BON Dierenarts A. Rinses Dierenarts W. Brons POLUE RUIMT OP POLUE slecht geheugen Verhuisd Laat Uw drukwerk, onze zorg zijn. GEMEENTE SINT PHILIPSLAND JWlJiWWTOrJJHA MEDEDELING PRAKTIJKOVERDRACHT onder andere 25% korting Theedoeken Keukendoeken vanaf4.95 Baddoeken Sterk afgeprijsd vanaf.. 4.50 Ontbijtlakens Dekbedovertrekken Ai.A/ Molton dekens 2 pers. slechts... 10.95 Matrassen Dekens zuiver wol 20% korting Kinderspijkerbroeken5.- Kinder T-shirts 2 voor10.- Kindertruien 1 voor10.- sweatshirts+ 3 voor25.- Ribbroeken vanaf10.- Zomerbroeken restanten10.- en 45.- Sokken 4 paar voor10.- Overhemden ook korte mouw25% korting Heren costuums50% korting Heren pantalons20% korting Heren colberts 20% korting Dames dusters slechts25.00 Onderjurken enkel maat 4019.95 Damesslips 3 voor10.00 Dames tanga slips slechts2.95 Zowel bikini's als badpakken 25% korting Trainingspakken 25% korting Joggingpakken restantenhalve prijs Donderdag 27 juni 1985 EENDRACHTBODE 3 Vanuit het zonnige Tunesië bedanken wij de poorters der Smalstede Sint Maar tensdijk en alle bezoekers van de Bour gondische avond op 22 juni. Mede dankzij uw aanwezigheid en en thousiasme is onze bruiloft voor ons en voor vele anderen een geweldige bele venis en een onvergetelijke avond ge worden. Fam. M. Poot Schapenweg 13 BEKENDMAKING Burgemeester en Wethouders van Sint Philipsland maken ter voldoeniqg aan het bepaalde in artikel 31 van de "Wet algemene bepalingen milieuhygiëne" bekend, dat zij in hun vergadering van 18 juni 1985 hebben besloten aan het waterschap Tholen, Onder de Linden 7 in Sint Maartensdijk vergunning te ver lenen voor het oprichten en in werking hebben van een poldergemaal op een perceel aan de Abraham Wisseweg in Sint Philipsland, sectie G, nr. 225 ged., 226 ged. en 287 ged. Ter voorkoming van eventueel naar buiten toe te veroor zaken gevaar, schade of hinder hebben zij aan deze vergunning voorschriften verbonden. Het exemplaar van de beschikking en andere ter zake zijnde stukken liggen met ingang van 28 juni 1985 gedurende een maand op de gemeentesecretarie, Kerkring 1, ter inzage. Gedurende deze termijn kunnen de stukken worden in gezien tijdens de werkuren alsmede ge durende (na telefonische afspraak) drie aaneengesloten uren per week buiten de werkuren. Voor het einde van de termijn van terin- zageligging kan beroep ingesteld wor den tegen de beschikking door de aan vrager en de betrokken adviseurs als mede door enige andere belangheb bende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tegen de aan vraag en de ontwerpbeschikking bezwa ren in te brengen. De beroepsschriften dienen te worden gericht aan H.M. de Koningin en te worden ingediend bij de Afdeling Con- tentieux van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Indien tegen de beschikking beroep wordt ingesteld, kan overeenkomstig ar tikel 60A van de Wet op de Raad van State een verzoek gedaan worden tot schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopige voor ziening. Sint Philipsland, 27 juni 1985 Burgemeester en wethouders van Sint Philipsland voornoemd. De secretaris, J.P.A. de Kok. De burgemeester T.A. Vogel. vooralle mogelijke soorten drukwerk het juiste adres Smidstraat 12 -4693 CC Poortvliet tel. 01662 - 2883 Of01667 - 2947 Met ingang van 1 juli 1985 draagt zijn praktijk over aan Het praktijkadres blijft voorlopig: Provincialeweg 2, St. Maartensdijk Het telefoonnummer (01666-2596), de spreekuren (te St. Maartensdijk en te Tholen, Botermarkt 10) en het opgeven van boodschappen, blijven ongewijzigd. Deze opruimingsverkoop duurt van 27 juni t/m 25 juli. Talloze aanbiedingen die uw bezoek meer dan waard zijn. HUISHOUDGOED Ivoor3.95 2 voor7.50 in luxe verpakking restanten 25% korting alle maten 20% korting KLEDING NACHTGOED BADKLEDING SPORTKLEDING Op alle niet afgeprijsde artikelen toch 10% korting. 'Dankbaar en blij zijn [wij met de voorspoe- idige geboorte van ons j dochtertje Jacobien Lena J Elizabeth J We noemen haar Jacobien i Piet en Clara Aarnoudse Corine '4691 BD Tholen »juni 1985 Bosstraat 40 In plaats van kaartjes i Door 's-Heeren goed- heid werden wij ver- blijd met de geboorte i van een dochtertje en zusje Christina Abrahamina Bill Droogers Lian Droogers- Rijnberg Brenda, David, Rachel [23 juni 1985 Burgessville Canada [t/m 6 juli: t p/a Doelweg 15 >4691 CS Tholen [Uit liefde voortge- i bracht, daarom onze 1 trots en pracht een dochter genaamd Maria-Cornelia I wij noemen haar Natalie geboren op 18-6-1985 Stoffel en Corry Nuyens i Wilhelminastraat 14, 1 4675 BT St. Philipsland. Hallo allemaal Hier ben ik dan Mijn naam is Martinus Johannis Poot Ik ben geboren op 14 juni 1985 om 6.15 uur en weeg ruim 7 pond Mijn papa en mama zijn Hans en Marthy Poot Ons adres is Schapenweg 5, 4693 RG Poortvliet Tijdelijk adres: Ziekenhuis 'Lievenberg', afdeling 4, kamer 11 Bergen op Zoom P.S. Mijn roepnaam is Martijn God die leven gaf en leven spaarde, heeft tot1 onze grote blijdschap [ons huwelijk willen ze igenen met de geboorte van een zoon Huibrecht Johannes Wij noemen hem Bert- Jan Piet en Forrina Bout-Molhoek >4691 JE Tholen 18 juni 1985 [Burg. v. Vrijberghestr. 9fl Voor de vele blijken van be langstelling in welke vorm dan ook ter gelegenheid van ons 45-jarig huwelijk, betuigen wij u onze harte lijke dank. M.P.L. Tazelaar M. Tazelaar-Geuze Tholen, juni 1985 Kon. Wilhelminastraat 8 Jan Korteweg en Sarjanny Noom geven u, mede namens wederzijdse ouders, kennis van hun voorgenomen huwelijk. Ons huwelijk zal worden bevestigd D.V. 15 juli 1985 om 12.30 uur in het gemeentehuis te St. Maartens dijk. De kerkelijke inzegening zal plaatsvinden in een dienst om 14.00 uur in de Gereformeerde kerk te Ooltgensplaat welke geleid zal worden door drs. J.H. Becker. Gelegenheid tot feliciteren van 19.00 tot 20.15 uur in Hotel De Beurs, Westvoorstraat 6 te Dinteloord. Kerksingel 34, 3257 AH Ooltgensplaat, Provincia- leweg 20, 4695 RR St. Maartensdijk. 1 Toekomstig adres: Molendijk 49, 3257 AM Ooltgensplaat "Uw volk is mijn volk (ft en uw God is mijn God" (Ruth 1:16b) Op D.V. 5 juli is het 40 jaar geleden dat onze ouders en grootouders C. van Winkelen en J.A. van Winkelen-Duyzer in het huwelijk zijn getreden. Wij zijn dankbaar dat wij deze dag met hen in de fa miliekring mogen gedenken. Rien Leuntje en Han Hanneke, Rianda, Eline, Jakob Kees en Katie juni 1985 Tuinstraat 26 4697 BR St. Annaland. Vandaag 27 juni zijn onze ouders en grootouders C. v. Iwaarden en M.J. v. Iwaarden-Scherpenisse 45 jaar getrouwd. Dat zij nog lang gespaard mogen blijven is de wens van hun dankbare kinderen en kleinkinderen. J. de Haan-v. Iwaarden P. de Haan Peter-Marjan H. v. Iwaarden T. v. Iwaarden-Rijnberg Corné-Frida L. Berkey-v. Iwaarden L. Berkey Sjaak-Marco B. v. Iwaarden C. v. Iwaarden-Overbeeke Liza-Marjo-Tom St. Annaland, juni 1985 Huygensstraat 7. 1 Verrast zijn wij door de overweldigende belangstel- i ling bij onze 40-jarige huwelijksdag. Hartelijk dank, ook namens de kinderen, voor de vele kaarten, bloemen en andere cadeaus. Mede daardoor is het voor ons een onvergetelijke dag geworden. Nilles en Toos van Tilbeurgh-Gunst Oud Vossemeer, juni 1985 Weelhoekstraat 28. Voor de vele blijken van belangstelling in welke S vorm dan ook, die wij ter gelegenheid van ons 45-ja- >2 rig huwelijk mochten ontvangen, zeggen wij u ook (6 mede namens onze kinderen en kleinkind, hartelijk S dank. A.M. den Haan (6 N.C. den Haan-Kodde K St. Annaland, juni'1985 w Schoolstraat 8. (6 Vanwege de grote belangstelling en felicitaties van de ingezetenen van Oud Vossemeer en verdere eilandbe woners bij mijn priesterjubileum, wil ik u allen langs deze weg heel hartelijk dank zeggen. In het bijzonder voor mijn vriend de missionaris in Nieuw Guinea, die door allen zo goed bedacht is. Wat zal die blij zijn met het bedrag van 2.400,— dat u voor hem hebt willen geven. Allen zeer hartelijk dank daarvoor. Het was alles bij elkaar een onvergetelijke dag voor mij, mijn familie en allen die met mij meegeleefd hebben. A. Vermeulen, em.pr. Oud Vossemeer, juni 1985 Marcel Bocxe en Ellen Emmerzaal Heden behaagde het de Heere van onze zijde weg te nemen, na een langdurig, geduldig gedragen, smar telijk lijden, mijn innig geliefde vrouw en der kinde ren zeer zorgzame moeder en grootmoder ADRIANA WILLEMINA HEIJBOER echtgenote van Gerardus Adriaan de Hond op de leeftijd van 69 jaar en 5 maanden „Sterke de Heere ons met dit verlies" Tholen: G.A. de Hond Sint-Maartensdijk: P.M. Moerland-de Hond J.M. Moerland Anita Meliskerke: M.C. Scherpenisse- de Hond J.A. Scherpenisse Jumiati Tamara Rilland: G.A. de Hond E.M. de Hond Walhout Gerardo Marianka 4681 KN Tholen, 24 juni 1985 Garnalenstraat 43 Geen bloemen De begrafenis zal plaats hebben heden donderdag 27 juni op de algemene begraafplaats te Tholen om 11.00 uur. Zij die bij vergetelheid geen rouwbrief hebben ont- vanngen, gelieven deze advertentie als zodanig te beschouwen. Heden behaagde het de Heere tot onze diepe droef heid. na een langdurig geduldig en smartelijk gedra gen lijden, nog vrij onverwacht zacht en kalm van onze zijde weg te nemen onze geliefde schoonzuster en tante, ADRIANA WILLEMINA HEIJBOER echtgenote van G.A. de Hond op de leeftijd van 69 jaar en 5 maanden. Tholen: M.A. de Hond N. de Hond-Heijboer Tholen: A.W. de Hond C.C. de Hond-Kot Middelburg: C.P. de Hond M. de Hond-Deurluo neven en nichten Tholen, 24 juni 1985 Heden 23 juni behaagde het de Heere van onze zijde weg te nemen, mijn lieve vrouw en der kinderen zorg zame moeder, grootmoeder en overgrootmoeder MEVR. JANNETJE HAGE echtgenote van Joh.L. v.d. Rhee op de leeftijd van 75 jaar St. Maartensdijk: Joh.L. v.d. Rhee Tholen: J.W. de Laater-v/d Rhee J. de Laater Goes: A. v.d. Rhee H.J. v.d. Rhee-Polderman Kleinkinderen en achterkleinkind De teraardebestelling vindt D.V. heden, donderdag 27 juni 1985 des namiddags 14.00 uur plaats op de be graafplaats te St. Maartensdijk, Kastelijnsweg 2A. 4695 EE St. Maartensdijk, juni 1985 Bloemenlaan 41 Verdrietig zijn wij om het heengaan van onze lieve grootmoeder en overgrootmoeder J. v.d. RHEE-HAGE op de leeftijd van 75 jaar Meliskerke: Ans, Kees en John Hage St. Maartensdijk, 23 juni 1985. Met leedwezen geven wij kennis van het overlijden van WILLEM POOT Hij blijft in onze herinnering voortleven als een eer lijk en behulpzaam vriend. Rinus en Iny Corry en Jos Schot Sint Maartensdijk, juni 1985 Heden behaagde het de Heere tot onze diepe droef heid, na een langdurig maar moedig gedragen lijden van onze zijde weg te nemen onze geliefde schoonzus ter CORNELIA KNULST sinds april 1967 weduwe van Marinus Vroegop in de ouderdom van 82 jaar en 7 maanden. Sint Maartensdijk: M. Vroegop-van Dijke J. Stoutjesdijk-Vroegop J. Vroegop-Dane Tholen: N.J. Baaij-Vroegop B W. Baaij Sint Maartensdijk: C. op den Brouw-Vroegop C. op den Brouw Sint Maartensdijk, 22 juni 1985 Na een langdurig gèduldig gedragen lijden, heeft de Heere van onze zijde weggenomen, onze geliefde zorgzame moeder, schoonmoeder, groot- en over grootmoeder CORNELIA KNULST weduwe van M.C. Vroegop in de ouderdom van ruim 82 jaar. 's-Gravenpolder: P.A. Bazen-Vroegop M.A. Bazen Sint-Maartensdijk: J.A. Vroegop A.J.C. Vroegop-Bos Sint-Maartensdijk: J.W. Vroegop-Bevelander Klein- en achterkleinkinderen 4695 EE Sint-Maartensdijk, 22 juni 1985 Bloemenlaan 37 De begrafenis heeft plaatsgehad op woensdag 26 juni j.l. om 14.00 uur op de nieuwe begraafplaats, Kastelijnsweg 2a te Sint-Maartensdijk. Na een langdurig, geduldig gedragen lijden, heeft de Heere van onze zijde weggenomen, onze geliefde zorgzame groot- en overgrootmoeder CORNELIA KNULST in de ouderdom van ruim 82 jaar. Rien en Anneke Kees en Carla Mary en Wim Peter en Ine Rien en Hanny Wim en Hetty Lianne en Ad Maaike Heieen Conny en achterkleinkinderen Sint Maartensdijk, 22 juni 1985 Heden overleed tot onze diepe droefheid onze lieve oma CORNELIA VROEGOP-KNULST op de leeftijd van 82 jaar Heieen en Conny Vroegop St. Maartensdijk, 22 juni 1985 Heden overleed onze geliefde zuster en schoonzuster CORNELIA KNULST weduwe van M.C. Vroegop in de ouderdom van 82 jaar St. Maartensdijk: J. Knuist K. Knulst-Hage E. Knulst-van Nieuwaal Bergen op Zoom: D. de Haan-Knuist St. Maartensdijk, 22 juni 1985 Graag willen wij een ieder hartelijk bedanken voor de vele blijken van belangstel ling, in welke vorm dan ook, die wij ter gelegenheid van ons 55-jarig huwelijk mochten ontvangen. Chr.H. Donken M. Donken-Quist Tholen, juni 1985 Ten Ankerweg 16 Dankbaar zijn we, dat we ons 25-jarig huwelijk moch ten gedenken. Wij betuigen, mede namens onze kinderen, onze harte lijke dank aan familie, vrienden en kennissen, de Kerkeraad, de Kerkvoogdij en het College van Notabe len, voor de blijken van be langstelling met felicitaties, bloemen en planten, of in welke vorm dan ook, die wij mochten ontvangen. Fam. S.J.J. Everaers- v.d. Dussen Sint Philipsland, juni 1985 Schoolstraat 18. We willen iedereen voor het vele meeleven en de vele kaarten die - 'E- TER in het ziekei en bij zijn thuiskomst mocht ontvangen, hartelijk bedan ken. Ko en Maaike de Vos Claudia Jolinda Tholen, juni 1985 Mossellaan 52 Voor de vele kaarten, bloe men, fruit en andere atten ties die ik bij mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst mocht ont vangen, wil ik u, ook na mens man en kinderen har telijk bedanken. M.J. de Graaf-Suurland St. Maartensdijk, juni 1985 Jac. v. Beierenstraat 54 Mede namens mijn man en kinderen zeg ik u allen har telijk dank voor de vele kaarten, bloemen, fruit en andere attenties tijdens mijn verblijf in het zieken huis en bij mijn thuiskomst. M. Hengstmengel- Bijnagte St. Maartensdijk, juni 1985 Alb. Schweitzerstraat 37 Hartelijk dank aan hen die belangstelling hebben ge toond, in welke vorm dan ook, bij mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst. M. Wesdorp-Stoutjesdijk Stavenisse, juni 1985 Schoolstraat 11 Hartelijk dank voor de vele blijken van belangstelling, in welke vorm dan ook, tij dens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst. Tante Saar en Mevr. Eskes ook hartelijk dank voor het rijden. Bram Bout Tholen Juni 1985 Simon Lindhoutstraat 18 De ouders van Kees en In- grid danken alle familiele den, vrienden en kennissen voor de fijne feestdag die zij hebben gehad met het hu welijk van Kees en Ingrid, zeker ook mede goed ge slaagd door de fijne bedie ning in de zaal te Stavenis- *•- Waarom blijft u klagen over een VERGEET NOOIT MEER gezichten, namen,adressen, data, getallen, enz. door onze unieke cursus voor succesvolle geheugentraining! Ontdek het geheim van een STERK GEHEUGEN en hoe u bijv. vreemde talen veel sneller kunt leren. voor een GRATIS prospectus Naam en adres: Zenden aan: MEMOSCHOOL .Antwoordnummer 165 2060 VE BLOEMENDAAL geen postzegel nodig: Wij willen een ieder dank zeggen die op welke wijze dan ook onze koperen bruiloft op 18 juni tot een onvergetelijke dag maak te. Han en Janny Nelisse-Oudesluijs en kinderen St. Maartensdijk, juni 1985 Zurenhoekseweg 1 Voor de vele blijken van be langstelling die wij op onze 60-jarige huwelijksdag mochten ontvangen in de vorm van kaarten, bloemen en fruit en vele andere ge schenken zeggen wij aan al len hartelijk dank. Door het medeleven werd dit voor ons een onvergete lijke dag. W. v.d. Boogaart- den Haan Sint Annaland, juni 1985 Hoenderweg 49. Dankbaar zijn we dat we ons 50-jarig huwelijk moch ten gedenken. Allen die van hun belangstelling blijk ga ven, in welke vorm dan ook, willen we mede namens onze kinderen hartelijk be danken. Ook voor de be langstelling bij mijn thuis komst uit het ziekenhuis hartelijk dank. Fam. B.W. Schot-Quist Tholen, juni 1985 Visstraat 2 van Noordstraat 21 naar 4693 RG Poortvliet Tel. 01662-2614 drukkerij jwv drukkerij uitgeverij reklame/lay-out buro fotozetterij F.D. Rooseveltstraat, 17 Oud-Vossemeer, tel. 01667-2365

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1985 | | pagina 3