Inspraak 1985 V IJFTIC JAAR GELEDEN in augustus 1934 Donderdag 4 oktober 1984 Tentoonstelling tweede wereldoorlog Vrijdag 12 oktober, 10.00 uur, vergaderen provinciale staten van Zeeland. Plaats van samenkomst is de statenzaal, Abdij 1 1Middelburg. De vergadering is openbaar. Nieuw statenlid Havenschappen Amendement PZEM-kapitaal Regio-indeling Maatschappelijke dienstverlening Chemisch analist IX HEHOEP Onderwijsproject Reiskosten Garantie geldleningen COM MISSIES Volwassenen educatie Volksgezondheid PAK EVEN UW ZAKBOEKJE DE ZIEL TOT BUIT Privatisering plantsoenen- en vuilnisdienst? ABDIJ [S W7) O r0*| s Afvalstoffenplan ter discussie. Gedeputeerde Staten hebben het overzicht 'inspraakactiviteiten 1985' voorlopig vastgesteld. Voor elk plan en voornemen is bekeken of er inspraak moet wor den gegeven en op welke wijze dit kan gebeuren. De lijst ziet er zo uit: Autowrakkenplan, ziekenhuis afvalplan, stichting ziekenhuis Hulst, hoofdlijnennota wel zijnsbeleid, plan kunst- en cul tuurbehoud, plan sociaal-cultu reel werk 1986-1989, tracéno ta aansluiting Oesterdam op Tholen, waterkwaliteitsplan, verpleeghuisplan Tholen /Sint Philipsland, plan psychiatrie, plan geestelijk gehandicapten zorg, plan bejaardenoorden, verordening op de bejaarden oorden, plan lichamelijke ge handicapten, emancipatienota, aanleg Dammenweg, grondwa terplan, plan zuiveringsslib, af valstoffenplan, streekplan Zee land, plan recreatieve fietspa den, provinciaal verkeers- en vervoersplan. Globaal zijn er vier inspraakpro cedures te onderscheiden: Procedure A: schriftelijke voor lichting van overheidswege ge volgd door schriftelijke reacties van de insprekers (meestal orga nisaties en gemeenten); Procedure B: (wettelijk verplicht) overleg of het houden van een hoorzitting. Overleg vindt plaats tussen de insprekers en de ver antwoordelijke gedeputeerde. Een hoorzitting wordt gekenmerkt door eenrichtingsverkeer; het be stuur hoort de meningen van de insprekers; Procedure C: uitgebreidere vorm van inspraak; behalve instanties zijn individuele burgers geïnte resseerd. Er worden discussie bijeenkomsten gehouden tussen insprekers en ambtelijk apparaat. De conclusies worden opgeno men in een verslag. Procedure D; deze procedure wordt gevolgd voor veelomvat tende plannen of plannen waar veel belangen mee gemoeid zijn. Er worden gespreksgroepen op gezet die verscheidene malen bij elkaar zullen komen. Voor alle procedures is schrifte Donderdagmiddag 4 oktober a.s. wordt in Sas van Gent een ten toonstelling geopend, die gaat over de gebeurtenissen in de tweede wereldoorlog. De tentoonstelling bestaat uit drie onderdelen: een nationaal gedeelte, een provinciaal/regionaal gedeelte en een ge deelte waar werkstukken van Zeeuwse jongeren te zien zijn. Het nationale gedeelte heet "Verzet en vervolging 1 933-1 9nuHet is beschikbaar gesteld door het comité nationale viering bevrijding. Op boeiende wijze wordt een beeld gegeven van de gebeurtenissen in de tweede wereldoorlog, o.a.: de opkomst van het nationaal-socialisme, de Jodenvervolging, het verzet, de illegale pers, vervalsingen, honger, de gebeurtenissen in Indië, de bevrijding. Het Zeeuwse deel van de tentoonstelling omvat 24 panelen, waarop ongeveer 100 foto's, als mede 100 originele documenten te zien zijn. Zes panelen zijn speciaal gewijd aan Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen. Het materiaal voor deze pane len is afkomstig van verschillende instellingen, gemeenten en particu lieren. Voorts is er een aantal bekroonde werkstukken van Zeeuwse jongeren te zien. De werkstukken hebben als thema "bevrijding en verdraag zaamheid". Op deze manier wil de tentoonstelling een lijn trekken van de tweede wereldoorlog naar het heden, nu er overal sprake is van symptomen van herlevend fascisme De tentoonstelling is van 5 tot en met 14 oktober te bezichtigen in de Vlaanderenhal te Sas van Gent. De expositie is de gehele week geopend van 9.30-1 2.30 uur en van 13.30-1 6.00 uur. I E UWS lijke voorlichting gewenst. Deze zal in het algemeen bestaan uit een aankondiging in deze rubriek en uit een samenvatting van de plannen in de vorm van een in formatieblad of brochure. ledereen kan op het voorlopige overzicht reageren. Plannen of beleidsvoornemens die men mist, kunnen worden aange dragen. Ook kon de wijze en de periode van inspraak aan de or de worden gesteld. Reacties moeten voor 19 oktober worden gericht aan Gedeputeerde Sta ten (Postbus 6001, 4330 LA Middelburg). Provinciale Sta ten stellen het overzicht in spraakactiviteiten definitief vast. Wie na de definitieve vaststelling van het overzicht nog plannen, beleidsvoorne mens en dergelijke wil aanmel den voor inspraak, kan zich richten tot het provinciaal in- spraakpunt (adres zie onder). Wanneer een bepaald plan of be leidsvoornemen niet voorkomt op de lijst, betekent dat niet dat de burger zijn stem niet kan laten horen, ledereen kan proberen in vloed uit te oefenen op een uit eindelijke beslissing door middel van activiteiten in een politieke partij, een brief aan Gedeputeer de of Provinciale Staten, of door gebruik te maken van het spreek recht bij vergaderingen van de statencommissies; Voor de lijst met inspraakactivi teiten en informatie kunt u zich wenden tot het provinciaal in- spraakpunt, Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg, telefoon 01180-31393. mm Staten vergadering De vergadering begint met de toelating en beëdiging van me vrouw C. van Hoorn-Visser uit Axel als statenlid. Mevrouw Van Hoorn is de opvolgster van de heer B. Groot; zij gaat deel uitma ken van de PvdA-fractie. Onder de mededelingen doen ge deputeerde staten verslag van vergaderingen van de commissie economische zaken over haven schapszaken. Het gaat om de ha venschappen Terneuzen en Vlis- singen en een van de punten is de versnelde aanleg van de Bijle- veldhaven. Het Baken te Middelburg wordt verbouwd tot psychiatrisch hostel. De staten moeten zich uitspreken over een wijzigingsvoorstel (amendement) van het statenlid J A. de Boe over de uitgifte van PZEM-aandelen. Gs willen de ge meenten bonus-aandelen van de PZEM geven, waardoor de winst deling aantrekkelijker wordt. Een deel van de staten gaat hiermee niet akkoord; het vindt dat winst van het energiebedrijf niet naar de provincie en de gemeenten hoort te gaan, maar ten goede moet ko men van de verbruikers. De stemmen staakten tijdens de vori ge statenvergadering en daarom komt de zaak nu opnieuw aan de orde. Gemeenten zijn nogal eens te klein om een aantal voorzieningen zelfstandig voor hun inwoners te kunnen realiseren. Om die voor zieningen toch te krijgen wordt dan met (buur)gemeenten sa mengewerkt. De samenwerkings verbanden rusten op de wet ge meenschappelijke regelingen. Deze wet wordt op het ogenblik herzien en op termijn moeten ge biedsdelen worden aangewezen waarbinnen de gemeenten kun nen samenwerken. Ook de wet voorzieningen gezondheidszorg schrijft regio-indeling voor Gs stellen de staten voor de indeling voor beide wetten dezelfde te la ten zijn: Zeeuwsch-Vlaanderen; de Bevelanden, Schouwen-Dui- veland, Tholen en Sint Philips land; Walcheren. Op Tholen en Sint-Philipsland was er nogal wat bezwaar tegen de indeling gezien de praktijk met de ziekenhuiszorg. De twee gebieden zijn voor die zorg op West-Brabant aangewezen en gevreesd werd dat daarin nu verandering zou komen. Onder ling overleg tussen de provin cies Zeeland en Noord-Brabant en de gemeentebesturen van Tholen en Sint Philipsland leid de tot de afspraak dat voor de algmene en psychiatrische zie kenhuiszorg de inwoners van de Zeeuse gebieden tot het Noord brabantse verzorgingsgebied worden gerekend. Gs vragen de staten het krediet van ƒ210.000,— dat als knel- puntengeld ter beschikking is ge steld voor de maatschappelijke dienstverlening als voorschotten te betalen aan vier organisaties: De stichting Jeugd en gezin, de stichting Jeugd onder dak, de stichting Telefonische hulpdienst, Zeeland en de stichting Gehandi capten adviesbureau Zeeland. Definitieve bijdragen in het ex ploitatietekort kunnen nog niet worden verstrekt, daar de jaarcij fers nog niet bekend zijn. Het is dit jaar voor het laatst dat de pro vincie bijspringt. Gs vragen de staten in te stemmen met het aantrekken van een chemisch analist bij provinciale waterstaat. De functionaris moet volumetri- sche fluormetingen gaan doen Donderdag 11 oktober houdt de commissaris der Koningin (In zijn functie van voorzitter van het col lege van gedeputeerde staten) tweemaal zitting in een AROB- zaak, te beginnen om 16.00 en 1 6.30 uur. Het gaat om kwesties waarin bijstand is geweigerd aan inwoonsters van resp. de ge meenten Tholen en Axel op giond van art. 45 van de algemene bij standswet (spoedshalve bij stand). Beide zittingen zijn openbaar en worden gehouden in het provin ciehuis, Sint Pieterstraat 42 in Middelburg. ggf via monsters die bij de industrie worden genomen. Andere taken zijn analyses naar de kwaliteit van het grondwa ter, onderzoek naar bodemver ontreiniging en analysering van chemisch afval. Benoeming van de functionaris betekent bespa ring op de kosten van het meet programma. Die kosten zijn nu 126.000, en in de nieuwe si tuatie komen zij op 89.000, Een krediet van 17.000,— is nodig ter realisering van een on derwijsproject met de tweede wereldoorlog als onderwerp. Met het project, dat zich overigens niet tot de vijf oorlogsjaren beperkt, maar parallellen trekt naar nu, wil men de jeugd tussen twaalf en achttien jaar bereiken. In eerste 'instantie gaat het om de Wal- cherse jeugd, later kan worden bekeken of ook andere regio's kunnen mee doen. Gs stellen de staten voor het pro vinciaal reisbesluit Zeeland te wij zigen op het punt van de auto kostenvergoeding voor ambtena ren. Als de privé-auto voor de dienst wordt gebruikt, wordt de regeling dat de eerste 5.000 kilo meter 57 cent per kilometer wordt betaald, tussen de vijf en tien duizend kilometer is de vergoe ding 41 cent, tussen de tien en twintig duizend 34 cent en boven de 20.000 kilometer 29 cent. De staten wordt geadviseerd de geldleningen van 1 miljoen voor het psychiatrisch hostel in Mid delburg en 2,2 miljoen voor uit breiding, aanpassing en verbou wing van de zwakzinnigeninrich ting De Sterre in Clinge te garan deren. Maandag 8 oktober 15.30 uur, vergadert in het provinciehuis. Sint Pieterstraat 42 in Middel burg, de afdeling volwassenene ducatie van de Provinciale On derwijsraad. Er wordt o.a. gesproken over de ontwikkelingen op het gebied van de volwasseneneducatie (lande lijk, provinciaal en regionaal). Ook spreekt men over de etnische jon geren in het Zeeuwse onderwijs. Dinsdag 9 oktober 19.30 uur, vergadert in hotel Terminus in Goes, de commissie basis- en eer ste lijnsgezondheidszorg van de provinciale raad voor de volksge zondheid. Aan de orde komen de coördinatie van het GVO (Gezondheidsvoor lichting en -Opvoeding), de nota uitgangspunten tbc-bestrijding en het verslag van de werkgroep jeugdtandverzorging. De commissie geestelijke gezond heidszorg en zwakzinnigenzorg van de raad volksgezondheid ver gadert donderdag 11 oktober 9.45 uur, eveneens in hotel Ter minus te Goes. Zij bespreekt de nota geestelijke volksgezondheid van het ministe rie van WVC en het concept-eind- rapport "Op weg naar een infor matievoorziening -beleid geeste lijke gezondheidszorg Alle vergaderingen zijn openbaar. De commissies basis- en eerste lijnsgezondheidszorg en geeste lijke gezondheidszorg en zwak zinnigenzorg beginnen met een ■half uur spreekrecht voor het pu bliek. Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting. Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg, telefoon 01180-31392 of 31402 Werden de midzomerdagen in de "Thoolsche Courant" als volgt be schreven: "Onbeschrijflijk zijn zedeze midzomerdagen!. Aan den diepblauwen hemel staat de gouden zonne en straalt reeds in de vroegste morgenuren: wekt ons streelend uit de slaap. Als een roepen, een lokken dringen zij in onze slaapvertrekken door: uit de veeren, gij langslaper. Dezen heerlij ken zomerdag zult ge niet verslapen! In de vroegte is alles het schoonst. Weiden, velden, bosschen en tuinen - zij zijn nog bepareld door de dauw, geen stofje zweeft nog in de lucht, geen rumoer, een waarlijk Goddelijke vredige stilte rondom ons heen. onder grote belangstelling de te waterlating plaats van het op de scheepswerf van M. van Duiven- dijk alhier door hem gebouwde motorjacht Nicotine. Doordat de pers niet was uitgenodigd - zo staat er vervolgens wat sarcastisch bij vermeld- moeten wij volstaan met deze mededeling". In Scherpenisse hield de zangve reniging 'Oefening baart kunst' ter gelegenheid van haar 20-jarig bestaan een openbare zangavond. Daarbij werd medewerking ver leend door de zusterverenigingen 'Looft den Heere' en 'de Lofstem', beide uit Poortvliet, 'Sursum Cor- da' uit Tholen, 'VZOS' en 'de Lofstem' beide uit St. Maartens dijk. Het muzikale gedeelte werd verzorgd door de muziekvereni ging 'M.K.V.' uit St. Maartens dijk, al zijn we vijftig jaar later dan wel van oordeel, dat zang ook muzikaal is. Dhr. M. Hage te Scherpenisse werd gehuldigd we gens zijn 15-jarig directeurschap van de jubilerende zangvereni ging. Maar er was die zaterdag ook een ernstige aanrijding. De heer C.G. werd door-een hem na derende auto, bestuurd door T.R. uit St. Annaland, aangereden en moest met inwendige kneuzingen naar het ziekenhuis worden ver voerd. Wie echter zal vijftig jaar later nog weten, dat er die eerste augustus-zondag een ernstig spoorwegongeluk gebeurde bij het staion Weesperpoort te Am sterdam met 7 ernstig gewonden, 5 licht gekwetsten en dat toch maar weer door menselijke ver gissingen... ook vijftig jaar gele den was augustus de oogstmaand bij uitstek. THOLEN vr 5 okt Jaap van Zweden en Harro Reijsenaars, Stadhuishal 10.00 u za 6 okt bowlingavond 27 mc za 13 okt oriëntatierit Mac, start Zoekweg 19.00 u ma 15 okt thema-avond aqua riumver. Labeo, Meulvliet 19.30 u za 27 okt oneman show Robert Paul, Meulvliet 20.00 u POORTVLIET do 4 okt studiever. Calvijn, ver. gebouw Ger.Gem., 19.30 u spre ker G. van Velzen wo 17 okt seiz.start NCVB, info welfare rode kruis, 19.30 u Raedhuus wo 24 okt centrum, info Ned.S- poorwegen, dhr Vink, 20.00 v SCHERPENISSE za 6 okt dansavond voor paren, Holland Huis ST.MAARTENSDIJK di 9 okt plattelandsvrouwen, spreker P. Koopman over bijen wo 10 okt jaarlijkse kindermiddag plattelandsvrouwen opgave voor 6 okt, vertrek 13.30 u Haestinge. di 23 okt Smalstads Mannenkoor in concert, Goes za 27 okt Smalstads'Mannenkoor, AVRO Hilversum, Ned. koorfes tival ST.ANNALAND za 13 okt dansavond Wellevaete OUD VOSSEMEER za 6 okt taptoe muziekver. OVM, marktplein 19.30 u za 6 okt sluitingstoernooi, sport park de Vossenberg Morgenvrede, zoete morgenvrede heerscht over boomen, struiken, bloemen. Nog zijn de huizen alle stil, omzwangerd door een waas van natuurontwaken...." Tot hier de ontboezeming over de midzo merdagen zo'n halve eeuw gele den. In de advertentie kolommen maakte slager C. van Oeffelen bekend, dat zijn vleeschhouwerij en spekslagerij vanaf heden werd verplaatst van Oudelandsche straat 37 naar Kerkstraat 19 en de nog immer aanwezige firma J. Melse op de Markt altijd rijk ge sorteerd in gereedschappen en andere artikelen maakte aldus re clame: Komt ze zien, wij hebben pracht kinderwagens en zo goed koop, vanaf 17.50, trekwagens, vouwwagens, verstelbare raam- horren, 39 cents, vliegengaas in alle maten, bonenmolens, vruch tepersen, pracht keukenkachels, extra zware kwal. met circulatie, in blauw, wit en groen, maat 70 x \V// 1 V i g> overdenking maar gij zult uw ziel tot een buit hebben, omdat gij op Mij vertrouwd hebt"spreekt de HEERE. Jeremia 39 vs 18b. "De buit van het overwonnen land viel zelfs der vrouwen in de hand schoon niet mee uitgeto gen", zo zingt Ps. 68 en zo zingt Gods volk zo gaarne, wanneer de zaken van de woorden door de Heilige Geest waarheid zijn ge maakt in hun, vanwege de zonde, zo ellendige zielen. En wanneer het dan eens wat levendig mag zijn, dan smelt de ziel weg onder 50 nu 45,— beslist buiten alle concurrentie. Ondertussen gebeurden er in Eu ropa ernstige dingen. Zo werd in Wenen de bondskanselarij bezet en rijkskanselier dr. Dolfuss werd neergeschoten. Als vermoedelijke moordenaar (er drongen 10 ge- wapenden de kanselarij binnen) werd een oud-onderofficier Hol- zweber genoemd, die uit het leger was gezet vanwege zijn nationaal socialistische gezindheid. Hij had zich als majoor verkleed. In de raadsvergadering te Stave- nisse werd het nieuwe lid Mart. Suurland binnengeleid door de collega's Ant. van Luijk en J.W. v.d. Slikke, terwijl burgemeester A.F. Hanssens in zijn openings woord het overlijden herdacht van de ambachtsheer van Stave- nisse, mr. dr. J.F. Van der Lek de Clercq. De burgemeester herin nerde aan het vele goede dat de ambachtsheer voor Stavenisse dit alles. Inkerend tot zichzelf on der inleving van de heiligheid en gerechtigheid Gods dan hebben ze het tegendeel verdiend, nl. een buit derhei te zijn. Hellewichten en helwaardigen! Weet u daar van? In u geen kracht en geen macht, alles ontbreekt U. De vi janden zijn machtig en u gaat het verliezen, u verliest alles en uzelf erbij! Maar nu door eenzijdig drieenig Godswerk alles gewon nen, niets van u erbij. God gaf het u. De buit viel u in de hand. Ze werd niet alleen ten toon gesteld, ze werd niet alleen aangeprezen en aangeboden, maar u ter hand gesteld d.w.z. toegepast. Zo is het ook Ebed Melech ver gaan. Hij was een hoge hoffunc tionaris bij Zedekia t.t.v. de bele gering van Jeruzalem door de troepen van de koning van Babel. Ook hij had eigenlijk vrijwel deed, o.m. aan het monumentale kerkgebouw en de bewaarschool. De naam Van der Lek de Clerq zal in Stavenisse niet gauw wor den vergeten, zo besloot burge meester Hanssens zijn "in memo- riam" Dat vergeten gebeurde niet, want het Van der Lek de Clerc- plein herinnert nog steeds aan die weldoende Ambachtsheer, die 50 jaar geleden kwam te overlijden. Het provinciaal bestuur had de gemeente Stavenisse doen weten dat het voornemen bestond de weg Scherpenisse - Stavenisse te verbeteren. Er was hiervoor 54.500,— geraamd en Stavenis se zou hierin 13.625,— moeten bijdragen. Het voorstel kreeg aller instemming. Raadslid van der Slikke informeerde tegelijk of er ook plannen waren voor de noodzakelijke verbetering weg Stavenisse-Sint Annaland, maar een zuinige voorzitter antwoord de: eerst het een, misschien later het andere.In Stavenisse bestond 50 jaar geleden ook een voetbal club. Dat moeten we althans con cluderen uit het bericht, dat TVV II (Thoolse Voetbal Vereniging) een nederlaag wedstrijd speelde tegen S.V.V. te Stavenisse en na een ruststand van 1-0 won TVV met 3-0. H.D.S. uit Sint Annaland reisde al naar Oude Tonge om iedereen tegen. Wie dan? Wel we antwoorden: in wezen had hij de koning tegen, het volk tegen en de vorsten d.w.z. de raadslieden en ministerraad van de koning. Was hij dan een misdadiger? Was het omdat hij zwart was als moor man? Tot twee keer toe antwoor den we ontkennend. Wat was het dan? Deze man nam het op voor Jeremia! Dat was zijn misdaad, dat Hij Gods getrouwe dienstk necht niet vertrapte zoals de an deren deden. Jeremia predikte winst door verlies, leven door de dood heen, genade in de weg van het recht, leven in de weg van rechtvaardigen van Gods oorde len. Wat en is die prediking nog steeds een ergernis voor gods dienstige mensen, de roemen op vormen, op historie, op afkomst op ijdele hoop. Wat verzet de mens zich tegen deze prediking. daar te voetballen en verloor met 4-2 O.V.C. 1 (Vosmeer) speelde een prachtige partij tegen Goes 1 en won met 4-2, terwijl T.V.V. 1 tegen S.V.C. 1 (Sint Maartensdijk) voetbalde en met 1-2 won na een 0-2 ruststand. Voor de hoofdakte slaagde de heer J.M. Zachariasse uit Tholen, die toen onderwijzer was te Steenbergen. In Duitsland overleed de hoogbe jaarde president Von Hinden burg. Vanaf die dag trok Hitier, die al rijkskanselier was, alle macht aan zich. De democratie was met het heengaan van Von Hindenburg volledig om zeep ge holpen. Het zal de Concordianen in Tholen goed doen, dat toen een halve eeuw geleden de voorberei dingen werden getroffen voor het gouden jubileum, dat op 15 au gustus werd gevierd, de muziek tent als een Phenix uit de as was verrezen. Geplaats op cementen fundamenten en natuurstenen, zoals het bericht uit de krant van begin augustus 1934 ons leert, kon ze de tand des tijds weer door staan. In de r.uimte achter het hek dat de kiosk afsluit waren enige honderden geraniums en bego nias geplant, het geheel tot sieraad van de Markt. De vernieuwing kon tot stand komen dank zij een inzameling onder de burgerij en een gouden gift van de Nuts- spaarbank. "Hedenmorgen", zo luidde het bericht van 3 augustus 1934, had die het Evangelie predikt, maar dan in een afsnijdende weg t.a.v. het menselijke. De toeleidende weg die Jeremia predikt is die van volledige over- en uitlevering van mezelf aan God in Zijn wrekend recht. Dat wil een mens niet. Wie zichzelf kent weet van de vijand schap. Dat geldt ook Ebed Melech en toch was hij door Gods Geest over- en ingewonnen. Voor en onder die prediking was hij ge vallen. Hij wist dat daarin God aan Zijn eer komt. Gods eer, zo verstond zijn ziel bevindelijk, kan alleen in de weg van zijn recht verheerlijkt worden! Gods Geest en genade leerden hem dat. De koning luisterde en gehoor zaamde Jeremia niet, de vorsten wilden hem heimelijk vermoor den door hem in een kuil vol slijk te laten sterven. Maar Ebed Me lech trotseerde alles en vroeg toe stemming om Jeremia uit de kuil te halen. Hij mocht zijn vlees en vrees voor mensen en hun straf overwinnen. Zijn liefde voor Je remia, voor Gods Woord en voor God zelf waren groter dan zijn vrees.Gods Geest dreef hem. En hij kreeg vergunning om Jeremia middellijk te redden van de dood. We lezen dat gewoon en we ver staan niet welk een levensgevaar en zelfverloochening er bij kwam voor Ebed Melech. Hij, een vreemdeling en moorman, die het opneemt voor deze gehate profeet des Heeren. En toch kan en wil hij niet anders. Hij mag zien op de Heere en op de Heere vertrouwen. Hij mag geloven. Wat is geloven? Dat is niets van mezelf en alles van God; dat is in mij geen kracht en in God alle kracht; dat is bij mij vrees en angst, bij God hulp en sterkte; dat is beoefenen dat God voor Zijn werk en eer en zaak instaat en al is alles tegen, dan toch door de Heilige Geest het van de Heere verwachten. O er kunnen allerlei influisterin gen geweest zijn in zijn ziel om toch Jeremia daar te laten, het is zo gevaarlijk, en wat baat het en je hebt toch geen taak in dezen, en houd je er buiten, en... Satan zal gefluisterd hebben, het vlees zal hem een verkeerde raad gegeven hebben, de valse godsdienst zal wel gefluisterd hebben... en toch mocht Ebed Melech het verliezen van zichzelf en God toevallen. Hij mocht "dienaar van de Koning der koningen, van de God der Goden zijn". Hoe heerlijk schit tert Gods werk in deze moorman! En wat gebeurt? God beloont en bekroont Zijn eigen werk. Dat is onze tekst! Ik zal bevrijden, zegt f di 23 okt cursus bloemschikken AVB, Vossenkuil 20 u wo 10 okt verg. Oranjecommité, café De Hoop, 20.00 u ST.PHILIPSLAND vr 5 okt bingo-avond tafeltennis- ver. AJP, 19.30 v za 6 okt ciirsus natuur op Flipland za 6 okt excursie NVSP Kegors za 6 okt viswedstrijd De Makreel, Schelde-Rijnkanaal, 12-15 v wo 24 okt dhr. Heijdermans over suikerziekte BERGEN OP ZOOM do 4 okt ruilavond fdatelisten ver. Delta-Oost, Wijkcentrum 't Fort, 19.30 u za okt jubileumconcert "25 jaar Rita Reys en het trio Pim Jacobs", Stoelemat 20.15 u 9, 23 en 30 okt ANWB-cursus Pech Onderweg, Streekschool West-Brabant, Ringersweg 14, 19.30 u tot 15 okt exp. Netty Sebregts, wandkleden en Loes Kagenaar, keramiek. Etcetera di t/m zo 13.30 - 17.00 u. FILM FILM - FILM+ ROKY 1: Against all odds a.l, dag. 20.00 u, vr za 19. en 21.30 u, zo 14., 16.30, 19. en 21.30 u ROXY 2: the big chili a.l, di, wo en do 20. vr en za 19. en 21.30 u, zo 14., 16.30, 19. en 21.30 u CINEM'ACTUEEL: Yentl a.l, dag. 20.00 u, vr -l- za 19.00 en 21.30 u, zo 14., 16.30, 19. en 21.30 u CINEM'ACTUEEL 2: Police Academy a.l, dag. 20 u vr en za 19. en 21.30 u, zo 14., 16.30, 19. en 21.30 u de Heere. Dat is: Ik zal Mijn werk voortzetten. Ik heb u gegeven in uw ziel op Mij te vertrouwen en dan kunt u niet beschaamd uitko men. De vrucht van mijn bevrij ding voor u is dët u uw ziel als buit ontvangt uit mijn hand. Het zwaard zal u niet deren. Babylo- niërs zullen u niet doden, Joodse leidslieden zullen u niet vermoor den, uw zonden slepen u niet ter helle, mijn oordelen zullen komen over alle godsdienst zonder Mij, maar tot u zal het niet genaken. O Sion Gods welk een belofte. Moogt ge die van de Heere ont vangen hebben? Mag die van de Heere vervuld worden? Moogt ge weten dat het goede werk wat Hij begon, ook door Hem voleindigt zal worden? God in Christus is Ebed Melechs God. Er staat met vijf hoofdletters geschreven "HEERE". Dat is in CINEM'ACTUEEL 3: Muiterij op de mounty (Yellowbeard) a.l, dag. 20.00 u, vr en za 19. en 21.30 u, zo 14., 16.30, 19. en 21.30 v Mevr. de Ruiter heeft dinsdag avond tijdens het spreekrecht in de commissie Financiën van de Thoolse gemeenteraad de privati sering van de plantsoenen- en vuilnisophaaldienst aan de orde gesteld. Zij deed de suggestie een onderzoek in te stellen naar de uitbesteding van verschillende gemeentetaken aan particuliere bedrijven. "Het onderhoud van de lantsoenen zou misschien goed- oper kunnen", aldus mevr. de Ruiter. Raadslid J. de Bres was blij met de belangstelling van burgers. Hij wees er echter op, datje zoiets niet in een handomdraai kunt veran deren. "Anders kom je soms slecht uit". Raadslid M. Dijke benadrukte de consequenties van privatisering voor het gameentepersoneel. Zijn collega M. van Damme vond, dat je steeds goed in de gaten moet houden of't goedkoper kan. "We hebben gelezen hoe goedkoop de vuilnisophaaldienst in St. Philips land kan functioneren en dat leeft bij de bevolking", aldus van Damme. het Hebreeus JAHWEH, de ver kiezende Verbondsgod, Die zijn Volk om Christus wille redt. O gelukkige Ebed Melech, Baruch, dichter van Psalm 86, mannen van David aan de beek Besek, ja volk van God alle tijden en plaatsen, die uw ziel in Christus tot buit ontvangt om niet, om dat eeuwig welbehagen. Dan kunnen de oor delen u omringen aan alle kant, dan kunnen vijanden u omringen (Ps. 3), maar wanneer de Heere met u is zullen ze niet vermogen, immers uw ziel mag weten: Ik steun op God mijn Toeverlaat, Dies heb ik niets te vrezen Wie God vertrouwt, dien deert geen kwaad; Uw tent zal veilig wezen. (Ps. 91 vs 5a). Tj. de Jong v.d.m. Poortvliet

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 1984 | | pagina 7