Schoolvakanties Nieuwjaarsreceptie hoofdingenieur-directeur Wimpelaffaire Vrouwen in de bijstand Donderdag 13 december 1984 Kerstvakantie Voorjaarsvakantie Paasvakantie Koninginnedag Hemelvaartsdag Pinkstervakantie Zomervakantie IX BK HOK 1» Provinciale gebouwen gesloten Gedeputeerde Staten vinden dat het Roosevelt Studiecentrum BönOOming het best kan worden gehuisvest in het gebouw van de Zeeuwse Bibliotheek in de Abdij in Middelburg. Zij stellen de staten voor jaarlijks 57.500,— in de huisvestingskosten bij te dragen. Doelstelling Functies Fondsen Huisvesting Opening Van school, wat nu? PAK EVEN UW ZAKBOEKJE w.a. donken STEMMEN VAN LEZERS Kerstmarkt voor ziekenhuis V rijwilligerswerk RSG uitstekend OMGEKOMENEN AANGEKOMEN. A B I) I J kunnen, bijvoorbeeld voor bid- en dankdag, enigszins van het roos ter afwijken. Nu de kerstvakantie voor de deur staat, wordt een overzicht gegeven van de schoolvakan ties voor het cursusjaar 1984- 1985. Net als in voorgaande jaren zijn de vakanties van het kleuter- het lager en het voortgezet on derwijs zoveel mogelijk syn chroon gehouden. Voor alle schooltypen is de kerst vakantie van 24 december tot en met 4 januari. De kleuter- en de lagere scholen in Zeeland hebben van 1 8 tot en met 20 februari voorjaars- of crocus- vakantie. De scholen voor voort gezet onderwijs krijgen een hele week vrijaf: van 1 8 tot en met 22 februari. De paasvakantie is voor het kleu ter- en lager onderwijs bepaald van 5 tot en met 1 2 april en voor het voortgezet onderwijs van 5 tot en met 1 9 april. De viering van Koninginnedag - 30 april - is voor alle scholen een vrije dag. Hemelvaartsdag (16 mei) en de daarop volgende vrijdag zijn alle scholen gesloten. Alle schooltypen hebben pink stervakantie van 27 tot en met 29 mei. De zomervakantie beloopt voor alle scholen dezelfde periode: 1 5 juli tot en met 23 augustus. Bevrijdingsdag - 5 mei - valt in 1 985 op zondag. Het vakantieschema is gemaakt door de werkgroep Uniforme Va kantieregeling Zeeland. Daartoe werd met allerlei vertegenwoordi gingen vanuit het onderwijs over legd. De Provinciale Onderwijs raad heeft het schema overgeno men en het op zijn beurt aan Ge deputeerde Staten aangeboden. GS hebben het uiteindelijk vast gesteld en als leidraad aan alle scholen aangeboden. De scholen De AROB-commissie uit gedepu teerde staten houdt dinsdag 18 december tweemaal zitting. De eerste is om 1 0.00 uur. De heren H A. Holtzappel en J.J., A., en J.L. Padmos uit Driewegen en de heer en mevrouw Overbeeke- Padmos uit Kapelle maken be zwaar tegen het verlenen van ver klaringen van geen bezwaar van gs (gevraagd door b. en w. van Borsele) voor de bouw van 8 wo ningen op een perceel grenzend aan de Paulushoekseweg in Drie wegen. De tweede hoorzitting is om 10.30 uur. Het gaat om een be zwaar van mevr. Moolenburgh te Bussum en de heer N.S.J. Koe man te Amsterdam. B. en w. van Westerschouwen hebben verkla ringen van geen bezwaar ge vraagd aan gs voor de aanleg van een fietspad langs de Hoogen- boomlaan en tussen het Watergat en de Jan van Renesseweg in Re- nesse. Gs hebben die verklarin gen verleend. Als laatste die dag (1 8 december) is de Tweede Kamer uit gedepu teerde staten aan de beurt en wel om 1 1.00 en 1 1.20 uur. Op de rol staan beroepschriften die voortvloeien uit de algemene bij standswet. Bijstandsaanvragers uit Domburg en Terneuzen heb ben beroep ingediend tegen de beslissingen van hun gemeente bestuur. Alle zittingen zijn openbaar en worden gehouden in het Provin ciehuis, Sint Pieterstraat 42 in Middelburg. hb Zaterdag 5 januari 1985 houden commissaris der koningin dr. C. Boertien en mevrouw J.B. Boertien-Velema namens het provin ciaal bestuur de traditionele nieuwjaarsreceptie. Vanaf 16.00 uur is de statenzaal, Abdij 11, Middelburg voor iedereen toegankelijk; de receptie duurt tot 18.00 uur. Zoals de laatste jaren gebruikelijk, wordt gewerkt met een letter- systeem. Daardoor wordt voorkomen, dat zich een lange rij wach tenden vormt. dl Maandag 24 december zijn de gebouwen van de provinciale dien sten gesloten. He*"gaat *om het Provinciehuis, de Provinciale Planologische 'Dienst en Provinciale Waterstaat. Ook het kantoor van de Provin ciale Stoombootdiensten is die dag gesloten; de veerdiensten va ren volgens het normale rooster. De Zeeuwse bibliotheek is wegens de verhuizing vanuit de Abdij naar de Kousteensedijk in Middelburg al gesloten voor het publiek; dit duurt tot 28 januari. Het Provinciehuis is op 2 januari tot half elf 's morgens gesloten in verband met de nieuwjaarsbijeenkomst voor het personeel. I E UWS Roosevelt studiecentrum Het Roosevelt Studiecentrum beperkt zich niet tot materiaal dat afkomstig is van of gaat over Franklin Delano Roosevelt en diens echtgenote Eleanor. Bedoeling is documentatie te bieden over de vroegere en he dendaagse geschiedenis van de Verenigde Staten en de relatie Nederland-Amerika. Een belangrijke taak is verder het levend houden en uitdragen van de vier vrijheden, die Roosevelt op 6 januari 1 941 voor het Ame rikaanse Congres heeft geformu leerd: vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, vrijwa ring van gebrek en vrijwaring van vrees. Men wil dit doen aan de hand van onderzoek, symposia, lezingen en tentoonstellingen. Hoogtepunt vormt echter de tweejaarlijkse uitreiking van de Four Freedoms Awards in Mid delburg aan mensen die op bij zondere wijze gestalte geven aan de verbreiding van de fundamen tele mensenrechten. Aan het Roosevelt Studiecentrum kunnen drie functies worden toe gekend: cultureel, wetenschap pelijk en economisch. De culturele functie moet gestalte krijgen door de inrichting van een permanente tentoonstelling, het houden van wisselende exposi ties, lezingen, film-, video- en diavoorstellingen in een speciaal in te richten audiovisuele afdeling en het beschikbaar stellen van in formatie aan scholieren. De audiovisuele afdeling in het centrum wordt de enige in haar soort in Nederland en Europa, want een dergelijke informatie verstrekking over de Verenigde Staten bestaat nog niet. Er zal worden samengewerkt met en kele universiteiten en de Open Universiteit. Van de Open Uni versiteit is een studiecentrum gevestigd in de Zeeuwse Biblio theek in Middelburg. Ook van uit het bedrijfsleven is belang stelling getoond, aldus GS. Op wetenschappelijk gebied moet het Roosevelt Studiecentrum worden gezien als een "voor post" van de Franklin D. Roose velt Library in Hyde Park, New York. Met deze bibliotheek wordt samengewerkt. Door het bron nenmateriaal en het aangaan van ^ahtenwerkingsverbanden met andere instituten kan het studie centrum geleerden en studenten uit Nederland en Europa van dienst zijn. Door het houden van symposia en de stimulering van wetenschappelijke publikaties kan de wetenschappelijke functie verder worden uitgebouwd. De audiovisuele afdeling en het beschikbare materiaal maken het centrum uniek, hetgeen uitstraling zal hebben op het bedrijfsleven en het toerisme. Nu al hebben velen belangstel ling voor het centrum getoond. Het studiecentrum moet zoveel mogelijk uit externe - niet-provin- ciale middelen worden gefinan cierd. Gedeputeerde Staten wil len daarom in Nederland en de Verenigde Staten ondernemingen en particuliere fondsen voor het project interesseren en zodoende een speciaal fonds vormen. Uit de rente van dat fonds moet een be langrijk deel van de jaarlijkse ex ploitatie worden opgebracht. Met de fondswerving is belast de Aanstaande vrijdag beslissen Provinciale Staten over de be noeming van een nieuwe hoofdingenieur-directeur voor Provinciale Waterstaat. Op de voordracht voor die functie - de hoogste bij de waterstaats dienst - hebben Gedeputeerde Staten één kandidaat geplaatst: de heer ir. T.G. van der Meer. De heer Van der Meer is nu werk zaam als directeur Openbare Werken en Stadsontwikkeling in de gemeente Dordrecht. Hij is niet onbekend met het Zeeuwse wa terstaatswerk, want hij is van 1 966 tot 1 979 in dienst geweest bij Rijkswaterstaat. Hij was onder meer betrokken bij de voorberei- Franklin en Eleanor Roosevelt Stichting. Enkele donaties zijn al ontvangen en toezeggingen - soms in natura - zijn gedaan. Vanuit New York werd een ton overgemaakt, vergaard in maart 1984 tijdens het Peter Stuyve- sant Ball.. De fondsen zijn voor het centrum en voor de twee jaarlijkse uitreiking van de Four Freedoms Awards. De Stichting Franklin en Eleanor Roosevelt Studiecentrum voor Europa is belast met de oprichting en het beheer van het centrum. In beide stichtingen is de provincie vertegenwoordigd De staten wordt gevraagd voor de laatste stichting twee vertegenwoordi gers aan te wijzen. Aanvankelijk zou het Roosevelt Studiecentrum ondergebracht worden in het nieuwe gebouw van de Zeeuwse Bibliotheek aan de Kousteensedijk in Middelburg. Ruimtegebrek bracht evenwel een kink in de kabel en daarom wordt nu de voorkeur gegeven aan het gebouw dat de biblio theek per 1 januari verlaat in de Abdij. Zoals gezegd wordt van de provincie een bijdrage van ƒ57.500,— in de huisvestings kosten gevraagd. Daarvan is ƒ25 000,— bestemd voor de huur, de overige kosten moeten worden gemaakt voor energie, schoonhouden van het gebouw enz. De opening van het studiecen trum wordt in 1986 voorzien, tegelijk met de uitreiking van de Four Freedoms Awards. Provinciale Staten behandelen de zaak in hun vergadering van 1 februari volgend jaar. ding van de Oosterscheldewerken en hij is hoofd geweest van de Compartimenteringswerken (de Oester- en de Philipsdam achterin de Oosterschelde). Gedeputeerde Staten hadden aanvankelijk twee kandidaten voor de functie, maar de tweede heeft zich teruggetrokken. Gs schrijven de staten, dat zij het niet zinvol vinden de selectieprocedu re opnieuw te beginnen en zo doende een nieuwe tweede kan didaat voor te dragen. De huidige hoofdingenieur-directeur, ir W. de Beijl, gaat per 1 maart volgend jaar met pensioen. GS vragen de staten hen te machtigen de datum van benoeming van de nieuwe functionaris te bepalen. m De editie 1 985 van de onderwijs- brochure "Van school, wat nu?" is uit. Zij heeft als doel jongeren (en hun ouders of verzorgers) te helpen bij de keus welke richting ze moeten inslaan na het verlaten van een school voor voortgezet onderwijs. Uitvoerige aandacht krijgt het gedeeltelijk leerplichtig zijn en de verschillende mogelijk heden om daaraan te voldoen Verder geeft de brochure infor matie over leerlingstelsel en con sulenten, vormingsinstituten en avondscholen. Ook staan er tips in over zaken als arbeidsbureaus, arbeids- en leerovereenkomsten, kinderbijslag en het vinden van werk. Alle belangrijke adressen en telefoonnummers en de kosten van de opleidingen zijn eveneens in de folder te vinden. "Van school, wat nu?" is een uitgave van de Zeeuwse Pro vinciale Onderwijsraad. De bro chure is gratis verkrijgbaar bij het Regionaal Orgaan voor het Leerlingwezen in Zeeland, Postbus 2034, 4460 MA Goes, telefoon 01100-27671 of via de schooldekaan. Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting. Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg, telefoon 01180-31392 of 31402 THOLEN za 15 dec Frank Boeijen Groep, Meulvliet, 21 u. za 15 dec kerstmiddag AN1B, Meulvliet, 14 u. za 15 dec MAC auto oriëntatierit. Zoekweg wo 19 dec Natuurvereniging, le denvergadering, De Kroon, 19.30 u. wo 19 dec bejaardensoos, kerst- koffietafel, hotel Zeelandia, 17 u. wo 19 dec kerstzangdienst Herv. Kerk, 19.45 u. do 20 dec. AN IB soosmiddag. Meulvliet wo 26 dec kerstzangmiddag koren Geref. Gem. Rehobothkerk, 14.30 u. wo 26 dec ANBO kerst-inn van 14-17 u. vr 28 dec Kerst-popfestival, Meulvliet, 20.30 u. za 29 dec filmmiddag Meulvliet, 14 u. do 3 jan koffiemorgen NCVB, De Wingerd POORTVLIET ma 17 dec kerstfeest pl.vr. Cen trum, 18 u. di 18decZLM ledenverg. Tolrust, 19.30 u. wo 19 dec NFO (Ned. Fruittelers Org.) ledenvergadering, Raed'uus, 19.30 u. do 20 dec NCVB-kerstviering, Raed'uus, 18.30 u. vr 21 dec. bejaarden-kerstfeest, Raed'uus, 14.30 u. SCHERPENISSE vr 14 dec race-auto computerspel, jeugdver. Scarpenesse za 15 dec duivententoonstelling De Reisduif, Holland Huis, 15 u. di 18 dec Doe-ochtend pl. vr. Holland Huis wo 19 dec kerstviering pl. vr. vr 21 en za 22 dec boutwedstrijd schietver. gymzaal, 18.30 en 14.30 STAVENISSE za 15 dec oliebollenactie Kwiek OUD VOSSEMEER vr 14 dec premiere St Joseph, Vossenkuil, 19.30 u. za 15 dec Youth for Christ, optre den Kurt Keck, Wim Bevelander, Voorstraat, 19.30 u. di 18 dec kerstviering bejaarden, Vossenkuil, 15 u. Wilt u belastingvoordeel? Maak dan nil gebruik van de fiscale aftrek van lijfrente-premies door het storten van een éénmalige koopsom. Voor 1984 bedraagt de maximale toegestane aftrek: 15.922,— Uiteraard kunt u ook een lager bedrag storten. t Kerkstraat 14 4694 BX Schprpenisse Telefoon 01666-29 79 a assurantiebezorger hypotheekadviseur Advertentie I.M. di 18 dec kerstmaaltijd AVB, Vossenkuil, 20 u. wo 19 dec kerstviering Rondom het Woord, Geref. Kerk, 18.30 u. do 20 dec kerstviering Liefde vindt Werk, ver. gebouw, 14.30 u. do 20 dec kerstviering School met de Bijbel, 19.30 u. vr 21 dec kerstviering Jong Vos- macr, Vossenkuil, 19.30 u. za 22 dec kaartavond v.v. Vos meer, café De Hoop, 19.30 u. do 27 dec visdag v.v. Vosmeer Oosterschelde, 8 u. vr 28 dec premiere Rederijkers kamer Eendracht, Vossenkuil, 19.30 u. vr 28 dec bejaardenbingo v.v. Vosmeer, sporthal, 14 u. SINT ANNALAND za 22 dec kerstconcert Acceleran do, Sakofa-hal, 19.30 u. wo 9 jan. gezinsstudiedag ver. be- drijfsvoorl. De Wellevaete, 9.45 u. SINT MAARTENSDIJK vr 14 dec ontsp. avond Tandje Bij, Smalstad, 20 u. za en zo 15 en 16 dec tegenbezoek Sittard, Smalstads Mannenkoor do 20 dec kerstviering pl.vr. 19 u. ma 22 dec kerstzang met Euterpe, Haestinge, 19.30 u. vr 21 dec Boutklaverjastoernooi, De Pendelaars, café Smerdiek, 20 u. SINT PHILIPSLAND vr 14 dec kerstuitvoering Concor dia, Soli Deo Gloria, Crescendo en Fliplands Mannenkoor, Wim pel, 19.30 u. di 18 dec kerstzangavond VZOS, Van Knop tot Bloem en Mara- natha, Wimpel, 19.30 u. di 18 dec NCVB kerstviering, Ons Dorpshuis, 19.30 u. di 18 dec kerstviering pl.vr. Drui ventros wo 19 dec kerstmiddag ouderen, Wimpel, 14.30 u. za 22 en 29 dec Thoolse en Fli- plandse kamp. tafeltennis, De Wimpel BERGEN OP ZOOM t/m 25 feb aardewerk uit Ghana, oostvleugel Markiezenhof di 18 dec ANWB cursus Pech On derweg, streekschool West Bra bant, Ringersweg 14, 19.30 u. tot 14 jan Joop Mijsbergen 50jaar, expositie, Markiezenhof za 15 dec Memoires van een Ben jamin, mmv Ina van Faassen, Stoelemat, 20.15 u. zo 16 dec koffieconcert Maas trichts Salonorkest, Hofzaal Mar kiezenhof, 12 u. film film film ROXY 1: Ghostbusters - a.l. do, ma, di 20 u. vr 19 21.30 u. za 14, 19 21.30 u. zo 14, 16.30, 19 21.30 u. wo 14 20 u. ROXY 2: Once Upon A Time In America - 12 jr. do, vr za 19.30 u. zo 14 19.30 u. di wo 19.30 u. Filmliga: Koyaanisquatsi - ma 20.30 u. CINEMACTUEEL 1: Purple Rain - a.l. do, ma di 20 u. vr 19 21.30 u. za 14, 19 21,30 u. zo 14, 16.30, 19 21.30 u. wo 14&20 CINEMACTUEEL 2: Gremlins - a.l. do, ma di 20.30 u. vr 19 21.15 u.za 14, 19 21.15 u. zo 14, 16, 19 21.15 u. wo 14 20.30 u. CINEMACTUEEL 3: Gremlins - a.l. dag. 19.15 u. vr 20 u. za 20 22.15 u.zo 15, 17&20u. Ik weet niet hoe het U is vergaan, maar toen ik in de E.B. van 6.12.84. voor de zoveelste keer het pagina vullende gezeur over de gemeenschapsgeld verslindende wimpelaffaire las, ben ik tot de conclusie gekomen dat dit geen objectieve verslaggeving meer is, maar steeds meer op een rubriek ui één van de bekende weekbla den gaat lijken, als zij iets over Dynasty of Dallas schrijven. Volgens mij wordt nu alles toe gespitst op de heren Neele en Kosten, waar bij laatstgenoemde nog eens duidelijk zijn politieke gezindheid genoemd moet wor den, wat in deze situatie kant nog wal raakt. Want van de persoon die deze hele situatie veroorzaakt heeft, lezen we ook niets over zijn politieke achtergrond eh de ge meenschapsgeld verkwistende ge volgen die zijn partij heeft ve roorzaakt. De hele wimpel story is voor mij geen boeiend nieuws meer, maar gewoon een politiek steekspel, wat misschien beter gebruikt kan worden bij de verkiezingen in 1986. Mochten de verslaggevers van de E.B. en de gemeenteraad bang zijn zonder wimpel-story geen volle pagina's te kunnen realise ren, adviseer ik hierbij deze kost bare ruimte anders te gebruiken, b.v. een wervende reclamecam pagne voor ons industrieterein wat in belang is van de werkgele genheid en dus voor de hele ge meenschap. Met dank voor plaatsing. H. Luijk Karreveld 11 Sint Philipsland Na een wat rustige periode wil het Thoolse Comité Vrouwen in de bijstand" toch weer aan de weg gaan timmeren. Er is een groep vrouwen die zij graag bij elkaar willen zien en daarvoor wordt donderdag 20 december a.s. weer een bijeenkomst georganiseerd ten huize van mevr. H. van Dam- Hulsebos, Garnalenstraat 40, Tholen, om 9.15 's morgens. Men wil dan de activiteiten voor 1985 bespreken, praten over zaken welke verband houden met het contact tussen bijstandsvrouwen gemeente Tholen, enz. In gezelli ge sfeer probeert men spijkers met koppen te slaan over gezamen lijke maaltijden, klussencursus, vakantieplannen e.d. Wie proble men met vervoer heeft kan bellen naar 01660-2955, en wie proble men met kinderoppas heeft be hoeft zich eveneens geen zorgen te maken. De kinderen kunnen worden meegebracht. Woensdag organiseert de O.Else- manschool te Bergen op Zoom 's middags van 2-4 uur en 's avonds van 7-9 uur onder auspiciën van de Vereniging Bukumbi Zieken huis, waar de Bergse arts Toine v.d. Velde zijn beste krachten aan gegeven heeft, weer een kerst markt. Bij vrienden en bekenden, alsmede bij de bejaardentehuizen in de omgeving worden door de leerlingen en personeel allerlei spulletjes ingezameld. Gedurende de lessen handenar beid en tekenen maken de meer kunstzinnige leerlingen sieraden, wandversieringen en kerstkaar ten. De lessen in bloemschikken worden benut om stukjes van droogbloemen te maken. Al deze artikelen zullen tijdens de markt worden verkocht. Ook zullen de door de leerlingen gemaakte kerststukjes weer te koop aange boden worden. Aangezien de be langstelling voor deze stukjes vo rig jaar erg groot was, is besloten een grotere voorraad aan te leg gen. De afdeling huishoudkunde zorgt er voor, dat de bezoekers tegen een redelijke prijs de in wendige mens kunnen versterken. Vorig jaar kon na afloop van de Kerstmarkt aan de vertegenwoor diger van de Vereniging Bukumbi Ziekenhuis een cheque van 3000,— overhandigd worden. Voor dit bedrag heeft het bestuur van de Vereniging Bukumbi Zie kenhuis injectiespuiten, verband middelen en medicijnen gekocht. Het vrijwilligerswerk georgani seerd door de Rijksscholenge meenschap in Bergen op Zoom geeft een erg positief resultaat, zowel voor de deelnemers/sters als voor de school. Van de veer tien jongeren die deelnamen, vonden er dertien een baan. Twaalf aansluitend op het werk in de school en één kort nadien. Momenteel zijn er weer vier oud leerlingen op school werkzaam. Voor de school is het vrijwilli gerswerk belangrijk omdat het gaat om werkzaamheden die nut tig zijn voor het functioneren van de school, maar waarvoor geen formatieplaatsen beschikbaar zijn. Het uitgangspunt is het begelei den van leerlingen in vrije uren, wat op twee manieren in praktijk wordt gebracht, namelijk het toe zicht houden en begeleiden in het overblijflokaal, zodat de leerlin gen rustig hun huiswerk kunnen maken en het toezicht houden en begeleiden van leerlingen in de computerruimte. De Rijksscholengemeenschap be gon vorig jaar met oud-leerlingen, in februari waren er geen meer te vinden. Tegen de examenkandi daten kon men zeggen dat er geen oud-leerlingen waren zonder werk of studie, wat zo kort voor de examens een geweldige stimulans betekende. Gezien het succes van het werkervaringsproject gaat de Rijksscholengemeenschap er mee verder. overdenking "Zij zullen bevende aankomen..." Hos. 11 vs. 11 a. Er is niet zo heel veel verschil tus sen de werkwoorden omkomen en aankomen, toch ligt er een diepe kloof tussen deze beide. En dege nen, die volgens de tekst aanko men, zijn eerst omgekomen. Er gaat nl. wat vooraf aan het aan komen. We trachten daar eerst eens bij stil te staan. OMKOMEN Het gaat in de tekst duidelijk om Gods volk, om de rest naar de vrije verkiezing van Gods genade. Een volk verstrooid over Egypte en Assur. Sommigen zijn in Egypte om hulp te halen, maar teleurgesteld; anderen zuchten onder de oordelen van Assyrie. Maar dit hebben ze gemeen: door Gods Geest hebben ze en de oor zaak en de oordelen ingeleefd! Ik mag u toebidden dat u daarvan ook af weet. Dan gaat u niet ver loren, maar dan ligt u al verloren in Adam! Velen willen wel van de tekst weten maar niet van de toe- leidende weg tot de tekst. Dat is de weg der afsnijding en der onmo gelijkheid, van het alles in en van mezelf verliezen onder God en Zijn recht. Bent u zulk een omge komene? Gods Geest lere het u onderwerpelijk: zonder omkomen geen aankomen Maar dat is niet alles. Er volgt meer. ONTKOMEN. Ach dat we niet in de kennis van zondeschuld, van afsnijdend en veroordelend recht het leven leg gen zouden en onszelf daarin bouwen. Voor de waarneming kan een mens met de kennis van omkomen niet aankomen, ofwel hij komt wel aan nl. in de hel, dat is zijn verdienste. Maar nu het wonder dat dit volk een Borg kreeg die voor hen "omkwam". De geschonken Borg nam hun plaats in. Nimmer had den ze dat gedacht en verwacht. Uw ziel wist van geen Borg, maar God gaf Zijn Zoon als Borg om uw omgekomen ziel te doen ont komen aan dood en verderf, van wege zonde en schuld. Weet u daarvan ook? Immers Gods Kerk krijgt Christus en daar waar ge schonken geloof een geschonken Borg mag kennen, is redding en behoud. Gij deed ons het gevaar ontkomen...o eeuwig wonder, o eeuwig welbehagen, dat God in Christus mij doet ontkomen. Is er dan het aankomen van de tekst? O neen, geliefden, dan volgt de reis door de woestijn, van Egypte en van Assyrie naar Ka- naan. Een weg waar geen door komen aan is. DOORKOMEN. Was het Godswerk zonder een zuchtje van u erbij om u te doen ontkomen, het is ook Gods werk om u op de doorreis niet te doen omkomen. De God van Sions pelgrims brengt ze door de woes tijn. Er zijn gevaren: hitte, droog te, vruchteloosheid, geen water, vijanden die van achteren aanval len. de oude mens, de natuurlijke neigingen des harten, de duivel en de wereld. Ach bij vernieuwende ontdekking blijft de weg der hei ligmaking in uzelf: omko men....Saul dreigt "in de ziel" en "buiten de ziel". Welk een eeuwig wonder dat ge niet met de Israë lieten boven 'de 20 jaar in de woestijn sterft, soms zelfs vlak voor de Jordaan; hoe velen stran den niet vlak voor de haven nog; het was schijn, algemeen werk, zelfbedrogWie komt door de woestijn? Alleen diegenen die door Die enig Godswerk zijn ge trokken vanaf het begin, want die trekt Hij achter zich aan naar de bestemming. ACHTER AANKOMEN Kent ge die geloofsweg der hei ligmaking? Neen, dat is niet in ei gen kracht; dat is volgen als de schapen achter de Goede Herder. Geloof is niet in eigen kracht voortgaan. De Kerk leeft van Christus, volgt Hem in Zijn gan gen. Dat blijkt want geloof gaat gepaard met gebed: "Heere trek Gij mij, en wij zullen U nalopen". En dat gebed is vanuit kennis van eigen onmacht, maar ook vanuit liefde tot Hem, om bij Hem te mogen zijn! Dat is de weg van hoop, die gebouwd is niet op iets in de ziel, maar op Hem dat Hij het zal maken. Dat is ook de weg van Geest en Woord, die het Licht en de Lamp zijn op het pad en voor de voet. Zijn er deze zaken in levendige geloofsoefening? Beho ren wij tot hen die de Heere zo achterna mogen wandelen door bezaaid en onbezaaid gebied, tot dat ze aankomen in Sion. AANKOMEN. Dat is eeuwig wonder voor dat volk. Moogt u daarbij zijn? De pelgrimsreis beeindigen met "Christus" in het boek van Bu- nyan? O, zeker dat volk komt be vende en sidderende aan, als een arm vogeltje en een weerloze duif. Ze hebben de Leeuw horen brul len en wie zou niet vrezen? Uw ziel, o Sion, heeft gesidderd, zien de op uw zonden en schulden en ziende op dat heilig recht wat voldoening eist. En toch..aange komen, op de bestemming, het einddoel bereikt, de begeerde ha ven! Thuis. "Elk hunner zal voor God in Sion verschijnen" (Ps. 84), daar blijft er niet eentje achter, de kreupele Mefiboseth niet, de hin kende Jacob niet, de verlamde aan de Schone Poort niet....God haalt ze allen heel persoonlijk, een voor een thuis. Dat zegt de tekst. God doet het. Welk een troost o aangevochten en bestreden zielen. God zorgt er voor. Er is zoveel twijfel en twijfel zegt: "Dat werk woord zullen is toekomsi en toe komst is onz;eker, er kan zoveel gebeuren, zie eens op dit en op dat....neen het wordt met u geen aankomen." O dat dan het geloof werkzaam gemaakt worde om te zeggen: "Dat werkwoord zullen duidt op Gods besluit hetwelk God zal verwerkelijken in de toe komst: God wil en daarom zal ik aankomen; God zorgt er voor. Het is Gods belofte die ja is en amen is in Christus. Daarom zal ik niet beschaamd worden." God bemoedigt Zijn Kerk, dat zijn omgekomenen en ontkomenen in Christus als Borg, dat is een volk op,doorreis achter de Heere aan; zeker, hen bestrijden geweld en list. Ze beven aan alle kanten, waar ze ook heen zien, behalve wanneer de Heilige Geest hun ziel geeft te zien op Hem, Die een goed werk in hen begonnen is en het voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus! Begin goed dat is eind goed en dat is al goed! Dan wordt Psalm 27 waar en Psalm 84 totdat hun voeten staan in de poorten van Jeruzalem. Waar komen ze aan? IN de Godsstad om voor altijd bij de Heere te wonen, ja voor eeuwig. Waartoe zullen ze daar zijn? Om God hun Koning te eren, voor eeuwig: Door U, door U alleen, om het eeuwig welbehagen. Behoort ook u tot hen die aanko men zullen? 'O bedrieg u niet voor eeuwig. Beter 1000 maal gevreesd, dan aan het eind 1 maal voor eeuwig bedrogen. Maar het ellen dige en arme Sion, wat op den Heere hoopt, grijpe moed in Hem die de Zijnen toezegt: "K zal u, door macht en wijs be leid uit Basan weer doen komen; u zullen, als op Mozes' bee. wanneer uw pad loopt door de zee, geen golven overstromen". TJ. de Jong v.d.m. Poortvliet. I

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 1984 | | pagina 7