Zeehospitium Zonneveld Nieuwe projecten open I uchtrecreat ie H80RTNGEN Veel veranderingen voor Rabobank Sint Annaland-Poortvliet ECHTE VOORVERKOOP Mechanische riolering ZEELAND IN DE PEN BELANGRIJK BERICHT VOOR DE VASTE KLANTEN VAN VAN DEN BREKEL! ABG knapt op Donderdag 5 juli 1984 7 Kortgeleden heeft de Provinciale raad voor de recreatie zich gebogen over een groot aantal voorstellen voor nieuwe pro jecten op het gekied van de openluchtrecreatie Speeltuin Vlissingen verontreinigd Voorkeur Fiets- en voetpaden Veerse Meer Overige projecten Subsidie groenteteelt 1983 toonde ontsparing Fiscale voordelen Bijna iedereen Nog een fusie (IN PLAATS VAN KAARTEN) Vanaf 28/6 tot 12/7 vele interessante aanbiedingen op alle afdelingen met PAK EVEN UW ZAKBOEKJE Vervolg van pag. 1 Vanaf eigen erf betalen Geen ruiters op voetbalveld. BALLET- EN DANSKLEDING Geen tol voor Hendri Dunant ABDIJ WNlËÜWS Dat de naam Zonneveld een be grip is geworden is middschien te veel gezegd. Toch heeft het zeehospitium in de loop van zijn 75-jarig bestaan steeds een rui me, en wat meer is, goede pu bliciteit gehad. Behalve in het begin, bij de oprichting. Lize van den Broecke, te Middelburg geboren op 14 oktober 1868, rijk gezegend met geld en goed, dacht er omstreeks 1907 over te Domburg een zeehospitium te stichten waar tuberculeuze kinderen verpleegd en verzorgd konden worden. De tegenstand vanuit Domburg was groot met name van burge meester L.J. van Voorthuisen, die groot nadeel zag in verband met besmettingsgevaar voor de tal rijke en dikwijls gefortuneerde badgasten die Domburg kwamen bezoeken. De bekende dr. Metz- ger dreigde zelfs uit Domburg te verdwijnen. Lize van den Broecke week uit naar Oostkapelle en liet op eigen terrein het zeehospitium bouwen. In het Zeeuwse Tijdschrift, 1 984, nr. 3 wordt de geschiedenis van Zonneveld uitvoerig verhaald naar aanleiding van het 75-jarig bestaan. In 1929 legde de sticht ster het beheer over de instelling neer. Door een grote schenking maakte zij het mogelijk dat het bestuur van de Provinciale Zeeuwsche Vereeniging tot be strijding der tuberculose haar taak kon overnemen. Met steeds mo dernere middelen werd getracht het spook van de tuberculose en verwante ziekten te verslaan. Na de tweede wereldoorlog kwamen uitstekende medicijnen beschik baar. "Pas in de jaren vijftig ver minderde het aanbod van kinde ren geleidelijk en de polio-epide mie van 1 956 bracht plotseling een nieuwe categorie patiënten naar "ZonneveldRevalidatie en de behandeling van kinderen met primair motorische handicaps werd de nieuwe taak van het in middels vijftig jaar oude Zeehos pitium Na 1960 kwam de geleidelijke uitbreiding van de kinderrevali- datie. Men ging zich richten op de behandeling van zogenaamde "spastische"' kinderen. Het gaat bij deze groep kinderen om aan geboren afwijkingen of om afwij kingen die tijdens de geboorte ontstaan en zich uiten in bewe gingsbeperkingen". In het begin was dokter H.A. Roebers medisch gezien de enige man die altijd be schikbaar moest zijn met bijstand van specialisten. Thans gaat het vooral om team behandelingen waarbij ouders, onderwijskrachten, psychologen, De grond en het grondwater bij de oprit van de speeltuin op het ter rein van de voormalige gasfabriek in Vlissingen zijn sterk verontrei nigd met ijzercyanide. Dit blijkt uit een onderzoek dat op dit terrein is gehouden. Verder wijst het on derzoek uit dat het bestrate ter reingedeelte aan de noord- en oostzijde van het speeltuinge bouw sterk is vervuild met teer- verbindingen (polycyclische aro maten). Op het noordelijke deel van het terrein is, voornamelijk bij de loods, het grondwater sterk verontreinigd met benzeen. Deze sterk verontreinigde lokaties moeten worden gesaneerd. Een saneringsonderzoek moet meer duidelijkheid geven over de wijze, omvang en kosten van de sane ring. Gedeputeerde staten heb ben dit onderzoek al in het bo demsaneringsprogramma 1984- 1 987 voor dit jaar opgevoerd. Gs vinden nog aanvullend onder zoek nodig naar de verontreini ging onder het speeltuingebouw en naar de benzeen verontreini ging in het grondwater. pedagogen, dokters, paramedici, logopedisten, therapeuten, groepsleiders en maatschappelijk werkers een rol spelen. Aan het onderwijs wordt in verschillende bijdragen in het Zeeuws Tijd schrift uitvoerig aandacht be steed, te beginnen bij de in 1 946 opgerichten sanatoriumschool. Het jaar 1 958 was het begin van de Mytylschool. In 1972 werd met een nieuw schoolgebouw be gonnen, dat februari 1974 kon worden betrokken. Het schoolge bouw was onderdeel van een groot complex dat in de jaren 1 969-1 975 werd gerealiseerd. De snelle groei van de revalidatie, het aantrekken van veel verschil lende specialisten en vele team besprekingen brengt het gevaar van overorganisatie met zich mee. Bij zijn vertrek waarschuwde de arts Roebers dat het in zijn ont wikkeling bedreigde kind en zijn behandelaars hierin niet mogen verdrinken. De bijdragen getui gen van zin voor de werkelijkheid. Het slot van het geheel zegt dat het denkbaar is "dat net als tu berculose ooit verdween en daar mee het begrip "sanatorium" - "Zonneveld" een andere plek in de gezondheids- en welzijnsvoor zieningen zal krijgen. De raad voor de recreatie is een instelling die het provinciaal be stuur adviseert. In dit geval gaat het om projecten die door gede puteerde staten ter subsidiëring worden voorgedragen aan het ministerie van landbouw en vis serij. Alvorens het college dit doet wordt de mening gevraagd van de recreatieraad. In totaal ging het om 18 projec ten. De raad heeft van zes plan nen aangeven dat ze voorkeur moeten hebben: de aanleg van een fiets-voetpad langs de Oude Moolweg-Hoog- enboomlaan in de gemeente Westerschouwen; het wind- surfcentrum Oranjeplaat in Ar- nemuiden; sanitaire voorzienin gen aan het Veerse Meer; een voetpad onderlangs de duinen bij Koudekerke en de aanleg van een fiets-voetpad langs een gedeelte van de Galgeweg (ge meente Koudekerke). Het voetpad Oude Moolweg- Hoogenboomlaan in Renesse is in 1976 verhard met tegels. De wortels van de duindoorns heb ben de tegels echter zo uit hun verband gedrukt dat het pad niet meer goed begaanbaar is. De ge meente wil nu een verharding met beton of schelpen; ook ,wil men het pad verbreden voor fietsers. De recreatieraad is voorstander van verharding met schelpen en verbreding tot drie meter. De kosten zijn geraamd op 1 75.000, Planologisch dient de zaak nog geregeld te worden. B. en w. van Valkenisse willen een voetpad laten aanleggen langs de weg onderlangs de duinen bij Koudekerke van de Verlengde Dishoekseweg tot het Vebonabos. De lengte van het pad zal 500 m zijn. Vooral in de zomermaanden gaat het om een belangrijke ver binding met de twee duinover gangen ter plaatse, terwijl ook buiten de zomervakantie veel wandelaars het gebied bezoeken. De recreatieraad onderschrijft de ze opvatting. Kosten van het pro ject: 45.000,—. De aanleg van een fiets- en voet pad langs de Galgeweg in Valke nisse' is al eerder aan de orde ge weest. De zaak is nu defnitief in een bestemmingsplan geregeld: een fietspad in twee richtingen te berijden (3m breed) en een voet pad van anderhalve meter breed). De Galgeweg is (vooral in de zo mer) een bijzonder druk gebruikte weg. Het is nodig auto's en fiet sers en voetgangers van elkaar te scheiden. De recreatieraad is voorstander van het project, dat 383.000.— kost. Ter realisering van het beleids- en beheersplan Veerse Meer wil de inspectie der domeinen ko men tot de stichting van een tweede windsurfcentrum, na melijk op het dagrecreatieter rein "Oranjeplaat". (In totaal wil men drie centra realiseren; één functioneert reeds bij de Schotsman). Het surfcentrum op de "Oran jeplaat" zal worden gebouwd en geëxploiteerd door de cam ping "De Witte Raaf". Ter ont sluiting van het gebied is echter een aantal maatregelen nodig. Er wordt dan 750 m oever toe gankelijk en 500 strekkende meter parkeerplaats. De kosten van het project zijn 565.000, De recreatieraad stemt ermee in dat de zaak voor subsidie wordt voorgedragen, maar wijst erop dat de gemeen teraad van Arnemuiden bezwa ren heeft. Het toenemende aantal dagre creanten op en aan het Veerse Meer maakt het nodig de sanitaire voorzieningen uit te breiden. Het gaat om: uitbreiding met twee toiletten op de Mosselplaat; plaatsen van toiletten en stortput chemische toiletten op dagre creatieterrein Sint Felixweg; plaatsen van twee toiletten op Haringvreter; twee toiletten en stortput chemisch toiletten dag- recreatieterreintjes Schotsman- weg; vervanging van de tijdelijke toiletten dagrecreatieterrein oever Vrouwenpolder door nieuwe ac commodatie. De totale kosten zijn becijferd op ca. 325.000,—. Afgezien van de zojuist genoemde projecten heeft de recreatieraad een aantal andere voorzieningen onder de loep genomen. Het ging o.a. om de reconstructie van een gedeelte van de oude zeedijk in Ouwerkerk, recreatieve voorzie ningen in Wemeldinge, de aanleg van fietspaden langs de Buiten haven in Vlissingen en langs het Kanaal door Walcheren tussen Middelburg en Veere, de aanslui ting van strandpaviljoens op de riolering en de inrichting van par keerterreinen. Over deze laatste voorzieningen merkte de raad overigens op dat ook eens zou moeten worden bekeken in hoeverre hier het profijtbeginsel moet worden toegepast, met andere woor den: in hoeverre en tot welke bedrag is het redelijk de re creant te laten betalen voor het stallen van zijn auto. Gedeputeerde staten stellen prov. staten voor de Vereniging "Meer Onderzoek Groente teelt" (M.O.G.) een jaarlijkse subsidie te verstrekken van max. ƒ10.000,— voor de ex ploitatie van een nieuwe proef tuin voor groenteteelt in West maas. Dit bedrag is afgeleid van de pro vinciale subsidies voor soortge lijke instellingen en van de bijdra ge van de provincie Zuid-Holland 13.750.—) De Vereniging M.O.G. is in 1 979 in Goes opge richt en heeft tot doel het bevor deren van de groenteteelt in Zuid-West-Nederland door mid del van onderzoek. De nadruk valt hierbij op de teelt van volle- grondsgroenten en ^glasgroen ten". De proeftuin is 4 ha groot, te ver delen in 0.4 ha voor glastuin- bouwonderzoek, 1 5 ha. voor on derzoek vollegrondsgroenteteelt en 8 ha voor extensieve groente teelt. Omdat de proeftuin bij de akker- proefboerderij Westmaas ligt ont staan er voordelen via onderlinge uitwisseling van kennis, appara tuur en mankracht. Voor de komende jaren zal naar verwachting een bedrijfsverlies ontstaan van ƒ800.000, Dit exploitatie-resultaat wordt voor 50% gedekt door het ministerie van Landbouw en Visserij. De andere 50% komen voor reke ning van de deelnemende be- drijfsleden. Dit laatste is een subsidievoorwaarde van het ministerie. Gs menen dat ondersteuning van deze activiteit geheel in de lijn ligt van het ontwikkelde be leid voor de subsidiëring in de agrarische sector en vinden dit werk een stimulans om in Zee land tot een uitbreiding van di verse soorten groenteteelt te komen. Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting. Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg, telefoon 01180-31392 of 31402 Zet men bij bovengenoemde bank over 1983 de toename aan spaar gelden van ƒ1.400.000,— tegen de bijgeschreven rente van ƒ3.280.000,- dan heeft in wezen een ontsparing plaatsgevonden. Dit werd vorige donderdagavond in de ledenvergadering van deze Rabobank in "Havenzicht", zowel door voorzitter A.A. Geluk in zijn openingswoord als door directeur W.C. van Breda in zijn toelichting op de jaarcijfers opgemerkt. Er deden zich bovendien in dat verslagjaar veel veranderingen voor. Eerstens door de fusering van de banken Sint Annaland en Poortvliet, tweedens door een in grijpende uitbreiding van het kantoor in eerstgenoemde plaats. Dat de uitbreiding en verandering nodig was, kan men vooral op vaak drukke woensdagavonden constateren. Met grote souplesse en nog veel meer persoonlijk ge richt kunnen de loketzaken wor den afgewerkt, terwijl het voor menigeen al de gewoonste zaak van de wereld is om van de snel- kas gebruik te maken. Met een nog steeds niet volledig herstelde Nederlandse economie en de nog schrijnende werkloos heid, mag men al blij zijn dat er weer enig licht gloort. Het doem denken is verleden tijd. Er lijkt begin van herstel te zijn en dat werkt evengoed als een sneeuw bal, dan weer het in omgekeerde richting gaat. Vanuit het bedrijfs leven worden wat optimistischer geluiden gehoord. Maar niet te ontkennen valt, dat er afgelopen jaar minder is gespaard. Niet wei nigen moesten hun saldo aan spreken om hun uitgaven te kun nen handhaven. Bovendien was er te Sint Annaland een grote grondverkoop (pacht Bronsgeest verviel) wat ook zijn invloed had op een mindere aanwas van toe vertrouwde middelen. Een stimulans tot meer spraen zou kunnen zijn als er fiscale voorde len ontstaan. Nu is spaarrente voor ƒ700,— vrijgesteld van in komstenbelasting. Zou dit bedrag worden verhoogd, dan zou het sparen worden bevorderd, meen de voorzitter Geluk. Dat er bij de bank Sint Annaland-Poortvliet toch nog wat groei viel te noteren was het gevolg van de rentebij schrijving. Het is geen uitzonde ring, want deze situatie ziet men over 1983 bij alle banken. Goed was dat de Rabobank-organisatie het spaarbeleid heeft herzien, want men zag als particulier lang zamerhand van de bomen het bos niet meer. Genoemde wijzigingen hadden wel invloed op de rentablititeit van deze bank. Toch steeg het ba lanstotaal nog met 1,5 miljoen gulden, gl haalde men in totaal net de 90 miljoen niet 89.518.019.- Voor de akker en glastuinbouw was 1983 gunstig en ook de fruitteelt ontwikkelt zich positief. Voor de melkvee houderij doemen er wel proble men op vanwege de beperkende maatregelen. In de sector midden- en kleinbedrijf bleek ook 1983 een matig resultaat opleveren. Door korting op uitkeringen en salaris sen wordt de klant selectiever in zijn bestedingspatroon en worden aankopen langer uitgesteld. Toch lijken bestedingen nu weer iets aan te trekken. Opmerkelijk was de stijging van het saldo op de privé-rekeningen en de rekening courant, nl. met 1.1. miljoen. Het aantal privé-re- keningen steeg met 67 tot 1752, zodat er toch heel wat bankklan- ten zijn. Het aantal spaarrekenin gen nam toe met 49 tot 6659. Telt men die twee sectoren bij elkaar dan is het een uitzondering wie in Sint Annaland en Poortvliet niet op een of andere wijze van de Rabobanken gebruik maakt. Het is niet altijd even gemakkelijk voor de bank de ontvangen gelden goed uit te zetten. De sluitpost 1983 die al in de algemene reserve is verwerkt bedraagt 135.191. In 1982 was het 160.414.— zodat er niet eens zo'n groot verschil is. Uiteraard was er een stevige, maar wel éénmalige kostenstijging door bankuitbreiding en opening. Nu kan dat alles weer binnen de prognose blijven, omdat altijd al is voorkomen overtollig personeel aan te trekken. Het bankvermo- gen komt neer op 6.1 miljoen of in procenten uitgedrukt 6,4% terwijl de eis van de Nederlandse bank minimaal 2.9% en maximum 5, zodat Sint Annaland-foortvliet b.a. ook hier nog boven uitsteken, zo bleek verder uit de toelichting van directeur van Breda. Verkiezingen van bestuur of van leden van de raad van toezicht waren op deze ledenvergadering niet nodig. Integendeel, er vond een afvloeiing plaats, waarover elders in dit blad meer. De rondvraag beperkte zich tot de suggesties van de heer Anth. de Wilde om verdere fusiemogelijk heden te onderzoeken. Hij voor zag daarvan in de nabije toekomst de noodzaak, had gelezen dat een opzet tussen Sint Maartensdijk en Tholen was mislukt, maar was van oordeel dat men zich daarover moet blijven beraden. De voorzit ter antwoordde dat het bestuur altijd van mening was dat het sa mengaan alleen dan gewenst is als noodzaak en nut zo ongeveer pa rallel lopen. Met de jongste sa menwerking tussen Poortvliet en Sint Annaland kreeg het balan stotaal (bijna 90 miljoen) voors hands voldoende body om gezond te kunnen draaien. Men kan nooit "nooit" zeggen als het om de toe komst gaat, maar op dit moment heeft het huidig bankbestuur toch geen verdere fuseringsgedacjiten. De heer Geluk sloot het huishou delijk gedeelte voor de laatste keer Sinds de Wet op de Uitverkoop is opgeheven, is het 365 dagen per jaar opruiming... Modehuis Van den Brekel doet niet mee aan dit "modeverschijnsel", maar handhaaft de oude traditie van de échte uitverkoop met de échte voorverkoop. Dat wil zéggen: piekfijne en puntgave heren-, dames- en kindermode voor controleerbaar lage prijzen. Zoals het hoort! TOT 50% brekel Kortemeestraat 35 - Bergen op Zoom Advertentie I.M. in die functie met de erkenning dat in deze tijd de concurrentie om de middelen groot is. De Ra bobank heeft echter een sterke binding met de lokale gemeen schap en daardoor goede basis om de concurrentie op te vangen. Men zal daarbij waakzaam die nen te blijven. De relatiekring werd veel heterogener dan vroe ger, maar door goede dienstverle ning en persoonlijke benadering van leden en cliënten blijft er voor de Rabobank een belangrijke functie weggelegd. THOLEN wo 11 juli vistocht voor rolstoel patiënten met twee boten, vlucht- haven, 9 u. OUD VOSSEMEER za 7 juli 36e ronde Oud Vosse- meer, Dorpsweg, 12 u. STAVENISSE za 7 juli braderie. Voorstraat, 9.30 -22 u. SCHERPENISSE vr en za 6-7 juli schietwedstrijd S.V. Pr. Juliana, Gorishoek, vr 18.30 v. za 9.30 u. za 7 juli concert Euterpe, Spui- damplein, 19.30 u. za 14 juli dansavond. Holland Huis, 20 u. SINT MAARTENSDIJK 11 t/m 14 juli kermis, Haven za 21 juli wielerronde, Sportlaan, 12 u. POORTVLIET za 14 juli 5e ronde van Poortvliet, Deestraat, 15 u. BRUINISSD 19, 20 en 21 juli visserij-dagen BERGEN OP ZOOM zo 8 juli Surfbeurs, zaal Den Ronden, Rembrandtstr. 11 u. tot 23 juli tentoonst. Brabantse schorren, Markiezenhof 8 juli t/m 19 aug. exp. Ben van Rooy, Etcetera, di t/m zo 13.30 - 17 u. &film film film - CINEMACTUEEL 1: Summer Lovers 12jrdag. 20.30 u. vr8za 19 21.30 u. zo 14,16.30, 19 21.30 u. CINEMACTUEEL 2: Klaas Liefdeslessen Van Grote Klasse 16 jr dag. 20.30 v. vr za 19 21.30 u. zo 14, 16.30, 19 21.30 u. CINEMACTUEEL 3: Stripes 12 jr dag. 20.30 u. vr za 19 21.30 u. zo 14, 16.30, 19 21.30 u. ROXY CLUB: Sophie's Choice 16 jr dag. 20 u. beeld nog recent een nieuwe sep- tictank hebben gelegd. Verder in formeerde Moerland of er op dit moment nog meer mogelijkheden zijn. Hij had vernomen dat door het rijk voor de aansluiting door de vakantiebungalows een extra uitkering mogelijk is. Voorzitter Koopman ging er van uit dat de buitenbewoners even goed tot aansluiting verplicht zijn als de medeburgers in de kom dat zijn. Het is bij aanleg riolering namelijk niet meer toegestaari op de oppervlakte wateren te lozen. Ook al heeft men een septictank, dan moet toch geloosd worden. Hij kon nog geen antwoord geven dat wanneer er nog een batig Sal do zou overblijven daarmee ver der nog kan worden gedaan. On getwijfeld, zo beantwoordde hij een andere vraag, zullen b en w Thoolse aannemers op het oog hebben, mits ze aan de verplich ting van tijdige oplevering kunnen voldoen. Die tijd is inderdaad erg kort. Van Kempen kon interum- peren, dat zo'n rioolaanleg overi gens erg snel gaat. Wethouder Koopman vulde nog aan dat er weinig bestratingswerk inzit, om dat de nieuwe rioleringen veelal in De verbouwing van het Algemeen Burger Gasthuis in Bergen op Zoom vordert gestaag, waardoor weer enkele belangrijke verhui zingen mogelijk werden. De gang in de oudbouw, evenwijdig aan de van Dedemstraat is afgesloten, wat betekent dat in plaats van door de lange oude gangen naar de E-afdeling te lopen, men van de nieuwe gang langs de medische afdeling gebruik kan maken. Ook de maatschappelijk werkster mevr. Berkhout-van Germeraad is verhuisd, terwijl de medische afdeling eveneens in een nieuw jasje is gestoken. In deze afdeling zijn het laboratorium, apotheek, onderzoekkamers, de tandarts, oogarts, geneesheer-directevr en de artsen gevestigd. In diezelfde gang is tijdelijk de ingang naar de ergotherapie. De gangen oudbouw worden nu opgeknapt. Eerst de gang even wijdig aan de van Dedemstraat, wat duurt tot half augustvs. Daar na komt de gang vanaf de aedi- sche afdeling naar de dagbehan deling aan de beurt. de bermen aangebracht worden. Er wordt niet aan één kan van het eiland, maar over het geheel ge doleerd. Alleen staan aan de zuidkant de meeste huizen buiten de kom. Hij kon evenmin nog beamen of een financieel positief resultaat naar andere nog minder rendabele gebieden kan worden uitgestrekt. Het voornemen bes taat als de raad instemt het werk 28 au Gtstus aan te besteden. Dan is het dus wel snel najaar. Hij was van oordeel dat ook vele buiten bewoners er best blij mee zijn dat dit kan gebeuren. Voor campings zou men een dubbele rijksbijdra ge kunnen krijgen. Moerland vroeg zich nog af wat er gebeurt als men niet op tijd klaar komt. De voorzitter antwoordde dat in zo'n geval de rijkssubsidie wel zal vervallen. Van Kempen vroeg zich af wat de planning is voor komende jaren, nu deze werken vervroegd uitgevoerd kunnen worden. De voorzitter kan alleen constateren, dat er momenteel voor de aannemers niet zo bijster veel werk is en mis schien in de toekomst wel. Met een unaniem positief advies kon de voorzitter in elk geval bij b en w terug komen. Bij de rondvraag attendeerde de heer Aarnoudse op het afbrokke len van een voorgevel aan de Voorstraat te Oud-Vossemeer. Dat bleek ook b en w al bekend te zijn en het wordt opgeknapt. Dat de afrastering bij de bijzondere school te Oud-Vossemeer uit prikkeldraad bestaat vond Aar noudse onjuist. Er is helaas weer een kind tegen het prikkeldraad gevallen en verwond. Aarnoudse vond dat er maar met een gladde draad gewerkt moet worden. Wethouder Koopman wist dat een gladde draad geen zin had. Dan kruipen ze er door. Het gaat hier om een afrastering die 1 1/2 meter van de openbare weg staat, dus heeft in feite niemand daar nodig. Doet men het toch, dan is zoiets moeilijk te voorko men.Aarnoudse vond dat de wet houder er toch nog maar eens een kijkje moet moest gaan nemen Het commissielid Moerland in formeerde of het in principe ook mogelijk was dat op een voetbal speelveld ruitersport wordt be dreven. Dit kwam namelijk aan de orde bij een gedachtenbepaling over een programma 600 jaar Smalstad. De voorzitter meende dat zoiets onbestaanbaar was. Speciaalzaak in kousen, sokken, panty's, maillots Wouwsestraat 15, B.o.Z. Tel: 33666 Advertentie I.M. In het verleden moest men bij het bevaren van de Eendracht tol be talen, zo vertelde dinsdagavond burgemeester E. Baerends op het in de Thoolse haven afgemeerde Rode Kruisschip de 'Henri Du nant' aan de ongeveer 75 opva renden. Nu zijn we zonder dat tol betaalt hoeft te worden er zelfs trots op, dat de Henri Dunant voor het eerst Tholen aandoet, want uit die tol is de naam van de gemeente ontstaan. De burge meester vertelde nog wat meer uit de Thoolse historie en niet alleen over het ontstaan van Tholen- stad, maar eveneens over de an- dere zes kernen op Tholen. Voor het eerst in de geschiedenis koos het Rode Kruis vakantieschip dinsdagmiddag de Thoolse haven als ligplaats. Het 90 meter lange vaartuig arriveerde rond vier uur bij de Noordelijke pontonsteiger. Daar werden kapitein H. Joosten, zijn bemanning en de opvarende gasten begroet door mevrouw E. Steendijk en de heer W. Andriesse van het Thoolse Rode Kruis. De burgemeester herinnerde in zijn verhaal ook nog aan de munt- vondsten. 's Avonds was er voor de gasten een optreden van het Smalstads Mannenkoor onder leiding van dirigent J. Westdorp. Met twaalf nummers werd een mooi en afwisselend programma gebracht, waarvan'op de Henri Dunant bijzonder werd genoten. De patiënten en gehandicapten kregen ook nog een badhanddoek met Thoolse afbeelding, een pla ce-mat, een setje corresponden- tiekaarten en via de V.V.V. schriftelijke informatie over Tho len. Woensdagmorgen vertrok de Henri Dunant om de vakantiereis naar Antwerpen te vervolgen, na de vorige avond vanuit Tholen de beste wensen voor een plezierige vaart te hebben meegekregen.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1984 | | pagina 7