THOLENDERWIJS o informatierubriek van de gemeente tholen PROBLEEMSTOFFEN INLEVEREN OP HET TUTTELHOEKJE" WAT IS ER GEBEURD MET DEWENSEN VAN DE SINT ANNALANDSE JEUGD? VANAVOND VERGADERT DE KOM MISSIE RUIMTELIJKE ORDENING HET MAROKKAANSE EN TURKSE GEZIN (II) AANWIJZING TOT VERPLICHT FIETSPAD TE POORTVLIET HINDERWET: KENNISGEVING BEKENDMAKING ONTWERP BESCHIKKING BIBLIOTHEKEN GESLOTEN SPORT- EN SPEL INSTUIF IN THOOLSE SPORTHAL WAT LIGT TER INZAGE? Donderdag 4 oktober 1984 EENDRACHTBODE SPREEKUUR B EN W SPREEKUUR WONINGSTICHTING Vrijdag 5 oktober 1984 om 20.00 uur Stadhuishal aan de Hoogstraat te Tholen JAAP VAN ZWEDEN (viool) HARRO RUIJSENAARS (cello) 1 Redactie: Voorlichtingsambtenaar Gemeentehuis Tholen Markt 15 Sint Maartensdijk Tel 01 666-2955 Op 30 maart 1984 werd in 'De Wellevaete' te Sint Annaland een inspraakavond voor de jeugd belegd De inspraakavond kwam van de grond mede nadat een aantal Sint-Annalandse jongeren het gemeen tebestuur had gevraagd nieuwe aktiviteiten op te starten voor de jeugd vanaf 1 2 jaar. Een van de eerst uitgesproken wensen was een clubhuis. Het gemeentebestuur stond niet afwijzend tegenover deze wens, maar meende dat de jongeren maar eens aan moesten geven wat voor akti viteiten men wil organiseren en hoe en met wie men daaraan wil werken. Tijdens de inspraakavond van 30 maart was genoemd groepje aanwe zig. Benadrukt werd dat er op korte termijn een open-jeugdclub zou moeten worden opgericht. Hoewel de aanwezige jeugd het idee ondersteunde en bereid was mee te zoeken naar bestuursleden en mee te denken over de invulling van het programma, heeft het gemeentebestuur tot nu toe niets meer van het initiatiefgroepje vernomen. Inmiddels heeft het gemeentebestuur besloten zelf stappen te onder nemen. In oktober zal een aantal gesprekken plaatsvinden met mensen uit Sint-Annaland, die mogelijk een rol kunnen spelen bij de oprichting van een open jeugdvereniging. Vooralsnog hoopt het gemeentebestuur echter dat de jeugd zelf met plannen en ideeën komt en het initiatief neemt een jeugdvereniging op te richten. Het gemeentebestuur zal zo mogelijk haar medewerking daaraan verlenen. Naast de wens voor het oprichten van een jeugdvereniging met een eigen honk, werd tevens om een fitness-centrum gevraagd. Hoewel een dergelijk centrum op korte termijn niet haalbaar is, kan wel onderzocht worden of een op te richten jeugdvereniging fitness-aktiviteiten in haar programma kan opnemen. Op die manier zou namelijk tegelijkertijd aan de wens van een aantal andere jongeren tegemoet gekomen kunnen worden. Trapveld, tegelplateau en fietscrossbaan Volgens de Sint-Annalandse jeugd is het terrein nabij "de Wellevaete'' aan de Hoenderweg uitermate geschikt voor de aanleg van een tegelplateau, trapveld en fietscrossbaan. De behoefte aan uitbreiding van de speelvoorzieningen in de kern Sint-Annaland werd tijdens de in spraakavond duidelijk kenbaar gemaakt. Het gemeentebestuur beloofde dan ook die wensen nader te onderzoeken. Het terrein aan de Hoenderweg is bestemd voor rekreatieve doe leinden. Dat betekent dat de aan leg van speelvoorzieningen op die plaats juridisch en planologisch bezien, geen problemen behoeft op te leveren. Berekend is dat met de aanleg van de verschillende voorzieningen een bedrag is ge- Vooralsnog zal duidelijk moeten blijken dat er echt behoefte bestaat aan een trapveld, tegelplateau en fietscrossbaan. Ook zal nagegaan moeten worden of en in hoeverre de Sint-Annalandse jeugd bereid is mede werking te verlenen bij de eventuele aanleg, het toezicht op en het onderhoud van deze nieuwe voorzieningen. Ten aanzien van de fietscrossbaan voor Sint— Annaland wil het college in dit stadium nog geen beslissing nemen. Men wenst eerst enige ervaring op te doen met het onlangs aangelegde fietscrossterrein in Stavenisse. Als blijkt dat het fietscrossen niet van tijdelijke aard is, maar ook voor langere tijd in de behoefte van de jeugd voorziet, sluit zij de aanleg van dergelijke voorzieningen ook in de andere Thoolse woon kernen niet uit. De aanleg van het trapveld en het tegelplateau hangt dus af van de behoefte van de Sint-Annalandse jeugd en van de me dewerking die van die zijde mag worden verwacht. Natuurlijk speelt de financiële kant van de medaille ook een belangrijke rol. Zo is voor het jaar 1 984 geen geld gereserveerd voor de aanleg van speelvoorzie ningen in Sint-Annaland. Voor 1 985 is daar wel meegerekend. Het strandje bij "de Grote Nol" Zoals in meerdere Thoolse kernen is ook in Sint Annaland de behoefte gebleken aan een betere strandvoorziening. Volgens de Sint-Aéna- landse jeugd zou het zeezwemmen een stuk aantrekkelijker worden als het strandje bij "de Grote Nol" met zand zou worden opgespoten, naar het voorbeeld van Gorishoek. In de door de gemeenteraad in juni j.l. besproken nota "Dagrekreatieve voorzieningen op Tholen" wordt uitgebreid ingegaan op de verbetering van de strandvoorzieningen in de gemeente. Voor wat betreft de strandvoorziening nabij "de Grote Nol" vermeldt de nota het volgende: "Aan de noordwestzijde van onze gemeente is naar onze opvatting een andere geschikte lokatie voor het maken van een strandvoor ziening. Daarbij willen wij allereerst inspelen op een behoefte van de plaatselijke gemeenschap van de kern Sint Annaland en ander zijds van twee aanwezige campings die in de nabijheid zijn gele gen". En verder: "Oppervlakkig beoordeeld heeft de strandvoor ziening aan de Grote Nol - dat is de voorgestelde lokatie - het bezwaar dat in de direkte nabijheid er sprake is van relatief hoge stroomsnelheden. Opgrond daarvan is het denkbaar, dat deze lo katie bezwaren met zich meebrengt voor de zwemmers en even tueel voor afkalving kwetsbaar is. Berekeningen van Rijkswater staat hebben echter uitgewezen, dat na de totstandkoming van de Oosterscheldewerken de stroomsnelheden in deze omgeving be langrijk zullen reduceren. De gesignaleerde bezwaren vallen daar mede weg om tot de totstandkoming van deze voorziening met rijkssubsidie te bepleiten". -- - - i ■TS» "ifct - Inmiddels is de nota "Dagrekreatieve voorziening op Tholen" in een aantal gemeentelijke commissies besproken. De gemeenteraad heeft zich vervolgens akkoord verklaard met het voorgenomen beleid. Een volgende stap zal zijn het openen van een overleg met de "Stuurgroep Oosterschelde de Provinciale Planologische Dienst, het ministerie van Landbouw en Visserij, de Provinciale Recreatieraad voor Zeeland, de Consulent Openluchtrekreatie, en de Provinciale Planologische Commissie, voor Zeeland. moeid van circa 40.000,—. Het spreekt voor zichzelf dat derge lijke kostbare voorzieningen niet zonder meer verwezenlijkt kun nen worden. Als ook deze instanties hun goedkeuring geven kan het toale plan omtrent de verbetering van de strandvoorzieningen op Tholen nader worden uitgewerkt. Het gemeentebestuur zal in ieder geval een beroep doen op rijkssubsidie om de plannen te kunnen verwezenlijken. Het realiseren van een strandvoorziening bij "de Grote Nol" is een tijdrovende en kostbare zaak. Niettemin zal er naar gestreefd worden om op zo n kort mogelijke termijn het zeezwemmen voor met name de jeugd van Sint-Annaland te verbeteren. Vanavond om half acht vergadert de kommissie Ruimtelijke Ordening in het gemeentehuis te Sint-Maartensdijk. Deze vergadering is open baar. ledereen is van harte welkom. Vooraf kan gebruik worden ge maakt van het spreekrecht. Vorige week hebben wij u in deze rubriek uitgebreid geinformeerd over de onderwerpen die in de kommissie aan de orde komen. Vandaar dat wij ons zullen beperken tot louteren alleen een opsomming van de agendapunten: Bouwplan Doelweg/Vossemeersepoort te Tholen. |P De stichting Gereformeerde Bejaardenbouw heeft het voornemen aan de Doelweg te Tholen 28 a 29 woningen te bouwen en 7 woningen aan de Vossemeersepoort. De kommissie wordt gevraagd daarover advies uit te brengen. - Suggestie van dhr. H. Meijer t.a.v. "slechtweer-akkommoda- tie" te Gorishoek; Dhr. Meijer heeft voorgesteld een voormalig passagiersschip te charteren en dit af te meren aan de rede van Gorishoek als alterna tief voor de geplande "slechtweer-akkommoddatie" in de polder nabij Gorishoek. Horen van bezwaarden tegen het ontwerp-bestemmingsplan "Kampeerterreinen". Vanaf 1 980 voert de gemeente Tholen een aktief minderhedenbe leid. In september 1983 werd door de gemeenteraad de "Nota Minderhedenbeleid Tholen" vastgesteld, waarin zijn opgenomen de uitgangspunten voor een beleid. Eén van de uitgangspunten is het onder de aandacht brengen van de Nederlandse samenleving van achtergronden, cultuur en le venswijze van minderheden. Ook dit artikel is als zodanig bedoeld. Een Turk of Marokkaan rekent meer mensen tot de familie groep met wie hij samenwoont dan een Nederlander. In het zogenaamde "groot gezin" wonen drie generaties verwanten bij elkaar. Trouwt een zoon, dan trekt zijn echtgenote bij het grootgezin van haar man in. Een dochter die trouwt verlaat dus altijd het ouderlijk huis. In het grootgezin wonen eigenlijk verschillende kerngezinnen bij el kaar. Een zoon blijft met zijn vrouw en eventuele kinderen tot de dood van zijn vader deel uitmaken van het grootgezin. Als zijn vader sterft, valt de grootfamilie uiteen en wordt de zoon hoofd van een eigen (groot)gezin. De grootfamilie is de belangrijkste ingroup waar het individu mee te maken heeft en is wel omschreven als een samenwonende, consume rende en producerende eenheid. Het Turkse of Marokkaanse gezin heeft nog niet zoveel taken afgestaan In de rubriek "Tholenderwijs" van 13 september j.l. zijn we bij de begrotingsbehandeling al even ingegaan op de verwerking van de zogenaamde probleemstoffen. In dit artikel gaan we op een en ander wat dieper in Alle schadelijke afvalstoffen uit onze huishoudens komen in het milieu terecht wanneer we kiezen voor de gemakkelijkste manier: we stoppen het in de vuilniszakken of spelen het weg via gootsteen of toilet. Via de vuilniszakken komen die schadelijke of liever probleemstoffen terecht op de gemeentelijke stortplaats "het TuttelhoekjeVia gootsteen of toilet komen de probleemstoffen in het riool, met alle gevolgen voor het riool zelf, stank in de woningen, explosiegevaar en verstoring van de zuiveringsinstallatie. Wordt er geloosd in het vuilwaterriool, dan komen de niet of nauwelijks afbreekbare stoffen of terecht in het oppverlakte- water of in het zuiveringsslib. Het zuiveringsslib wordt weer afgevoerd naar de stortplaats of wordt gebruikt voor grondverbetering in de land en tuinbouw. Hierdoor kunnen dus schadelijke stoffen in de bodem en dus in ons voedsel terecht komen. Wat te doen? Zowel voor de gemeente, alswel voor particulieren en bedrijven ligt er een taak om de probleemstoffen uit het milieu te houden. De gemeente heeft sinds kort op de gemeentelijke stortplaats een aparte container staan waarin probleemstoffen worden verzameld. Vanaf die plaats worden de stoffen naar een afvalverwerkend bedrijf gestuurd. Particu lieren en bedrijven wordt verzocht de probleemstoffen apart te houden op een -kinder-veilige plek en ze weg te brengen naar het gemeentelijk depot op de stortplaats. De beheerder van de stortplaats neemt de probleemstoffen (gratis) in ontvangst. Om welke stoffen gaat het? Probleemstoffen die u in uw huishouden tegenkomt zijn: bestrijdings middelen voor insekten, muizen, ratten en onkruid, verf en verfver- dunners, zuren, logen, lijm, ammoniak, zoutzuur, cosmetica, batte rijen, fotochemicaliën enzovoort. Probleemstoffen die in bedrijven voorkomen zullen al gelang naar de aard van het bedrijf verschillen. Nogmaals, u kunt u probleemstoffen gratis inleveren op de gemeentelijke stortplaats. Overigens is het gemeentebestuur voornemens op niet al te lange termijn de inzameling van probleemstoffen verder uit te bouwen, bij voorbeeld via de normale huisvuilophaaldienst. Besluiten daarover zijn nog niet genomen. Via deze rubriek houden wij u daarover op de hoogte. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de verwezenlijking van het fietspad Poortvliet-Sint-Annaland. Op maandag 15 oktober a.s. wordt het fietspad door de heer J.D. de Voogd, lid van Gedeputeerde Staten van Zeeland, officieel in gebruik gesteld. Het fietspad is aangelegd om uitsluitend te dienen voor het verkeer met fietsers en bromfietsers. Burgemeester en wethouders hebben het pad dan ook als zodanig aangewezen voor het gedeelte dat ligt binnen de bebouwde kom van de kern Poortvliet. Het provinciaal bestuur- van Zeeland is inmiddels gevraagd eenzelfde verkeersmaatregel te nemen voor het overig gedeelte van het pad, dat buiten de bebouwde kom van Poortvliet en Sint-Annaland ligt. Bin nenkort zullen de nodige verkeersborden (nr. 59 van het R V V.) wor den geplaatst. De eerstvolgende spreekuren van de leden van het college van burge meester en wethouders vinden plaats op maandag 8 oktober 1 984 in het gemeentehuis te Sint-Maartensdijk. Burgemeester E. Baerends en de wethouders L.J. Koopman, J. Versluijs en P. van Schetsen houden hun spreekuur van 1 1.00 tot 1 2.00 uur. Wilt u op een ander tijdstip met een van de collegeleden spreken, belt u dan even naar het gemeentehuis, telefoon 01 666-2955, toestel 215. Het bestuur van de stichting "Beter Wonen houdt elke maandag van 10.30 tot 12.00 uur spreekuur in het gemeentehuis te Sint-Maartensdijk voor aanvragen om woonruimte. De woningstichting is telefonisch bereikbaar onder nummer 01666-3359. aan gespecialiseerde instellingen als het Nederlandse Kerngezin. Zo zijn zowel opvoeding als opleiding van de kinderen nog voor een groter deel in handen van het gezin, dan in Nederland het geval is. Ook de zorg voor bejaarden, zieken of gehandicapten wordt meestal binnen het gezin geregeld. Nederlanders zijn in dit opzicht veel onafhankelijker van hun familie. Ze hoeven zich in hun doen en laten niet zoveel gelegen te laten liggen aan de belangen of wensen van hun verwanten. Een Nederlander kan zich zodoende een grotere mate van individualis me permitteren. In Marokko en Turkije gaan de belangen van de groep altijd voor op die van het individu. De gescheiden wereld van man en vrouw. De rolverdeling tussen man en vrouw weerspiegelt de tegenstelling van binnen en buitenwereld. De binnenwereld is bij uitstek het domein van de vrouw. Het is de plaats waar zij kookt, huishoudelijk werk verricht en waar zij haar kinderen opvoedt. De opmerking dat de Turkse en Marokkaanse vrouw onder haar man staat gaat blijkbaar maar ten dele op. In de binnenwereld maakt de vrouw tot op grote hoogte de dienst uit. Buiten het gezin heeft de vrouw alleen contact met buurvrouwen. Ook dat kan gerekend worden tot de sfeer van de binnenwereld. Voor de contacten met de buitenwereld is de vrouw wel afhankelijk van haar man. In die sfeer geeft de man de toon aan. Hij treedt als hoofd van het gezin naar buiten en vertegenwoordigdt daar vrouw en kinderen. Omdat hij daar alleen optrekt met mannen die op hun beurt weer hun gezin vertegenwoordigen, is de buitenwereld van een Turk en Marok kaan bij uitstek een mannen-wereld. Vrouwen en kinderen worden verondersteld zich in de buitenwereld terughoudend op te stellen. De man neemt in die buitenwereld ook taken op zich die in Nederland traditioneel meestal door vrouwen worden verricht. Zo is het bij Turken en Marokkanen een normale zaak dat de man de boodschappen doet. Een vrouw zal vrijwel niet alleen gaan winkelen. Burgemeester en wethouders van Tholen maken gelet op artikel 24, tweede lid, onder c, van de Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne bekend, dat zij voornemens zijn gunstig te beschikken onder oplegging van de nodige voorwaarden om gevaar, schade of hinder voor de omgeving te ondervangen op de aanvraag om een vergunning inge volge de Hinderwet van: schietvereniging "De Eendracht", p/a Oudeland 3 te Tholen voor het uitbreiden of wijzigen van een schietbaan met munitiebewaarplaats gelegen aan de Edisonweg te Tholen. De ontwerpbeschikking, alsmede de aanvraag en andere ter zake zijnde stukken liggen met ingang van 5 oktober 1 984 gedurende een termijn van veertien dagen ter inzage op de secretarie van de gemeente Tholen te Sint-Maartensdijk van 9.00 tot 1 2.00 uur en van 1 4.00 tot 1 6.00 uur, alsmede elke maandag van 1 7.00 tot 20.00 uur in de openbare bibliotheek, Markt 58 te Sint-Maartensdijk. Vanaf 20 oktober 1 984 tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen het geven van dp aangevraagde beschikking ligt bovengenoem de ontwerp-beschikking, de aanvraag en andere terzake zijnde stukken elke werkdag ter inzagevan 09.00tot 1 2.00 uur, en van 14.00 uur tot 1 6.00 uur, alsmede elke maandag van 1 7.00 uur tot 20.00 uur in de openbare bibliotheek, Markt 58 te Sint-Maartensdijk. De aanvrager alsmede degenen die bezwaren hebben ingebracht naar aanleiding van de aanvrage en ieder die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest, kunnen gedurende de hierboven genoemde termijn van veertien dagen gemotiveerde bezwaren inbrengen, naar aanleiding van de ontwerpbeschikking. Degene, die een bezwaarschrift indient, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Een bezwaarschrift dient te worden gericht aan het kollege van burge meester en wethouders van Tholen. De ingekomen bezwaarschriften worden mede ter inzage gelegd. Sint-Maartensdijk 23 augustus 1984 Burgemeester en wethouders van Tholen. Volgende week woensdag (10 oktober) begint de kinderboekenweek Ook dit jaar zijn weer tal van aktiviteiten op het programma gezet. Daarover leest u elders in de Eendrachtbode. In verband met die te organiseren aktiviteiten zijn de bibliotheken op de navolgende dagen gesloten: Sint-Annaland: woensdagmiddag 10 oktober Sint-Maartensdijk: dinsdagmiddag 1 6 oktober Tholen: woensdagmiddag 1 7 oktober. en Het theaterseizoen 1984/1985 van "Uit op Tholen" begint met een klassiek programma van gro te klasse. De twee musici staan borg voor een recital van hoge kwaliteit. JAAP VAN ZWEDEN studeerde bij Louise Wijngaarden en Davina van Wely in Amsterdam, waar hij winnaar werd van het Oscar Back Jeugdconcours. In 1977 behaal de hij 'de eerste prijs op het grote Oscar Back Concours. Hierna ging hij studeren aan de Juillard School of Music in New Vork. In Nederland trad Jaap van Zweden op als solist met verscheidene or kesten waaronder het Concertge bouworkest, waarvan hij sedert 1 980 concertmeester is. In 1 982 maakte hij met de Dresdner Staatskapelle een tournee door Oost Duitsland. Hij won in dat jaar ook de internationale ontmoeting "Rostrum for Young Interpre ters" in Bratislawa. HARRO RUIJSENAARS kreeg zijn opleiding bij Marinus Snoe ren in Leiden, aan het Amster- ^dams^^onservatorium^j3n^^ij^ Maurice Gendron in Saarbrücken. In 1977 werd hij benoemd tot eerste solo-cellist van het Con certgebouworkest. In Nederland trad hij met de belangrijkste or kesten op. Buiten ons land trad hij solistisch op in onder meer Enge land, Zweden, Duitsland, het Ver re Oosten, de Sowjet Unie en de USA. Hij is ook aktief op het gebied van de kamermuziek. Sedert begin dit jaar vormen Jaap van Zweden en Harro Ruijsenaars een duo. Deze avond brengen zij werken van Boccherini, Bach, Ysaije en Kodaly. Entree: Leden van "Uit op Tho len: 9, niet-leden - 10,— Jeugd tot 18 jaar en 65-plussers - 6.50 Met ingang van vrijdag 5 oktober organi seert de werkgroep Sportieve Recreatie opnieuw elke vrijdagavond van 19.00 tot 21.30 uur een sport- en spel-instuif voor jong en oud. Wat is een sport- en spel-instuif? In ons land wordt nogal wat nadruk gelegd op de georganiseerde sport via verenigingen. Er zijn eigenlijk best een heleboel mensen die zich niet persé aan een vereniging willen binden of aan één bepaalde sport. Juist voor hen is het wel eens moeilijk om sportief "aan de bak te komen". Om deze reden organiseert de werkgroep sportieve Recreatie Tholen vanaf 7 oktober a.s. elke vrijdagavond in de sporthal in Tholen een instuif. Naast allerlei trimactiviteiten worden er diverse spelen beoefend zoals volleybal, basketbal, badminton enzovoorts. Het is ge woon een kwestie van lekker met elkaar bezig zijn. De instuif valt in gedeelten uiteen: Jeugd van 8 t/m 15 jaar van 19.00-20.00 uur, Kosten 1,— per avond. Volwassenen 16 jaar en ouder van 20.00-21.30 uur. Kosten 2.50 per avond. Het voordeel van deze niet georganiseerde vorm van sport en spel is dat u alleen betaalt als u komt. Niemand neemt het u kwalijk wanneer u er de ene week wel bent en de andere week niet. U hoeft zich niet van tevoren aan te melden. Vrijdag 5 oktober komt u gewoon naar SporthalMeulvliet'De leden van de werkgroep vangen u dan wel op.. Bouwen in afwijking van bestemmingsplan Er is een aanvraag om vergunning ingediend door de heer A.J. Bos, Kon. Julianastraat 28 te Sint-Maartensdijk voor het bou wen van een garage op het perceel, kadastraal bekend Sint- Maartensdijk, sektie N., nummer 399, plaatselijk gemerkt Kon. Julianastraat 28. Dit bouwplan is niet in overeenstemming met het ter plaatse geldende bestemmingsplani Wij zijn voornemens met toepas sing van artikel 1 9 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, na verkregen toestemming van het kollege van Gedeputeerde sta ten van Zeeland vergunning te verlenen voor het onderhavige bouwplan. Alvorens hiertoe over te gaan, stellen wij een ieder in de gelegenheid om van 5 oktober tot en met 18 oktober 1 984 schriftelijk bezwaar in te dienen bij ons kollege. De bouwtekeningen liggen gedurende deze termijn ter ge- meentesekretarie te Sint-Maartensdijk, afdeling gemeentelijke ontwikkeling ter inzage. Sint-Maartensdijk, 4 oktober 1984 Burgemeester en wethouders van Tholen De man keek hem een poosje aan. "Het is best mogelijk dat u me wat op de mouw speld, maar als het serieus is, dan "Dan neem ik u met de inventaris over. Als we het tenminste met het salaris eens kunnen worden. Doe uw best en laat het slot maar gauw maken. Tot ziens, meneer;" Meteen draaide Kees zich om, greep Jo bij de arm en verliet door het achterhekje de tuin. Nagestaard door een verblufte man, die zijn pijp uit de mond haalde en mompelde: "als die me niet voor de gek gehouden hebben, dan ben ik een ezel". Op de weg proestte Jo het uit. "O, wat ben jij een droge, zeg. Ik kon zowat niet meer. Stuk neef, stuk ongeluk, sufferdWat een compli menten o, ik kan zowat niet meer. Ik zie dat gezicht al wanneer jij de erfenis hebt en je komt je huis in bezit nemen!" Kees lachte hartelijk mee. "Ach ja, dan zal hij me waarschijnlijk wel anders noemen. Ik ben overigens niet zo gauw op mijn teentjes getrapt. In ieder geval weet hij vreemden op een afstand te houden. Wie weet heeft hij ons al door gehad, toen wij aan het voorhek rammelden. Waar hij zo ineens van daan kwam, ik schrok er toch wel van. Vooral van die grote hond". "Nou, als er 's nachts zoiets op het erf loopt, zullen we rustig kunnen slapen", meende Jo. Die avond stelde hij voor samen naar een revue te gaan, maar tot Kees verbazing schudde ze zeer beslist haar hoofd. "Hoeveel geld heb je dan wel? Ik bedoel hier?" Hij lachte en haalde zijn schouders op. "Wat geeft dat? Over enkele dagen zwemmen we erin". "Maar eer het zover is, kunnen er zich nog allerlei complicaties voor doen. Stel je voor dat er plotseling op het laatste moment iets tussen komt en dat je dan kosten moet maken. Heb je daar rekening mee gehouden?" "Wat zou er nog tussen kunnen komen?" "Dat weet ik niet, maar ik ben van mening datje overal rekening mee moet houden. Er staat teveel op het spel". "Nou ja, we kunnen moeilijk de hele avond op straat gaan lopen". Ze knikte. "Zo denk ik er ook over, kom maar mee naar mijn kamer, het is niet veel bijzonders, maar ik zet een lekker kopje koffie". Het verblijf van Jo Bergsma was een dakkamertje nabij de Amsterveense weg. Vanuit het enige raam keek je neer in een drukke straat waar trams en bussen reden. Kees stond enige tijd geboeid te kijken, waarna hij zich omdraaide en tegen de dakrand leunde. Hij knikte tegen haar en zei dat het toch een leuk hokje was. "Ik was al blij dat ik dit kon krijgen. Je hebt er geen idee van hoe moeilijk het is hier een kamertje te huren zonder de kost. Ik red mezelf wel. Meestal eet ik in een cafetaria en brood maak ik zelf wel klaar. Dan ben ik goedkoper uit, dan wanneer ik kostgeld betaal. Kees liep naar het midden van het vertrek en ging in een stoel zitten. Hij keek naar de kale wanden, die hier en daar gecamoufleerd waren met dierenposters. "Je zult je hier wel eens eenzaam gevoeld hebben, niet?" "Ja, een mens heeft wel eens een sentimentele bui", zei ze terwijl ze het koffieapparaat in werking stelde. "Nu ja," troostte hij, "dat hoort nu tot het verleden, ik zal zorgen datje je niet meer eenzaam hoeft te voelen en bovendien kun je volgende week alles kopen watje hartje begeert". Ze ging tegenover hem zitten en stak een sigaret op. Hij keek haar onderzoekend aan en toen hun blikken elkaar ontmoetten, begon hij te lachen. "Vertel eens, Jo, hoe ziet je verlanglijstje eruit?" "Nieuwe kieren, en een autoreizen lijkt me ontzettend interessant." Hij boog zich naar haar toe, "doen we, ik zal je alle moois van de wereld laten zien". Ze stond op, "kom ik schenk de koffie in". Hij sprong overeind. "Zal ik er wat lekkers bij halen? Gebakjes?" "Waar wou je dat halen?", lachte Jo, de winkels zijn toch allang dicht? "Ach, ja, het is hier Frankrijk niet. Daar* dacht ik helemaal niet aan". Kees keerde weer terug naar zijn stoel. "Enfin, je koffie is heerlijk, zei hij langzaam proevend genietend. Zo kunnen ze het in Frankrijk niet". Ze kleurde. "Dank je Kees", antwoorde ze zacht. "Kom, ik ga een plaatje draaien, dan kunnen we zien of onze smaak daarin ook overeen komt". Dat bleek inderdaad het geval, ze genoten van de gezelligheid. Om twaalf uur stond Kees op. Jo liep met hem mee naar de deur. "Dank voor de fijne avond" zei Kees, terwijl hij voorzichtig haar ge zichtje tussen zijn handen nam en een kus op haar lippen drukte. Jo bloosde. "Misschien had je van deze avond meer verwacht, Kees, maar je moet het me niet kwalijk nemen, ik kan er echt nog niet toe komen, ik hoop datje het niet erg vindt?" Hij klopte haar geruststellend op de schouder. "Kom nou, ik heb je toch mijn woord gegeven dat ik aan je voorwaarde zal voldoen? We doen het heel kalmpjes aan, meisje. Misschien groeien we dan wel langzamer hand naar elkaar toe. Dan wordt het waardevoller dan wanneer we haasten." Morgenochtend half tien kom ik je halen. Dan gaan we eens op het stadhuis kijken hoever men geyorderd is". Die volgende dag bleek dat het met de papieren uit Frankrijk niet zo vlot ging, als men gewenst en verwacht had. In verschillende bedrijven werd er weer eens gestaakt en Kees voorzag, dat deze stakingen weieens de oorzaak van de vertraging in de verzen ding konden zijn. De ambtenaar vertelde dat hij de volgende dag maar eens terug moest komen. En het werd 26, het werd 27 en het werd 28 mei, maar er waren nog steeds geen bescheiden. Kees schrok wel eniszins, toen hij op de morgen van de 28ste mei het stadhuis binnenstapte, en weer te horen kreeg, dat er nog niets ontvan gen was De enige oplossing, die de ambtenaar wist, was te telefoneren. Als de papieren er walen, zou het huwelijk onmiddellijk kunnen wor den voltrokken De speciale machtiging was inmiddels gekomen. Maar zonder de noodzakelijke akte uit Clermont-Ferrand kon het huwelijk niet doorgaan.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 1984 | | pagina 5