"Vrucht zal arbeid te geven VOORVERKOOP KORTING TOT 50%. j iM^nHpnpRi F. rïAirA [('A I 't Was nat, maar toch nog druk bij Oud-Smerdiek/de Meeuwen: 3-5 Zierikzeese stoomvaart BELANGRIJK BERICHT VOOR DE VASTE KLANTEN VAN VAN DEN BREKEL! yEISPEK 4,85 Donderdag 27 juni 1985 K EUWSE STAT EX 5 juli ZEELAND IN DE I'EN Komend vakantieseizoen wordt het mogelijk om met één druk op de knop gegevens te krijgen waar in Zeeland nog plaats is op campings, in hotels enz. Voor deze serviceverle ning kan men zowel in Zeeland zelf terecht als elders in het land. Centrale computer Infobox Telefoon Gegevens (OM MISSIES Onderwijs Ds. T. de Jong tijdens afscheidsdienst in Poortvliet: Massaal weerklonk de samenzang woensdagavond door het volle eeuwenoude kerkgebouw van de Hervormde gemeente van Poortvliet, tijdens de afscheids dienst van ds. De Jong. Gedurende het staande zingen van psalm 1211 en 4, 'k Sla d' oogen naar 't gebergte heen', waren velen diep ontroerd. Vijf jaar en drie maanden was ds. De Jong predikant in Poortvliet en in die tijd maakte hij zich een geliefde voorganger in zijn gemeente, al ontstond er na zijn komst ook een scheuring. "Afscheid nemen valt niet mee, maar ziende als Stefanus op de heer lijkheid van God de Vader in Christus, is het vertrek licht", zei de scheidende predikant. 9? Roeping Bijstand scherpenisse poortvliet oSgSEL sint- philipsland 1 varkenstong j gg pekelvlees frikandellen 0 co rundgeiIakt c nc SLAGERIJ BOSMAN I I I I Wij houden slechts één keer per seizoen opruiming. Maar dan ook goed. Deze week start daarom de vóórverkoop. Vaste klanten weten wat dat betekent: Dames- en herenmode voor controleerbare lage prijzen en vele interessante aanbiedingen met I I I I ABDIJ Vrijdag 5 juli vergaderen provin ciale staten van Zeeland. De bij eenkomst begint 10.00 uur 's morgens, is openbaar en wordt gehouden in ide statenzaal. Abdij 11 in Middelburg. Gedeputeerde Staten doen in die vergadering mededeling over in formatieverschaffing over toeris tische logiesaccommodatie (zie hoofdartikel). Men spreekt verder over de nota "Etnische Jongeren in het Zeeuwse onderwijs" en over een aantal subsidievoorstel- len aan o.a. Scouting Zeeland in Vlissingen voor het aantrekken van een tijdelijke arbeidskracht; Natuur- en Vogelwacht Schou- wen-Duiveland; de Zeeuwse Be- stuursacademie en een start sub sidie voor de integratie van de uitvoering van de taken van vier provinciaal werkende organisa ties op het brede terrein onder- wijs-arbeid. In 1976 besloot de Zierikzeese Slavenkas over te gaan tot het publiceren van boekwerken op maritiem historisch terrein. Een goed en wijs besluit. Vaak is het uitgeven van boekjes met een re gionaal karakter en derhalve een gering verspreidingsgebied com mercieel niet aantrekkelijk. Sedert het besluit van de Slaven kas hebben verscheidene uitga ven het levenslicht aanschouwd. In het jubileumjaar van de Zierik zeese Slavenkas (1735-1985) verscheen onlangs van de hand van W.J.J. Boot "De Zierikzee- sche Stoomvaart". Boot, specia list als het gaat om de veerdien sten in Nederland, heeft kans ge- zien om een aantrekkelijk werkje tot stand te brengen. Zoals tegen woordig de auto en een goed we gennet niet meer weg te denken zijn, zo was in vroeger tijden de "boot" in de waterrijke provincie Zeeland hèt vervoermiddel. I E UW S Vertrek S. S. "Schelde uit Zierikzee. Tal van veerdiensten, tramboten en beurtdiensten onderhielden het onderlinge contact tussen de Zeeuwse en Zuidhollandse eilarv den, maar vooral met de buiten wereld (Rotterdam en Antwer pen). Tussen Middelburg, zetel van het centraal administratief en bestuurlijk apparaat, en Zierikzee ontstond eveneens een dienst. Of deze heeft bijgedragen tot ver sterking van Middelburg als "ambtelijk centrum", zoals de auteur veronderstelt, valt wellicht te betwijfelen. Zoals gezegd ging vroeger het vervoer vaak per schip, met aansluiting op de dilli- gence, de tram of trein. Dat het de exploitanten van deze lijnen zakelijk niet voor de wind ging, blijkt duidelijk uit het bron nenonderzoek van W. Boot. Zoals ook vandaag de dag (De Zeeuwse veerdiensten en de veerdiensten op de Wadden) moest vroeger vaak subsidie worden verstrekt. Mist en oud materiaal leidde tot vertragingen. De "Zierikzeese Stoomvaart" geeft ondanks soms geringe bronnen een goed overzicht van het openbaar vervoer op Schou- wen-Duiveland. Een sterk punt dat W. Boot ook in zijn andere publikaties heeft toegepast zijn de silhouetschetsen en de vermel ding van technische gegevens. Zeker nu het stoomwerk is afge sloten betekent dat voor docu mentalisten aantrekkelijk naslag materiaal. Een geringe kritische opmerking kan geplaatst worden bij de vele verwijzingen naar de andere boe ken van de auteur over soortge lijke onderwerpen. Dit hoeft geen bezwaar te zijn, mits deze maar bij de hand zijn. Het is te verwachten dat in de reeks Zierikzee Maritiem nog meer publikaties zullen ver schijnen. Zo is o.a. een boekje over het reddingswezen in voor bereiding. Voor de Slavenkas misschien een goede tip: ook het Loodswezen is zeker de moeite waard eens beschreven te wor den. De "Zierikzeese Stoomvaart" is qua uitvoering en druk uitstekend te noemen en zeker de moeite waard voor de regionale belang stellenden en de maritieme wereld. Zeeuwse logiesinformatie Vorig jaar is al een proef gehou den meteen "gecomputeriseerd" logiesinformatiesysteem. De re sultaten waren zo positief dat de zaak is geprolongeerd. Er zijn ook enkele verbeteringen aange bracht waardoor de gegevens sneller doorkomen en waardoor de informatie nog ruimer toegan kelijk is. Het informatiesysteem is van vrijdag 14 juni tot en met za terdag 24 augustus in bedrijf Elke dag - behalve 's zondags - worden de gegevens tweemaal bijgewerkt, als het nodig is vaker. Van nagenoeg alle kampeerter reinen, hotels en pensions in Zee land is bekend hoeveel ruimte er nog is en om welk soort accom modatie het gaat. Ook worden gegevens vermeld zoals adres, telefoon, classificatie en of huis dieren zijn toegestaan. Ook kunnen via het systeem in lichtingen worden verstrekt over kamperen bij de boer, zomerwo ningen, kamers bij particulieren en overloopterreinen. Alle gegevens zijn opgeslagen in een centrale computer van het Automatiseringsbureau Toerisme in Leidschendam. Op 1 5 plaatsen staan in Zeeland beeldschermen en toetsenborden waarmee de in formatie kan worden opgevraagd enbijgewerkt: VVV-Renesse; VVV-Burgh/ Haamstede; Rabo bank, Sint-Maartensdijk; VVV- Yerseke; Motel-Goes; VVV-Wis- senkerke; Camping Schelde-oord, Baarland; VVV-Middelburg; VVV- Vlissingen; VVV-Zoutelande; VW-Koudekerke; VVV-Oostka- pelle; VVV-Domburg; VVV-Bres- kens en WV-Cadzand. Bovendien staan bij 50 grote VVV-kantoren in Nederland ook Nieuw is een z.g. infobox: een leuk ogend hokje, waarin een beeldscherm is geplaatst Op een eenvoudige manier kan alle logie sinformatie worden verkregen. Het verschil tussen de infobox en de overige adressen is van tweër- lei aard: in de box moet men zelf aan de slag, maar de gegevens zijn dan ook 24 uur ter beschik king. De service is gratis. De box staat op het parkeerterrein Vliete aan de rijksweg A58 bij Krabben- dijke. Automatisch wordt de informatie enkele keren per dag "ververst". De box wordt een dezer dagen operationeel. Het is het eerste ap paraat dat in Nederland in wer king is. Nog een mogelijkheid om infor matie te krijgen is de telefoon. Via het nummer 01 179-1825 krijgt men via een telefonisch antwoord apparaat beknopte gegevens over de vraag waar in Zeeland nog plaats is. Het is in feite een extra vorm van service op momenten dat de WV-kantoren gesloten zijn. Het nummer is namelijk dag en nacht bereikbaar. Op nummer 01179-1925 wordt dezelfde in formatie in het Duits gegeven. terminals waar de Zeeuwse infor matie beschikbaar is. Bij de Zeeuwse adressen kan de toerist informatie aan de balie vragen tijdens de kantooruren. Na sluitingstijd is de informatie ook beschikbaar als ervoor wordt ge zorgd dat het beeldscherm van buitenaf zichtbaar is. De informa tie rouleert dan voortdurend over het scherm. Het systeem staat of valt met het up-to-date zijn van de gegevens. Afgesproken is dat tweemaal per dag (vóór 10.00 uur en 16.00 uur) de campings, hotels en pen sions de plaatselijke VVV's op de hoogte stellen; die zorgen ervoor dat binnen een uur via de terminal de gegevens in het centrale com puterbestand worden bijgewerkt. De informatie over kamperen bij de boer en overnachten bij parti culieren wordt eenmaal per dag gecorrigeerd. Voor alle catego rieën geldt dat onmiddellijk wordt doorgegeven dat er geen plaats meer is. Ten opzichte van vorig jaar bete kent dit een versnelling van de informatievoorziening, doordat nu elke terminalhouder meteen de gegevens in Leidschendam kan aanpassen aan de nieuwe si tuatie. Het doorgeven op vaste tijdstippen is vooral nodig om de Infobox zo actueel mogelijk te kunnen laten draaien. Plaatsing van eerste Infobox in ons land bij Krabbendijke. Woensdag 3 juli, 14.00 uur ver gadert in het Provinciehuis de af deling Basisonderwijs en Speciaal onderwijs van de Provinciale On derwijsraad. Op de agenda staan o.a. een rapportage van de vor deringen van de werkgroep "planning speciaal onderwijs"; bespreking van de bevindingen van de werkgroep "dyslexie" (lees- en spellingsproblemen); het voorontwerp deelplannen onder wijs) voor de taakstelling en de en cultuurbehoud en de betekenis van de ROPO-ontwikkeling (Re gionaal Overleg Primair Onder wijs voor de taakstelling en de werkzaamheden van de afdeling. De vergadering is openbaar. Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: 1 bureau voorlichting. Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg, telefoon 01180-31392 of 31402 De twee en een half uur durende kerkdienst werd geopend met het zingen van psalm 66:4. In het hieropvolgende gebed door ds. De Jong werd met name de jeugd opgedragen. "Schenk de jeugd, van de kleinen die we gedoopt hebben, tot en met de opgroeien de jeugd in deze branding der tij den, waar de wereld een machtige greep op hen doet en hen daarin tracht te houden, terwijl ze nog maar in de knop staan, Uw gena de. Gedenk allen die onder de bediening mochten zijn, want Gij hebt geen lust in de dood. De vrucht ligt bij u van dit uur en van de afgelopen vijf jaar en drie maanden. Ontferm U, o eeuwige Ontfermer, in de Zoon van Uw eeuwige liefde". De tekst was ontleend aan de ver zen 59 en 60. "En zij stenigden Stefanus, aanroepende en zeg gende: Heere Jezus, ontvang mijn geest. En vallende op de knieën, riep hij met grote stem: Heere, reken hun deze zonde niet toe! En als hij dat gezegd had, ontsliep hij". Het thema van de dienst luidde "Een tijd van gaan" en de preek was onderverdeeld in de punten "prediker in de Geest, sterven in 't gebed, voorbede voor vijanden en afscheid in de Heere". "Wat zijn er weinigen die als Ste fanus hun roeping mogen die nen", sprak ds De Jong. "Hij ver vulde zijn ambt in geestelijke zin, hoewel hij van nature alleen maar vlees was. Stefanus was aan de ene kant een verdoemelijk mens in Adam in inleving en ontdekking, maar aan de andere kant een ge kozene Christus, geleid door de Heilige Geest. Hij wist zich in het dierbaar bloed van Christus ge wassen. Hoe staat het met ons persoonlijk? Zelfonderzoek is noodzakelijk!" "Bij zijn sterven wist Stefanus dat het Gods tijd was. Hij wist in de weg des Heeren te zijn. Hij ging niet naar een andere gemeente, maar naar de Gemeente hier boven, waar geen kerkstrijd of schuld meer is. Hij mocht naar het Hoofd van de Gemeente, de Ko ning der Kerk gaan. Stefanus wist dat zijn zonden met het sterven van Christus verzoend waren. Ook een prediker kan alleen maar voor God verschijnen in het bloed van 't Lam. Niet omdat hij zo trouw is geweest". Stefanus kende van zijn kant geen vijanden. Hij had er geen behoef te aan anderen met de vinger na te wijzen, omdat hij wist wat er van binnen bij de mens leeft. Van de andere kant had hij doodsvijan den. Stefanus bad voor hun leven. Kunt u dat? Of heeft u vijanden, waar u misschien niet voor kan bidden? Wat een schuld voor God, als u niet bezorgd bent voor de zielen van uw vijanden, die ook naar de troon van God want we zijn allen van één lap gescheurd. Stefanus bidt om vergeving. Hij is niet hard, onverschillig, bitter of vol wrok. Hij gaat zijn weg ge makkelijk in de Heere. Hij mocht met zijn bloed getuigen. Christus blijft in hem en hij voelt de stenen niet meer. Zijn Borg en Heiland neemt de pijn weg. Stefanus mag bemoedigd worden. Hij ziet de Hemelkoning, de Christus Gods, zijn dierbare zaligmaker en Im- manuel die zegt: "Mijn liefste is Mijn en Ik ben Zijn". "Valt afscheid nemen dan zo mee? Ja, dat valt mee, als Hij er is. Terwijl de stenen bikkelhard op hem neerkwamen, ontsliep Stefa nus liefelijk in zijn Heer en Hei land. Stefanus mocht nu geen predikant, maar een aanbidder worden. Zo is hij vertrokken. Zelf zag hij de vrucht van zijn arbeid niet meer, hij zag de Landman". Tijdens de prediking zong men psalm 116:4 en 8, ps. 37:3,4, 19 en 20 en als slotzang ps. 138:3 en 4, met als slotregels: "Verlaat niet, wat Uw hand begon, O Levens bron Wil bijstand zenden". Als eerste spreker kreeg wethou der L.J. Koopman namens de ge meente Tholen het woord. "Uw weg ging hier niet altijd over ro zen, maar u hebt uw werk gedaan vanuit het Goddelijk Woord. U hebt mogen zaaien in de gemeen te Poortvliet, maar de Heere moet de wasdom geven. Het spijt mij dat er zo weinig contacten tussen de burgerlijke overheid en de kerk zijn. Ik had het graag anders ge zien. Ik wens u met uw echtgenote en kinderen de zegen van de Heere toe. Dat u mag ondersteund worden en Hij met u zal optrek ken", zei wethouder Koopman. President-kerkvoogd M. de Groen zei namens het college kerkvoogden en notabelen dank baar te zijn voor de ruim 5-jarige aanwezigheid van ds. De Jong en zijn gezin in Poortvliet. "Uw komst ging gepaard met een weg van strijd, maar het heeft Gode behaagd alles ten goede te willen leiden. God zegt: "Mij komt de wrake toe, Ik zal het vergelden". Vijfhonderdtwintig maal heeft u het woord in deze kerk verkon digd. De eeuwigheid zal de vruchten openbaar maken. Bij uw komst op 15 maart 1980 zei u dat de pastorie altijd open zou staan. Deze woorden heeft u bewezen, want iederen was bij u welkom". Als derde en laatste spreker feli citeerde ouderling M. Heijboer de gemeente Garderen met ds. De Jong als predikant. "We zien u met droefheid vertrekken. U bent een goede vertrooster geweest op alle terreinen Aan de hand van Gods Woord en met uw takt bracht u alles tot een goed eind. U hebt vaak troostrijke woorden ge sproken en vele rouwdragenden op de weg naar het kerkhof bege leid. Er waren veel moeilijkheden, maar die behoren allemaal tot het verleden. God komt alle eer toe". In zijn dankwoord wenst ds. De Jong een ieder Gods nabijheid toe. Hij zei verblijd te zijn, dat onlangs een nieuwe diaken mocht bevestigd worden. "Ik laat u achter met een voltallige kerke- raad en wens consulent ds. J.G. van Loon Gods kracht toe. Verder dank aan allen voor de vele hulp die wij van u mochten ontvan gen". PLAATSELIJK NIEUWS plaatselijk nieuws 2 PLAATSELIJK NIEUWS 55J i Meulvliet, waarvoor steeds meer belangstelling is. De pop in Thoolse klederdracht werd ge wonnen door mevr. Bevelander uit Ridderkerk. Gebrek aan collectanten Mede door gebrek aan collectan ten heeft de collecte voor de Voorlichting over Alcohol en Drugs slechts 95,05 opgebracht. Midgetgolf Plattelandsvrouwen Op woensdag 19 juni hadden de plattelandsvrouwen hun seizoe nafsluiting met een fietstocht en midgetgolf. Rond half twee ver trok de karavaan vanaf de Hoge Markt naar het feestvierende Smerdiek om hier de straat- en gevelversieringen te bekijken. Met een omweg door de polders bereikte men rekreatiegebied Go- rishoek. Koffie en gebak stonden al gereed, maar vervolgens kreeg het sportieve gedeelte alle aan dacht met midgetgolf. Het werd een gezellig en ontspannend mid dagje met ondanks een dreigende lucht toch redelijk goed weer. Winnares was Truida Schipper met 71 punten, de poedelprijs ging naar mevr. de Graaf-Koop- man die 98 punten noteerde. Het nieuwe seizoen start op 11 sep tember. De plattelandsvrouwen doen niet mee aan de braderie omdat er geen medewerksters te vinden zijn. In het najaar is er wel een oliebollenactie. Predikant Geref. Gemeente De Gereformeerde Gemeente heeft een beroep uitgebracht op student A.J. Gunst uit Kapelle- Biezelinge. Auto in de sloot Op de Postweg vlakbij de kruising met de Kadijk trof de politie in de nacht van zaterdag op zondag een auto in de sloot aa. Ze was over de kop geslagen en total loss. Mensen werden er niet bij het voertuig, eigendom van P. van A. uit Tho len, aangetroffen. De politie heeft de zaak nog in behandeling. i i In de aanbieding: 1 00 gramI f 3 5 stuks£,33 Woensdag: 500 gram3,Z3 Advertentie I.M. Kortemeestraat 35 - Bergen op Zoom fj Demonstratie politiehonden Politiehondenvereniging 'de Schaerepe Bliek' houdt zaterdag morgen vanaf half negen haar jaarlijkse clubwedstrijd in het bos van K lompe. Het pakwerk is 's middags om twee uur. Politiehond Aras zal de wisselbeker moeten verdedigen van A.P. v.d. Est, die de trofee vorig jaar schonk. Er doen zeven honden mee en iedere belangstellende is welkom. Maandag zomerconcert De muziekvereniging Concordia geeft maandagavond om zeven uur een zomerconcert in de mu- zieknis naast het gemeentehuis. Hopelijk is 't dan ook een zomerse avond. Minder bloed door bruiloften De bloedafname-avond van het Rode Kruis leverde vrijdag in de Druiventros 160 flessen bloed op. Dat was minder dan de vorige keer, maar twee grote bruiloften waren waarschijnlijk de oorzaak van dit kleiner aantal donors. Het Rode Kruis spreekt daarom toch van een prachtig resultaat. De Smalstadfeesten hebben 't tot nu toe prima met het weer getrof fen, maar de voetbalwedstrijd tussen Oud-Smerdiek en Oud-de Meeuwen was daarop vrijdag avond duidelijk een uitzondering. Het regende flink, waardoor niet alleen de voetballers en de toe schouwers maar ook de muziek vereniging Euterpe een nat pak opliep. Niettemin was er nog een behoorlijk aantal toeschouwers, die de sfeer van twintig jaar gele den weer wilden proeven. Toen speelden Smerdiek en de Meeu wen in Goes een beslissingswed strijd om het kampioenschap in de vierde klas. Van het voormalige team uit Zoutelande waren vijf spelers present. De overigen wa ren van een jongere generatie en dat was ook te merken. De Meeu- wen waren beter op elkaar inges peeld en namen in de eerste helft een 0-2 voorsprong. Na rust werd het 0-3 voordat Kees van den Hoek bij een aanval'in derde in stantie raak schoot: 1-3. Cor van Houdt, die ook de paal raakte verkleinde de achterstand tot 2-3. Kees Bijl maakte in het doel plaats voor Flip Potter en via een buitenspelgoal maakte de Meeu wen er 2-4 van. Met een mooie actie van Ko Stoutjesdijk kwam Smerdiek op 3-4, maar in de laat ste minuut scoorden de Meeuwen opnieuw: 3-5. Tevoren had men "bij een leeg doel al twee keer naast geschoten. In de kantine werd het daarna nog gezellig met uitwisse ling van vaantjes en de prijsui treiking door oud-voorzitter A.L. Hage. De spelers van Oud-Smerdiek en oud-De Meeuwen voor de wedstrijd, die in een 3-5 overwinning voor de ploeg uit Zoutelande eindigde. (Foto gemeentelijke ontwikkeling Tholen).

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1985 | | pagina 9