Smalstad genoot in openlucht Koninklijk zilver voor Bram Nou wen 48 Auto's te snel Ongeluk met veegwagen beboet met 250 gulden BOUMAN POTTER Bliksem afleider Sfeervolle Bourgondische avond met huwelijksvoltrekking Bedelaars M org en komt de prinses Gif oorzaak dood vrouw Vijftig jaar op boerderij Rumoirt in Anna Jacobapolder Donderdag 27 juni 41 jaargang no. 33 Voor berichten en advertenties het goede adres: EENDRACHTBODE De 500-jarige Smalstad beleefde zaterdag opnieuw een hoogtepunt, 's Morgens hield het comité z'n hart vast, toen rond twaalf uur een fikse regenbui de kih- derbraderie van de markt veegde, maar het klaarde op en de Bourgondische avond werd volgens plan in de openlucht voor het gemeentehuis gehouden. De donkere wolken dreven voorbij en de regen viel in Stavenisse. Zo genoten 55G mensen van een sfeervolle maaltijd met oude muziek, volksdansen en tot de verbeelding sprekende 'kunstemakers' als een fakir, een hypnotiseur, een buikdanseres en een vuur- spuugster. Dit gezellige tafereel werd door drommen toeschouwers gadegeslagen. Waar werd oprechter trouw... Jongen in Oud-Vossemeer ernstig gewond Het achteruit rijden van een veegwagen leverde de tienjarige fietser J. van H. in de Molenstraat te Oud- Vossemeer vorig jaar december een sleutelbeen-, bekken-, boven- en onderbeenbreuk op. Vrijdag moest chauffeur G.B. de R. uit Oosterhout zich daar voor verantwoorden bij het Thoolse kantongerecht: Hij kreeg 250 gulden boete. Jacob Cats Komt vrienden in den ronde... Toontje lager DEZE WEEK Zal 't nog ooit voorkomen dat iemand vijftig jaar op hetzelfde landbouwbedrijf werkt? Met de steeds lan gere scholing en vroegere pensionering wprdt dat als maar zeldzamer. Dhr. A.J. Nouwen uit Anna Jaco bapolder bereikte die unieke mijlpaal op het 60 ha grote akkerbouwbedrijf Rumoirt van J.A. Verwijs. Ter gelegenheid daarvan kreeg hij vrijdagmiddag een koninklijke onderscheiding opgespeld door burge meester T.A. Vogel: de eremedaille in zilver verbon den aan de orde van Oranje Nassau. Loonbedrijf Tien veulens l- Postbus 5 4697 ZG St. Annaland Tel. 01665-2752 Eendrachtbode Postbus 5 4697 ZG Sint-Annaland Telefoon 01 665-2752. Telex 54520 Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint-Philipsland, waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad Verschijnt donderdag Postrekening 1 2 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement 18 per halfjaar. Per jaar 34,50 per post 4270 per jaar. Losse nummers ƒ1,— Opgave advertenties voor dinsdag 1 6 00 u. Advertentieprijs 0,33 plus btw per mm Spierinkjes t/m 20 woorden 7,50 contant Inclusief btw op rekening 9,— Hoofdredakteur W. Heijboer In de gemeenteraad van St. Phi- lipsland kwam er woensdag een flinke onweersbui over, waarbij de Eendrachtbode als bliksemaf leider fungeerde. Zo kwam de discussie over waarin tegen het voorbericht over de aannemers wisseling bij de woningbouw werd gefulmineerd. Aan het voorstel van b en w werd nauwelijks aan dacht besteed. Van het 'puur za kelijke', waarover zo hoog werd opgegeven, was in het woordge bruik van de raadsleden weinig te merken. Tendentieus, onzorgvul dig, misselijk waren de kreten, die de raadsleden blijkbaar opluch ting gaven na de druk van hun achlerban over de aannemerswis seling. In het voorbericht was van 'een berg suggereren', 'b en w in de mond leggen' en 'vuile was' bui- tenhangen geen sprake. Het wa ren zorgvuldig verzamelde gege vens bij betrouwbare bronnen, die nu echter aan zichzelf gingen twijfelen. Wethouder Kosten en burge meester Vogel bevestigden in de raadsvergadering, dat er wel de gelijk problemen zijn bij het plaatselijke aannemingsbedrijf, juist in die periode kiest de Fli- plandse gemeenteraad een andere aannemer. Daarvoor wordt op zaterdagmorgen zelfs nog een speciale, informele raadsvergade ring uitgeschreven. B en w wilden zich blijkbaar vooraf van de steun van de raad verzekeren en uitge breide informatie geven, die in de openbare raadsvergadering in het geheel niet naar voren kwam. Het huurverschil van dertig gulden dat met de aannemerswisseling ver bonden was, kwam niet uit de verf. 't Was simpel gesteld, dat er over de prijs geen overeenstem ming kon worden bereikt en dat daarom de plaatselijke aannemer de zeven woningwetwoningen misliep. De raad weet drommels goed, dat dit op een psychologisah ongelukkig moment komt. Dan kan men praten als brugman dat het een niets met het ander te maken heeft, maar het valt wel samen. In deze kolom is al meer dan veertig jaar gepleit voor de plaat selijke werkgelegenheid e.d., zo dat een verarming op dat gebied alleen maar te betreuren valt. Maar slecht nieuws moet even goed gebracht worden als goed nieuws. De Fliplandse raad vond het duidelijk niet prettig de plaat selijke aannemer te passeren, maar die teleurstelling dan afrea geren zoals woensdagavond ge beurde, getuigt niet van bestuurs kracht. (W.H.). Snelheidscontrole met behulp van foto-apparatuur heeft maandag middag op Tholen maar liefst 48 overtredingen opgeleverd. Aan de Ten Ankerweg in Tholen werden 75 voertuigen gecontroleerd, wat 12 overtredingen opleverde met 76 km als hoogste snelheid. Op de Grindweg in Tholen waren 21 automobilisten in overtreding na controle van 170 voertuigen. De hoogste snelheid was hier 86 km. In de Stoofstraat te Poortvliet werd 84 km gemeten. Van de 129 voertuigen reden er 15 te hard. Het middelpunt van dit feest vormde het bruidspaar Marcel Bocxe (26) en Ellen Emmerzaal (19). De trouwstoet liep vanaf Haestinge door de Kaaistraat naar de markt. Vooraf gegaan door twee trompettisten van Euterpe, 't Was een fantastisch gezicht. Door een haag van belangstellenden baande het bruidspaar zich tussen de tafels met deelnemers aan de Bourgondische maaltijd een weg naar het gemeentehuis, waar bur gemeester E. Baerends het huwe lijk voltrok. Via een geluidsinstal latie konden de inwoners de plechtigheid mee beleven. "Al de poorters der stede Sint Maartens dijk, gij allen edele lieden van an dere steden, smalsteden, dorpen en heerlijkheden groet ik hartelijk in de overtuiginghe en vaste me- nighe dat gij in goede gezindtheid gekomen zijdt", zo begroette de burgemeester de gasten. Voor de huwelijksvoltrekking ging de burgemeester even in he dendaags Nederlands over. Zo vroeg hij toestemming van de Kantonrechter mr. W.F. van So- veegwagen heeft al een videoca- linge sprak van een uitzonderlijke gebeurtenis. De R. was op 17 de cember 1984 bezig de goot te've gen. Aangezien een stuk nog niet goed gedaan was, reed hij achter uit, waarbij de chauffeur in z'n twee achteruitkijk-spiegels niets zag. Twee jeugdige fietsers reden echter in de 'dode hoeken' achter de veegwagen. J. van H. viel en de wagen reed over hem heen. "Achteruit rijden is hardstikke gevaarlijk, zeker als het je beroep is", zei de kantonrechter. De R. verklaarde, dat hij uit z'n auto had kunnen gaan, maar na het terug instappen, zou er zich weer ie mand in de dode hoek hebben kunnen bevinden. Een enkele mera gemonteerd. Het ongeluk had op De R. nogal indruk gemaakt. "De volgende dag wilde mijn baas me weer naar Oud-Vossemeer sturen met de veegwagen, maar dat deed ik be slist niet. Ik ben van baan veran derd en inmiddels als postbestel- ler bij de PTT werkzaam." De chauffeur was na het ongeluk in het ziekenhuis op bezoek ge weest en had later contact met de ouders van de jongen gehad. Op 17 januari bleek hij nog in Lie- vensberg te liggen. Officier van justitie mr, Nijmeijer vond toch, dat De R. zorgvuldiger had moeten zijn. Hij eiste 250 gulden boete, wat de kantonrech ter een juiste straf vond. moeder, tevens voogdes Johanna Hendrika Neef voor het huwelijk ornaat de bruid nog geen 21 jaar was. Hij meldde voorts, dat er in Hazerswoude (de huidige woon plaats van de bruidegom) noch in St. Maartensdijk bezwaren waren ingediend tegen het huwelijk. De bruid, geboren in Zwijndrecht, is veiligheidsbeambte, de bruide gom, geboren in Geldrop, Infor- matiedeskundige. Het ja-woord klonk, de ringen werden gewisseld en de handte keningen werden met een ganze- veer gezet, o.a. door getuige mr. Vreijling uit St. Philipsland. "Samen met uw edele familie, gij edele Marcellinus Antonius Ge- rardus Bocxe en jonkvrouwe Eli sabeth Johanna Emmerzaal, is er bij ons ene grote verblijtenisse en verheugenisse dat wederomme twee jonge lieden tot elkander ge komen zijn in grote getrouwheid en liefde. Als vanselve dencke ik dan aan den kloecke woorden van den edele dichter Joost van den Vondel: waer werd oprechter trouw dan tusschen man en vrouw ter wereld oit gevonden?" Burgemeester Baerends haalde ook vader Cats van stal: "Dat de een niet van sichselve en de ander denckende dat men zonder ge- breecke sij. Het volmaackte suit gijlieden niet finden als gethuigen ook de woorden van onse edele dichter vader Jacob Cats: wie peerd of wijf soeckt sonder ge- breecken, dié mach het werck wel laeten steecken en dencken dat hij bed en stal, voor eeuwigh ledigh houden sal. Steunt elkander niet alleen als sulcs alles goed gaat, maar bovenal ook als die tekort- kominghe sichtbaer worden en er daghen komen waerin het minder sonnig in uw houwelijk is. Gijlie den gaat samen op reis, ick kan geen kalme reis beloofen. Wel spreecke ick de wens uit, dat gij lieden de kracht suit ontfanghen de stormpjes en stormen te we- derstaan om steeds weer gesa- menlijk den togt te continueren", aldus burgemeester Baerends. Het bruidspaar werd buiten met gejuich ontvangen, waarna de bierpullen werden geheven op de gezondheid van Marcel en Ellen. Op de tafels hadden 21 meisjes al grote boterhammen (16 ons vloerbrood) gezet, sla en rauw kost. Vervolgens kwam er soep, een kippepoot, een rib en tenslotte fruit. Vrijwel iedereeh was in his torische kleding gestoken, maar Een beeld van de Bourgondische maaltijd zaterdagavond op de Markt in St. Maartensdijk, waarbij vrijwel iedereen in historische kleding gestoken was om brood, soep, kip, rib, sla en fruit te eten. j luidsboxen, maar de jeugd genoot van het concert. Tussen de pracht en praal van de Bourgondische bruiloft wa ren zaterdag ook schrijnende tegenstellingen te zien. Bedelaressen klampten de feestvierders aan voor wat eten of een muntstuk. Voor dit historisch tafereel zorgde de cabaretgroep Ca- pritholen van de Thoolse plat telandsvrouwen, die dankzij hun acteertalent en uitstekende schminkwerk de bedelaressen uitstekend uitbeelden. het bestek, de soepkoppen en de schaaltjes waarin de kippepoot werd gebracht was niet bepaald iets van 500 jaar geleden: plastic, 't Is feest vandaag, hoera, klonk 't uit 550 kelen onder begeleiding van de volksmuziekgroep Twinc- kel. Komt vrienden in den ronde, was een van de oude, bekende liedjes die verder gezongen wer den. De bejaarden volksdansgroep de Zeeuwse Reien trad op, evenals de eilandelijke volksdansgroep Dodi-Dodi. Comité-voorzitter T.C. Benou bood het bruidspaar nog een bij zonder Jacoba-kannetje aan en een bruidstaart, die door bakker Adriaan v.d. Hoek werd getoond. Met de fakir mr. Black, de hyp notiseur, de buikdanseres Corina en de vuurspuugster bleef het tot elf uur gezellig. De Bourgondi sche avond was mede door de weersomstandigheden een klin kend succes en de schoonmaak ploeg deed tenslotte in korte tijd uitstekend werk. De President Kennedystraat be leefde donderdag al een voor proefje van de Bourgondische avond met een barbecue in de openlucht. Er viel nog een beetje regen, maar met steigerpijp en zeil was voor een goede bescherming gezorgd. Totaal 74 bewoners na men eraan deel voor een tientje per persoon. Drank bracht men zelf mee. 't Was een leuke, gezel lige avond met (dans)muziek, waarbij een grote eenheid werd ervaren. Dit onderdeel was particulier ini tiatief, maar tot het officiële pro gramma hoorde vrijdagavond het concert van de popgroep Toontje Lager. In Haestinge waren 525 bezoekers dicht bij elkaar voor het podium te vinden, terwijl er volop ruimte was voor nog meer jonge ren. De brandwachten vluchtten naar de hal wegens het oorverdo vende lawaai uit de talrijke ge- Morgenmiddag om half twee ko men prinses Margriet en mr. Pie- ter van Vollenhoven aan in de haven van Stavenisse. Ze rijden daarna naar St. Maartensdijk, waar vanaf'Onder de Linden' een rijtoer in een boerenwagen begint door de 500-jarige Smalstad. Bij het bejaardentehuis Sint Maar- tenshof worden stoelen geplaatsk voor gehandicapten. Om kwart Voor al het fijne uit de zee nog steeds naar: THOOLSE VISHANDEL A.J. SCHOT EN ZN. B.V. Viswinkel Eendrachtsweg 15 Tel. 01660-2540 De echte Hollandse Nieuwe aan dagprijzen Verder ruime sortering in verse, gerookte en gebakken vis Zie prijzen in de winkel en aan de wagens. Advertentie I.M. voor drie nemen de prinses en haar echtgenoot een kijkje bij de fokveedag op de Markt. Om vier uur vertrekken ze vanaf Haestinge per helikopter. Zie ook Tholen- derwijs. De 49-jarige vrouw in St. Anna land is door vergiftiging om het leven gekomen. De politie be schikt over aanwijzingen, dat het niet uitgesloten is, dat de vrouw het bestrijdingsmiddel Mevinfos door een ander toegediend heeft gekregen. Het onderzoek inzake de onnatuurlijke dood van mevr. P.J. van 't Hof-Gunter die zater dag 18 juni levenloos in haar wo ning werd aangetroffen, wordt nog voortgezet. Na het aantreffen van de vrouw weigerde de ter plaatse geroepen arts een verkla ring van overlijden af te geven. In opdracht van de officier van jus titie mr. Boogers werd op 11 juni te Rijswijk gerechtelijke sectie verricht op het stoffelijk over schot. Hierbij werd Vastgesteld, dat de vrouw is overleden ten ge volge van vergiftiging. Bij de sec tie werden sporen van het land- bouwbestrijdingsmiddel Mevin fos aangetroffen. Dit middel is in de handel onder de merknaam Phosdrin en Mevinfos. Het on derzoek wordt gedaan door de Rijkspolitie Tholen in samenwer king met de districts- en techni sche recherche Middelburg. Mensen die verdere informatie kunnen verschaffen, worden ver zocht contact op te nemen met het rayonbureau St. Annaland, tel. 01665-3298 of de meldkamer Middelburg 01180-33333. Ver sterkte informatie zal zeer zorg vuldig worden behandeld, aldus de politie. Bliksemafleider Sfeervolle Bourgondische bruiloft in 500-jarige Smalstad Dierenarts Rinses geeft na 32 jaar praktijk over aan W. Brons Afleidingsmanoeuvre gemeen teraad St. Philipsland bij aan nemingswisseling L.T.S. reikte diploma's uit Trekkers modder en motoren in de KunststofTenbedrijf (20-25 ar beidsplaatsen) vestigt zich in Tholen Jubileumreceptie Tholense Boys zilveren Heieen Hage won natte ronde in de Smalstad DE MEESTEN HEBBEN HET ZO DRUK MET HET OVERTOLLIGE, DAT ZIJ HET NOODZAKELIJKE VERWAARLOZEN Dit nummer bestaat uit 12 pa gina's Burgemeester T.A. Vogel feliciteert dhr. A.J. Nouwen met zijn Konink lijke Onderscheiding voor vijftig jaar landbouwwerk op de boerderij Ru moirt te Anna Jacobapolder. Rechts mevr. Nouwen. "Het is een heel bijzondere gele genheid op historische bodem", zei de burgemeester in de royale woonkamer van Rumoirt, waar de families Nouwen en Verwijs-Wis- se bijeen waren voor de viering van het gouden jubileum. "De uit 1848 daterende boerderij Rumoirt is namelijk één van de vijf land bouwbedrijven die Del Campo stichtte. Hij neemt een belangrijke plaats in in de geweldige geschie denis van Anna Jacobapolder. WONINGINRICHTING Molenstraat tel. 01662-2445 Poortvliet Advertentie IM Vanmiddag ben ik echter speciaal voor dhr. Nouwen gekomen. Hij is vijftig jaar geleden hier begon nen, in de crisisjaren. Eerst met de paarden, maar hij maakte in een halve eeuw de enorme ontwikke ling door naar de computerge stuurde combines. Dhr. Nouwen was een geweldig harde werker met veel plichtsbesef. Bovendien bescheiden en dat siert de mens. Dat is een deugd die je niet zoveel vindt en daarom is 't waard dat u in het zonnetje wordt gezet op deze eerste zomerdag, al zou je 't dan niet zeggen", aldus de burge meester. Dhr. Vogel herinnerde eraan, hoe de jubilaris tot voor twee jaar ook nog een loonbedrijf had voor maai- en zaaiwerk. "Dat is alle maal ook doorgedrongen tot het ministerie van landbouw en ik ben dan ook erg blij u een ko ninklijke onderscheiding te kun nen opspelden. Dat gebeurt nogal eens bij mensen die hoog op de maatschappelijke ladder staan, maar ik vind 't prachtig, dat die eer nu te beurt valt aan iemand die in alle stilte met veel ijver zijn werk gedaan heeft", aldus de burgemeester. De jubilaris kwam vijftig jaar ge leden als amper 14-jarige jongen met zijn vader naar Rumoirt, waarvan toen Abraham Wisse de eigenaar was. Later werden dat zijn zoons Chr. en A.C. Wisse en na het overlijden van de eerste in 1963 alleen A.C. Wisse. Die droeg het bedrijf in 1980 over aan zijn schoonzoon J.A. Verwijs. Dhr. Wisse herinnerde eraan, dat Bram Nouwen een grote liefheb ber van paarden was. "Vader had 18 a 20 paarden en op een gegeven moment liepen er zelfs tien veu lens. Dea wasje lievelingspaard", zei Wisse en dat wist Nouwen nog heel goed. "Het was de mooiste tijd", zei hij. De oorlog was minder prettig met inundatie en evacuatie. Nouwen bracht de paarden 140 ktn verder in Wadenoyen en de machines in Sprang-Capelle. Op het evacua tie-adres bij J.A. Stols werd kool zaad gedorsen. Na de bevrijding was de boomgaard vernield maar bij de stormramp van februari 1953 lukte 't de Abraham Wis'se- polder voor 80% droog te houden. Wisse schreef dat voor een be langrijk deel toe aan het inzicht en het doorzettingsvermogen van Nouwen, die dag en nacht met een motorpomp bezig was. "We heb ben je medewerking erg gewaar deerd, ook van je vrouw en je dochter Ina", zei Wisse, die ge schenken overhandigde. De huidige werkgever Verwijs bood een fraaie fauteuil aan, maar de 64-jarige jubilaris gaat nog niet op z'n lauweren rusten. "Als je volgend jaar 65 jaar wordt, zal het wel een beetje minder worden, maar helemaal zonder dit werk zul je niet kunnen. Het is ook ge weldig, van 1935 tot 1985 op het zelfde bedrijf gewerkt. Wel onder verschillende werkgevers, maar dat maakt niet zoveel uit. Zo'n gouden jubileum zul je niet dik wijls meer meemaken. Vier jaar geleden hebben we dat gehad en nu is het wel de laatste. Ik was nog niet geboren toen je begon. Bij mij ben je maar enkele jaren, maar 't is plezierig met jou samep te wer ken. Dank .daarvoor", aldus Ver wijs. De jubilaris sprak tenslotte een kort dankwoord. Ook mevr. Nouwen was trots op de konink lijke onderscheiding. "Je hebt nog meer dan je plicht gedaan", zei ze.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1985 | | pagina 1