Een nieuwjaarswens in de Eendrachtbode Welfarewerk rijke Rode Kruishulp PLAATSELIJK NIEUWS PLAATSELIJK NIEUWS PLAATSELIJK NIEUWS,™ HEIJBOER Kledingtoelage badmeesters Foto's nabestellen 12 EENDRACHTBODE Donderdag 13 december 1984 POORTVLIET a. 1 kolom max 15 mm 7,25 b. 1 kolom max 25 mm 8,25 6425 visitekaartjes Verschijning rond de jaarwisseling Het Kerstnummer ver schijnt donderdag 20 de cember. Kopij binnen dinsdagmorgen 18 de cember 16.00 uur. Het oudejaarsnummer verschijnt vrijdag 28 de cember. r c. 2 kolom max. 20 mm ƒ14,00 FIRMA SCHERPENISSE 1 d. 2 kolom max 30 mm ƒ21,- Zuivelhandel Zwagemaker Gelukkig Nieuwjaar Korteweg 11 Sint-Maartensdijk e. 2 kolom max 50 mm ƒ35,- De beste wensen voor allen in het jaar 1985 AA NNEMINGSBEDRIJF GOEDEGEBUURE-SCHERPENISSE Bestelstraat 30 St. Annaland f. 2 kolom max 80 mm ƒ55,00 DE ADRESSEN VAN ONZE BEZORGERS ZIJN: Een voorspoedig 1985 toegewenst door de fa. Aalbrechtse-van Zweden graag weer tojt uw dienst in het nieuwe jaar Kerkstraat 104 Tholen SINT- PHILIPSLAND SLAGERIJ BOSMAN 01677-2573 BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN Teveel mensen denken nog dat het bij welfarewerk gaat om dames die bij ouderen helpen om een haak- of borduurwerkje in elkaar te zetten. Of truien te breien, die dan op een braderie verkocht worden. Dat is een groot misverstand. Het vrijwillig welfarewerk, al jaren bij velen welbekend, zou nü zeker veel aan dacht moeten krijgen. Nieuwe voorzitter Het Zeeuwse Kruis SINT PHIUPSIAND SINT MAARTENSDIJK OlDER NiFUW VOSSEMEER THOLEN STAVENISSE SCHE ■>SF SCHERPENISSE SINT PHIUPSIAND OUD VO OUD VOSSEMEER SINT PHiliPSlAND OUD VOSSFMEER NAJACOBAPOLDER E SINT PHIUPSIAND OUD VOSSEMFFR POORTVLIET SINT ANNAlAND SINT MAARTENSDIJK ANNA NiFUW VOSSEMEER THOLEN STAVENISSE SCHERPENISSF verdriet, Michael zv C.A. van Gasteren en S.E. Tieleman. Huwelijken: Gabriel M.G. Jansen 20jren Neeltje J. Aarnoudse 21 jr, Simon W. Quist 22 jr en Kaatje A. van de Repe 20 jr, Leonard L. Onderwater 20 jr en Adriana J.A.M. Buurmans 20 jr. Overlijden: Tannetje Pot 84 jr dv J. Pot en J. Knuist, Jannetje Cat- harina van Beveren 91 jr wv P.J. Moerland, Adriana Rijnberg 81 jr dv C. Rijnberg en E.J. o.d. Brouw, Cornelis de Korte 93 jr wv M.J. Hengstmengel. Het bestuur van de bejaarden soos dankt allen die hebben meegewerkt om de Sinterklaasmiddag van 4 dec. tot een groot succes te maken. Advertentie I.M. Fiets gestolen Mevr. I, die haar fiets bij de Spar op slot had gezet, vergat dié mee te nemen en tijdens het weekeinde bleek de tweewieler te zijn mee genomen. F.J. Pot nieuwe diaken Dhr. F.J. Pot is met meerderheid van stemmen gekozen als diaken van de Hervormde Gemeente in de vacature A. Quist. De andere kandidaat was P. Poot. Er was matige belangstelling voor deze verkiezing. Najaarsactie winkeliers met foto's Maar liefst, zevenhonderd kinde ren hebben meegedaan aan de kinderwedstrijd, die de midden- standsvereniging vorige week tij dens de najaarsactie had georga niseerd. In de etalages van de deelnemers hingen foto's die overal op het eiland Tholen waren gemaakt. Het bleek geen gemak kelijke opgave, want er waren on geveer tweehonderd foute inzen dingen. Sinterklaas verrichtte vo rige week woensdag de trekking, waarbij hij werd geassisteerd door twee zwarte Pieten. De vele kin deren op de Markt voor rijwiel handel Van Houdt wachtten met spanning af of ze in de prijzen waren gevallen. Er waren veertig prijswinnaars. De eerste tien prij zen gingen naar 1. Alexander Stoutjesdijk (stereo-radio-casset terecorder), 2. Carola Guiljam (computerspel), Oud-Vossemeer 3. Angelina Lindhout (horloge), 4. Tamara Voshol (rolschaatsen) Poortvliet, 5. Marit Anthonisse (schoolbord), 6. Stephanie Koop man (bouwdoos vliegveld), 7. Els van As (electrisch hengelspel), 8. Jacob Bevelander (babypop), Poortvliet, 9. Inge Wessels (meca- no-doos), 1D. Annelies op den Brouw (tafeltennisspel). De tweede 'gewone' trekking van de najaarsactie werd zaterdag middag verricht door dhr. Moer land. directeur van ABN-vestiging in de Kaaistraat. Er waren 23 prijzen. De laatste tien prijswin naars gingen naar huis met een fles wijn, voor de eerste dertien varieerden de prijzen van een half varken tot cassettebandjes; l.J.de Jonge, half varken, 2. D. van Riet, tosti-ijzer, 3. Sjaak Kwaak, ijsbe- reider, 4. N. Koopman-van de Ree, tafellaken en servetten, 5. C. Bolier, barbecue, 6. M. Bijl-Pol derman, thermoskan, 7. Jos Leemreijze, borduurkleed, 8. C.J. van Loenhout, tas boodschappen, 9. Priem, postpapier, 10. Hilbert Brinkman, quartzklok, 11. M. Lindhout, speculaasplank, 12. A.W. Geldof-van Tiggele, zak lantaarn, 13. Lenie Geluk, 3 cas settebandjes. Slechts twee van de 23 prijzen - twee flessen wijn - kwamen buiten ons dorp terecht. Ook in de tweede week van de najaarsactie waren de deelne mende winkeliers weer tevreden over de bestedingen van de con sumenten. Na de trekking gingen de loten weer terug in de grote bus, die nog anderhalve week op de stoep bij Van Houdt staat. Woensdag 19 december a.s. haalt Euterpe oud papier op. Advertentie I.M. Magazijn voor supermarkt Een onlangs door de gemeente aangekocht perceel grond in plan Kom willen b en w verkopen aan P. Groffen voor de bouw van een magazijn, personeelsruimte en kantoor bij zijn supermarkt aan de Korte Vest. Het knelpunt van de bevoorrading kan dan opgelost worden, want nu gebeurt het la den en lossen bij de ingang van de supermarkt, waarmee de door stroming van het verkeer wordt belemmerd. Met de nieuwbouw wordt ook een stuk parkeercapa- citeit veilig gesteld. De gemeenteraad dient ook nog een beslissing te nemen over wij ziging van het bestemmingsplan, want het bouwplan is geprojec teerd op achtererf en bijzondere bebouwing. Verder ligt er maandagmiddag een voorstel om 2 m2 grond te verkopen aan L.C. van Poortvliet. Daarop staat de halfsteensmuur die na de sloop van het pand Ha ven 46 tegen de vrijkomende gevel van dhr. Van Poortvliet wordt ge zet. Klaverjassen Competitie klaverjasclub Smal- stad: 1. J. van Splunter 35075, 2. Ton Struik 34570 p. 3. Coby vd Berge 33979 p. 4. C. Klomps 33623 p. 5. Susan Meijer 33377 p. 6. Coby van Hulsel 32545 p. 7. Aad van Hulsel 31693 p. 8. Bram van Beveren 31749 p. 9. Johan Meijer 31687 p. 10. mevr. Govers 31119 p. 11. Simon Meijer 29495 p. 12. Kees Landa 26978 p. 13. Frans Meijer 23271 p. 14. Leen Neele 18333 p. 15. Tony Klomps 10190 p. De Pendelaars: 1. W. Groenewe- gen 5641 p. 2. J. v. Gorsel 5160 p. 3. R. Kwaak 4992 p. 4. Mevr. C.J. Franke-Tichem 4962 p. 5. H. Poot 4935 p. 6. J. v. Splunter 4664 p. 7. Mevr. Groenewegen 4591 p. 8. A. Arts 4445 p. 9. J. vd Werf 4315 p. 10. J. van Zetten 4158 p. 11. P. Bazen 4098 p. 12. H. Oostdijk 4031 p. 13. L. Kampman3913 p. 14. P. van Bloppoel 3607 p. Vrij dag staat een inhaalavond op het programma. Sint op "Kubus" en "Rieburch" Voorafgegaan door een inpak- avond op de kleuterschool waar de ouders de cadeautjes voor de kinderen tot mooie surprises om toverden, kwam op 4 december Sinterklaas vergezeld van zijn Pieten te paard aangereden. In de hal verwelkomden alle kleuters de Sint, waarna een ieder genoot van een toneelstukje en enkele spelletjes. Daarna bezoch ten de Sint en Pieten alle klassen en werden de surprises uitgedeeld, vergezeld van een praatje en wat strooigoed. In de middaguren werden Sint en de 4 Pieten opgewacht door de klassen 1 en 2 van de Rieburch. Daar werden in de versierde hal ook verschillende toneelstukjes opgevoerd, terwijl de klassen 3 t/m 6 met veel enthousiasme een film bekeken n.l. "de kat uit de ruimte". J Volkskerstzang in Haestinge Muziekvereniging Euterpe en het Smalstads Mannenkoor hebben voor zaterdag 22 december om half acht in Haestinge een volks- kerstzangavond georganiseerd. Het is de 3e keer dat beide vere nigingen deze avond verzorgen en gezien de goede opkomst vorige jaren, blijkt men hiermee op het goede spoor te zitten. Naast de organiserende vereni gingen zal medewerking worden verleend door pastoor A.J. v.d. Brule en dominee J.A. Droggen- dijk, beiden uit Tholen, die beur telings een korte meditatie hou den De toegang is gratis, er zal een collecte worden gehouden ter bestrijding van de onkosten. Gis teren, woensdag, gaf het Smal stads Mannenkoor een advent- concert in de Lutherse kerk te Bergen op Zoom, waar ook Paul Heyboer (orgel) uit Tholen aan meewerkte. Verder staan er voor dit seizoen nog optredens op het programma als Sittard 15/16 dec.; Ned. Herv. Kerk Steenbergen 23 dec.; "Stella Maris" Steenbergen 24 dec. en Rehobothkerk 25 dec. Burgerlijke stand Geboorten: Anthonie Cornelis van Bloppoel zv C.M. van Blop poel en L.J. Oudesluis. Huwelijken: Izaak M. van Dijke 23 jr en Neeltje J. Geluk 22 jr, Huibrecht H. Uijl 22 jr en Corne lia M. van Oeveren 20 jr. Pieter J. Uijl 21 jr en Huiberdina Steen- poorte 17 jr. Overlijden': Adriana van Haaften 80 jr ev J.L.M. Noom, Cornelis Leendert M. Andriesse 78 jr ev J.P.A. Nelisse. Autobotsing C.T. verleende geen voorrang toen hij van de Hoge Markt rich ting Bakkerstraat wilde rijden en A.M.H. uit St. Maartensdijk met zijn auto uit de Kerkstraat kwam. Er was materiele schade. Dirigente jeugdkoor Het Hervormd jeugdkoor heeft toch nog een dirigente kunnen verwelkomen: mevr. G. Wie- laard-v.d. Jagt. Zij volgt de ver trokken J. Wesdorp op. Woensdag doen de jongeren mee aan een zangavond in de Hervormde Kerk in Tholen, aanvang 19.45 uur. De algehele leiding is in handen van ds. H. Verheul. Anbo en vermoeide Sint In de overvolle agenda van Sin terklaas stond de A.N.B.O.-afde- ling genoteerd voor 5 december. Dat werd dus een echt verjaar dagsfeest in het Holland Huis met een koffiemaaltijd, bingo, verlo ting en enkele spelletjes. Zelfs de Sint had een vermoeiende mid dag, maar dat is geen wonder na het vele overwerk in de voor gaande weken. Nadat iedereen een surprise had ontvangen, ging men rond zes uur tevreden naar huis. Kaarten Unicef-kinderfonds Niet alleen bij mevr. v.d. Linden in Tholen zijn Kerst- en Nieuw jaarskaarten verkrijgbaar van het kinderfonds van de Verenigde Naties, Unicef. Ook ter plaatse kan men terecht: mevr. J. Ver- sluijs-van Dalen, Gorishoekse- dijk. Kerstviering bejaarden Woensdagmiddag om vier uur is de jaarlijkse Kerstviering van de Plattelandsvrouwen met de be jaarden in het Holland Huis. Alle inwoners van 65 jaar en ouder zijn welkom. In verband met de kof fiemaaltijd dient u zich wel van tevoren op te geven tot en met vrijdag( morgen al) bij mevr. Vroegop, tel. 2873 of2532of3181. Burgerlijke stand Geboorten: Gerardus Adrianus zv J.H. Goudzwaard en J.D. Sehetters, Marijke dv J.G. Smit en J.M. Has. Overlijden: Cornelis Pieter Mol 79 jr wv J.W. Bijnagte. NMS Nederlandse Middenstands Spaarbank Poortvliet RENTEBIJSCHRIJVING over de periode 16 november 1983 t/m 15 november 1984. Zitting: Maandag 17 december van 2-5 uur Dinsdag 18 december van 2-5 en 7-9 uur Alle spaarboekjes meebrengen. Stoofstraat 21 Poortvliet Advertentie I.M. Woningbouw Paasdijkweg D. Lindhout wil een huis bouwen aan de Paasdijkweg, maar dat is in strijd met het bestemmingsplan Kom. De woning is volledig op tot erf bestemde grond geprojecteerd. Het perceel vormt volgens b en w echter een open ruimte, die met de bouw op een aanvaardbare wijze wordt opgevuld. De gemeente raad neemt maandagmiddag een beslissing over wijziging van het bestemmingsplan. Elke derde maandag van de maand, dus nu 16 december a.s., haalt de voetbalvereniging S.P.S. oud papier op. Zet u het gereed a.u.b. Advertentie I.M. Vernielde auto gestolen Dinsdag bleek een vernielde auto van het erf van dhr. v.d.S te zijn verdwenen. Het voertuig was to- tall loss verklaard, na eerder van de weg in de sloot te zijn geraakt, De boek- en verzekeringswaarde was echter nog 1500 gulden. Landbouwer D.J.G. kreeg een bekeuring toen er van zijn lading loof een deel op de provinciale weg in de omgeving van de be bouwde kom was afgevallen, wat niet opgeruimd werd. Voorbeelden: De bezorgers zijn weer op pad voor het opnemen van uw nieuw jaarswens. De voorbereidingen voor de Kerst- en oudejaarskrant zijn omvangrijk. Een tijdige op gave is daarom nodig. Met een nieuwjaarswens in de Eendrachtbode bereikt u al uw vrienden, bekenden en klanten op Tholen en St. Philipsland. Zelfs voor maar 7,25 kunt u 6425 keer uw visitekaartje presenteren. Zonder extra portokosten. Een optimaal bereik voor een lage prijs. Sluiting van de nieuwjaarsadver tenties: woensdag 19 december. Eerder zal dus opgave daarvan no dig zijn bij de plaatselijke bezor gers of aan Eendrachtbode, post bus 5,4697 ZG Sint Annaland, tel. 01665-2752. H. Hendrikse J.P. Hendrikse-Potappel Stavenisseweg 98 g.n. Familie Jansen-Hartog wenst familie, vrienden en bekenden een voorspoedig 1985. Visstraat Poortvliet wenst bekenden en klanten een goed 1985. Kleuterstraat 12 St. Philipsland Tholen: fam. Lindenberg, Pr. Bernhardstraat 39, tel. 2654. Poortvliet: fam. Niemantsver- driet, Langestraat 34, tel. 2600. Scherpenisse: fam. Jasperse, Hogemarkt 33, tel. 2738. St. Maartensdijk: fam. de Hond, Fr. van Borselestraat 17. tel. 3987. Stavenisse: fam. Nooy, Boswei 20, tel. 2411. St. Annaland: Eendrachtbode, Postbus 5, tel. 2752. Oud-Vossemeer: fam. Aarnoudse, Corn. Frankenstr. 31, tel. 2807. St. Philipsland: fam. Hage, Voor straat 57. Anna Jacobapolder: fam. Nelis se, Langeweg 24, tel. 2405. Burgerlijke stand Geboren: Emmy Elisabeth Mar- garetha dv J.J. van der Reest en M.E. van Starkenburg, Freerk Felix zv P. den Ouden en T.l. van der Scheer, Jantine Kommerina Rosalina dv J.J. Reijngoudt en G.L. Quist, Carolina dv J.M. den Braber en C.J. Lindhout, Izaak Adriaan Sander zv I. Hage en E.M.P. Fontijne, Nehemia Izaak zv A.P. van der Reest en E.A. Lindhout. Overlijden: Adriana Kempeneers ev Verstrate 84 jr. Goede vangst De Makreel Maar liefst een gewicht van 35 kg en 550 gram vis was het resultaat van een viswedstrijd voor het kampioenschap van Zeehengel- club De Makreel. De laatste jaren waren de vangsten aanmerkelijk minder. Het aantal deelnemers bedroeg 29. 1. C. van Moort 2710 punten, 2. M. Bevelander 2610 p. 3. W.H. Lindt 2560 p. 4. A. Ver wijs Jzn. 2540 p. 5. M.J. den Bra ber 2025 p. 6. K. vd Berg 1810 p. 7. J. van Moort 1560 p. 8. J.P. Kaas hoek 1345 p. 9. T. Geuze 1310 p. 10. M. den Engelsman 1160 p. Jeugd: 1. Tonny Verwijs 2465 p. 2. G.J. Glasbergen 1885 p. 3. Marcel Kosten 1330 p. 4. Kees Vlasveld 1080 p. 5. A.P. de Ruijter 965 p. 6. Johan van Moort 900 p. 7. René Reijngoudt 770 p. 8. M.D. Bree- man 645 p. 9. C. Reijngoudt Lzn. 340 p. Resultaten DSVF Voor de onderlinge competitie werden de volgende partijen ges peeld: Junioren: Jeroen Bree- man-Jac. de Reus 1-0, K. Verker- ke-K. Nijpels 1-0, J. Verwijs- Martin Breeman 1-0. Senioren: S. vd Velde-H. Nijpels 1-0, P. Reijn- goudt-A. Glimmerveen 0-1, R. van Loon-J. Walpot 0-1, J.E. Wolf-R. Nijpels 1-0, A. Verwijs- M. Verkerke 0-1, M. Lupker-R. van Loon 0-1. Vanavond speelt men voor de NBSB tegen Dinte- loord dat tweede achter DSVF staat met één wedstrijd minder gespeeld. Het wordt een belang rijke ontmoeting, aangezien Din- teloord nog ongeslagen is, terwijl DSVF één keer remise speelde. In de aanbieding 4 SLAVINKEN halen 3 betalen TARTAAR _A 5 stuks7.50 LEVERKAAS A AO 100 gram0.98 TONGEWORST CA 1 50 gram1.50 KOMKOMMERSALADE 1 50 gram1.80 Advertentie I.M Karin Bolier wint damestournooi AJP Karin Bolier heeft na een span nende finale het damestournooi van tafeltennisvereniging AJP ge wonnen. Ze versloeg Olga Ver schoor in drie games met 21-16, 17-21 en 15-21. Janny Wagemaker legde beslag op de derde plaats. Het pupillen tournooi won Jenny Bolier. 2. Josefien Eikelenboom, 3. Antoine Winterberg, 4. Conja Burgers, 5. Estella Hermans, 6. Jolanda. Burgers. Voorzitter H. Cosmann overhandigde de win naressen een bokaal. Kerstmiddag ouderen Woensdag 19 december organi seert de Zeeuwse Vrouwenraad en de commissie voor het open be- jaardenwerk een kerstmiddag voor ouderen in De Wimpel. Aan de middag werken onder andere mevr. W. de Bruine-Quist, mevr. G. Rijstenbil-Vroegindeweij en mevr. H. Moerland-Reijngoudt mee. De muzikale begeleiding is in handen van dhr. H. Geluk. Ds. A.B. Cysouw verzorgt de medita tie. De viering begint om half drie. Flipland zingt kerstliederen Morgenavond is erom half acht in De Wimpel een kerstuitvoering door de Gemengde zangvereni ging Soli Deo Gloria, het Fli- plands Mannenkoor en de Chr. Gemengde Zangvereniging Cres cendo. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door muziekvere niging Concordia. Dinsdag is er eveneens om half acht in De Wimpel een kerst zang-avond, waaraan VZOS o.l.v. J. Wesdorp, het kinderkoor Van Knop Tot Bloem o.l.v. H. Geluk en Maranatha o.l.v. C. van Dis. hun medewerking verlenen. J. Joppe leidt damcompetitie Na een paar maanden damcom petitie begint er enige tekening te komen in de seniorenstand bij DSVF. J. Joppe moest in twaalf partijen slechts 1 keer de beide punten aan een ander laten en drie keer met remise genoegen nemen. Hoewel de stand door het verschil in wedstrijden een enigs zins vertekend beeld geeft, zijn J. Noorthoek met 14 en 9 en L. ten Rove met 14 uit 10 goede volgers. In hun duel vergat winnaar Noorthoek bij een mooie slagzet een schijf van de tegenstander van het bord te nemen. Ook met dit voordeel viel er echter voor Te Hove geen eer meer te behalen. Een van de eerste verrassingen uit de competitie was de verdiende nederlaag van titelhouder A. Ver wijs jr. tegen de nummer twee van vorig jaar, J. v.d. Velde Hij leed vorig seizoen tijdens de gehele competitie maar 1 nederlaag, maar nu heeft Verwijs jr. al drie keer de vlag moeten strijken. Nieuwkomer A. Verwijs sr. ont popt zich als een stevige dammer in de middengroep die met meer competitieervaring zeker hoger zal scoren. L. v.d. Velde speelt nog ook nog iets onder zijn niveau. Hoewel J. den Braber nog maar vier partijen heeft gespeeld, zal hij gezien z'n ene verliespunt weer derde willen worden. P. Reijn goudt blunderde tegen R. Neele, wat hem, toen er duidelijke sprake was van remisestand, de punten kostte. Arjan Verwijs komt nog wel wat ervaring tekort, maar is bezig deze achterstand weg te werken. C. van 't Hof kan met meer zelfvertrouwen veel hoger eindigen dan de stand doet ver moeden. R.Tichem staat normaal met gemiddeld I punt per partij. Competitie: J. Joppe-L. ten Hove 1-1, R. Tichem-J. Noorthoek 2-0, A. Verwijs jr.-A. Verwijs sr. 2-0, L. v.d. Velde-J Joppe 0-2, L. ten Hove-A. Verwijs sr. 2-0, L. v.d. Velde-R. Tichem 1-1, J- Joppe- Arjan Verwijs 2-0, A. Verwijs jr-J. Noorthoek 0-2, A. Verwijs sr - J. v.d. Velde 1-1, J- Joppe-P. Reijn goudt 2-0, C. van 't Hof - L: ten Hove 0-2, L. ten Hove-J. Noort hoek 0-2, C. van 't Rof-J. Joppe 0-2, R. Tichem-J. den Braber 0-2, J. v.d. Velde-L. v.d. Velde 2-0, P. Reijngoudt-R. Neele 0-2. Beker le ronde: Arjan Verwijs-C. van 't Hof 0-2, R. Tichem-R. Neele 0-2, L. v.d. Velde-P. Reijn goudt 2-0, J. Joppe-J. v.d. Velde 0-2, L. ten Hove-J. den Braber 2-0, J. Noorthoek-A. Verwijs jr. 2-0, A. Verwijs sr. vrij geloot. Bedrijven, die voorheen ter plaatse konden voorzien in hun kantoorbehoeften en particulieren, die o.a. de voordelige kwartaalboeken kochten, kunnen telefonisch bestellen en rekenen op thuisbezorging door Boek-en kantoorboekhandel Sint Annaland Tel. 01665-2375 Advertentie IM In de sloot Het wegdek was spekglad door achtergelaten klei op de weg tus sen Oud-Vossemeer en St. Phi lipsland. Daardoor raakt mevr. van H. uit St. Maartensdijk, die acht leerlingen van 'de Veste' ver voerde, in de sloot. De bestuurd- ster heeft vermoedelijk een sleu telbeen gebroken. De leerlingen liepen geen verwondingen op. De politie maakte proces-verbaal op tegen degene die de klei niet had opgeruimd. Er komen meer mensen met vrije tijd en zij kunnen die tijd op een nuttige manier invullen. Op het eiland Tholen bestaat het welfa rewerk in alle kernen in St. Phi lipsland en vele ouderen en ook aan huis gebonden mensen wor den gesteund door de vrijwillig sters. Allemaal vrouwen - maar er is ook plaats voor mannen in de groep - zijn samen bezig met tex tiel, hout, verf of andere materia len. Maar men gaat ook voorle zen, naar muziek luisteren of zo maar een gezellig bezoekje bren gen. Samen bezig zijn betekent, dat men ondanks ouderdom of ziekte, in staat wordt gesteld, zelf iets te maken of te doen. Je deeltje interesse met iemand en beleeft daar samen plezier aan. De vrijwilligers, die eerst enkele maanden meelopen om daarna via een kortdurende cursus van het Rode Kruis te worden opge leid tot welfare-helpster of helper, maken een praatje, slaan die hoognodige brug tussen de deel nemer en de buitenwereld. De vrijwilligers gaan uit van wat een deelnemer nog zelf kan, en ook wil. Op deze manier doen in Nederland ruim 38.000 mensen mee. De ondersteuning berust niet alleen bij plaatselijke en pro vinciale vrijwilligers, maar het ge beurt ook landelijk, door be roepskrachten van het Neder landse Rode Kruis. Deze organi seren de cursussen en geven in formatie. Voorop staat de menselijke rela tie. De vrijwilligers bouwen een contact op, en als men de deelne mer regelmatig bezoekt, wordt het een zó belangrijk onderdeel van hun patroon, dat zij ongerust worden, als de vrijwilligers niet komen, leder die opgeleid wordt, leert ook iets van houtbewerking e.d. De vrijwilligers die de cursus volgen ontvangen na afloop het legitimatiebewijs en men wordt dan via een soort verzekering in geschreven. Het geeft dus ook nog een stukje sociale zekerheid. De cursus wordt door het Rode Kruis betaald evenals de materialen De Thoolse gemeenteraad beslist maandagmiddag over de 6e wijzi ging van de Bezoldigingsverorde ning. Bij een positief besluit krij gen de badmeesters met terug werkende kracht tot 1 jamuari 1984 nog een vergoeding voor hun korte broek. Sommigen kregen dat blijkbaar al, maar het geldt nu ook voor badmeesters die onder salarisschaal 57(adjunct commies A/tekenaar A/opzichter) vallen. De toelage voor de bakkenladers van de vuilnisophaaldienst is ver vallen omdat die optreden als hulpchauffeur, waarbij de toelage im het salaris is opgenomen. Voor de vervangemde bakkenladers is een afbouwregeling in het leven geroepen. De raadscommissie voor georganiseerd overleg is hierover gehoord. De 6e wijziging houdt tevens een salarisverlaging van 3% in met te rugwerkende kracht tot 1 januari 1984. Verder zijn de aanvangsala- rissen verlaagd, terwijl het maxi mum-salaris na een langere pe riode wordt bereikt dan nu het geval is. De Thoolse raad beslist maan dagmiddag voorts over een maxi mum krediet in rekening-courant 1985 bij de Bank voor Neder landse Gemeenten van 5.5 mil joen gulden en over een evengroot bedrag aan kasgeldleningen. waarmee men gaat werken. Het produkt dat vervaardigd wordt, kan zelf gekocht worden of men verkoopt dat op de braderie. De Welfare groep van het eiland Tholen móet binnenkort nieuwe vrijwilligers hebben. Er gaat in 1985 weer een nieuwe cursus van start. Diegenen die creatief zijn, daarnaast hun tijd graag nuttig willen besteden en waarde hech-- ten aan het feit dat dit ten dienste van de medemens gebeurt, kun nen zich per omgaande opgeven bij één van de contact adressen: Tholen: mevr. L. van Burgh, tel. 01660-2399, mevr. C. Potappel 3264. St. Maartensdijk: mevr. de Wit 01666-2801 (ook Stavenisse) St. Annaland: mevr. Moerland- Smit 01665-2528. Scherpenisse: mevr. Slager 01666-2862 Poortvliet: mevr. Murre 01662-2342 Wacht niet langer, meldt u ook jan als welfare-vrijwilliger! Wilt u een in de Eendrachtbo de gepubliceerde foto graag /elf hebben? Dat kan. als het om foto's van onze eigen re- daktie gaat. Bel of schrijf naar Eendrachtbode. Postbus 5. 4697 ZG Sint-Annaland. tel. 01665-2752 en u krijgt uw fo to-herinnering thuis. De voorzitter van de provinciale vereniging Het Zeeuwse Kruis, dhr. J.D. de Kam te Nieuwerkerk, zal per 31 december a.s. zijn functie neerleggen wegens het be reiken van de statutair bepaalde leeftijdsgrens. Dhr. De Kam was in de periode 1946-1963 aktief als sekretaris van Het Groene Kruis te Maasdam. In 1968 werd hij be noemd tot secretaris van de pro vinciale vereniging Het Groene Kruis. Deze functie bekleedde hij tot de opheffing in 1978. Als bes tuurslid was hij actief in de stich ting Het Zeeuwse Kruis, de voor loper van de huidige provinciale vereniging. Op 29 september 1978 werd hij benoemd tot voorzitter als opvolger van dr. F.G. Vaan drager. Tijdens en aansluitend op de algemene vergadering op za terdag 15 december a.s. te Mid delburg zal er formeel afscheid van hem worden genomen. Het bestuur biedt hem te 12.00 uur een afscheidsreceptie aan in de Con cert- en Gehoorzaal. Het bestuur heeft dhr. J. Marcks (51 jaar) te Vlissingen voorgedragen als op volger van dhr. De Kam. Dhr. Marcks heeft een koopvaardij-of- ficiers opleiding genoten en is ja renlang werkzaam geweest als of ficier bij de Koninklijke Marine. Naast funkties binnen de Ko ninklijke Marine Luchtvaart dienst is hij werkzaam geweest als hoofd van de afdeling Perso neelszorg bij het Ministerie van Defensie. Zijn laatste Marine functie was die van chef-staf bij het Commandant Maritieme Middelen Schelde te Vlissingen. Dhr. Marcks heeft zich bereid verklaard een benoeming te aan vaarden. Door de ledenraad wer den geen andere kandidaten voor de funktie van voorzitter voorge dragen.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 1984 | | pagina 12