Steengoed BV. Onderwijsproject Tweede Wereldoorlog Bevrijdingstentoonstelling op Schouwen-Duiveland Hoorzitting dorpsvernieuwing Sint-Philipsland Donderdag 20 september 1984 COM MISSIES Economie Onderwijs Gedeputeerde staten hebben provinciale staten van Zeeland een overzicht verstrekt hoe het er in Zeeland voor staat met de plannen ter verbetering van de waterkwaliteit Vergunningenbe leid v Stand van zaken IX BE1U)E1] Bomen Spotten met historie Uw woning direkt verkopen? Gladiolenstraat Woningverbetering Tien mille misgelopen 243 huizen "PAS OP! Aanpassen is nodig" Ondernemingsraad Zeeuwse Kruis Onderwijsproject 2e wereldoorlog Met een bepaald doel! ABDIJ Gedeputeerde Staten stellen provinciale staten voor een be drag van ƒ17.000,— beschik baar te stellen voor een onder wijsproject dat betrekking heeft op de tweede wereldoorlog. De totale kosten worden geschat op ƒ34.000,-. Het initiatief komt van de werkgroep onderwijsproject WO II met als doel de hele Wal- cherse jeugd van 1 2 tot 18 jaar te bereiken door het geven van informatie over de tweede wereldoorlog. Aanleiding tot dit initiatief is dat het dit najaar 40 jaar geleden is dat Zeeland van de Duitsers is bevrijd. Het gaat hierbij niet alleen om gebeurte nissen van toen, maar vooral om het trekken van lijnen van toen naar nu. Gs staan positief tegenover de doelstelling van de werkgroep. De tweede wereldoorlog - waarvan op heel wat plaatsen in onze pro vincie de littekens nog zichtbaar zijn - blijft in de gedachten van velen een rol spelen. Toen de wa pens zwegen was daarmee niet voorgoed een einde gekomen aan allerlei vormen van onderdruk king en het vertrappen van men senrechten. Het is van groot be lang dat ook jongeren dat besef fen nu allerlei symptomen van een herlevend fascisme zich openbaren, aldus gs. Een ander punt is in hoeverre de provincie een taak heeft een pro ject als dit mogelijk te maken. Volgens gs kan men hier moeilijk spreken van een uitsluitend ge meentelijke of rijkstaak. De pro vincie zou, volgens gs, vanuit haar steunfunctie op verschillend gebied de activiteiten mogelijk kunnen maken. Ook vinden gs dat de bijdrage beschouwd moet worden als het provinciale aan deel in de kosten voor alle regio's voor zover die gaan meedoen (dus niet alleen Walcheren). In de praktijk betekent dit dat de provinciale bijdrage dan is bestemd voor enkele basisvoor zieningen en een deel van de variabele kosten. De staten be handelen dit voorstel in de ver gadering van 1 2 oktober a.s. Maandag 24 september, 16.00 uur vergadert in het provincie huis, Sint Pieterstraat 42 in Mid delburg de statencommissie voor economische zaken. Besproken worden de agenda's van de raden van bestuur van de havenschappen Vlissingen en Terneuzen. en de jaarverslagen van de NV Haven van Vlissingen en De Schelde. De Provinciale Onderwijsraad (POR) vergadert woensdag 26 september, 14.00 uur in het sta- tencomplex, Abdij 1 1 in Middel burg. Aan de orde komen o.a. het rap port "Etnische jongeren in het Zeeuwse onderwijs", de her structurering van het basisonder wijs 1 984 en de verlaging van het budget van de POR voor 1 985 Beide vergaderingen zijn open baar. De commissie economische zaken heeft bovendien spreek recht voor het publiek. Van donderdag 20 september t/ m zondag 30 september is in de Sint Nicolaaskerk in Brouwersha ven de tentoonstelling te zien die gewijd is aan de bevrijding van Zeeland in 1 944/ 1 945 en in het bijzonder van Schouwen-Duive land. Eigenlijk gaat het om drie ten toonstellingen: een nationaal ge deelte, een Zeeuws gedeelte en een Schouwen-Duivelands ge deelte. Het Zeeuwse gedeelte toont tien tallen foto's en originele docu menten uit de oorlogs- en bevrij dingsdagen; ook van Schouwen- Duiveland worden zo n veertig foto's (en documenten) tentoon gesteld, bijvoorbeeld over de in undaties en de evacuatie. Voor de organisatie in Brouwers haven is samengewerkt tussen de provincie, de gemeente Brou wershaven, de kerkvoogdij van de NH-gemeente Brouwershaven en de Stichting culturele commissie Brouwershaven De Roode Lelie. De openingstijden zijn: van maandag tot en met zaterdag van 09.30 tot 12.30 en van 13.30 tot 16.00 uur. Op zondag 23 september is de tentoon stelling gesloten, maar op zon dag 30 september is zij geopend van 13.30 uur tot 16.00 uur. De entree is gratis. IEUWS Beheer Zeeuwse waterkwaliteit De "Voortgangsrapportage wa terkwaliteitsbeheer 1983/ 1984" is onder andere geba seerd op de vorderingen die de waterschappen melden met de totstandkoming van o.a. zuive ringsinstallaties. Gs herinneren aan de wens van de samenwerkende Kamers van Koophandel in Zeeland om te ko men tot soepeler lozingseisen voor de Westerschelde. (Met an dere woorden: op de Wester schelde zou nog wel wat vervuild water kunnen worden geloosd.) Gs melden de staten nu dat zij voorlopig tot de conclusie zijn ge komen dat een verregaande ver soepeling van deze lozingseisen afgewezen moet worden. Op één punt zouden zij kunnen worden losgelaten, namelijk waar het gaat om de zg. nitrificatie-eis. Een zuiveringsinstallatie die niet aan deze eis voldoet "verwerkt" niet het ammonium dat zich in het afvalwater bevindt. De Wester schelde is echter voldoende zuur stofrijk om zelf dit ammonium af te breken. Wat het college betreft kan hier toe worden besloten voor de te bouwen zuiveringsinstallatie voor Walcheren, maar voor de andere nog te bouwen installaties langs de Westerschelde moet dit nog worden bekeken. Overigens wordt er wel op gewe zen dat de provincie officieel geen zeggenschap heeft over de lo zingseisen voor de Westerschel de. (Dat is een zaak van het rijk.) Wel is de provincie indirect bij het vraagstuk betrokken doordat zij toezicht uitoefent op het water kwaliteitsbeheer door de water schappen, b.v. in de vorm van goedkeuring van uit te voeren zuiveringstechnische werken (zui veringsinstallaties etc.). In het algemeen wordt het af gelopen jaar volgens gs geken merkt door een toenemende zorg over de verontreiniging van de waterbodems. Het gaat dan vooral om de opeenhoping van anorganische microveront reiniging (b.v. zware meta len als kwik en koper en orga nische microverontreinigingen, bestrijdingsmiddelen, indus- triechemicaliën etc.). Er bestaat nog geen goed over zicht van de kwaliteit van de bodems van de Nederlandse wateren. Daar wordt wel aan gewerkt in opdracht van het rijk. Eenzelfde onderzoek zal de ko mende jaren worden aangepakt door de Zeeuwse waterschap pen. Ook zal dan worden nage gaan welke stoffen van nature mogelijk al aanwezig zijn. Hoewel nog niet precies bekend is hoe het rijksbeleid eruit zal gaan zien achten gs het waar schijnlijk dat er een verscher ping van het saneringsbeleid in de pen is, gericht op het ver minderen van de zg. microver ontreinigingen. Vanaf 1 januari van dit jaar heb ben de beheerders van de wa terkwaliteit (de waterschappen) een ruimere bevoegdheid gekre gen. Bepaalde categorieën van be drijven die op de riolering lozen (de zg. indirecte lozing) moeten hiervoor een speciale vergunning hebben. Aanvankelijk zal het al leen gaan om bedrijven die stof fen in het water brengen die op de zwarte lijst staan, maar in de toe komst zal hieraan uitbreiding worden gegeven. Gs zeggen deze ontwikkeling toe te juichen. De Technologische dienst van de Zeeuwse water schappen is bezig met een plan ning voor de behandeling van de vergunningen van de bedrijven die onder de nieuwe maatregel- vallen. De pijpleiding van rioolzuive ringsinstallatie Zierikzee naar de plaats voor de nieuwe installatie (bij gemaal Prommelsluis) is be gin dit jaar gereed gekomen. Ingevolge een uitspraak van de Kroon zal de aanpassing van de zuiveringsinstallatie in Wester- schouwen en de nieuwbouw in Zierikzee echter worden uitge steld. Op Tholen en Sint Philipsland heeft het waterschap een begin gemaakt met de voorbereiding van de sanering van Anna Jaco- bapolder. Sint Philipsland en Oud-Vossemeer. De tweede fase van de zuiveringsinstallatie in Sint Maartensdijk is in april in bedrijf gesteld. In volle gang is de bouw van de installatie in Waarde. In het najaar zou het karwei gereed kunnen zijn. In mei is begonnen met de aanleg van het persleidingenstel sel. Het programma van eisen voor de installatie in de Camper- landpolder (westelijk Noord-Be veland) is in werkgroepverband besproken. De algemene vergadering van het waterschap Walcheren is akkoord gegaan met de voorbereiding van de centrale zuiveringsinstallatie, die een capaciteit krijgt van 140.000 inwoner-equivalenten. Verwacht wordt dat de kernen Vogelwaarde en Hengstdijk eind dit jaar kunnen worden aangeslo ten op de installatie in Vogel waarde, die al vanaf eind vorig jaar in bedrijf is. Er zal nader overleg moeten plaatsvinden tussen het water schap, rijkswaterstaat en de provincie over de rioolzuive ringsinstallatie in Terneuzen. Een studie van de Grontmij - waar met name door de Kring van werkgevers in de Kanaalzo ne om was gevraagd - kon niet worden afgerond. Reden: de werkgevers konden niet vol doende gegevens verstrekken. De Grontmij had als opdracht de afvalwaterzuivering te bekij ken, zowel uit macro-econo misch als milieuhygiënisch oogpunt. De gemeente Oostburg heeft de wijziging van de bestemmings plannen ten behoeve van de in stallaties Breskens en IJzendijke in voorbereiding genomen. Voor IJzendijke heeft het water schap al een ontwerp opgesteld; de voorbereidingen voor het be stek kunnen beginnen; De commissaris der koningin, in zijn functie van voorzitter, van het college van gedeputeerde staten, houdt maandag 24 september, 10.10 uur een AROB-zitting. Be handeld wordt het beroepschrift van een inwoner van de gemeente Borsele tegen een beschikking van de commissaris over spoeds halve bijstand. Dinsdag 25 september behandelt de tweede kamer uit gedeputeer de staten zes beroepzaken op grond van de algemene bij standswet: te beginnen om 10.00, 10.20, 10.40, 11.00, 11.20 en 1 1.40 uur. Het gaat om uitspraken van resp. de gemeenten Reimérswaal, Goes (2x), Borsele, Axel en Vlis singen. Zoals gewoonlijk zijn alle zittingen openbaar en worden zij gehouden in het provinciehuis. Sint Pieter straat 42 in Middelburg. Tenslotte maken gs gewag van een vrij algemene vertraging in de uitvoering van de werken (behal ve op Schouwen-Duiveland) van twee a drie jaar. De afvoer van slib afkomstig van de zuiveringsin stallaties naar de landbouw geeft in het algemeen geen probleem. Alleen Tholen heeft melding ge maakt van moeilijkheden bij de afzet. Overigens zal over de kwa liteit van het zuiveringsslib nog nader worden gerapporteerd, aangezien in dit slib stoffen kun nen voorkomen die mogelijk schadelijk zijn. Het rapport komt aan de orde in de statenvergadering van 9 no vember a.s. Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting, Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg, telefoon 01180-31392 of 31402 VERVOLG VAN PAG. T Dhr. O. van den Hoek(gemeente- werken Walcheren) wees op de waterkerende functie van de Oostdijk. "In tijden van nood moet die tunnel dicht kunnen." Het idee van de tunnel en andere suggesties worden door de werk groep dorpsvernieuwing, die al een knelpuntennota maakte, on derzocht. In het voorjaar van 1985 volgt er een bijeenkomst waar oplossingen aangedragen worden. Na het inleidend praatje van de burgemeester zagen de belang stellenden aan de hand van dia's wat er in de Fliplandse dorpskom te verbeteren valt. In de Juliana-, Emma- en Prins Hendrikstraat bijvoorbeeld dienen de oudere woningen opgeknapt te worden. De schuren in de Julianastraat, een bedrijf in de Stationsstraat en de loodsen aan de haven zouden een andere bestemming moeten krijgen voor een betere woonom geving. In de Voorstraat 'vloekt' een woon-winkelpand en een huis met de omgeving. Die hoofdstraat van St. Philipsland werd uitgebreid belicht met recente kleurenbeel den en zwart-wit opnamen van vroegere tijden met veel bomen. Dhr. Van Schelven had een idee voor zijn Voorstraat: stoepjes weg, trottoirs opschuiven tegen de ge vels en in 't midden een groen strook met bankjes. "Dat is spotten met de historie", vond de burgemeester. "Een bo menrij in 't midden van de Voor straat is een compromis, dan heb ben de mensen niet zoveel last van de bladeren, maar dan kun je toch beter de Voorstraat zo laten. De zogenaamde vijfdeling moet je handhaven met stoepje, rabat en bomen, anders ben je onhistorisch bezig. Dat is wel moeilijk, want vroeger waren er geen auto's", zei de burgemeester, die genoot van de dubbele rij volgroeide bomen in het verleden. Over de bomen op de Oostdijk was dhr. v.d. Wal echter niet zo te spreken. "Het is één van de mooiste dijken, maar de bomen zijn levensgevaarlijk voor spelen de kinderen en kunnen schade aan auto's veroorzaken. Bij storm bel dan Inkoopgroep Onroerend goed, tel. 01641-33 33/01640-4 31 46 Advertentie IM waaien er flinke takken af, zodat de bomen wat afgetopt zouden moeten worden." De burgemeester had ook al over een handtekeningenactie gehoord om de bomen weg te krijgen, maar dat bleek tot zijn opluchting een indianenverhaal te zijn. Overigens wist hij, dat de wortels ook pro blemen geven voor de bestrating en riolering. De heren Noorthoek en A. van Dijke hadden klachten over de Gladiolenstraat. "Daar laat de leefbaarheid te wensen over, want het is een snelweg", zei Noort hoek. "Een kleine, zwarte auto heeft al bijna een kind doodgere den. Het is er levensgevaarlijk. Daarnaast heb je nog van het voorjaar tot diep in de herfst de hinder en het lawaai van zware landbouwmachines, 's Nachts om 1 uur kwamen er nog combines voorbij en alle mensen werden wakker, 't Is hopeloos. Zo'n loon bedrijf zou naar het industrieter rein verplaatst moeten worden", aldus Noorthoek. Van Dijke achtte dat zware ver keer niet zo gemakkelijk uit de dorpskom te weren. De snelheid vond hij het belangrijkste euvel. ,'De Gladiolenstraat is zeer lang, breed en gevaarlijk voor de vele schoolgaande kinderen. Er wordt soms 80 km gereden. Je houdt je hart vast. Er zouden drempels moeten komen om de snelheid te verminderen of wat versmallingen zoals in Anna Jacobapolder", zei Van Dijke. De burgemeester liet weten, dat de vèrkeersdienst van de rijkspo litie bezig is om een aantal knel punten in St. Philipsland te bekij ken en daar kan de Gladiolen straat aan toegevoegd worden. Bij de dorpsvernieuwing kan aan vulling van het spaarzame groen op korte termijn gebeuren. Het opheffen van storende elementen, verbetering van de woonomge ving en met name woningverbe tering vergt meer geduld. Toch wil de wegrkoep dorpsvernieuwing op die woningverbetering de na druk leggen. "Daar moet meer subsidie voor komen, want dat is ook het knelpunt in Anna Jaco bapolder. In onze materialistische tijd ligt de nadruk teveel op de doelmatigheid. Het leven heeft echter meer waarden en dat is bijv. de schoonheid. Plaatselijke ambachtslieden hadden vroeger een groot gevoel voor verhoudin gen en kleuren. Wij moeten het evenwicht zoeken tussen doelma tigheid en schoonheid", zei de burgemeester. Aannemer Kot was bang, dat de inwoners zelf niet zo gauw tot woningverbetering zullen over gaan. Volgens hem werkt subsidie niet alleen vertragend, maar komt 't ook nog bij het belastbaar inko men. Dat misverstand hielp dhr. J. Marinissen van het ministerie van volkshuisvesting uit de weg. "De éénmalige bijdrage voor woning verbetering wordt niet belast. Bovendien is groot onderhoud fiscaal aftrekbaar. Voor de werk gelegenheid is dat gunstig. De lij nen zijn in een kleine gemeente zo kort, dat het aanvragen van sub sidie geen belemmering is. In be trekkelijk korte tijd moet dat rond zijn", aldus Marinissen. De burgemeester concludeerde dat hét in Stn Philipsland mis schien aan de voorlichting ont broken heeft. Hij dacht aan eep voorlichtingsbijeenkomst voor aannemers en banken om de sub sidieregelingen te bespreken. '.Het zou ergjammer zijn, als men mogelijkheden laat liggen." Volgens dhr. v.d. Wal was het al lemaal niet eenvoudig. "Mijn w.c. was 3 cm te klein en daardoor liep ik 10.000 gulden subsidie mis. Ik heb alles zelf moeten betalen." Wethouder A. Kosten viel hem bij. "Je stuit op allerlei dingen die teleurstellingen geven. In een ou de woning kun je niet aan een berg eisen voldoen." Volgens Marinissen gelden voor de subsidie dezelfde eisen als voor de bouwvergunning, namelijk de model bouwverordening, geba seerd op de Woningwet. "Voor 3 cm kan geen 10.000 gulden subsi die verloren gaan", zei de rijks vertegenwoordiger. "Als je maar poen genoég hebt, dan krijg je 't wel", was de reactie van dhr. v.d. Wal, maar de burge meester wees dat van de hand. J. van Dijke bracht nog naar vo ren, dat de Stationsstraat bar slecht is en dhr. Kot wilde verbre ding van het trottoir aan de Zuid- dijk van garage Wolse tot aan de Deldensestraat. Je kunt er nu niet naast je vrouw lopen. De weg zou wel 2 m naar de dijk kunnen op schuiven. Bij de dorpsvernieuwing gaat het om 243 huizen in de oude dorps kern, begrensd door de Zuiddijk, Wilhelminastraat en de ITeense- straat. "Het centrum heeft een opknapbeurt nodig en dat is een zaak van ons allemaal. Met leeg staande woningen, verdwenen winkels, rommelige bedrijfjes moet er wat gebeuren. We dienen de verloren gegane sfeer terug te halen en St. Philipsland nog ge zelliger en leefbaarder te maken. In Anna Jacobapolder hebben we al behoorlijk plezier gehad van de subsidie en ook hier moeten we prioriteiten stellen. In de werk4 groep zitten mensen van buiten St. Philipsland, die de zaken soms wat beter en eerder zien. Ze gaan echter ook op hun tenen staan en maken prikkelende opmerkingen in de knelpunten nota. Het ka rakter van het dorp hoeft echter niet te veranderen. We kunnen als ringstraatdorp in dezelfde schaal en stijl blijven", zei de burge meester. "Och", antwoordde de zoon, "dat is vergrijsd praten van alle vaders..." Zo spreken vaak moderne kinderen in deze tijd. Generaties denken verschillend. Maar oppassen hoort in elk geval bij 't kiezen van een bril en OPTICIEN VAN MIL-HEIJNS zorgt er voor dat de gekozen bril aan gepast is aan uw meest per soonlijke wensen en met ui terste zorg aangegepast is. En... informeer eens naar gla zen die zich aanpassen aan het licht. In vele gevallen ideaal. (fuCctett'Kofi van MIL-HEIJNS BERGEN OP ZOOM Wouwsestraat 8 Advertentie IM Hij ging nog terug naar 13 maart 1487, toen Anna van Bourgondië voorwaarden voor de bedijking van St. Philipsland stelde. In 1644 werd het eiland herbedijkt en de bewoners kwamen van Tholen en uit Brabant. In 1647 is er een dorpsbestuur en twintig jaar later een dorpsring met de N.H. Kerk. In 1850 wordt er gesproken over een brede dorpsweg met goede huizen en bomen, aldus de burge meester, die alvast voor 1987 de viering van het 500-jarig bestaan van St. Philipsland aankondigde. Tot en met morgen kan men bij het gemeentebestuur nog ideëen voor de dorpsvernieuwing indienen. In de eerste ondernemingsraad van de provinciale vereniging het Zeeuwse Kruis zitten geen Groe ne Kruis-mensen van Tholen en St. Philipsland. Bij de verkiezin gen op 12 september was het op komstpercentage 77%. De geko zenen zijn allen kandidaat gesteld door de vakorganisaties: ABVA/KABO: S.A. Burgers (Kraamverzorgster) uit Vlissin gen, M. Janse-Menu (kraamver zorgster) uit Ossenisse, M. de Kort (Adjunct-leidster docente) uit Axel, C. de Maagt-van Geertrui (kraamverzorgster) uit Clinge, F.H. Rombouts (administrateur) uit Goes, M. Schouten-Vleugel (kraamverzorgster) uit Wemel- dinge. Het beterschap: P. Dekker (kraamverzorgster) uit Biggeker- ke, G. Poppe (kraamverzorgster) uit Meliskerke. C.F..O.: F.J. de Rooy (kraamver zorgster) uit Goes. De werkgroep onderwijsproject W.O. II krijgt 17.000 gulden van het provinciaal bestuur voor in formatie van de jeugd over de tweede wereldoorlog. In eerste aanleg gaat het om de gehele Walcherse jeugd van 12 tot 18 jaar. Aanleiding tot het initiatiefis het feit, dat dit najaar Zeeland - met uitzondering van Schouwen- Duiveland - van de Duitsers veer tig jaar geleden werden bevrijd. De werkgroep streeft naar een aanpak die past bij de jeugd in genoemde leeftijden en die bovendien blijk geeft van een ze kere veelzijdigheid. Gedeputeer de staten juichen het initiatief toe. "De Tweede Wereldoorlog (waarvan op heel wat plaatsen in onze provincie de littekens nog zichtbaar zijn) blijft in de gedach ten van velen een rol spelen. Plet is toe te juichen, dat ook de jeugd op de hoogte wordt gebracht van wat die jaren hebben betekend. Bij het onderwijsprojeët gaat het echter niet alleen om veertig jaar gele den. De bedoeling is vooral de lij nen door te trekken naar het he den. Nu zich allerwegen sympto men voordoen van een oplevende onve idraagzaamheid jegens in de minderheid verkerende groepen en mensen, is voortdurend waak zaamheid noodzakelijk. Een on derwijsproject als dit maakt het mogelijk achtergronden, oorza ken en beweegredenen van tot fascisme voerende intolerantie duidelijk te maken", aldus G.s. van Zeeland. Het project omvat theatervoorstellingen, filmverto ningen. diaseries, fototentoonstel ling, naslagwerken met zaalhuur, busvervoer enz. Provinciale staten nemen 12 oktober een beslissing over dit voorstel. overdenking Opdat men op de aarde Uw weg kenne, onder alle heidenen Uw heil! Psalm 67:3. Het volk Israël is in de wereldge schiedenis steeds op een bijzon dere manier het volk van God ge weest. Globaal gezien was het heil gebonden aan het volk, dat uit Abraham was gesproten. De grenzen werden wel eens een en kele keer overschreden, maar dit was geen regel, doch uitzonde ring. En dat dit niet uitsluitend Joods partikularisme was, wordt ons duidelijk uit heel de Heilige Schrift. Jezus Zelf herinnert voortdurend aan de unieke plaats, die het Joodse volk innam met betrek king tot de komst van het Ko ninkrijk van God. In Zijn gesprek met de Samaritaanse vrouw in Johannes 4, zegt Hij in vers 22: Gij aanbidt, wat gij niet weet; wij aanbidden, wat wij weten; want de zaligheid is uit de Joden! En in de geschiedenis van de Ka- nanese vrouw in Mattheüs 15 wordt door Jezus gezegd: Ik ben niet gezonden, dan tot de verloren schapen van het huis van Israël! Ook in de brieven van Paulus zien we telkens het uitzonderlijk ka rakter van het volk Israël in het raam van de heilsgeschiedenis ge tekend. Israël heeft wel telkens zijn God losgelaten; het heeft zelfs zijn Messias verworpen, maar God Heeft Zijn volk niet verstoten en zal dat ook nimmer doen. Het is ook opmerkelijk dat Paulus overal, waar hij komt om zijn apostolische opdracht te vervul len, begint in de synagoge van de Joden. Het volk van Israël is en blijft het uitgangspunt van het heilshande- len van God. Ook na het afbreken van de middelmuur, die scheiding maakte tussen de volken. Dit mogen we niet uit het oog verliezen. Doen we dat toch dan zijn we daarmee bezig het volle evangelie op losse schroeven te zetten. Wat Paulus schrijft in Romeinen 11 mogen we nooit beschouwen als een persoonlijke visie van de apostel op de toekomst van zijn eigen volksgenoten, zoals dat soms wel gebeurt. We dienen Ro meinen 11 te blijven zien als pre diking door de Heilige Geest. Ik weet dat er in dit hoofdstuk (Romeinen 11) moeilijkheden zit ten, die niet zomaar in een han domdraai zijn op te lossen. Maar dat wil niet zeggen, dat we ons daar dan maar van af moeten maken door heel gewichtig te verklaren dat Paulus hier het geestelijk Israël bedoelt! (Calvijn schrijft ergens dat men sen, die er hun werk van maken de Heilige Schrift te vergeestelijken, de indruk willen wekken dat ze nog geestelijker zijn, dan de au teur van de Schrift, nl. de Heilige Geest Zelf!) Laat het ons genoeg zijn te weten dat het volk Israël een geheimzin nige bijzonderheid met zich mee draagt door de geschiedenis van de mensheid heen, die nooit hele maal verklaard kan worden. Deze bijzonderheid zal de geesten blij ven boeien; en de profetische geest, die uit de geschriften van Oud-Israël spreekt, zal het leven van de gemeente van het Nieuwe Testament blijven inspireren tot het vervullen van haar missionai re opdracht onder de wereld-vol ken. Omdat deze geest niemand minder is dan de Heilige Geest, die over de apostelen in Jeruzalem kwam en die van daaruit het apostolaat van de Nieuw-Testa- mentische gemeente over de grenzen van het Jodendom heeft heengestuwd in een machtige vloedgolf in de richting van de einden der aarde. Het is dezelfde Geest, die onder het Oude V-erbond de vromen in Israël heeft geïnspireerd tot het openen van wijdse vergezichten. We kunnen beweren dat men in Israël het heil voor de wereld-vol ken anders heeft gezien dan na de uitstorting van de Heilige Geest. Maar we kunnen niet volhouden dat onder het Oude Verbond de vensters op de wereld buiten Is raël hermetisch gesloten waren; en dat men in Israël geheel on kundig was van de bedoelingen van God. Reeds tot Abraham was gezegd dat in hem alle geslachten der aarde gezegend zouden worden. En ook bij de profeten horen we voortdurend spreken over het heil voor de volken of heidenen. En in de psalmen zien we ook de wer king van deze Geest, die door Zijn stuwkracht de aandacht van de vrome dichters vestigt op de weïeld-volken. In psalm 67 hebben we voor ons een gebed van een vrome Israë liet. Hij bidt tot zijn God om ze gen en welvaart voor de gewassen van het veld. Maar hij doet dat niet louter mét het oog op een goede oogst. Het zijn niet enkel tijdelijke weldaden of zegeningen. die hij begeert. Hij bidt om zegen, met een bepaald doel! Als we onze tekst goed lezen, dan springt het duidelijk in het oog dat het doel van zijn bidden veel die per ligt. Het gaat hem in de eerste plaats om de verheerlijking van de naam van de God van Israël. En dan niet alleen dat Gods naam groot gemaakt zal worden in Is raël; maar vooral, opdat de God van Israël geprezen zal worden onder de volken der aarde! "Opdat men op de aarde Uw weg kenne; onder de heidenen Uw heil!" Israël weet zich bij monde van de dichter de knecht des Heren te zijn; de spiegel, waarin God wordt gezien; het middel, waardoor God wordt gekend. Als Israël in nood komt, dan betekent dit voor het vrome volk dat de volken rondom, die hier getuige van zijn, zullen gaan vragen: Waar is nu hun God? Is Hij niet de machtige, ge nadige, en heilbrengende God voor Zijn volk? Welnu, als Israël dan in de knel komt, dan zullen de volken klein over God gaan denken en Zijn grote naam naar beneden gaan halen. Dan zal Gods naam ont heiligd worden onder de volken en ze zullen Hem niet als hun God begeren. Maar ook het tegen overgestelde is waar. Als Israël voorspoed zal hebben; als de vel den weelderig vruchten zullen dragen en de weiden zullen be dekt zijn met kudden. Als Israël juichend zijn feesten zal mogen vieren en groot en heerlijk zal zijn; dan zal dit zijn tot eer van God. En de volken zullen vragen: Wie is een God, gelijk de Here, de God van Israël? De volken zullen tot jaloersheid worden gewekt; de natiën zullen tot de Here van de ganse aarde komen en zich voor Hem neerbuigen; de heidenen zullen de God van Israël aanbid den. Dat is het Oud-Testamentische perspektief dat de deuren open stoot naar buiten. De vensters naar de wereld-kerk zijn hier al opengegaan en üe einden der aarde komen in zicht. Israël wordt wel eens beschuldigd van partikularisme, maar als we eerlijk zijn tegenover onszelf en elkaar, dan moeten we toegeven dat de vensters, die zicht geven op de wereld-kerk, wel eens minder beslagen zijn geweest, dan in deze tijd het geval is! Daarom zullen wij er goed aan doen dagelijks te bidden of God ons wil bewaren voor overspan nen eenzijdigheden, zowel naar links als naar rechts. Opdat we. ondanks het gewoel van de tijden, met frisse Schriftuurlijke moed mogen verder gaan tot de vervul ling van de opdracht, die de Here Jezus ons heeft gegeven: Gaat dan heen, onderwijst al de volken, le rende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb! Daarbij voortdurend onze kracht puttend uit de belofte: En ziet. Ik ben met ulieden, al de dagen, tot de voleinding van dfe wereld. Amen! M. A. Jansens Tholen.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 1984 | | pagina 7