Intrede Ds. W.M. Rikin in Sint-Maartensdijk/Tholen Markusse: superheffing maakt veehouderij gezond WD ziet het nog volop zitten Tweede Kamerlid Van Heemskerck: Nog anderhalf jaar om prioriteiten te stellen Donderdag 13 december 1984 EENDRACHTBODE 11 BEVRIJD VANUIT DE DUISTERNIS IN HET WONDERBAAR LICHT "Is het vanmiddag feest omdat ik hier kom? Dat is toch niets bijzonders, want ik ben een mens als u allemaal. Feest is het omdat vandaag de 2e advent wordt gevierd, dat ziet op de intrede van onze lieve Heer. Dat is het belangrijkste. Jezus doet Zijn intrede en die er niets van begrijpt, kan ook niet feesten. Het is wel feest als we echt blij zijn, omdat we zijn bevrijd uit de duisternis tot Zijn.wonderbaar licht". Dat zei zondagmiddag ds. Rikin bij zijn intrede in de hervormde gemeenten "Re hoboth" te Sint Maartensdijk en "Immanuël" te Tholen. Hoe kom je intrede doen? Verheugd Goed omgaan Al eerder op weg. De superheffing is ook voor bedrijfsopvolgers lastig, zei ZLM-voorlichter J. Mar- kusse donderdagavond voor vijftig aandachtige luisteraars in Tolrust te Poortvliet. Bij deze zonnige opname van de Thoolse Dagen waren er nog niet zoveel zorgen voor de veehouders dan in deze decembermaand. Zes Thoolse bedrijven ruimen melkkoeien op Probeer een gedeelte van de nadelen van de superheffing op te vangen door met adviezen van voorlichters en handel een betere bedrijfsvoering te realiseren. De superheffing is erg en heeft op alles invloed, maar je zult er toch mee moeten leren leven. Jongeren zullen misschien later zeggen: 't is maar goed dat het gekomen is, want er was een 'halt' nodig om de bedrijfstak gezond te krijgen en te houden. Melkopkoop BALLET- EN DANSKLEDING Strafheffing Geen koude sanering Niet groeiers Grond en quotum Kwaliteit Melkcontrole Thoolse Dagen Ondanks niet altijd even rooskleurige uitkomsten van opiniepeilingen ziet de VVD, althans het tweede kamerlid mevrouw S. van Heemskerck Phillis-Duvekot (geboren te Goes) het voor haar partij niet somber in. Eerstens zijn de vruchten van het 2 V2 jaar kabinetsbeleid in de economische sector al volop zichtbaar. De werkloosheidsstijging kwam tot staan en er wordt zelfs enige terugloop genoteerd. Bovendien heeft dit kabinet nog 1 V2 jaar de tijd voor continuering van de rege ringsafspraken en gaat het volk steeds meer beseffen dat het potverteren van een aantal jaren geleden eens zou moeten opbreken. Het Tweede Kamerlid toonde zich verder duidelijk voorstandster van de huidige coaliteit, want ze zag een overeenstemming met de PvdA noch in de economische sector, al wordt wat bijgedraaid, noch ten aanzien van het defensiebeleid in de nabije toekomst al zitten. Het Thools raadslid M. van Damme deelde evenals de ook aanwezige burge meester Van Nieuw-Vossemeer A.A. Rijstenbil het optimisme van het Tweede Kamerlid voor wat het VVD perspectief betrof. Statenlid L.A.M. Elenbaas bleek toch enige problemen te hebben met het CDA-VVD huwelijk, althans op pro vinciaal niveau, waar veel eerder een betere samenwerking met de PvdA mogelijk lijkt, dan met een CDA, dat ook wat vrijt met de andere confessionele partners. We gaan vooruit Geen zondebok Veiligheid van het volk Geen immigratie op grote schaal De provinciale partij-samenwerking De intreedienst werd in de Ge- •ref.Kerk aan de Doelweg gehou den, omdat de Gasthuiskapel, waar "Immanuël" gewoonlijk kerkt, te weinig ruimte bood. Er waren dan ook meer dan 350 aanwezigen, zodat nog menige stoel moest worden aangedragen om elk een plaatsje te geven. Daaronder een zestigtal uit Vroomshoop en Dalerveen, de laatste gemeente van ds. Rikin. Verder burgemeester en mevr. Baerends namens de burgelijke gemeente, de bevestiger in deze morgendienst ds. Nortier met zijn vrouw, die een zuster van ds. Ri kin is en verdere familieleden. De consulent ds. v.d. Heijden van de herv. gemeente Oud-Vossemeer en namens de Classis ds. den But ter uit Stavenisse, afgevaardigden verder van de hervormde kerk te Tholen en de Chr. Geref. Kerk. Een brief was ontvangen van de Geref. Gemeente. Dat er ook kerkeraads en gemeenteleden van Rehoboth in Tholen waren en 's morgens van Immanuël in Sint Maartensdijk sprak vanzelf Ook tijdens de bevestiging in Sint Maartensdijk een volle kerk, waar door ds. H.C. Nortier uit Oegst- geest werd begonnen na de groet met ps. 135 1 en 2. Na gebed werd Jesaja 40 1 - 5 en van 9-11 gelezen. Vervolgens Lukas 9:12- 17, waaruit de tekst werd gekozen. Na de prediking volgde de beves tiging en werd als aansluiting hierop gezongen gezang 130 1 en 3 "God is getrouw, Zijn plannen falen niet". Orgelbegeleiding was er in de bevestigingsdienst van Th. C. Benou. Deze vraag stelde ds. Rikin in de Thoolse kerk. Niet als een schaap met vijf poten, zoals gemeentele den dat soms willen, maar als mens met slechts 2 voeten. Die kunnen echter worden verveel voudigd als we als gemeente sa menwerken. Wat uitvoerbaar is hangt af van het geloof in Jezus Christus. Dat is geen elektrische lamp door men senhanden gemaakt, maar het Licht der wereld. Zelf komen we niet uit de diepe put van duister nis. We kunnen allen het licht maar aanschouwen door middel van het Licht der wereld. Een do minee kan geen mens uit die put halen. Dat kan Jezus alleen. Wie kan zwijgen die door dat wonder bare Licht is gered? Die moet de grote daden Gods wel verkondi gen. Het Woord is mens geworden en heeft onder ons gewoond. Door het geloof in de Heer willen we de grote werken Gods verkon digen door daden in het dagelijks leven. Laat Christus ook in ons hart mogen wonen, zo besloot ds. Rikin zijn intrede. De dienst was begonnen met het onsteken van twee adventskaar- sen door kinderen van de kinder- nevendlenst en fluitbegeleiding bij een inleidend lied. Na afkon diging door ouderling van dienst W. Peeks, was er het intochtslied uit Ps. 122 1 en 3. Na votum en groet las dr. Rikin Titus 2 14. Bij de gemeentezang begeleidde C. van Dis op het orgel. Er was voorts medewerking van het Smalstads Mannenkoor onder leiding van dirigent J. Wesdorp. Het man nenkoor zong eerst ps. 130 3 on berijmd naar een compositie van Samuel Wesley en het "Gebed van de heilige Fransciscus van Assisi van Poulenc. Na schuldbe lijdenis en genadeverkondiging las ds. Rikin uit Exocus 19 3 - 8a en uit 1 Petrus 2 9. Het mannen koor zong daartussen "Heilige Nacht" van Seul en "Hymne an die nacht" van Beethoven. De volledige tekst waaruit ds. Rikin preekte luidde: "Gij zijt een uit verkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, i-< M Ds. W.M. Rikin, de nieuwe predi kant van de Hervormde deelge meenten Rehoboth te St. Maar tensdijk en Immanuël te Tholen. een volk Gode ten eigendom om de grote daden te verkondigen van Hem, die uit de duisternis ge roepen heeft tot Zijn wonderbaar licht. Na die prediking voerde als eerste burgemeester E. Baerends het woord. Hij noemde verschillende redenen om blij te zijn, ook als burgelijke gemeente. Kerken ne men immers in deze gemeente een belangrijke plaats in en daarom is ook de burgelijke overheid ver heugd als in een vakature kan worden voorzien. Hij riep het echtpaar Rikin een hartelijk wel kom toe in zijn gemeente. We willen u met open armen ontvan gen. Hij hoopte dat de nieuwe predikant zegenrijk werk zou mo gen doen op Tholen, ook buiten de kerkmuren en wenste het echt paar daartoe Gods zegen toe. Ds.H. Hoekstra uit Hoogerheide, die tijdens de vacature pastoraal medewerker in Tholen was, he rinnerde er aan zelf 25 jaar gele den predikant in Vroomshoop te zijn geweest en dus evenals ds. Rikin die plaats kent, maar ook Tholen en in wat mindere mate Sint Maartensdijk. Zo'n intrede vergeleek hij met een huwelijk, waaraan een heel korte verkering is voorafgegaan. Het moet dus nog wel wennen. Dat kan in beide plaatsen toch spoedig het geval zijn, verzekerde ds. Hoekstra uit ervaring. Ds. v.d. Heijden uit Oud-Vosse- meer sprak namens classis, ring en als consulent. Men had als broe ders en zusters met elkaar kunnen omgaan tijdens de vacaturetijd, ook al konden er verschillende meningen zijn. Daarom was het voor de spreker toch een goede vacaturetijd geweest, waarvoor hij de kerkeraden dankte. Hij ver welkomde de nieuwe predikant in de Ring Tholen en Sint Philips- land en zei dat ondanks de ge ruchten die daarover wel eens de ronde kunnen doen, ook ondanks inderdaad bestaande soms ook wel grote verschillen, men in deze ring op goede wijze met elkaar kan omgaan. Hij hoopte dat ds. Rikin het voetspoor van zijn voorganger ds. Roodsant zou kunnen volgen, die poogde te zoeken wat bond en niet wat scheidde. Hij verwelkomde ds. Rikin even eens in de Classis met zijn 2 ver schillende eilanden en daartussen zelfs nog een diep water. Als vriend van de Bruidegom wilde hij ds. Rikin van harte feliciteren met zijn intrede en de manier waarop dat was gedaan. Ds. Droogendijk van de Geref. Ker ken te Tholen en Poortvliet las de brief voor waarin de hervormde kerken schreven dat ds. Rikin het beroep had aanvaard en of het mogelijk was deze kerk voor de intree te gebruiken. Hij consta teerde dat er al eerder samen wat stapjes op weg zijn gewest, zoals kinderoppas en kerstzangdienst, terwijl men in Brabant al veel verder is gevorderd. Laten we omzichtig ook hier mogen door gaan. hoopte ds. Droogendijk en dat moet dan van onderaf ge bouwd, anders is er geen vol doende draagvlak. We moeten afwachten in hoeverre er tijd voor gevonden kan wordeh, want om 2 gemeenten te kunnen bedienen, is al veel tijd nodig. In een kort dankwoord zei ds. Ri kin dat hij en zijn vrouw ook graag goede burgers in de Thoolse ge meenschap willen zijn. Uw bur gers hebben voorheen het Woord bij ons in Indonesië gebracht, ik mag het op mijn beurt nu hier doen. Hij was blij tot de hervorm de Ring te worden toegelaten, ren, dat gekozen is voor een me- de-verantwoordelijkheidsheffing, maar die is ook niet weinig. Hij verwachtte, dat de EEG-minister- raad 13 en 14 december een be slissing over de eerste afrekening van de superheffing zal nemen. De FNZ wil die in termijnen in nen om de liquiditeit van de be drijven niet in moeilijkheden te' brengen. Anders zou je bijvoor beeld bij 5000 gulden te ontvan gen melkgeld en 10 mille te beta len boete, twee keer niets krijgen. Men wil nu volgens dit voorbeeld per keer 2500 gulden innen. Op Tholen hebben we praktisch allemaal niet-groeiers en die zijn al voldoende gepakt, zo vervolgde Markusse. Sommigen hebben net genoeg melk voor een boterham en die moeten nu inleveren, ter wijl anderen er juist liters bijkrij- gen. In Brabant en Limburg heeft dat al tot ruzie tussen veehouders geleid. Bij sommigen is het be zwaarschrift goedgekeurd, wat een hoger quotum opleverde, maar daarmee zat de ZLM-voor- lichter toch ook weer in z'n maag gezien de vermindering bij een ander. ZLM-voorlichter J. Markusse zei dat donderdagavond voor vijftig veehouders en andere belangstel lenden in Tolrust te Poortvliet. Hij Speciaalzaak in kousen, sokken, panty's, maillots Wouwsestraat 1 5, B.o.Z. Tel: 33666 Advertentie IM want dan werd hij niet buiten die ring gesloten en voor wat het sa men op weg betreft, verzekerde hij ds. Droogendijk daar al langer mee bezig te zijn. Hij was de in woners zeer dankbaar voor het opknappen van de pastorie en tuin en voor wat het optreden van het mannenkoor betreft, had hij bij een desbetreffende vraag van de kerkeraad gezegd: dat zal dan wel goed zijn. Nu hij het hoorde, hoopte hij dat het meermalen zou kunnen gebeuren. Zich tot de aanwezige mensen van de zending richtend en tot de familie werd het de nieuwe predikant haast te machtig en daarom volstond hij met: allen dank. Na deze dienst was er gelegenheid om in de Gasthuiskapel persoonlijk met de nieuwe predikant en zijn vrouw kennis te maken. Dat werd vrijwel algemeen gedaan. schetste de grote voordelen die Nederlands dankzij de EEG kreeg en constateerde, dat men niet kan doorproduceren voor een markt die er niet is. De verzadiging voor melk en suiker in de EEG-markt is bereikt. Er zijn al 4 a 5 regelin gen geweest om de melkplas te verminderen, maar de Europese parlementariërs willen er niet meer geld aan besteden. Ook de export naar de wereldmarkt heeft z'n grenzen bereikt. Hoe beroerd ook, je moet niet naar de korte termijn kijken, maar op lange ter mijn. aldus Markusse. Voorzitter D M. Giljam van de veehouderijcommissie van de ZLM en de vereniging voor Be drijfsvoorlichting Tholen en St. Philipsland zei een strafheffing op voedsel moeilijk te kunnen verte ren gezien de beelden uit Afrika van mensen die van de honger sterven. "Maar de manier waarop de superheffing per 1 april is op gelegd. is helemaal verwerpelijk. Er is onzekerheid over de melk quota en de eerste verrekening over twee kwartalen, die 15 de cember a.s. misschien plaatsvindt. De superheffing drukt de be drijfsvoering en soms ook het ge zinsleven. Door extra uitstoot van melkvee zijn de vleesprijzen lager. Daling van de krachtvoer- en pulpprijs vormt een gedeeltelijke compensatie. De prijs voor stieren is inmiddels door het dal heen. We moeten ons als één blok, ak kerbouwers en veehouders, op stellen en invloed uitoefenen, zei voorzitter Giljam. Markusse blikte terug tot na de Tweede Wereldoorlog en somde de grote veranderingen op bij vo lop vraag naar voedsel en stijging van inkomens. In 1956 bijvoor beeld werd er voor een vergroot bedrijf van inkomens van 7000 tot 10.000 gulden uitgegaan. De ZLM-voorlichter was ervan over tuigd, dat er verschrikkelijk grote ongelukken gebeurd waren, als de EEG niet gekomen was. De EEG bood meer afzet, zekerheid en hogere prijzen en Nederland had een groot marktaandeel door de eigen mogelijkhedén te benutten. In Polen en Oost-Duitsland is de veeteelt heel wat minder ontwik keld, maar we moeten niet den ken, dat we het alleen kunnen. Frankrijk zit ook niet stil. Vanaf 1968 is de afzet met EEG- maatregelen beschermd, zodat we minder vrije ondernemers zijn dan we dachten. Het aantal be drijven is gedaald van 185.000 naar 60.000, terwijl het gemiddeld aantal koeien per bedrijf steeg van 8 naar 40. De produictie is ver schrikkelijk gestegen en Neder land heeft daar aardig aan mee gedaan. Daardoor zijn we nu in een impasse terecht gekomen. Je kunt dan tot een drastische, koude sanering overgaan met 10 tot 15% korting op de melkprijs. Dan gaan de zwakken eruit en blijven de sterken over. Dat willen we niet, maar de superheffing zal ook niet meevallen, daar ben ik heilig van overtuigd. Markusse bracht verder naar vo Hij had bij een recent bezoek aan de Campina-fabriek cijfers gekre gen, waaruit bleek, dat 5921 vee houders 75 miljoen liter meer melk geleverd hebben, wat neer komt op 7271 gulden( 12.756 x 0.57) superheffing per bedrijf. Een 45 Campina-veehouders heeft helemaal niet meer geleverd en 121 zijn er aan 't leveren, zon der dat ze een quotum hebben. Sommigen betalen 65.000 liter a 57 cent! Markusse had ook gegevens over de opkoopregeling: 47 Zeeuwse bedrijven, dat is 8 a 9% van het totale aantal melkveehouders, le veren 3.6 miljoen liter melk in. Als we dat hier eens konden verdelen, dan was de superheffing voor Zeeland wel opgelost, filosofeerde de ZLM-voorlichter. Op Tholen doen zes bedrijven mee aan de melkopkoop. Voor veehouders zonder opvolger of met een zoon die geen belangstel ling voor veeteelt heeft, achtte Markusse dat een goede zaak. Landelijk maken ruim 12000 melkveehouders van de opkoop regeling gebruik. Ze leveren 97.000 ton melkquotum in. Voor elke liter die ze inleveren, krijgen de boeren 65 cent premie. Dat kost minister Braks, die de pro- duktieruimte gebruikt om andere melkveehouders meer quotum te geven, 63 miljoen gulden. Er is totaal 150 miljoen beschikbaar. Melkveehouders die geheel stop pen krijgen de premie wegens de belastingtechnische aspecten over maximaal drie jaar uitbetaald. Men mag als akkerbouwer verder gaan. maar niet opnieuw begin nen met de melkveehouderij. De superheffing heeft ook gevol gen bij de verkoop van grond. Zo haalde Markusse een voorbeeld uit Brabant aan, waarbij iemand 4 ha grond had verkocht, maar daarmee ook het quotum van 9000 kg per ha. Dat was de be trokkene wel kwijt! Ook bij verlies van pachtgrond is dat zo. Normale veranderingen in de eigen bedrijsvoering - omploe gen van grasland of vermindering van het aantal koeien - hebben geen invloed op het quotum. Ook huur van land heeft geen gevolgen als het maar voor minder dan één jaar is! Markusse had voor iemand ook de omzetting van veehouderij naar akkerbouw uitgerekend en dat leverde de betrokkene wel 15.000 gulden minder aan inko men op, ondanks de superheffing. Dan had hij nog geen rekening gehouden met lagere voederprij- zen. De ZLM-voorlichter rekende voor, wat de gevolgen waren voor een veehouder net 200.000 liter melk per jaar. Daar gaat 8.65% van af: 17.300 x 0.75 12.975 gulden minder melkgeld plus bij voorbeeld drie kalveren minder van totaal 2400 gulden maakt bij elkaar 15.375 gulden aan inkom stenderving. Je hoeft die melk koeien dan ook niet meer te voe deren en ook de variabele kosten zijn lager, wat totaal 9800 gulden bespaart, zodat de inkomensach teruitgang 5575 gulden is. Toch ziet een melkfabriek als Campina nog toekomst, want er wordt een nieuwe kalvermelkfa- briek gebouwd. Veel vragen heeft ook de aankoop van ondermelk in België opgeleverd. De melkfa brieken hebben dat nodig voor industriële doeleinden om de produktiecapaciteit rendabel te maken. Gunstig noemde Markus se het aantrekken van de kaasprijs en de levering van consumptie- melk aan Albert Heijn. Daarente gen is de botervoorraad een groot probleem en de uitvoer naar Rus land en de Kerstactie zijn drup pels op een gloeiende plaat. Kwa- liteitsmelk achtte de ZLM-voor lichter bijzonder belangrijk voor de toekomst. Markusse zei tot z'n schrik ge hoord te hebben, dat nog maar de helft van de Thoolse veehouders aangesloten is bij de melkcontro le. "Zorg datje erbij komt", advi seerde hij, want de mogelijkheden voor een betere bedrijfsvoering en kostenbewaking moeten zeker met de superheffing volop uitge buit worden. Ook het ophieuw inzaaien van grasland - soms ligt het e r nog vanaf de herverkave ling - en vervanging van de drai nage kunnen positief werken op de bedrijfsvoering. Tijdens de discussie kwam het in stellen van een beroep tegen toe kenning van een bepaald melk quotum nog ter sprake. Dat vergt 3000 gulden aan kosten, waarvan de ZLM onder bepaalde voor waarden 'A betaalt. Gaat de ZLM er niet mee accoord, maar wint de betrokkene zijn beroepszaak, dan komt de ZLM alsnog met de 1000 gulden over de brug. De Thoolse veehouders gingen met die opzet accoord. Veehouderij-consulent Zonder land reikte donderdagavond nog de prijzen van de Thoolse Dafgen uit. Hij was blij. dat het ieder jaar toch weer lukt om een fokveedag te organiseren. "Je moet goed be denken. als je 't eens laat vallen, krijg je 't nooit meer terug", zei Zonderland. In fraaie cadeauver pakking van penningmeester C.P. Burgers reikte hij de geschenken uit aan J.C.A. Vissers(12 eerste prijzen), A. Duijnhouwer en D.J. Hage elk 8, J.J. v.d. Slikke 7, A. Klippel 6, Gebr. Noom 5, P. Fase en Van Oirschot elk 4, D.M. Gil jam 3 en C.J.A. Vissers 2. Behalve de laatste nam iedereen zijn ca deau persoonlijk in ontvangst. Voorzitter Giljam bood Markusse een attentie aan(produkten van melk- en vleesvee, varkens en kippen) en kondigde volgend jaar nog een excursie naar Brabantse veehouderijbedrijven aan. Na een in "Hof van Holland" goede mosselmaaltijd van de Thoolse- en Sint Philipslandse VVD familie, besprenkelde me vrouw Heemskerck het visgerecht met wat wijnvariaties dan wel met wat losse floders over het alge meen politieke beleid van het huidige kabinet. Ze begon met te stellen, dat ze een nog wat jonge twijg is aan de VVD boom en hoe men zodra men als fractielid van een partij de Kamerzaal binnen stapt, men figuurlijk in mootjes wordt gedeeld. Dat wil zeggen belast met onderdelen van het complete politieke oeuvre. Voor mevrouw Heemskerck werd het buitenlandse zaken, defensie (zonder ooit de wapenrok te heb ben omgord) en cultuur. Nogal een verscheidenheid. Het bete kent totaal wel een 40 onderwer pen. Haar maidenspeech speelde zich. af rond het inkrimpen van de subsidies voor de orkesten en dat vond ze persoonlijk geen prettig begin. Maar onontkoombaar. Ze vond het wel goed, dat ze de Tweede Kamer binnenkwam in een tijd dat een kabinet.weet wat het wil en dat ook zoveel mogelijk doet. Logisch is daarbij dat er met zo'n coaliteit wederzijds ook water in de wijn moet. Tegenover cul tuur bijvoorbeeld heeft de C.D.A. een ander uitgangspunt dan de V.V.D. De spreekster belichtte de econo mische vooruitgang van het laat ste jaar, met name voor wat de industriële sector, de export be treft. Door het 2 Vi jarig kabinets beleid valt er bij ons bedrijfsleven weer te concurreren. Het kabinet heeft extra aandacht voor het midden- en kleinbedrijf, waar het meeste aantal arbeidsplaatsen is ondergebracht en het meeste geld wordt verdiend. Een mineurtoon had de spreekster nog wel voor wat de jeugdwerkloosheid betreft. Een op de vier jeugdige school verlaters komt niet aan bod. Dit mag zo niet blijven. Het kabinet heeft er dan ook 750 miljoen voor uitgetrokken. Jongens en meisjes zou men tot hun 25ste jaar moeten kunnen ontslaan, tenzij men ze 2 jaar in dienst heeft. Er is een con ceptie het aantal arbeidsplaatsen te vergroten en dan met name voor jongeren. Je moet echter al tijd eerst aanwijzen waar je het geld vandaan haalt, eer je iets kunt doen in een tijd met een zo groot financieringstekort als ons land nog altijd heeft. Dat is de schuld, zo vervolgde het Tweede Kamerlid, die we allemaal heb ben en die schuld vergt alleen voor elke Nederlander per jaar 900,— aan rente. Dit moet naar beneden en het gaat niet zo snel als we dat zouden willen, zoals we ook graag zouden zien, dat de werkloosheid nog sneller zou da len. Aangetipt werd eveneens de Wal rus-affaire, wat de Schelde wel werk mag opleveren, maar vol gens de VVD geen winst die ten koste van de marine zou gaan. De R.S.V. enquête is een stripverhaal geworden, vond mevrouw Heemskerck, die het vreselijk jammer zou vinden, dat er de een of ander nu voor zou moeten op draaien, omdat toen geld is uitge geven, waar men allemaal achter stond in de hoop de werkgelegen heid te handhaven. We dienen in de toekomst echter veel drasti scher in te grijpen, als dat nodig mocht zijn en daarom moet ook nu kleur worden bekend. Ze be nadrukte het verschil tussen VVD en PvdA met betrekking tot de kruisraketten. Beiden nemen in dit opzicht geen blad voor hun mond. We moeten afwachten hoe het uitpakt, maar als de Russen geen S 20 raketten, maar wel weer andere plaatsen, zijn we nog even ver. Hopelijk komt men nog rond de tafel te zitten. Op het punt van criminaliteit en vandalisme zitten we in een moe ras, vond de VVD woordvoerdster in Tholen. Destijds wilde Wiegel al meer cellen, maar kreeg ze niet. De burger voelt zich aan alle kanten bedreigd en grotendeels onbeschermd. Het Centraal Plan bureau heeft dit kortgeleden on derstreept. Het veiligheidsgevoel van ons volk is ver gedaald. Iedereen lijkt in zijn naaste om geving niet meer gerust te kunnen Teven. De politie dient meer be voegdheden te krijgen. Men kan delicten niet ongestraft laten, dus dienen er ook meer cellen te ko men. Ons land krijgt op deze ma nier een reputatie die als de slechtste van Europa moet wor den genoemd. Daar moet nu wat aan worden gedaan. Dit kan niet meer wachten. Mevrouw Heems kerck vond dat ook dit kabinet te kort schiet in de deregulering. De papierwinkel is nog eerder ver groot dan verkleind. Het lijkt wel onkruid, als het aan deze kant wordt bestreden, bloeit het elders welig. De papierwinkel houdt zich via de ambtenaren in stand. Zelfs de VVD schiet tekort in een deugdelijke regeling van minder rompslomp. Voor wat het Surina me beleid betreft, stelde spreek ster. dat zolang er geen vrijheid is van drukpers en van inspraak, men tot het uiterste gemanipu leerd kan worden. Met een mili tair regiem zoals in Suriname is er dezelfde uitkomst als met een po litiestaat en zolang er geen demo cratie is, zal Nederland niet bereid zijn weer geld te sluizen voor ont wikkelingen, want dat geld komt dan niet terecht bij de mensen, maar in die militaire staat. Daar gaan we geen verplichtingen mee aan. Een zekere tendenz in een andere richting lijkt te ontstaan, maar tot dusver onvoldoende om het Nederlands beleid in dat op zicht te wijzigen. Zou het aan mevrouw Heems kerck liggen, dan zou de huidige coalitie ook na deze kabinetsron de geprolongeerd mogen worden, indien althans op dezelfde basis als nu kan worden gewerkt. "Wij verschillen met de PvdA zo ver schrikkelijk veel, dat ik het niet ziet zitten, hoe we zouden kunnen uitvoeren wat we nu willen en nu ook doen. Als het aan mij ligt gaan we verder met het C.D.A." aldus het VVD Tweede Kamerlid in Hof van Holland te Tholen. Tijdens de discussie werd gesteld dat het niet alleen om Suriname gaat, maar ook de Antillen en Aruba doen mee. Aruba wil zelf standigheid en vraagt daartoe Nederlandse begeleiding, maar inmiddels trekt de grootste werk gever op Aruba weg (olieraffina derij). Dat Aruba dreigt nu: je geeft geld of we komen allemaal naar Nederland. Maar ons land, zo luidde het antwoord rond deze vraag, kan geen immigratie op grote school gebruiken, want er is geen werk en geen geld. Nu kan men mensen niet verbieden te verhuizen, maar het is hier wel de meest slechte oplossing. Vanuit de zaal werd voorts de woordenwis seling Nijpels-de Vries gehekeld, terwijl er zelfs werd gesproken over een laag allooi van Vonhofs reacties tegen minister Smit- Kroes. Voorts werd het pleidooi van Geertsema voor meer samen werking met de PvdA door ieder in de zaal lang niet in dank afge nomen. De vraag was hoe de spreekster de invloed van dit alles schat op een eerstvolgend verkie zingsresultaat. Mevrouw Heems kerck erkende dat sommige me ningsverschillen beter binnens huis hadden kunnen blijven, zoals dat bij de VVD toch veelal de ge woonte is en waarnaar ook andere partijen streve.n. Binnenskamers houden we geen blad voor de mond. De meningsverschillen waren heel ongelukkig. Laten we maar spreken over een bedrijf songeval. Spreekster noemde zo wel De Vries als Nijpels heel inte gere mensen, maar in de politiek worden soms andere dingen ge vraagd en gevergd. Daar dient men doorheen te kijken. De rela tie Nijpels-de Vries is volledig hersteld. In de Vonhof kwestie was te veel emotie betrokken, ze ker om die discussie "op straat" te voeren. Daarvan wordt door an dere geprofiteerd, zoals kranten van bepaalde signatuur dan ook benadrukken wat er het meest negatief uitkomt. Mevr. Heems kerck meende dat Geertsema in een veel verdere toekomst poogt te zien voor wat een samenwer king VVD-PvdA betreft. Zelf ziet ze het vooralsnog niet zitten. Kri tiek was er voorts op het feit dat een gigantische opdracht voor de PZEM (koleninstallatie) voor een .deel in Hengelo terecht kwam, maar dat kon niet anders, verze kerde mevr. Heemskerck. Voor wat de Walrusaffaire betreft, moest om de Schelde te redden snel worden gewerkt. Daarbij heeft de VVD fractie het zijn staatssecretaris Van Houwelingen niet gemakkelijk gemaakt. Er is een plafond afgesproken. Staten lid Elenbaas onderstreepte dat het grootste deel van de PZEM order door de Schelde wordt uitgevoerd. De VVD fractievoorzitter in de provinciale staten van Zeeland, de heer L.A.M. Elenbaas, ging uit voering in op de provinciale ver houdingen en vond het politiek bedrijven in de Tweede Kamer door de twee-partijen coalitie heel wat gemakkelijker dan bijvoor beeld in de Zeeuwse staten en in sommige Zeeuwse gemeenten. Bij de laatste verkiezingen was het C.D.A. opnieuw de grootste, maar zag geen kans een college-samen stelling te adviseren. Als grootste par ij kan niemand in Zeeland het CDA wegcijferen en dat wil ook de VVD niet. Maar ons voorstel was in overleg met de PvdA 2 C.D.A.-ers, 2 P.v.d.A.-ers en 2 V.V.D.-ers in het college. Dit nam de CDA ons wat kwalijk maar er was geen andere oplossing, al vond ook de VVD het wat spijtig een zeer bekwame SGP-er als Van Ommeren te moeten laten vallen. Toch was dit de juiste verhouding. Wat heeft het uitgewerkt? Dat de niet-confessionele partijen groter inbreng kregen dan voordien, met name ook de VVD. Dat geeft in vloed in belangrijke zaken, zoals bijvoorbeeld een streekplan Zee land. We zijn ook minder gebon den dan het CDA en de PvdA zei Elenbaas. Hij vond overigens dat het CDA in de landelijke politiek te veel te zeggen heeft. Daar zou de VVD meer aandacht aan moe ten besteden. Het kan nu wel ge makkelijk gaan, maar dit kan weer veranderen. Moeten we in de toekomst toch met de PvdA gaan werken? In de provincie doet de VVD dat in elk geval gemakke lijker dan met het C.D.A. We moeten niet afhankelijk zijn van één partij, vond Elenbaas. Hij zag dit landelijk nog niet direct zitten, maar een PvdA die afhankelijk is van het CDA is ook niet alles. Hij wees er voorts op, hoe Tholen een wat buitengebied is van Zeeland, aangezien men nog steeds het Brabantse moet passeren en ook voor veel faciliteiten op het nabu rige Bergen op Zoom is aangewe zen. Om praktische overweging kan dit ook niet anders. Hij voor zag dat in de toekomst het CDA wat mèer water in de wijn zal moetert doen om het samen met de VVD te redden. Mevr. Heems kerck antwoordde o.m. dat thans gebeurt, wat beiden willen. We houden ons nog steeds aan het re geerakkoord. Ze meende, dat er meer kerncentrales zullen moeten komen en dat een uitbreiding van Borssele in dat geval een vanzelf sprekendheid zou zijn. Zo'n motie krijgt ook geen CDA steun in onze provincie, interumpeerde Elen baas. Raadslid J.L. van Gorsel atten deerde tenslotte op de motie Blauw om nog 120 miljoen voor de landbouw te krijgen en op de wet uitkering wegen, die naar de gemeenten zou gaan, maar waar omtrent de beslissing uitblijft en daardoor de waterschappen in de onzekerheid blijven. Van Gorsel vond trouwens, dat het wegenon- derhoud bij de waterschappen hoort, daar is het op zijn plaats en wordt goed gedaan. Raadslid Van Damme vond dat de verkiezings uitslag van 1982 dient te worden beloond en als je er in gelooft, waarmee je bezig bent, dan zag hij ook nog volop VVD perspectief na deze ronde. Elenbaas gaf mevr. Heemskerck nog mee: zorg zo spoedig mogelijk voor een volle dige weg over de Oesterdam. Afdelingsvoorzitter Ph. v.d. Hoek had het welkomstwoord gespro ken en zei aan het slot van de avond, dat er toch nog heel wat in die korte tijd passeerde, zoals hij ook erkentelijk was voor de ge voerde discussie. Er waren bloe men voor het Tweede Kamerlid, waar het Zeeuws bloed in de ade ren vloeit. T!

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 1984 | | pagina 11