Thoolse schooldamkampioenschappen RAMMEG0RS St. Philipsland Dierenvrienden Geen rondjes meer rijden Woningverlies onbevredigend Debuut Verwijmeren teleurstellend Donderdag 31 januari 1985 EENDRACHTBODE 13 voetbal W programma Cees Stoutjesdijk trainer Stavenisse Tekort aan scheidsrechters Uit de oude doos(2) 'STEMMEN ^0 VAN LEZERsJ^Sh^^Jl Bij verhuizing a.u.b. tijdig een adreswij ziging sturen aan Een drachtbode, Postbus 5, St. Annaiand of aan uw bezorger. JAMMER korfbal Je raakte ongemerkt in de problemen Doorbraak Anita en Ed Woede over afschieten vogels Slachtoffers Tweede Wereldoorlog (slot). Zaterdag 2 februari uur kloetinge-Thol. Boys(Krist) 14.30 Zaamslag-WHS(vd Pijl) 14.30 Krabbendijke-NOAD(vd Pluijm) 14.30 Smerdiek-De Meeuwen(Meesters) 15.00 De Meeuwen 3-Smerdiek 2(vd Lin den) 14.30 Thol. Boys 2-Veere 2(Hulspas) 14.30 WHS 2-Kloetinge 2(Jobse) 15.30 WC-SPS(v. Andel) 15.00 Stavenisse-Wandelbos(Bastiaansen) 15.00 Seolto 3-SPS 2(Hazendonk) 14.00 DSE 2-WHS 3(Verhulst) 13.00 Dinteloord 4-Thol. Boys 3(Mouwen) 14.00 WHS 4-Alliance 2(Hoefman) 15.00 NOAD 2-Stavenisse 2(vd Tuin) 15.30 Smerdiek 3-Chrislandia 3(v. Gastel) 14.30 WHS 5-Smerdiek 4(Landa) 13.30 Thol. Boys 4-ZPR 3(v. Ham) 15.30 Bergen 2-NOAD 3(V'burg) 15.00 SPS 4-Stavenisse 3(Stolwerk) 15.00 Zondag 3 februari 1985 uur Vosmeer-Noordhoek(Maranus) 14.30 Vosmeer 2-BSC 3(Tak) 11.30 Rood Wit W 3-Vosmeer 3(Batenburg) 12.15 Halsteren 9-Vosmeer 5 10.00 Kruisland-Vosmeer(Sebregts) 10.00 Dinsdag 5 februari uur zw: Vosmeer-VVVB(M'vliet) 20.00 Vrijdag 8 februari uur zvv: Cromwiet 3-Vosmeer 2(St'ber- gen) 19.25 Elk weekend dat in de afdeling Noord-Brabant van de KNVB een volledige voetbalcompetitie wordt gehouden, komt men 600 scheidsrechters tekort. Vandaar dat in het voorjaar weer een groot aantal nieuwe cursussen worden opgezet. De belangstelling om als scheidsrechter bij voetbalwed strijden op te treden, is overigens vrij groot. Ieder jaar komen er zo'n 400 scheidsrechters in de af deling bij. Alleen haken ook elk jaar weer een aantal mensen af. Momenteel moeten 900 scheids rechters in de afdeling 1500 wed strijden bij de senioren leiden, zo dat aanvulling dringend noodza kelijk is. Ook dames, met name voor het fluiten van de dames voetbalwedstrijden en de jeugd wedstrijden, zijn welkom. De afdruk van de briefkaart die Ben Suurland schreef aan Assel- berg's in Bergen op Zoom (in het bezit van dhr. Blaas in Steenber gen), leverde een enthousiaste re actie op uit Gorkum van een aan getrouwde achterkleindochter, die nog wekelijks bij schoonmoe der de E.B. leest. Inmiddels kwam ze via dhr. Blaas al in het bezit van hetzij het orig- neel, hetzij de afdruk. In elk geval was er contact en erkentelijkheid voor die 'oude doos' van vorige week. Daarentegen worden de oude fo to's met bruidsparen tot dusver niet herkend. Er zijn er, die menen dat ze als een soort raadsel wor den afgedrukt, maar dat is niet het geval. Het gaat bij degenen die deze foto's bezitten, werkelijk om te weten te komen, wie er werke lijk op staan. Er kwamen reacties binnen, maar die namen bleken niet te kloppen. Misschien komt toch nog het goede antwoord. Het is verboden met een bromfiets met lopende motor zonder nood zaak hetzelfde of nagenoeg het zelfde weggedeelte bij herhaling te berijden, staat er in artikel 83 van de Algemene politieverorde- ning(APV) Tholen. Raadslid I.C. Moerland vond dat nogal cru. "Als ik een paar keer van het gemeentehuis naar het postkantoor rijd, zou ik een boete kunnen krijgen", zei hij in de ge meenteraad. "Zo is er wel meer in de APV, maar je moet een handvat hebben om te kunnen optreden", zei bur gemeester E. Baerends. De raad besloot de APV met na me te wijzigen om te voorkomen dat bromfietsen op feitscrossba nen rijden. Het is ook verboden met een fiets of bromfiets op een zij- of achterpad en op een speel terrein te rijden. Een 'zeer onbevredigende zaak' noemde raadslid Th. Aarnoudse de gang van zaken met het pand Oesterstraat 4 in Tholen, waar voor aan een bank 59.468 gulden werd betaald wegens het verlenen van gemeentegarantie. Bij een openbare verkoping op 28 augustus ging het huis voor 85.000 gulden weg, maar gezien de totale schuld van de woningeigenaar aan de bank leverde dat een tekort op van ruim 59 mille. De bank sprak de gemeente voor dat be drag aan. Aarnoudse wilde hierover meer informatie in de commissie bes tuurlijke aangelegenheden(waar- in de vijf fractievoorzitters onder voorzitterschap van de burge meester zitten), zoals de manier waarop dit is gegaan, e.d. De raadsvoorzitter zegde dat toe. De 31-jarige Cees Stoutjesdijk uit Sint Maartensdijk is zaterdag avond benoemd tot de nieuwe trainer van SC Stavenisse. In het nieuwe seizoen begint hij zijn werkzaamheden bij deze club. Stoutjesdijk, een neef van NOAD-trainer Ko Stoutjesdijk, is nu nog jeugdtrainer en bestuurslid bij Smerdiek. Hij wordt de opvol ger van Dick Soomers ook Smer- diekenaar - die Stavenisse drie seizoenen in de tweede klasse van het afdelingsvoetbal onder zijn hoede had. Stoutjesdijk behaalde vorig sei zoen het diploma Oefenmeester 3. Vosmeer verloor de wedstrijd tegen Bekaro met 8-3, nadat men bij rust al tegen een 4-1 achterstand aankeek. De doelpunten werden gemaakt door Jan Duine (2x) en Adrie Hommel. Vosmeer 2 boekte betere resultaten, gezien de 5-3 overwinning op Halste ren 4. Bij rust stond men met 1-0 voor door een goal van Hector Jansen. In de tweede helft incasseerde Vosmeer drie tegentreffers, maar door twee goals van Kees Verkerke en twee van Kees Schot bleef de uitslag voor Vosmeer 2 positief. De 27 MC-dames verloren zaterdag in Tholen met 1-2 van Kannebuis. De 27mc-ers openden de score vanuit een hoekschop, die werd genomen door Alma Jeroense, waarna Karin Priem de bal in het doel schoot, 1-0. In de tweede helft kregen de Kannebuis- dame seen vrije trap in het strafschop gebied en werd de stand 1-1. Enkele minuten voor het eindsignaal scoorde Kannebuis nog een keer, zodat men met een 1-2 overwinning huiswaarts teerde. De Smerdiekse bokser Jack Ver wijmeren (22) maakte zijn debuut tijdens de Zuidnederlandse kam pioenschappen in Oud-Gastel. De voorbereiding was goed verlopen, maar zijn eerste partij bracht niet het verlangde resultaat. Verwijmeren moest in de eerste Het artikel op pagina 7 van "de Eendrachtbode" van 17 januari naar aanleiding van een zitting van de Raad van State zou door kop en strekking een niet geheel juiste indruk kunnen wekken. Wat speelt er precies? St. Philipsland heeft bij de her ziening van haar bestemmings plan Buitengebied haar gedeelte van Rammegors de bestemming natuurgebied gegeven. Hierin was echter wel opgenomen de moge lijkheid voor Rijkswaterstaat om baggerslib in Rammegors te bergen, maar dan gebonden aan door de gemeente St. Philipsland te stellen voorwaarden, dus via een vergunningensysteem. Dit bestemmingsplan werd door Gedeputeerde Staten van Zee land goedgekeurd. Hiertegen ging Rijkswaterstaat in beroep, omdat deze niet gebonden wil zijn aan vergunningen, die in de visie van Rijkswaterstaat teveel beperkin gen kunnen opleggen aan datge ne, wat R.W.S. wil. Daarom dien de op 4 januari voor de geschil lencommissie van de Raad van State deze zaak van R.W.S. tegen St. Philipsland en de Provincie Zeeland. Als belangstellende heb ik deze zaak bijgewoond en als zodanig wil ik graag wat kantte keningen maken bij het genoem de artikel. De woordvoerder na mens RWS bracht inderdaad op nieuw naar voren, dat RWS in 1972 dit gebied heeft aangelegd om specie uit het Schelde-Rijnka- naal te bergen. Dit is onmisken baar een feit, maar op een nadere vraag van Staatsraad Toxopeus- voormalig minister van Binnen landse Zaken en commissaris van de Koningin in Groningen en binnenkort Minister van Staat- kon het bedrag van 5 miljoen gul den voor aanlegkosten niet hard gemaakt worden. Bovendien kwam nog eens opnieuw tot ui ting, dat RWS totnutoe nog nau welijks gebruik heeft gemaakt van Rammegors als speciedepot. De reden hiervan is, dat RWS totnu toe nog steeds de bagger uit het Schelde-Rijnkanaal heeft kunnen kwijtraken in diepe gedeelten van de Krammer. Dit was en is goed koper dan gebruik te maken van Rammegors en RWS wil dus ook best gebruik blijven maken van deze mogelijkheid. Dat werd ook op deze zitting weer heel duidelijk en ik denk dat dit een belangrijk punt voor de toekomst is. Rijks waterstaat is nl. ook zelf best overtuigd van de waarde van Rammegors als natuurgebied en ook is storten in de Krammer nog goedkoper. Mocht echter deze laatste mogelijkheid wegvallen-en dat hangt af van de opstelling van Allereerst moet er een foute zet in het aankondigingsartikel over het schooldamkampioenschap her steld worden. De O.L.S. "De Rie- burch" uit St. Maartensdijk werd daarin namelijk vergeten. Zij doen echter wel degelijk mee met hun team. En waren ook present tijdens de eerste wedstrijden die woensdag 23 januari in de ge meenschapsruimte van de C.N.S. De Regenboog te Tholen gespeeld werden. Er waren negen scholen vertegenwoordigd, elk met 5 spe lers, en 1 reserve. Daarbij waren natuurlijk ook de onderwijzers De 27 mc-ers verloren maandag met 1-3 van l'Esperance uit Sint Annaiand. De 27 mc-dames kwamen aanvanke lijk met 1-0 voor te staan, toen Jacolien Bolier een goede voorzet gaf en Ans den Engelsman scoorde. '1 Esperance veranderde de stand echter al snel in 1-1. De27-mc verdedigde uitstekend, maar desondanks won l'Esperance met 1-3. Trainer van de 27 mc-ploeg, Nico van Gerven, was echter tevreden, aangezien zijn ploeg eerder met 10-0 van de St. Annalandse dames verloor. Dalem-Bout won zaterdag met 11-10 van de fam. Oostdijk. Dalem begon sterk en liep in de eerste helft via 5-0 uit naar een 7-2 voorsprong. In de tweede helft kwam de fam. Oostdijk sterk terug. Het werd 9-8, maar toen ging Dalem Bout er weer fel tegenaan. In de laatste minuut kreeg de fam. Oostdijk een strafschop, die de uitste kend keepende Johnny Moeliker stopte. De eindstand in deze leuke wedstrijd was 11-10 in het voordeel van Dalem Bout. De doelpunten wer den gescoord door Ben Schot Henk Janssen, Dries Lindenberg (2x), Piet den Boef (2x) en Tom Schoep (5x). ronde veel punten prijsgeven. Na dit aarzelend begin kon de Thole- naar zijn achterstand niet meer inhalen, zodat tegenstander Klee uit Geleen zegevierde. Deze partij in de klasse N-senioren lichtge wicht bleek voor de jury moeilijk te beoordelen, maar de beslissing was terecht. Verwijmeren kwam duidelijk routine tekort, hetgeen in de bokssport direkt opvalt en on gunstig uitpakt. Klee had met 4 partijen meer ervaring op zijn scorelijst. alle belanghebbenden in het overleg over de funktie en bes temming van de Krammer na sluiting van de Oesterdam en de Philipsdam, dan wil RWS alsnog in Rammegors kunnen storten. Daarmee blijft de onzekerheid voor dit gebied echter bestaan. Te weinig naar mijn mening kwam op deze zitting naar voren, ook in de verdediging van de standpun ten van St. Philipsland en Provin cie het unieke van de spontaan ontstane natuurwaarden in Ram megors. Juist het feit, dat hier ruim 12 ja ren lang bijna ongestoord de na tuur haar gang kon gaan na de aanleg van de beide dammen in de Krabbekreek, waardoor zich hier een prachtig gebied ontwik kelde met zowel zoutvegetatie, overgangsplanten als planten groei van het zoete milieu, maakt het uniek. Het is dus bepaald niet zo dat de waarde van dit gebied niet vermindert, wanneer na on verhoopte slibberging het zodanig wordt achtergelaten, dat de mo gelijkheden voor nieuwe natuur lijke ontwikkelingen blijven bes taan, zoals RWS toezegt. Natuurlijk is het mogelijk door gefaseerd storten zodanige hoog teverschillen te creëren, dat er niet een eentonige vlakte ontstaat, maar dat betekent nog niet, dat daardoor ook de huidige variatie in vegetatie zal kunnen blijven bestaan of gaan ontstaan. En het is ook hoogstwaarschijnlijk een illusie te veronderstellen, dat de huidige schorren langs Kram mer en Volkerak een soort Ram megors zullen opleveren. Alleen al de te verwachten waterkwaliteit in het toekomstige Zoommeer, zoals het dan zal heten, zal voor verzoeting en verruiging zorgen. Op zichzelf beschouwd interes sante stukken natuur, maar veel minder gevarieerd dan het Ram megors. Elk jaar treden er voor de meer dan oppervlakkige waarnemer in Rammegors veranderingen op en worden er weer andere -en soms zeldzame- planten en dieren ge signaleerd' Zo is voor het eerst dit jaar de vleeskleurige orchis aangetroffen en andere weinig voorkomende soorten, en ook het vegetatie-on derzoek van de Provinciale Pla nologische Dienst voor het in kaart brengen van de Zeeuwse flora heeft nog eens bevestigd, wat sommigen reeds lang vermoedden en anderen al zeker wisten: Ram megors is het behouden waard! In recente publicaties wordt het trouwens thans als een natuurge bied aangegeven: zowel in de Wetlands-aanmelding als in de totaalschets voor de Deltawerken. Ik hoop dan ook met Rijkswater staat dat zij blijvend een andere plaats voor baggerslibberging zal weten te houden of te vinden dan in het daarvoor weliswaar aange legde, maar aan een dergelijke bestemming totaal ontgroeide Rammegors. Tenslotte zijn er in het kader van de uitvoering van het Deltaplan wel meer zaken anders gegaan dan de oorspronkelijke planning aangaf. Harm Venekamp Tholen en/of mensen van het schoolbes tuur. Dhr. O. Huiskamp, die met dhr. B. de Kok de organisatie van het Schooldamkampioenschap in handen heeft, sprak een kort wel komstwoord, waarin de spelers tegen elkaar in het strijdperk tra den. Leden van damclub "De Eendracht" begeleidden de spe lers en de organisatoren op des kundige wijze. Ze moesten ook bij enkele partijen arbitreren. Het nieuwe systeem dat momenteel gevolgd wordt en waarbij ieder een tegen iedereen speelt, lijkt zeer positief en na deze eerste Dames districtklasse In Meulvliet speelde Amigos maandag 14 jan. tegen SSVR. In de eerste twee sets werd Amigos overspeeld door de tegenstanders, maar de laatste twee sets werden winnend afgesloten. Uit slag 2-2. Amigos-Bermi:Vig 2. De eer ste set begon in Roosendaal weinig hoopgevend. Het werd zelfs een 13-1 achterstand voor Amigos. Dankzij een goede inzet en prima serveren kwam Amigos langszij: 13-13. De slotfase was spannend en werd door Amigos gewonnen: 16-14. De tweede set begon men vol goede moed. Het werd nog 6-6 maar even later, mede door een goede service liep Amigos uit naar 15-6. De derde set ging vrij snel. Bermi was duidelijk aangeslagen door het verlies van de 1ste twee sets en zo won Amigos vrij simpel met 15-4. Eind stand: 3-0 voor Amigos. Amigos-Tobec In Tholen werd gespeeld tegen het nog ongeslagen team van Tobec. De eerste set begon verrassend voor Amigos. Er werd, tegen de verwachting in, een voorsprong opgebouwd wat via 6-2, 12-9 naar een 15-9 set overwinning liep. Ook de tweede set begon succes vol. Dit resulteerde in een 5-0 voor sprong, die uitliep naar 8-1. Daarna kwam Tobec weer dichterbij en werd het 10-7. Desondanks pakte Amigos de set: 15-7. Het leek of Amigos te vreden was met deze punten want in de derde set viel men sterk terug. Hier profiteerden de dames van Tobec en ze wonnen de derde set gemakkelijk. Via )-9 werd het 4-13 en tenslotte 4-15. De vierde en laatste set begon Amigos slecht: 0-4 achterstand. Via 5-9 serd het zelfs 9-13. Toen waren er verschil lende overgaves van service maar ges- Laat ik op de eerste plaats duide lijk stellen, dat ik Dhr. Heijboer Sr. als mens en als journalist zeer hoog acht. Een zeer integer man die zijn vak uiterst serieus neemt. De artikelen welke hij in de afge lopen maanden in de EB publi ceerde inzake de jaren '40-'45, zijn daar getuige van. Toch laat ook de beste weieens een steek vallen. Dit gebeurde in het laatste artikel van zijn hand inzake '40-'45 (EB d.d. 10-1). Tot mijn stomme verbazing las ik in het desbetreffende artikel, tus sen de namen van de gevallenen voor God Koningin en Vader land, de naam van een SSer. Dat de schrijver onder de desbe treffende naam schreef dat deze naam hier niet behoorde te staan, zwakt het geheel niet af! Voor de familieleden van de ECHTE Ne derlanders moet het een klap in het gezicht geweest zijn om hun gestorvenen dierbaren in een adem te zien genoemd met die van een SSer. Ik wil nog verder gaan. Dat alle familieleden van deze SSer fout zijn geweest, kan ik me haast niet voorstellen. Dit bericht moet voor de goede familieleden zout in de wonden zijn geweest. Naar mijn gevoel is de redactie verplicht om een uitgebreide rec tificatie te plaatsen inzake deze onverkwikkelijke zaak. Resumerend: Ontegenzeggelijk zal dit ten goede komen aan de ECHTE recht geaarde Nederlanders welke voor een ieder van ons hebben ge vochten voor vrijheid en demo cratie. B.C.M.Th. Derwig Oud-Vossemeersedijk 9 4698 PA Oud-Vossemeer Naschrift G.H. Naar het gevoel van dhr. Derwig zou de redactie verplicht zijn tot een uitgebreider rectificatie op de aflevering "slachtoffers" in de EB van 10 januari. Na de "wisseling van de wacht" in november 1984 en vanwege het feit dat ik zelf de bevrijdingsserie schreef lijkt me die verantwoordelijkheid wat meer op mijn schouders te druk ken. Ook al blijft een hoofdre dacteur altijd verantwoordelijk voor de inhoud, tenzij door een ander, zoals bovenstaande door dhr. Derwig, is ondertekend. Het standpunt van ondergetekende op deze rubriek was zeker de laatste 20 jaar zo min mogelijk redactio nele naschriften te plegen. Daar mee, vond ik, wordt de indruk gewekt dat uiteindelijk die red actie "lekker" het laatste woord heeft en dan poogt gelijk te krij gen. Het kan echter soms nodig zijn en in het geval van dhr. Der wig wordt daarom zelfs gevraagd. Ik kan hem niet eens ongelijk ge ven. Laat ik vooropstellen, dat de door dhr. Derwig genoemde kwestie van mij een misser was. Ik zou hiermee kunnen volstaan, in dien ik zelf niet het gevoel had dat het een ernstige misser was. Juist vanwege deze tere kwestie. Daar om krijgt dhr. Derwig en anderen ook de wat uitgebreider rectifica- middag stonden de School met de Bijbel en de Casembrootschool beiden uit St. Annaiand, elk met 8 punten uit 4 wedstrijden aan de leiding. Ook de O.L.S. Ter Tolne uit Tholen had 8 punten. Zij speelden echter 5 wedstrijden. Nauwkeurig wordt het aantal bordpunten bijgehouden, aange zien deze bij een beslissing nodig kunnen zijn. De winnaar van het kampioenschap, dat woensdag middag 30 januari zijn beslag kreeg, speelt mee op 13 februari in 's Gravenpolder om het Zeeuws Kampioenschap. coord werd er niet. Het publiek werd weer enthousiast en in een spannende slotfase, won Amigos met 15-13. Dit betekend een 3-1 overwinning voor Amigos, wat gezien het nog ongesla gen zijn van Tobec, een geweldig re sultaat is. Deze zege is met name te danken aan de goede onderlinge ver standhouding en de fanatieke inzet van de Amigos-speelsters. De speel sters zijn: Janet Pollie, Anja de Wit, Ina v.d. Kundert, Carla v. Unnik, Mariet Bakx, Trudy Hage en Nelly Breker, trainer, Henk Nieuwenhuis en coach, Perry Bakx zijn mede verant woordelijk voor dit prima resultaat. PJZ-toernooi Het damesteam van Amigos was een mengeling van jeugdspelers dames I en II. Er werden per wedstrijd twee sets gespeeld met een maximale speel tijd van een half uur met in totaal 5 wedstrijden. Tegen De Berk behaalde Amigos een 1-1 gelijkspel. Tegen Zevenbergen TOS, PJZ Tholen en Veronica een 2-0 winst. De laatste partij tegen Veronica was erg spannend, want zowel Vero nica als Amigos maakten kans op de overwinning. Door fanatiek spel en dankzij de geweldige inzet van de jeugd won Amigos ook deze wedstrijd. Amigos Dames 2 Maandag speelde Amigos dames 2 tegen Tobec 4. De setstanden waren 15-11, 10-15 en 12-15, zodat Amigos met 2-1 verloor. Slechts halve revanche voor Amigos: 2-2 (15-8,10-15,11-15,15-12). Amigos had met de tegenstander van afgelopen zaterdag Symmachia nog een fiks appeltje te schillen, niet alleen was de uitwedstrijd met 3-0 verloren, maar ook was één van de Tholenaren door een ondoordachte sprong van een Roosendaaler met 6 weken gips opgezadeld, genoeg reden dus om er flink tegen aan te gaan. In de eerste set werd de Roosendaalse ploeg vanaf het begin onder druk gehouden, de service tie. Daartoe is dan wel het vol gende verhaaltje nodig. Al vrij snel na de eerste afleveringen van die bevrijdingsserie waren er niet alleen talrijke positieve reacties van lezers, maar ook de positieve instelling van het Thools gemeen tebestuur, dat ze mij een lijst de den toekomen, waarvan werd ge meend, dat dit vrijwel het volledig overzicht was van "oorlogsslacht offers". Ik deed de toezegging die aan het eind van de serie te zullen publiceren, omdat daaraan in we zen gedurende 40 jaar geen recht was gedaan. Als echter iemand uit de jaren 40-45 over oorlogsslacht offers spreekt heeft dat een andere intentie, dan bij een ambtelijk apparaat, waarvan betrokken bovendien zelf die periode niet meemaakten. De "misser" kwam tot stand door twee oorzaken. Die ene was dat ik wel en dat zelfs uit ervaring wist dat er een Neder lands voor-oorlogs bataljon gre nadiers en jagers (in den Haag) gelegerd, bestond, maar niet op de hoogte was van SS-grenadiers. De twee reden van de misser was, dat in de eerste lijst "slachtoffers" van ambtelijke zijde was doorgegeven de naam "Bateson". Uiteraard kende ik van Tholen heel wat in die tijd verkeerden, maar geen "Bateson". Er was een goede Smurdiekenaer - hij kreeg zelfs het verzetskruis - die me een week later attendeerde op de mogelijk heid, dat dit best eens de tijdelijk in Sint Maartensdijk vertoevende en ook verkeerde Bartelson zou kunnen zijn. Meneer Derwig en anderen: geloof me, ik schrok me een aap bij die mededeling. Te meer omdat ze na informatie bij het ambtelijk orgaan juist bleek te zijn. Ik stond toen voor het di lemma: laten voor wat het is en dan kraait er verder geen haan naar - want wie kende ooit een "Bateson" of me tegen over mijn informant en zijn mede-(beledig- de)verzetsmensen - uiteraard een heel klein percentage van het le zerstotaal - verontschuldigen, door via die correctie" duidelijk te maken dat het mijn "misser" was. Maar er bij wijze van spreken wel was ingelopen, door de oorspron kelijk verkeerde naam. Ik koos voor een correctie tegenover die tijdgenoten. Daardoor werden o.a. een mijnheer Derwig en an deren, die tevoren nooit op de eerste lijst hadden kunnen reage ren "extra gepakt". In een later stadium heb ik gelukkig wel een soortgelijk geval kunnen voorko men. Waarmee die "misser" niet wordt goedgepraat. Het lijkt me dat o.a. dhr. Derwig nimmer te voren op andere reacties in kran ten, ooit zo'n uitvoerig antwoord kreeg en dat zal ook zelden do bedoeling van krantenredacties zijn. Aangezien ik het echter wel volkomen met hem eens ben, zoals hij in een begeleidend brief je schreef, dat het hier om een uiterst tere kwestie gaat, heb ik veel van dure redactie-ruimte ge bruik mogen maken. Nog ten overvloede: als ik tevoren had ge weten, dat zonder ambtelijke schuld - want het is allemaal 40 jaar geleden - die "officiële" lijst zo onvolledig was geweest, was ik er waarschijnlijk niet aan begon nen. Hoe zeer ook thans vele na bestaanden erkentelijk zijn voor deze publicatie. Hopelijk is er in dit nummer de laatste "aanvul ling". r.H ASP-l Emergo - Scheldevogels De aspiranten Emergo 1 beten zater dag de spits af tegen Scheldevogels uit Bergen op Zoom. Het was voor Emergo een doelpunt rijke wedstrijd. Het le doelpunt was van Mare Schreuders. Hij onder schepte de bal onder de korf en scoor de. Het 2e doelpunt kwam voor reke ning van Daaf de Rijke. Marco Suur- lant scoorde van onder de korf en Nart Wielaard via een doorloopbal. Daaf de Rijke tekende hierna voor de vol gende 2 doelpunten. Ineke Potappel zag kans om van achter de korf 0-7 te scoren. Mario Suurlant maakte een doelpunt via een uitwijkbal en het laatste doelpunt was van Daaf de van Amigos leverde veel moeilijkhe den op, waardoor de aanvallers mees tal een goed gesloten blok voor zich vonden en er niet in slaagden het Thoolse achterveld te verschalken. Amigos bouwde dan ook een voor sprong op, die niet bedreigd werd, want als Symmachia de service over nam, dan werd er aan Thoolse zijde zo goed opgevangen dat Willem Valkier de aanval moeiteloos aan kon spelen, waardoor keer op keer gescoord kon worden, opvallende aanvaller in deze set was Piet Bevelander, die enkele malen keihard via de diagonale aanval de bal het vijandelijke veld insloeg (15-8). De tweede set bood aanvankelijk een volkomen ander beeld. Symmachia herstelde zich knap en stond binnen de korste keer met 8-0 voor, Amigos zat volkomen vast en hoewel de goede wil aanwezig was kon het geen vuist meer maken, totdat Frank Liefting aan het net kwam en al zijn agressie, van die zes weken gips, in de aanval gooide waardoor de Thoolse ploeg enigzins terug kon krabbelen. De achterstand was echter te groot en hoewel de fa milie Nieuwenhuis (Henk en David) nog in het veld kwam, waardoor wat onverwachts de taktiek moest worden gewijzigd, gaf dit niet genoeg impulsen om Symmachia van de set zege af te houden (10-15). Het talrijke publiek, wat Amigos stevig steunde, genoot ondertussen toch van een leuke wed strijd en ook de derde set bood hen volwassen volleybal, beide teams stroopten de mouwen op en de verde digingen haalden de onmogelijkste ballen van de grond, vermeldens waard in deze fase waren enkele red dingen op snelle aanvallen, welke door Ron Steketee werden verricht en bij 11-10 voor Amigos geloofde een ieder nog in een setzege, met deze stand werden enkele aanvallen van Thoolse zijde volkomen onnodig buiten gesla gen en Symmachia won ook de derde set (11-15).'Het vertoonde spel bood Over 1940-1945 zal nooit het laat ste woord geschreven worden. Met belangstelling volgde ik het vele wat daarover in de EB werd geschreven. Mijn zuster gaf op, hoe mijn broer en nicht omkwa men en die staan in de lijst van oorlogsslachtoffers. Zelf ben ik van Scherpenisse afkomstig, maar al in 1937 naar Rotterdam ver trokken. Daar woonde mijn man en we kregen een kind. Dat was toen het eiland Tholen moest evacueren. Wat zegje dan? Juist, kom maar naar ons toe. Februari 1944 kreeg ik 9 mensen: vader, moeder, broer, zus, getrouwde zus met man en 3 kinderen. Verder had ik nog een zus en zwj;s pzsbeide ziek lagen. De ene had t.b.c., de andere een pleuritus. Ze waren in die tijd weer aan de be terende hand, anders zou het he lemaal onverantwoord zijn ge weest daar nog andere mensen bij te halen. Veertien mensen waren er toen op onze 3e etage. Die was voor een normaal gezin groot, maar voor allen veel te klein. Het werd te benauwd, temeer daar ik toen in verwachting was van een 2e baby. Mijn zuster en gezin kregen dan ook een plaatsje in Bergen op Zoom en zijn in de zo mer 1944 daarheen vertrokken. Ze kwamen dichter bij Tholen en voor ons was het echt een opluch ting. Mijn ouders uit Scherpenisse hadden nogal wat eten meege bracht en als er niets gebeurd was, zouden wij de hongerwinter best goed en zelfs voor die tijd ruim zijn doorgekomen. Echter op een kwade morgen in januari, heel vroeg, het was nog donker (en we hadden geen licht, geen gas en water meer) wordt er op de deur gebonkt. Daar staan ze dan voor je met het pistool en zeggen, dat ze huiszoeking moeten doen. Mijn man was namelijk in Duitsland opgepakt, die daar zogenaamd had gesaboteerd, wat achteraf ook leugens bleken te zijn. Het was een smoes om binnen te komen. Mijn man was met de razzia van 10 november 1944 meegenomen, terwijl ik op alledag stond. De Duitsers verklaarden dat ze huis zoeking moesten doen, want er zouden wel gestolen spullen kun nen zijn. Het eigenaardige was, dat ze precies wisten waar ze moesten zijn. Ze gingen regelrecht naar een zijkamertje, waar nog 4 mud tarwe stond en nog flink wat aardappelen. Ze namen de tarwe mee en hoe mijn vader ook te keer ging, dat dit zijn eigendom was, ze namen het allemaal mee. We haalden er de politie bij en die zei: ik wou dat ze het bij mij hadden gedaan, dan had ik in elk geval nog aardappelen overgehouden. Ik heb bij de Duitse Ortscom- Wie 27 januari om 18.45 uur Anita en Ed Kouwenhoven hoorde en zag zingen in het programma "sprekershoek" op Nederland 2, zal zich mogelijk met mij hebben afgevraagd of er nu de doorbraak is voor dit gezins-duo. Het num mer wat zij brachten was hun nieuwste single: "Het kleine kind uit de derde wereld". De melody van dit nummer is al eerder in 1980 uitgekomen onder de titel en B-kant "Little-boy". Tekst en Rijke, die met een doorloopbal scoor de die was aangegeven door Mare Schreuders. Emergo Aspiranten 2 - Voltreffers De aspiranten 2 hadden tegen Vol treffers een doelpuntrijke wedstrijd, die in het nadeel van Emergo eindig de. Jan Duine scoorde van afstand het le doelpunt. Voltreffers nam een klei ne voorsprong van 2-1, voordat Jessica de Rijke de stand op gelijke hoogte bracht. Voltreffers liep weer uit tot 4-2 en Jan Duine scoorde van afstand zijn 2e doelpunt: 4-3. Hierna liep Voltref fers uit tot 9-3. Het laatste doelpunt werd gescoord door André Knuist. Senioren 2 Emergo - Scheldevogels De senioren 2 speelden in Tuinwijk eveneens tegen Scheldevogels. In de le minuut scoorde Rini K lomps van af stand Scheidevogels maakte gelijk, waarna Kees Klomps via een door loopbal 1-2 maakte. Weer kwam muziek hiervan werd gemaakt door Ed Kouwenhoven, de man nelijke helft van het duo. Het mooiste van deze single is, dat Ed en Anita de royalties van deze plaat afstaan aan de kinderen van de Derde Wereld. Als nog niet zo lang geleden getrouwd echtpaar zouden ze het zelf evengoed kun nen gebruiken. De Tros besteedde ook al aandacht aan het pro gramma, nl. wat Ad Roland op donderdagavond via de radio uit zendt. De BRT met een aktie yoor de Derde Wereld op 1 februari Scheldevogels gelijk. Emergo nam via een strafworp een kleine voorsprong die werd genomen door Tom Klomps, en via een mooie uitgespeelde kans van Rini Klomps. Scheldevogels kwam goed terug en voor rust hadden zij een voorsprong van 5-4. Gelijk na de helft kreeg Rini Klomps dezelfde kans als in de le helft de gelijkmaker was een feit: 5-5. Scheldevogels scoor de weer, waarna Kees Klomps van onder de korf de stand op 6-6 bracht. Door het zwakke en slechte spel in de Emergo-aanval liep Scheldevogels uit tot 8-6. Willem Pijpers scoorde van afstand het laatste doelpunt. Dit weekend spelen alle teams van Emergo thuis, uitgezonderd de aspi ranten met de uitwedstrijd tegen Springfield. Emergo 1-Snel 4, 15.15 uur; Emergo 2-Oranje Zwart 4 17.05; Emergo 3-Zevenbergen 2 16.10 uur; Emergo ASP. 1-Juliana 14.30 uur. schenkt wellicht eveneens aan dacht aan Anita en Ed. Na een 5 jarige samenwerking als duo en orkest en het maken van 6 singles, zou er best een doorbraak kunnen komen. Beiden verdienen het ze ker. Inwoners van Tholen kunnen het kleine kind uit de Derde Wereld steunen door de plaat van Anita en Ed te kopen. De royalties gaan naar Ethiopië. Cor Kouwenhoven Zonnebloemstraat 6 Sint Maartensdijk alle mogelijkheden om de 4e set nog binnen te halen en enthousiast werd daar door Amigos ook aan gewerkt, Bert van Luinen, de hele wedstrijd al goed spelend, sloeg de onmogelijkste^" ballen echter door kuitkramp geveld moest hij in het achterveld plaats ma ken voor Johan Everaers, die uitste kend verdedigde. Opvallende aanval ler was verder Nico Klippel, die erg slim telkenmale via het blok de bal uitsloeg en daardoor veel punten maakte. Bij 12-3 voor Amigos leek er dan ook geen vuiltje meer aan de lucht, maar ook nu, in het zicht van de setzege vloeide alle kracht uit de aan vallen weg, geen enkele Thoolse aan valler durfde nog iniatief te nemen, de Brabanders roken hun laatste kans en punt voor punt kwamen zij dichteëbij. Bij 12-10 werd deze opmars pas weer gestuit en blokkerend maakte Amigos twee punten (14-10), toch kwam Sym machia nog naar 14-12, maar de luide aanmoedigingen van de goed gevulde tribune gaven Amigos uiteindelijk toch de kracht om de laatste set win nend af te sluiten (15-12), waardoor een terechte 2-2 stand werd bereikt. De voltallige selectie, kon vermoeid maar toch nog voldaan onder de dou che en leste vervolgens uitgebreid de dorst in de gezellige bar van Meulvliet. Het spelen in Meulvliet heeft voor het volleybal in Tholen positieve gevol gen, er komt steeds meer publiek naar de wedstrijden kijken en ook op de trainingen komen er nieuwe jongeren kennis maken met het volleybalspel. De mogelijkheden om op het eiland Tholen een hoger spelpeil te bereiken, zijn na een eventuele fusie van Amigos en Veronica zeker aanwezig, zaak is dan wel de jeugd vast te blijven hou den, goed te begeleiden en vroeg competitie te laten spelen. Daar is kader voor nodig en dat kan door een nieuwe, grotere vereniging gemakke lijker geleverd worden, dan nu door de twee kleine verenigingen waar te veel taken op te weinig schouders rusten. mandant gepoogd mijn recht te zoeken. Die commandant zei, dat wanneer ik die soldaten aan kon wijzen, ze tegen de muur zouden gaan, maar hij had evengoed kunnen zeggen, dat ik een speld in een hooiberg moest zoeken. Later krijg je dan wel achterdocht, omdat iemand bij je wegblijft. Dat was een kraamverzorgster, die ik 4 weken dag en nacht in huis had omdat het mij na de bevalling niet zo goed ging. Zij was de enige buiten de huisgenoten, die wist waar dat eten stond. In haar huis waren Duitsers ingekwartierd. Het was een groot huis, dat ge vorderd was. In die tijd werd voor een mud tarwe grif 1000,— neergeteld, althans in de zwarte handel. Niet onwaarschijnlijk, dat ze de ingekwartierde Duitsers vertelde, waar de tarwe stond. Er kwamen 4 geüniformeerde, be wapende Duitsers. Na de bevrij ding en mijn man kwam gelukkig in juni uit Duitsland terug is hij er samen met mijn broer nog op uit geweest om te onderzoeken. Wat viel er echter te bewijzen? Vader en moeder waren van dit gebeu ren kapot. Moetje indenken. In een hongerwinter nog volop te eten te hebben, maar dat word je dan van de een op de andere dag afgenomen. Met een baby van 2 maanden. Mijn zus en ik zijn op de fiets met plofband en zonder rem naar de Noord Oostpolder gegaan. Het was midwinter. Wat een tocht. Laat ik er niet meer aan denken. Toch hadden we geluk. We kwamen terug met eten, al zagen we rondom ons dat de Moffen het van velen afpakten. In augustus 1945 was het huis in Scherpenisse goed droog. M'n ouders leven al lang niet meer, maar ook wat hiervoor is verteld kon men in die onvergetelijke oorlogsjaren meemaken. M. Hagenbeek-van Doezelaar Steenvoordelaan 459 2284 GT RIJSWIJK (Z.H.) De toestemming van minister Braks (Landbouw) aan de jacht- raad van de Kon. Ned. Jagersve reniging om de jacht op de gans nog vier dagen open te stellen heeft mij, zacht uitgedrukt, diep verontwaardigd. Het lijkt wel oorlog. Ik woon zelf in de polder en de schoten zijn hier niet van de lucht. Ik vraag me af wat je ei genlijk met het voeren van vogels opschiet, als ze enkele dagen later toch doodgeschoten worden. Ik heb in ieder geval alles gedaan wat ik kon, al gaat de slachtpartij op de nog zwakke vogels me wel aan het hart. mevr. Trip-Meuring Broeksedijk 6 Oud-Vossemeer J.P. van der Welle, geboren te Sint Annaiand, 19 aug. 1897, landar beider zoon van Pieter v.d. Welle en Cornelia van Vossen gehuwd met Janna Hage graanhandelaar te Sint Oedenrode, daar gesneu veld op 19-9-44. Deze naam komt voor in het gedenkboek van het verzet in L.O. en LKP, zoals dat ook het geval is bij de al een eerste lijst opgenomen namen van ver zetsmensen. Van der Welle werd even voor de bevrijding door de Duitsers gearresteerd in verband met hulp aan de geallieerden en onmiddellijk gefusileerd. O.J.E. Steenbeek, geboren te Scherpe nisse, 6 okt. 1915, zoon van predi kant R. Steenbeek en A. Sierd- sma, vertrok van Scherpenisse naar Datumadeel, was controleur bij het C.D.K. (Centraal Distri butiekantoor) Contactman KP en OD te Lopik, werd 4 okt. 1944 gearresteerd en 24 oktober gefu sileerd. J. Geluk, geboren te Tho len, marechaussee werd op 22 dec. 1944 gearresteerd, als behorend tot de L.O. groep Norg en is in februari 1945 te Neuengamme (concentratiekamp) omgekomen. J. Quist, geboren te Poortvliet 9 sept, in 1918, zou op 26 maart 1945 te Hoogerheide zijn omge komen door een mijnontploffing, overleden in het ziekenhuis te Bergen op Zoom, zoon van J. Quist en Elizabeth Hage. Van de in de eerste lijst opgenomen mr. W.A. Bierens uit Tholen, waarbij vermeld werd dat verdere gege vens ontbreken kwam de aanvul ling, dat hij in mei 1940 in de om geving Moerdijk werd gewond en in een Rotterdams ziekenhuis is overleden. (Bierens was afkomstig van de Kettinghoeve). Hans Looyenga, studerend, geb. 9 mrt. 1923 te Mijdrecht, vertrok naar Doniawerstal en overleed op 17 maart 1945, waarbij oorzaak niet is achterhaald. Was de zoon van Jan Looyenga, hoofdonderwijzer te Poortvliet en Geeske Wester- veld. Zoals u heeft kunnen lezen, waren er toch meer mensen die zich zor gen maakten om de verzwakte en gewonde dieren. De strenge kou is, hopelijk voorbij, zodat er min der slachtoffers vallen. Leden van de Natuurvereniging Tholen heb ben goed werk verricht door de vogels bij te voeren. Na een ges prek met dhr. M. van Loenhout en L. Sauter, beiden van de Natuur vereniging, kwam men tot de conclusie dat er op korte termijn veel gedaan was, maar wel veel te laat, b.v. vogelopvang. Er is dan ook afgesproken om de krachten te bundelen en een permanente opvang te maken, dus ook in de zomermaanden. Men wil probe ren om in elke kern van het eiland Tholen een aanspreekbaar per soon te vinden en kijken of er binnen de vereniging vrijwilligers zijn, die dat op zich willen nemen. Een aantal mensen denkt als ze een gewond dier gevonden heb ben en ze gaan er mee naar de dierenarts, dat ze dan moeten be talen voor het consult. Dat is per tinent niet zo bij de dierenartsen Rinses in St. Maartensdijk en Brons in Tholen. U kunt hier het hele jaar terecht met gevonden, gewonde dieren. Deze mensen werken nauw samen met de die renbescherming en opvangcentra. Als u een verzwakt of gewond dier gevonden heeft, kunt u het beste zo snel mogelijk de dierenarts raadplegen. Dode dieren waar u geen raad mee weet, kunnen wor den afgeleverd bij Dr. Rinses. Vogels die door kou of honger verzwakt zijn, moet men nooit in huis nemen, daar de tempera- tuurovergang te groot is. Het is beter om ze een beschut, vorstirij plaatsje te geven. Informatie over vogelopvang kunt u krijgen bij Cees van den Berg 01662-2648 b.g.g. Truus van Vossen 01662-2629. Ook kunt u bellen naar het gemeentehuis, vragen naar M. van Loenhout toestel 146.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 1985 | | pagina 13