Kamperen bij de boer is beperkt Plankzeilers dagjesmensen De brandweer te St. Maartensdijk in de loop der eeuwen PLAATSELIJK NIEUWS U hebt nu de meest gelezen krant van Tholen en Sint-Philipsland in handen PLAATSELIJK NIEUWS ^„PLAATSELIJK NIEUWS Nog 132 huizen op aardgasnet 8 EENDRACHTBODE Donderdag 9 augustus 1984 SCHERPENISSE POORTVLIET SINT- PHILIPSLAND SLAGERIJ BOSMAN 01677-2573 Groene Kruis kreeg 2500 gulden van voetbalpubliek Per auto Kwart beginner De 20ste eeuw De brandweer voor de Tweede Wereldoorlog De eerste motorspuit De autospuit SINT PHIIIPSLAND SINT MAARTENSDIJK OlDER NIEUW VOSSEMEER THOIEN STAVENISSE SCHE iSE SCHERPENISSE SINT PHIIIPSLAND OUD VO OUD VOSSEMEER SINT PHIIIPSLAND OUD VOSSEMEER NIEUW VOSSEM hnn I Vhhl Wi% I VI te W VV SINT PHIIIPSLAND OUD VOSSEMEER POORTVLIET SINT ANNALAND SINT MAARTENSDIJK ANNA JACOBA POLDER NIEUW VOSSEMEER THOLEN STAVENISSE SCHERPENISSF Zeldzame ijsvogels Concierge-tuinman D. F. Bent- schap Knook van het bejaarden tehuis Sint Maartenshof had de dag van zijn leven toen hij als na- tuur- en vogelliefhebber twee zeldzame ijsvogels aantrof bij de patio. Helaas hadden de dieren zich tegen de ramen doodgevlo- gen. Dhr. Bentschap Knook kreeg van de politie vergunning het paartje te laten opzetten, zodat de bewoners van Sint Maartenshof ze ter zijner tijd kunnen zien. De ijsvogel is een van de mooiste vogels in de Benelux die in de vrije natuur rondvliegt. Deze zeldzame vogel is dan ook zeer beschermd. De ijsvogel houdt zich voorname lijk op aan rivieroevers en beekjes, bij strenge vorst ook wel aan de kust. Hij nestelt in een holte in de oever en voedt zich met voorntjes, stekelbaarsjes, waterkevers, en li- bellelarven. De ijsvogel kan in heel Nederland, met uitzondering van Friesland, Groningen en Drente worden waargenomen, doch broedt alleen in Z.O. Bra bant, Limburg en het oosten van Overijssel/Gelderland. De over levingskansen voor de jongen zijn niet erg groot. "De Bidon- Zondagmorgen gingen er 14 leden van "de Bidon" op weg voor een rit, die via Steenbergen, Moer straten naar St. Maartensdijk ging. Het weer was heerlijk om te Fietsen. Om 11 uur waren zij terug in hun clublokaal waar de brood jes en koffie klaar stonden. De af stand bedroeg 60 km. Maandag avond gingen er 8 leden op weg voor een rit over het eiland. Hier bij maakte Ko v.d. Hoek een re cord door zijn 10e lekke band dit seizoen. De afstand bedroeg 50 km. Aan kop gaan nog steeds de 3 koplopers, maar daar zal op 19 aug. wel verandering in komen wanneer de precisietijdrit wordt verreden. .J Tandje bij maakt veel kilometers Tochtleider Witte Andriesse no teerde 160 km na de ritten van afgelopen weekend. Zondag reed de groep naar Nispen, Essen, Huybergen en Woensdrecht maandagavond toerde het rood/witte gezelschap naar Nieuw-Vossemeer, Steenbergen en Moerstraten. Lijstaanvoerder Arjaan den Braber moest iets van zijn voorsprong prijsgeven. We gens vakantie kon de Fliplander de maandagrit niet meemaken en zodoende ging er 67 km. verloren. Naaste concurrent Giel v.d. Est heeft nog 133 km. achterstand op de leider, Witte Andriesse staat op 191 km. van de eerste plaats. Zondagmorgen vanaf 8.00 uur een halve dagtocht over 127 km. via Dintelooord, Stampersgat, Standdaarbuiten (koffiestop), Roosendaal en Bergen op Zoom. De afstand wordt in het klasse ment verwerkt. Tijdens de maan dagrit van 13 augustus maakt Hans van Akkeren videoopna mes. Op zaterdag 25 augustus de Mergellandrit door Zuid-Lim burg. Zaterdag had "Tandje Bij" succes in de koppeltijdrit van "De Hoop" in Sint-Annaland. Men kwam'met twee bekers naar het clubhuis: eerste in het ploegen- klassement en de wisselbeker. Bouw bejaardenwoningen Aan de Molenweg zullen in op dracht van de stichting Beter Wo nen zeven bejaardenwoningen worden gebouwd. Over de grond- verkoop zal de gemeenteraad nog een beslissing nemen. Dhr. J.C. Bijnagte wil aan de Mo lenweg een garage gaan bouwen omdat hij door de verwezenlijking van een aantal bejaardenwonin gen aan het toekomstige verleng de van de Beatrixlaan zijn huidige garage kwijt raakt. Het nieuwe perceel heeft echter de bestem ming verkeersdoeleinden en daarom moet de gemeenteraad maandag eerst besluiten het bes temmingsplan te wijzigen. Plano logisch en verkeerstechnisch le vert het ook geen problemen op volgens b. en w. Scarpenesse in de Komme Jeugdvereniging Scarpenesse be gint morgenavond in de Komme met discomuziek. Het bestuur zit na de zomerstop boordevol acti viteiten, die men de moeite waard vindt. Sloop woningen en schuur In verband met de uitvoering van bestemmingsplan "Kom" zal de woning Lenteplein 1 met schuur worden gesloopt, evenals de hui zen Molenweg 24 en 26. Aan de Weststraat staat een grote land- bouwschuur die moet verdwijnen om woningen terug te kunnen bouwen. Een klein schuurgedeelte is eigendom van dhr. I. Scherpe- nisse, Hazenstraat 12, St. Maar tensdijk, die dit benut als opslag ruimte. Met de eigenaar van het andere grotere gedeelte van de schuur zijn de onderhandelingen nog gaande, maar met dhr. Scherjienisse is inmiddels over eenstemming bereikt over de aankoop van dit opstal door de gemeente. T.C. Zeelands Welvaren Na 4 weken vakantie start de toerclub weer met het 2e deel van het seizoen op dinsdag 14 augus tus. Er wordt gefietst tot het laat ste weekend van september, waar in de laatste rit de beslissing valt voor het clubkampioenschap met een precisietijdrit. Het klassement ziet er als volgt uit: 1. Dik v. Splunter 1711 km; 2. Rien Vroe- gop 1671 km; 3. Martin d. Haan 1654 km; 4. Karei v. Langeveld 1620 km; 5. Jos v. Splunter 1553 km; 6. Kees Jansens 1538 km; 7. Adrie v.d. Werf 1467 km; 8. Piet Goedegebure 1338 km; 9. Piet Jansens 1261 km; 10. MartGerdes 1226 km; 11. Kees de Graaf 1151 km; 12. Jan Opree 1091 km; 13. Jos Poot 997 km; 14. Lene v.d. Werf 962 km; 15. Rien Schipper 952 km; 16. Han Weiier 742 km; 17. Daan Opree 734 km; 18. Wim de Graaf 353 km; 19. Dirk Uil 281 km. 20. Gert Ernest 60 km. Evangelisatiewerk op camping Het evangelisatiewerk op cam ping "De Pluimpot" is weer achter de rug. Begonnen op zaterdag 21 juli was er telkenmale een goede toeloop bij de verschillende on derdelen. De commissie "Cam ping Evangelisatie/rekreatie ei land Tholen/Sint-Philipsland te kende voor organisatie en bege leiding bij kinderclubwerk, the ma-avonden en campingdiensten. Vrijdag 3 augustus werd afscheid genomen van het evangelisatie team met een lampionoptocht en kampvuur. Alle betrokkenen wa ren tevreden over deze twee we ken. Accu gestolen In de omgeving van de Bonen- putteweg is tussen donderdag en vrijdag een Coltex accu van D. meegenomen Rolleravond en wielercross Het wielercomité heeft twee evenementen voor de winter: een rolleravond zaterdag 24 novem ber in café Tolrust en zaterdag 8 december de tweede wielercross. Tijdens de nabespreking over de \Vielerronde kwam de zesde uit gave ter sprake op zaterdag 20 juli 1985. Aankoop grond Voor de aanleg van de drukriole- ring Strijenham wordt achter de percelen gelegen aan Onder de Zeedijk een sloot gedempt. Deze sloot zal na de demping geen en kele functie meer vervullen. De sloot is eigendom van het water schap Tholen en het waterschap is bereid de sloot te verkopen. De gemeente heeft geen bezwaar tegen aankoop van de grond, te meer omdat van gemeentewege in het slootgedeelte kolken en af voeren moeten worden aange bracht om wateroverlast te voor komen. Sloop woningen Binnenkort zullen in verband met de uitvoering van bestemmings plan "Kom" de woningen Roze marijnstraat 16 en 18 worden ge sloopt. Bedrijfsruimten landbouw C.P. Bijl en Zn. b.v. wil aan "de Lageweg een bedrijfsruimte bou wen. Met het oog op een betere bedrijfsvoering zal door de nieuwbouw een deel van de oude aardappelopslag- en sorteerloods worden vervangen en uitgebreid. Een klein deel komt op een per ceel grond waarop volgens het bestemmingsplan Kom geen ge bouwen zijn toegestaan. B. en w. zijn echter bereid het bestem mingsplan te wijzigen. Dat geldt ook voor dhr. C. An driesse, die bij zijn huis aan de Kalfdamseweg een landbouw- loods wil bouwen. Dit ter vervan ging van een aantal oude en on doelmatige bedrijfsruimten, voor de opslag van agrarische produk- ten en stalling van werktuigen is grote behoefte aan de nieuwe loods. Nu deze op minder dan 10 m uit de nieuwe perceelsgrens is gepland, moet bestemmingsplan Buitengebied veranderd worden. S. van de Velde beste snelschaker Uit de einduitslag van DSVF over t seizoen 1983/1984 blijkt S. vd Velde beste snelschaker van de senioren te zijn. K. Verkerke legde bij de junioren beslag op de eerste plaats van dit onderdeel. De einduitslag clubcompetitie se- nio4en is: 1. J. Walpot, 2. S. vd Velde en 3. H. Nijpels. Bij de be kerronde moet de finale nog ges peeld worden tussen J. Walpot en R. v. Nijnatten. Clubcompetitie junioren: 1. Jeroen Breeman, 2. K. Verkerke, 3. Menno Fonteijne. Bij de bekerronde werd Jac. de Reus eerste. Bij de adspiranten eindig de Hanny Breeman op de eerste plaats, 2e Miranda Timmers en 3e Cindy Reijngoudt. De senioren J. Walpot, S. vd Velde, R. v. Nijnat ten en K. Nijpels eindigden voor wat betreft de Noord-Brabantse competitie op de tweede plaats achter HSV uit Halsteren. Tweede avondfietsvierdaagse De avondfietsvierdaagse wordt voor het tweede jaar georgani seerd. Volgende week op 14, 15, 16 en 17 augustus gaat men van start om zeven uur bij de Drui ventros. De afstand per avond bedraagt 10 of 25 kilometer. In schrijving vanaf zes uur 's avonds in de Druiventros of in Ons Dorpshuis in Anna Jacobapolder. Kleuterleidster vast benoemd Mej. J.J. de Ruiter kan wat b en w betreft met ingang van het schooljaar 1984/85 een vaste be noeming krijgen aan de openbare kleuterschool de Luyster. Het leerlingenaantal maakt het moge lijk de tijdelijke benoeming van 16 juni 1982 om te zetten in een vast dienstverband als tweede kleuter leidster. de aanbieding: SCHOUDERKARBONADE 500 gram4.8U SNIJW0RST 1 50 gram1 .OU EISALADE 1 50 gram1 ,oU Woensdag: RUNDGEHAKT 500 gram5.25 Advertentie I.M Hekwerk rond de Tramput De omheining van de Tramput is zo slecht, dat b en w uitstel van de vervanging tot de oorspronkelijke planning in 1985 niet verantwoord vinden. De kosten zijn 3400 gul den, wat ten laste komt van het fonds Dorpsuitleg, waarin dan nog 5600 gulden beschikbaar is. Het werk wordt door gemeente werken zelf uitgevoerd. Hertaxatie onroerend goedbelasting In de tweede helft van augustus wordt begonnen met de hertaxatie van huizen en andere gebouwen voor de onroerend goedbelasting. Het gemeentebestuur dient per 1 januari 1985 nieuwe taxatiewaar den te hebben. Een taxateur met een door b en w gewaarmerkt le gitimatiebewijs met foto zal bin nenkort op pad gaan. Het Groene Kruis Tholen en St. Philipsland is zaterdag 2500 gul den rijker geworden dankzij een voetbaltournooi van de drie cam pinghouders en S.C. Stavenisse. Voorzitter M.C. Noorthoek nam de gift dankbaar in ontvangst. Het geld kwam bij elkaar door een lo terij, toegangskaartjes en steun van camping Quaak, camping Irenehoeve, camping Stavenisse en de voetbalvereniging S.C. Sta venisse. Op het sportveld aan de Pilootweg speelde eerst de jeugd, waarbij de sportclub won met 2-1. Ook bij de senioren trok S.C.S. aan het langste eind met 6-2. 't Was een geslaagd evenement met prima weer. Gedeputeerde staten van Zeeland hebben de bepalingen over het kamperen bij de boer in de verordening kampeerplaatsen en kampeer middelen van de gemeente Domburg ter vernietiging voorgedragen bij de Kroon. Op 8 mei besloot de gemeenteraad van Domburg tot uit breiding van het aantal caravans of tenten dat op een mini-camping is toegestaan tot 18. De provincie hanteert als richtlijn drie caravans of tenten met een uitbreiding tot vijf; voor die uitbreiding is goedkeuring nodig. In piek perioden wordt uitbreiding met nog eens vijf plaatsen toegestaan; het gaat dan om Pinksteren en de maanden juli en augustus. Mini-campings mogen worden geëxploiteerd van 1 april tot 1 ok tober in agrarisch gebied. Uitge zonderd zijn o.a. natuurgebieden en de open ruimten tussen re creatieconcentraties. De norm die gs hanteren is afge leid van de Kampeerwet, die overigens nog maar gedeeltelijk in werking is getreden. In het ont- werp-beleidsplan recreatie en toerisme handhaven gs dit uit gangspunt. Willen gemeentebes turen meer dan vijf permanente staanplaatsen per mini-camping toestaan, dan worden de regels voor de "Gewone" kampeerter reinen van kracht met bepalingen voor centrale voorzieningen, groenaanplant, ontsluiting enz. Het gemeentebestuur heeft op het ontwerp-plan niet gereageerd. Gs wijzen de minister van binnen landse zaken erop dat het Dom- burgse besluit in strijd is met alle provinciale en landelijke richtlij nen. Zij verzoeke de bewindsman daarom vernietiging van de Domburgse wijziging te bevorde ren. Tegelijkertijd vragen zij of de minister wil nagaan of schorsing van de inwerkingtreding van de wijziging mogelijk is. Nog eens 132 huizen in de onren dabele gebieden buiten de be bouwde kommen op Tholen wor den aangesloten op het aardgas- net. B. en w. gaan ervanuit, dat een maximaal aansluitingsper centage wordt gehaald van 75%. De PZEM sluit pas aan als 70% meedoet. De bewoners moeten gemiddeld 3255 gulden betalen, maar de gemeente geeft daarin 1400 gulden subsidie, zodat er 1855 voor de betrokkenen over blijft. Bij de vorige fase werd de gemeentelijke bijdrage al ver hoogd van 600 naar 1000 en ge zien de veel hogere kosten stellen b en w nu 1400 gulden voor. Gelet op het kostenvoordeel voor de betrokkenen en de niet geringe verhoging van het wooncomfort, verwachten b en w dat het vereiste sluitingspercentage gehaald wordt. 'Van het eerder beschik baar gestelde krediet is nog 30.800 gulden beschikbaar, zodat b en w er 107.800 gulden bij willen doen. Gs hebben vervolgens het besluit van burgemeester en wethouders van Domburg om de heer J. Bui telaar in Oostkapelle een bijzon dere kampeer-exploitatievergun- riing te verlenen voor schorsing en vernietiging bij de kroon voorge dragen. De vergunning is name lijk gebaseerd op de beslissing van de gemeenteraad maximaal 18 staanplaatsen per mini-camping toe te staan. Gs wijzen het gemeentebestuur van Domburg erop, dat de wijzi ging van de verordening nog geen rechtskracht heeft, omdat zij nog niet is afgekondigd. Afkondiging maakt de wijziging - volgens de gemeentewet - rechtsgeldig. Domburg kan nu eerst tot afkon diging overgaan als afwijzend op het verzoek tot schorsing en ver nietiging van gs wordt beslist, dan wel wanneer de kroon binnen twee maanden nalaat op dat ver zoek een beslissing te nemen. In het hoogseizoen krijgt het Veerse Meer per dag een kleine driedui zend surfers te verwerken; in het voor- en naseizoen gaat het om aan tallen van rond de 500 per dag. Dit blijkt uit een enquête die de provinciale planologische dienst (PPD) heeft gehouden naar het plankzeilen op het Veerse Meer. De teldagen waren 31 juli (een zonnige zondag) en 25 september 1983 en 27 mei 1984. De belangrijkste plaatsen waar gesurfd wordt zijn de Schotsman, Schelphoek, Veerse-Gatdam en Oranjeplaat. De grootste concen traties surfers werden geteld bij de Schotsman en de Veerse-Gatdam. Van de plankzeilers is 64 procent in te delen in de categorie dagjes mensen; 36 procent is verblijfsre- creant. De lokaties Oranjeplaat, de Piet en Felixweg zijn het meest in trek bij de dagrecreanten: van de daar getelde surfers was resp. 77, 80 en 78 procent dagrecreant. In Kortgene is 94 procent van de surfers verblijfsrecreant. Walche ren en de beide Bevelanden zijn de woon- en verblijfsgebieden van de meeste plankzeilers; 21 procent van de surfers komt van verder weg. De meeste plankzeilers komen per auto naar het Veerse Meer: 98 procent, onder te verdelen in 62 procent alleen met auto, 29 pro cent met auto en caravan, 3 pro cent met auto en tent en 2 procent met een busje. Gemiddeld komt men met 4,5 personen; per groep heeft men 1,0 zeilplanken. Hieruit kan worden afgeleid dat de ge middelde bezetting per plank 2,5 personen is. In het algemeen zijn de planken eigendom van de be zoekers; maar een beperkt aantal, vooral beginners, huurt een plank. Een kwart Van alle ondervraagden was beginner. Bij de verblijfsre- creanten surfde 23 procent al lan ger dan vijf jaar. Die gevorderden houden zich vooral op bij de Schotsman en Kortgene; de be- ginners zijn voornamelijk te vin den bij de Schelphoek en Felix weg. De dagrecreanten maken gemiddeld drie keer in de twee weken gebruik van hun zeilplank. Als redenen om het Veerse Meer als surfgebied uit te kiezen werden hoofdzakelijk genoemd de korte afstand van huis of vakantiever blijf en de aantrekkelijkheid van het gebied. Voor 11 procent van de ondervraagden was de afwe zigheid van eb en vloed van doorslaggevende betekenis, ter wijl 20 procent het belangrijk vindt met de auto dicht bij de oe ver te kunnen komen. Vol trots vermeldt het gemeente verslag van 1905 dat door uit breiding van het aantal meters brandslang tot 550 m, nu ook het verst van het water gelegen pand geblust kan worden. Ook in deze eeuw is er herhaaldelijk brand. Bij een aantal werd aan moedwil ge dacht, zoals in 1913 toen de hof stede van De Wilde in de as werd gelegd en in 1 91 5. Bij de laatste brand werd de zoon van de eige naar aangehouderv, die in onmin met zijn vader leefde. Op zater dagavond 10 januari 1920 woedde een hevige brand in de schuur van I. de Wilde aan de Oostvest bij de electrische centra le. In verband met de hevige wind viel er aan blussen nauwelijks te denken. Een pracht collectie stamboekpaarden en -koeien kwam in de vlammen om. Het vee uit de naastliggende schuur kon worden gered. Uit het gemeentearchief blijkt dat de brandspuit goed had gewerkt, doch dat het dienstplichtige per soneel onwillig was. Vermoedelijk wilde men voor dit werk een ver goeding ontvangen. De burge meester moest als hoofd van de brandweer zelfs 70 man in loon dienst nemen om de brand te bestrijden. Er gingen hierna stemmen op om een stoom- of motorspuit aan te schaffen. Er werden verschillende offertes gevraagd, doch zowel de beide wethouders als de raad stemden in verband met de kos ten 5000,— tweemaal tegen. Enkele maanden later is er weer brand. Ook nu weigerde het per soneel. Naar aanleiding hiervan verzoekt de Groninger Brand waarborgmaatschappij de politie te versterken en dienstweigeraars te vervolgen. In 1923 werd de drinkwaterlei ding op het eiland Tholen in ge bruik genomen. In de bebouwde kommen plaatste men brandkra- nen- zodat er via de waterleiding geblust kon worden. Het beno digde materiaal, onder meer een standpijp, werd in 1 924 aange schaft. Vier jaar later deed het college van burgemeester en wethouders een poging de brandbestrijding te reorganiseren. Er werd een vaste kern van 10 man aangewezen voor de brandbestrijding via de waterleiding. Zij eisten echter een vergoeding waarmee het college niet accoord ging. Wel kwamen er nieuwe lotings- en dienstplicht- jijsten. n 1 929 werd bepaald dat er bij oefeningen ƒ1,zou worden betaald en bij branden, afhanke lijk van het jaargetijde, een uur loon van 0,50 of ƒ0,75. De vier brandmeesters C.J. Sonke, M.C. Sonke. P.J. van Iwaarden en M Kauffman kregen jaarlijks 10,— die betaald zouden wor den uit de ontvangen premies van de verzekeringsmaatschappijen. In de eerste helft van dat jaar was reeds genoeg premie ontvangen om de j 40,uit teJietalen. Het grote aantal branden dat jaar, 5 stuks, zal niet toevallig zijn ge weest. In de volgende jaren zal zich vrijwillig een vaste brand weerkern hebben gevormd, waaruit de vrijwillige brandweer is voortgekomen. In 1935 had men een vaste kern van 1 5 man. Een poging deze te verzekeren mislukte. Het gemeentebestuur vond dit niet nodig omdat er nog nooit een ongeluk was gebeurd. Naast deze kern van 1 5 man had men bij branden buiten de be bouwde kom nog behoefte aan pompers. Deze werden vermoe delijk in voorkomende gevallen ter plaatse gerecruteerd. Een brand in de bebouwde kom die de oudere inwoners zich nog wel zullen herinneren vond plaats in de nacht van 14 op 15 maart 1935 toen 9 schuurtjes aan de Oostvest in de as werden gelegd. Enige maanden later brandde het in de Kaaistraat. Deze branden zullen via de waterleiding zijn geblust. Een van de laatste malen dat de handbrandspuiten werden ingezet voor blussingswerk, was bij de brand op de hofstede van J.P. Kloet in november 1 937. In zijn speech bij de ingebruikne ming van de brandweergarage aan de Vijf Zinnen in 1970 be schreef J. de Graaf de brandweer brandspuit. Het was een kist op 4 wieltjes met ijzeren velgbanden, waarvan er twee enigszins draai baar waren. Om een bocht te ne men moest men echter de achter zijde omzetten. Het gebeurde wel dat het wagentje uit de bocht vloog, met het gevolg dat de vlasslangen, straal- en standpij pen over de grond rolden. In dit wagentje bevonden zich ook de zogenaamde bendelstukken waarmee de vele lekken in de slangen afgesloten konden wor den. Voor het uitrukken in het nachtelijk duister beschikte men paard en wagen en plaatste men het materiaalwagentje op de wa gen. De beide brandspuiten wer den met touwen achter de wagen gebonden Op iedere spuit moest' een man staan om deze voor het omvallen te behoeden. Zo kon men stapvoets naar de brand trekken. Naast een paard en wa gen gebruikte men ook wel een vrachtauto. Men zal begrijpen dat wanneer men ter plaatse was,"er. nog alleen aan nablussen viel te denken. Over dit materiaal be schikte men ook in de meidagen burgh blussen. Omdat er steeds iets kapot ging lukte dat niet. Dat jaar werden de eilandelijke brandweren gereorganiseerd naar een plan van de Rijksinspectie van het brandweerwezen. Er zou den drie kernen met motormate riaal moeten komen, namelijk Tholen. Poortvliet en St. Maar tensdijk. In de twee eerstge noemde plaatsen was reeds mo tormateriaal aanwezig. De motor spuit, die in St. Maartensdijk zou worden geplaatst, zou gezamen- aanbrengen van een zuiger werd deze naar Heiligerlee overge bracht, waar deze door de Duit sers werd gevorderd. Na de oorlog huurde de gemeente van de Rijksinspectie een kleine motorspuit die in de garage van De Looff aan de Markt werd ge stald en onderhouden. Het was Engels legermateriaal, namelijk een Beresford Stork motorspuit, die van 1 5 september 1 946 - fe bruari 1951 voor ƒ17,50 per maand werd gehuurd. Dit pompje heeft nooit goed gewerkt. li van voor de oorlog. Al het mate riaal stond in het koor van de kerk bij de lijkkoets. Wanneer er brand in de bebouwde kom was rukte men alleen uit met een door handkracht getrokken materiaal wagentje, dat vermoedelijk was gemaakt van een afgedankte over kaarslantaarns op stokken. Met dit materiaal kon men alleen via de waterleiding blussen. Voor het blussen buiten de bebouwde kom waren ook de twee hand brandspuiten, de zuigpomp en de Bikkers perspomp nodig. Bij brandalarm charterde men een van 1 940. Om op alle calamitei ten voorbereid te zijn werd het materiaal voor het blussen via de waterleiding op drie verschillende plaatsen ondergebracht. Het is echter niet nodig geweest. Wel moest men in 1 942 van de Duit sers een stroklamp bij Reygers- lijk met St. Annaland en Stave nisse worden aangeschaft. Verder zou men in elke kern een hand brandspuit met een bezetting van ten hoogste 20 man moeten heb ben. De motorspuit werd bij de firma Kronenburg besteld. Voor het Maartensdijk voorde eerste autospuit, een open Dodge Beep in 1955. Van links naar rechts: 1P.A.C. Lindhout, 2. C. Oostdijk, 3. J.P. den Engelsman, 4. A. de Rijke, 5. J. de Graaf, 6. D. Dane, 7. A. de Graaf, 8. W. Stoutjesdijk, 9. C. Guequière, 10. P. Brakman. In deze jaren kreeg de brandweer ook de beschikking over legerhel- men en laarzen. De blauwe over alls waren veelal te klein. In 1 947 stelde de inspectie een nieuwe reorganisatie van de brandweer op het eiland Tholen voor, die veel leek op de uit 1 942. Twee brand weerkringen met motorspuiten te Tholen en St. Maartensdijk zou den voldoende zijn. Verder moest iedere kern een bluseenheid heb ben met materiaal om via de wa terleiding te blussen. Eerst in 1950 bestelde de ge meente bij de firma Van Bergen te Heiligerlee een autospuit op het chassis van een Dodge type Jeep uit een dump. Scherpenisse zou Vi deel van de kosten voor haar rekening nemen. Op 1 januari 1951 trad een ge meenschappelijke regeling tussen bovengenoemde gemeenten, St. Annaland en Stavenisse in wer king. In laatstgenoemde gemeen te was sinds 1 949 een motorspuit aanwezig. St. Annaland had nog alleen een handbrandspuit. Met de komst van de autospuit werd het brandweerkorps ver jongd. Onder dankbetuiging voor bewezen diensten werd de 73- jarige commandant H.C. Sonke ontslag verleend. Ook de brand meesters M.J. Langejan, Th. Bil en C A. Lindhout kregen ontslag. P.W. Brakman werd met ingang van 1 maart 1951 commandant van een geheel nieuw gevormde vrijwillige brandweer van in het totaal 1 5 man. Dat jaar werd ook de vereniging vrijwillige brand weren St. Maartensdijk en Scher penisse opgericht. Th. Bil, L.A.M. Elenbaas, L.C. de Graaf, J.C. Ge luk en P.M. Koopman tekenden de statuten. De brandweerauto werd in de ga rage aan de Markt gestald en later in de voormalige electrische cen trale aan de Opstvest, waar ook de lijkkoets een plaats kreeg. De slangen, die voordien in het koor van de kerk werden gedroogd, konden hier over het dak worden gedroogd. Als gevolg van de watersnood ramp moest de brandweer veel diensten'verlenen, waarvoor men tijdelijk de beschikking kreeg over een Engelse brandweerauto, merk Diamond, uit het voertui genpark te Soesterberg. In 1 954 kwam er een nieuwe or ganisatieverordening. Deze be paalde de sterkte van het korps op 14 man, bestaande uit de com mandant - in 1955 werd dit P.A.C. Lindhout - zijn plaatsver vanger, 2 bevelvoerenden, 2 chauffeurs en 8 manschappen. Het materiaal bestond uit onder meer de autospuit, 700 m slang, 2 standpijpen en 5 straalpijpen Begin 1960 moest de brand weerauto in verband met gebre ken buiten gebruik worden ges teld. Hierdoor kwam er ook een einde aan de gemeenschappelijke regeling. De brandweerauto werd vervan gen door een motorspuit met een vermogen van 1 500 liter/minuut met een opvoerhoogte van 80 meter en een materiaalwagen op een Opelchassis. Dit materiaal werd begin 1961 geleverd door Van Bergens brandspuitenfabriek te Heiligerlee. Ook kwamen er plastic brandweerhelmen en ny lon slangen zodat het drogen tot het verleden behoorde. De laatste grote uitgave voor de herindeling betrof de brandweer garage annex leslokaal aan de Vijf Zinnen, die op 29 december 1970 in gebruik werd genomen. Thans staat hier een gecombi neerde hoge- en lagedrukspuit op een Mercedes Benz onderstel. Dat een geoefend korps, uitgerust met goed materiaal ook na de oorlog nodig was, bleek onder meer bij de branden in het Hof van Holland in 1 963, de timmer fabriek de Pluimpot in 1977 en een recente brand aan de Keethil het vorig jaar. J.P.B. Zuurdeeg

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 1984 | | pagina 8