Sint Maartenshof wil een grotere recreatiezaal Penningmeester Dorpshuis de Wimpel alsnog aangeklaagd VAN HOUTE Thoolse Surinamers pais en vree BOUMAN POTTER rj-ndjj 7 129 km Politie onderzoek afgerond t J El Een precedent Opvolger directeur van Tilburg Q I - Donderdag 6 december 1984 41e Jaargang no. 4 Truien o Vesten TEXTIELHUIS Scherpenisse Onderhoud wegen Twee jubileumvieringen in bejaardentehuis Het is hier klein, nauw, benauwd en warm. En voor dat ik hier wegga", sprak de op 13 december vertrek kende directeur A.A. van Tilburg van Sint Maartens hof, "Heb ik nog een wens: uitbreiding van deze re creatiezaal". In eigen huis profiteerde hij maandag middag van de aanwezigheid van het bijna voltallige bestuur van de stichting verpleeg- en rusthuizen Zee land (SVRZ), dat naar Sint-Maartensdijk gekomen was voor de viering van twee jubilea: het 12 Vi-jarig bestaan van Sint Maartenshof en het 35-jarig jubi leum van de SVRZ. Goed voorbeeld Orgel Verpleeghuis Tholen Lichter Toegankelijk Kleibeeldjes DEZE WEEK Fliplands bestuur had vroeger maatregelen moeten nemen Het vuur van de tweede Wimpelaffaire leek in juni met een discussie in de gemeenteraad van St. Philips land te zijn gedoofd, maar woensdagavond laaide het kennelijk steeds smeulende vuurtje opnieuw op. De raad sprak weer uitvoerig over de stichting Dorpsbe langen die dorpshuis de Wimpel exploiteert en met name over de penningmeester en de verantwoorde lijkheid van het dagelijks bestuur. De justitie bleek zelfs ingeschakeld te zijn voor fraude van de voor malige penningmeester W.L. v.d. B. De fracties van de PVAB en het CDj\ vonden, dat oud-Wimpel voorzitter wethouder A. Kosten (Gemeentebelang) en Wimpel-secretaris L. Neele adviezen van het verifi catiebureau in de wind hadden geslagen, waardoor de zaak uit de hand was gelopen. Ook SGP-fractievoor- zitter L. den Engelsman concludeerde, dat Kosten en Neele vroeger maatregelen hadden moeten nemen. "Dan was het kwaad niet zover ingevreten". Bok op haverkist Eendrachtbode Postbus 5 4697 ZG Sint-Annaland Telefoon 01 665-2752. Telex 54520 Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint-Philipsland, waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Postrekening 1 2 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement 1 8,— per halfjaar Per jaar 34,50 per post 42,70 per jaar. Losse nummers 1 Opgave advertenties voor dinsdag 1 6 00 u Advertentieprijs 0.33 plus btw per mm Spierinkjes t/m 20 woorden 7,50 contant Inclusief btw op rekening 9,— Men denkt wel altijd aan 'Krui wagens', maar een burgemeester wordt toch niet zomaar benoemd. Daarin moeten toch wel bepaalde of onbepaalde kwaliteiten schuil gaan, zelfs als het gaat om de kleinste Zeeuwse gemeente. Het is vast geen wereldnieuws als het gaat om een subsidie voor vereni gingen en dan met name om leden die niet uit de eigen gemeente ko men. Men kan wel stil willen blij ven staan in de tijd, maar dan wordt men toch snel achterhaald. VZOS St. Philipsland heeft enorm trouwe leden uit het Thoolse Poortvliet en Euterpe put zijn le den en reserves uit drie kernen. De schaalvergroting wordt bevor derd door de meerdere mogelijk heden. Als er in Stavenisse niets anders zou zijn dan een muziek vereniging, tien tegen acht zou ze kunnen blijven bestaan. Als daar echter ook voetbal- en jeugdvere niging en nog zoveel meer bij komt, is het korps gedoemd tot opheffing. Er moet tegelijkertijd aan worden toegèvoegd, dat men o.a. door de meerdere mobiliteit gemakkelijk overstag gaat om zijn hobby elders te beoefenen. Van de wat oude tijd zijnde, kunnen we er altijd moeilijk inkomen, dat bijvoorbeeld een hoofd van een school, die zoveel plaatselijk kan betekenen, voor zijn hobby's toch elders een heenkomen zoekt. Dat gebeurt dan soms om principiële redenen die nauwelijks steek houden, dat komt ook voor omdat er ter plaatse geen mogelijkheid is de favoriete hobby te beoefenen. Zo hebben de twee volleybalvere nigingen leden uit vrijwel alle plaatsen op het eiland. Toch heb ben we een zwaarwegend punt aangestipt, want om maar hoofd en van scholen te noemen, het zijn nog altijd een paar uitzonderin gen in onze kernen en daarvan wordt dan ook meer verwacht dan op het eerste gezicht lijkt. Ze die nen zich om hun achting te hand haven wel twee keer te bedenken, eer medewerking wordt verleend aan een vereniging in een andere kern. Nu kunnen in het onderha vige Fliplandse geval met name Poortvlietse zangliefhebbers niet in eigen dorp aan hun trekken komen. Het zijn, zo werd in een vergadering van de welzijnscom- missie gesteld, zelfs de meest trouwe leden. We geloven daar volop in. Ze moeten zich immers wekelijks verplaatsen om aan de door hen gewenste ontspanning te kunnen meedoen. Maar het blijft wel een noodoplossing omdat de mogelijkheid in eigen kern ont breekt. Als die wel aanwezig is en dan misschien niet volledig vol gens de uitgangspunten die men zelf heeft, dient men zich toch tweemaal te bedenken om naar elders te gaan. Dat immers on dermijnt het plaatselijk vereni gingsleven. In dit opzicht mag de Oud-Vossemeerse muziekvereni ging (Thools Kwartet) best weer als voorbeeld dienen. Maar dat is dan niet de enige. Wie zijn eigen kern verlaat, alleen omdat er wat organisatorisch verschil is, zondigt tegen het eigen bestaan. De burgemeester van St. Philips land had het nog niet zo verkeerd voor toen hij beweerde, dat indien alle Thoolse dammers van St. Philipsland subsidie zouden moe ten hebben, die kleine gemeente een harde noot zou moeten kra ken. Het kan nodig zijn dat men naar een andere kern moet om de hob by uit te oefenen. Tegenwoordig denkt men er nauwelijks bij na, wat dit voor gevolgen heeft voor de eigen plaats. Men doet het vrij gemakkelijk, zelfs degenen die men voorheen, maar toch eigen lijk ook nu nog, zo hard nodig had om de kern attractief te honden (G.H.). Advertentie I.M. Bij de aanbesteding van het on derhoud 1985 van de provinciale wegen op Tholen en St. Philips land was de Vries Groen b.v. uit Werkendam met 110.000 gulden de laagste inschrijver. W. Baas uit Gouda was met 177.345 de hoog ste. Bij de veertien belangstellen den was slechts 1 Thools bedrijf: J. Moerland b.v. uit St. Annaland voor 148.300 gulden. Algemeen directeur M.L. Alme- kinders schonk het Smerdiekse bejaardentehuis ter gelegenheid van het zevende lustrum een elec- tronisch orgel. Dit werd vooraf gegaan door een symbolische Directeur van Tilburg neemt dinsdag afscheid van donateurs en andere vrienden van Sint Maar tenshof. Woensdag staat een offi cieel afscheid op het programma en donderdag 13 december is de laatste werkdag in het bejaarden tehuis te St. Maartensdijk. De sollicitatieprocedure voor een op volger is in volle gang. Gisteren en vandaag is er gesproken met de zes sollicitanten, vanwie er twee al binnen de SVRZ werkzaam zijn. Uiteindelijk zal directeur Alme- kinders een aanbeveling aan het bestuur doen na goed overleg met burgemeester Baerends, die Tho len in de SVRZ vertegenwoordigt. Het bestuur hoopt in januari in de vacature te voorzien. Tot die tijd neemt mevr. C. Bout de plaats in van dhr. van Tilburg. Binnen het bestuur van de SVRZ leeft de ge dachte om de toekomstige direc teur of directrice ook de leiding te geven van Ten Anker in Tholen, waar directrice mevr. Koole we gens ziekte nog niet op haar post is teruggekeerd. Zij gaat volgend jaar met pensioen. handeling en een korte toespraak, waarin hij burgemeester Baerends (ook bestuurslid van de SVRZ), SVRZ-voorzitter A.J. Kaland en zijn echtgenote, die Sint Maar tenshof in 1972 opende, het dok tersechtpaar van der Bel, SVRZ- bestuurslid mevr. Boerden, bewo ners en personeel in de volle re creatiezaal verwelkomde. Hij ver telde over het initiatief van de toenmalige burgemeester Bou- wense en zijn Smerdiekse ge meentebestuur om een bejaar dentehuis te bouwen. De SVRZ kon aan de slag met vergevorder de plannen. Almekinders benadrukte de eigen identiteit van de verpleeg- en rusthuizen in Zeeland die de stichting onder zijn hoede heeft. "Ook op Tholen, met zijn eigen landsaard en levensbeschouwe lijke achtergronde hebben de te huizen een eigen identiteit en dat is een goede zaak", zei Almekin ders. Hij noemde Sint Maartens hof een goed voorbeeld van een bejaardentehuis dat op een goede manier invulling heeft aan het zogenaamde flankerende beleid: dat houdt in, dat verpleeg- en rusthuizen een steeds grotere wijkfunctie moeten krijgen. De betrokken instanties streven er naar, dat oudere mensen zolang mogelijk zelfstandig blijven. Ou de mensen die niet in een bejaar dentehuis wonen, moeten daar voor een aantal voorzieningen (eten en wassen) toch terecht kunnen. Als het echt nodig is, gaat het personeel van het bejaarden- Dhr. MA. Carol, voorzitter van de bewonerscommissie van Sint Maar tenshof, trok alle registers open van het electronisch orgel, dat het Smur- diekse bejaardentehuis maandagmiddag ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van de stichting Verpleeg- en Rusthuizen Zeeland cadeau kreeg. tehuis naar de mensen toe. Op Tholen gebeurt dat nog spora disch. M.A. Carol, een van de bewoners van Sint-Maartenshof mocht het door Almekinders aangeboden orgel meteen uitproberen. Hij "We hopen binnenkort met dertig bedden van start te gaan", zei voorzitter A.J. Ka- land van de stichting Ver- pleeg- en Rusthuizen Zeeland over het verpleeghuisplan op Tholen. Tijdens de jubilea- viering in Sint Maartenshof deed hij geen concrete toe zeggingen over de bouw van een verpleeghuis. 'Binnen kort' betekent volgens dhr. Kaland dat het geen jaren meer hoeft te duren.... deed dat met het nummer Largo van de componist Handel. Na een applaus dankte Carol als voorzit ter van de bewonerscommissie de gulle gever. Zijn dankwoord ging vergezeld van een korte uiteen zetting van de moeilijkheden van het orgel, dat het vorige, versleten instrument vervangt. Carol noemde het instrument uitermate geschikt voor geestelijke, klassie ke en moderne muziek. F. Bentschap Knook, Sint Maar- tenshof-werknemer van het eerste uur, feliciteerde de SNRZ namens de personeelsvereniging en noemde Sint Maartenshof enorm belangrijk voor hulpbehoevenden in de streek. Hij kon zich nog goed herinneren, hoe hij langer dan dertien jaar gelegen rondliep in de bouwputten waar nu het bejaar dentehuis staat. Met het op elkaar plaatsen van 25 kilo zware beton blokken kreeg het gebouw steeds meer vorm. "Sint Maartenshof is door de jaren heen opgeknapt en lichter geworden", zei Bentschap Knook. Daarmee doelde hij op de door velen verguisde zwarte kleur, waarin het bejaarden tehuis aan vankelijk geschilderd was. Hij noemde Sint Maartenshof 'een soort Hiltonhotel'. "Niemand zal zeggen dat het hier slecht wo nen is. Natuurlijk. Er zijn betere tehuizen, maar er zijn er ook die slechter zijn. Het is hier niet alles, maar dat was het vroeger ook niet. De verzorging is echter optimaal voor mensen die hier van hun laatste levensadem genieten". Bentschap-Knook bracht ook mevr. Koole. de eerste directrice, nog in herinnering en noemde haar opvolger van Tilburg een man die zich volledig voor het te huis heeft ingezet. Vooral op de gebied van ontspanning. Zowel voor bewoners als personeel. On der zijn leiding kreeg Sint Maar tenshof een vertrouwde en ge makkelijk toegankelijke plaats in de leefgemeenschap van St. Maartensdijk. Directeur van Tilburg, die I ja nuari in Eibergen de leiding van een bejaardentehuis krijgt, stelde voor om de twee patio's bij de re creatiezaal te trekken en zo voor een grotere ruimte te zorgen. "Geef ons een mooie gelegenheid om het flankerend beleid nog meer vorm te geven dan nu al ge beurt", zei van Tilburg. Zijn wens werd onderstreept met applaus voor bewoners en personeel. Veel ouderen van buiten het bejaar dentehuis brengen hun tijd regel matig door in de recreatiezaal. Het officiële gedeelte werd maan dagmiddag besloten met de ont hulling van drie geboetseerde kleibeeldjes door mevr. Francke- Tichem. de eerste bewoner van Sint Maartenshof. De drie beeld jes hangen aan de muur van de hoofdingang en zijn gemaakt door mevr. Schreuders, personeelslid van het bejaardentehuis. Meteen daarna trok dhr. Carol alle regis ters open van het nieuwe orgel. Na samenzang van 'daar ruist langs de wolken' genoot men van een borrel en een hapje. Een precedent Ti- leden Subsidie voor Thoolse VZOS St. Philipsland Burgemeester Vogel over tan- kerongeluk: De minister kan me nog meer vertellen Penningmeester De Wimpel toch voor fraude aangeklaagd Thoolse haven 2.50 m dieper Thoolse Surinamers pais en vree Verdere concentratie water schappen kost ons geld Vier bomen verfraaien Spui- damplein it Britse mijnwerkerskinderen met Kerst op Tholen it Met beeldscherm veilig op weg Optimale huisvesting de Ca- sembrootschool Praten over en zonder Thoolse jeugd Sint Maartenshof met orgel, maar nog geen direkteur Smerdiek won van Vosmeer en zaterdag ook van NOAD? VOORALEER EEN ANDER TE BESMETTEN, WIL EERST OP UZELVEN LET TEN it Dit nummer bestaat uit 16 pa gina's Bij een snelheidscontrole van de rijkspolitie Tholen in samenwer king met de verkeersgroep te Middelburg werden op de Oud- Vossemeersedijk tien bekeurin gen gegeven. De hoogst gemeten snelheid was 129 km. er werd tus sen drie uur en half zes gecontro leerd. Eerder was de Ten Anker- weg aan de beurt met l overtre ding tot 74 km. Op de Oud-Vos- semeersedijk kreeg ook een bromfietser een boete die 77 km per uur reed. Tenslotte was er van half zes tot kwart over zes controle aan de Kon. Julianastraat in Tho len, waar twee bekeuringen vielen met 72 km als hoogst gemeten snelheid. In een rechtstreekse t.v. -uitzending gingen voor- en tegenstanders van het militaire regieme Bouterse maandagavond met elkaar op de vuist, maar de op Tholen woonachtige Surinamers waren zaterdagavond juist voor het eerst gezamenlijk bijeen voor een gezellige kennismakingsbijeenkomst. Met film, muziek, eten, drinken en discussie verliep het prima. Initiatief nemer dhr. Soerdjbali uit Scherpenisse (in het midden bij pilaar) was tevreden. Voor het eerst waren op Tholen woonachtige Surinamers zater dagavond gezamenlijk bijeen in het Patronaatsgebouw naast de R.K. Kerk te Tholen. "Het is pri ma verlopen", meldde dhr. Soerdjbali, die al vijf jaar in Scherpenisse woont en alle der tien Surinaamse gezinnen met to taal 50 mensen tevoren had be zocht. Dertig waren er aanwezig met nog dertig gasten van elders en tien muzikanten uit Amsterdam. De bijeenkomst, die tot diep in de nacht duurde, werd gevuld met discussie, het vertonen van na tuurfilms over Suriname, eten en drinken. Ook welzijnswerkster Carien Rockx van de gemeente Tholen waagde zich aan de 'rijst met kouseband' en het smaakte uitstekend. De gezelligheid stond voorop tij dens deze kennismakingsbijeen komst. Er werd ook nog gespro ken over de toekomst in Neder land. "We zijn niet van plan om terug te gaan naar Suriname ge zien de onvrijheid met de militaire regering Bouterse", aldus dhr. Soerdjbali. Er wordt nog een vergadering georganiseerd om een blijvend contactorgaan te kunnen vormen. De voorzitter van de stichting welzijn voor Surinamers en Antil- lianen in Zeeland zal daarbij ad viezen geven. Er is al een knip- en naaicursus begonnen en voor 1985 wil men de activiteiten uitbreiden. Volgend jaar is de gemeente meer verantwoordelijk omdat de subsi die dan niet meer via de provin ciale stichting loopt. De Surina mers die zaterdagavond bij elkaar waren, kwamen uit Tholen, St. Maartensdijk, Oud-Vossemeer en Scherpenisse. SG P-wethouder L. Walpot maakte zich boos, dat de raads voorzitter weer zo uitgebreid over de Wimpel liet discussiëren. "Het is PVAB en CDA te doen om de oud-voorzitter en secretaris beentje te lichten. In juni vroeg Den Engelsman wezenlijke zaken en toen moesten we na een schor sing grof geschut in stelling bren gen om onze vragen te kunnen stellen. Ik vraag dezelfde aan dacht als nu, wanneer den En gelsman weer eens vragen stelt, ook van de voorzitter", voegde wethouder er bits aan toe. De discussie ontstond naar aan leiding van een brief van de stich ting Dorpsbelangen aan het cen traal bureau voor Verificatie en financiële adviezen van de vere niging van Nederlandse gemeen ten (VNG) over controle van de Wimpel-administratie. In de juni- raadsvergadering hadden de bur gemeester en raadslid A P. Kor- naat (PVAB) er kritiek op. dat administrateur A. Verwijs jr. van de Wimpel de slordigheden van de penningmeester had ontdekt en de register-accountants van de VNG niet. Het verificatiebureau had gereageerd waarop Dorpsbe langen nu weer antwoordde. Bur gemeester T.A. Vogel, de huidige voorzitter van de Wimpel, liet weten, dat de VNG in het half jaarlijks controlerapport over het eerste halfjaar 1983 schreef'Geen opmerkingen'. "Er volgde in sep tember 1983 wel een gesprek, waarin de VNG het Wimpel-bes tuur erop wees, dat nota's voor betaling door twee mensen gepa- VERVOLG PAG. 11 De rijkspolitie heeft tegen oud-penningmeester W.L. v.d. B. van de stichting Dorpsbelangen(exploitante van dorpshuis de Wimpel) te St. Philipsland proces-verbaal opgemaakt wegens valsheid in geschrifte en verduistering in dienstbetrekking. "Er zijn frauduleuze hande lingen gepleegd", aldus de politie. "Op aangeven van het dagelijks bestuur van de stichting Dorpsbelangen in november, hebben wij een onderzoek ingesteld, dat in middels al is afgerond. Het was niet zo ingewikkeld. Het strekte zich uit over 1983 en tot mei 1984 is de penning meester in functie geweest. Hij had geld van de stichting voor eigen gebruik benut. Het nadeel is zo goed mogelijk in orde gemaakt. Na de discussie daarover in de gemeenteraad vart juni zijn er nog enkele feiten boven water gekomen, zoals een kasopname waar niets van een nota of betaling tegenover stond", aldus de politie. WON ING INRICHTING j li Molenstraat tel. 01662-2445 Poortvliet Advertentie LM

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 1984 | | pagina 1