PLAATSELIJK NIEUWS J. VAN OOST WAT U VERS HAALT, IS PAS LEKKER! TOUWTREKKEN 2 EENDRACHTBODE Donderdag 5 juli 1984 V PLAATSELIJK NIEUWS r::: THOLEN DEURLOO EN ZOON „LIATRIS" 01660-2662 OUO VOSSEMEER hairstyling shop fVV\LEEN RIJSTENBIL V.O.UJRTEftinG-KIPmUlDER J gesloten van 16 t/m 30 juli SLAGERIJ F. GRAAUWMANS SINT-ANNALAND STAVENISSE SINT MAARTENSDIJK SCHERPENlSSE POORTVLIET SINT- PHILIPSLAND THOIFN STAVENISSE SCHERPENlSSE SINT PHIllPSlAND OUD VOSSEMEER POORTVLIET SINT ANNALAND SINT MAARTENSDIJK ANNA JACOBAPOlDER JACOBAPOlDER NIEUW VOSSEMEER THOlEN STAVENISSE SCHERPENlSSE STAVENISSE SCHERPENlSSE SINT PHIllPSlAND OUOVOSSEMEER POORTVLIET pi AATCCI I I V MIFIIWQ NA JACOBAPOlDER NIEUW VOSSEN» I LMM I O k la III IV Iwl E> U II ^;E SINT PHILIPSLANO OUOVOSSEMEER POORTVLIET SINT ANNALAND SINT MAARTENSDIJK ANNA JACOBAPOLDER NIEUW VOSSEMEER THOLEN STAVENISSE SCHERPENlSSE Mossel- en Zeevishandel Contr'Escarpe 11 Tholen tel. 01660-2799-2504-3257 Vanaf vrijdag 6 juli a.s. weer dagelijks VERSE ZEEUWSE MOSSELEN Weekaanbieding: HOLLANDSE NIEUWE HARING ftn per stukZ.UU 6 voor1 0.00 Niet schoongemaakte 7 voor1 0.00 Weer volop in voorraad onze bekende emmertjes diepgevroren HOLLANDSE NIEUWE Inhoud 1 5 1 6 stuks. Per emmertjeO.00 Advertentie I.M. De zeskamp van de Chr. Mavo Leerlingen van de Chr. Mavo wa ren afgelopen vrijdag aktief op het sportveld, vanwege de georgani seerde zeskamp door de heer P. de Kunder. Hij werd bijgestaan door de. docenten Groenendijk en Ver wijs, maar ook andere leraren verleenden medewerking, evenals enkele schoolverlaters voor arbi- tage, geluid, e.h.b.o. en wat meer nodig of voorbehoud was. De klassen waren in teams verdeeld met fantasie rijke namen als vuurpijlen, snelle rakkers, spuit elf en ga maar door. De smurfen verdienden trouwens een extra vermelding vanwege de aankle ding en mascotte. Het bekende rode draad spel bestond uit het maken van een paard van enkele deelnemers, die water moesten overbrengen. Een heel karwei, er was ook een schoenenspel met veel hilariteit, een ballonnenrace, hoofdklembal, sjalom, watertran sport en veldloop. Ook een kraampje met limonade. Rond half fwee bleek dat de 'knokploeg' zijn naam eer aan deed. Zij won nen voor de smurfen. De vrijbui ters en knal'em eindigden op de 3e plaats. Er waren ijstaarten voor de winnaars, die in sneltreinvaart werden veroberd. Concert vakantiestart Als afsluiting van het voorseizoen geeft de Koninlijke muziekver eniging 'Concordia' zaterdag om 15.00 uur een concert op de markt. Onder leiding van dirigent Piet Steijns wordt een aantrekkelijk repertoire gebracht! Het is tegelijk de vakantiestart om daarna ver frist met het honderdjarig bestaan van start te kunnen gaan. Voor al hel betere bloem werk BLOEMSIERKUNST C. V.D. BERGE EENDKACHTSWEG 10 THOlEN Advertentie I.M. Natuurvereniging op de fiets. De Natuurvereniging Tholen' ging vrijdagavond op de fiets om langs de dijken de flora te bekij ken. Het gezelschap nam vooral de eerste en de tweede dijk te Sint Maartensdijk onder de loep. Men concludeerde dat er naast de mooie kaardebollen, Jarolien toch een achteruigang zichtbaar was. Daar zijn de maaiwerkzaamhe- den debet aan. Er is dan ook een verzoek gericht aan het Water schap om de maaiperiode nog wat later in te zetten. Komende zater dag gaat de natuurvereniging een bijen-excursie houden. Liefheb bers kunnen zich rond 11.00 uur 's morgens verzamelen aan het be gin van de Langeweg onder Tho len. 350 gulden boete Vorig jaar gaf de 25 jarige F.S. uit Tholen in een supermarkt te Haamstede J.S. uit Schiedam een klap omdat hij bij afrekening voor 'zijn beurt ging'. De officier van justitie te Middelburg mr. Nij- meijer kon zich nauwelijks inden ken, dat je ook aan de kassa van een supermarkt niet meer veilig stond. Hij eiste ƒ350,— boete en de politierechter G.H. Nomens vond dit niet te hoog. 'Wie verre reizen doet...' Aan het einde van het schooljaar heeft elke school, hetzij voor lager of voortgezet onderwijs, een schoolreis gepland. Moeilijkheid is natuurlijk wel, waarheen. Maar de meesté scholen weten toch steeds weer een aantrekkelijk programma voor hun kinderen samen te stellen. De tweedeklas sers van de Oesterschelp vertrok ken via België in de richting van Limburg. Eerst werd een bezoek aan het Vrijthof in Maastricht ge bracht, gevolgd door een korte wandeling, waarna het natuurhis torisch museum bezichtigd werd. Daarna werd een tocht gemaakt langs de schitterende Mergellan droute. Na een wandeling onder deskundige leiding door de grot ten van Valkenburg ging men via het ontspanningspark 'de Valke nier' weer richting Tholen. De eerste klassen bezochten Antwer pen. Na bezichtiging van de be kende 'Zoo' werd een boottocht over de Schelde gemaakt, 's Mid dags stond een bezoek aan Bob- bejaanland op het programma. Tegen de avond keerde men schor gezongen in Tholen terug. De Eben Haezerschool had als reisdoel België en Den Haag. De klassen I t/m 4 bezochten de Slaakmanshoeve in Damme/Sij- sele in België, waar dieren, een fietsmuseum en een roeivijver waren. Na de lunch ging het naar een speeltuin in Aardenburg waar op een zakje frites getracteerd werd. De overtocht werd gemaakt met de boot van Breskens naar Vlissingen, waar het gezelschap op de Boulevard door meester Nederlof op een ijsje getracteerd werd. Rond kwart over zes was men weer thuis. De klassen 5 en 6 bezochten de gevangenpoort in Den Haag, waar een beetje angstig naar allerlei martelwerktuigen uit vroeger eeuwen werd gekeken. Vervol gens konden vanaf de publieke tribune van de Tweede Kamer de bekende en minder bekende poli tici in levende lijve aan het werk worden gezien. Daarna was er een rondleiding door de Ridderzaal en de gèbouwen van de Eerste Kamer. In de middaguren wist men zich in Bosbad Hoëven uit stekend te vermaken. De klassen 4, 5 en 6 van de Regenboogschool zagen hun geplande bezoek aan Slot Loevestein in het water val len. Maar de leiding was er in ge slaagd een ander kasteel te vinden en wel 'de Haar' in Haarzuylen. De middag werd in de Beekse Bergen doorgebracht. De drie laagste klassen bezochten de Ef- teling, waar de door Anton Pieck ontworpen sprookjestuin ieder zijn vermaak biedt, 's Middags konden de kinderen in de speel tuin hun energie kwijt, waarbij er grote hilariteit was over het natte pak van een van de begeleiders. Moe, maar tevreden keerden allen weer in Tholen terug. BOERENCAKE Q 0r van 4.25 voorOaZD ROND ROZIJNENBROOD 1 Qr van 2.75 voorI lilD GRANERY BOLLETJES 1 AQ 5 voorI ■4S) Advertentie I.M. Minderjarige dieven bekenden Het ging aan het rollen, toen zon dagmorgen omstreeks half twaalf de politie een tip kreeg, dat een jongere doende was om benzine uit een bromfiets te halen. Bij het nadere onderzoek werd de min derjarige R.D. gehoord en via de bekentenis kwam er aan het licht, dat hij samen met de eveneens minderjarige A.v.d. B. meerdere diefstallen had ge pleegd, waaronder bromfietsen. Er kwam eveneens aan het licht dat zij de VW Kever, die vorige week in Halsteren werd gevonden hadden meegenomen, terwijl ook nog andere materialen waren ge stolen. De bekentenis gaf aanlei ding om voorts E.W. de J. uit Bergen op Zoom te horen, die eveneens bij diefstallen betrokken was. Het onderzoek is nog niet geheel afgerond. Zo werd ook ontdekt dat een brommer in het Schelde Rijnkanaal was gegooid, waarnaar de R.P. te water heeft gedregd en verder werden nog gestolen materialen in een sloot in de omgeving van Tholen gevon den. Aan diggelen Bij hét spelen van de jeugd op, een braakliggend terreintje in de om geving Garnalenstraat ging een dubbele beglazing van een bewo ner aan diggelen. De politie stelde een onderzoek in. Toen de rijks politie te water bezig was in de omgeving van de Thoolse brug met het dreggen naar een in het water gegooide gestolen brom fiets, werden vanaf die brug steentjes gegooid. Een draadloze verbinding bracht de politie te lande op de hoogten, die een kijkje ging nemen en dejongeren aan de tand voelde. Toen zondagmiddag een Duitser uit Leverkusen op bezoek was bij familie in de hoogstraat, werd zijn linkerbuitenspiegel meegenomen. De totale schade liep nog op tot zo'n 250,— Hij deed aangifte bij de politie, die er nog niet achterkwam, wie de vernieling aanrichtte. Een maatschappij is doende in deze regio grondborin gen te verrichten. Daarbij wordt dynamiet gebruikt. Dat brengt ontploffingen mee die ver in de omtrek te horen zijn. Het bracht inwoners aan de telefoon om bij de politie te informeren, wat er eigenlijk aan de hand was. Die kon uitleg geven. Aanrijding met gewonde. Op 30 juni omstreeks kwart over drie deed zich op de kruising Deltaweg-Oudvossemeersedijk een aanrijding voor. Toen brom fietser P. van P. uit Oud-Vosse- meer vanaf de Deltaweg wilde oversteken verleende hij geen voorrang aan zijn dorpsgenoot autobestuurder W.A. die kon een aanrijding met de bromfietser niet meer voorkomen. P. moest met een kaakfractuur naar het zieken huis, terwijl er van zijn brommer niet veel goeds meer overbleef en ook de auto behoorlijke schade opliep. Eerste gediplomeerden "de Spetter". Zaterdag 30 juni werden er Voor de eerste keer deze zomer zwe- mexamens afgenomen in 'de Spetter', de beoordelingscommis sie bestond uit de heer J. Jansen en mevr. L. Heuseveldt. Zij zagen in totaal 12 a-zwemmertjes, 17 b- zsemmertjes, 13 c-zwemmers, 1 d-zwemmer en 6 e-zwemmers aan zich voorbij gaan. Marco van Dijk. Angela Wijkhuizen, Karti Nijpels en Ellen bout slaagden voor hun f-diploma. Ondanks het feit dat het nog steeds geen echt zomerweer was, komen de zwem- liefhebbers in 'de Spetter toch aan' hun trekken. Zeker in de komen de weken als men in verband met de vakantie uitbreiding van de openingstijden heeft gepland. (Zie Tholenderwijs). Ballonwedstrijd NMS Tijdens de feestweek van de plaatselijke middenstandsvereni ging organiseerde de eveneens plaatselijke Ned. Middenstands Spaarbank een ballonwedstrijd. De windkracht zal toen waar schijnlijk beperkt zijn geweest, want de ballonnen reikten minder ver dan was verwacht. Het komt wel voor bij ballonwedstrijden dat ze tot diep in Engeland, Frankrijk of Duitsland doordringen. De NMS-directie wachtte lang ge noeg om zekerheid te hebben dat geen kaarten meer zouden bin nenkomen van gevonden ballon nen. Het werd de omge ing Goe- ree-Overflakkee, van waaruit kaarten werden ontvangen. De eerste prijs, een spaarbankboekje met 50,— was voor de 9-jarige Rien Plompen uit de Secr. Rij- stenbilstraat 13. Zijn ballon werd in Ouddorp gevonden. De tweede prijs, goed voor 30,— op het boekje was voor Sindy Uyttenlin- den. Dorpsweg 41. De ballon van deze 3-jarige kwam in Goederee de NZ-haven terecht. De derde prijs, goed voor 20,— was voor de 7-jarige Ankie Hommel, Mo lendijk 3. haar ballon kwam eveneens in de gemeente Goede reede, maar reikte niet tot aan de verder gelegen haven. Uiteraard zijn de prijswinnaars door de NMS al op de hoogte gebracht. i— I f lid OV en ANVC S r li i E n oog mi nn g conTACTimzin Steenbergsestraat 20 22 Tel 01640 34228 BERGEN OP ZOOM Advertentie.I M Advertentie I.M. Kerkplein St Willibrorduskerk bestraat Een groep vrijwilligers is druk be zig om het kerkplein van de Sint Willibrorduskerk van klinkers te voorzien. Deze zijn door de ge meente Tholen beschikbaar ge steld uit een niet meer gebruikte voorraad. Nadat al eerder dit jaar het pad naar en gedeeltelijk rond het kerkhof was betegeld, is dit de tweede verbetering om de kerk te bereiken. Het vroegere grindpad was vooral voor oudere mensen moeilijk begaanbaar. Wegens vakantie Advertentie I.M. Frans Hommel 25 uur op de fiets Dat een braderie veel zweet kan kosten ondervond trimmer Frans Hommel in Klundert, waax hij afgelopen weekend deelnam aan een 25 uurs wedstrijd op home trainers. Er waren 8 deelnemers die iedere twee uur voor een klei ne sanitaire of verzorgingsstop van de fiets mochten en daarna weer op volle toeren verder fiet sten. Drie deelnemers die niet al te best getraind waren, moesten af haken. Hommel ging echter onverstoorbaar door en fietste in totaal 735 kiloneter bij elkaar. Toen het verlossende eindsignaal kwam, had hij een voorsprong van 56 kiloneter op de Klundertse fa voriet Goort Leyten. Ondanks het ontbreken van voldoende nacht rust bleek Frans Homnel weer ta melijk snel hersteld van de zware spanning, die door veel trainen was voorafgegaan. Van 12 tot 30 juli geen herhalingsrecepten wegens vakantie van de assistente. Medicijnen tevoren aanvullen s.v.p. A.C.J. Noteboom Advertentie I.M. Zagers spitten De politie moest E. uit Tholen -en bekeuring geven, toen hij op ver boden terrein bezig was om zagers te spitten. A.s. maandag 9 juni haalt Accele rando oud papier op. Advertentie I.M. Kinderbraderie bracht dik 2 mille op 'Het was gezellig, het was druk, het was ook best leuk, die kinder braderie vrijdagavond van de Ca- sembrootschool. Men wilde toch weer eens wat anders dan een contactavond met een toneelstuk je, film en dan ook altijd een ver loting om wat in het schoolrei slaatje te krijgen. Nu maar eens een kinderbraderie. Dat liep als een trein. Vooral tussen 7 en 8 uur 's avonds was het op het school plein een drukte van belang. De twintig verschillende attracties van sjoelen tot ballengooien en pannekoeken bakken toe, deden menig jongere en oudere bij her haling in de achterzak duiken. Op den duur ging de deelnemende jeugd, die al wat kwartjes hadden verzameld daarmee zelf op pad om weer aan andere attrakties mee te doen. Zo bleef alles toch in de eindpot, die voor het goede doel was bestemd. Nu en dan wel een spatje, maar het bleef doen baar op het schoolplein en met 2900,— bruto of tegen de 2400,— netto dankzij al die vrijwilligers, een geweldig resul taat. Daar kan zelfs een goede verloting niet tegenop. Braderie 4 Augustus Inschrijving ploegen t/m 31 juli bij: J. Hommel Voorstad 3, St. Annaland 01665-2445 Advertentie I.M. Tennisclub balvaardig De eerste balvaardigheids- en slagvaardigheidstraining van Tennisclub Sint Annaland is af gesloten met een diploma-uitrei king. De training, onder leiding van Gea v.d. Berge en Anny de Jong werd met groot enthousias me door de deelnemers gevolgd. Aan het onderdeel balvaardigheid namen deel: Edith Coomans, Mieke van Dijke, Erik Hage, Martine van Ommen, Benjamin van 't Hof, Edwin v.d. Wal en Mark Leune. Slagvaardigheid: Patricia Coomans, Jolita Dekker, Imanda Goedegebuure, Hans Goedegebuure, Marit Hage, An- tonie van Luijk, Marsha Martin, Timothy Martin, Anne Stoel, Lie- deke Verhagen, Carmen Geluk. Aan het midzomertoernooi werd deelgenomen door 15 heren en 11 dames. Men speelde in mixed doubles en heren doubles met wisselende partners. Met het hoogste aantal games werd bij de dames Willy de Rijke eerste en Ria van 't Hof tweede. Bij de he ren won Cent van Dijke voor Lou van 't Hof. Aansluitend hield men een gezellige barbecue, waarbij veel Belgische campinggasten (die al jaren lid zijn van de vereniging) aanwezig waren. Ook de kinderen van de deelnemende leden moch ten gezien het tijdstip (half zes) aan de barbecue meedoen, die om veiligheidsredenen in de oefen- kooi was geplaatst. Bekeuring Voor het rijden op de brommer zonder helm kreeg G. een bon netje van de politie' terwijl door M. aangifte werd gedaan van het in zijn tuintje illegaal aardbeien plukken. Hij zal ze ook zelf graag lusten. De bromfiets van B. werd uit het verkeer genomen, omdat ze opgevoerd bleek te zijn. Crossbaan al in wording Er is door aannemer Jan Moer land b.v. uit Sint Annaland al be gonnen met aanleg van de eerste Thoolse fietscrossbaan aan de Pi- lootweg alhier. Er zal dus al vrij snel van geprofiteerd kunnen worden. De Schalm op schoolreis Klas 1,2 en 3 van lagere school De Schalm hebben tijdens de schoolreis de Zoo in Antwerpen bezocht. Na er de dieren en een dolfijnenshow gezien te hebben, ging de groep met de bus naar Bosbad Hoeven waar men zich in de speeltuin uitstekend vermaak te. Na het eten van friet en een ijsje, kwamen de klassen om zes uur weer thuis. Klas 4, 5 en 6 gin gen via België naar Zuid Limburg. Via Maastricht bereikte men Val kenburg, waar een bezoek werd gebracht aan de Wilhelminatoren en de gemeentegrotten. Hier kre gen de kinderen o.a. St. George in gevecht met de draak en een on deraards meer te zien. Vervolgen ging men met de bus naar Mar graten, waar het militaire kerkhof werd bezocht. In Gvlpen werden een forellenkwekerij en de speel tuin bezocht, waarna men via Eindhoven, Tilburg en Breda Stavenisse weer opzocht. T.C. Bidon Zondagmorgen gingen 12 leden van de Bidon op pad voor een dagtocht. Er was gekozen voor de Midden Zeeland route. Het was goed fietsweer. Aan het eind van de rit stonden en 172 km op de teller ondanks 3 lekke banden en een kettingbreuk, is er in een vlot tempo gereden. Maandagavond gingen 12 leden op weg voor een eilandrit zodat er voor de deelne mende leden 212 km op de lijst werden bijgeschreven. Reisvereniging 'De Postkoets' Op dinsdag 31 juli a.s. vindt weer ons jaarlijks reisje plaats. De tocht gaat o.a. naar Delft i.v.m. de Oranjeherdenking en naar kasteel Loevestein (Gorinchem) over de Merwede en de Waal. Vertrek om 7.00 uur. Thuiskomst 21.00 uur. Aanmeldingen: C. Oudesluys- Zwagemaker, Hogeweg 57, St. Maartensdijk, tel. 01663-2343 en bij M. Post, Ds. Kalshovenweg 13, Elspeet. (Schriftelijk i.v.m. af wezigheid). Graag z.s.m. Advertentie I.M. Tandje Bij Toerclub "Tandje Bij" kon afge lopen weekend 127 km. in het klassement bijboeken, maar deze pittige afstand brengt geen veran dering in de stand. Witte An- driesse heeft 1579 km. gereden en Arjaan den Braber toerde 1564 km., Giel v.d. Est 1519 km.. Jan Peter Verburgh 1461 km. en André Verburgh 1452 km. Zon dag stonden er 9 fietsers aan de start voor een rit langs Flipland, De Heen en Moerstraten. Maan dagavond een winderige Tholen- rit met 12 toerders en 5 pechstops. Mas en Leon Andriesse deden mee aan de tweede open toertocht van t.c. "Wapen van Steenber gen" over 45 km. Met de vele (tegen)wind een zware dobber voor de 9-jarige Leon, na aan komst een extra herinnering om dat hij de jongste deelnemer was. Kijkavond Kubus/Rieburch Beter gezegd: een kijk-, luister-, doe- en ontmoetingsavond sloot de projektweken af van O.K.S. "De Kubus" en de klassen 1, 2 en 3 van O.L.S. "De Rieburch". Elke groep had een kinderboek als uit gangspunt genomen voor veel soortig leren en handelen. Bij juf Wilma voelde elke bezoe ker zich klein worden bij "Er is een reus in het bos". Thema was een jongetje dat vertelt over zijn ontmoeting met een echte reus maar dat door niemand wordt ge loofd. Door het leveren van be wijsstukken verandert dat. De jongste kleuters bouwden hun klas vol kleurige doosreuzen, toi- letrolbomen en behangwolken en het jongetje dat de reus z'n gou den ring naar huis hoepelde was ook te zien. Echt even over de drempel moest men om zich te wagen tussen "Max en de maximonsters" van Juf Anja en haar kleuters. Een zonder eten naar bed gestuurd joch ziet zijn slaapkamer veran deren in een eiland waarop hij door genoemde bewoners wordt gekozen tot koning. Heuse mon sters, borden met eten en een ko ningszetel waren kostelijk uitge beeld. "Dikke vrienden" was de keuze bij Juf Janny. Elkaar in allerlei omstandigheden helpende dieren stonden te pronk n.a.v. het voor gelezen boek, te midden van o.a. een komplete boerderij, een g^oep kippen op stok en een flinke ku bieke meter papieren zee met erin wonende dieren. Paul Biegels "de dwergjes van Tuil" werd bewonderd in klas 1 van Juf Priem. De kleine, sterke, verlegen of ondernemende dwerggenoten hadden elk een taak in hun problemen met vreemdelingen en met de oplos sing ervan: vriendschap. Groen tetuinen met geboetseerde sla en konijnen, werkmappen met teke ningen en al echte verhaaltje, een luisterhoek met koptelefoons...: een greep uit al het moois. De tweedeklassers en hun meester waren enthousiast bezig geweest met "Ernstjan en Snabbeltje". Naast allerlei taal-, lees-, reken en tekenwerk om en met dit tweetal zag men jongen en eend kunstig gevormd uit brooddeeg. Tevens had het boek aanleiding gegeven tot meegenomen speel goeddieren en een nagebootste markt. Weer anders was het in klas drie. Juf en meester hadden met "De kleine kapitein" aanzet gegeven tot het uitwerken van de wereld der scheepvaart, van avonturen en van een circus. Ge maakt met allerhande materialen waren deze onderwerpen leuk uitgestald te zien en een poppen- kast- en een diavoorstelling wer den bekeken. De ontwikkeling in mogelijkheden van opgroeiende kinderen zijn weer op uitbundige wijze tentoongesteld op deze on danks t.v.-voetbal drukbezochte, leerzame en gezellige avond. Deel III De motorrijder F.H. kreeg een bekeuring omdat hij geen geldig deel 111 had, toen hij op de Goris- hoeksedijk door de politie werd aangehouden. De autobestuurder P.B. uit "Kamperland reed tussen Scherpenisse en Sint Maartens dijk, toen voor hem een trekker met aanhangwagen reed. Op die aanhanger een tank met vloeistof, die op zeker ogenblik aan het rol len ging en van de aanhanger viel. De vloeistof kwam op de auto te recht. Die bestuurder stopte en kon niet nagaan of het alleen maar water was. Hij deed wel aangifte bij de politie, maar kon niet zeggen, wie de tractor be stuurde. Zo bleef het merendeels in het duister. De politie krijgt ook nogal klach ten, omdat op de Groenendijk de jeugd met carton de dijk afglijdt, maar na het spelen de papieren rommel achterlaat. .J 6e Bekerwedstrijd van de Oosterscheldevissers Het weer was redelijk, stevige bries uit het Noord-westen, flinke golfslag. De vangst was redelijk, doch er werd meer groen dan vis uit het water gehaald. Eén der vissers was al voor de wedstrijd door nog onbekende oorzaak in slaap gevallen, waardoor hij niet in de prijzen viel. Senioren: 1. Adr. v.d. Ree 680; 2. Hans Poot 665; 3. Jan v.d. Rhee 400; 4. Jan de Graaf 375; 5. H. Diepens 355; 6. B. Bogers 345; 7. Jo Vermaas 290; 8. Mej. Linda Neele 275; 9. J. v. Hemert 275 en 10. J. v. Oude naarde 225. Junioren: I. Georgio Morelli 200; 2. Pieter Bazen 155 en 3. JanKees Koopman 155. Keukenbrandje Maandag 2 juli kwam er om 14.00 uur melding van een keuken brandje in de Wilhelminastraat 10. De bewoner A.H. had een pan met boter op het vuur gezet maar was vertrokken en had het verge ten. De oververhitting was oor zaak dat de vlam de afzuigkap bereikte en rookontwikkeling ontstond. Buren blusten het brandje, terwijl ook de brandweer uit Sint Maartensdijk was ge waarschuwd en nazorg verrichtte. Er was schade aan afzuigkap en omgeving, die door de verzeke ring wordt gedekt. Kreeftenvangers Op 1 juli werden omstreeks 11.00 uur aan de Zeedijk een paar dui kers, door de politie aangehou den, maar verder niets ontdekt. Later bleek er toch iets niet pluis te zijn, waarop men de collega's te Bergen op Zoom verzocht de auto, waarvan het nummer wel was ge noteerd aan te houden. Toen bleek dat 2 Belgen toch een fuik in de auto hadden en een kreeft. Proces verbaal werd opgemaakt, de kreeft teruggezet en de fuik in beslag genomen. Vernieling Tijdens de 'Thoolse Dagen' bleek dat een jeugdige aan het tentzeil met een mes had gekerfd. Enkele jongeren vielen de brandwacht lastig, dreigden de friettent om te kieperen en sloegen wat glazen stuk. De daders zijn bij de politie bekend. Tegen de stroom in De autobestuurder D. v.d. P. uit Woensdrecht kreeg een bekeu ring, toen hij bij Gorishoek tegen het eenrichtingsverkeer inreed. Mevrouw H. uit Tholen werd op de Poortvlietse Dijk aangehouden en haar rijbewijs bleek december 1983 te zijn verlopen. Een boete. 5000 gulden voor De Komme welkom Jeugdvereniging Scarpenesse wordt binnenkort vijfduizend gulden rijker met een gift van het Nationaal Jeugdfonds van Jantje Beton, een instelling die derge lijke verenigingen steunt met een financieel duwtje in de rug. Een ruime aanvulling van de kas, dat de vereniging zeker ten goede zal komen met het inrichten van het nieuwe jeugdhonk "De Komme". Ongeveer een half jaar geleden deed Scarpenesse het verzoek op dé bus en onlangs was er de schriftelijke toezegging. In De Komme wordt vannaf het nieuwe seizoen, dat start in augustus, een verzameling tafels, stoelen en kasten geplaatst, zodat er een pri ma besteding is van de gelden. In het bestuur van Scarpenesse is er een mutatie: voorzitter Arie Be velander heeft de voorzittersha mer overgedragen aan Kees Geu ze. Bevelander blijft wel bes tuurslid. Momenteel zijh er ca. 45 leden. Wekelijks organiseert men avonden in het clubhuis, maar nu staat de deur. In augustus staat een zeskamp op de agenda. Oosterscheldeschool in Bosschenhoofd De leerlingen van de vijfde en zesde klas van de Oosterschelde school zijn vorige week van maandag t/m woensdag op kamp geweest naar camping De Wildert in Bosschenhoofd. Kinderen en leid(st)ers moesten de eerste dag vroeg uit de veren, want om half acht vertrok de karavaan vanuit de Laban Deurloostraat. De fiet stocht, met volger G. Larooy, voerde onder meer langs Heerle, Kruisland en Zegge. Er werd re gelmatig gestopt om wat te eten en bij te komen van de inspanningen. Aangekomen op de Brabantse bestemming was de eerste taak het uitpakken en de tenten opzoeken, 's Middags trok het Thoolse ge zelschap er op uit met een bezoek aan een kaasboerderij in Etten- Leur. Na een speurtocht door de bossen in de avonduren ging iedereen toch wel vermoeid naar de slaapplaatsen. De volgende dag werd een in de buurt gelegen drinkwaterproduktiebedrijf nader bekeken tijdens een rondleiding door de gebouwen, waarna een bezoek aan bosbad Hoeven en de warme hap in de Chinees de dag besloten. De laatste dag bezoch ten de klassen tijdens de terug tocht een bijenstal in Halsteren en na een inspannendë fietstocht smaakte de warme maaltijd in De Tol natuurlijk goed. Het doel om met elkaar in een andere omge ving en op andere tijdstippen sa men te werken, was bereikt. De begeleiding kwam voor rekening van L. v.d. Werf-Slager, P. Suur- land, R. Pool en I.C. Moerland. Beroepen De Gereformeerde Gemeente heeft ds W. Hage uit Kruiningen beroepen. Burgerlijke stand Geboorten: Abrahamina Johanna dv M.J. Mol en I. den Engelsman, Karin dv M.J. Tichem en C.H. van de Velde., Huwelijken: Samuel Jacobus Jo hannes Everaers en Agatha Janna Zuidweg. Overlijden: Cornelis Verhage 74 jr, Leendert Johannes Quist 25 jr. De huisvuilzak pas donderdagmorgen Menigeen, die niet zo vroeg het bed uit is of al zo vroeg weggaat dat hij 's morgens geen tijd heeft, zet de vuilniszak al woensdag avond aan de openbare weg. Vol gens de plaatselijke verordening is dat verboden. Daar komt bij, dat de zakken soms geplaatst worden voor de uitbaning van een ander, die dan 's morgens niet uit de voeten kan. De politie is voorne mens daarop wat strenger contro le uit te oefenen. Waar men dan woensdagavond of -nacht een huisvuilzak aantreft, loopt men de kans een bekeuring te krijgen. 175 flessen bloed Tijdens de bloedafname-avond vrijdag werden 175 flessen bloed afgetapt, wat drie meer is dan een half jaar geleden. Weinig uitvallers avondvierdaagse De meeste deelnemers hebben de avondvierdaagse, die vrijdag avond werd afgesloten, tot het eind toe volgehouden. Slechts drie van de 178 lopers vielen uit. De laatste avond kwamen de vijf en tien kilometer-lopers samen op De Tramput, waarna men door muziekvereniging Concordia werd begeleid naar Dï Druiven tros. Hier werden de medailles uitgerèikt, terwijl de groepsprijs ging naar Anna Jacobapolder. De ehbo-vereniging had tijdens de vierdaagse de handen vol aan het verzorgen van geblesseerde lo pers. Van 14 t/m 17 augustus wordt de avondfietsvierdaagse georganiseerd. De Luyster op olympische toer O.I.s De Luyster had dit jaar het thema de Olympische spelen als onderwerp tijdens de werkweek in "De Koebel" in Burgh Haamste de. De kinderen waren in groepen verdeeld en hadden zelf namen gekozen voor de deelnemende landen. 1. The Superstars, 2. Uk- kepukland. 3. Hopjes Dopjesland, 4. Hubbelie Bubbelie-eiland, 5. Confetalo, 6. Knuddeland, 7. Duckadonaland en 8. Aquadelta- land. Bij de aankomst werden de spelen geopend met een ceremo niële intocht op het strand, 's Middags hield men een olympisch slagbaltoernooi, 's avonds een zeskamp. Dinsdagochtend werd er op het strand door de ploegen een olympisch stadion gebouwd, waarna een speurtocht en een quiz werden georganiseerd. De vol gende dag werd o.a. met hande narbeid doorgebracht. Een be zoek aan De Graanhalm, de Olympiade en een gezellige bar becue met klas zes stonden don derdag op het programma. Bij alle spelletjes waren er punten te ver dienen en nadat deze van de hele week bij elkaar werden geteld, kwam de ploeg Ukkepukland als eerste uit de bus voor Knuddeland en Aquadeltaland. Tijdens de sportdag waren er bij de jongens en de meisjes individueel medail les te verdienen. Het goud ging bij de jongens naar Martin Breeman, het zilver was voor Ronnie v.d.' Ree, het brons voor Alexander Malis. Bij de meisjes kreeg Wilma v.d. Merbel het goud, Annet de Raat het zilver en het brons ging naar Trudy Groenevelt en Joyce de Reus. De leiding was in handen van de leerkrachten Luysterburg en Plekkenpol, terwijl vijf moe ders en twee oud leerlingen mee hielpen aan de geslaagde werk week. VERVOLG PAG. 15 predikbeurten zo 8 juli 1984 THOLEN HERVORMDE GEMEENTE 9.30 en 18.30 u. ds Verheul HERV. GEM. IMMANUEL 10 u. ds Mpnshouwer, Bergen op Zoom CHR. GEREF. KERK 10 en 18.30u. ds vd Weert, Urk GEREF. KERK 10 u. ds Vos, Bergen op Zoom 17 u. ds Droogendijk GEREF. GEM. 10 en 18.30 u. ds Tanis 14.30 u. leesdienst R.K. KERK za 19 en zo 9.15 u. H.Mis OUD VOSSEMEER HERVORMDE GEMEENTE 10 en 18.30 u. ds vd Heyden GEREF. KERK 10 u. ds Knibbe 15 u. ds Palsma, Breda CHR. GEREF. KERK 10 en 18.30 u. leesdienst 14.30 u. ds vd Weert, Urk GEREF. GEM. IN NED. 10, 14.30 en 18.30 u. leesdienst R.K. KERK za 17.30 en zo 10.30 u. H.Mis SINT ANNALAND HERVORMDE GEMEENTE 10 u. dhr. Burger, Waddinxveen 18 u. kand. Molenaar, Papen- drecht GEREF. GEM. 9.30, 14 en 18 u. leesdienst GEREF. GEM. IN NED. 9.45, 14.15 en 18.15 u. leesdienst STAVENISSE HERVORMDE GEMEENTE 10(HA) en 18 u. ds den Butter OUD GEREF. GEM. do 5 juli 19.30 u. ds vd Meer, Krimpen ad IJssel (HD) 9.30, 14 en 18 u. leesdienst SINT MAARTENSDIJK HERVORMDE GEMEENTE 9.30 en 14.30 u. ds van Loon HERV. GEM. REHOBOTH 10 u. dhr. de Jong, Hoogerheide 19 u. drs. Steegman, Ridderkerk OUD GEREF. GEM. do 5 juli 19.30 u. dhr. Muilwijk, Dordrecht 9.30, 14 en 18 v. leesdienst di 10 juli 19.30 u. ds Kamp, Graf horst GEREF. GEM. IN NED. 9.30, 14 en 18 u. leesdienst R.K. KERK za 19 u. H.Mis, Haestinge SCHERPENlSSE HERVORMDE GEMEENTE 9.30 u. ds Harteman, Moerkapelle 14.38.m. ds van Bergen Braven- boer GEREF. GEM. 9.30, 14 en 18.30 u. leesdienst POORTVLIET HERVORMDE GEMEENTE 10 en 18 u. ds Oskam, Gameren GEREF. KERK 10 u. ds Droogendijk 14.30 u. ds Vos, Bergen op Zoom GEREF. GEM. 10, 14.30 en 18.30 u. leesdienst wo 11 juli 19.30 u. ds Hofman, Kalamazo (Can.) SINT PHILIPSLAND HERVORMDE GEMEENTE 9.30 en 14.30 u. ds Cysouw GEREF. GEM. 9.30 en 18 u. leesdienst OUD GEREF. GEM. 9.30, 14.30 en 18.30 u. ds vd Meer ANNA JACOBAPOLDER GEREF. KERK 10 u. ds Goudswaard, Middelhar- nis 15 u. ds Knibbe za 7 en 8 juli 1984 Tholen, Poortvliet, Oud Vosse- meeren Scherpenisse (Dr. Padt) Dr. Padt, Poortvliet, tel. 01662-2400 St Maartensdijk, Stavenisse, St Annaland en Scherpenisse (Dr. vd Bel) Dr. Noteboom, St Annaland, tel. 01665-2400 St Philipsland en Nw Vossemeer Dr. de Groot, Nw Vossemeer, tel. 01676-2545 WIJKVERPLEEGSTERS zr. Metze, av- en nachtdienst zr. Rijnberg, tel. 01100-14444 TANDHEELKUNDIGE HULP Roefs, Tholen, tel. 01660-3988 DIERENARTS Dr. Rinses, St. Maartensdijk, spr. v. za 8.30-9 u. Dr. Brons, Tholen, spr. u. za 11-12 u. ANONIEME ALCOHOLISTEN tel. 01660-3742 wo 20.15 u. REC- gebouw, Tholen WELZIJNSORGAAN Alg. maatsch. wrk, gezinsverzor ging en info-advieswrk. dag. 8.30-10 u. geestelijke volksge zondheid di-do-vr morgen 9-10 u. raad van de kinderbescherming vr 13 juli 14.30- 15.30 u. Hoogstr. 12 Tholen en volgens afspr. KAMER VAN KOOPHANDEL ma 9 juli 9-12 u. gemeentehuis St Maartensdijk ADVIESB. GEHANDICAPTEN Jelderda, tel. 01677-2533 TELEFON. HULPDIENST 01180-15551 d/n, 01180-36251 (chr) en 01650-56600 (kinderen) RUTGERSHUIS B.O.Z. Parallelweg 39,01640-40242 BLIJF VAN M N LIJF Opvangtehuis vrouwen, 01184-14645 LAAT LEVEN Hulp bij ongewenste zwanger schap, 01660-3947, 01665-2654 AMBULANCEVERVOER tel. 01650-40000 STORINGEN ENERGIE 01660-3250 bgg 0)184-79191 HOOGWATERSTANDEN do 5 t/m vr 13 juli donderdag 5 vrijdag 6 zaterdag 7 zondag 8 maandag 9 dinsdag 10 woënsdag 11 donderdag 12 vrijdag 13 do 5 juli 23.04 u. Eerste Kwartier vr 13 juli 4.20 u. Volle Maan uur 9.18-21.34 10.12-22.32 11.14-23.39 12.24- 0.51 13.33 2.05 - 14.39 3.08 - 15.34 3.60- 16.18 4.41 - 16.58

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1984 | | pagina 2