Dierenarts Rinses geeft 't vee over aan W.Brons Zaterdag optocht Nieuw bedrijf wil 20-25 werknemers Smalstad dacht ook aan zieken Zijn er nu zelfs nog te weinig gediplomeerde L.T.S.-ers? MCCCCE^y urn Hulde voor jeugdleider 54 punten 8 EENDRACHTBODE Donderdag 27 juni 1985 Al 32 jaar zijn hart verpand aan Tholen Na 32 jaar met plezier op Tholen gewerkt te hebben, draagt dhr. A. Rinses(60) uit St. Maartensdijk per 1 juli zijn dierenartspraktijk over aan dhr. W. Brons(31) uit Tholen, die al twee jaar ingewerkt is. De spreekuren blijven voorlopig onveran derd totdat dhr. Brons zijn plannen rond heeft om op het kruispunt Kalfdamse- weg/Krokkeweg tussen Scherpenisse en Poortvliet een praktijk te vestigen. Fruitkweker Gigantisch Thoolse Dagen Vleeskeuring Paarden Melkcontrole Gemoedelijk Kunststoffenfabriek K P bouwt in Tholen B.V. Kunststoffenfabriek K P uit Bergen op Zoom wil tegenover Kyo glas op het Thoolse industrieter rein een nieuwe bedrijfshal bouwen, waar op betrek kelijk korte termijn zeker 20 tot 25 mensen werk kunnen vinden. Het nieuwe bedrijf krijgt financiële steun van Rijk, provincie en gemeente. Voor wat dat laatste betreft, beslist de Thoolse gemeenteraad maandagavond over een achtergestelde lening van 75.000 gulden. -■ Burgemeester Bouwenseschool St. Maartensdijk Het kan snel verkeren, heeft zelfs al heel wat eerder dan in 1985 Brederode opgemerkt, overigens zonde? dat "snel" er was tussengevoegd. Maar nü gaat het snel. Een paar jaar geleden nauwelijks emplooi voor gediplomeerde L.T.S.-ers, die meteen maar aan het werk wilden. Nu lijkt het zelfs of de Bouwenseschool ondanks het hoge aantal gediplomeerden te weinig werklustigen in de maat schappij stuwt. Toch een goed teken, maar zei onderwijswethouder J. Versluijs nog geen hoera roepen. Daarvoor is de vraag in feite nog wat te eenzijdig en blijven met name de dames nog wat op het zijspoor. Toch was er op de L.T.S. diploma-avond donderdag de groene draad van de meerdere mogelijkheden. Perspectief Geboorte Huwelijk Vreugde Goede vakman J i J Het bruidspaar Marcel Bocxe en Ellen Emmerzaal tijdens de sfeervolle Bourgondische zaterdagavond in St. Maartensdijk met het Jacoba-kannetje en de bruidstaart, geschenken van het feestcomité. Links de moeder van de bruid, rechts de moeder van de bruidegom. De trouwjapon was gemaakt van more-stof afgezet met zilvergalon. De binnenrok en de mouwen waren van kant. De bruid had ook een sluiertje. Het costuum van de bruidegom was eveneens van more. Marcel Bocxe sprak aan het einde van de Bourgondische avond nog een dankwoord, evenals comité-voorzitter T.C. Benou. Dhr. en mevr. Rinses blijven in het vertrouwde huis aan de Pro- vincialeweg, vlakbij Scherpenisse, wonen. "Ik heb de m'n hart ver pand aan Tholen en mijn vrouw ook", zegt scheidende dierenarts, die om gezondheidsredenen zijn praktijk overdraagt. Na de ramp van 1953, op de ver jaardag van z'n vrouw(30 juni), begon Rinses op Tholen. Eerst in Oud-Vossemeer. "Dierenarts Van der Maas was ziek en ik kreeg een oproep om voor hem waar te ne men. ik had de streek verkend en ik vond 't erg aantrekkelijk. In vijf minuten was de praktijk met het huis overgenomen. Later werd dierenarts Steendijk in Scherpe nisse ziek en deze deed zijn prak tijk ook over. Dat kon toen ge makkelijk, want het aantal paar den minderde, evenals de varkens voor de huisslacht." Rinses groeide op in Zaandam, waar zijn vader hoofd van de vleeskeuringsdienst was. "Een ro de gemeente, maar op Tholen heb ik de VVD helpen oprichten. Per toeval ben ik dierenarts gewor den. Ik wilde eigenlijk boer wor den of fruitkweker. Dan moest ik me echter binden en daar had ik als vrijdenker geen zin in. In Wa- geningen kon ik bosbouw gaan studeren, maar het duurde te lang voordat ik daar starten kon. In Utrecht kon ik meteen met de dierenarts-opleiding beginnen. De combinatie \/an wetenschap en praktijk vond ik leuk. Het am bachtelijke sprak me aan. Je moet 't vak nuchter bekijken, senti mentaliteit past niet. Verder heeft het platteland me geweldig aan getrokken en dat zat er ook achter bij de keuze voor dit vak." altijd wel een assistent. Mijn praktijk was ook stageplaats voor leerlingen. Door de drukte ben ik in vijftien jaar nooit met vakantie geweest, maar dat raad ik nie mand aan." Mevr. Rinses hielp dapper mee bij het spuiten tegen mond- en klauwzweer, e.d. en assisteert bij operaties. "Een vrouw is heel be langrijk in de dierenartspraktijk, bijvoorbeeld voor de telefoon- wacht, want je hebt veel met spoedgevallen te maken." De Thoolse dierenarts signaleert richtte ook de'eerste keizerssnede in Zuid Nederland. Dat was in Vrederust. Hij kwam wel meer buiten de gemeente door samen werking met Bergse collega,s. Zo was de Thoolse dierenarts 25 jaar bij de bekende Pinksterconcour sen te Kijk in de Pot. De Thoolse dierenarts was naast zijn werk nog op verschillende fronten actief. Lid van het alge meen bestuur van de maatschap pij voor diergeneeskunde, bes tuurslid van de prov. gezond heidsdienst voor dieren en voor- De dokter had na zijn opleiding alle provincies aangedaan voor waarnemingen e.d., behalve Zee land. Toch koos hij daarvoor, hoewel hij in 1953 ook een be noeming ontving als hoofd van de vleeskeuringsdienst in Vlagtwed- de. Die taak kreeg hij evenwel ook op Tholen, want op het platteland was dat verbonden aan de diere nartspraktijk. Zo was Rinses di recteur van het abattoir in Oud- Vossemeer, wat in een schuurtje ondergebracht was. De keuring in de kippenslachterij van Quist te Oud-Vossemeer was zeer inten sief.' Elke dag moest Rinses daar zijn wegens de heel strenge eisen aan de hygiëne. De kippen waren o.a. bestemd voor het Ameri kaanse leger in West-Duitsland. Toen 't te druk werd, nam de Thoolse dierenarts een assistent in diensti De vleeskeuring werd later gesa neerd tot heel Tholen en vervol gens gecentraliseerd in Middel burg, waardoor de deelfunctie voor de dierenarts verdween. Zo waren er in 32 jaar meer ver schuivingen in het werk. In 't be gin was de paardenpraktijk heel belangrijk, want die waren direct nodig voor het werk. Bij zieke be- drijfsdieren moest er snel gerea geerd worden. Veel sneller dan verwacht, verdwenen de paarden om plaats te maken voor tracto ren. Er zijn nu nog 133 grote en kleine paarden over. "De rundveestapel is wel gehand haafd, maar het stalgemiddelde is aanzienlijk gestegen van 9 naar 40. De kleintjes vallen nog meer af met de superheffing. Met de mestdieren erbij had ik op een gegeven moment 6700 dieren in m'n praktijk, die daarmee de grootste van heel Zeeland was. Vanaf het ochtendgloren tot 's avonds laat was je dan bezig met enten en tien bezoeken in een weekend was geen bijzonderheid. Je staat er alleen voor op zo'n ei land, al had ik in de winterperiode De nieuwe Thoolse dierenarts W. Rinse- (rechts) en zijn echtgenote. nog een grote verandering in de loop der jaren: de huisslacht van varkens. "In de Kalisbuurt in Oud-Vossemeer bijvoorbeeld sloeg je bij het enten geen huisje over. Iedereen had een varken en bakkers en molenaars waren van oudsher ook flinke varkenshou ders." Zijn er veel paarden en varkens verdwenen, aan de andere kant is er een geweldige toename van honden, katten, konijnen, e.d. "Als er vroeger een hond ziek was, liet men die de jachtopziener of de politie afmaken, dat was kosten besparend. Nu word je als die renarts veel meer met zieke huis dieren geconfronteerd en er is een gigantische hoeveelheid honden en katten. In de steden zijn er in verhouding nog meer." Werken met dieren levert ook ri sico's op. "Ik ben altijd voorzich tig geweest. Een klap krijg je alle maal wel eens en toen een Bels paard op m'n voet ging staan, bleek die gebroken te zijn. Een paard waarschuwt echter bijna altijd wanneer die gaat slaan, maar een koe niet. In 1949 heb ik een dreun voor m'n leven gekre gen bij een beroepsinfectie", ver telt Rinses. Dat was bij de abortusbestrijding. De dokter wilde Tholen abortus- vrij maken gezien de vele dood geboren kalveren, zieke koeien en de gevaren voor de mensen. Ook de kopziekte eiste in het voorjaar tientallen dode dieren. Daar bes teedde Rinses eveneens- veel aan- aandacht aan, zoals ook het ko pergebrek niet werd vergeten. Hij zette zich geweldig in voor de melkcontrole en de kunstmatige inseminatie. Dit in nauwe samen werking met de voorlichtings dienst. De Thoolse dierenarts had 't vertrouwen van de veehouders en fungeerde als schake 1 tussen hen en 'Goes'. Hij deed op dat gebied baanbrekend werk in Ne derland. Dat gold ook voor zijn cursussen veevoeding, gezond heidsleer en verloskunde. Als er op Tholen een koe moest kalven, werden de cursisten telefonisch gewaarschuwd of opgehaald om in de praktijk les te krijgen en dat sloeg geweldig aan. Rinses ver- Brons (links) met zijn voorganger A. zitter van de arbitragecommissie. Hij zette zich ook in voor de wie lerronde in Oud-Vossemeer, het Groene Kruis en de Eendracht- ruiters. Nog steeds hebben dhr. en mevr. Rinses paarden. Ze gaven de stoot voor een vereniging van warm- bloedpaarden en samen met L. Istha, A.C. van Heusden en G.A. de Hond werd de eerste fokvee- dag uit de grond gestampt. "M'n vrouw heft er heel wat voor afge reden om de Thoolse Dagen te stimuleren. Ze deed met name het handels- en mestvee. Na de koei en kwamen later ook de schapen en geiten. We hebben ons beste beentje voorgezet", aldus dieren arts Rinses. Dhr. Brons(getrouwd, 2 kinde ren), die in juli 1983 naar Tholen kwam, neemt de praktijk per 1 juli over. Hij komt uit Harderwijk, waar zijn vader een gemengd be drijf had met veehouderij als be langrijkste onderdeel. Zijn oudere broer werd opvolger en Willem mocht en kon studeren. "Dieren arts is een doe-vak, je bent prak tisch bezig en dat trok me wel." In 1979 studeerde hij af in Utrecht, waarna Brons in verschillende praktijken ervaring opdeed. Er is een grote werkloosheid onder dierenartsen, zodat hij bijzonder ingenomen is met z'n Thoolse praktijk. Via een bemiddelings bureau kwam hij op 't eiland te recht. "De bevolking komt veel overeen met die van de Noord- West Veluwe. 't Gaat er gemoe delijk aan toe, je hoort er zo bij", zegt de nieuwe Thoolse dieren arts, die nog assistentie krijgt bij spreekuren en operaties van mevr. Rinses. Voor de recente affaire in Brabant met groeihormonen hebben de beide dierenartsen geen goed woord over. "Met zaken die de gezondheid betreffen, moetje op passen. Daarom is er voor deze zaak een strenge straf nodig", zegt Rinses. "Het is enkel om geldelijk gewin gebeurd. Nederland zit als exporterend land in een glazen huis, zodat je dergelijke zaken ver buiten dient te houden", is de mening van Brons, per 1 juli de nieuwe Thoolse dierenarts. - Hierlangs afknippen Lijst van deelnemers aan historische optocht op 29 juni te Sint- Maartensdijk, in het kader van de viering 500 jaar Smalstads- rechten Landelijke Rijvereniging en Ponyclub "Eendrachtruiters" Thema: Paardenvolk (kleine groep) Stichting "Thoolse Dagen" Thema: de boer in vroeger tijden (wagen) Eilandelijke volksdansgroep "Dodi-Dodi" Thema: De Smalstaddansers (grote groep) Personeel supermarkt P. Groffen Thema: De dorpskruidenier (grote groep) Muziekvereniging "Euterpe" Thema: De Smalstadse Blazers (grote groep) Willy Koopman Co. Thema: Bruiloftsgasten (paar) Peuterspeelzaal't Hummeltje" Thema: De vrolijke vissertjes (wagen) Bejaardenverzorgingstehuis "Sint-Maartenshof" Thema: Bejaardenzorg door de eeuwen heen (wagen) Buiten mededinging: Muziekgezelschap "de Treuzelaers" Arie de Viet en consorten Thema: De paupers (kleine groep) Personeelsvereniging gemeente Tholen Thema: Als het publiek zich vergaapt, moet het stil zijn, want de gemeente (wagen) Familie Tasma 3. 4. 5. 6. 7. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Thema: Ouderwetse familie (kleine groep) Camping Groffen Thema: Rekreatie Toen en Nu (wagen) Openbare Kleuterschool "De Kubus" Thema: 'K Heb mijn wagen vol geladen (wagen) Openbare kleuterschool "De Kubus" Openbare lagere school "de Rieburch" Thema's: Rond burcht en kasteel, beleefde men vroeger veel (wagen 1 Buiten mededinging: Muziekgezelschap "Zootje Ongere geld" Openbare lagere school "de Rieburch" Thema: Een klas zoals het was (wagen) Openbare lagere school "de Rieburch" Thema: De klokkendieven (wagen) Eeuwen geleden, tijdens de Hoekse en Kabeljauwse Twis ten was het dat Yerseke de klokken misten Na een wilde vaart worden ze nu in Smerdieck bewaard Openbare lagere school "de Rieburch" Thema: Van koren tot brood (wagen) Lenno en Mariska Vermaas Thema: Op weg naar de "markt" (paar) Familie Van Tiggele Thema: de kiekjesmaekers (paar) Coba Sturris Thema: bruiloftsgaste (enkeling) Zuidelijke Landbouwmaatschappij en Plattelandsvrouwen Thema: Alienora van Borselen brengt de stadsrechten naar Smerdiek (wagen) Toneelvereniging A.I.O.S. Thema: Smerdiek in vroeger eeuwen (kleine groep) Duo onbekend Thema: De beulen van Smerdiek (paar) Kruisvereniging Tholen en Sint-Philipsland Thema: Uw kruiswerk vroeger en nu (wagen) Buiten mededinging: Muziekgezelschap "de muzikale krabbetjes" Gemeentelijke Burgemeester Bouwenseschool voor Lager technisch Onderwijs Thema: Jong geleerd is oud gedaan (wagen) Brandweerkorps Sint-Maartensdijk Thema: De Smalstadpompiers (kleine groep) Buiten mededinging: Muziekgezelschap: "De Knorhanen" Aandeelhouder/directeur is ing. H.A. Prince die volgens b en w een duidelijke ervaring heeft als be drijfsleider. Hij ontwikkelde een nieuw kunststofprodukt dat in de vorm van een patent is be schermd. De produkten worden toegepast in glas- en waterlei dingnetten en in de chemische in dustrie. K P verzorgt de kunst stofbewerking zelf, maar de tradi tionele draaiactiviteit wil hij uit besteden. Deskundigen voorzien een groot afzetgebied. Volgens het ondernemingsplan is de voorbe reiding deskundig en gefundeerd. De rijksnijverheidsdienst en N.M. B participatie gaven posi tieve adviezen, waarbij alleen ge pleit werd om de verkoop in sa menwerking met grote marktaan- bieders te doen. Financieel doen N.M.B. participatie, Holland Venture en de Stichting Stimulans mee. Het Rijk heeft wegens het bijzonder vernieuwende karakter een aanzienlijk technisch-ontwik- kelingskrediet verstrekt. B en w schrijven, dat van concur- rentie-verstoring geen sprake is. "Financiële ondersteuning -ter wille van de duidelijkheid: geen subsidie - lijkt bij uitstek voor dit bedrijf op zijn plaats", aldus b en w. - - Het comité Viering 3)0 jdar Smalstadsrechten dacht ook aan de zieken die buiten St. Maartensdijk verpleegd werden en daardoor de feestelijkheden moesten missen. In historische kleding brachten de dames T.M. Breure-de Wilde (links) uit St. Maartensdijk en A. Saris (rechts) uit Stavenisse een fruitmandje met de herinneringsbeker 3)0 jaar Smalstad die ook alle schoolkinderen hadden gekre gen, bij dertien patiënten. Drie in Vrederust, vier in het algemeen Burger Gasthuis en zes in Lievensberg, onder wie dhr. Joh. v.d. Werf (zie foto). Zowel op de ziekenkamers als in de hal werden de dames door patiënten en verplegend personeel bewonderd wegens hun fraaie kleding. Voor de L.T.S. diploma uitreiking waren ér dan weliswaar geen 350 ouders en genodigden gekomen, zoals vorig jaar het geval was, maar het overblijflokaal was toch opnieuw "leuk vol", zoals de di recteur A. Meloen het zei in zijn welkomstwoord. Daaronder een vertegenwoordiger van het leer lingwezen en oud-L.T.S. leraar Meeuwsen. De directeur wist dat de geslaagden voor het diploma flink hadden aangepakt, al zijn er ook daarin altijd nuances. In deze tijd van met name vraag naar "hooggeleerde" technici ben je er niet met het L.T.S.-diploma, al zijn er ook daarmee al meteen mogelijkheden, maar in feite moet de trein nog wel verder. Beschouw het eerder als een tussenstation, vond dhr. Meloen. Hij was er ze ker van, dat ook de ouders inge nomen zullen zijn met het be haalde succes en dankte meteen zijn staf voor de grote inzet. Die dank voor directie en perso neel was er ook van het bestuur van de Burgemeester Bouwense school bij monde van wethouder Versluijs. Hij vond dat het resul taat er mag zijn. Van de 93 kandi daten, zijn er 86 meteen geslaagd DORPSWEG 11 SCHERPENISSE TELEFOON 01666-2639 Advertentie LM. Het bruidspaar Cenny Tichem/Marian den Braber uit St. Philipsland is vrijdagmiddag na de huwelijksvoltrekking door burgemeester T.A. Vogel flink met confetti bestrooid. Op die manier en' met erebogen brachten de E-pupillen van de voetbalvereniging NOAD '67 hulde aan hun jeugdse- cretaris met zijn bruid. en er komen nog herkansingen. Zo'n percentage geslaagden komt niet zo dikwijls voor. Sommigen studeren verder, anderen pogen werk te vinden en ook in dat op zicht mag er meer hoop zijn dan tevoren. Immers, deze school heeft bij het bedrijfsleven een goede naam en zodra het bij de bedrijven economisch wat aan trekt en dat doet het, zit een L.T.S.-gediplomeerde van deze school aardig in de markt. De wethouder van onderwijs ging even nader in op berichten en ge ruchten rond fusies bij het voort gezet onderwijs op Tholen. Ook hier zal immers een antwoord ge geven dienen te worden op de onderwijsontwikkeling. "We moeten ons niet buiten de goot manoevreren. Maar bij de tijd blijven. Met als.voornaamste doel zoveel mogelijk van het voortge zet onderwijs in eigen regio hand haven. Dat zal toch betekenen dat de koppen bij elkaar gestoken moeten worden", vond wethouder Versluijs. Met een felicitatie voor gediplomeerden en voor de ou ders hoopte de onderwijsbestuur- der dat het voortgezet onderwijs op Tholen kan worden besten digd. De directeur sloot hierbij aan met er op te wijzen, dat het nodig is om de ouders op de hoogte te houden van wat er gaande is op het gebied van het voortgezet onderwijs. Men moet het niet alleen maar uit de krant vernemen. De voorzitter van de oudercom missie, C. Vroegop, kon uit prak tische overwegingen constateren, dat het ook voor menig ouder een vreugdevolle avond is. Een ver lichting voor menigeen, dat hef diploma er toch kwam. Hij hoopte dat men de verworven kennis in praktijk zou kunnen brengen, hetzij direct hetzij later. Hij wees er voorts op, hoe zowel de lande lijke als de plaatselijke overheid er alles aan doet om met name schoolverlaters "onder dak" te brengen. Het tweede bedrijfsver zamelgebouw kan daartoe in deze omgeving mede een steentje bij dragen. Hij wenste namens de oudercommissie de verder stude renden veel succes toe en dankte directie en al het L.T.S.-personeel voor pvang en lesgeving. Hij hoopte dat de gediplomeerden toch aan de Burgemeester Bou- wense School goede en blijvende herinneringen overhouden. Met de dikke tachtig diploma's werd voor de uitreiking nogal wat tijd ingeruimd. Bovendien had de directeur voor elk een persoonlijk woord, al kon het voor de een wat ruimer zijn, maar moest het toch wel beperkt worden wegens het aantal. De secretaris van de exa mencommissie, schooldecaan J.M. de Kerf, vond het laatste schooljaar voor de afstuderenden bijzonder levendig. Daaraan is met name de staatssecretaris van onderwijs Ginjaar schuldig. Plot seling mocht een 7e vak meetellen binnen de 6 al eerder verplichte vakken. Daardoor zijn een aantal L.T.S.-ers op 7 en anderen op 6 vakken geslaagd. Wel was daar door de kans van slagen toegeno men en daarom is het ook wat moeilijker het percentage af te zetten tegen vorige jaren. De school maakt nogal wat tijd vrij voor onderzoeken, zo vervolgde de decaan van de L.T.S. Dat men hier zo'n anderhalve maand bezig is met eindexamens is in schrille tegenstelling tot de cursisten voor algemeen vormend onderwijs, die binnen 2 weken klaar zijn. De Sint Maartensdijkse L.T.S. heeft goede contacten met talrijke organisaties in zowel het bedrijfsleven als met andere organisaties, waarmee de leerlingen te maken kunnen krij gen. Ook De Kerf vond dat de werkgelegenheid aantrekt. Een bijeenkomst bij Fokker wees uit, dat deze L.T.S. er best afkomt. In dit verband werd Clement Burger met zijn diploma mechanische techniek in het zonnetje gezet. Onder welke omstandigheden en onder welke mogelijkheden ook, blijft het altijd belangrijk een goede vakman te zijn, zo hield De Kerf iedereen voor. Poog toch boven de middelmaat uit te ko men. Zeker is in deze tijd, dat Zoals voorheen, maar door de omvang dit keer toch wat be perkt, had directeur A. Me loen voor elke geslaagde toch weer een apart woord. Dat mondde niet zelden uit in hi lariteit, zonder dat daarvan de geslaagde de dupe werd. Toch vergiste hij zich een keer, toen hij Piet Ridderhof uit Sint Annaland roemde als de ge diplomeerde en toekomstige M.J.S.-cursist die de meeste (54) punten verzamelde. Piet had namelijk nog een collega in de persoon van Addy de Hond uit Sint Maartensdijk. Hij deed de 500-jarige Smal stad eer aan met een gelijk aantal punten als Piet Rid derhof. Daarnaast waren er trouwens verschillenden met slechts 1 punt (53) minder. Dat is als het ware nog even goed. In de vorige week al gepubli ceerde lijst van de L.T.S. ge diplomeerden viel Kees Reijngoudt uit Sint Philips land (afd. bouwtechniek) uit de boot van de zetter van de krant. Hierbij volgaarne her stel van die vergissing. hooggekwalificeerde lassers altijd goed aan de bak komen. Belang rijk blijft voor ieder individueel, dat men plezier heeft in zijn werk, zo zei De Kerf. Dat vond ook di recteur Meloen, die het officiële gedeelte afsloot met de aanspo ring dat toch iedereen in de maatschappij de schouders er on der dient te zetten, waar men ook terecht komt. Hij verheelde hele maal niet, dat er ook in het eind diplomajaar op school grote en kleinere problemen waren. Daar tussendoor is toch dat diploma gehaald. Daarmee nogmaals ge feliciteerd, zei de L.T.S.directeur. Er kwam een antwoord van Joop Snoep uit Sint Annaland namens alle geslaagden, die vond dat 4 op zich toch wel lange jaren achteraf vreugde opleveren. Hij hoopte dat de L.T.S. te Sint Maartensdijk een blijvende goede toekomst tege moet zou gaan. Daarna was er de spreiding met klasse met geneug ten, overleg en zonodig aanmel ding voor een Vervolg. v v

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1985 | | pagina 8