THOLENDERWIJS Gevonden en verloren Epilepsie vereniging voor heel Zeeland Doré 1.09 informatierubriek van de gemeente tholen IN 1985 VIERING VAN "500 JAAR SMALSTADSRECHTEN" FOTO- EN HOBBYTENTOONSTELLING IN DE STOVE" TE STAVENISSE 12 JULI: ZOMERAVONDCONCERT DOOR BEIAARDIER GERARD DE WAARDT TOT 15 JULI KAN MEN ZICH AANMELDEN VOOR DE WELZIJNSK0M MISSIES FUNKTIE BIJ DE VRIJWILLIGERS VAKATUREBANK WAT LIGT TER INZAGE? Donderdag 5 juli 1984 EENDRACHTBODE 5 SPREEKUUR B EN W SPREEKUUR WONINGSTICHTING Huurverhoging van 3% tot maximaal Twee wijzigingen in de regels voor de aanvraag van huursubsidie per 1 juli. Uitgebreide informatie in uw eigen taal. Kira arti^lan yüzde 3 ten yüzde 6 ya kadar. Kira yardimi ba?vurularmda 1 temmuzdan sonra iki degi?iklik var. Kendi dilinizde ayrintili bilgi ipin Op het groepsbureau van de rijkspolitie in Tholen zijn inlichtingen verkrijgbaar over de navolgende voor werpen die zijn gevonden en verloren in de maand juni. en Uit reacties van het overig deel van Zeeland, bleek een epilepsie vereniging voor alleen Zeeuws Vlaan deren niet toereikend. Vooral na krantenberichten kreeg men zoveel respons, dat een uitbreiding haal baar bleek. Met de uitbreiding is tevens een extra contactpersoon ingeschakeld, namelijk voor Walche ren en de Bevelanden de fam. Clement uit Heinkens- zand. Isolement NIETS HEBBEN EN ALLES BEZITTEN i Redactie: Voorlichtingsambtenaar Gemeentehuis Tholen Markt 1 - 5 Sint Maartensdijk Tel 01666-2955 Het archief van de Nassause Domeinraad, dat op het Algemeen Rijksarchief te 's- Gravenhage wordt bewaard, bevat een aan tal charters waarin sprake is van Sint- Maartensdijk. Een oorkonde van 24 fe bruari i 1485 spreekt nog van het dorpken Sint-Maartensdijk. Er is echter in deze oor konde ook sprake van "graften" (grachten). Het aanwezig zijn van verdedigingswerken is één van de kenmerken van een stad. In een oorkonde van 9 juni 1485 is er sprake van steden, landen en heerlijkheden van Sint-Maartensdijk en Scherpenisse. Gemaks halve zal men in deze oorkonde ook Scherpenisse stad hebben genoemd. Uit een en ander kan worden gekonkludeerd dat Sint- Maartensdijk tussen 24 februari en 9 juni 1485 stadsrechten heeft gekregen. Het gemeentebestuur is van mening dat het feit dat Sint-Maartensdijk 500 jaar geleden stadsrechten verwierf niet ongemerkt voorbij mag gaan. Een gepaste viering lijkt op zijn plaats. In verband hiermede heeft vorige week een bijeenkomst plaats gevon den met vertegenwoordigers van verenigingen, organisaties en scho len uit Sint-Maartensdijk. Deze verenigingen, organisaties en scholen mogen geacht worden de gemeenschap Sint-Maartensdijk te verte genwoordigen. Na de vakanties zullen zij kandidaten naar voren schuiven die plaats zullen nemen in het comité Viering "500 jaar Smastadsrechten". Dit comité zal worden belast met de voorberei ding van de herdenking en de daaruit voortvloeiende festiviteiten. Tijdens de vergadering bleek heel duidelijk dat een herdenkingsfeest wordt nagestreefd vóór, maar ook dóór de gemeenschap van Sint- Maartensdijk. Via deze rubriek wordt de bevolking van Sint-Maartens dijk dan ook opgeroepen om mogelijke suggesties en ideëen bij het gemeentebestuur kenbaar te maken. U kunt deze schriftelijk toesturen aan het buro voorlichting van de gemeente Tholen, Markt 1-5, 4695 CE te Sint-Maartensdijk. Tijdens de braderie van vrijdag 6 en zaterdag 7 juli a.s. organiseert de beheerskommissie van het dorpshuis "De Stove" te Stavenisse in samenwerking met de gemeentearchivaris de heer J.P.B. Zuurdeeg een foto- en hobbytentoonstelling. De tentoonstelling wordt ingericht in "De Stove" en is op 6 juli geopend van 1 9.00 tot 21.00 uur en op 7 juli van 10.00 tot 21.00 uur. ledereen is van harte welkom. De toegang is gratis. De eerstvolgende spreekuren van de leden van het college van burge meester en wethouders vinden plaats op maandag 9 juli 1 984 in het gemeentehuis te Sint-Maartensdijk. Burgemeester E. Baerends en de wethoudes wethouders L.J. Koop man, J. Versluijs en P. van Schetsen houden hun spreekuur van 11.00-1 2.00 uur. Wilt u op een ander tijdstip met een van de college leden spreken, belt u dan even naar het gemeentehuis, telefoon 01666-2955, toestel 215. Het spreekuur van de stichting "Beter Wonen" vervalt op 9 juli 1984. Volgende week, donderdagavond om 19.30 uur, verzorgt ge meentelijk beiaardier Gerard de Waardt een zomeravondcon cert op de beiaard in de toren bij de Ned. Hervormde Kerk te Sint-Maartensdijk. Het concert duurt circa 1 uur. Op het programma staan de navolgende werken: 1Larghetto en Allegro 2. Religieuze muziek a. Jerusalem b. The Holy City 3. Klassieke arrangementen a. Menuet uit Berenice b. Gavotte uit Mignon 4. Zeeuwse Boerendansen 5. Intermezzo scenes a. In a Persian Market b. The Teddy Bears picnic 6. Melodieën van Leroy Anderson a. Sandpaper ballet b. Syncopated clock c. Bugler's holiday 7. Opera/Operette a. Funiculi Funicula b. Bess you is my woman c. lm weissen Rossi 8. Good Luck, Good Health, God Bless You G.F. Handel arr. R. v. Otterloo C. Parry S. Adams. G.F. Handel A. Thomas W.F. Siep arr. L. t Hart A.W. J.W. Ketelbey Bratton L. Denza arr. G. Gerhwin Benatzky S. Warner (Vera Lynn) Alle arrangementen zijn van Gerard de Waardt, behalve waar het aangegeven staat. J Per 1 juli 1984: WETTELIJKE HUURVERHOGING EN GEWIJZIGDE REGELS VOOR HUURSUBSIDIE. 6%. Mei ingang van 1 juli mogen, na een heel jaar, de huren weer verhoogd worden. Daarbij moeten de verhuurders zich aan een aantal wettelijke regels houden. Voor sommige woonruimten is een huurverhoging van 3% toegestaan, voor andere woonruimten méér. De maximaal toegestane huurverhoging is 6%. Dat mag echter alleen als de oude huur veel te laag was in verhouding tot wat de woning waard is. Dit wordt bepaald aan de hand van een punten systeem, waar de verhuurder van uit moet gaan. Met behulp van dit puntensysteem kan de huurder kontroleren of zi|n huurverhoging juist is. Per 1 |uli gaat tevens een nieuw jaar van huur subsidie in. Hiervoor moet opnieuw een aanvraag ingediend worden, óók door huurders die reeds huur subsidie krijgen. De regels hiervoor zijn op twee punten gewijzigd. In bepaalde gevallen geldt nu een maximale huur van 1650,- per maand. Bij de vaststelling van het gezms-inkomen wordt het inkomen van de echtgenote bij dat van de huurder opgeteld, terwijl voor meeverdienende kinderen of andere familieleden een aftrek geldt van maximaal f 7000,- van elk van die inkomens. De overheid heeft een speciale folder over de huurverhoging en huursubsidie in uw eigen taal gemaakt. U kunt die folder gratis afhalen bij uw gemeente of woningbouwvereniging. 1 temmuz 1984 ten itibaren: VASAL KifU ARTISLARI VE KiRA YARDIMI UYGULAMASINDAKi DEGi$iKÜKLER? Bir tam yildan sonra kiralar 1 temmuzda yeniden arttirilabilecek. Konut sahiplerinin, kirayi arttinrken bazi yasal kurallan dikkate almalari gerekiyor. Bazi konutlarda kira artisan yuzde 3 olabilecegi gibi di§erlermde daha fazla olabilecek. En yüksek kira arti$ orani yuzde 6 dir. Bu arti? ancak, eski kira konut degermin pok altmda ise yapilabilir. Konutlarin de§erleri bir puan sistemiyle belirtilmiptir. Konut sahibi bu olpuleri dikkate almak zorundadir. Kiracilar da bu puan sistemmden yararlanarak kira artipmin doQru olup olmadigini denetleyebilirler. 1 temmuzda kira yardimi ipin yeni dónem bapliyor. Halen kira yardimi almakta olanlar dahil butün basvurularm yenilenmesi gerekiyor. Kira yardimi uygulamasmda bu yil iki degisiklik yapildi Belirli durumlarda en yuksek kira 650 gulden olarak kabul ediliyor. Kira yardiminda esas alman yillik gelire eplenn kazanci da ilave edilir. Bundan bapka pocuklarin ve diger aile ferflerinin kazanplari da ailenin toplam gelirine katilir, ancak bu kimselerm herbirmin kazancindan 7000 guldeni hesaplamamn disinda birakilir. Kira artiplari ve kira yardimi konusunda kendi dilinizde bropürler vardir. Bakanlik tarafindan hazirlanan bu bropurleri, belediyelerden, konut kurumlarindan veya Yabanci i?pilere Yardim Cemiyetlerinden isteyebilirsiniz. 1984PIjüjI lj£Jt j {■LajjVI j Sj-uLLU yï\ Zé Jl Z}_. j I'.a wr aTaIS «j-i I y -Uiptkll CvUaJozJ.1 y 'j-ix I>Uoj jl Jj>>>1' J* X )_1 JjUil _róxJ «JlaSI j 1 Ijl VI £Üu/lfl Ij4 V Xh yA tl^SJI «ClaII j E-V"! 11 J>ll IJ^JL ^xaJI .1^1 Jl*- lfj-4 J1 >»yJ «r»?0 JLA-'J-L. JI>J I-U I -L. ,_jiljj jl ^>L. ..,*11 ht'ilL» 4-oLsJI 6 jé axxl i V f) O-»-. .I^SJI j £ÜC,VI ijtUJLl j Sj.jiTI.1 (jxu V i ja c-ljijl j XjjUI 1-14J _)SJI j 4j.illl a jrl ...«II e-ux> 4— LaJ jy*Jy I tl J-i-jl tl^SJI j a^xL-J-L Ja.i jj' jj y>L_^all I -U-i» y Lf^Us UL» yku ^VUJI J y^L. j jÜoV' \±A j ^oi'l Jj i-il» hnt) Jl tl^SJI .11 ^jV>>xa Xt i.r.lH oVy»-itl -u.t -!■ f a TlHK) j JO»dl ^UoiiVI Lfxt .jjaj «JLUJI tU»xl ^1 JUlaVI oV>i--Ui j' ^v>>aii at JSJ I 4 1 jfc JjIt A aaxLJ.Ij »I_>SJI j fL»J;VI J>> Jii-L LÖL» Ijy^a -j_»f-> *>->>11 J1 ^1 >1. LL>w« vJJj jl j JLa*JI a -» jjX y t illn» jl wiJ J*i»i JjLtll tl_>_i 4-^/—1lp" >-L>V1 Onlangs hebben wij u uitvoerig geinformeerd over de nieuwe ad- viesopzet in het kader van het ge meentelijk welzijnsbeleid. De hui dige welzijnsraad verdwijnt. Er zal overgegaan worden tot de instel ling van een kommissie sociaal- kultureel werk, sport en rekreatie en een kommissie jeugd en jon gerenwerk. Deze kommissies zullen bestaan uit elk 7 burgerleden een lid van het kollege van burgemeester en wethouders. Daarnaast wordt een welzijnskommissie ingesteld die uitsluitend uit raadsleden bestaat. Tot 15 juli a.s. kunnen kandi daat-leden onder vermelding van de kommissie waarnaar de voor keur uitgaat zich aanmelden en wel schriftelijk bij het kollege van B&W Markt 1-5, 4695 CE te Sint-Maartensdijk. Opnieuw is bij de Thoolse Vrijwilligers Vakaturebank Bank een projekt aangemeld, waardoor haanloze mensen met behoud van uitkering zin nig vrijwilligerswerk kunnen verrichten. Het gaat dit keer om een aantal funkties bij: het kindervakantie-spel in Tholen In de week van 13 t/m 17 augustus wordt ook dit jaar weer een kindervakantie-spelweek georganiseerd in de kern Tholen. Er is een opzet gemaakt voor een zeer gevarieerd programma, waarbij een groot aantal vrijwilligers voor leiding, begeleiding en toezicht nodig is. In het programma zijn opgenomen, een kreatieve dag (plakken, bloemschik ken, kleien e.d.), een puzzeltocht, straattekenen, het bouwen van hut ten, het bouwen van zeepkisten en het houden van een zeepkistenrace, een spelenkermis, een kindertheatershow, een playbackshow, en een modeshow van zelfgemaakte kleding. Als u een steentje wilt bijdragen tot het welslagen van dit evenement, ♦dan kunt u zich tot 1 5 juli aanmelden bij de koördinator van het Thoolse baanlozenprojekt, dhr. Toon Jansen, tel. 01666-2955, U kunt even eens kontakt opnemen met mevr. J. Wiering, Touwslagersdreef 26 te Tholen, tel. 01660-4289. Wijziging openingstijden zwembaden Met ingang van maandag 9 juli gelden er in verband met de schoolva kanties gewijzigde openingstijden voor de beide gemeentelijke zwem baden 'Haestinge' in Sint Maartensdijk en 'de Spetter' in Tholen. Deze luiden als volgt: maandag t/m vrijdag 10.00-20.00 uur, zaterdag en zondag 1 3.30-1 7.30 uur. Bouwen in afwijking van bestemmingsplan Er is een aanvraag om vergunning ingediend door: 1de heer C. Andriesse, Kalfdamseweg 10 te Poortvliet voor het bouwen van een landbouwloods op het perceel kadas traal bekend Poortvliet sektie M. nummer 183 (gedplaat selijk gemerkt Kalfdamseweg 10, 2. de heer J.C. Bijnagte, Molenweg 10 te Scherpenisse voor het bouwen van een garage/berging op het perceel kadas traal bekend Scherpenisse, sektie E, nummer 295 (ged plaatselijk gemerkt Molenweg. Deze bouwplannen zijn niet in overeenstemming met de ter plaatse geldende bestemmingsplannen. Wij zijn voornemens met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, na verkregen toestemming van het kollege van Ge deputeerde Staten van Zeeland vergunning te verlenen voor de onderhavige bouwplannen. Alvorens hiertoe over te gaan, stel len wij een ieder in de gelegenheid om van 6 tot en met 1 9 juli 1 984 schriftelijk bezwaar in te dienen bij ons kollege. De bouwtekeningen liggen gedurende deze termijn ter ge- meentesekretarie te Sint-Maartensdij, afdeling gemeentelijke ontwikkeling ter inzage. Sint-Maartensdijk, 5 juli 1 984 Burgemeester en wethouders van Tholen. Voorbereiding bestemmingsplannen De burgemeester van de gemeente Tholen maakt ter voldoe ning aan het bepaalde in artikel 22, tweede lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat met ingang van 6 juli 1 984 voor een ieder ter secretarie van de gemeente. Markt 1 -5 te St. Maartensdijk, ter inzage ligt het besluit van de raad van de gemeente Tholen van 25 juni 1984, waarbij wordt verklaard, dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de volgende gebieden: a. een gebied aan de Dalemsestraat te Tholen; b. een gebied aan de Gorishoeksedijk te Scherpenisse; c. een gebied aan de Kaaistraat 11 te St. Maartensdijk; d. een gebied aan de Molenweg te Oud-Vossemeer. De begrenzing van de genoemde gebieden staat aangegeven op de bij bovengenoemd besluit behorende en als zodanig ge waarmerkte tekeningen. Sint Maartensdijk, 5 juli 1 984 De burgemeester voornoemd, E. Baerends. ESLAAGD DUS GEFELICITEERD Mevr. Phily-Jansen uit Tholen slaagde aan de speciale opleiding voor Algehele Chiropedie te Til burg voor het examen 'Manicure'. Aan de Scholengemeenschap de Lage Meren te Bergen op Zoom slaagden voor het diploma bouw techniek (schilderen): J. Noom uit Scherpenisse en M. Potappel uit Oud Vossèmeer. Bouwtechniek (timmeren): J. Je- roense uit St. Annaland. Elektrotechniek: J. van Starken- burg uit St. Philipsland en P. Westdorp uit St. Annaland. Installatietechniek: G. Contant uit Tholen en A. Hommel uit Oud-Vossemeer. Mechanische technieken: D. Bar- zilay, I. Hage, P. Benningshof, U. Bohr, A. Bel en H. Alhor uit Tho len, W. Chong en P. Janse uit Scherpenisse en M. Scherpenisse uit St. Annaland. Motorvoertuigentechniek: A. van Daalen en L. Polderman uit Oud- Vossemeer. Land- en tuinbouw: J. de Jager en P. de Ronde uit Oud-Vossemeer. Lager economisch- en administra tief onderwijs: A. de Jonge uit St. Annaland en B. Groos uit St. Maartensdijk. Nemi Wesdorp uit Stavenisse is aan de Middelbare opleiding voor Rijn- en binnenvaart te Rotter dam geslaagd voor het diploma vooropleiding schipper. H. Koopman uit Sint Maartens dijk is in Viissingen geslaagd voor het diploma Hogere-Zeevaart- school. Bram van Kempen uit Poortvliet behaalde aan de Rijks Middelba re Land- en Tuinbouwschool te Tiel het diploma A-leergang va krichting Fruitteelt. Aan de Johannes MEAO in Roosendaal slaagden voor het eindexamen: Scherpenisse: Trudy van der Gouwe Tholen: Jan van Loenhout en Marleen Hoogmoed Sint Philipsland: Jaap van Oude naarde Aan de Burg. Bouwenseschool voor lager technisch onderwijs in Sint Maartensdijk slaagden voor het gronddiploma Booglassen: Sint Maartensdijk: J. Bevelander, M.A.M. van Gurp Oud Vossemeer: A.H. Kersbergen Poortvliet: J.A. van Tiggele Het vakdiploma BC Booglassen behaalde C.L Dekker uit Scher penisse. GEVONDEN: Portemonnees: portemonnee met naam A. Kwist 2 sleutels aan hanger inhoud on geveer 40 gulden; bruine heren portemonnee inhoud 62 gulden eurocheque, bruine herenporte monnee met kapotte sluiting in houd 1 gulden. Geld: biljet van 100 gulden, biljet van 10 gulden en biljet van 5 gul den Sleutels: sleutelbos met 3 sleutels en 1 afgebroken sleutel, huis of garagesleutel merk Cisa, sleutel bos met 4 sleutels, bos sleutels 6 stuks autosleutel Renault. Horloges en sieraden: goudkleu rige schakelarmband, bloedkora len armband met zilveren slotje, dameshorloge zilverkleurig merk Velona, goudkleurig dameshorlo ge merk Montina, zilveren broche Aan de Zeeuwse school voor de Zeevisvaart in Viissingen slaag den voor het eindexamen: Tholen: J.A.L.A.M. Deurloo en L. Deurloo Sint Annaland: A. Heijboer 13 Zeeuwse knopjes), zilveren ring met inscriptie "Johan" 3- 8-79. Kledingstukken: wollen trui met v-hals kleur: bruin/beige met witte baan, kinderjasje kleur wit merk Courtella. Overigen: twee plastic kratten merk Alvelo 1984, twee strippen kaarten. VERLOREN: Portemonnees: bruine herenportemonnee inhoud 50 gulden 2 strippenkaarten, oranje/rood kleurige damesknip- portemonnee inhoud 50 gulden kleingeld, blauwe kinderporte monnee met 2 sle.utels, rode knip- portemonnee Rabobank inhoud twee gulden, verzekeringspasje brommer en pasfoto's, bruine le ren portemonnee met fietssleutel, crème kleurige portemonnee in houd 100 gulden giropasje, portemonnee inhoud 200 gulden bankpasje. bruine herenporte monnee inhoud 230 gulden sleutel Sleutels: sleutelbos met 4 sleutels, voordeursleutel, sleutelbos met 4 sleutels, sleutel met houten han ger. Kledingstukken: groene legerjas maat 36, blauw jack met badstof voering 10 gulden in jaszak, re genpak in plastic tas kleur geel. Huisdieren: bastaard herder kleur zwart. Overigen: zwarte inschuif para plu, blauw/witte paraplu merk Ferro, helm merk Lazer kleur wit, zakagenda '84, blauwe plastic ge weven boodschappentas met in houd, rood zakmes. Ondanks een grote aanvoer is de prijs van Doré op de veiling St. Annaland nog steeds boven de gulden gebleven. Dinsdag 3 juli: Doré 1.00 - 1.09, Drielingen 0.62 - 0.69, kriel 1.05 - 1.20, Premiere 0.98 - 1.03, Drie lingen 0.65 - 0.69, kriel 1.00 - 1.15, Gloria 1.00 1.02, drielingen 0.66 - 0.68, kriel 1.01 - 1.15, Aminca 0.98. Aanvoer 260 ton. Woensdag 4juli: Doré 1.00- 1.09, Drielingen 0.55 - 0.62, kriel 1.05 - 1.11, Pre miere 1.00 - 1.03, Bonken 1.21, Drielingen 0.58 - 0.61, kriel 0.99 - 1.05, Gloria 1.00- 1.02, drielingen 0.58 0.60, kriel 1.00 - 1.02, Prior 1.01, Aminca 0.99, aanvoer 332 ton. Epilepsie is geen ziekte, maar een verschijnsel dat door allerlei li chamelijke factoren veroorzaakt kan worden. Elk geval is anders en vergt een eigen behandeling. De meeste vormen van epilepsie laten zich goed behandelen. Doordat over epilepsie heel weinig gepraat wordt, krijgt men vaak de indruk dat het slechts sporadisch voor komt. Toch lijdt er nog één op de honderdvijftig mensen aan. Door dat zwijgen kan de mens met epilepsie zijn twijfels en zor gen bijna nergens kwijt. De (over)bezorgde omgeving bant het liefst de meeste risico's uit, zonder te beseffen dat een be langrijk stuk levensgeluk verd wijnt. Werkgevers blijken vaak nog bedenkingen te hebben om een epilepsiepatiënt aan te ne men. Verzekeringsmaatschap pijen leggen extra strenge normen aan. Kinderen met epilepsie heb ben het op school soms extra moeilijk door de onwetendheid en onbegrip van sommige leerkrach ten. Zo kan men met dit rijtje nog wel even doorgaan. Het werk dat de afdeling Zeeland voor ogen staat is niet gemakke lijk. Als eerste moet men blijven proberen om het isolement van de mens met epilepsie te doorbreken door het voeren van gezamenlijke gesprekken. Practische adviezen op medisch en sociaal gebied kunnen eveneens een hulp zijn. Er zijn zoveel zaken waarin de mens met epilepsie zich alleen voelt staan. De communicatie met de arts kan haperen, met de partner etc. De vereniging adviseert verder inzake het verkrijgen/verlengen rijbewijs, verzekeringsaspecten, ehbo, sport en onderwijs en solli citaties. Iemand met epilepsie hoeft uiteindelijk totaal niet als zieke door het leven te gaan en, zeker niet in depressies te belan den door onbekendheid met de aard van epilepsie. Ook ou ders/verzorgers van een kind met epilepsie krijgen ruimschoots de aandacht, ze zitten vaak boorde vol vragen: Hoe wordt er op het kind gereageerd vanuit het on derwijs, door andere kinderen? Hoe functioneert het kind zo nor maal mogelijk? De problemen die daardoor kunnen voorkomen in het gezin worden vaak onder schat. Aan al deze punten probeert men aandacht te schenken door middel van info dagen/avonden, dia's en voorlichtingsfilms door geheel Zeeland. Vrijwilligers zijn wel kom die willen helpen met de uit bouw van het werk. Heeft u inte resse of wilt u zomaar reageren op dit artikel bel dan: C. Clement. Heinkenszand. tel. 01106-1742. \V// g> overdenking De Here is mijn Herdermij zal niets ontbreken Psalm 23:1 Het woord van onze meditatie tekst is een geweldig woord; rijk en bemoedigend - troostvol en teer. De man, die het spreekt, had een houdbare grond gevonden om op te staan. Hij had een steunpunt ontdekt, waaraan Hij zich kon vastklemmen. Een leidsman, ajm wie hij zich mocht overgeven; een gids, aan wie hij zich kon toever trouwen. Als hij zegt; De Here is mijn Her der - dan praat hij niet zomaar wat in de ruimte. Hij weet, waarover hij het heeft. Hij is er goed van doordrongen, wie zijn God voor hem is. Want hij is zelf herder ge weest en zwierf steeds rond met zijn schapen. Hij kende zijn die ren en was op de hoogte met hun behoeften. Hij had ze gadegesla gen in hun doen en laten. En hij was tot de ontdekking gekomen dat ze hem gehoorzaamden. Ze toonden zich ook wel eens dwaal- ziek; maar toch... hij kon van deze beesten zeggen: mijn schapen ho ren mijn stem en ze volgen mij. Daaruit had deze herder de les getrokken: Ze begrijpen me wel iswaar niet - daarvoor zijn het tenslotte dieren maar ze ver' trouwen hie well In mij zieh en erkennen ze hun leidsman - bij hiij wetért tè zieh Veilig! Welnu - zo was zijn konklusie - zo is het nu feitelijk ook met mijn verhouding ten aanzien van mijn God. In Hem zie en erken ik de leidsman en de gids van mijn leven. Bij Hem weet ik me onder alle omstandigheden veilig en ge borgen. Op Hem kan ik te allen tijde aan! Ook ik begrijp Hem dikwijls niet en toch vertrouw ik Hem volledig, zodat er in mij voortdurend de drang is om Hem te gehoorzamen, en de weg te gaan, die Hij mij wijst. Ik vraag U, mijn lezer is dat niet heerlijk en rijk? De Here is mijn Herder! Zo staat het in onze meditatie-tekst. En nu is er iemand, die denkt; Maar dat kan toch niet zomaar? Zó een- Vütidig is dat toch niét? Hij is toc|i niet dé Herder van iedereen? En dan zeg ik: Ja, daar hebt wel gelijk in. Hij is niet de Herder van iedereen! Maar... dan moet u de moeilijkheden niet gaan zoeken op plaatsen, waar ze niet zijn. Dan moet u niet de aksenten leggen op uitspraken, waar ze niet horen. Want de grote vraag, waarover het loopt, is niet of Hij onze Herder wil zijn. Daar hoeven we, dacht ik, geen moment aan te twijfelen. Maar de vraag, die klemt, is deze: of wij ons door Hem willen laten leiden! Ik verzeker U dat Hij be schikbaar is voor ieder, die Hem nodig heeft! Hij is de Herder voor ieder, die Zijn schaap wil zijn en die bereid is Hem te volgen, als Hij roept! Als we Schriftuurlijk denken, zijn we het daar allemaal wel over eens! En dan vraag ik: Is dat niet een overweldigende troost voof mensen, die de weg zijn kwijtgeraakt en die d9 goede richting met geen mogelijkheid meer terug kunnen vinden? Denkt U zich dat eens in: Als de Here onze Herder is, dan zoekt Hij ons op, als we verloren zijn. Dan brengt Hij ons terug bij de kudde, als we verdwaald zijn. Dan droogt Hij onze tranen, als we bedroefd zijn. En Hij verkwikt ons met Zijn genadige tegenwoordigheid, als we eenzaam zijn. Als God onze Leidsman is en onze Gids dan hebben we alles in het leven en ook in het sterven! Ja, dan kunnen we onder de moeilijkste omstandigheden, die zich in ons leven voordoen, de moed opbrengen om te zeggen: Mij zal niets ontbreken! Ook als we het tegen onszelf en misschien wel tegen elkaar moeten zeggen: Nu ontbreekt het me letterlijk aan alles; nu heb ik werkelijk niets meerovef; nu ben ik alles kwijt! Öan ontbreekt het ohs toch aah niets, omdat Hij onze Herder wil zijn. Een Herder - dat is niet alleen iemand, die een weide opzoekt voor zijn kudde, zodat de schapen voldoende hebben om te eten. Herder zijn - dat is veel Herder zijn, dat is ook: voorop gaan en de weg wijzen. Herder zijn, dat is: omzien naar hen, die volgen en dragen hen, die zelf niet meer kunnen lopen. Herder zijn, dat is: al het risiko op zich nemen voor de schapen, die aan de zorgen zijn toevertrouwd, en over de kudde waken, als de gevaren van alle kanten dichterbij sluipen. Kijk, dat wil Jezus Christus voor ons doen - als we ons daar niet te groot voor kennen: voor ons zor gen en voor ons instaan. En dan zó, dat het ons werkelijk aan niets ontbreekt. De Here is mijn Herder, mij zal niets ontbreken! Wat een duize lingwekkend rijk en heerlijk woord is dat! Het betekent dat God in het donker Zijn aangezicht vriendelijk over ons doet lichten. Dat Hij in ons verdriet de lamp van zijn vertroosting over ons ontsteekt. En dat geeft moed om het leven aan te durven. Het geeft ook kracht om het sterven aan te kunnen. Dat is de heerlijkheid van deze Herder. Dat is de onwankelbare trouw van deze Leidsman: onder alle omstandigheden is Hij ons nabij met Zijn troost! En nu weet ik dat er mensen zijn, die een beetje opstandig worden, als ze dit lezen. En ze zeggeq: Wat? Hij ons nabij met zijn troost? Maar daar heb ik mijn hele leven nog nooit iets van gemerkt! Och, nou ja, ik kan daar Wel begrip voof opbren gen, als dit wordt gezegd. Maar mag ik er dan nu bij vertellen hoe dat komt dat mensen daar niks van merken? Dat komt omdat ze dat woordje "troost" niet goed begrijpen. Ze leggen dat woord meestal uit in de meest goedkope zin van het woord. En dan doetje het je inderdaad niets! Het werkt alleen iets uit, als je het uitlegt in "Troost" in bijbelse zin, dat wil zeggen: De weg banen en de doortocht vrijmaken! Het gemis opheffen en het ontbrekende aanvullen. Uit deze vastheid en zekerheid mocht de diehtef van psalm23 leven. En dit woord wil God ons vandaag meegeven op onze tocht door dit leven met zijn moeite en verdriet, opdat we de weg veilig zouden gaan aan Zijn hand. M.A. Jansens•Tholen

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1984 | | pagina 5