directeur van de Volkshuis vesting in de provincie Zeeland, tevens adjunct-inspecteur van de Volkshuisvesting. Ook zal de heer Molenaar de functie van hoofd technische dienst vervullen. De heer Molenaar (38) is via MULO, UTS, en HTS een studie begon nen aan de TH in Delft, richting architectuur en bouwtechniek. In 1976 studeerde hij af. De nieuwe plv. HID heeft ongeveer drie en een half jaar ervaring opgedaan bij verschillende diverse bouwbe drijven. Na zijn afstuderen was hij twee jaar ambtenaar bouw- en woningtoezicht in de gemeente Vriezen veen. De laatste zeven jaar was hij hoofd bouwtoezicht en te vens plaatsvervangend hoofd bouw- en woningtoezicht van de gemeente Almere. De heer Mole naar yolgt ir. E.J. Kool op, die eind april een functie heeft aan vaard bij het Ministerie van Fi nanciën van de Nederlandse An tillen. Vossemeer, die voor het eerst een classicale vergadering in zijn nieuwe werkgebied bijwoonde. Ds. A. van Herk uit St. Annaland werd in de plaats van ds. B. den Butter uit Stavenisse gekozen als primus(eerste) afgevaardigde naar de Provinciale Kerk Verga- dering(PKV) Zeeland. Als secun- dus(tweede) afgevaardigde volg de ds. H. Verheul uit Tholen de naar Garderen vertrokken ds. Tj. de Jong(voorheen Poortvliet) op. De voorzitter las aan het begin van de bijeenkomst de verzen 11-22 uit de brief van Paulus aan de Efeziërs, hoofdstuk 2. Uit gaande van vers 20 wees ds. Tee kens erop, dat al het werk van de Kerk moet rusten op het funda ment van apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. Dat geldt ook voor de beweging van 'Samen-op-weg', aldus ds. Teekens. Een zeer belangrijk voorstel was de wijziging van de ordinanties 2 en 7 van de kerkorde. De Gene rale Synode legde dit o.a. voor in verband met de invoering van de tweefasenstructuur in het weten schappelijk onderwijs en de plaats die de commissie theologisch we tenschappelijk onderwijs gaat in nemen. In de toekomst is toelating tot het predikambt in de N.H.Kerk alleen nog mogelijk, als het doctoraal examen in de theo logie met goed gevolg is afgelegd. De grote lijn werd door de verga dering aangenomen. Drs. Alb. v.d. Ban en ds. J.G. van Loon uit St. Maartensdijk deden in het kort verslag van de PKV Zeeland. Dhr. G.J. Wirtz bracht verslag uit van de provinciale werkgroep Kerk en Israël. Zowel ds. Fahner(Renesse) als ds. Van Loon drongen aan op de aanwij zing van een lid van de werkgroep van Tholen/St.Philipsland. Behandeld werden verder het jaarverslag van de classicale zen dingscommissie en de sectie Tho len/St. Philipsland van de classi cale Hervormde jeugdraad. De vergadering werd door de vertrekkende ds. Duk met dank gebed besloten. Hij had het boei end gevonden om als ambtsdra gers met zo verschillende geeste lijke achtergrond elkaar in een classicale vergadering te ontmoe te m

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1985 | | pagina 11