PLAATSELIJK NIEUWS J. VAN OOST 3,95 :r„:;:,:PLAATSELIJK NIEUWS WAT U VERS HAALT, IS PAS LEKKER! 10 jaar Slijterij Sturris 2 EENDRACHTBODE Donderdag 31 januari 1985 THOLEN DEURLOO EN ZOON T0NG q on SCHAR >1 on 1975— 1985 Zie onze advertentie pag. 3) „LIATRIS" 01660-2662 OUD- VOSSEMEER V.O.UIATERine-KIPmULDER 1 f w SINTANNALAND STAVENISSE SINT MAARTENSDIJK SCHERPENISSE POORTVLIET VERVOLG PAG 11 THOlEN STAVENISSE SCHERPENISSE SINT PHiuPSlAND OUD VOSSEMEER POORTVLIET SINT ANNALAND SINT MAARTENSDIJK ANNA )AfOBAPOlDER JACOBAPOlDER NIEUW VOSSEMEER THOlEN STAVENISSE SCHERPENISSE S.TAVENlSSE SCHERPENISSE SINT PHinPSl AND OtlO VOSSFMFF R POORTVLIET pi A ATCri 11/ MIPIIIAIQ NA JACOBAPOlDER NIEUW VOSSEN* LHH I VkLIUlV lil k U II ^E SINT PHIIIPSIANO OUD VOSSEMEER POORTVLIET SINT ANNAIANO SINT MAARTENSDIJK ANN JACpBA POLDER NIEUW VOSSEMEERTHOLENSTAvf NlS$ESCHERPE NlSSE A Mossel- en Zeevishandel Contr'Escarpe 11 Tholen tel. 01660-2799-2504-3257 1 kg 9,HU 2 kg 4,90 INMAAKHARINGEN 15 st 3,UU 8 NIEUWE HARINGEN 1flnn schoongemaaktIU,UU Advertentie I.M. Burgerlijke stand Geboorten: Janna dv C.A. Brak en I. van Vliet, Yordi zv H.R. Slooff en M.G.J. Weststrate, Lee- la dv B. Benjilali en F. El Mahi, Leentje Elizabeth dv A.L. de Groen en E. Schot, Marie Louise dv A.C.A. Zwijgers en E.W.J.P. Keij, Tannetje Johanna dv J.M. Aarnoudse en T. Boot, Jacoba Willemina dv J. Burger en W. Jansen, Neeltje Johanna dv I. Lindhout en J.C. van den Berge. Huwelijken: Albert Baan 28 jr en Christina Maria Veraart 20 jr, Maurits Jan Cornelis Schouten 28 jr en Gerarda Jacoba Buijs 22 jr, Jan Jacobus Kwist 26 jr en Jacoba A.M. van der Walle 19 jr, Machiel Jan de Wit 24 jr en Anna Cornelia Rijnberg 20 jr. Overlijden: Elsbeth Hettema 4 mnd. dv T. Hettema en A.M. Pie- terse, Hubertha Smits 89 jr wv J. Oudesluijs. Nogal aanrijdingen Op 24 januari was er een aanrij ding op de Hoogaarsstraat, toen H. met zijn auto van de parkeer plaats achteruitreed en daarbij de fiets van mevr. V. raakte. Die had haar 2 xk jarig zoontje achterop, maar ze liepen geen verwondin gen op en kwamen met de schrik en een verbogen achterwiel, vrij. Autobestuurder O kreeg een boe te, toen hij zonder koplampver lichting reed. Op 28 januari was er een aanrij ding op de splitsing Voltstraat. Autobestuurder B gaf geen voor rang aan S., beiden alhier. S. reed frontaal tegen B en beide wagens werden flink beschadigd. Vrijdagavond om 11.00 uur reed op de langzaam verkeersweg bij de verlengde Eendrachtsweg een bromfietser, die wat vreemd ma noeuvreerde. De politie liet de B uit Bergen op Zoom stoppen, die na blaas- en bloedproef een rij verbod kreeg opgelegd en een proces verbaal. Eveneens bij de Thoolse brug werd R. uit Sint Maartensdijk aangehouden. Hij kreeg na een blaasproef een rij verbod van 8 uur opgelegd. Bij een verkeerscontrole aan het Stenen Kruis werd P. uit Bergen op Zoom bekeurd voor een gladde band en B uit Sint Annaland, die met een kleine vrachtauto reed, had niet het rijbewijs C. Op 26 januari liep iemand op de autoweg te liften om Middelburg te bereiken. Dat is op een autoweg niet toegestaan en bovendien niet weinig gevaarlijk Als waarschu wing kreeg de lifter dan ook een bekeuring. Op de Eendrachtsweg stond een auto op het trottoir geparkeerd, zodat de politie het kenteken nummer noteerde. ADVOCAATSTER van 5,50 voor SUIKERBROOD van 2,50 voor Advertentie I.M. Klussencursus voor bijstandsvrouwen Er is nog plaats op de gratis klus sencursus die door het comité Vrouwen in de bijstand gegeven wordt. Hennie Hulsebos, die deze cursus met veel succes zelf ver zorgt, vraagt de vrouwen die hier aan mee willen doen, zich met spoed bij haar te melden. In over leg kan dan het tijdstip van de cursus worden vastgesteld. Tele fonisch kan men zich melden: 01660-2955, of Garnalenstraat 40. Dinsdagmorgen waren de bij standsvrouwen bijeen om geza- melijk te praten over de vragen die bij hen leven. Ook was er een videofilm van het ministerie be schikbaar, getiteld 'Gescheiden, dus rechteloos?' Hierin worden diverse zaken behandeld die men als vrouw in de bijstand tegen kan komen, o.a. het afhankelijkheids gevoel. Dit kwam ook in het aan sluitende gesprek aan de orde. Er is het een en ander op papier gezet waarmee men naar het gemeen tebestuur wil gaan, o.a. over de financiën en over de bereikbaar heid van de gemeente. Gevraagd zal worden naar de mogelijkheid om in elke kern een soort vragen- bus te plaatsen, desnoods ano niem, zodat men niet steeds naar het gemeentehuis in St. Maar tensdijk hoeft. Hennie Hulsebos krijgt steun van nog twee vrouwen en men wil als werkgroep verder gaan. De volgende bijeenkomst is gepland op 21 februari om 9.15 uur. Rederijkers op Ten Anker De grote zaal van Bejaardencom plex "Ten Anker" was vorige week donderdag geheel bezet met flatbewoners, verzorgingspatiën ten en leden van de personeelsve reniging, om te gaan kijken naar het toneelstuk "Wat een kippe- drift", gespeeld door de Rederij kerskamer van Oud-Vossemeer. Nadat voorzitter A.M. van Enge len geopend had, genoten de toe schouwers van een blijspel, dat zich afspeelde op een boerderijtje. Het was een geweldig publiek dat de juiste scenes naar waarde wist te schatten. Het bijna drie uur durende stuk verveelde geen mo ment, wat het applaus na afloop wel bewees. Dhr. A. van Loon dankte namens de bewoners van "Ten Anker" de spelers onder het aanbieden van een bloemetje hartelijk. Verder sprak hij de wens uit om ook in het volgende seizoen een beroep op de Rederijkers te mogen doen. Voor de spelers was deze tussentijdse repetitie geschikt om het geleerde weer eens in praktijk te brengen. Advertentie I.M. Klaverjasclub De Tol Klaverjasclub De Tol is nog steeds aktief. Vrijdag 18 januari werd er een onderling toernooi georgani seerd, waarbij er voor iedere vier spelers mooie prijzen te winnen waren in de vorm van praktische levensmiddelen, gekocht bij de Thoolse middenstand. Nadat op 26 oktober 1984 klaver jasclub "De Roemers" uit Scher- penisse, in Tholen gespeeld had, gingen de spelers van "De Tol" op vrijdag 25 januari naar Scherpe- nisse voor de returnwedstrijd. In Tholen werd door "De Tol" ge wonnen met een verschil van 1810 punten. "De Roemers" zagen kans om op eigen terrein te win nen, maar de uiteindelijke win naar van deze twee avonden was toch "De Tol" met een minimaal verschil van 1030 punten. De in dividuele prijs over deze twee avonden ging in Tholen naar Kees Moeliker Hzn, met 10271 punten en de poedelprijs naar Conja Schot met 7602 punten. De pun ten van "De Tol" waren over 2 avonden samen 98546 voor "de Roemers" uit Scherpenisse 97516. Veel ganzen en eenden De Natuurvereniging Tholen nam zaterdagmiddag een kijkje in de diverse polders en met name werd aandacht besteed aan de aanwe zigheid van ganzen en eenden. Het was voor de deelnemers een unieke ervaring. Er waren dui zenden vogels te zien en dat voor al op de weilanden en de akkers. De rotganzen, kolganzen, grauwe ganzen, brandganzen, de eende soorten zoals de smient, zochten in de aarde naar afvalresten van landbouwprodukten. Ook ont dekte men bonte kraaien en blau we kiekendieven. Deze tussen tijdse excursies blijken de moeite waard, want diegenen die indivi dueel zondagmiddag nog eens dezelfde locaties langs gingen, van Schakerloopolder tot aan de Pluumpot, zagen toen dat er aan merkelijk minder vogels waren. Vergeet Mij Niet Op 5 februari om half tien is er weer een koffie-ochtend van de Werkgroep "Vergeet-Mij-Niet" in het R.E.C. gebouw, Molenvlietse- dijk 5. De vrouwen zullen deze keer aan de hand van een aantal platen, spreken over het begrip 'Vrouw-en gezin". Dat wil zeggen dat men onderling geaktiveerd wordt om te praten over het feit hoe men in-en buiten het gezin functioneert. Hoe zie je zelf je ta ken en hoe bekijkt een ander die? Kortom gespreksstof genoeg voor enkele leerzame-en gezellige uren. Er is goede kinderoppas aanwezig en alle vrouwen van het eiland zijn welkom. De vrouwen die dinsdagochtend 22 januari aanwezig waren tijdens de koffie-ochtend van "Vergeet- mij-niet", kregen op duidelijke wijze voorlichting over het begrip "vrouwen in de overgang". Mevr. van Strien, medewerkster van het dr. J. Rutgershuis uit Bergen op Zoom, vertelde over de lichame lijke klachten, die zich tijdens de ze periode kunnen voordoen. Maar ook de symptonen op gees telijk gebied, zoals angst e.d. wer den op duidelijke wijze door haar belicht. Medicijnen tegen al deze klachten zijn er wel en men moet dan in de sfeer van hormonen denken, maar beter is dat men de overgangstijd accepteert en in sa menwerking met de omgeving, gezin enz. kans ziet om al deze verschijnselen voor zichzelf aan vaardbaar te maken. Er kwamen vragen over, die door de spreek ster zo goed mogelijk werden beantwoord. Verder verwees zij naar de documentatie die over het onderwerp bestaat en gaf het ad vies om zo nodig inlichtingen bij de VIDO (Vrouwen in de Over gang) zelfhulpgroep aan te vra gen. S Voor al het betere bloemwerk BLOEMSIERKUNST C. V D BERGE EENDRACHTSWEG 10 Advertentie I.M. Gifkikkers Op de matig bezochte algemene ledenvergadering van de aqua riumvereniging LABEO zijn twee nieuwe bestuursleden gekozen, te weten P. Elshof en M. Nuyten. Het jaar 1984 bleek met een posi tief resultaat te zijn afgerond en het ledenaantal bleef constant. Interessanter is echter het pro gramma voor maandag 4 febr. Dan vertoont LABEO twee dia- serie's. Eén over technische hulp middelen, zoals speciale filters en eiwitafschuimers van de aqua riumvereniging uit Terneuzen en een prachtige dia-serie van de uit Duitsland afkomstige amateurfo tograaf G. Prost over een groot aantal tropische zeewaterbewo ners en over dieren die in een ter rarium gehouden kunnen worden, zoals prachtig gekleurde gifkik kers, slangen en leguanen. Vooral mensen met een dergelijk aqua rium of terrarium, ook als ze geen lid zijn, zijn van harte welkom. Wel wordt iedereen, gezien het volle programma, verwacht om half acht in zaal 2 van Meulvliet in Tholen. Burgerlijke stand Geboorten: Maria Adriana dv A.J. van Houdt en M.J. Aarnoud se. Huwelijken: Hendrik Jacob Po- tappel 23 jr en Johanna Wilhel- mina IJzerman 21 jr, Wilhelmus C.M.M. Bosters 24 jr en Thea Dora H. Voormeulen 21 jr, Adrianus Maria Stuijts 23 jr en Maria Janna Aarnoudse 19 jr. Overlijden: Leonardus Jan van Vossen 66 jr wv N. Heijboer. Gladde banden Op de Vossemeerse Dijk werd S alhier aangehouden en bekeurd voor 2 gladde achterbanden. Bedrijventerrein aanbesteed Bouwbedrijf A.C. v.d. Werf uit Scherpenisse gaat voor 103.500,- excl. BTW het 3e ge deelte van het bedrijventerrein aan de Molenweg bouwrijp ma ken. Het werk bestaat uit grond-, riolerings- en bestratingswerk zaamheden. Winnaar verkeersquiz De heer A. Aarnoudse, onder meer bezorger van ons blad, werd eindwinnaar van een door Bra bants Nieuwsblad georganiseerde verkeersquiz. Er kwamen duizen den inzendingen binnen. Met de eerste prijs werd Aarnoudse ook eigenaar van vijfhonderd gulden. Biljarten De Treffers: L. van Wezel, kortste partij, 17 beurten, P. de Leeuw, beste gemiddelde, 2.62. J. Ver- hees-J. van Meer 0-2, L. van We- zel-C. Burgers 2-0, H. Hommel-B. den Hollander 0-2, J. Geuze-J. Burgers 2-0, L. van Wezel-P. Hommel 2-0, P. de Leeuw-I. Etienne 2-0. Krijt op Tijd A-team: M. Goud zwaard, kortste partij, 20 beurten, F. Hommel, hoogste serie, 20 ca ramboles. F. Hommel-H. van Daalen 2-0, M. Goudzwaard-P. Moerland 2-0, M. Voormeulen-I. Schetters 0-2, A. Goudzwaard-M. van Hees 2-0, P. Timmermans-C. de Koning 2-0. B-team: W. de Leeuw, hoogste serie, 7 carmabo- les, A. Brvsselaars, kortste partij, 20 beurten. P. van Treyen-P. de Jager 2-0, M. Potappel-M. Moer land 2-0, A. Brusselaars-M. Moerland 2-0, W. de Leeuw-A. van Daalen 2-0. Film bij Jong Vosmaer Jeugdvereniging Jong Vosmaer hield woensdag een knutsel- en spelmiddag voor de jeugd van 6-9 jaar. De jeugd vanaf 16 jaar ver maakte zich vrijdag met een soos- avond, die onder andere werd ge vuld met biljarten en tafeltennis. Morgenavond wordt een oorlogs film gedraaid. De jeugd van 12 tot 16 jaar wordt om half zeven ver wacht, terwijl de ouderen om half negen welkom zijn. Zestig jongeren bij Youth for Christ Ongeveer zestig jongeren waren vrijdag te gast in het NH-vereni- gingsgebouw, waar op uitnodi ging van Youth fqr Christ twee films werden gedraaid door de stichting Ondergrondse Kerk in Nederland. Deze stichting houdt zich niet alleen bezig met het ge ven van voorlichting over het ker kelijk leven in Oost-Europese landen, maar ook probeert men via sluipwegen Bijbels bij de achtervolgde christenen te bezor gen. De eerste film liet de situatie RILLED OOddlETIDO COATftCTLIDZffl Steenbergsestraat 20-22, Tel 01640-34228 BERGEN OP ZOOM Lid O V. en A.N.V.C. Advertentie I.M. zien in een Russisch strafkamp, waar mensen om hun geloof ge vangen zitten. De tweede film ging over het Christendom in het algemeen. Het was een interes sante avond, die met een discussie over.de films werd besloten. Mor genavond om half acht is er weer open huis bij Wim Bevelander in de Voorstraat. Burgerlijke stand Geboorten: Jacoba Janna Corne lia dv C. Kodde en C. de Heer, Jacoba Janna dv A.P. de Boer en W.E. Aarnoudse, Rebecca Sa- mantha Catharina dv Jan L. Keur en P. Zarca Dionisio, Robert Adriaan zv W.A. Rijnberg en C.C.J. Kodde. Huwelijken: Albertus Johannes G. Schot 24 jr en Cornelia van den Boogaart 22 jr, Johannis Hubertus van de Repe 23 jr en Pieternella Scherpenisse 19 jr. Overlijden: Jacobus David Dor- maar 79 jr ev A.J. Kurvink, Jaco bus Juda Ridderhof 77 jr wv P. Wessels. Zonder licht Een aantal jongeren op weg naar de L.T.S. werd op de vierde dijk bekeurd, toen ze geen verlichting voerden op de fiets. Biljarten De Hoop: W. Rijnberg, kortste partij, 19 beurten, hoogste gemid delde 4,5 en hoogste serie, 24 ca ramboles. C. Gunter-R. Kaat 10-5.21; J. Burgers-R. Westdorp 9.55-10; T. van Poortvliet-J. Keur 10-9.30; W. Fase-W. Rijnberg 9.39-10; H. Ridderhof-G. Rijn berg 6.50-10. W. Rijnberg staat er na zijn overwinning van W. Fase prima voor en is theoretisch leider in het klassement. Kampioen G. Rijnberg lijkt weer op zijn oude niveau terug na zijn overwinning van H. Ridderhof. J. Keur verloor van T. van Poortvliet, terwijl C. Gunter over R. Kaat zegevierde. De spanning in de onderste re gionen van het klassement neemt hierdoor weer toe. Stand: 1. W. Rijnberg 17-159.40 p. 2. J. Keur 17-153-61 p. 3. G. Rijn berg 17-150.29 p. 4. E. Rijnberg 16-145.84 p. 5. R. Westdorp 17-144.75 p. 6. W. Fase 15-141.67 p. 7. H. Dijkema 15-141.19 p. 8. F. Ketting 15-135.71 p. 9. T. van Poortvliet 15-135.30 p. 10. G. Fase 16-129.39 p. 11. H. Ridderhof 16-129.25 p. 12. W. Vroegop 15- 128.15 p. 13. R. Kaat 16-125.61 p'. 14. J. Burgers 15-118.84 p. 15. C. Gunter 14-102.40 p. Zware dobber Smash Tafeltennisvereniging Smash werd vrijdag verrast door Vice Versa 4 uit Oudenbosch. Deze tegenstander was beduidend ster ker dan verwacht. Twee van de drie tegenspelers waren van te zwaar kaliber voor de Smashers. Hoewel de partijen meestal in drie games werden beslist, zorgde Vice Versa met zes punten voor de overwinning. Christian van 't Hof, Martin vd Klooster en Johan Snoep wonnen wel van de derde speler en omdat men tevens het dubbelspel winnend afsloot, werd de nederlaag tot 6-4 beperkt. Het reserveteam had het zaterdag ge makkelijk tegen Tanaka 8. In de eerste partijen boden de gasten uit Etten-Leur nog flink tegenstand. Toen Smash 2 echter op een 4-0 voorsprong kwam, was de strijd snel beslist. In een mum van tijd snelden Kees Rietveld, David van Driel en invaller Ad van 't Hof naar een 9-1 overwinning. Het as piranten-team had tijdens de tweede wedstrijd in de tweede klasse opnieuw te kampen met een sterke tegenstander. Het grote verschil met de vorige competitie in de derde klasse is dat bijna alle tegenspelers met meer spin spe len. In de wedstrijd tegen Back Hands 4 pasten de Smashers zich goed aan en haalden met een 5-5 gelijkspel het eerste competitie- punt binnen. Een overwinning was zelfs mogelijk geweest als Jos IJzerman, Hans van Dijke en Jo han Gunter geen punten hadden verspeeld door hun af en toe slor dige spel. Het pupillenteam pres teerde het om met slechts twee spelers toch de zege binnen te ha len. In Hoogerheide won het team met 6-4 van Hotak. Zaterdag staan twee thuiswedstrijden op het programma: Het derde senio renteam speelt tegen Back Hands 9 en de pupillen tegen Belcrum 5. De uitwedstrijden zijn: Smash '70 2-Smash 1, Markiezaat 2-Smash 2 en Vice Versa 5-Smash aspiran ten. Plattelandsvrouwen vergaderden De algemene ledenvergadering van de plattelandsvrouwen (afde ling St Annaland) vond plaats op 21 januari in café Van Dijke. Pre sidente mw. C. Weyler heette iedereen welkom en besprak het programma voor het nieuwe jaar. Zij deelde mee dat zoveel moge lijk rekening was gehouden met de wensen van de leden, zoals die vorig jaar naar voren waren ge bracht. Hierna was het woord aan mw. A. Heijboer, die de notulen en het jaarverslag voorlas. Pen- ningmeesteresse mw. Burgers gaf een financieel overzicht. Mw. Weyler was na een periode van drie jaar. aftredend en weer her kiesbaar. Met 23 van de 24 stem men werd zij herkozen. De presi dente dankte de leden voor het in haar gestelde vertrouwen en riep de aanwezigen op zich bij een volgende bestuursverkiezing be schikbaar te stellen voor een bes tuursfunctie. Bingo met door de leden gratis verstrekte prijzen be sloot de vergadering. Dit ter bes trijding van de onkosten voor de jubileumavond op dinsdag 5 fe bruari wegens het 25-jarig bestaan van de vereniging. Gezinsavondje jn Sakohof Vrijdag was er in de Accelerando Muziekhal een contactavond, waarbij toch de muziek domi neerde. Dat gebeurde o.m. door de zgn. zaterdagavondgroep. De jaren door is er naast het wekelijks repetitiebezoek op de dinsdag avond een aktieve kern gebleven, die ook zaterdagsavonds nog een uurtje gaat musiceren. Dat groep je kon wat extra's laten horen, terwijl er ook nog een paar duet ten waren gevormd en enkele so listen optraden. In tegenwoordig heid ook van de dames en de leerlingen en met ook nog een optreden van het tamboerkorps werd het een gezellig contact. Burgerlijke stand Geboorten: Leendert Arie zv H.J. Potappel .en P.J. van Beveren, Deborah dv L.G. Durieux en A.E. Bos, Francois zv J.C.M.J. Fortuin en M.L. Vermaas. Overlijden: Pieternella Hage 58 jr ev J. Gobivs du Sart. Woensdag 6 februari a.s. wordt voor de Zending te Stavenisse oud papier opgehaald vanaf half 7. Advertentie I.M. Drukke ledenvergadering Laudate Dominum Het Chr. Gem. koor Laudate Do minum hield woensdag haar le denvergadering in De Stove. Voorzitter P. Priem opende met schriftlezing en gebed. Het deed hem goed dat zovelen aanwezig waren. Secretaris mw. Dorst-van Daalen las de notulen. De inge komen stukken kon men tijdens de pauze doornemen. Het verslag van de kascontrolecommissie was zeer positief. Twee nieuw aange wezen leden voor de kascontrole zijn mw. De Graaf-Uijl en mw. Smits-v.d. Perk. Penningmeester J. Moerland hield zijn financiëel verslag, waarna de bestuursleden J. Moerland en C. van Haaften werden herkozen. Voor mw. Po- tappel-v.d. Graaf (aftredend en niet herkiesbaar) werd mw. G. v.d. Jagt-Wielaard in het bestuur gekozen. De voorzitter dankte mw. Potappel voor de goede sa menwerking en overhandigde haar een enveloppe met inhoud. Na de pauze volgden de medede lingen en de rondvraag, waarna voorzitter Priem met dankgebed eindigde. ZLM: 1985 niet rooskleurig Op de ledenvergadering van de Z.L.M.-afdeling waren vorige week woensdag 24 leden aanwe zig. In zijn openingswoord liet voorzitter L.C.J. Potappel het veelbewogen afgelopen jaar de revue passeren. Na een zomer met weinig zon viel er in september en oktober zoveel regen, dat er pro blemen ontstonden bij de oogst. De novembermaand was gelukkig beter, maar de producten brach ten ondanks de vele moeite maar weinig op. In de tarweteelt wordt het kleefkruid een probleem. Ook de veehouderij moest een stap te rug doen, met name door de su perheffing. De voorzitter zei dat het beleid van de EG in Brussel steeds meer marktgericht wordt, waardoor de vooruitzichten voor 1985 niet rooskleurig zijn. Bij de mededelingen werd mel ding gemaakt van de aangevraag de ruilverkaveling, subsidie voor de vervanging van gezamenlijke drainage en de excursie naar de proefboerderij te Westmaas. Het financiële gedeelte werd accoord bevonden. In de kascommissie werd W. Geluk opgevolgd door A. van Rossum. Met 18 stemmen werd W.J. van Putte herkozen als bestuurslid. Hierna hield ing. J. Markusse een inleiding over 'hoe liggen de mo gelijkheden voor onze boerderij in de toekomst?' Hij wees daarin op de steeds stijgende productie, die verzadiging van de markt tot tot gevolg heeft. Ook ging hij in op het beleid van de EG ten aanzien van de overschotten. Hij was van mening dat de studieclubs een belangrijke rol vervullen bij het op een lijn brengen van bedrijven met hetzelfde uitgangspunt. Ook de pharmaceutische industrie, tuinbouw, bloemzaadteelt en de boekhouding kwamen ter sprake. De bijeenkomst werd besloten met een discussie en een film. Jachtjes kapot gevroren Door de vorst zijn er in de haven enkele jachtjes kapot gevroren. De havenmeester zorgt er met en kele booteigenaars voor dat ze niet zinken, door ze dagelijks leeg te scheppen. Dit, totdat de eige naren zelf voorzieningen zullen hebben getroffen. Zonder helm Bromfietser P.V.G., kreeg een be keuring toen hij, met achterop zijn dorpsgenoot N.P., zonder helm door de Kaaistraat in Sint Maar tensdijk reed Burgerlijke stand Geboorten: Rudolf zv C.M. van Vossen en L. den Hoed, Yamina dv T. Allali en M. El Bahri, Clau dia Cornelia Margareta Maria dv C.J. Schot en D.E.M. Cleiren, Ti- mo zv C.J.M. Baartmans en K.I. Lübbe, Bart zv A.P. de Viet en J. Weggemans, Cornelia Geertje dv B.W. Schot en M.J. den Haan. Huwelijken: Hubrecht Wouter Westerlaken 27 jr en Elisabeth P.M. den Engelsman 21 jr. Overlijdén: Gerard Cornelis Knuist 78 jr zv E.C. Knuist en E.J. de Graaf. Vestiging fysiotherapeut In aansluiting op het vorig bericht over de vestiging van een fysio therapeut in de vml. supermarkt kan nog worden aangevuld, dat de therapeut A.J.H. van Tilborg uit Tholen daar voornamelijk gaat praktiseren. Van Tilborg heeft een maatschap met H. Nieuwenhuis. 'De Zwaluw' wil grotere verenigingsruimte Postduivenvereniging 'de Zwa luw' is nog steeds op zoek naar een grotere verenigingsruimte. 'De Zwaluw' heeft 24 leden, die bij elkaar komen in een woonhuis in De Vijf Zinnen, dat van de ge meente wordt gehuurd. Het bes tuur streeft naar een ruim en eigen clubhuis. Tijdens de vorige week dinsdag gehouden ledenvergade ring, die werd bijgewoond door 17 leden, werd duidelijk dat deze wens niet binnen afzienbare tijd verwezenlijkt- zal worden. Pen ningmeester D. Muskee noemde 1984 een duur jaar voor de vere niging. De overgang naar Zeeland Zaterdagvliegers bracht de nodige kosten met zich mee. Secretaris L. Riedijk zei dat de duivententoon- stelling en de bazar dit jaar ge houden worden op vrijdag 22 en zaterdag 23 november. Tijdens de bestuursverkiezing werden D. Muskee en Iz. Kwaak met grote meerderheid van stemmen herko zen. De vacature die ontstond na het overlijden van oud-voorzitter C.L.M. Andriesse werd opgevuld door D. de Wilde sr. Een week eerder werden in café de Sport door voorzitter L.v.d. Berge de bekers uitgereikt aan de vliegers die in het afgelopen sei zoen het beste presteerden. Club kampioen Iz. Kwaak nam de C.L.M. Andriessetrofee in ont vangst met deze wisselbeker, die werd geschonken door H. Quaak, werd voor de eerste maal uitge reikt. Ook voor jeugdlid Louis Scherpenisse was er een beker, omdat hij bij een vlucht waarbij hij drie duiven liet meevliegen, met alle drie in de prijzen viel. Na enkele spelletjes bingo ging men aan tafel voor een maaltijd, waar na nog enkele rondjes bingo aan een gezellig samenzijn voorafgin gen. Klaverjassen Klaverjasclub Smalstad: Ton Struik is koploper in het klasse ment met 49754 punten, 2. J. van Splunter 49563 p. 3. Susan Meijer 48268 p. 4. Coby van Hulsel 47878 p. 5. Simon Meijer 47877 p. 6. Jo han Meijer 47451 p. 7. C. Klomps 46943 p. 8. Aad van Hulsel 46859 p. 9. Frans Meijer 46113 p. 10. Mw. Govers 45327 p. De Pendelaars: Tijdens de vorige week gespeelde wedstrijden be haalde M. van Bloppoel 5058 p. 2. J. Knuist 4778 p. 3. J. vd Werf 4715 p. 4. Mw. C.J. Franke-Ti- chem 4587 p. 5. P. van Bloppoel 4438 p. 6. H. Oostdijk 4417 p. 7. L. Kampman 4390 p. 8. Mw. Groe- newegen 4300 p. 9. W. Groene- wegen 4181 p. 10. P. van Splunter 3856 p. Stand: 1. Mw. C.J. Fran- ke-Tichem 64712 p. 2. R. Kwaak 61430 p. 3. H. Oostdijk 61221 p. 4. W. Groenewegen 61089 p. 5. Mw. Groenewegen 60893 p. 6. J. van Splunter 60459 p. 7. J. van Gorsel 59796 p. 8. P. van Bloppoel 58757 p. 9. J. Knuist 58529 p. 10. A. Arts 58497 p. 11. J. vd Werf 58340 p. 12. J. van Zetten 58326 p. 13. R. van Bloppoel 55671 p. 14. R. Ver maas 55445 p. 15. L. Kampman 53677 p. 16. P. Bazen 44797 p. 17. W. Dane 42381 p. 18. P. van Splunter 40671 p. 19. P. Bout 37719 p. 20. HPoot 28259 p. 21J. Guiljam 22826 p. 22. C. Boom 4737 p. Morgenavond staat op nieuw een inhaalwedstrijd op het programma. Euterpe tracteerde op gezellig vermaak Muziekvereniging Euterpe oogst te vrijdagavond weer succes met wat "de muziekuitvoering" wordt genoemd, maar wat in de praktijk neerkomt op de formule muziek- toneel-dansen. Voorzitter M. van Damme zei in zijn welkomst woord tot het ongeveer 275- koppig publiek in Haestinge dat Euterpe door familie-omstandig heden bij een aantal leden niet op volle sterkte was. Toch werd een uur lang goede muziek ten gehore gebracht. Dirigent Van Os en zijn muzikanten presenteerden voor namelijk nieuwe stukken, waarop door het publiek enthousiast ge reageerd werd. Naast drumband en blazers zorgden de majorettes voor een kleurrijke opvoering. "Een week vol verrassingen" was de titel van het toneelstuk in drie bedrijven, dat door AIOS op de planken werd gebracht. De to neelgroep speelde voor het tweede achtereenvolgende jaar een stuk van Rudi Nijssen, die bij het grote publiek bekend is als het oude mannetje dat samen met zijn vrouw tijdens de receptie van dokter Van der Bel een sketch opvoerde en als kok in Sint predikbeurten zo 3 feb 1985 THOLEN HERVORMDE GEMEENTE 9.30 u. ds Baas, Molenaarsgraaf HERV. GEM. IMMANUEL 10 u. ds Rikin CHR. GEREF. KERK 10 en 18.30 u. ds Den Hartog, Veenendaal Maartenshof. Daar ging "Een week vol verrassingen" vorige week woensdag in première. Een levensechte kip gaf het komische toneelstuk een extra dimensie. Na anderhalf uur AIOS gingen de stoelen aan de kant en werd een dansvloer gecreëerd. Op muziek van The Blue Nights danste men nog emkele uren. Euterpe is druk bezig met de voorbereidingen van 500 jaar Smerdiek-Smalstad. Voorzitter Van Damme verklapte alvast dat de muzikanten tijdens hun feestoptredens in juni waar schijnlijk gekleed zullen gaan in volkskostuums. Wie daar het fijne van wil weten doet er goed aan op 4 maart de promotie-avond van het comité te bezoeken. Burgerlijke stand Geboorten: Nicole dv J.C. de Kluiver en W. Woldhuis. Overlijden: Marinus Cornelis van der Slikke 40 jr zv W.P. van der Slikke en J.M. Deurloo, Jan Cor nelis Hage 77 jr ev M. Hartog, Maatje Adriana Geluk 74 jr ev A.J. Bevelander. BILJARTVERENIGING D.O.S. gaat weer opnieuw starten in 'De Gouden Leeuw', Scherpenisse op vrijdag 15 februari om 20.00 uur. Zij die interesse hebben om lid te willen worden, kunnen zich opge ven bij R. Anemaet, tel. 01666- 3383 b.g.g. 01666-4137. Advertentie I.M. Bestuurswisseling Op de ledenvergadering van de jeugdvereniging 'Scarpenisse, die vrijdagavond in het clubgebouw wordt gehouden komt bestuurs wisseling aan de orde en wordt gesproken over de agenda voor dit jaar. IJspret IJsclubvoorzitter M.C. Hage is dik tevreden over de jongste schaat- speriode. Het bestuur noteerde prima bezoekersaantallen en in de slotweek was het ijs van vrij goede kwaliteit. Dinsdag 8 januari wa ren er 's avonds naar schatting 1500 schaatsers. De tweede dins dag hierna werd een nauwkeurige telling gehouden bij de kassa en die inzet had 1330 bezoekers als uitkomst. Beheerscommissie biedt jeugd plezier Ruim 100 kinderen uit het dorp en omliggende plaatsen waren woensdagmiddag 23 januari pre sent bij de show "Lachen is okee" in het "Holland Huis". Het gewij zigde weerbeeld met de ingevallen dooi kwam de beheerscommissie goed van pas, want de jongeren kozen nu voor ontspanning bin nenshuis. Het werd een keurig verzorgde show met Ton Laros in de hoofdrol. De presentatie was prima, de jongeren vermaakten zich goed bij o.m. muziek, zang, buikspreken en play back. Dit anderhalf uur durende ge beuren was niet te lang voor de kinderen, want vanaf het begin was er alle aandacht. Namens de beheerscommissie overhandigde mevr. P. Hage-Jansens een bloe metje aan de medewerkenden. Gymclub bevalt prima De gymclub, die de plattelands vrouwen vorig jaar begonnen, be valt prima, gezien het grote aantal deelneemsters. Dit bleek tijdens de jaarvergadering van de platte landsvrouwen uit het jaarverslag van secretaresse mw. Vroegop-de Jonge. Presidente mw. Bolier-de Graaf opende de vergadering, waarna men het bondslied zong. Het ledenbestand nam in 1984 met dertien toe, waardoor het to tale aantal nu 69 is. Voor de kas commissie kwam mw. Van As-de Jonge in de plaats van mw. De Graaf-Hageman. Mw. Hage- Minheere deed verslag van de provinciale voorjaarsvergadering. Bij de bestuursverkiezing werd mw. C.L. Bolier-de Graal met al gehele stemmen herkozen. Na de pauze was er bingo. Vrijdag 8 fe bruari is de jaarlijkse gezinsavond met de ZLM. Er wordt dan onder andere een tekenfilm en een film over de kroning van koningin Beatrix vertoond. Burgerlijke stend Geboorten: Willem Johannes Antonius zv A.P. van Landegem en J.H. van Demen, Angelique Angela Lena dv L.J. de Graaf en J. Mol, Sascha Alexandra Noël dv A. Winkel en I.G.H.M. Duijm, Marloes Jacobien dv J.M. Oude sluijs en A.J. Bijl. Huwelijken: Johan Cornelis Klop 36 jr en Aaltje Maria de Ruiter 29 jr- Overlijden: Willemina van Nieuwkerk 89 jr wv A. de Groen. GEREF. KERK 10 u. prof. Bakker, Amsterdam 17 u. ds Kakes, Goes GEREF. GËM. 10 en 18.30 u. ds Tanis 14.30 u. leesdienst R.K. KERK za 17.30 en zo 10.30 u. H.Mis OUD VOSSEMEER HERVORMDE GEMEENTE 10 u. kand. Sterrenburg, Rotter dam 18.30 u. ds Abma, Gouda GEREF. KERK 10 u. dhr. Jansen, Hoogerheide 15 u. ds Knibbe, Anna Jacoba- polder CHR. GEREF. KERK 10 en 18 u. leesdienst 14.30 u. ds. Den Hartog, Veenen daal GEREF. GEM. IN NED. 10, 14.30 en 18.30 u. leesdienst R.K. KERK za 19 en zo 9 u. H.Mis SINT ANNALAND HERVORMDE GEMEENTE 10 (HA) en 18 u. ds vd Heijden GEREF. GEM. do 31 jan 19.30 u. ds Riedijk, Moerkapelle 9.30, 14 en 18 u. leesdienst di 5 feb 19.30 u. ds Blok, Capelle ad IJssel GEREF. GEM. IN NED. 9.45, 14.15 en 18.15 u. leesdienst STAVENISSE HERVODE GEMEENTE 10 v. ds Den Butter 18 u. ds Teeuwissen, Nieuw-Bei- jerland OUD GEREF. GEM. 9.30, 14 en 18 u. leesdienst SINT MAARTENSDIJK HERVORMDE GEMEENTE 9.30 en 14.30 u. ds De Vries, El- speet HERV. GEM. REHOBOTH 10 u. ds Hoekstra, Hoogerheide 19 u. ds Rikin OUD GEREF. GEM. 9.30, 14 en 18 u. leesdienst wo 6 feb 19.30 u. ds Pronk, Ede GEREF. GEM. IN NED. 9.30, 14 en 18.30 u. leesdienst R.K. KERK 10.30 u. H.Mis, Haestinge SCHERPENISSE HERVORMDE GEMEENTE 9.30 en 14.30 u. ds Van Bergen Bravenboer GEREF. GEM. 9.30, 14 en 18.30 u. leesdienst POORTVLIET HERVORMDE GEMEENTE 10 en 18 u. ds De Jong GEREF. KERK 10 u. ds Van Krimpen, Dordrecht 14.30 u. ds Kakes, Goes GEREF. GEM. 10, 14.30 en 18.30 u. leesdienst wo 6 feb 19.30 u. ds vd Poel, Yer- seke SINT PHILIPSLAND HERVORMDE GEMEENTE 9.30 en 14.30 u. ds Cysouw GEREF. GEM. 9.30 H.A. en 14.30 u. ds Beens, Scherpenisse OUD GEREF. GEM. 9.30, 14.30 en 18.30 u. leesdienst ANNA JACOBAPOLDER GEREF. KERK 10 v. ds Knibbe 15 u. ds Molenaar, Ulvenhout weekenddiensten za 2 en zo 3 feb 1985 Tholen, Poortvliet, Oud Vosse- meer en Scherpenisse (Dr. Padt) Dr. De Looze, Oud Vossemeer, tel. 01667-2400 St Maartensdijk, Stavenisse, St Annaland en Scherpenisse (Dr. vd Bel) Dr. Veldman, Stavenisse, tel. 01663-2400 St Philipsland en Nw Vossemeer Dr. de Groot, Nw Vossemeer, tel. 01676-2545 WIJKVERPLEEGSTERS zr. De Groot, av- en nachtdienst zr. Versluys, tel. 01100-14444 TANDHEELKUNDIGE HULP Bomas, St Philipsland, tel. 01677-3232 INFORMATIE KLACHTENBU REAU GEZONDHEIDSZORG tel. 01100-31594, ma, di, wo en do 9-12 u. di 13.30-17 u. do 18-21 u. DIERENARTS Dr. Rinses, St Maartensdijk, spr. u. za 8.30-9 u. Dr. Brons, Tholen, spr. u. za 11-12 u. ANONIEME ALCOHOLISTEN tel. 01660-3742, wo )9 u. St Lau- rensgasthuis, binnenplaats Kerkstr. 15, Tholen. WELZIJNSORGAAN Alg. maatsch. werk, gezinsverzor ging en informatie-advieswerk, dag. 8.30-10 u. geestelijke volks gezondheid di-do-vr morgen 9-10 u. cons. bur. alc/drugs di 5 feb 19-20.30 u. Hoogstr. 12, Tholen. ADVIESB. GEHANDICAPTEN Jelderda, St Philipsland, tel. 01677-2533 TELEFON. HULPDIENST 01180-15551 d/n, 01180-36251 (chr), kindertel. 01180-38080. RUTGERSHUIS B.O.Z. Parallelweg 39,01640-40424 BLIJF VAN M'N LIJF Opvangtehuis vrouwen, tel. 01184-14645 LAAT LEVEN Hulp bij ongewenste zwanger schap, tel. 01660-3947, 01665-2654 AMBULANCEVERVOER tel. 01650-40000 NAZORG BORST AMPUTATIE di 5 feb contactochtend z'huis L'berg, tel. 01640-37980 STORINGEN ENERGIE 01660-3250 bgg 01180-38888 HOOGWATERSTANDEN do 31 jan t/m vr 8 feb uur donderdag 31 10.27-23.14 vrijdag 1 11.36 zaterdag 2 0.25 - 12.51 zondag 3 1.33-14.02 maandag 4 2.37 - 15.00 dinsdag 5 3.26 - 15.48 woensdag 6 4.12-16.31 donderdag 7 4.58 - i7.12 vrijdag 8 5.31-17.53 di 5 feb 16.19 u. Volle Maan do 7 feb 4.58 u. Springtij

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1985 | | pagina 2