A A N Donderdag 5 juli 1984 EENDRACHTBODE 9 Met vijfhonderd betalende bezoekers- zijn alle vorige uitgaves van de talentenjacht op de Thoolse Dagen overtroffen. Ook in kwalitatief opzicht werd vooruit gang geboekt, Martin Fondse uit Tholen met zijn groep won het onderdeel levende muziek, terwijl de eerste prijs bij de playbackshow werd gedeeld door de Dolly Dots uit Tholen en de o.l.s. de Schalm uit Sta venisse. Enthousiast Levende muziek De Schalm schoolprijs r~ Leuk programma voor ouderen in feesttent Volle bak Motorcross Trekker-trek wedstrijden Jeugd trekkertrek Heel veel bekijks trokken donderdagmiddag Hans Lindhout en 'Christien Wielaard, beiden uit St. Maartensdijk, die in hun woonplaats in het huwelijk traden. Veelal is de kleding van de bruid aller aan dacht waard, maar dit keer viel toch met name de bruidegom op, want Hans trouwde in het gala-uni form van het korps mariniers. Ambtenaar van de burgerlijke stand M.K. de Wilde voltrok het huwelijk, waarna er een feest volgde in de Stove te Stavenisse. In de gemeente Tholen zijn vorige week acht huwe lijken voltrokken, zelfs op maandag en dinsdag, wat niet zo vaak voorkomt. Omroep Zeeland toch in de lucht Bromfietscross Fietscross J.K. Elenbaas - Poortvliet won autoralley Thoolse Dagen s» Via de kabel ontvangt u méér Olympische Spelen dan met uw eigen antenne. En niet te vergeten Wimbledon tennis en de Tour de France Casema T alentenjacht grootser dan ooit De feesttent was donderdagavond vol met supporters van de deelne mers en andere belangstellenden. "Het is nog niet zo druk geweest", zei Thoolse Dagen-voorzitter M.C.J. Kosten. "De organisatoren hebben er echter ook extra aan gewerkt. Er is meer aan werving gedaan en dat liep prima. Ook het toneel is veel beter verzorgd en met bloemen erbij ziet 't er alle maal fleuriger uit", aldus de voorzitter. De kijkers en luisteraars reageer den bijzonder enthousiast tijdens de uitvoering van de negentien nummers. In dê pauze oogstte Laura Ouwens uit Tholen veel succes met een optreden van jazz- dansgroepen uit Tholen en Goes. De uitvoering werd-omlijst door verschillende Dolly Dots en Ciske de Rat(Danny de Munk) dubbel gangers. De jury lette op het rit me, de mimiek, de kleding en de expressie. De deskundige beoor deling kwam van de heren G.A.R. Meeuwsen(oud lts-leraar muziek) uit St. Maartensdijk en bandpa- rodist Leo Troost uit Tholen, als mede de dames A.Hage-Gil- jam(zangeres) uit Poortvliet, A.L. van Nieuwenhuijzen-Nele- mans( toneel) uit Poortvliet en Laura Ouwens(lerares jazz- en aerobicdans) uit Tholen. wisselprijs voor de scholen kreeg. Tweede was de l.t.s. met 40 p, derde Ter Tolne met 36 p. De Dolly Dots uit Tholen deelden met 42 p de eerste prijs bij de playbackshow. Miranda Schot, Liane Burgers, Marlies Barends, Mary Schot, Conja Schot en Ka rin Priem maakten 't de jury moeilijk. Derde werd de l.t.s. met Danny Klaasse, Ad Havermans, Peter Moerland en Jos IJzerman, die uitstekend voor de dag kwa men met Rubberen Robbie. Dat was goed voor 40 p. Ook de levende muziek durfden een aantal Thoolse talenten aan, hoewel dat in de luiddruchtige feesttent meestal wat minder uit de verf komt. De groep van Mar tin Londse uit Tholen werd eerste met 45 p voor zangeres Marion van Haaften uit Stavenisse met 40 p en de groep Black Arrow met 37 P- De andere deelnemers waren: Mario Boer van Ter Tolne uit Tholen als Danny de Munck 36 p, Dolly Dots de Rieburch St. Maartensdijk(Monique Suurland, Elvira v.d. Hoeven, Lisette op den Brouw, Linda Stoutjesdijk, Hilde Moerland en Ellen v.d. Hoek met 30 p, Jacqueline Klippel(bugel) met Jolanda Kaashoek(trompet) en Arnold Verjaal(accordeon) uit St. Maartensdijk 32 p, Janny Hartog playback 34 p, de Dolly's Anneke, Betty en Willy van Dijke 29 p, zangeres Ineke Potappel van de gem. mavo Tholen 33 p, Col- linda Opree als Danny de Munck 38 p, Lulbert Nijpels(blokfluit) en Kartie Nijpels(dwarsfluit) 35 p, Maurits Fondse(piano-zang) 36 p, Jaap de Ruiter uit Oud-Vosse- meer(St. Anthoniusschool) als Danny de Munk 39 p, Dolly Dots St. Anthoniusschool Oud-Vosse- meer met Henny de Jonge, Irene de Pont, Ingrid Timmerman, An- gelique Pipping en Mirjam de Ruiter met 34 p, Linda Heydra uit Oud-Vossemeer op accordeon 31 p, Daphne Bijl en Elming Polder man uit St. Maartensdijk als Maywood 37 p. Van l.n.r.: Mary Schot, Carien Priem, Marlies Barends, Conja Schot, Miranda Schot en de wat verderop staande Liane Burgers moet iedereen er medewerkers reikten tenslotte aan alle deelnemers bloemen uit als fleurige finale van deze prima ge slaagde talentenjacht van de Thoolse Dagen. maar bij denken. Ze was eveneens volop van de partij in de Dolly Dot's presentatie. De Schalm en de Dolly Dots van Miranda Schot uit Tholen moch ten als winnaars nog eens optre den, waarbij de zaal vrolijk mee deed. Voorzitter Kosten en zijn Tijdens de discjockeywedstrijd met 5 deelnemers is Albert Walpot uit Tho len als winnaar uit de bus gekomen. 2. Tonnie Suurland (Scherpenisse) 3. Rien Jansens (Poortvliet), 4. Martin v.d. Werf (Scherpenisse) 5. Leo Geuze De jury: bestond uit Laban Hage, Piet v.d. Werf, Jaap Hage. De publieke toeloop was bij de start nog redelijk (75), maar naarmate de avond vorderde en tegen de sluiting waren er enkele tientallen volhouders. De zangeres Petra van der Spaan uit Stavenisse van de o.l.s. "De Schalm" bracht eveneens een uit stekend nummer in het talenten jachtprogramma. Toon Brooij mans zorgde voor de presentatie, terwijl de discotheek van jeugdvereniging Scarpenesse de muziek leverde voor de play- backshows. Acht leerlingen van de o.l.s. de Schalm uit Stavenisse besloten de talentenjacht en eisten meteen een gedeelde eerste plaats voor zich op met hun potpourri. Daarin za ten de discodreun, de smartlap en het truckerslied. Ook een pikante can-can-dans uit de Folies Bergè res in Parijs vormde een onder deel van het optreden van de Schalm, die met 42 punten de Soms denkt men in de roos te schieten met voor ouderen een "prof' te laten optreden, ter wijl blijkt dat er veel meer ple zier wordt beleefd aan ama teurs van eigen bodem. Deze conclusie mocht er best weer zijn na de bejaardenmiddag van de Thoolse Dagen. Er wa ren vorige week donderdag zo'n 150 oudere eilandbewo ners uit vrijwel alle kernen per bus Van de Klundert of met eigen vervoer samen in de feesttent. Vorig jaar bestond het programma uit het optre den van een Zeeuwse confe rencier met wat liedjes en moppen in dialect. Voor een uurtje wel aardig, maar een geheel middagprogramma vul lend wordt het toch een wat koekoek-één-gezang. Nu was er een programma-va riatie met op de planken jon geren of ouderen uit eigen re gio. Het bracht meer variatie en ook een goede sfeer. De af wisseling bijvoorbeeld van het muziekgroepje, het Thoolse Dagen kwartet, bestaande uit Marijke Bax, accordeon, Jan ny van Oorschot, zang, afwis selend Laban Hage en Leen Berrevoets zang, c.q. slagwerk. Maar ook vonden de aanwezi gen het optreden van de to neelclub 't Centrum" uit Poortvliet best een goed en leuk onderdeel. Verder was er het optreden van de volks dansgroep uit Sint Maartens dijk, die nog een vrij uitvoerig programma bracht onder lei ding van mevr. de Baat uit Sint Maartensdijk, en ook dat werd blijkens het applaus gewaar deerd. Met de koffie en nog een consumptiepauze plus prijzen via een paar Bingo ronden werd het minstens zo'n gezellige middag voor de ou deren als het prof-programma vorig jaar had kunnen bieden. Trouwens op de sluitings avond waren er toch evenals tijdens de talentenjacht weer zo'n 500 in de feesttent. Niet alleen om te luisteren naar de een zaal meeslepende band Pardoe, maar om ook nog eens te genieten van de winnaars van de Talentenjacht uit Tho len en uit Stavenisse. Die avond bleek ook al dat de hoofdprijs van de verloting, aangeboden door de gezamen lijke Rabobanken in de Regio en bestaande uit een weekend Parijs, voor 2 personen was. Voorzitter en secretaresse van de Thoolse dagen ontfermden zich tenslotte nog over de man/vrouw tien loten. De se cretaresse had toen onder meer lotnummer 542, de voor zitter 543. Toen kwam de trekking uit de 2000 nummers. Laat dat nou uitgerekend nummer 543 zijn. Men zou haast denken dat het voor de voorzitter van de commissie Thoolse Dagen een jubileum was. Hij won de hoofdprijs zo dat het echtpaar Kosten een weekend Parijs kan doen. Ge gund en gefeliciteerd. De 28ste Thoolse Dagen zijn voor wat de droge weersom standigheden betreft, het pro gramma in het algemeen met uiteraard mee- en ook wel een tegenvaller, met een in totaal goed bezoekersaantal, er voor de organisatoren best doorge komen. Wat wel een te gering facet kreeg, wat het onderdeel paarden. Daarvan echter is ook de organisatie volop over tuigd. Ciske de,Rat bleek ook een veel vuldige vertolking te krijgen op de talentenjacht van de Thoolse Da gen. Hoe enthousiast Jaap de Rui ter van de Sint A nthoniusschool te Oud- Vossemeer zijn Ciske vertolkt blijkt wel uit dit plaatje. VERVOLG VAN PAG. 1 reden. De Zeeuws-Vlaamse riva len vertrouwden het echter niet en eisten een herweging. Met twee personenauto's gingen de concur renten mee om bij de weegbrug aan de Veerdijkseweg met eigen ogen te zien, dat de Blue Spirit precies 3400 kg woog. Jan v.d. Slikke en Wim Geluk uit Tholen werden met hun Lady Power in deze klasse 6e, Piet Koopman en Gert Dorst uit St. Maartensdijk met Old Stars 9e. Bij de specials 2.5 ton zegevierde Simon Gieke van Theo v.d. Klooster uit St. Annaland en Rien Heijboer uit Poortvliet. Bram Neele uit St. Philipsland won de standaardklasse 6.8 ton. Marien Duijzer uit St. Annaland de 5.7 ton, Piet v.d. Schee uit Stavenisse de 4.4 ton, Theo den Engelsman uit Poortvliet de 3.4 ton en Kees Moeliker uit Tholen de 2.5 ton, allemaal standaardklasse. Tegelijk met het olifantje toonde ook nog een koudbloedpaard van de stallen Brooijmans zijn krach ten bij de trekkertrek. De weer somstandigheden waren prima, zodat de toegangswegen naar de Pluimpot verstopt waren met au to's van belangstellenden. Avro's Toptop had vrijdagavond met 650 jeugdige belangstellen den ook een volle feesttent ge trokken, zodat het stichtingsbes tuur van de Thoolse Dagen erg tevreden was over de evenemen ten. De talentenjacht was donder dagavond ook al bijzonder goed aangeslagen. Vorig jaar had men nog twijfel of dit onderdeel wel gehandhaafd kon blijven gezien de geringe animo, maar nadat de organisatoren de scholen waren langsgegaan, betekende dat een nieuwe prikkel. Vorig jaar 128 betalende bezoekers en 20 vrij- kaartjes voor deelnemers, nu res pectievelijk 451 en 120. Burge meester Baerends, die het talen tenfestijn opende, vroeg alvast goede medewerking voor 1985 met het oog op de viering van 500 jaar Sint-Maartensdijk. Tijdens de motorcross op de Thoolse, Dagen werd gereden in de klassen 125 en 250 cc. De uitslagen zijn als volgd: 125 cc: 1. Jaap den Engelsman, Poort vliet; 2. Sjaak Hommel, Sint Anna land; 3. Johan Fase, Poortvliet, 4. Leon Hommel, Sint Annaland, 5. Ab Snoep, Sint Annaland, 6. Dennis Riep, 7. Kees Stouten, Stavenisse, 8. Sjaak Dunki Jacobs, Sint Annaland, 9. Mar cel Mosselman, Sint Annaland, 10. Kees Fase, Poortvliet, 11. Eric Stout jesdijk, Sint Maartensdijk. 250 cc: 1. Jos Overbeeke, Terneuzen, 2. Theo den Engelsman, Poortvliet, 3. Huib Houke, Scherpenisse, 4. Johan Breure, Sint Maartensdijk, 5. Frans Bevelander, Scherpenisse, 6. Maarten de Groen, Poortvliet, 7. C. Bentschap Knook. Sint Maartensdijk, 8. René Otte, Nw Vossemeer, 9. André Houke, Scherpenisse, 10. Rian Suurland, Scherpenisse. Kees de Rijke steekt de duim triomfantelijk omhoog nadat de Blue Spirit eerste werd bij de trekkertrek Standaardklasse 2,5 ton: 1. Cees Moe-, liker, Tholen 63.19 m. 2. Piet Heyboer, Poortvliet 56.79 m. 3. Marien Fase. St. Philipsland 56.25 m. 4. Marien van Niewenhuijzen. De Heen 51.36 p. 5. Marco van Dijke, St. Philipsland 29.85 P Standaardklasse 3,4 ton: 1. Theo den Engelsman, Poortvliet FP. 2. Johan Uijl, Scherpenisse 91.76 m. 3. Johan Slager, Sint Annaland 76.45 m. 4. Henk Geluk, Tholen 72.02 m. 5. Dick de Hond, Tholen, 67.02 m. 6. Jaap den Engelsman, Poortvliet 65,69 m. 7. Cees de Hond, Tholen 61.63 m. Standaardklasse 4,4 ton: I Piet v.d. Schee, Stavenisse FP. 2. Marien den Engelsman, Poortvliet 91.62 m. 3. Toon van Dijke, Nw. Vossemeer 69.83 m. 4. David Oudesluys, Sint Maar tensdijk, 55.71 m. Standaardklasse 5,7 ton: I Marien Duyzer, Sint Annaland FP, 2. Bert Elenbaas 76.98 m. 3. Mare Dossche 66.86 m. Standaardklasse 6,8 ton: 1. Bram Neele, St Philipsland FP (2x) 38.08 m. 2. Arie Joppe, Scherpenisse FP 2x 1.21.9 m. 3. Jacob Elenbaas, Poortvliet FP 72 m. 4. Theo den Engelsman, Poortvliet 78 m. Superstandaardklasse 4,4 ton: 1. J. Kools FP Waltsing Mathilde, 2. A.J. Kools 74.52 m. Bruirus, 3. W. Bron 73.53 m. Sanne. Specials 2,5 ton: 1. Theo v.d. Klooster Sint Maartensdijk en- Rien Heijboer, Poortvliet met Simon Gieke 63.94 m. 2. Olivier B. Bommel 55.15 m. 3,4 ton: I. Blue Spirit FP, Kees de Rijke Tholen en Matthé van Tilburgh, Oud Vossemeer, 2. Astrix FP 98.79 m. 3. Screamer 89.60 m. 4. Goofy 88.42 m. 5. Scooby Doo 87.22 m. Lady Power 86.93 m. 7. Eagle 83.32 m. 8. Spetter 72.35 m. 9. Old Stars 71.36 m. 10. Fire Fox 71.07 m. 4,4 ton: 1. Boomer 2 FP 77.85 m. 2. Green Spirit FP 74.81 m. 3. Bell Rin ger 69.80 m. Spinola 2 69.38 m. 5. Starfighter 80 m. 6. Black Black Sha dow 79.80 m. Lego klasse 1. Frans Stouten uit St. Maartensdijk 118 cm 2. Peter Breure uit St. Maartensdijk 117 cm. Zware klasse 1. Peter Breure uit St. Maartensdijk 140 cm 2. Peter Breure uit St. Maartensdijk 132 cm 3. Ivo Jage uit St. Annaland 123 cm 4. Jappie Bruijnzeel uit St. Annaland 122 cm. Het programma-onderdeel motorcrossen op de Thoolse Dagen trok vooral heel wat belangstelling van jongeren. Hier een beeld van twee deelnemers aan de wedstrijd. Ondanks de negatieve beslissing van het provinciaal bestuur van Zeeland is Omroep Zeeland de komende maanden toch te be luisteren: iedere maandagochtend gedurende drie minuten via Ra dio Rijnmond, de regionale om roep voor Rotterdam en Rijn mond. Radio Rijnmond zal deze zomer aandacht besteden aan gebeurte nissen buiten de eigen regio, die ook voor de inwoners van Rijn mond interessant zijn. Omroep Zeeland verzorgt in die periode de berichtgeving vanuit deze provin cie. Iedere week wordt een activi teit of leuke plek belicht, die een bezoek aan Zeeland de moeite waard maakt. Maandag 2 juli tussen half achten half negen 's morgens was de eer ste uitzending in deze reeks. Toen werd de aandacht gevestigd op het Festival Nieuwe Muziek in Mid delburg. Radio Rijnmond is doorgaans goed te ontvangen in Zeeland op 9-3.4 MHz. De bromfietscross op de Thoolse da gen leverde de volgende winnaars op: 1. Johan Fase, Poortvliet, 2. Leon de Witte, Sint Annaland, 3. André Otten, Sint Annaland, 4. Peter Breure, Sint Maartensdijk, 5. Joop van Popering, Sint Annaland, 6. Frans Stouten. Sint Maartensdijk, 7. Kees Jan Weijler, Sint Annaland, 8. Hans Koese, Poort vliet, 9. Danny Klaasse, Sint Anna land, 10. Johan Moerland, Stavenisse, 11. Gert Weggemans, Sint Maartens dijk, 12. Corné Niemantsverdriet, Poortvliet. In totaal leverden de zes groepen fietscrossers op de Thoolse Dagen, in gedeeld naar leeftijd, 32 deelnemers op. Ie groep (jongste): 1. Wilbert Dunki Jacobs, St. Annaland, 2. Johan Scher penisse, St Annaland, 3. Peter Geuze, Poortvliet, 4. Marco Dorst, Stavenisse, 5. Kees Moerland, Stavenisse. groep 2: 1. Anco Fase, Poortvliet, 2. Johnny v.d. Jagt, Poortvliet, 3. Jacky Fase, Sint Annaland, 4, William Hage, Poortvliet, 5. Jordie Weggemans, Sint Maartensdijk, 6. Richard den Engels man, Sint Annaland. groep 3: 1. Sjaak Fase, Poortvliet, 2. Pieter Elenbaas, Sint Annaland, 3. Mart Geuze, Poortvliet, 4. Leon Zwa- gemaker, St Maartensdijk, 5. Wendy Diericks, 6. Patrick Potter, St Maar tensdijk. groep 4: 1. Theo Slager, St. Annaland. 2. Guus Dunki Jakobs, St. Annaland, 3. Marco van Beveren, Sint Annaland, 4. Bennie Boogaard, Sint Maartens dijk. 5. Remon Valcke, 6. Eddie Ant- honisse. Sint Annaland. groep 5: I. Antoine Slager, Scherpe nisse, 2. Erik Post, Sint Maartensdijk, 3. Arjan de Witte. Sint Annaland, 4. Johar> Schot, Scherpenisse. groep 6 (oudste): 1. Boudewijn Paar- dekam, Scherpenisse, 2. Gilbert van Dam, Scherpenisse, 3. Ivo Hage, Sint Annaland, 4. Christian Otten, St. An naland. 5. Jappie Bruijnzeel, Sint An naland. Op 21 en 22 juli vinden op de bekende fietscross-baan te Bergen op Zoom fietscross-wedstrijden plaats, waaraan elke fietscrosser kan deelnemen. Iedere dag zijn er aparte wedstrijden met prijzen en verschillende aanden kens voor alle deelnemers. Er wordt gereden in alle leeftijden, jongens en meisjes vanaf 5 jaar, daarnaast de zij spannen en als klap op de vuurpeil starten de vaders en moeders, die ze ker voor de nodige hilariteit zullen zorgen. De inschrijving is iedere dag van 10 tot II uur, daarna de trainin gen, waarna om twaalf uur de wed strijden beginnen. De toegang tot de wedstrijden evenals het parkeren op het terrein is gratis. Voor de Thoolse fietscrossers is een bezoek extra interressant door de al bekende deelname van Raymond en Nancy Schrauwen uit Poortvliet, Barry Schot uit Tholen en Arjan Hagenaars uit Oud Vossemeer. Inlichtingen: tel. 01640-41824. Er waren zaterdagavond 37 deel-1 nemers aan de auto-ralley van de Thoolse Dagen, die voornamelijk naar het midden van het eiland voerde. Heel moeilijk bleek om "vier ééntjes" te vinden, maar winnaar J.K. Elenbaas kon toen zijn rit beperken tot maar 14 strafpunten. 2 DJ. Hage - Poort vliet 15 strafp., 3 Nico, Kodde- Sint Annaland 16, 4 Rinus Bijl - Poortvliet 24, 5 A. Geluk - Tholen 28, 6 Lambareille Bernard - Lux emburg 40, 7 E. Deurloo - Tholen 40, 8 R. Geuze - Sint Annaland 41, 9 M. Snoep - Tholen 42, 10 A. Geluk - Sint Maartensdijk 43 strafpunten. l_i_l /i,\ Voor informatie: Casema.Teteringsedijk 80b, 4817 MH Breda. Tel.076-225410 Advertentie I.M.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1984 | | pagina 9