40 GEMEENTE SINT PHILIPSLAND Donderdag 5 juli 1984 EENDRACHTBODE 3 BEKENDMAKING Burgemeester en wethouders van Sint Philipsland maken ingevolge het be paalde in de Grondwaterwet bekend, dat bij Gedeputeerde Staten van Zee land op 29 februari 1984 is binnengeko men een aanvraag van het waterschap Tholen, Onder de Linden 7, Sint-Maar tensdijk voor het onttrekken van grond water ten behoeve van het drooghouden van een aantal bouwputten. Deze bouwputten zijn nodig voor de aanleg van een groot aantal duikers in het kader van de afwatering van Sint Philipsland. De aanvraag en andere ter zake zijne stukken hebben, na vooraf gaande publikatie, van 7 mei 1984 tot en met 6 juni 1984, voor een ieder ter ge meentesecretarie ter inzage gelegen. Ge durende deze termijn bestond de moge lijkheid om bezwaren tegen de te verle nen vergunning in te dienen. Zij brengen voorts nog onder uw aan dacht dat ook voor hen die geen bezwa ren hebben ingediend de mogelijkheid bestaat om op de op woensdag 11 juli 1984 ter gemeentesecretarie te houden hoorzitting, welke om 10.30 uur aan vangt, mondelinge gevoelens uit te brengen omtrent het verlenen van de vergunning. Burgemeester en wethouders voornoemd, J.P.A. de Kok, secretaris T.A. Vogel, burgemeester Weinig Thoolse allochtonen berichtten van hun lustrum-wonen. Totdat Ton en René met Christien en José dit deden via hun Sony-tonen. Annie en Ad Met grote vreugde en! dankbaarheid geven j wij kennis, dat de' Heere ons verblijdde met de geboorte van ons dochtertje en zusje Pieternella Johanna Wij noemen haar A nnemieke Jan en Sonja Melse Jeroen $4691 BDTholen, 28 juni 1984 Bosstraat 50 Opa en Oma hartelijk gefeliciteerd met jullie 55-jarige 1 echtvereniging. Conny, Evelien, Marianne, Petra,} Kees, Marijn Hartelijk dank voor de vele cadeaus en kaarten die wij ontvingen ter gelegenheid van de geboorte van onze dochter Marcella Kees en Ineke Moeliker Tholen,juli 1984 J. van Bloisstraat 8 We zijn 29 juni getrouwd. Bram en Lianne van Westen-Kodde 4698 PC Oud-Vossemeer juli 1984 Gankelweg 1 Simon Quist en Conny Maasmans gaan trouwen. Op vrijdag 6 juli a.s. om 15.00 uur vindt onze huwelijksvoltrekking plaats in het Stadskantoor van Roosendaal. Al onze familieleden, vrienden en bekenden zijn van harte welkom op onze huwelijksreceptie, die zal worden gehouden tussen 19.30-en 20.30 uur in zaal De Pauw, Kade 46 in Roosendaal. Ons adres: Pres. Kennedystraat 11, Sint Maartensdijk Op maandag 9 juli 1984 D.V. hopen onze geliefde ouders JAN GEUZE en SA AR GEUZE-PRAAT de dag te herdenken dat zij 25 jaar geleden zijn ge trouwd. Dat zij nog vele jaren in goede gezondheid voor el kaar en voor ons gespaard mogen blijven is de wens van hun dankbare kinderen. Aad en Gert-Jan Gelegenheid tot feliciteren op vrijdag 13 juli van 19.30 tot 20.30 uur in verenigingsgebouw "De Win gerd". Nieuwepad 1 te Tholen. 4691 GK Tholen, juli 1984 Pr. Beatrixstraat 20 Op D.V. 7 juli 1984 is het 35 jaar geleden dat onze geliefde ouders en grootouders en mijn ge liefde kinderen C.P. op den Brouw en J. op den Brouw-van de Hoek in het huwelijk zijn getreden. We wensen hen toe dat ze nog vele jaren in goede gezondheid voor elkaar en voor ons ge spaard mogen blijven. St. Maartensdijk: Jaap en Lia Coen en Judith Zwijndrecht: Rien en Caty St. Maartensdijk: Ineke en Annelies M. v.d. Hoek 4695 EA St. Maartensdijk, juli 1984 Westvest 23 We hopen dit in familiekring te gedenken. JAAR Het is mij een grote vreugde U mede delen, dat mijn lieve ouders dhr. en mevr. Van As-van Daaien op D.V. vrijdag 6 juli a.s. hun 40-jarig huwelijks feest hopen te mogen vieren. Wij vieren dit op zaterdag 7 juli. Een ieder die hen wil feliciteren is van harte welkom van 20.00 tot 21.30 uur in dorpshuis 'de Vossenkuil'. Hun dankbare zoon Henk en Ria 4698 AK Oud-Vossemeer, juli 1984 Raadhuisstraat 16. Zaterdagmiddag is onze zaak gesloten. Op dinsdag 17 juli hopen onze lieve ouders, groot- en overgrootouders J. QUAAK en E.P. QUAAK-BOLIER de dag te herdenken dat zij 65 jaar geleden in het huwelijk zijn getreden. Gelegenheid tot feliciteren vanaf 19.30 uur in hotel 'Hof van Holland', Kaai 1, Tholen. Hun dankbare kinderen, klein- en achterkleinkinderen 4691 JC Tholen, juli 1984 Burg. v. Vrijberghestraat 32 Dankbetuiging Dirtktie, bewoners en personeel, hartelijk dank voor alles wat jullie voor ons gedaan hebben tijdens mijn 1216-jarig jubileum in Sint Maartenshof. Tevens ook dank voor de vele «attenties die wij mochten ontvangen vanuit het huis en van elders. D.F. Bentschap Knook-Voshol M.A. de Ruijterstraat 1 Sint Maartensdijk In plaats van kaarten (Voor de vele blijken van belangstelling die wij bij (gelegenheid van de viering van ons 25 jarig huwe lijksfeest in allerlei vorm hebben ontvangen, betui- i gen wij u, ook namens onze kinderen, onze harte- lijke dank. A.W. Steyns F.C. Steyns-Hommel Oud-Vossemeer, juli 1984 Marehoekstraat 36 4698 BP Hiermede vervullen wij de droeve plicht u kennis te geven van het plotseling overlijden van onze innig ge liefde zoon, broer, zwager en oom LEENDERT JOHANNES QUIST op de jeugdige leeftijd van 25 jaar en 5 maanden Sint-Philipsland: J. Quist P. Quist-Reijngoudt Brielle: C.J. v.d. Veld-Quist J.C. van de Velde Robbert, Frank en Michiel 4675 CL Sint-Philipsland, 30 juni 1984 Pr. Hendrikstraat 28 De begrafenis zal plaats hebben heden, donderdag 5 juli, op de algemene begraafplaats te Sint Philipsland om 14.00 uur, voorafgegaan door een rouwdienst in het Ned. Herv. Jeugdgebouw, Schoolstraat om 13.30 uur. Met grote verslagenheid werden wij op zaterdag 30 juni getroffen door het plotseling overlijden van ons lid LEO QUIST op de jeugdige leeftijd van 25 jaar en 5 maanden. Namens bestuur en leden V.V. NOAD '67, St. Philipsland Sint-Philipsland, 30 juni 1984 Heden behaagde het de Heere van ons weg te ne men na een langdurig gedragen lijden in het zieken huis Lievensberg te Bergen op Zoom, onze innig ge liefde zorgzame moeder, schoonmoeder en oma JANNA ADRIANA VAN IJSSELDIJK sinds 17 juli 1962 weduwe van Leendert Potappel op de leeftijd van 65 jaar en 8 maanden. De Heere sterke ons in dit zware verlies en doe ons in Zijn wil berusten. Stavenisse: J.H. Potappel A.R. Potappel-Moerland N.C. van Haaften- Potappel W.L. van Haaften C.N. van Eenennaam- Potappel H. van Eenennaam H.J. Potappel P.J. Potappel-van Beveren en kleinkinderen Stavenisse, 3 juli 1984 Molendijk West 23 Geen bloemen. De begrafenis zal D.V. plaatsvinden op zaterdag 7 juli a.s. om 13.00 uur op de algemene begraafplaats te Stavenisse. Vooraf wordt de rouwdienst gehouden in het Vereni gingsgebouw der Oud Ger. Gemeente, Pr. Bernhard- straat, aanvang 12.00 uur. Heden behaagde het de Heere van ons weg te ne men onze lieve en zorgzame oma JANNA ADRIANA POTAPPEL-VAN IJSSELDIJK Anja en Willy Potappel Leen, Janita, Peter en Heieen van Haaften Jacques, Leen en Petra van Eenennaam Sandra en Leen Potappel Stavenisse, 3 juli 1984 Tot onze diepe droefheid is op 65-jarige leeftijd over leden, onze lieve nicht JANNA POTAPPEL-VAN IJSSELDIJK zwaar valt ons dit verlies. Scherpenisse: L. Bijl Gerda, Rinus, Coby en Ineke Juli 1984 Heden nam de Heere plotseling uit ons midden weg mijn lieve man en onze zorgzame vader en opa MARINUS KORNELIS SPEIJER echtgenoot van Willemina Jacoba Elize Slager op de leeftijd van ruim 66 jaar. W.J.E. Speijer-Slager M.J. Krijger-Speijer J.A. Krijger Joost, Martijn en Jacomien 4693 BC Poortvliet, 27 juni 1984 Zuidplantsoen 25 De begrafenis heeft plaats gehad maandag 2 juli j.l. op de algemene begraafplaats te Poortvliet. Op 27 juni 1984 nam de Heere plotseling uit ons midden weg onze geliefde broeder, zwager en oom MARINUS KORNELIS SPEIJER echtgenoot van Willemina Jacoba Elize Slager op de leeftijd van ruim 66 jaar. Oostburg: J. Speijer-Schot Poortvliet: Souburg: Vrouwenpolder: P.T. Luijk-Speijer A.P. Luijk M. de Kock-Speijer A. de Koek W. Speijer N. Speijer-Hofman Neven en nichten De teraardebestelling heeft plaats gehad te Poortvliet op 2 juli 1984. Met grote verslagenheid namen wij kennis van het plotseling overlijden van onze sportvriend en secre taris van de PV "De Zwaluw" M. K. SPEIJER Hij was voor ons allen een voorbeeld van verdraag zaamheid en wilskracht. Moge zijn vrouw en kinderen de kracht gegeven worden dit verlies te dragen. Bestuur en leden P.V. "De Zwaluw" Oud-Vossemeer Plotseling overleed onze sympathieke zwager en on vergetelijke oom MARINUS KORNELIS SPEYER echtgenoot van mevr. W.J.E. Slager Moge zijn vrouw, Riet en Johan de kracht vinden dit grote verlies te dragen. A. Slager J.E. Slager N.G. Slager-den Engelsman Carolien - Peter Jan Willem Oud-Vossemeer, 27 juni 1984 Met leedwezen vernamen wij het plotseling overlij den van onze vriend M.K. SPEYER Fam. Lisseveld Poortvliet, 28 juni 1984 Molenstraat 36 Heden overleed, na een kortstondige ziekte, voor ons nog onverwachts, in het ziekenhuis "Lievensberg" te Bergen op Zoom, mijn innig geliefde man, onze zorgzame vader en opa CHRISTIAAN MOELIKER echtgenoot van Janna Pieternella Slager op de leeftijd van 76 jaar en 6 maanden. Tholen: J.P. Moeliker-Slager M.A. Moeliker P.C. Moeliker-de Rijke M.C. van Duivendijk- Moeliker M. van Duivendijk C.M. Moeliker C.J. Moeliker-Laane en kleinkinderen 4691 BM Tholen, 2 juli 1984 Regentessestraat 27 Geen bloemen. Gelegenheid tot condoleren hedenavond van 19.30 tot 20.30 uur in de aula, Prins Bernhardstraat 1. De begrafenis zal plaats hebben D.V! vrijdag 6 juli a.s. op de algemene begraafplaats te Tholen om 10.30 uur, voorafgegaan door een rouwdienst in de aula om 10.00 uur. Met leedwezen geven wij u kennis van het overlijden van ons trouw lid CHR. MOELIKER in de leeftijd van 76 jaar. Moge zijn vrouw en kinderen de kracht gegeven worden dit verlies te dragen. Bestuur en leden P.V. 'De Trouwe Duif Tholen Tholen.juli 1984 Heden overleed onze lieve opa CHRISTIAAN MOELIKER Ellen en Piet Anja Christian Dirk Janet s Christian Karina Tholen, 2 juli 1984 Het was ons een troost te ervaren dat zoveel mensen met ons hebben meege leefd, na het overlijden van onze OPOE DE GROEN Wij willen hierbij dokter Padt en het zusterteam van het eiland die bij de verple ging hebben meegewerkt, hartelijk dankzeggen. Fam. J. de Groen- Bevelander en kinderen Poortvliet, juli 1984 Met droefheid maken wij u bekend, dat nog vrij on verwachts uit ons midden is weggenomen, in het A.B.G. te Bergen op Zoom, onze geliefde zorgzame moeder, groot- en overgrootmoeder PIETERNELLA HENDRIKA SNIJDERS weduwe van Daniël Plandsoen op de leeftijd van 78 jaar en 7 maanden. Oud-Vossemeer: P. van Meel-Plandsoen P.D. van Meel Ossendrecht: C.J. Rijnberg-Plandsoen P. Rijnberg Bergen op Zoom: G. Vriens-Plandsoen A. Vriens Oud-Vossemeer: J.G. Plandsoen klein- en achterkleinkinderen 4698 CK Oud-Vossemeer, 27 juni 1984 Coentjesweg 3 De begrafenis heeft plaats gehad zaterdag 30 juni op de algemene begraafplaats te Oud-Vossemeer. Met diepe droefheid geven wij kennis van het heen gaan, na een langdurig lijden, nog vrij onverwachts in het ziekenhuis "Lievensberg" te Bergen op Zoom, van mijn geliefde man, onze vader, behuwd- en groot vader CORNELIS AARNOUDSE echtgenoot van Janna van Zetten in de ouderdom van 78 jaar en 9 maanden Oud-Vossemeer: Sint-Annaland: Sint-Annaland: Halsteren: Oud-Vossemeer: J. Aarnoudse-van Zetten B. Aarnoudse W.J. Aarnoudse-Asperen C.P. van 't Hof-Aarnoudse J.H. van 't Hof D.W. Aarnoudse C. Aarnoudse-Tempelaars W. Aarnoudse J. Aarnoudse-de Nijs en kleinkinderen 4698 BM Oud-Vossemeer, 29 juni 1984 Weelhoekstraat 17 De begrafenis heeft plaatsgehad op dinsdag 3 juli j.l. om 14.00 uur op de algemene begraafplaats te Oud- Vossemeer. Met droefheid geven wij kennis van het overlijden van onze lieve opa, de heer CORNELIS AARNOUDSE Kees en Maatje Ina en Henk Jeannette en Rien Leon Hans Janine Kees Anita We zullen opa erg missen. Oud-Vossemeer, 29 juni 1984 De Heere nam van ons weg na een liefdevolle ver pleging in huize "Ten Anker", onze lieve tante en buurvrouw JOHANNA BEURKENS weduwe van C.J. Bout Wij zullen haar erg missen. G. Baaij-de Jonge L. Baaij Lijsija Bogert Tholen, juli 1984 In Gods ondoorgrondelijke wijsheid werd heden tot onze droefheid, na een zeer arbeidzaam leven, nog geheel onverwachts uit ons midden weggenomen onze innig geliefde zuster, schoonzuster en tante GEERTRUIDA MARIA VAN DEN BERG in de ouderdom van 82 jaar en 9 maanden Stavenisse: P.M. van den Berg P. van den Berg- van Oeveren C.P. van den Berg M.P. van den Berg D.J. van den Berg J.P. van Eenennaam- van den Berg H.van Eenennaam Neven en nichten 4696 BB Stavenisse, 1 juli 1984 Poststraat 10 Geen bloemen. De begrafenis zal plaats hebben heden, donderdag 5 juli, om 13.00 uur op de algemene begraafplaats te Stavenisse. Voorafgegaan door een rouwdienst in het vereni gingsgebouw der Oud Geref. Gemeente, Pr. Bern hardstraat, aanvang 12.00 uur. Zij, die de rouwdienst willen bijwonen, worden ver zocht om 11.45 uur in het verenigingsgebouw aanwe zig te zijn. Op zondag 1 juli behaagde het de Heere van ons weg te nemen onze geliefde oud-tante, mejuffrouw GEERTRUIDA MARIA VAN DEN BERG Zij werd 82 jaar. Huib, Peter en Annette van Eenennaam Breda, 2 juli 1984 Dinteloord: Tholen: Oud-Vossemeer: Heden overleed, zacht en kalm, mijn innig geliefde man, onze lieve zorgzame vader, groot- en over grootvader, zwager en oom JACOB ANTHONIE GELUK echtgenoot van Wilhelmina Geertje Bierens op de leeftijd van 86 jaar en 6 maanden. Tholen: W.G. Geluk-Bierens Stavenisse: J.A. de Rooy-Geluk J.C. de Rooy W.A. Geluk A.M. Geluk E. Geluk-Oudesluys G.E.D. Friderichs-Geluk A.H. Friderichs Tholen: F.M. de Wilde-Geluk J.J. de Wilde klein- en achterkleinkinderen 4691 BL Tholen, 2 juli 1984 Oudelandsepoort 15 Geen bezoek aan huis, geen bloemen. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de aula. Prins Bernhardstraat 1 De begrafenis zal plaats hebben D.V. vrijdag 6 juli a.s. op de algemene begraafplaats te Tholen om 13.30 uur, voorafgegaan door een rouwdienst in de aula om 13.00 uur. 2 Korintiërs 5-1 Na een liefdevolle verzorging in "Vrederust" nam de Heere heden tot Zich, onze innig geliefde vader, groot- en overgrootvader MARINUS WESDORP weduwnaar van Maatje Stoutjesdijk in de ouderdom van 89 jaar St. Maartensdijk: Herwijnen: Anna Jacobapolder: Rotterdam: Berkel-Rodenrijs: Anna Jacobapolder: N.M. Wesdorp-v.d. Dussen D.J. v. Zandwijk-Wesdorp C. van Zandwijk J.D. v.d. Reest-Wesdorp N. v.d. Reest L.E. Lergner-Wesdorp A.R. Lergner J.J. Wesdorp H.C. Wesdorp-v.d. Werf L. Wagemaker-Wesdorp J.L. Verhage-Wesdorp J.L. Verhage klein- en achterkleinkinderen Halsteren, 30 juni 1984 Correspondentie-adres: Fam. Wesdorp, Noordweg 15, 4675 RN St. Philipsland De begrafenis heeft plaats gehad woensdag 4 juli j.l. op de algemene begraafplaats te Anna Jacobapolder. Op 28 juni nam de Heere van ons weg op 91-jarige leeftijd onze tante HUBERDINA PLEUNE Sint-Annaland: Fam. v.d. Repe Daar het onmogelijk is u allen persoonlijk te bedan ken, betuigen wij u langs deze weg onze oprechte dank voor uw hartelijke ge voelens van medeleven ons betoond na het overlijden van onze geliefde moeder, groot- en overgrootmoeder GRIETJE DE VOS-HAGE Inzonderheid dokter Kale voor de medische hulp. Kinderen en kleinkinderen Tholen, juli 1984 Voor alle kaarten, bloemen en medeleven ontvangen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst zeg ik U mede namens mijn man en kin deren hartelijk dank. Mevr. M.C. Bazen-Slager t St. Maartensdijk, juli 1984 Bloemenlaan 43 Voor uw bezoek, bloemen en allerhande attenties bij mijn ongeval in huis ben ik u zeer dankbaar. Vooral die lieve mensen, die zo spontaan hun hulp aanbo den. Ook namens mijn man heel hartelijk dank. Mevr. M. Verhoef- Theuns Tholen, juli 1984 Kon Julianastraat 101 Langs deze weg wil ik ie dereen, ook namens mijn vrouw en kinderen, harte lijk bedanken voor de vele kaarten, fruit en andere at tenties die ik tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst mocht ontvangen. A.C. Aarnoudse Tholen. juli 1984 Doelwég 18 Enige en algemene kennisgeving. God kent degene die de Zijne zijn Heden is rustig ingeslapen, na een liefderijke verple ging in het bejaardencentrum 'de Schutse', onze ge liefde tante HUBERDINA (DIEN) PLEUNE in de ouderdom van ruim 91 jaar. Namens familie en kennissen Sint Annaland, 28 juni 1984 Bejaardencentrum 'de Schutse' F.M. Boogaardweg 10 Correspondentie-adres: Fam. Speelman, M.D. de Grootstraat 60, 4461 WD Goes. De begrafenis heeft plaatsgevonden op zaterdag 30 juni des voormiddags om 11.30 uur op de algemene begraafplaats te Sint Annaland vanuit 'de Schutse'. Langs deze weg willen wij iedereen, die ons een kaartje stuurde, bloemen, cadeaus en andere attenties schonken bij ons 30 jarig huwelijksfeest, ook namens onze kinderen en klein kind, hartelijk bedanken. C. van Westen C.M. van Westen-Neele Sint Philipsland, juli 1984 Onze gouden bruiloft werd mede door uw belangstel ling, bloemen, planten, fruitmanden, kaarten en verdere attenties tot een ware feestdag. B.J. Bos A.A. Bos-Bogaards Tholen, juli 1984 Verbrandestraat 24 Onze huwelijksdag werd mede door Uw belangstel ling voor ons een onverge telijke dag. Hiervoor onze hartelijke dank. Bram en Anja Rijnberg Stavenisse, juli 1984 Stoofdijk 37 Het heeft ons goed gedaan zoveel medeleven te mogen ontvangen, zowel bij mijn verblijf in het ziekenhuis als bij de geboorte van ons dochtertje Marjolein En we willen daarvoor ie dereen hartelijk bedanken. Rien en Ellie Mol Judith en Monica Sint Philipsland, juli 1984 Eendrachtstraat 43 Hierbij willen wij een ieder hartelijk bedanken voor de vele kaarten, bloemen en cadeaus die wij bij de ge boorte van onze dochter Carola mochten ontvangen. Sam en Bettie van Dommele-Potappel Stavenisse, juli 1984 Veerweg 8, Langs deze weg wij ik ie dereen bedanken voor het bezoek, de kaarten, het fruit en andere attenties, die ik tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst mocht ontvangen. Mede namens de kinderen hartelijk dank. A.J. Soeters St. Annaland. juli 1984 Ring 30 Daar het ons onmogelijk is iedereen persoonlijk te bedanken, willen we op deze wijze onze hartelijke dank uitspreken aan alle familie, vrienden en be kenden voor de onverge telijke dagen ons met ons gouden feest bezorgd. Machiel M. Bijl Maria Deurloo Tholen, juli 1984 Pr. Irenestraat 3 Wij willen familie, vrien den en bekenden heel hartelijk bedanken voor de vele cadeaus, bloemen, geld en kaarten die we op onze trouwdag hebben ontvangen. Adrie en Corrie van Driel 4696 BK Stavenisse juli 1984 Voorstraat 38 Langs deze weg willen wij u allen hartelijk danken voor de vele attenties en reacties die wij ter gelegen heid van de geboorte van onze zoon Philippe mochten ontvangen. Fijn dat u hem op deze warme wijze heeft verwel komd. Dhr. en mevr. Janssen-Poot St. Maartensdijk, jüli 1984 Molendijk 19

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1984 | | pagina 3