Studie Beter Wonen op zelfstandigheid Mechanische riolering levert veel werk op Lievensberg geeft informatie aan herstellende hartpatiënt Zaterdag Braderie Stavenisse d 11 BOUMAN POTTER Lpr> Donderdag 5 juli 1984 40e Jaargang no. 34 Binnen een halfjaar wordt bekend of de woningstich ting Beter Wonen zelfstandig gaat werken of de nau we samenwerking met de gemeente Tholen hand haaft. Het toekomstig vertrek van gemeente-ambte naren die nu nauw bij het werk van de woningstich ting betrokken zijn, betekent volgens voorzitter L.A.M. Elenbaas een grote wijziging. "Zelfs met aardbeien wil ze niet vooruit", veront schuldigde zich de Belgische eigenares van de 2 V2- jarige olifant Betty, die zaterdagmiddag op de zonnige Thoolse Dagen niet veel zin had in een trekker-trek demonstratie. Niettemin was het een komisch inter mezzo tussen het geweld van de tractoren en cross motors, waarvoor 2000 kijkers naar het Pluimpotter- rein in Scherpenisse waren gekomen. ADRIC. BROEKHUIS EN ZN. Een begrip voor kwaliteit en service! Blue Spirit toch eerst Commissie o.w. stemde grif in met aanleg Er kan nog wat extra werk aan de winkel komen voor de Thoolse aannemers van riolerings- en bestratingswerken, nu b en w nog in de augustus vergadering van de gemeenteraad het voorstel willen behandelen tot aanleg van mechanische riole ring in een deel van het Thoolse buitengebied. Als dat werk nog voor l januari 1985 zijn beslag kan krijgen, komt de gemeente in aanmerking op (op basis van een verfijningsregeling riolering van het rijk) voor zo/n 1000,— per aansluiting en dat gedurende 25 jaar. Dit houdt in, dat een investering van ongeveer 10.000,— per aansluiting wordt gedekt. Daarboven blijft het ten laste van de gemeente. Voor 1 januari Wezen Armen mag niet bouwen DEZE WEEK Contact of communi catie is als iedereen begrijpt wat hij in zichzelf terugvindt. 'Een nieuw begin' is de titel van een nieuwe videofilm, waarmee patiënten die na een hartinfarct naar huis mogen, het ziekenhuis Lievensberg in Bergen op Zoom verlaten. Op lichtvoetige wijze wordt een ern stig probleem aan de orde gesteld. Voortrekker Molenstraat tel. 01662-2445 Poortvliet Mosselen... Mosselen... Mosselen! De Thoolse Vishandel Nieuw Eendrachtbode Postbus 5 4697 ZG Sint-Annaland Telefoon 01 665-2752. Telex 54520. Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint-Philipsland, waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Postrekening 1 2 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement 1 8,— per halfjaar. Per jaar 34,50 per post 42,70 per jaar. Losse nummers 1 Opgave advertenties voor dinsdag 1 6.00 u. Advertentieprijs 0,33 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden 7,50 contant Inclusief btw op rekening 9,— Hoofdredakteur G Heijboer De uitroep van de zelfs nu nog bekende edelman Brederode tij dens de tachtigjarige oorlog heeft maar heel weinig te maken met deelname van paarden aan de Thoolse Dagen in 1984. Toch hebben we daarmee een parallel getrokken. Het waren in die zes tiende eeuw woelige dagen in de Nederlanden. De inquisitie trok zo van leer, dat het niet meer te harden was. Via de koning van Spanje moest hertogin en land voogdes Margaretha van Parma de valbijl voor de ketters aan de lopende band laten functioneren en dat ging op den duur zelfs de compromis zoekende en zacht moedige prins Willem van Oranje te ver. Laat staan de strijdlustige en strijdvaardige Brederode. Ech ter met de tegenstelling tussen de Zeeuwse Dag van het paard eb de Thoolse Dagen heeft dat niet zo veel gemeen. Meer controversen zijn er ook nu. Sinds de commissie Thoolse Dagen 28 jaar geleden een fokveedag of wel een rund veekeuring organiseerde, heeft het paard daarbij niet ontbroken. Koe en paard waren immers eens onlosmakelijk aan de boerderij verbonden. Vandaar ook de eerste fokveedagen op Tholen. Het gaf geen problemen, tot een jaar of 15 geleden ook de Zeeuwse Dag van het paard werd georganiseerd en sindsdien ook de eind-juni of be- gin-juli zaterdag als vast agenda punt werd genoteerd. Tegelijker tijd intstond een zeker conflict tussen die Thoolse Dagen en tus sen die Zeeuwse dag van het paard. Niet zo verwonderlijk, omdat Tholen in de paardenfok kerij. met name via de bekende naam Brooijmans een grote in breng had en heeft. Inbreng bij verschillende jaren bij het pro gramma Thoolse Dagen, inbreng vervolgens ook bij die Zeeuwse dag van het paard. In het eerste geval ging het om een variatie van meerdere onderdelen, al kwam daarbij het paard zeker niet op de laatste plaats, in het tweede geval was het echter specifiek op dat paard gericht. Daarom ook bleek de echte paardenliefhebber, ook die op Tholen, zo'n jaar of 15 ge leden, al snel te kiezen voor de specifieke Thoolse Dagen, die immers al vele jaren eerder was begonnen met paardendemon- straties en zich nu in hetzelfde ju ni/begin juli weekend zag becon curreerd door een omvangrijker gewestelijk programma: de Zeeuwse Dag voor het paard. Het is tenslotte uitgemond in een Thoolse Dagen 1984 met zo mi nieme paard-deelname op de vrijdagse fokveedag, dat het met alle respect voor de wel aanwezige minieme amazones en pony-rui ters nog moest onderdoen voor de in feite ook mislukte olifantenra ce. Daarom zal men tenslotte toch rond de tafel moeten gaan zitten. Om vooral dat bij de Thoolse Da gen van oorsprong behorende paard er weer bij te halen en bij te krijgen. Als de gewestelijke domi nant dat paard-juni-weekend of het begin juli gebeuren hand haaft, zal naar onze mening die commissie Thoolse Dagen dat stapje maar terug moeten doen om een ander weekend Thoolse Dagen vast te stellen. Hoe specta culair die trekker-trek ook, met waarschijnlijk nog meer regio- aanhang dan voor het paardge- beuren. Op Thoolse dagen moet het paard, het rundvee en de schapen middelpunt blijven. Zelfs al moet men verkassen naar een voorafgaande juni-, dan wel naar een latere juliweek. Te paard, zei Brederode. Vier honderd jaar later roepen we het met hem voor de Thoolse Dagen: te paard. Dat hoort er bij. Trek ker-trek en motorcross komt van zelf wel. Zaterdag organiseert voetbalver eniging SCS een braderie in de Voorstraat van Stavenisse, waar aan een groot aantal middenstan ders deelneemt. Naast een rad van avontuur en een enveloppenstand waar waardevolle prijzen te win nen zijn, zullen vier parachutisten een landing op het haventerrein maken. Dit unieke gebeuren vindt 's middags tussen half drie en half vier plaats. Er is tevens een rom melmarkt, schiettent en speciaal voor de kinderen lollies trekken. De braderie begint 's morgens om negen uur en duurt tot 's avonds tien uur. De beheerscommissie van dorps huis De Stove organiseert vrijdag van 19-21 en zaterdag van 10-21 uur in samenwerking met ge meentearchivaris J.P.B. Zuurdeeg een foto- en hobbytentoonstelling in De Stove. De toegang is gratis. Olifanten in de Pluimpot. Nog zelden gezien. Zaterdag wel! A l zijn het dan lang niet de grootste. Wel een attractie voor jong.ook voor ouderen, zoals uit dit plaatje blijkt. De Thoolse Dagen commissie leden mevrouw Rinses en de heer A.v.d. Hoek maken een proefrit, zoals dat al eerder jongeren hadden gedaan. Het lijkt er op of het olifantje duidelijk wil maken, dat er heel wat "vreemde dieren in deze wereld zijn. "Is dit nu het eiland Tholen", zegt Thoolse Dagen-penningmeester Chr. Burgers verbaasd wanneer de motoren met een luchtsprong voorbij razen. De stofwolken vliegen op bij dit spektakel, dat door bestuursleden van de Thool se Motor Cross Club in goede ba nen wordt geleid. Jaap den En gelsman uit Poortvliet zegeviert bij de 125 cc voor Sjaak Hommel uit St. Annaland en johan Fase uit Juwelier-horloger-opticien GROTE KERKSTRAAT 5-7 STEENBERGEN TEL.(01670)6 33 85. Advertentie I.M. Poortvliet. De 250 cc is voor 'prof Jos Overbeeke uit Terneuzen voor Theo den Engelsman uit Poort vliet en Huib Houke uit Scherpe nisse. Johan Niemantsverdriet sleutelde tevergeefs en moest we gens motorpech uitvallen. De bromfietscross werd gewon nen door Johan Fase uit Poort vliet voor Léon de Witte uit St. Annaland en André Otten uit St. Annaland. Bij de zes leeftijds groepen van de fietscrossers wer den eerste: Wilvert Dunci Jacobs en Theo Slager uit St. Annaland, Anco en Sjaak Fase uit Poortvliet, alsmede Antoine Slager en Bou- dewijn Paardekam uit Scherpe nisse. Bij de trekker-trekwedstrijden, die werden afgewisseld door een op treden van de bijna honderdjarige koninklijke harmonie Concordia uit Tholen, was de overwinning van de Thoolse Blue Spirit bij de specials 3.4 ton een grote verras sing. Kees de Rijke uit Tholen en Matthé van Tilbeurgh uit Oud- Vossemeer konden hun machine 's morgens namelijk wegens mo torpech niet inzetten bij de voor ronden. Nadat de voorste motor eruit gehaald was, slaagde het team van de fa. Dijke er toch in om de Blue Spirit aan de praat te krijgen en hoe! Twee keer werd een volle baan van 100 meter ee- VERVOLG PAG. 9 "het is financieel zeer aantrekke lijk en brengt bovendien voor on ze gemeente nog flinke werkgele genheid mee", zei de voorzitter van de commissie openbare wer ken, wethouder L.J. Koopman tijdens een korte commissieverga dering op vrijdagnamiddag. Die spoed voor de vakantieperiode was nodig om nog voor dp augus tus vergadering advies uit te brengen. De leden, bestaande uit CDA raadslid van Kempen, WD-er Van den Heuvel, SGP-er Th. Aarnoudse en PvdA-er l.C. Moertand hadden voor instem ming niet veel tijd nodig. Het werd een unaniem advies met nog slechts wat nadere informatie. Een paar opmerkingen deden de bij asnkomst zo (kort)rekken, dat bode Weijler nog voor de koffie kon zorgen. Het gaat om reiniging van het op pervlaktewater door ook de bui tengebieden op het rioolstelsel en daardoor op de zuivering aan te sluiten. Zonder rijkssubsidie is dit voor een gemeente ondenkbaar, maar kan men het nauwelijks na laten. De heer Van Kempen constateer de dat b en w als eerste aanleg de lintbebouwing op de nominatie hadden gezet.- Hij vroeg of de mensen ook zelf nog moeten bij dragen voor de aansluiting op die riolering. Hij was het met de voorzitter eens dat het ook een goede zaak is voor reiniging van het oppervlaktewater. Van den HeuVel wilde weten of er veel animo is van de buitenbewoners om aan te sluiten dan wel of het een verplichting zal zijn. Hij ver wachtte dat voor uitvoering van die werken toch wel hoofdzakelijk Thoolse aannemers de kans krij gen en informeerde of er ook bes trating bij hoort. Aarnoudse verklaarde erg geluk kig te zijn met dit voorstel en dat vanwege werkgelegenheid en tegengaan vervuiling. Hij achtte de tijd overigens wel erg kort om dat alles nog voor 1 januari a.s. te realiseren. Hem was voorts Opge vallen dat b en w zich thans be- perken tot de ene kant van het ei land. Als er nog geld over zou zijn van het hiertoe te reserveren be drag, zou dat betekenen dat men de riolering nog gaat uitbreiden. Het PvdA lid Moerland wilde eveneens van de voorzitter horen of aansluiting wordt verplicht, ook voor degenen die bijvoor- VERVOLG PAG. 7 Nog zwaarder wegende motieven zijn de democratisering van de volkshuisvesting in het algemeen en die van de instellingen in het bijzonder en de eveneens door de rijksoverheid voorgestane decen tralisatie van stads- en dorpsver nieuwing. Het bestuur besloot unaniem de Nationale Woningraad opdracht te geven om het onderzoek uit te voeren, waarna b en w ook hun medewerking toezegden. Uiter aard ook in overleg met de be trokken ambtenaren. "We zijn nog één van de weinige woningstichtingen in de provincie die nog niet zelfstandig werkt. Met 2250 huizen moet het finan cieel kunnen. Het voordeel van een zelfstandige woningstichting is, dat er één coördinerend man is. N u werken erin het gemeentehuis tien ambtenaren (gedeeltelijk) voor Beter Wonen", aldus voor zitter Elenbaas. De huuradministratie, begelei ding van bouwplannen en rege ling van het onderhoudswerk als mede de woningtoewijzing ge beurt door gemeente-ambtena ren. Beter Wonen heeft zelf alleen twee timmerlieden en een schilder in dienst. Eigen huisvesting heeft men evenmin. De woningstichting gaat dit na jaar afscheid nenen van de bes tuursleden A. Goudzwaard uit Oud-Vossemeer en L. Kloet uit St. Maartensdijk. Huurders kunnen met dertig handtekeningen kan didaten indienen om voor opvol gers te zorgen. Beter Wonen heeft een bouwpro ject van negen huizen op het Ha venplein in St. Annaland overge nomen van het Wezen Armbes tuur. Dit als gevolg van een ver rassend telefoontje van een amb tenaar van het ministerie van volkshuisvesting vit Zoetermeer, dat het Wezen Armbestuur geen garantie zou krijgen voor een geldlening van 1 miljoen gulden bij de Rabobank St. Annaland. Reden daarvan was, dat een cir culaire van oktober 1982, waarin de rijksoverheid nieuwe richtlij nen gaf voor woningstichtingen, 'keihard werd gehanteerd'. Hoe wel het Wezen-Armbestuur for meel een instelling van weldadig heid is, die onder controle staat van gemeente- en provinciaal bestuur, was de tijd tekort om de beslissing aan te vechten omdat voor 1 juli de bouwaanvraag in gediend moest zijn. Anders zou den negen premies) huizen) verloren gaan en dat wilde het gemeentebestuur kostte wat kost voorkomen. Bovendien hechten b en w bijzonder aan de invulling van het Havenplein. Na gesprek ken van b en w met het Wezen- Armbestuur en de woningstich ting, kwam de overname van het bouwplan tot stand. Het Wezen Armbestuur, dat al twee jaar bezig was aan het project van totaal 18 huizen, heeft reeds 50.000 gulden aan architectskosten e.d. uitgege ven. De bedoeling is, dat Beter Wonen die ook overneemt. Het Wezen Armbestuur had de invulling van het Havenplein destijds op verzoek van het ge meentebestuur aangepakt. B en W hadden ook de circulaire van ok tober 1982 ontvangen, maar het Wezen Armbestuur daarvan offi cieel nooit in kennis gesteld, noch dat er van de rijksoverheid bericht was ontvangen, dat er niet meer gebouwd mocht worden. Voorzitter M.Ph. van der Weele toonde zich onaangenaam verrast en zette verschillende vraagtekens bij de plotselinge doorkruising van de. bouwplannen. Te paard (zei Brederode en na de Eendrachtbode) De Thoolse Dagen in dit nummer de hoofdschotel 0 Talentenjacht als nooit'tevo ren 0 Studie Beter Wonen naar zelfstandigheid Olifant Betty geloofde het wel in het aardbeienjaar 1984 0 Mechanische riolering kan nogal wat werk bezorgen 0 Veranderingen voor Rabobank Sint Annaland-Poortvliet 0 Lievensberg geeft moderne in formatie aan herstellend hart patiënt 0 Thoolse fokveedag met de eerste prijswinnaars 0 NMU diploma uitreiking Chr. Mavo 0 De top van het rundvee was breder 0 De bejaarden hadden het in de feesttent naar hun zin 0 De Thoolse Dagen opnieuw in woord en beeld Jongeren en de kansen 0 Zaterdag braderie in Stave nisse 0 De tenniskampioenschappen 0 De 36e wielerronde Oud-Vos semeer o Dit nummer bestaat uit 18 pa gina's Dankzij de puzzelactie van een landelijk dagblad kon de Neder landse Hartstichting 130 zieken huizen' van een kleurentelevisie, een videorecorder en een film voorzien. In 1974 gebeurde dat in 52 ziekenhuizen, maar die voor lichtingsfilm, gemaakt naar En gels voorbeeld, was verouderd, evenals de apparatuur: een film- viewer met geluidsband. Er werd intensief gebruik van gemaakt. De apparatuur werd officieel overgedragen door voorzitter K. Jansen van de Bergse afdeling van de Hartstichting. Lievensberg vond 't een voortreffelijk idee, want zo'n pip(de naam van de oude apparatuur) geeft een pep, zei medisch directeur J. Krijger. Hij bracht naar voren, dat de in formatie aan en begeleiding van patiënten erg in de aandacht staat. De vorm waarin dat gebeurt, is bijzonder belangrijk. Men kijkt graag plaatjes en de televisie is dan ook het universele stripboek Mevr. Annie v.d. Zande-Moerland uit Oud-Vossemeer toonde zich als hoofd van de hartbewaking in Lievensberg zeer ingenomen met de splinternieuwe informatie apparatuur voor herstellende hartpatiënten, die het ziekenhuis vorige week kreeg aangeboden van de Nederlandse Hartstichting. _J/yONINGINRICHTTNG I Advertentie LM. Ze komen er weer aan: Zie advertentie elders in dit nummer Eendrachtsweg 1 5 - Thblen Advertentie LM. van jong en oud, zei dokter Krij ger. Hij noemde de Hartstichting een voortrekker bij het geven van in formatie. In de film wordt o.a. getoond, dat een hartinfarct ont staat, als er door een verstopte kransslagader geen bloed meer naar het hart gevoerd wordt. Het idee datje daarna niets meer mag doen, werd naar het rijk der fabe len verwezen. "Luister niet naaar kletspraatjes, maar naar je eigen lichaam en je arts." Na het zien van het filmpje van een kwartier, volgde een rondlei ding in de nieuwe afdeling car diologie, die in februari na nieuwbouw en verbouw in ge bruik genomen werd. Er zijn 21 bedden plus nog vier bedden die op afstand bewaakt worden. Daarnaast zijn er 13 bedden voor intensieve zorg, waarvan 6 voor hartpatiënten en 7 voor intensive care. Hoofd van de hartbewa- king(intensive care and coronary care 1CCC) is Annie v.d. Zande- Moerland uit Oud-Vossemeer. Zij was trots op de splinternieuwe apparatuur en de uitstekende ac commodatie. Ze was met name ook ingenomen met de familiekamer, waar fami lie van ernstig zieke patiënten kan blijven slapen. Daar wordt ook de voorlichtingsfilm vertoond. "Er was enorme behoefte aan zo'n fa miliekamer en er wordt dan ook dankbaar gebruik van gemaakt", zegt mevr. v.d. Zande. Ze werkt bijna acht jaar in Lievensberg en in de loop der jaren is het haar wel opgevallen, dat er nu al dertigers met een hartinfarct opgenomen worden, terwijl men voorheen .65 jaar al jong vond. De hoofdver pleegkundige noemt een hartin farct een typische welvaartsziekte, waarbij voeding een belangrijke rol speelt. Dimphie van Dijke uit St. Anna land is één van haar medewerk sters. Lievensberg heeft sinds kort drie cardiologen, vanwie dr. Up' pal de bijeenkojnst donderdag middag ook bijwoonde.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1984 | | pagina 1