THOLENDERWIJS kassa-assistente schoonhoud(st)er informatierubriek van de gemeente tholen MAANDAGAVOND VERGADERT DE GEMEENTERAAD PRINSES MARGRIET IN STAVENISSE EN SINT-MAARTENSDIJK DE GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST: EEN ZAAK VOOR ONS ALLEMAAL! WAT LIGT TER INZAGE? HINDERWET: KENNISGEVING BEKENDMAKING ONTWERPBESCHIKKING HINDERWET: KENNISGEVING BE- KENDMAKING BESCHIKKING Donderdag 27 juni 1985 EENDRACHTBODE 5 SPREEKUUR BEN W IN EEN LAGERE VERSNELLING SPREEKUUR WONINGSTICHTING Redactie: Voorlichtingsambtenaar Gemeentehuis Tholen Markt 1 -5 Sint Maartensdijk Tel 01666-2955 Maandag 1 juli a s. vergadert de Thoolse gemeenteraad om 1 9.30 uur in het gemeentehuis te Sint-Maartensdijk. Deze vergadering is zoals altijd openbaar Elke belangstellende is van harte welkom. Op de agenda staan onder meer de navolgende onderwerpen: Bestemming overschot begroting dienstjaar 1984; De begroting voor het dienstjaar 1 984 laat een overschot zien van 1.033.000,—. Daarvoor zijn een aantal oorzaken aan te wijzen: de rente en afschrijving van een aanta I investeringen waartoe in 1 984 werd besloten drukken slechts gedeeltelijk op het dienstjaar; in de rekening 1983 is ƒ840.000,— extra afgeschreven op de uitbreiding van het gemeentehuis. In de oorspronkelijke begroting was daarmee geen rekening gehouden, waardoor een bedrag van 65.000,— is vrijgekomen; er is een rentevoordeel ontstaan van 276.000,— terwijl voorts een aantal restant kredieten zijn afge voerd, omdat de werkelijke uitvoeringskosten lager waren dan de desbetreffende ramingen. De raad wordt voorgesteld van het over schot voor een bedrag van 791.700,— extra af te schrijven op kapitaaluitgaven, ƒ238.000,— te .reserveren voor de restauratie van de molen te Sint-Maartensdijk en de post voor onvoorziene uitgaven te verhogen met 3.400,—. - Gemeentegarantie woning Korte Vest 21 (Sint-Maartensdijk); Op 1 9 maart 1981 is voor de aankoop van de woning Korte Vest 21 gemeentegarantie verleend. Aangezien de eigenaar niet meer aan zijn financiële verplichtingen voldeed is de woning onlangs in het openbaar verkocht voor 66.000,—. Op de totale schuld van de woningeigenaar aan de bank is sprake van een tekort van 64.627,07, waarvoor de gemeente thans is aangesproken. De raad wordt voorgesteld dit bedrag beschikbaar te stellen. - Slopen voormalig bibliotheekgebouw Sint-Annaland; Uit onderzoek is gebleken dat het voormalig bib lotheekgebouw aan het Crooswijck in Sint-Annaland in een zodanig slechte staat ver keert dat het aanvankelijke plan om het gebouw een andere be stemming te geven niet kan worden verwezenlijkt. De situatie was echter zodanig dat inmiddels tot sloop is overgegaanDe raad wordt gevraagd het daarmee gemoeide geld alsnog beschikbaar te stellen. - Aanpassingen "Meulviiet" te Tholen; Onlangs is besloten het horecagedeelte van sport- en gemeen schapscentrum "Meulviiet te verpachten. In verband daarmee zijn enkele voorzieningen nodig: aanbrengen van een rolluik waardoor het horecagedeelte afsluitbaar wordt en wijzigingen in de schake ling voor de verlichting van sporthal en foyer. De raad wordt ge vraagd een bedrag van 1 2.000,— beschikbaar te stellen. - Vernieuwen dak zaal 't Veer te Oud-Vossemeer; De muziekvereniging te Oud-Vossemeer kocht enige tijd geleden zaal 't Veer. De onderhoudsstaat van de zaal laat nogal te wensen over. De vereniging wenst onder meer vernieuwing van het dak en van de toiletkozijnen, de isolatie van de waterleiding en enkele andere voorzieningen. Met het oog op de samenhang van het ge meentelijk beleid stellen burgemeester en wethouders voor alleen de materiaalkosten t.b.v. de reparatie van het dak te subsidiëren. Restauratie voormalig gemeentehuis Voorstraat 42 Stavenisse; Bij de vaststelling van de begroting 1 985 is er vanuit gegaan dat de restauratie van het voormalig gemeentehuis Voorstraat 42 te Sta venisse dit jaar zal worden uitgevoerd, ook wanneer er geen rijks subsidie zal worden verkregen. Wel is rekening gehouden met een financiële bijdrage van 5% van de subsidiabele kosten door de provincie. Eerst in september is de hoogte van dit bedrag bekend. De uitvoering van het restauratieplan is intussen wel verder voor bereid. De Rijksdienst voor de Monumentenzorg gaat ermee ak koord dat de restauratie als leerling-bouw plaatsproject door een Thools bedrijf wordt uitgevoerd. De raad wordt voorgesteld de be nodigde gelden beschikbaar te stellen. Burgemeester en wethouders van Tholen roepen sollicitanten op voor de functie van aan het zwembad "De Spetter" te Tholen. Periode van tewerkstelling: 15 juli tot en met 24 augustus 1 985, van maandag tot en met zaterdag van 's morgens 10.00 uur tot 13.30 uur. Salariëring volgens de minimum-loon rege ling (jeugdloon). Zij die belangstelling hebben voor deze functie worden verzocht hun sollicitatiebrief te richten aan het college van burgemeester en wethouders, Markt 1-5, 4695 CE Sint- Maartensdijk, binnen 1 Odagen na verschijning van dit blad. Burgemeester en wethouders roepen sollicitanten op voor de functie van van twee lokalen van de openbare en bijzondere basisscholen te Oud-Vossemeer. Aanstelling vindt voorlopig plaats in tijdelijke dienst. Aantal uren per week 10. Salaris op 21-jarige leeftijd 525,26 bruto per maand. Inlich tingen worden verstrekt door de heer B.J. van Olffen, ambte naaronderwijszaken, tel. (gem.huis) 01 666-2955. Sollicitaties te richten aan burgemeester en wethouders van Tholen, Markt 1-5 4695 CE Sint-Maartensdijk, binnen 7 dagen na verschij ning van dit blad. Bouw transformatorstation op industrieterrein te Sint-Maar- tensdijk; Ten behoeve van de electriciteitsvoorziening van met name het eerste en tweede bedrijfsverzamelgebouw op het industrieterrein te Sint-Maartensdijk, alsmede voor de aardappelhandel Van Houdt, dient een transformatorstation te worden gebouwd. De kosten excl. omzetbelasting bedragen 118.300,—. De raad wordt gevraagd dit bedrag vrij te maken. Startsubsidie motor- en fietscrossclub "T.M.C.C."; De motor en fietscrossclub "T.M.C.C." heeft om een startsubsidie gevraagd a femede om opname van hun vereniging in het program ma van welzijnsaktiviteiten voor 1 985. De raad wordt voorgesteld een startsubsidie te verlenen van 11 50,— en voorts de vereniging alsnog op te nemen in het programma van welzijnsaktiviteiten 1 985 tot een maximaal berekend subsidiebedrag van 2.200,—. Startsubsidie handbalvereniging "Tholen"; Eind 1984 werd de handbalvereniging "Tholen" opgericht. De vereniging vraagt nu een startsubsidie alsmede opname van hun vereniging in het programma van welzijnsaktiviteiten voor 1985. De raad wordt voorgesteld een startsubsidie te verlenen van 900,— en voorts de vereniging alsnog op te nemen in het pro gramma van welzijnsactiviteiten 1 985 tot een maximaal berekend subsidiebedrag van 1.560, Bestemming voormalige oesterputten van "Bonafides" te Tho len; Reeds bij de vaststelling van het bestemmingsplan "Stadskern Tholen" is uitvoerig gesproken over de bestemming van het voor malig oesterputtenterrein van Bonafides te Tholen. De gedachten spitsten zich toe tot een bescheiden evenemententerrein. Het thans uitgewerkte plan voorziet allereerst in de aanleg van een trapveld, wék veld een multifunktioneel gebruik kan worden toegedacht: kindervakantiespelen e.d. De aansluitende grond wordt open ge houden om andere gebruiksmogelijkheden niet uit te sluiten. Wel is een verbetering van de toegang voorzien door de aanleg van trap pen nabij de Bosstraat en de jachthaven. De raad wordt gevraagd het benodigde krediet beschikbaar te stellen. Vaststelling plan van scholen 1986/1987 t/m 1988/1989; De Wet op het Basis onderwijs bepaalt dat de raad jaarlijks voor 1 oktober een plan van nieuwe scholen vast moet stellen. Het plan bestrijkt de drie volgende schooljaren. Het plan dient niet vastge steld te worden als aan een drietal voorwaarden wordt voldaan. Een daarvan is als er geen verzoeken om opneming in het plan zijn binnengekomen voor nieuwe scholen. Het bestuur van de Montes- sori-vereniging Tholen heeft evenwel een dergelijk verzoek inge diend. Het bestuur verzoekt met inagng van 1 augustus 1 986 voor bekostiging in aanmerking te komen. Aangezien men aan de te stellen voorwaarden voldoet (voldoende leerlingen, binnen een af stand van 5 kilometer geen school van dezelfde richting aanwezig e.d.) wordt de raad voorgesteld het plan van scholen voor genoem de periode vast te stellen met opneming van een Montessori-basis- school in de kern Tholen. Verkoop van fabrieksgebouwen te Sint-Maartensdijk; De direktie van het vorig jaar te Sint-Maartensdijk opgestarte bedrijf Onion Specialties B V. heeft te kennen gegeven de fabrieksgebou wen aan de Nijverheidsweg niet langer meer van de gemeente te huren, maar tot verwerving van de gebouwen over te willen gaan. Het gaat goed met het bedrijf getuige het feit dat de fabrieksge bouwen opnieuw moeten worden uitgebreid en binnenkort wordt overgegaan tot het instellen van een tweeploegendienst. De optie op aankoop van het fabriekscomplex ligt besloten in het destijds aangegane huurkontrakt. Bepaald is dat bij het afstoten van het complex door de gemeente noch winst, noch verlies optreedt. De raad wordt voorgesteld tot verkoop over te gaan. Verstrekken achtergestelde lening aan K P te Bergen op Zoom; De direktje van B.V. Kunststoffenfabriek K P te Bergen op Zoom heeft te kennen gegeven een bedrijf te willen opstarten in onze gemeente en naar verwachting meer in het bijzonder op het indus trieterrein te Tholen. Het bedrijf heeft een nieuw kunststofprodukt ontwikkeld, welk produkt in de vorm van een patent is beschermd. Het vestigen van dit nieuwe bedrijf is met alle gebruikelijke waar borgen omkleed (ondernemingsplan, toetsing door de Rijksnijver- heidsdienst en ministerie van Economische Zaken, marktonderzoek e.d Er is een stuk vertrouwen uitgesproken ten aanzien van de technische en commerciële haalbaarheid van de nieuwe onderne ming. De heer Prince, aandeelhouder/direkteur van de onderne ming heeft aan de vestiging een voorwaarde gesteld en wel het verstrekken van een achtergestelde lening door de gemeente. Het bedrijf zal aanvankelijk starten met een 10-tal werknemers maar zal indien de plannen slagen op relatief korte termijn werk bieden aan zeker 20 tot 25 werknemers. Financiële ondersteuning -ter wille van de duidelijkheid: geen sub sidie- lijkt bij uitstek voor dit bedrijf op zijn plaats, aldus burge meester en wethouders. De raad wordt voorgesteld een achterge stelde lening te verstrekken. Aanleg wandelgebied in het natuurgebied "de Pluimpot"; Bij verschillende gelegenheden is de wens tot uitdrukking gebracht om de wandelgelegenheid in het natuurgebied "de Pluimpot" te verbeteren en te voltooien. Feit is dat slechts een beperkt deel van dit interessante gebied kan worden bezocht. In overleg met Staats bosbeheer, eigenaar van het gebied, is een plan ontwikkeld dat voorziet in de verbetering van de wandelvoorzieningen. Reeds geruime tijd wordt met de consulent voor de openluchtre- kreatie overlegd over de subsidiëring van dit projekt. In een recent gesprek is tot uitdrukking gekomen dat het budget voor recreatie projecten in de provincie Zeeland de eerstkomende jaren zeer be perkt zal zijn als gevolg van een wijziging in het rijksbeleid. Uit gangspunt van dat gewijzigde beleid is dat een belangrijk accent wordt gelegd op de subsidiëring van recreatie-projecten in de Randstad. Gelet op het feit dat daarnaast ook vanwege de consulent andere prioriteiten worden gesteld, zoals de verbreding van de Gorishoeksedijk en de verbetering van de trailerhelling, moet der halve worden vastgelegd dat de reeële kansen op een subsidie voor dit werk binnen een tijdsbestek van 4 5 jaar moet worden uitge sloten. Burgemeester en wethouders vinden het, gegeven die om standigheden, verantwoord de met de uitvoering gemoeide inves tering te financieren uit het fonds "recreatieve voorzieningen". De raad wordt voorgesteld tot uitvoering van het werk te besluiten en de benodigde gelden beschikbaar te stellen. De eerstvolgende spreekuren van de leden van het college van burge meester en wethouders Vinden plaats op maandag 1 juli 1 985 in het gemeentehuis te Sint-Maartensdijk. Burgemeester E. Baerends en de wethouders L.J. Koopman, J. Versluijs en P. van Schetsen houden hun spreekuur van 11.00-1 2.00 uur. Wilt u op een ander tijdstip met een van de collegeleden spreken, belt u dan even naar het gemeentehuis, telefoon 01 666-2955, toestel 21 5. Dit laatste klonk als een soort verwijt. Alsof ze zeggen wilde: als direc teur moet je het toch zeker weten. Jawel, maar wat moest hij dan weten?". 'Tk heb vanmorgen toen ik het terrein optrred, geconstateerd, dat de portier niet op zijn post was, dat de machines stilstaan en er blijkbaar niet gewerkt wordt en dan men zelfs op het kantoor geen zin heeft om te werken. En wat zijn de redenen daarvan?" De vrouw knipperde met haar ogen. "Weet U het werkelijk niet, meneer? Maar de zaak is immers op de fles? Vandaag moeten de lonen uitbetaald worden, maar we weten al van de Bank, dat ze geen cent krediet meer geven, dat er al een schuld is van anderhalf miljoen enne... meneer Bouman Gruijters is niet te bereiken. De personeelschef is al een half uur bezig, maar zijn huis geeft geen gehoor. Enne... ze wees met haar vinger naar het raam, waardoor met het rode dak van een grote woning naast het fabrieksterrein zichtbaar was meneer Vaandonk is ook niet thuis. En kele mensen van de smederij zijn naar zijn woning gegaan. Zijn wagen staat niet in de garage, dus... Er is niemand. Maar... wist u daar nou niets van?". Bernard van den Ogenaller moest gaan zitten, want hij wankelde naar Op vrijdag 28 juni brengen H.K.H. Prinses Margriet en Mr. P. van Vollenhoven een bezoek aan Sint-Maartensdijk. Een en ander in het kader van de viering van 500 Jaar Smalstadsrechten. In verband hier mede willen wij u een aantal zaken onder de aandacht brengen: Stavenisse Omstreeks 1 3.35 uur arriveert het Koninklijk gezelschap met het m.s. Helcherzee in de haven van Stavenisse. Er wordt afgemeerd aan een van de steigers tegenover de westelijke havendijk. Deze dijk dient als kijkplaats voor het publiek. Voor de schoo kinderen wordt een apart vak ingericht. Op het havenplateau wordt geen publiek toegelaten. De inwoners van Stavenisse, maar ook het van elders toegestroomde pu bliek wordt uitdrukkelijk verzocht geen auto's te parkeren op de Voor straat en Poststraat. Via deze route verlaat het gezelschap n.l. Stave nisse op weg naar Sint-Maartensdijk. De bevolking van Stavenisse en met name degenen die aan de route Voorstraat en Poststraat wonen wo iden vriendelijk verzocht de vlag uit te steken. Sint-Maartensdijk Omstreeks 13.55 uur komt het Koninklijk gezelschap aan in Sint- Maartensdijk en meer precies nabij de l.T.S. (Onder de Linden). Vanaf 1 1.00 uur zal de route waarlangs het gezelschap een rijtour maakt voor alle gemotoriseerd verkeer zijn afgesloten. Deze route is: Onder de Linden, Bloemenlaan, Frank van Borselenstraat, Jacoba van Beieren- straat, Oosterscheldestraat, Westvest, Korte Vest en Blauwstraat. Het is zaak dat deze route gehele verkeersvrij is. Parkeren aan deze route is niet toegestaan. De bewoners aan de route hebben inmiddels het ver zoek gekregen hun auto in een andere straat te parkeren. Omstreeks 14.30 uur zullen al b straten, behoudens de Markt, weer normaal bereikbaar zijn. Bezoekers van elders worden verzocht hun auto's te parkeren aan de Sportlaan of op een terrein aan de Sportlaan (voormalige T.B.I.) dat speciaal voor dit doel a te parkeerterrein beschikbaar is. De prinses en de heer Van Vo lenhoven brengen omstreeks 14 45 uur een bezoek aan de Markt. Op het Marktplein houdt de Stichting "Thoolse Dagen" een historische fokveedag. Tevens zijn een groot aantal nevenaktiviteiten georganiseerd: spinnen, stoebmatten, kwak zalver, waarzegger, nettenboeter, schapenscheerder, ringsteken, po nydemonstraties e.d. Het publiek kan vanachter de dranghekken het geheel goed volgen. Overigens begint de fokveedag reeds om 10.00 uur. Ook dan bent u reeds van harte we kom. Houdt u zich aan de aanwijzingen van politie en leden van ons comité en medewerkers van de Stichting "Thoo be Dagen". De bevolking van Sint-Maartensdijk wordt opgeroepen massaal de vlag uit te steken. Kijkplaats voor ouderen en gehandicapten In samenwerking met het bejaardenverzorgingstehuis "Sint-Maar- tenshof" en de A.N.I.B., afd. Tholen en Sint-Philipsland, wordt vóór Sint-Maartenshof een aparte kijkplaats ingericht voor bejaarden, ge handicapten, en personen die slecht ter been zijn. Deze mensen dienen echter wel tijdig (circa 1 3.30 uur) ter plaatse aanwezig te zijn. Haestinge Om circa 1 5.45 uur vertrekken Prinses Margriet en de heer Van Vol lenhoven per helicopter naar 't Loo. Dit vertrek is vanaf "Heastinge Het terrein van Haestinge is van 13.00 tot 16.00 uur niet bereikbaar voor het publiek. In verband hiermee is het zwembad "Haesringe" tot 1 6.00 uur gesloten. TERUGBRENGEN GEHUURDE KLEDING Op maandag 1 juli moet via ons comité gehuurde kleding worden ingeleverd. Dat kan van 14.00 tot 1 5.00 uur en van 1 9.00 t>t 2 Q00 uur in de evenementenzaal van Haestinge. Wilt u tevoren aan de hand van de aan u uitgereikte kledinglijst con troleren of het in te leveren kostuum kompleet is. HISTORISCHE OPTOCHT Zaterdag 29 juni vertrekt vanaf 1 5.00 uur een historische optocht door de Smalstad. De optoch foute is als volgt: Parallelweg, Zuidsingel, Molendijk, Keethil, Kaaistraat, Markt, Bloe menlaan, Alb. Schweitzerstraat, Pres. Kennedystraat, William Booth- straat, Jacoba van Beierenstraat, Frank van Borselenstraat, Westvest, Markt. Een vriendelijk verzoek aan de bewoners aan de optochtroute: Houdt de straat verkeersvrij, zodat de optocht een ongestoorde doortocht krijgt. Een tweede verzoek betreft de straatversieringen. Het is ons gebleken dat de aanvankelijk op 4.20 m. hoogte aangebrachte straatversierin gen hier en daar op een lager niveau zijn komen te hangen. Een en ander betekent dat een aantal wagens uit de optocht moeilijkheden zullen ondervinden. Wij verzoeken u de straatversieringen terug te brengen tot het niveau 4.20 m. Voor de lijst van deelnemers (in volgorde) verwijzen wij u naar een pagina elders in deze krant. De gemeente zorgt voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval. Tot nu toe legt de gemeente Tholen geen aparte belastingaanslag daarvoor op aan alle inwoners. In plaats daarvan mag huisvuil alleen meegegeven worden in van gemeentewege verkochte zakken. In de prijs van die zakken is een bijdrage voor het ophalen en verwerken begrepen. In de huis aan huis verspreide gemeentegids is onder het hoofdstuk "Gemeente" goed omschreven hoe de vuilnisophaaldienst werkt. Toch is blijkbaar niet iedereen daarvan helemaal op de hoogte. Daarom willen wij de regeling nog eens goed uiteen zetten, want het is, jammer genoeg, nodig geb teken strenger toezicht uit te oefenen. Daarom, heel in het kort, de volgende regels gelden: - U mag geen vuil aanbieden (langs de straat zetten) op andere dagen dan waarop het daar wordt opgehaald; - U mag alleen huisvuilzakken gebruiken, die van gemeentewege worden verkocht bij postkantoren en de secretarie; - U moet de huisvuilzakken goed gesloten aanbieden en zorgen, dat ze niet te zwaar zijn: (hoogstens 10 kg). - Naast de huisvui kakken mag U grof vuil meegeven (dat zijn alle zaken, die redelijkerwijs niet in een huisvuilzak kunnen). Daarvoor geldt een maximumafmeting van 1 25x60x60 cm en een maximum gewicht van 40 kg. Zaken, die zich daarvoor lenen dient U goed gebundeld aan te bieden. GROF VUIL IS DUS BESLIST NIET EEN DOOS, TON OF KUNSTMESTBAK, DIE GEVULD IS MET HUISVUIL, DAT IN EEN GEWONE HUISVUILZAK KAN. Wij wijzen er op, dat U strafbaar bent, wanneer u zich niet aan deze regels houdt. Omdat te vaak overtredingen plaats vinden moesten wij helaas besluiten, hierop strenger te gaan toezien. Zo nodig zal tegen overtreders proces-verbaal worden opgemaakt. DAAROM: HOUDT U AAN DE REGELS Nog deze week of uiter Ijk in het begin van de volgende week wordt in de gehele gemeente huis-aan-huis een folder verstrekt waarin een en ander nog eens uiteen wordt gezet. Voor overtreders mag die folder gezien worden als een laatste waarschuwing. En U weet: Een gewaar schuwd man telt voor twee. Het bestuur van de stichting "Beter Wonen" houdt elke maandag van 10.30-12.00 uur spreekuur in het gemeentehuis te Sint-Maartensdijk voor aanvragen om woonruimte. De woningstichting is telefonisch bereikbaar onder nummer 01 666-3359. 4e Planverandering bestemmingap bn "Buitengebied" (Tholen) ter inzage De burgemeester van Tho ten maakt bekend, dat ter secretarie der gemeente. Markt 1-5 (bureau ruimtelijke ordening en grondzaken) te Sint-Maartensdijk met ingang van 28 juni aan staande gedurende een maand voor een ieder ter inzage ligt het besluit van Gedeputeerde Staten van Zeeland van 7 mei 1 985, nummer 548/240, afd. 4 bur. r.o.v., waarbij goedkeuring is verleend aan de mede ter inzage liggende vierde planverande ring van het bestemmingsplan "Buitengebied" (Tholen). Ge durende bovengenoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Kroon door hen, die zich tijdig met bezwaren tot zowel de gemeenteraad als tot Gedeputeerde Staten hebben gewend. De beroepschriften moeten worden gericht aan H.M. de Koningin en kunnen worden ingediend bij de afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State te 's-Gravenhage. Sint-Maartensdijk, 27 juni 1 985 De burgemeester voornoemd, E. Baerends. Bouwen in afwijking van het bestemmingsplan Er is een aanvraag om vergunning ingediend door mejuffrouw C.P. Jansen, Anna van Bourgondiëstraat 54 te Sint-Annabnd voor het bouwen van een garage op het perceel kadastraal bekend Sint-Annaland, sektie G, nummer 891, plaatselijk ge merkt Anna van Bourgondiëstraat 54. Dit bouwplan is niet in overeenstemming met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Wij zijn voornemens met toepas sing van artikel 1 9 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, na verkregen toestemming van het kollege van Gedeputeerde Staten van Zeeland, een vergunning te verlenen voor het on derhavige bouwplan. Alvorens hiertoe over te gaan, stellen wij een ieder in de gele genheid om van 28 juni tot en met 11 juli 1985 schriftelijk bezwaar in te dienen bij ons kollege. De bouwtekeningen liggen gedurende deze termijn ter ge- meentesekretarie te Sint-Maartensdijk, afdeling gemeentelijke ontwikkeling, ter inzage. Sint-Maartensdijk, 27 juni 1 985. Burgemeester en wethouders van Tholen. Burgemeester en wethouders van Tho bn maken gelet op artikel 24, tweede lid, onder c, van de Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne bekend, dat zij voornemens zijn gunstig te beschikken onder oplegging van de nodige voorwaarden om gevaar, schade of hinder voor de omgeving te ondervangen op de aanvraag om een vergunning inge volge de Hinderwet van: de heren A.P.J, en A.G.M. Leemreijze, Provincialeweg 11a te Sint- Maartensdijk voor het uitbreiden of wijzigen van een mestvarkenssta I gelegen aan de Provincia teweg te Sint-Maartensdijk. De ontwerp-beschikking, alsmede de aanvraag en andere ter zake zijn de stukken liggen met ingang van 28 juni 1 985 gedurende een termijn van veertien dagen ter inzage op de secretarie van de gemeente Tholen te Sint-Maartensdijk van 9.00-12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur, a temede elke maandag van 17.00 tot 20.00 uur in de openbare bi bliotheek, Markt 58 te Sint-Maartensdijk. Vanaf 12 juli 1985 tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen het geven van de aangevraagde beschikking ligt bovengenoemde aanvrage en andere ter zake zijnde stukken elke werkdag ter inzage van 09.00 tot 12.00 uur. De aanvrager alsmede degenen die bezwaren hebben ingebracht naar aanleiding van de aanvrage en ieder die aan toont dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest, kunnen gedurende de hierboven termijn van veertien dagen gemotiveerde be zwaren inbrengen naar aanleiding van de ontwerpbeschikking. Dege ne, die een bezwaarschrift indient, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Een bezwaarschrift dient te worden gericht aan het kollege van burgemeester en wethouders van Tholen. De ingekomen bezwaarschriften worden mede ter inzage gelegd. Sint-Maartensdijk, 27 juni 1985 Burgemeester en wethouders van Tholen Burgemeester en wethouders van Tholen maken gelet op artikel 31 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bekend, dat door hen onder optegging van voorwaarden om gevaar, schade or hinder te ondervangen op 21 juni 1 985 eén vergunning is verleend ingevolge de Hinderwet, naar aanleiding van de aanvraag van Kuwait Petroleum Nederland B.V., Postbus 8300 Rotterdam voor het uitbreiden of wijzigen van een verkooppunt van motorbrandstoffen op een perceel gelegen aan de Ten Ankerweg te Tholen. De beschikking en alle ter zake zijnde stukken liggen met ingang van 28 juni 1 985 gedurende een maand ter sekretarie van de gemeente Tho len te Sint-Maartensdijk ter inzage, elke werkdag van 9.00 uur tot 1 2 .00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur, alsmede elke maandag van 17.00 tot 20.00 uur in de openbare bibliotheek. Markt 58 te Sint- Maartensdijk. Ingevolge artikel 44, tweede lid, van de Wet algemene Bepalingen Milieuhygiëne staat gedurende één maand na de datum van de ter visielegging beroep open bij de Kroon voor: a. de aanvrager b. de betrokken adviseurs c. degenen, die overeenkomstig artikel 20. 21 of 22. tweede lid, of 28 eerste lid, onder c, van de wet Algemene bepalingen Milieuhygiëne bezwaren hebben ingebracht. d. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest overeenkomstig artikel 20. 21 of 22 tweede lid of 28 eerste lid onder c van de Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne bezwaren in te brengen. De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 60A van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Het beroepschrift moet worden gericht aan Hare Majesteit de Koningin en worden gezonden aan de Raad van State, Afdeling voor de Ge schillen van Bestuur, Binnenhof 1, 2513 AA 's-Gravenhage. Het ver zoek tot schorsing of een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de afdeling voor de Geschillen van Bestuur van de Raad van State. De beschikkingen worden niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Sint-Maartensdijk, 27 juni 1 985 Burgemeester en wethouders van Tholen zijn bureau terug en viel in zijn stoe Met open mond keek hij naar de vrouw, die nog altijd in de deuropening stond. Geschrokken had ze zijn gang gezien en zijn val - want dat was het gewwest - in de stoel. "Is er wat met u? Ik zal een glas water halen..?". Een minuut later was ze er weer. Met een glas water. De man knikte en dronk. Het meisje hoorde zijn tanden tegen het glas klapperen. Met bevende handen zette hij zich neer. Langzaam begon hij de harde realiteit te beseffen: er was geen geld meer en de beide bazen waren er waarschijnlijk vandoor gegaan. Met wat ze zelf nog bezaten om althans eigen hachje te redden. Personeel en bedrijf in de steek latende. Grada Feit, al bijna acht jaar de privé-sekretaresse van de adjunct-directeur begreep nu wel, dat deze man totaal onkundig gebleven was van de op handen zijnde debacle, die al enige tijd boven de fabriek zweefde, alvorens haar te treffen. Maar nu was het dan ook raak. Op deze mooie maandagmorgen, de negen en twintigste mei. De maandelijkse betaling voor bijna tweehonderd man personeel in de fabrieken en veertig op de kantoren: geen geld meer, want de bank heeft de kraan dichtgedraaid. Zonder pardon. Van den Ogenaller denkt na. Dit kan niet waar zijn. Mij dunkt: men moet toch met de directeur van de bank kunnen praten'. Er is toch meer dan voldoende onderpand: de magazijnen liggen tot de nok vol met afgewerkte produkten: oliekachels in alle denkbare afmetingen. En gaskachels, gevel- en schoorsteenkachels en -haarden. Te kust en te keur. De Nehafa haarden hebben toch een goede naam? Vooral voor wat de kwaliteit betreft; Dit kan toch tiiet zo maar abrupt eindigen? En hoe komt het, dat deze toestand opeens is ontstaan? Noch Bouman Gruijters noch zijn zwager, de technische directeur Vaandonk heeft ooit met één woord over moeilijkheden in het bedrijf gesproken en nu blijkt de toestand opeens zo précair te zijn, dat er geen gekd is om de lonen uit te batelen. Snap dat nou maar! Want Vaandonk ontvouwde veertien dagen geleden nog zijn plannen tot opvoering van de gashaardenpro- duktie via een nieuw systeem: seriebouw aan de lopende band. Waarin inderdaad wel perspectief zat. Vooral nu menig mens overging van oliestook op aardgasverwarming. Je moet met je tijd meegaan, vond Vaandonk en hij was het er immers volkomen mee eens geweest? Een zucht slakend, kwam hij resoluut overeind. "Waar is de personeels chef?" vroeg hij. "Meneer Bollekers is in het kantoor van meneer Bou man Gruijters en telefoneert". Van den Ogenaller keek gepikeerd naar zijn sekretaresse. "Wat doet die man daar? Hij heeft er niets mee te maken". Ze haalde haar schouders op. "Hij is des duivels! Belt u hem maar, want ik durf niet naar hem toe te gaan". De man knikte enige malen ten teken, dat hij het begreep. "Zo. Is de toestand intussen al op een dusdanig niveau gekomen? Dan ga ik zelf wel naar hem toe". Door de gang lopend was de kamer van de oudste directeur maar enkele passen. De deur stond wagenwijd open, evenals de verbinding tussen het domein van de sekretaresse en het eigenlijke kantoor. Van den Ogenaller liep naar binnen en zag de chef in de zware leren leunstoel achter het bureau zitten. Om hem hee stonden enkele mensen. Uit de fabriek, maar ook van het kantoor. Chef Bollekers bleek met niemand in gesprek te zijn. De adjunct-directeur keek enige ogen blikken toe. De mensen hadden hem wel aangekeken, toen Van den Ogenaller binnenkwam, maar schonken verder geen aandacht aan hem. Ze luisterden naar wat de personeelschef af en toe door de microfoon zei of vroeg. Het was de adjunct-directeur niet helemaal duidelijk met wie het gesprek gevoerd werd, maar de ergste schrik was bij hem voorbij en hij herkreeg weer wat van zijn waardigheid. Zonder een woord te spreken liep hij om de mensen heen naar het bureau en drukte de haak van het telefoontoestel neer, zodat de verbinding tussen chef en dege nen aan de andere kant van de lijn opeens verbroken was. "Hallo... hallo.." riep de chef, die niets opgermekt had, "Hallo!"... Verrek, de verbinding is opeens verbroken.. "Hij keek rond en zag de man naast hem staan. "Ik weet niet, of het tot u doorgedrongen is, meneer Bollekers, maar u bevindt zich in het verkeerde kantoor". De ander had nog altijd de microfoon in de hand en legde die voor zich neer, waarna hij opnieuw begon te draaien. "Niks verkeerd.. Die sme rige schooier heeft geen enkel recht meer... die is 'm gesmeerd... God mag weten met hoeveel van ons geld! Ik sprak met de vertegenwoordi ger van de Bond en..". Opnieuw had Van den Ogenaller zijn hand op het telefoontoestel ge legd. Hij begon nu rood aan te lopen en wenkte met zijn hand naar de deur. "Mag ik U verzoeken? U bevindt zich in het verkeerde vertrek". De man kwam met een ruk overeind, een dreigende houding aanne mende tegen de adjunct-directeur. "Man, wat let me of ik sla je de hersens in? Nou?" Er waren mensen, die zich tussen het tweetal drongen. Om ongelukken te voorkomen. Maar Vah den Ogenaller vertoonde geen enkele vrees. "Wat U dit belet, meneer Bollekers is het feit dat ik vanaf dit ogenblik een der uwen ben. Want ik weet misschien nog minder dan u. Ik moest van mijn sekretaresse horen, wat er aan de hand is. En mag ik u rtogmaals verzoeken dit vertrek te verlaten?"

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1985 | | pagina 5