Afscheid 2 bestuurders en 3 leden R.v.Toezicht Rabobank Leraar J. van Elsacker geeft jongeren kansen 3.95 2.50 ZOMERFEESTEN U hebt nu de meest gelezen krant van Tholen en Sint-Philipsland in handen Stomerij Lemmens C.I.L. Zandijk - Tholen Zoek maar uit: maakt van een broek een pantalon! Ben van Rooy exposeert Donderdag 5 juli 1984 EENDRACHTBODE 17 Gouden en zilveren Rabobankspeld uitgereikt in St. Annaland Op de ledenvergadering in "Havenzicht" te Sint-Annaland werd donderdag af scheid genomen van twee bestuursleden en drie leden van de Raad van Toezicht. Dit als gevolg van de vorig jaar tot stand gekomen fusie tussen Rabobank Sint Annaland-Poortvliet. Dorpsbank met alle facetten Plaatselijke waarden staan voorop Zilver en goud Niet eenmaal verzuimd. Nieuwe COllegeSTevoren had de oud-voorzitter nog de nieuwe samenstelling van de col leges bekendgemaakt. Uiteraard waren het allen al zittende leden. Bestuur: voorzitter, L. Hage,'vi ce-voorzitter J.H.M. Akkermans, secretaris W.C. van Kempen, J.K. Elenbaas en A.A. Goedegebuure. Raad van Toezicht: M. Bijl, voor zitter, A.A. van Luijk, secretaris, C. Meertens, C. van Dijke en A. van de Reest. De verhouding in beide colleges is 3 afgevaardigden Sint Annaland, 2 uit Poortvliet. Bijna alle gediploneerden gem. mavo studeren verder De diploma-uitreiking van de geneentelijke mavo uit Tholen betekende vrijdag avond in het Holland Huis te Scherpenisse niet alleen het afscheid van 36 jongens en meisjes, van wie er 32 verder studeren, 3 gaan werken en 1 nog een baan zoekt. Ook dhr. J. van Elsacker, leraar geschiedenis en scheikunde, zwaaide af na 33 jaar het onderwijs gediend te hebben, waarvan 13 jaar in Tholen. Cadeaus Trots Doorgaan Tel. 01660-2401 - 2522 "Hof van Holland" Oud-Vossemeer Zaterdag 7 juli GROOT WIELERBAL met 'Apollo's' Te koop wegens inruil op keukens: Gasfornuizen, electrische fornuizen, koelkasten en afzuigkappen. Installatiebedrijf P. Potter Tel. 01662-2674 Tel. 010-843500 b.g.g. 01662-2602 GELDLENINGEN G. LINDHOUT Weekendreklame van: 4 RUMVINGERS van 5.00 voor 6 KRENTEBOLLEN van 3.00 voor Zeeuwse Stichting voor ^SB Beroepenvoorlichting r en Studie- en Beroepskeuzevoorlichting EINDEXAMEN OVERGANG GESLAAGD GEZAKT WAT NU?? Na jaren weer op de markt te St. Maartensdijk: De langzamerhand traditioneel geworden en wel van woensdag 11 juli t/m zaterdag 14 juli, met o.a.: Autoscooter, Kindervermaak, Oliebollen en Schuivenspel. Verkoophal gebruikte meubelen Paasdijkstraat 6a, Poortvliet Na afwerking van de normale huishoudelijke agenda kregen ook' de dames van die scheidende bestuurders een welkomstwoord van vice-voorzitter L. Hage, ter wijl eveneens aanwezig waren het erelid J.J. Mosselman, oud-lid van de Raad van Toezicht L.A. Goe- degebuure, oud-directeur A.D. Goedegebuure de adj. regio-di recteur H. Prins, directie en een aantal personeelsleden plus een twintigtal leden uit Sint-Anna land en Poortvliet. De vice-voor- zitter wees er op, dat het hier gaat om bestuurders, die samen 97 jaar dienstbaar waren aan deze sa menleving. Als eerste spreker voerde de nieu we voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer M. Bijl uit Poortvliet het woord. Hij vond het spijtig dat de samenwerking van de scheidenden met hem zich maar tot I jaar had beperkt. Te kort, vond dhr. Bijl, want die sa menwerking was uitstekend. Al tijdens de voorbesprekingen over de samenwerkingsvorm tussen beide banken werd de oplossing gevonden, doordat de oudste in jaren bereid bleken hun zetel be schikbaar te stellen. Daarvoor mag waardering zijn, al valt wel ervaring en kennis van ouderen in de colleges weg. Achtereenvol gens richtte hij zich tot de vml. voorzitter Raad van Toezicht Sint Annaland, de heer G. Heijboer, waarvan hij opmerkte dat die zich 2 maal verbaasde, nl. bij zijn be noeming en over de snelheid, waarmee de 14 zittingsjaren ver vlogen. Terecht werd hij destijds gekozen als vertegenwoordiger van het plaatselijk bedrijfsleven, want door zowel agrarische in breng als die van het bedrijfsleven en van particulieren is het een dorpsbank met alle facetten. Hij bracht dank voor het enthousias me, waarmee Heijboer zijn bank functie vervulde. De scheidende secretaris van de Raad de heer J. Kaashoek bleek in 1966 te zijn gekozen, zo vervolgde de heer Bijl. De langste in dienstjaren van de 3 scheidende leden. Daarbij had dhr. Kaashoek vele jaren als secretaris gefungeerd, wdt extra werk meebrengt. Hij zag oók de sterke groei in de bankwereld, de opening van de nieuwe bank in 1966 en de vernieuwing in 1983. Ook de heer Kaashoek en zijn vrouw werden nog gezonde jaren toegewenst. Vanuit Poortvliet treedt de heer J. Overbeeke terug. Hij kreeg in 1972 zitting, al was hij bij zijn benoeming niet op de ver gadering aanwezig, maar be schaamde het in hem gestelde vertrouwen zeker niet. Rustig en weloverwogen in zijn optreden, was hij een rem voor andere voortvarende en wat emotionele actieven. Ook dhr. Overbeeke werd dank gebracht voor 11 jarige Poortvlietse en 1 jarige gecombi neerde periode. In de waardering werden ook de dames betrokken voor de verleende steun en aan hen een bloemstuk aangeboden. De scheidende raad van toezicht- leden kregen een polshorloge met inscriptie van het aantal dienstja ren aan de bank. In een vrij uitvoerig betoog schet ste de regio adjunct directeur H. Prins de kenmerken van de Ra- bobank-organisatie en de plaatse lijke banken. Zorgt in het gezins leven de ene moeder voor de kin deren, bij de Rabobankorganisa- tie zijn er 955 moeders(plaatse- lijke banken), die het ene kind, de Centrale Organisatie verzorgt. Die centrale is wel nodig voor allerlei specialisme, enz., maar juist door de decentralisatie, staart de plaatselijke waarden voorop. De mondigheid is toegenomen, maar bij de Rabobanken even eens het slagvaardig beleid. Men kan de klant waar voor zijn geld bieden, want deze organisatie doet het zonder winst en met in spraakmogelijkheid van alle be trokkenen. Terugkerend tot het afscheid van de vijf in deze regio zei dhr. Prins dat het toch wel een uniek verschijnsel in de organisa tie is als er 5 tegelijk vertrekken. Daaronder 2 voorzitters en 2 se cretarissen, wat wel erg veel van het kader is. Maar afspraak is af spraak en daaraan wil niemand tornen. De heer Prins had vervol gens voor elk van de scheidende bestuurders en leden van de Raad van Toezicht een apart woord na mens de Raad van Beheer en di rectie te Utrecht en bood hen het fraai boekwerk "Uit in eigen land" aan. Daarnaast had de adjunct regio directeur een apart woord voor de 2 scheidende Sint Annalandse bestuurders. Secretaris A.C. Breure werd op 7 mei 1963 in het bestuur gekozen en als er meer dan 20 jaren zijn wordt het span- nend zei de heer Prins. Naast veel waardering voor die lange dienst tijd kon hij de heer Breure namens Raad van Beheer en hoofddirectie de zilveren Rabobankspeld op spelden. De scheidende Sint Annalandse voorzitter overtrof a-tle voorgaan- den in functie jaren. Hij werd april 1953 in het bestuur gekozen en heeft daarvan dus ruim 31 jaar deel uitgemaakt, waarvan 21 jaar als voorzitter. Een Rabobank- voorzitter is de eerst aanspreek bare voor het bestuursbeleid en daarom had dhr. Geluk met zo veel jaren een extra stempel op het beleid van de Sint Annalandse bank gedrukt. Daarboven de laatste 1 Vi jaar nog in de zoveel omvattende fusiebespreking en bankuitbreiding. Met een jeugdi ge volijverige directeur en de met levenservaring verrijkte voorzitter was er een goede combinatie aan de top van deze bank. Kenmer kende eigenschappen waren uw bescherming tegen de waan van de dag, iedereen dient de tering naar de nering te zetten, voor zichtig beleid in de positieve be tekenis van het woord. Als Rijn- Schelde-Verolme zo'n beleid had gevoerd, was ze er nu niet zo slecht aan toegeweest, veronder stelde de heer Prins. U kon zich kwaad maken over hen, die hun financiële verplichtingen op an deren of op het collectief wilden afwentelen. Dat zijn kenmerken van een Rabobankbestuurder, die de organisatie zo sterk hebben gemaakt. Voor dat 31 jaar bes tuurslidmaatschap en 21 jaar voorzitter, maar vooral voor de manier waarop, dankte dhr. Prins namens de gehele organisatie de scheidende Sint Annalandse Ra- bobankvoorzitter om hem als duidelijk blijk van waardering de gouden Rabobankspeld te beves tigen. Een felicitatie en dank woord volgde hierop door Rabo- bankdirecteur W.C. van Breda tot de scheidende bestuurders en le den Raad van Toezicht, waarbij er uiteraard een bijzondere samen werking was geweest met nu oud voorzitter Geluk. In de voetbalwereld zou je nog van de topselectie naar de reserves kunnen gaan, maar bij een bank is dat niet mogelijk, schertste vice- voorzitter L. Hage in zijn af scheidswoorden namens het bes tuur tot de scheidende voorzitter en secretaris. Blijf in elk geval supporter, zo spoorde hij de twee aan en dat kan aan geen dove mansoren gezegd zijn. De heer Hage gaf in vogelvlucht een ont wikkeling van de bank inclusief fusie en gebouwuitbreiding van de laatste jaren. Een unieke con statering was er, dat de oud-voor zitter nimmer een vergadering in die 31 jaar had verzuimd. Dat was dus minstens 12 x 31 keer. Hij maakte de directeurswisseling mee en de ontwikkeling van het rentebijschrijving van het indivi duele spaarbankboekje tot de computer-overschrijving, waar aan alleen het personeel maar meer van af kan weten. De Sint Annalandse bank groeide uit tot ruim 600 leden en telt er na de fusie 835. Secretaris Breure zei het altijd rond voor de raap, zo ver zekerde de vice-voorzitter, die anderzijds dhr. Geluk een goede leermeester noemde voor de nieuwelingen in het bestuur. Hij wist door de vraagstukken heen te prikken. De woordvoerder van het bestuur erkende niet altijd met cijfers bezig te zijn geweest. Soms was het na afloop van de agenda ook palingvissen met visserslatijn. Vangsten stegen nog sneller dan het balanstotaal, zo besloot dhr. Hage, die de dames van de bes tuurders een bloemstukje over handigde en de scheidende voor zitter en secretaris eveneens een polshorloge. Een weerwoord kwam er namens de scheidende leden van de Raad van Toezicht bij monde van oud voorzitter G. Heijboer. Hij wees op de controlerende taak van de Raad op het Bestuursbeleid, waarbij ook wel eens de puntjes op de i moesten komen, maar hij was de scheidende bestuurders erkentelijk voor de onderkenning van beider posities en de in de loop der jaren ontstane vriend schap. Extra waardering toonde hij voor nu oud-secretaris Kaas hoek en dankte voor de souplesse van de jongere leden, voor de ad visering door directie en perso neel, de door de sprekers waarde rende woorden en voor de ont vangen cadeaus. In het fusieover gangsjaar was het goed, dat er nog oud-gedienden bij waren, nu is het tijd om het college-getal tot de gewenste minimale proporties te rug te brengen, wat nu ook het geval is. Oud-voorzitter A.A. Ge luk wees in zijn weerwoord op de verantwoordelijkheid die op de leden van de college, maar zeker ook op de voorzitter drukt ten aanzien van de vertrouwelijkheid. Hij stelde dat voor een maximaal resultaat een goed teamverband in zowel colleges als personeel een vereiste is, dankte oud- en huidig directeur, evenals zijn medebes tuurders en leden Raad van Toe zicht, namens de dames ook voor de bloemen en hoopte dat het de Rabobank in alle opzichten goed zou mogen gaan. De vice-voorzit ter sloot daarna het officiële ge deelte af, waarna er nog wat ge zellig werd nagekaart. "Hij heeft zich vrijwillig terugge trokken ten bate van een paar jongere collega's, die daar erg blij mee waren", zei directeur J. van den Donker. Door het vertrek van 37 leerlingen en de komst van 28 eerste klassers daalt de schoolbevolking met 9 kinderen, waardoor de jongste le raar dhr. Timmer jr. overbodig wordt. Ook dhr. J. van der Reijdt krijgt minder uren, maar voor beiden is dat terug gedraaid met het afscheid van dhr. Van Elsac ker, die op 53-jarige leeftijd ge bruik maakt van een wachtgel dregeling. "Niet dat ik stil kan zitten, maar meerdere ouderen zouden dit voorbeeld moeten vol- gen ten gunste van jonge leraren", aldus Van Elsacker. Hij werd 's vrijdagmiddag in de gem. mavo uitgezwaaid door zijn collega's, de oudercommissie en onderwijzers uit zijn ForT-groep. Wethouder L.J. Koopman bood namens het gemeentebestuur een gelijkrichter aan voor het opladen van de accu in de caravan en di recteur van den Donker bood na mens het personeel een radio-cas setterecorder aan. 't Was een zeer genoeglijke bijeenkomst, waarbij herinneringen werden opgehaald, o.a. in een humoristische, kriti sche samenspraak van de leraren Venekamp, van der Reijdt en Van Brakel. van Dlsacker was eigen baasje in het noodlokaal aan de overkant van de Molenvlietsedijk, dat nu leeg komt te staan. Alleen het naastgelegen tekenlokaal wordt nog door de gem. mavo ge bruikt. In zijn dankwoord toonde van El sacker zich onder de indruk, want voor het eerst in z'n leven had hij zich bij het arbeidsbureau moeten laten inschrijven. In het Holland Huis zei directeur van den Donker trots te zijn op zijn kinderen en zijn school. Daarom verving hij graag de ver hinderde burgemeester en wet houder van onderwijs bij de di ploma-uitreiking. "Het is weer gelukt om ontzettend veel ge slaagden te hebben: maar 1 leer ling is gezakt en dat bewijst wel iets. De laatste jaren is er ook aan het onderwijs gesleuteld en het eindresultaat geeft reden tot vol doening. We zijn extra trots omdat er in de lagere leerjaren heel weinig zit- tenblijvers zijn( 1 in de tweede en 4 in de derde klas). Er is bijna geen selectie meer. Een kleine school is goed voor de leerlingen. Tachtig procent van de gediplo meerden heeft het hoogste niveau gehaald, geen enkele leerling zat op het laagste. Het schoolgemid- delde was 6.9 met 8.3 voor de beste leerling(Monique van Os uit Tholen). Er was een hele serie ze vens. Verder heeft 41% van de eindexamenkandidaten één of meer extra vakken genomen. Bij de herexamens was er een leerling die drie punten meer haalde. Dat is boven verwachting en het gaat dan ook erg goed met de gem. mavo", aldus directeur van den Donker. Aan de 14 juni in de EB al gepu bliceerde geslaagden kunnen er nog drie toegevoegd worden: Grieta van Bloppoel uit St. Maar tensdijk, Jolita Schot uit St. An naland en Jeannet Vermaas uit Stavenisse. Schooldecaan H. Venekamp ver telde, dat maar vier gediplomeer den vijf in plaats van vier jaar over hun studie gedaan hadden en één zes jaar. Hij herinnerde eraan, dat de vroegere ulo heel vaak een ein- dopleiding was en gediplomeer den waren best gewenst in de toenmalige werkmaatschappij. Mavo is meer een basis voor een voortgezélte opleiding en Vene kamp was blij, dat er zovelen van de mogelijkheden gebruik maken. "Het is beter om meteen door te gaan dan eerst een breekpunt te scheppen. Verse kennis is van veel belang." De decaan meldde, dat er 9 leer lingen de MDGO-opleiding gaan volgen, 7 havo, 3 a 4 m.e.a.o., 2 grafische sschool Rotterdam, 2 KMBO, 1 mts Bergen op Zoom, baggerijschool Delfzijl, m. .s. Breda, zeevaartschool Vlissingen, koksopleiding Breda, bakkers- school Goes, kapsteropleiding, l.t.s. St. Maartensdijk en de oplei ding voor visagist. Vier gediplo meerden gaan werken, van wie er één nog een baan zoekt. Vene kamp noemde het heel belangrijk dat de 36 leerlingen op 1 na een plaats hadden gevonden waar ze verder kunnen. Met het tekenen van de diploma's, uitreiking van een felicitatiepak ket en handdruk van de leraren, werd de ook door vele ouders bij gewoonde bijeenkomst besloten. Voor de leerlingen ging het feest verder in de tent van de Thoolse Dagen met discomuziek. Ipsa giertank op tandem 8000 L 1 Mixer 600 m3. 1 Agrator frees, 1.80 demonstratie spec, prijs. Diverse tractoren met en zonder 4 wielaandrijving. 1 Clayson m. 140 en enkele van de 8000 serie. Sproeimachines, kunstmeststrooiers, schijvenmaaiers, enz. 1 Miedema en Hercules boxenvuller. Café Gratis toegang. Markt 55 Sint Maartensdijk Tel. 01 666-2339 KLEUREN T.V. REPARATIE AAN HUIS Dag- en avondservice, géén voorrijkosten, prijsopgaaf vooraf. UW AUTO VERKOPEN TEGEN CONTANT GELD U belt en wij komen direct Voor een persoonlijke le ning of financiering van uw auto, boot, bromfiets, T.V., meubelen enz., naar Sint-Maartensdijk Oudestraat 10 tel. 01666-2454 Tevens het adres voor al uw verzekSJfngen. Uw agent: P. Burghoorn, Oude Tonge, tel. 01874-1 968 Bakkerij de Toekomst - Tholen C. Priem, Spar - Stavenisse Nagelkerke S.R.V. St. Maartensdijk Voordeelmarkt Vosmeer Oud-Vossemeer Grote Markt 14a, 4460 MC Goes, tel. 01100-12120. Voor een advies over uw mogelijkheden in beroep en opleiding, zijn wij dagelijks bereikbaar. Voor informatie over opleidingen en beroepen, is onze informatiehoek bovendien elke dinsdagmiddag (gratis) te bezoeken. Nieuw Adres: Alle soorten gebruikte meubelen en coupons, tapijt (nieuw) en restanten partijen nieuwe meubelen voor HALVE PRIJZEN. Geopend zaterdags 9-12 uur of op afspraak. Beheer Fam. Jansen, Burg. van Oeverenstraat 16, Poortvliet, tel. 01662-2595. Van 8 juli t/m 19 augustus expo seert bij de Stichting Etcetera te Bergen op Zoom Ben van Rooy olieverven, gemengde technieken, gouaches en aquarellen. De on derwerpen zijn landschappen en zeegezichten. Hij had eerder ten toonstellingen in Tilburg, Tholen, Bergen op Zoom (Etcetera), Eindhoven en Oudenbosch. Wer ken van hem zijn aangekocht door o.a. de provincie Zeeland, de ge meente Tilburg, de gemeente Tholen en Philips Eindhoven. Voor de in St. Maartensdijk woonachtige kunstenaar is de zee een voortdurende bron van inspi ratie: kuststroken, zeestormen én schorren fascineren hem. Ben van Rooy is een typische atelierschil der. Op zijn zwerftochten door de polders"'en langs de waterkant verzamelt hij impressies. Deze in drukken worden dan "thuis" ver werkt in zijn geabstraheerde landschappen en zeegezichten. Hierbij wordt er duidelijk en met overtuiging van binnen uit ge werkt: het gevoel speelt een we zenlijke rol. Ben van Rooy (geboren 7-8-1921 te Goirle) is autodidact. Al meer dan 30 jaar houdt hij zich met de schilderkunst bezig. De opening vindt plaats op 8 juli om vier uur. Inleiding: dhr. Joop Liesker, kunstschilder en oud leraar van de Academie te Tilburg; muzikale omlijsting: Marijke Schoutens en Elly Admiraal, blokfluiten. Etcetera is gedurende de tentoon stelling geopend dagelijks van 13.30 tot 17 uur, behalve op maandag. Tijdens de Bourgondi sche Krabbenfoor (26-27-28 juli)" van 10 tot 17 uur. Adres: Steen- bergsestraat 8, Bergen op Zoom (in Markiezenhof).

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1984 | | pagina 17