PLAATSELIJK NIEUWS Rabobank 9 Rabobank 9 Rabobank O PLAATSELIJK NIEUWS ..PLAATSELIJK NIEUWS avondzitting avondzitting VAN H0UTE avondzitting Verbetering Openbaar Vervoer PERSONEELSBEZETTING GEMEENTE THOLEN Donderdag 4 oktober 1984 EENDRACHTBODE 17 STAVENISSE SINT- MAARTENSDIJK SCHERPENISSE 10,00 29,90 21,90 POORTVLIET hairstyling shop .LEEN RIJSTENBIL SINT- PHILIPSLAND SLAGERIJ BOSMAN 01677-2573 NIEUW- VOSSEMEER "WENISSE SCHERPFNISSE SINT PHILIPSLAND SINT ANNALAND SINT MAARTENSDIJK ANNA NU UW VOSSFM OUD VOSSE Ml I R HOER NIEUW VOSSFMEER T HOI E N STAVENISSE SCHE I SCHERPFNISSE SINT PHILIPSLAND OUD VO OUD VOSSEMEFR JACOBAPOlDFR SINT PHItlPSl AND NIEUW VOSSEMEER SINT PHILIPSLAND OUD VOSSEMEER 11/ MIC I IIA/O NA JACOBAPOI DE R IÜ IV PI I t W W W OsE SINT PMIIIPSIAND SINT ANNALAND SINT MAARTENSDIJK ANNA THOLEN STAVENISSE SCHERPFNISSE toe te slaan ging nu echter in de finale met 23-25 en 20-22 tenon- der zodat de stand weer gelijk was, 4-4. In de voorlaatste partij liet Martin v.d. Klooster duidelijk zien wat hij waard is en zorgde met 21-14 en 21-16 voor 5-4. Zoals zo vaak was het weer de taak voor Johan Snoep om het in de laatste partij af te maken. De reeds ge noemde speler van Markiezaat, die vorig jaar nog in de 2e klasse speelde, bleek deze middag echter te sterk, zodat na 12-21, 21-16 en 18-21 een 5-5 gelijkspel bereikt werd. Smash 2 liep tegen een wat groot uitgevallen 8-2 nederlaag op. Tegen Back Hands 7 speelde al leen Wim Slager op niveau en won 1 keer. Kees Rietveld was pas terug van vakantie en kon de goede richting nog niet vinden. Chris Bruynzeel wist dit keer niet te scoren. Ondanks zijn goede spel verspeelde hij veel onnodige pun ten door te gehaast te serveren. De junioren Ad v. 't Hof, Dave Moerland en Sjoerd v. Loon zet ten hun zegereeks voort met een 9-1 overwinning op Molenberg 1. Of ze serieus een slag naar het kampioenschap kunnen doen zal in de volgende 2 wedstrijden blij ken. De aspiranten lijken niet meer te stuiten getuige een 7-3 winst tegen Deso 4. Ook de pu pillen deden hun best al verloren ze dan met 7-3 in Roosendaal tegen Sios 4. Zaterdag spelen de 2 jongste Smashteams in de Welle- vaete te weten de aspiranten tegen TCS 5 en de pupillen tegen TC02. Het verdere programma luidt: Vice Versa 5 - Smash l,Tanaka5- Smash 2, Deso 2-Smash junioren. Bezwaren tegen dorpshuis ongegrond De Kroon heeft zestien bezwaren tegen het bestemmingsplan Kom en dan met name tegen de plaats van het dorpshuis afgewezen, zo blijkt uit een mededeling van b en w aan de raadscommissie ruimte lijke ordening, die vanavond ver gadert. Volgens de wet was denkbaar, dat alsnog onthouding van goedkeu ring zou volgen, waarbij de Kroon de materiële gevolgen zou moeten aangeven: onthouding met in standhouding van gevolgen of schadeloosstelling. Daarom keken b en w met enige belangstelling uit naar het Koninklijk Besluit. De Kroon ziet geen aanleiding tot onthouding van goedkeuring. Bestemmingsplan. Kom blijft vol ledig in tact, en wordt juridisch perfect. Vogelexcursies Natuurvereniging Zaterdag maakte de natuurvere niging Tholen een vogelexcursie. Met een kleine groep deelnemers vertrok men vanaf de haven naar de slikken en schorren van de Krabbekreek. In de haven zelf werden een aantal dodaarsen ge- signaleerd. De dodaars is de kleinste van de futensoort; Je brengen hier de winter door. Ook op de slikken waren al diverse overwinterende vogelsoorten te zien, zoals de bonte strandloper, roze grutto en zilverplevier. Te vens waren in grote getale rot ganzen aanwezig. Eendesoorten zoals smient, pijlstaart en winter taling overwinteren hier in grote groepen. De deelnemers aan de excursie zagen groenpootruiters (soort steltloper) die hier alleen doortrekken, evenals de vele zo- mertalingen die hier verzamelen voor de trek naar het Zuiden. Op de zandbanken zaten enkele aal scholvers en boven het schot wa ren in zweefvlucht 2 bruine kie kendieven te zien. In totaal wer den 25 vogelsoorten waargeno men, dus een geslaagde vogelex cursie. De heren L. Sauter en P. Stols, die de excursie leidden, wa ren eveneens bijzonder tevreden. De natuurvereniging heeft nogal wat activiteiten op haar program ma staan: 20 oktober een vogel en plantenexcursie op het Ram- megors om 9.30 uur bij de werk- haven te St. Philipsland. Verder worden weer twee avond en besteed aan het bekijken van planten en dieren door een microscoop en/of binoculair, in de L.H.N.O. school De Oester schelp om 19.30 uur op 5 novem ber en 15 november. Op 8 december is er een vogelex cursie naar de Pluimpot te Sint Maartensdijk (om 14.00 uur vanaf de ged. haven) en op 19 december houdt men een algemene leden vergadering bij van Zanten in de Visstraat, aanvang 19.30 uur. Natuurliefhebbers van het hele eiland Tholen kunnen zich aan melden bij het bestuur, secr. Ten Anterweg41 Tholen Natuurfilm bekroond Dhr. LM. v.d. Houten heeft op de filmclub Close Up '76 te Bergen op Zoöm de eerste prijs behaald met de film 'De natuur het gehele jaar door'. De opnamen zijn ge maakt in de omgeving van St. Annaland. Collecte 94 gulden meer De collecte voor het Prinses Bea- trixfonds heeft 1384,45 opge bracht: 94 gulden meer dan vorig jaar. Alle gevers en collectanten hartelijk dank. Wil Leune tenniskampioene Dat bij de heren Leen Goedege- buure tenniskampioen werd, is eigenlijk al traditie geworden. Hij bleef Cent van Dijke en Adri Fase voor. Bij de dames zegevierde Wil Levne voor Agnes Noteboom en Willy de Rijke. Naast de vaste kern was ook een aantal Belgische leden van de tennisclub aanwezig. Voor de eerste keer sinds de op richting van de tennisclub zijn er ook jeugdkampioenschappen ge houden. Wegens de regen moest er wel op twee dagen gespeeld worden, maar 't was gezellig en sportief. Antoine van Luijk nam trots de beker mee naar huis. De ledenvergadering werd vast gesteld op 20 november om acht uur in Havenzicht. Catecheet, nog geen predikant Ds. J.C. Schuurman uit Zalk en Veecaten heeft gisteren bedankt voor het beroep dat de hervormde kerketaad op hem had uitge bracht. Wel heeft de kerkeraad vrijwel zeker in dhr. KI. Groe nendijk uit Sommelsdijk een nieuwe catecheet/pastoraal me dewerker gevonden. Op tweede pinksterdag heeft hij hier ge preekt. Gezinsverzorgsters maakten bolussen Twintig gezinsverzorgsters van het welzijnsorgaan Tholen heb ben gisteren met hun leidster mevr. Gaakeer-de Lint uit Stave- nisse bij bakkerij Slager de week van het brood gevierd. Ze draai den na enige uitleg van de echte bakker, bolussen en bakten daar na luxe broodjes. Die gingen ër in als koek, maar er was ook nog wat over voor het thuisfront. Pedicure geslaagd Mevr. WJ. Aarnoudse-van Aspe- ren is in het academisch zieken huis Utrecht geslaagd voor het examen van de cursus 'Therapeu tische elastiche kousen', ye oplei ding ging uit van de stichting va kopleiding Nederlandse Orthop- aedisten en bandagisten. Burgerlijke stand Geboorten juli: Pieter Johannes zv W. Bazen en E.M. Gunst. Huwelijken juli: Leendert Poot 24 jr en Pieternella A. Priem 21 jr, Jacob F. Roozemond 24 jr en Jo hanna Maria Smits 24 jr. augustus: Jacob de Rijke 38 jr en Willemina M. Smits 17 jr. Overlijden juli: Marinus Hu- brecht Smits 92 jr wv J.W. Stout- jesdijk, Geertruida M. van den Berge 82 jr dv M. van den Berge en J.M. Neele, Janna Adriana van IJsseldijk 65 jr wv L. Potappel, Pieter Oosdijk 77 jr ev G.D. Luijk, Maria Kaatje Bastiaanse 66 jr dv P. Bastiaanse en A.B. Dooge. augustus: Marinus Adriaan Lind- hout 42 jr ev D. Priem. Met ingang van 5 oktober is onze gewijzigd. De nieuwe tijd is van 18.00-1 9.30. geld en goede raad Advertentie I.M. Bezwaren campinghouders De campingexploitanten J. v.d. Sande en Quaak zullen vanavond in de commissie ruimtelijke orde ning van de gemeenteraad be zwaren toelichten tegen het ont- werp-bestemmingsplan kampeer terreinen Tholen. De Raad van State heeft het ge meentebestuur in het gelijk ges teld naar aanleiding van twee Kroonberoepen tegen het bes temmingsplan Kom. Burgerlijke stand Geboorten juli: Kelly dv V.J.L. Voshol en J.E. van der Lugt, Be rend Antonie zv C.P. Verberne en B.A. Reimes, Fiona Cornelia dv E.M. Bos en J.A. Lindhout, Irma Lizeth dv G.J. van Beusekom en J.A.N. Kerkhof, Cornelia Klazina dv J.J. Hage en E.J.C. Oudesluijs, Pieternella Cornelia dv C.H. de Graaf en H.A. Goedegebuure. augustus: Maria Cornelia Tamara dv A.J. Pleune, Cornelius Maria Adrianus E. zv J.A.T. Uijtdewil- legen en M.M.J.P. Michielsen, Nicky Kelvin zv R.I. Frissen en M.H. Kooijmans, Nelis Jacob zv P. van Vossen en P.J. Rijnberg, Johanna Jannetje dv T. de Jong en G.P. Bout. Huwelijken juli: Adriaan P.M. Pipping 30 jr en Elisabeth Ver maas 30 jr. Simon W. Quist 25 jr en Cornelia A.L. Maasmans 20 jr. augustus: Adrianus J.M. Aarden 22 jr en Belia A. Otte 20 jr, Jacob M.P. Oudesluijs 25 jr en Wilhel- mina M. Vroegop 20 jr, Soeroedj- dew Sewnarain 46 jr en Soemintra Sewradj 47 jr. Overlijden juli: Josepb Lehma- cher 74 jr wv H. Helmhout, Pieter Willem Menheere 77 jr ev C. Ne- lisse. Met ingang van 5 oktober is onze gewijzigd. De nieuwe tijd is van 1 8.00-1 9.30. geld en goede raad Advertentie I.M. augustus: Johanna Stouten 86 jr wv M.P. Stoutjesdijk, Dingenus van Gorsel 50 jr ev J. Kleppe, Di- nant Johan Bentschap Knook 97 jr wv J.W. Priem, Johannes Kaas hoek 45 jr ev C.W.J. Vermeulen. J. van Splunter beste klaverjasser De competitie van de klaverjas- club Smalstad wordt aangevoerd door J. van Splunter met 10196 punten 2. S. Meijer 10149 p 3. C. van Harlingen 10117 p4. T. Struik 10111 p 5. C. v.d. Berge 10060 p 6. J. Meijer 9989 p 7. A. van Hulsel 9489 p 8. Simon Meijer 9002 p 9. L. Neele 8949 p 10. mevr. Govers 8930 pil. dhr. Klomps 8883 p 12. C. van Hulsel 8875 p 13. A. van Beveren 8704 p 14. C. Landa 4895 p 15. M. Houweling 4483 p. Bij de Pendelaars voert P. Bout na 9 wedstrijden de ranglijst aan met 5-14772 punten 2. J. van Gorsel 4-14335 p.; 3. P. Bazen 1-14230 p.; 4.A.C. Arts 2-13902 p.; 5. W. Groenewegen 1-13746 p.; 6. H. Oostdijk 4-13357 p.; 7' Mevr. Groenewegen 1-13142 p.; 8. Mevr. Franke 1-13010 p. 9. P. van Splunter 2-11643 p.; 10. J. van Zetten (6 wedstrijden) 6-10699 p.; 11. W. Dane 2-9535 p.; 12. R. Vermaas 4-9503; 13. R. Kwaak 4- 8741 p.; 14. J. Guiljam 2-8424 p. 15. C. Boom (3 wedstrijden) 0-4737 p.; 16. J. v.d. Werf 2-4706 p.; 17. L. Kampman 0-4305 p.; 18. R. van Bloppoel 0-4237 p.; 19. J. Knuist 3-3844 p. De Kubus in het bos Een volle bus met kleuters en be geleiders van de openbare kleu terschool de Kubus bezocht woensdagmiddag 26 september de Heidetuin in Bergen op Zoom. Daar werden allerlei herfstpro- dukten gezocht,.' zoals eikeltjes, beukenootjes en bladeren. Ook de paddestoelen werden met veel in teresse bekeken, maar die lieten de kinderen in het bos staan. Tus sendoor werd nog een appeltje genuttigd, waarna het weer tijd was om huiswaarts te keren. Men keek terug op een droge, zeer ge slaagde middag, mede dankzij de hulp van een aantal ouders. Boete inbreker gemeentehuis P.B. is tot 250 gulden boete ve roordeeld wegens een inbraak in het gemeentehuis vorig jaar sep tember. Op de afdeling sociale zaken wilde hij zijn dossier zoda nig veranderen, dat er een hogere uitkering betaald zou worden. B. uit Reimerswaal zou in een dron ken bui hebben gehandeld. De uitspraak van de Middelburgse politierechter was gelijk aan de eis van de officier van justitie. Orgel na restauratie in gebruik Zaterdagavond om zeven uur wordt het gerestaureerde Flaesor- gel in de Maartenskerk officieel in gebruik genomen. De hervormde jeugdverenigingen beginnen dan ook hun winterwerk met een ge zamenlijke bijeenkomst. Ver schillende organisten zullen be kende orgelwerken ten gehore brengen om de mogelijkheden, waarde en betekenis van het in strument duidelijk te maken. Iedereen is hartelijk welkom. Te nat voor fietstocht Toerclub 'Tandje Bij' heeft de fi nale van het wegseizoen 1984 we gens de regenval van het vorige weekend opgeschoven naar zon dagmiddag om 14.30 uur bij het clubhuis "Smalstad". Witte Andriesse was nog wel ac tief in de Rotte Merentocht over 120 km. vanuit Honselersdijk met passage van Rijswijk en Leiden. Kleurwedstrijd dierendag Zeshonderd leerlingen van alle lagere en kleuterscholen in St. Maartensdijk en Scherpenisse de den mee aan een kleurwedstrijd van Dibevo-winkel Fina Schot in het kader van dierendag. Gisteren kregen de twaalf hoofdprijswin naars een pop, dierenencyclope die, serviesje, kleurenpallet of zaklantaarntje. Kleuters: 1. Ra- mara Hartog, 2. Sharon o.d. Brouw, 3. Alexandra van Houdt, 6-8 jr.: 1. Sefanie Leysner, 2. Johnny Noom 3. Ivo Kloet 8-10jr. 1. Linda Van Luijk, 2. Claske van Loon 3. Frank Boon 10-12 jr. 1. Cora Leysner, 2. Margon Antho- nisse, 3. Coby Bazen. Troostprij zen waren posters en puzzels, ter wijl alle deelnemers een ballon en een sticker kregen. Radiopiraten uit de lucht De politie is er na overleg met alle radiopiraten op Tholen en St. Philipsland in geslaagd de illegale acitiviteiten te beeindigen. Alleen in de Smalstad zou er weer een piraat in de lucht zijn geweest. Na de ruime waarschuwingsperiode neemt de politie in samenwerking met 'de PTT de illegale zen dapparatuur en grammofoonpla ten direct in beslag. Burgerlijke stand Geboorten juli: Merijn zv M. Gerdes en M. Struik, Johanna Elizabeth dv L.A. van Vossen en N.C. op den Brouw, augustus: Dennis zv W. van Doorn en R.E. Schippers, Eliza beth Arendje Johanna dv L.M. Andriesse en L.J.J. Jagt. Huwelijken juli: Eliza Elenbaas 22 jr en Pieternella M.J. Noom 19 jr, Dirk J. van Hoek 22 jr en Dina Knieriem 21 jr. 3784 jaar op reis De Anbo ging met 54 ouderen met een gezamenlijke leeftijd van 3784 jaar op reis door Midden-Neder land. Het eerste gedeelte voerde langs Ridderkerk, Alblasserdam, Gorinchem, Tiel en Ochten. In manege "De Lindenhoeve" was er koffie met gebak. Vervolgens via Kesteren, Rhenen en de Grebbe- berg naar hotel "De Wereld Wa- geningen. In restaurant "De Ruggestee" in Hoenderloo volgde een koffieta fel. Hierna ging de Thoolse groep naar paleis "Het Loo" in Apel doorn. Op de terugreis was er in Woensdrecht een diner als afslui ting van een prettige dagtocht. 't Wordt weer tijd voor een maillot. Wij hebben ze voor U voordelig 2 BABYMAILL0TS 2 KINDER- MAILL0TS voor 13,50 KLEUTER- JOGGINGPAKJES AA AA CORDUROY TUINBROEKEN A« AA TRICOT DAMESNACHTHEMDEN met lange mouw 30,00 TEXTIELHUIS Kaaistraat 1 Scherpenisse 01666-2442 Advertentie I.M. T.C. Zeelands Welvaren Zondag werd de precisietijdrit en tevens ook de laatste rit van het seizoen verreden. Deze pr. tijdrit bracht geen veran-ering aan in het klassement en. werd net als vorig jaar door Jos Poot gewonnen. Deze pr. tijdrit was door Dirk Uijl uitgezet en als men met een ge middelde snelheid van 30 km/u fietste zou men op een tijd van 42.36 min, uitkomen. De verschil len waren klein want de eerst 11 zaten binnen 1 min. van de tijd. Uitslag Pr. tijdrit: 1. Jos Poot 42.40 min., 2. Piet Jansens 42.45, 3. Piet Goedegebuure 42.48 4. Karei v. Langeveld 42.54, 5. Lene v/d Werf 42.56, 6. Martin den Haan 42.06, 7. Kees de Graaf 43.21, 8. Rien Schipper 41.51, 9. Rien Vroegop 43.22, 10. Jos v. Splunter 43.30, 11Kees de Jonge 43.33, 12. Dik v. Splunter 41.34, 13. Jan Opree 43.53, 14. Kees Jansens 41.04, 15. Han Weiier 44.24, 16. Adrie v/d Werf 44.47. Na deze laatste zit werd ook de kampioen van 1984 bekend, die de titel van Kees Jansens. Dit is Dik van Splunter die net als Rien Vroegop dit seizoen geen rit ge mist hadden, maar de eerste had meer geluk in de snelheidstijdrit en de pr. tijdrit die ook meetelden voor het klassement. Eindklassement: 1. Dik van Splunter 2315 km, 2. Rien Vroegop 2290 km., 3. Martin den Haan 2288 km, 4. Karei v. Langeveld 2264 km., 5. Jos v. Splunter 2167 km, 6 Kees Jansens 2090 km. 7.Adrie v.d. Werf 1964 km, 8 Piet Goedegebure 1947 km, 9 Mart Gerdes 1658 km 10. Piet Jansens 1597 km, 11. Kees de Graaf 1351 km, 12. Jan Opree 1277 km, 13 Jos Poot 1174 km, 14 Lene v.d. Werf 1087 km, 15 Rien Schipper 1032 km, 17 Han Weiier 873 km, 17 Daan Opree 870 km, 18 Dirk Uil 398 km, 19 Wim de Graaf 353 km 20 Kees de Jonge 138 km. Vanaf 3 oktober wordt er weer op de woensdag tussen 19.00 en 20.00 uur gesport in de Gymzaal. Met ingang van 5 oktober is onze gewijzigd. De nieuwe tijd .is van 18.00-1 9.30. geld en goede raad Advertentie I.M. Burgerlijke stand Geboorten juli: Adrianus Nico- laas zv N. Snoei en M. Bultje, augustus: Pieter Bartel zv J. Vogel en E.C. Mol. Huwelijken augustus: Jacobus M.M. de Winter 30 jr en Petro- nella M.C. Verboven 32 jr. Stok achter de deur M.C.Q. hangt een voorwaarde lijke gevangenisstraf van drie we ken boven zijn hoofd wegens het achterhouden van ruim 14.000 gulden lotto- en totogelden van de voetbalvereniging S.P.S.. De Middelburgse politierechter ve roordeelde hem tot die straf, gelijk aan de eis van de officier van jus titie. De van september 1982 tot december 1983 achtergehouden deelnemersgelden heeft Q. voor het grootste deel weer terugbe taald dankzij een banklening. 1 op lafsprnakW molenstraat 31 N»/ oud vossenieet telefoon 01 667 2563 Advertentie I.M Verkoping goed voor 5175,— De verkoping van de vrouwenve reniging Tryfena van de gerefor meerde gemeente heeft 5175 gul den opgebracht. Dit resultaat is bestemd voor kerkelijk werk, met name voor de zending. Collecte Nierstichting De collecte voor de Nierstichting heeft 1212,70 opgebracht: ƒ867,55 in St. Philipsland en ƒ345,15 in Anna Jacobapolder. Alle gevers en collectanten harte lijk dank. Burgelijke stand Geboren: Cornelis Hoek zv C.A.M. Hoek en E. van Westen, Marinus Cornelis Eduard Noort- hoek zv F. Noorthoek en N.M.H. Feleus. Getrouwd: Johannes Verstrate en Adriana Johanna Verhage uit Dordrecht. Goede zangavond Crescendo De christelijk gemengde zangve reniging Crescendo ontving vrij dag vele goede reacties op de ge slaagde uitvoering in Ons Dorps huis. De organisatoren waren te vreden over de opkomst. Cres cendo stond o.l.v. dirigent F.A. Breeman, die met H. Geluk en Karin Bolier bovendien het orgel bespeelde. Dhr. Geluk leidde verder zijn jeugdkoor Van Knop tot Bloem, dat zowel alleen als sa men met Crescendo optrad. Ze zongen geestelijke liederen, ter wijl Psalm 116 en 1 door alle aan wezigen werden gezongen. Voor zitter v.d. Reest nam de opening en sluiting voor zijn rekening. Er was nog een collecte voor bestrij ding van de onkosten. in de aanbieding: MAGERE RUNDERLAPPEN 500 gram7fDU C0RNEDBEEF 150 gram2,40 GEKOOKTE LEVER 1 50 gram1 ,65 EISALADE A_ 1 50 gram1,95 Woensdag: RUNDERGEHAKT 500 gram5,25 Advertentie I.M. DSVF wint 1 e competitiewedstrijd Het schaakviertal van DSVF heeft vrijdagavond de eerste, wedstrijd in de NBSB-competitie met 1-3 gewonnen van Etten Leur. De prestatie was des te fraaier omdat de helft van de ploeg ontbrak, maar de reserves P. Reijngoudt en M. Verkerke deden het prima. Nestor Reijngoudt won verdiend, terwijl Verkerke een keurige re mise aantekende. P. Reijngoudt- T.A. Sprengers 1-0, H. Jansen-R. van Nijnatten 0-1, J. Walpot-C. Zoch Vi-Vi, J. Grondman-M. Ver kerke V2-V2. Onderlinge competitie junioren gevorderden: Kees Verkerke- Hanny Breeman 1-0, Karti Nij- pels-Jeroen Breeman 0-1, Egiene Nijpels-Denny Reijngoudt af- gebr. Senioren: J. Walpot-S. v.d. Velde 1-0, P. Reijngoudt-M. Verkerke 1-0. DSVF houdt tot en met 16 okto ber een verloting voor de grote clubactie, waarbij men vier re ductiebonnen krijgt bij de aan koop van minimaal vier loten. Men kan er prachtige prijzen mee winnen en DSVF wordt er ook beter van. Jeugdafdeling natuurvereniging Achttien jongeren vormen sinds kort de jeugdafdeling van de na tuurvrienden St. Philipsland. De 12 tot 16-jarigen komen vrijdag avond om zeven uur in de kleine zaal van de Wimpel bijeen o.l.v. gemeentelijk Hovenier Gert Goe degebuure. De bedoeling is om samen kennis op te doen over de alledaagse dingen in de natuur: vogels met hun broedgewoontes in de trek, planten in hun rijke verschijningsvorm. Er wordt een botanische tuin aangelegd en een inventarisatie gemaakt. Deze winter worden ook een paar dia avonden georganiseerd. Wie be langstelling heeft, kan zich aan sluiten bij de Natuurvrienden, hetzij junioren of senioren. Materiële schade Op de kruising Wilhelmina- /Schoolstraat ontstond dinsdag middag 25 september omstreeks half drie materiële schade bij een botsing tussen twee auto's. L.D. uit Tholen was al rijdende een adres aan het zoeken, waarbij hij geen erg had in de van rechts ko mende H.V. uit Rosmalen. De 14-jarige fietser M. kwam dinsdag in aanraking met een nog onbekende bestelwagen op de kruising Oostdijk/Mastgatstraat. Van de auto was de linker kop lamp beschadigd, maar de fiets had meer mankementen. De au tobestuurder stopte om de gevol gen/te bekijken, maar toen hij zag dat het voor de fietser goed was afgelopen, reed hij door. De poli tie zou hem nog graag een paar vragen stellen om de schade te kunnen regelen. Wie inlichtingen kan geven over deze aanrijding, kan de politie bellen. Vernieling garages De deuren van de garages van C. Klap uit Waarde in de Zijpe- en Gladiolenstraat zijn voor 3600 gulden beschadigd. Het vermoe den bestaat dat de oorzaak ge zocht moet worden bij voetbal lende jongeren. De jeugd maakte het ook te bont in de muzieknis naast het ge meentehuis. Na klachten van om wonenden deelde de politie waar schuwingen uit. Geen subsidie werkgroep Heense Molen In een brief van de werkgroep Heense Molen van 7 maart werd bezwaar gemaakt tegen de afwij zing van een subsidieverzoek voor 1984. Men voerde aan dat de ar gumentatie van de gemeenteraad tot afwijzing goedkoop is, gezien het feit dat de welzijnscommissie (gedeeltelijk) een advies had uit gebracht voor 250 gulden, de helft van het gevraagde bedrag. De werkgroep zegt in een duidelijke behoefte te voorzien in het buurt schap de Heense Molen. Men stelt verder al twee jaar zonder subsi die van de gemeente te draaien en daarom geen eendagsvlieg te zijn. Op grond van de plaatselijke ve rordening Bezwaarschriften is aan de werkgroep op 10 juli gelegen heid gegeven haar bezwaar nader toe te lichten. Een commissie bes taande uit mevr. G. Bosters en dhr. C. van Geel ontvingen dhr. Moerman van de werkgroep. Tij dens deze hoorzitting kwamen twee zaken duidelijk naar voren. Ten eerste de verwachting dat nu de gemeenteraad van Nieuw Vos- semeer de subsidie voor '84 af wijst, ook de gemeente Steenber gen, die wel voor 1984 subsidie heeft verleend, dit voor 1985 niet meer zal doen. Een tweede aspect was dat de werkgroep het finan cieel wel redt, gezien het kassaldo van ongeveer 180 gulden. De ei gen bijdrage is 2,50 per verga dering. Het gemeentebestuur vindt dat met de gemeentelijke fi nanciën zorgvuldig moet worden omgesprongen. De werkgroep krijgt indirect hulp van de ge meente via de ondersteuning van de werkers van het Regionaal Centrum en kan door een eigen bijdrage financieel rondkomen. Er wordt dan ook niet op het be zwaar van de werkgroep inge gaan. Baarmoeder- halskankeronderzoek De deelname van het aantal op geroepen vrouwen aan het baar- moederhalskankeronderzoek be draagt 88 orocent, een opkomst waarmeenet onderzoek aan zijn doel beantwoord. Het streekge- west westelijk Noord-Brabant stelt dat de uitvoering in 1985 bij de huisartsen zal komen te liggen, maar gezien de landelijke regeling nog niet tot stand gekomen is, wil het gemeentebestuur het onder zoek voor 1985 uitvoeren in streekgewestelijk verband. Het bevolkingsonderzoek op baar moederhalskanker is te belangrijk voor de volksgezondheid om een lacune te laten ontstaan in de in 1977 gestarte cyclus van jaarlijks onderzoek. Er worden ongeveer honderd vrouwen voor het on derzoek opgeroepen. De kosten worden geraamd op 1,12 per in woner. Veertien woningen per jaar Voor de periode 1985 tot en met 1989 is door het gemeentebestuur een woningbouwprogramma op gesteld, dat van ongeveer veertien woningen per jaar uitgaat. Gezien de ontwikkelingen van de laatste jaren, zijn deze aantallen wonin gen nodig. Het nieuwbouwpro- gramma voorziet totaal dertig woningwetwoningen, achttien premie A-koopwoningen, twee premie B-koopwoningen, tien vrije sector woningen met eenma lige bijdrage en twaalf premie huurwoningen. Gedeputeerde Staten van Zee land hebben gereageerd op brie ven van het bestuur van de afde ling Axel van de PvdA en mevr. H.A. Hendriks uit Axel. In beide brieven werden suggesties gedaan ter verbetering van het openbaar vervoer in en naar Zeeuwsch- Vlaanderen. Aan het bestuur van de PvdA-afdelingen schrijven gs dat zij de minister van Verkeer en Waterstaat een jaar geleden heb ben meegedeeld dat het openbaar vervoer tussen Oost Zeeuwsch- Vlaanderen en de Belgische ste den Gent en Sint Niklaas zou moeten worden verbeterd. De minister is gevraagd te onder zoeken of dit kan gebeuren door verbetering van het railverkeer of het busvervoer. Gs hebben op hun brief nog geen antwoord gekre gen, maar voor zover bekend heeft de minister heropening van de spoorlijnen Terneuzen-Gent en Terneuzen-Sint Niklaas afge wezen. De vorige dag liep ik er nog bij als een landloopster. In een ouwe vuile ribbroek en ver schoten bloesje en afgetrapte schoenen. Met piekerig zon- gebleekt haar. De vroege aardappelen waren eruit, het erf en de tuin lagen er weer netjes bij en de heg was eindelijk eens geknipt. Zo doende was ik toch nog lekker bruin geworden. En dat kwam allemaal, omdat het al drie weken achter elkaar mooi weer was, op een enkel 'schoftje' na. Gunstige weer somstandigheden maken van het werk vrijetijdsbesteding, met een humeur en voldoe ning van goed tot uitstekend. En ik had de vorige dag ook zo'n nuttig gevoel, zo'n tevre denheid over 'het bestaan'. Die dag, dat ik m'n collega's ontmoette bij een vergade ring, zag ik eruit om door een ringetje te halen. Met gewas sen haar en een paar dagen van te voren nog gauw in de uitverkoop gekochte gele broek en wit T-shirt, wat zo mooi afstak tegen m'n bruine hals. En gelakte nagels. We hadden een ontspannend ges prek. Na afloop merkte één hunner op: "Jouw handen zien er uit alsof ze niet veel werken". Ik wist, dat het niet hatelijk was bedoeld, want ik kende haar al een tijdje, maar toch stak het een beetje. M'n handen zijn m'n trots. Die verzorg ik goed en zal dat blijven doen. Ze worden elke avond ingesmeerd en één keer in de week krijgen ze een goeie beurt, worden gevijld en gelakt. Parelmoer of rose of rood, 't is maar net hoe m'n stemming is. Wanneer m'n hulp nodig is bij het oogsten, haal ik 'et er heus niet eerst af en misschien is dat voor som migen een stads trekje. Er zit ten regelmatig schrapper op en splinters in, vanwege bui- tenshuizige klusjes. En zo'n venijnige nijnagel is ook niet alles, maar ik kan niet met die griezelige plastic handbe schermers karweien. Vroeger heb ik een gewone, hardwer kende tuindersvrouw gekend. Wanneer ze ging winkelen droeg ze altijd handschoent jes, omdat ze zich schaamde voor haar lelijke ruwe .han den tegenover haar nette jurk. En dat vond ik toen zo, raar'! Op school heb ik ooit eens een berg strafwerk gehad. Ik was een jaar of veertien en spen deerde het grootste deel van m'n zakgeld aan fotobladen vol beeldschone filmsterren met prachtiqe handen en schitterende nagels. Ik kocht ook een flesje nagellak en smeerde er lustig op los. De leraar zag het gelijk, toen ik een algebrasom op het bord voor de klas moest uitrekenen. En voor algebra en wiskunde had ik nooit meer dan een vier op m'n rapport, want ik snap te het niet. Daar kon ik toch niks aan doen? Bevend begon ik een paar cijfers onder el kaar te zetten, maar kon hem natuurlijk weer niet uitkrij gen. Afwachtend keekik schuin naar de zoutedropach- tige figuur met het uitgere kende brilletje op z'n dikke neus. :Ga maar weer zitten en morgen wil ik die viezigheid niet meer zien!", snauwde hij in de richting van het krijtje. Opgelucht keerde ik terug naar de bank en mompelde opstandig: "Ph! Wat kan mij die achtelijke som schelen en ik doet er toch niet af!" 's Avonds lakte ik m'n nagels nog eens extra over. Vader lag toch al in bed en moeder zei nooit iets over dat 'geverfDe volgende dag, toen de hele klas ijverig bezig was een pre- ciese rechthoek in het schrift te tekenen, drentelde de fi guur tussen de banken door en .hield stil naast mij. "Laat me je handen eens zien", be val hij. Brutaal stak ik ze ex pres vlak voor z'n gezicht om hoog. "Je bent een achter buurtmeid!", schold hij. En die belediging deed me driftig antwoorden: "Ik doet 'et tóch, want ik vind 't mooi!" Ik woonde notabene op een schone tuinderij in de polder! En toen kreeg ik dat straf werk, maar vanaf die dag heb ik gelakt. M'n handen zijn zo wat een halve eeuw oud. Door de vele, vele attributen die er doorheen zijn gegaan, hebben ze meegeholpen, geschiedenis te schrijven. Ze kunnen, mee praten over ontwikkelingen in verschillende beroepen en hebben tal van huishoudelijke veranderingen doorstaan. En daar ben ik trots op. I. FINANCIEN II. ALGEMENE ZAKEN III. GEMEENTELIJK ONTWIKKELING ARCHIEF hoofd afdeling financieel beheer comptabiliteit woningsticchting en bedrijven waarvan 5 gedurende 4 dagen per week a. algemene zaken chef medewerkers b. bevolking chef medewerkers i. interne zaken chef medewerkers registratuur en voorlichting sekretaresse burgemees- en wethouders medewerkers typekamer, telefoon enz. waarvan 1 gedurende 4 dagen en 2 voor 3 dagen per week bodes s. sociale zaken en welzijn chef medewerkers sociale zaken waarvan 1 voor 4 dagen per week en 1 voor 3 dagen medewerkers welzijn hoofd afdeling a. administratie en juridische zaken chef medewerkers waarvan 1 voor 3 dagen per week en 1 voor 2 dagen b. bouwkunde, bouwpolitie en stedebouw chef medewerkers c. civieltechniek en plant soenen chef medewerkers tekenkamer bij Illb en c. chef medewerkers 2 15 1 11 Met toepassing van de Werkgelegenheidsverruimde maatregel zijn thans 7 personen ter gemeentesekretarie werkzaam, namelijk 1 op so ciale zaken, 3 op het archief, 1 op de afdeling bouwkunde en 2 op de afdeling civieltechniek. Met 6 medewerk(st)ers zal de arbeidsovereen komst worden beëindigd omdat de overeengekomen tijd is verstreken in de loop van 1984, één medewerkster heeft een arbeidsovereenkomst tot 1 mei 1985. Voorts is het de bedoeling dat ook in 1985 twee stagiaires in de gele genheid worden gesteld praktijkervaring op te doen. Buitendienst llderhoud plantsoenen onderhoud gebouwen straatmakers medewerkers algemene dienst gemeentereiniging onderhoudsmonteurs sporthal en andere medewerkers medewerkers groenvoorzieningen 17 4 3 5 6 2 4 Daarnaast zijn 6 personen werkzaam in het kader van de bestrijding van de jeugdwerkloosheid, op grond van een gemeentelijke regeling. Aan de ploeg onderhoud gebouwen wordt in de wintermaanden de chef badmeester van zwembad "De Spetter" toegevoegd. Voor het overige zijn aan de beide zwembaden alleen seizoenkrachten verbon den. De salariskosten van de chef-badmeester van het zwembad "Haes- tinge" gedurende de wintermaanden komen ten laste van het gemeen schapscentrum "Haestinge". Een medewerker werkzaam in de sporthal is gedurende het zwemsei- zoen werkzaam aan het zwembad in Tholen.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 1984 | | pagina 17