Schuddebeurs Koeien afstoten beste voor de superheffing 1245 Subsidie va kantiekamp Welfarereis Rode Kruis DEKR® Logopedie behouden ZEELAND IN DE PEN IN BE 1U)EI] Onderhoud veerhaven Hoe- dekenskerke Smalstads Mannenkoor enVZOS eerste prijs zangersmanifest Donderdag 24 mei 1984 Gedeputeerde staten hebben een ontwerp gemaakt voor het tweede woonwagenplan voor Zeeland, dat geldt voor de jaren 1 985-1 990 met een uitloop naar 1 992. Tot 1 5 juli kunnen schriftelijke reacties op dit plan worden gegeven. Aantal standplaatsen Spreiding N- en M-Zeeland. Zeeuwsch-Vlaande ren Uitvoering Reacties Het Smalstads Mannenkoor uit Sint Maartensdijk en de Gemengde Zangvereniging VZOS uit Sint Phi- lipsland hebben zaterdag op het zangersmanifest in Middelburg een eerste prijs veroverd met respectie velijk 259 en 226 punten. Het Smalstads Mannenkoor nam voor het behalen van het hoogste puntenaarrtal de wisselbeker in ontvangst. De Chr. Gemengde Zangvereniging Maranatha uit Sint Philipsland ein digde op een tweede plaats met 206 punten. VZOS Flipland Debuut sopraan Gerrian v.d. Jagt. In Tolrust Poortvliet 65 veehouders bijeen Het afstoten van koeien is het voordeligste, concludeert JJ. van der Slikke(voor- zitter veehouderijbelangen Thólen/St. Philipsland) maandag in Tolrust te Poort vliet na een informatie-avond over de superheffing, die door 65 mensen werd bijgewoond. "Ik heb ook nog liever een superheffing met minder koeien dan een verlaging van de melkprijs met meer dieren", zegt veehouder N. Knuist uit Stavenisse. JONGE Quotum 1983 Akkerbouw Minder krachtvoer Huiskamergesprek Rioleringsproject Sint Annaland in 25 jaar verwezenlijken Knelpunten ABDIJ IEUWS Mort Plaisir "Dit gehucht ontleent zijn naam van eene herberg waar men eenen aangenamen tuin een schoon uit- zigt heeft, waarom zij een druk bezocht uitspanningsoord voor de inwoners der nabij gelegen plaat sen en vooral voor die van Zierik- zee is". Het gaat over Schuddebeurs op Schouwen en de omschrijving staat in het Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa (midden vorige eeuw). W.H. Kei- kes heeft deze zin geciteerd in het artikel "Beeld en sfeer van het oude Schuddebeurs, lustoord op Schouwen" (Kroniek van het land van de zeemeermin 1983). Zoals Walcheren zijn lustoorden vooral heeft gehad in de Mante ling tussen Domburg en Vrou wenpolder, zo heeft Schouwen ze in Schuddebeurs - een uur gaans van Zierikzee Een lustoord, voor wie? In de achttiende eeuw vooral voor de Zierikzeese regentenfamilies die er een buitenplaats lieten bouwen of bij verwanten logeerden, in een omgeving met weelderige be planting, sterk afstekend tegen het polderschap in de omgeving van de stad. De naam Schudde beurs is niet zo bijzonder als op het eerste gezicht lijkt. Verschei dene polders en nederzettingen dragen deze naam, die alles te maken heeft me( "Schud de beurs", een aansporing voor tol gaarders om te betalen of de aan duiding op een herberg of een poldernaam in relatie met de hoge kosten van drooglegging. Niet alleen de elite trok naar Schuddebeurs, ook de "kleine" man maakte graag een uitstapje naar een omgeving met fraaie tui nen en romantische paden, waar jongelieden op vrijersvoeten gin gen en gezinnen uit Zierikzee hun kinderen ''uitlieten". Nog in het begin van deze eeuw waren de jaarlijkse kermissen tijdens de pinksterdagen hoogtepunten: "Het was dan-overvol in Schud debeurs; standen en rangen vielen tijdens die rumoerige festijnen grotendeels weg..". Mensen van stand waren de families De Jon ge, Van Citters en Schorer, wier voorvaderen aan de buitenplaat sen namen gaven als Mon Plaisir, Heesteriust, Welgelegen, Land- lust, Weelzicht, Buitenzorg en Rustenburg. In de Kroniek is een aantal foto's uit het begin van deze eeuw op genomen. Op een foto staat het gezin Van Citters met drie dienst boden en twee tuinlieden; een andere foto toont een soort huif wagen met vier kinderen die ge reed zijn om naar school te gaan; achterop de wagen staat de kin derjuffrouw. De jongens zijn ge kleed in matrozenpakjes, de meisjes dragen breed gerande zo merhoeden. Kinderen op een an dere foto,'in de tuin van Zorgvliet, dragen klompen. Hun kousen en sokken zakken af. Zorg is op hun gezichtjes te lezen. Zij horen zeker niet tot de kring van bewoners van Zorgvliet. Dinsdag 29 mei behandelt de tweede kamer uit gedeputeerde staten drie beroepzaken op grond van de algemene bijstandswet Het gaat om uitspraken van de gemeenten Goes en Terneuzen (2x). De zaken beginnen om 10.20, 10.40 en 1 1.00 uur. Ook op 29 mei, maar om 11.20^ uur, behandelt de derde kamer uit gedeputeerde staten een beroep van de heer E. Rovigal. Deze heeft namens mevrouw M.T. Walraf te Brussel een beroep ingediend tegen het besluit van de Oost, burgse gemeenteraad tot onbe woonbaarverklaring van het pand Smidsweg 1 2 te Zuidzande. Alle zittingen zijn openbaar en worden gehouden in het provin ciehuis, Sint Pieterstraat 42 in Middelburg. H Het gewest Zeeland van Humani- tas organiseert half juli twee va kantiekampen op Walcheren. In het kamphuis van staatsbosbe heer in Veere wordt een kamp in gericht voor kinderen van 6 tot en met 10 jaar en voor een groep kinderen van 10 tot en met 14 jaar wordt in de buurt van het kamp huis een tentenkamp opgezet. Het gaat bij de kampen vooral om kinderen uit een-oudergezinnen en om kinderen die in de opvoe dingssituatie met die groep ver gelijkbaarzijn. Het is de bedoeling dat per kind een eigen bijdrage van ƒ75,wordt gevraagd, maar als dit bedrag op onoverko melijke bezwaren stuit, betaalt Humanitas. In hun voorstel aan de staten schrijven gs dat de provincie geen post heeft-waaruit activiteiten als kinderkampen kunnen worden gefinancierd. Desondanks vinden gs een provinciale bijdrage op zijn plaats. De staten wordt daarom geadviseerd een eenmalige subsi die te verlenen in het tekort van de twee kampen met een maximum van ƒ1.950,— De beslissing valt 15 juni. Gs delen de staten verder mee dat zij eraan werken een aparte post op de begroting op te nemen, waaruit (vrijwilligers) activiteiten kunnen worden gesubsidieerd. De staten krijgen hierover nog nadere voorstellen met daarbij de uitgangspunten om voor zo'n subsidie in aanmerking te komen. Provinciaal woonwagenplan In de eerste plaats is er een tekort aan veertig woonwagenstand plaatsen in Zeeland. Het grootste tekort is in Zeeuwsch-Vlaanderen: 32 standplaatsen; voor Noord- en Midden-Zeeland gaat het om to taal 8 plaatsen. Voor de behoefte aan nieuwe standplaatsen is uitgegaan van de woonwagenbewoners die in de jaren 1 984-1 990 de gemiddelde huwelijksleeftijd bereiken. Voor ongeveer 70 procent van deze mensen is een standplaats nodig. Het percentage kan voor een deel worden verklaard uit het feit, dat ook buiten de eigen kring - met "huisbewoners" - wordt ge trouwd en doorgaans betrekken ook deze jonggehuwden een woonwagen. Voor Noord- en Midden-Zeeland zijn 22 nieuwe standplaatsen nodig en voor Zeeuwsch-Vlaanderen zijn er dat 28. Met de factoren vestiging en ver trek en het overgaan van een wa gen naar een woning en omge keerd hoeft in de planning geen rekening te worden gehouden; de getallen zijn precies in evenwicht en kunnen dus tegen elkaar wor den weggestreept. Door sanering van het centrum aan de Liniedijk in Hulst en ver plaatsing van dat aan De Val bij Zierikzee zijn nog eens 42 plaat sen nodig: 32 voor Hulst en 10 voor Zierikzee. Tenslotte wordt iri het plan voor uitgelopen op eventuele tekorten na 1 990, tot 1 992 wordt reke ning gehouden met 4 standplaat sen in Noord- en Midden-Zeeland en 1 0 in Zeeuwsch-Vlaanderen. Al met al gaat het ontwerp- woonwagenplan uit van 146 standplaatsen die voor 1992 moeten zijn aangelegd. Voor 70 van die plaatsen is de vestigings gemeente al aangegeven in het woonwagenplan voor de jaren 1980-1985; de resterende 76 plaatsen worden verdeeld in 62 voor Zeeuwsch-Vlaanderen en 14 voor Midden- en Noord-Zeeland. De meest ideale situatie wordt bereikt met woonwagencentra met drie tot zeven standplaatsen. Het rijk vindt dat een totaal van 15 standplaatsen het maximale is. De centra moeten aansluiten op woonkernen, opdat de bevol king van die kernen en de centra kan integreren en de woonwa genbewoners gebruik kunnen maken van de voorzieningen in de kernen. Er wordt onderscheid ge maakt tussen woonstandplaat- sen, bedrijfsstandplaatsen en passantenplaatsen. In het ont- werp-plan wordt uitgegaan van woonstandplaatsen. Alleen voor bedrijfsstandplaatsen in de sloop- sector kan een uitzondering wor den gemaakt: het gaat dan om vervanging van bestaande, slecht gelegen of slecht ingerichte standplaatsen. De spreiding voor Noord- en Mid den-Zeeland ziet er in het nieuwe plan zo uit: Amemuiden 3 standplaatsen Borsele 4 standplaatsen Valkenisse 3 standplaatsen Kapelle 4 standplaatsen Bovendien moet, zoals gezegd het Zierikzeese centrum worden ver plaatst. Westerschouwen heeft een standplaats die in de planpe riode moet worden gelegaliseerd. De gemeenten Amemuiden, Bor sele en Valkenisse moeten hun standplaatsen voor 1990 rond hebben; Kapelle heeft de tijd tot 1992. De standplaatsenverdeling over Gs vragen de staten aan het wa terschap Noord- en Zuid-Beveland een bijdrage van 70.000,— te geven voor herstel van de kop van de oostelijke havendam in de voormalige veerhaven van Hoe- dekenskerke. De bemoeienis van de provincie met de haven dateert van april 1933 toen een overeenkomst werd gesloten met de nv Spoor wegmaatschappij Zuid-Beveland om een veerdienst te onderhouden tussen Hoedekens kerke en Ter- neuzen. De provincie mocht daar toe de haven gratis gebruiken; het havenplateau werd in erfpacht verkregen van het toenmalige wa terschap Hoedekens kerke. Tij dens het gebruik als veerhaven (tot eind 1971) onderhielt! de provincie de koppen van de nollen. Aan het havenschap werden bijdragen gegeven, o.a. voor steeds terugkerend baggerwerk. Ook het havenplateau, de steeng looiing en een stalen damwand werden voor rekening van de pro vincie onderhouden. De overeenkomst met de nv Spoorwegmaatschappij Zuid-Be- Zeeuwsch- Vlaanderen gaat uit van vervanging van 32 plaatsen in Hulst. Op het Hulster terrein staan nu 49 wagens; een deel kan een plaats krijgen op de nieuwe centra in Koewacht en Kloosterzande. De verdere verdeling is als volgt: Oostburg 11 standplaatsen Sluis 4 standplaatsen Hontenisse 4 standplaatsen Terneuzen 6 standplaatsen. Voor Hulst, Oostburg en Sluis geldt dat zij de plannen voor 1990 moeten hebben uitgevoerd; Hon tenisse en Terneuzen zitten in de planning tot 1992. Voor de opvang van het huidige tekort in de regio is gekeken naar de gemeenten die in verhouding minder woonwagenbewoners huisvesting bieden: Sluis, Oost burg, Hontenisse, Terneuzen en Axel. veland (inmiddels opgegaan in de Nederlandse Spoorwegen) verviel op het moment dat de veerdienst werd gestaakt; de erfpachtsover eenkomst met het waterschap (nu Noord- en Zuid-Beveland) verviel per 31 december 1980. Sindsdien is met dit waterschap onderhandeld over het onder houd aan de havendammen. Uit eindelijk gaat het nu om een bij drage ineens van 70.000,— waarbij het waterschap de pro vincie vrijwaart voor verdere aan spraken. Provinciale staten nemen 1 5 juni een beslissing. Tot 15 juli kan schriftelijk op het ontwerp-plan worden gereageerd. De brieven moeten gezonden worden aan gedeputeerde staten van Zeeland, postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Het plan is voor vijf gulden te koop bij de afdeling welzijn van de pro vinciale griffie. Sint Pieterstraat 42, Middelburg, tel. 01180-31445 (de heer PA. Boone). Van het plan is een samenvatting gemaakt; die samenvatting is gratis verkrijgbaar bij het bureau voorlichting van de provincie aan hetzelfde adres, tel. 01180-31395. In het ontwerp-woonwagenplan wordt aangegeven dat de uitwer king in vier fasen kan verlopen: lokatiebepaling, planologische procedure, het opstellen van bouw- en inrichtingsplannen en de daarbij behorende vergunnin gen en de werkelijke aanleg. Gs hebben voor alle fasen termijnen gesteld, opdat vertraging wordt voorkomen. Andere zaken die in het plan aan de orde komen, zijn het beheer van de woonwagencentra, de werkgelegenheid en het welzijn van de woonwagenbewoners. Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting. Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg, telefoon 01180-31392 of 31402 De koren moesten minstens 224 punten halen om voor een eerste prijs in aanmerking te kunnen komen. De jury bestond uit Hans Smout uit Bergen op Zoom en Martin van Woerkum uit Goirle. Er werd gekeken naar zuiverheid, nuancering, klankgehalte, ritme, üitspraak, samenzang en opvat ting. Het Smalstands Mannenkoor werd door de juryleden niets dan lof toebedeeld. Hans Smout: "We kennen elkaar al langer, maar het blijft voortreffelijk. Klasse!! Hul de aan de solisten. Plaat maken met deze muziek! (maar of dat verkoopt?)". Martin van Woer- kom: "Schuman had in de fuga gedeeltes wat meer van het mar kante van Kodaly mogen hebben. Fantastisch koor! Proficiat en succes!". Zaterdag verleent het Smalstads Mannenkoor zijn medewerking aan een dienst in de R.K. Kerk in Tholen, terwijl de voorbereidin gen voor de opname van de kerstplaat (op Vrederust 13 en 14 juli) in volle gang zijn. De juryrapporten van VZOS en Maranatha hebben wij niet ont vangen, zodat hiervan geen mel ding gemaakt kon worden. Op 't nippertje kwam het jury rapport van VZOS St. Philipsland nog binnen over de le prijs met 226 p. in de superieure afdeling A. Uitgevoerd werd 'Ich habe die Nacht getraumet' van Max Reger en 'Liquide perle amor' van Luca Marenzlo, o.l.y. dirigent Jan Wesdorp. "Prima koordiscipline en dat voor zo'n groot koor. Keurige presen tatie", vond jurylid Hans Smout. "VZOS komt als een goed geheel over, prima prestatie. Succes", was de mening van Martin van Woerkum. Het eerste werk leverde 53 en 54 punten op. Het had volgens Smout wat meer dynamisch ge contrasteerd mogen zijn. Het was nu te snel om alles tot zijn recht telaten komen. Ook de veelvuldi ge harmoniewisselingen kwamen in dat tempo niet uit. Van Woer kum constateerde, dat het tempo gezien de harmonisatie wel wat voortvarend was. Het tweede werk leverde 60 en 59 punten op. De jury verwachtte hierbij meer nuance. VZOS scoorde hoog met ritme, klankgehalte en samenzang en wat minder met zuiverheid en opvatting. Niettemin een goede prestatie met een mooie' eerste prijs. Sopraan Gerrian v.d. Jagt-Wiel- laard uit Stavenisse heeft met een tweede prijs in de derde afdeling haar debuut gemaakt bij het Zeeuws Zangers manifest. Ze begon haar zangcarrière als dertienjarig meisje in het toen op hoog peil musicerende gemengd koor V.Z.O.S. in haar geboorte plaats St. Maartensdijk. Ook na haar huwelijk, toen ze zich in Sta venisse vestigde, bleef ze dit koor trouw. Toen na enkele jaren dit gerenommeerde koor door een tekort aan mannenstemmen zich zelf opgaf, werd ze lid van het ge mengd koor Laudate Dominus te Stavenisse,. Daar bleek ze met haar fraaie stem en een dosis er varing een zeer welkome verster king van de sopraan partij. Twee jaar geleden begon ze met zangles bij Mieke Maas te Bergen op Zoom, die in deze korte tijd leerde, haar stem zangtechnisch beter te gebruiken. Zaterdag was het dan zover in Middqlburg. Mevr. v.d. Jagt had zich verzekerd van een zeer be gaafd begeleider, Tom van Gurp uit St. Maartensdijk, die met zijn grote ervaring als solistbegeleider- van o.a. Rinus van Gorsel en Han Wesdorp, haar tot grote steun bleek te zijn. Deze deels door werkzaamheden en andere muzikale verplichtin gen zeer druk bezette pianist, had dan ook grote bewondering voor haar moed en doorzettingsvermo gen. Uit ervaring met andere de butanten wist hij, wat het is je voor de eerste keer door een deskundi gejury te laten beoordelen. Groot was dan ook hun blijdschap, toen bleek dat mevr. v.d. Jagt het er goed had afgebracht. Zeis solistes met meer ervaring liet ze achter zich. Ze zong 'Einen Bach der flieht' van C.W. Gluck en 'The ash gro ve' van Benjamin Britten. Het eerste werk was bij de twee jury leden goed voor 68 punten, het tweede scoorde 70 punten. Men vond de keuze van twee zo cdntrasterende werken goed. Martin van Woerkum sprak van een verzorgde presentatie. De dy namiek mocht van hem over het algemeen minder star. Hans Smout adviseerde goed les te blijven nemen. "Dat is belang rijk voor uw groeiende techniek, maar er moet nog heel wat ge beuren. Hulde voor de begelei ding." Hoe 't allemaal precies uitpakt, is nog niet bekend, maar de vee houders krijgen minder inkomen, dat staat voor Van der Slikke als een paal boven water. De kracht- voerindustrie en -handel zal de gevolgen van de lagere melkpro- duktie ook ondervinden, alsmede de transportbedrijven en niet in de laatste plaats de melkfabrie- Maandagmiddag gingen 48 oude ren op pad voor een bustocht van het welfarewerk van het Thoolse Rode Kruis. Chauffeur A. van Driel van Klundert Tours had een mooie route door het Brabantse land uitgezet, maar wegens de re gen leek het meer na- dan voor jaar. Niettemin genoten de deel nemers van een afwisselend land schap. In Boxtel werd de kaas boerderij van de Fam. v.d. Steen bezocht. Er was koffie en na de rondleiding werd in ruime mate kaas gekocht. Met een diaserie werd de dagelijkse gang van za ken toegëlicht. In café 't Trefpunt in Made volgde een koffietafel. Rond half tien kwam men terug bij Ten Anker in Tholen met de herinnering aan een leuk uitstap je. Het Welfarewerk is zaterdag 2 juni aanwezig op de braderie in Oud-Vossemeer, waar men vorige jaren geen standplaats kreeg. Op 7 juni is er een fancy fair in Ten Anker te Tholen. ken. Dhr. de Boer van Menken Landbouw liet dat al doorsche meren met zijn pleidooi om ook in de winter goed te blijven melken. De veehouders bleken daar wei nig voor te voelen als de kostprijs hoger wordt dan de opbrengst. Het uitstoten van koeien drukt de vleesprijzen en volgens D.M. Gil- jam uit Scherpenisse zijn de kalf- vaarzen nu al honderden guldens goedkoper. De investeringen in nieuwe stallen en grotere melk tanks zijn bevroren. De EEG heeft de maatregelen genomen om de zuiveloverschot- ten te beperken en de enorme kostenpost landbouw te vermin deren. De superheffing van 56 cent wordt berekend over de geleverde melk in het kalenderjaar 1983 minus de korting 8,65%. Dat geeft het quo tum voor het melkprijsjaar april 1984 tot april 1985 aan. In juli a.s. zullen de veehouders al over het eerste superheffings-kwartaal moeten betalen. ir. L.Th.J.M. de Wit, hoofd con sulentschap, leidde de bijeen komst, waarbij de heren J.A. de Wilde en Van der Heyden(DBH) ook informatie gaven. De Wilde zal de komende weken op dinsdag en donderdag zitting houden in café P.J. van Houdt te St. Maar tensdijk om individuele vragen te bespreken. Bij investeringen, bui tengewone omstandigheden(vee- ziekte bijvoorbeeld) of kleine be drijven met niet of nauwelijks uitgebreide produktie kan voor 15 juni een ontheffing van het quo tum worden aangevraagd. leder heeft een quotum waarover geen superheffing betaald moet worden. Als een veehouder koei en afstoot, zal hij mogelijk wei land willen scheuren, maar er werd gewaarschuwd voor het ver lies van quotum. Hierover bestaat nog geen zekerheid, maar er wordt misschien naar gestreefd om 8.65% van de oppervlakte weiland te laten scheuren zonder gevolgen voor het quotum. Vee houders zien de akkerbouw als een mogelijkheid om het verlies van de superheffing op te vangen. Ir. de Wit hoopte, dat het niet de bedoeling zou zijn, de veehouders het leven te zuur te maken. Voorlichter Th. Bijzet gaf aan de hand van twee bedrijfsmodellen met 80 en 30 koeien de mogelijke gevolgen van de superheffing aan. Het brutonadeel liep uiteen van 23.250 tot 8545 gulden voor de intensieve melkveehouderij van 80 koeien. In het eerste geval werden er evenveel koeien aange houden, bij uitstoot van 7 koeien zou het nadeel tot 13.936 gulden dalen en met meer jongvee zelfs tot 8545 gulden. Het aanhouden van teveel jongvee is echter beslist niet rendabel, zei Bijzet. Voor het gemengd bedrijf van 30 melkkoeien is het nadeel 7994 gulden bij gelijkblijvende pro duktie en 4856 gulden met uit stoot van 3 koeien en meer akker bouw. Als er op het grote bedrijf 7 koeien verkocht worden en de overige dieren minder melk gaan geven, ontstaat er volgens de voorlichter een brutovoordeel van 6090 gul den. Zijn adviezen waren: minder krachtvoer geven in de zomer, beter gebruik van het grasland, een verhouding melkvee/jongvee van 10:6, doorgaan met selectie en prijsbewust aankopen van ruw- en krachtvoer. Als mogelijke alternatieven voor melkkoeien noemde Bijzet scha pen met een opbrengst van 2500 gulden per hectare, vleesyee 4500 ha en akkerbouw 2000 ha, maar dat vergt extra tijd en aandacht, bekendheid en ervaring en extra vaste kosten. Door de uitstoot van melkvee zal de vleesprijs zeker dalen, zodat vleesvee ook niet zo'n aantrekkelijk alternatief is. Ir. de Wit liet weten, dat in klei nere huiskamerbijeenkomsten verdere informatie gegeven zal worden, meer toegespitst op het individuele bedrijf. Daarvoor kunnen de veehouders zich aan melden bij het consulentschap, waarna er gespreksgroepen ko men voor met-groeiers, ligboxen- stalnouders, enz. Het Produktschap voor Zuivel licht iedere melkvèehouder in over de heffingsvrije hoeveelheid melk die hij van 1 april 1984 tot 1 april 1985 mag leveren. Deze hoeveelheid is gebaseerd op een ononderbroken melkleverantie in 1983 min 8.65%. Over de superheffing is ook bij de Thoolse veehouders het laatste woord nog niet gezegd. De gevol gen zijn veel erger dan er gedacht wordt, voorspelt ZLM-voorlichter P. Tigchelaar. Advertentie I.M. Na advies van ingenieursbureau DHV uit Amersfoort willen b. en w. komen tot geleidelijke vervan ging van riolen te Sint Annaland. Als eerste stap op dat ontwikke lingspad wordt gedacht aan aan leg riolering van Hoenderweg naar Stoofweg en vervanging rio lering in de Anna van Bourgon- diëstraat. Ook een deel van de Hoenderwegriolering tussen de Cureestraat en het gemaal bij het Domineeshof dient te worden vervangen. De provincie heeft het werk bij de rijksoverheid voor subsidie aangemeld. Het zou een bijdrage van 50 tot 60% in de kos ten kunnen betekenen. Het RPF/GPV raadslid P. van Belzen vond het een goede zaak dat nor men niet zomaar blindelings wor den toegepast. Dat er niet zoveel grote buizen moeten komen maakt het ook niet onnodig duur der. Hij zou nog wel willen weten wat b. en w. bedoelen met de op merking dat bij subsidie de uit voeringskosten duurder zullen worden. Wat gebeurt er als er geen subsidie zou komen? SGP-er Heijboer constateerde dat de nieuwe studie toch een bespa ring van zo'n 70% kan opleveren in vergelijking met de eerste prognoses. Zijn fractie vond dat men maar moest beginnen met het bestedingsklaar maken en het ook zo spoedig mogelijk in uit voering brengen, vanwege de wa teroverlast die men voorgaande jaren in de wijken had. Ook het VVD raadslid J.L. van Gorsel meende dat het bestedingsklaar maken aanbeveling verdient. Duidelijk werd hem, dat er in dit opzicht nog voldoende in de ge meente valt te doen. Wachten b. en w. tot de subsidie Cf is? PvdA woordvoerder J. de Bres wist dat het kant en klaar bezit van plan nen de subsidiekansen verhoogt. De CDA woordvoerder W.C. van Kempen herinnerde er aan, hoe er al een en andermaal bij een be grotingsbehandeling op het riool stelsel is geattendeerd. Met dit plan zou de overstort frequentie waarschijnlijk zijn opgelost. Men moet overigens nog lang wachten, als het 25 jaar duurt eer de ideale situatie is bereikt en we zijn bovendien niet klaar met alleen Sint Annaland, zo wist de CDA woordvoerder. In de beantwoording zei wethou der Koopman, die openbare wer ken in zijn portefeuille heeft, dat bij dit voorstel alleen maar een krediet wordt gevraagd voor het plan en dat het in 198- nog wel niet zal lukken. Zonder subsidie zal het financiële plaatje wel een vraagteken worden. Deze fase is er echter uitgetrokken, omdat er in Sint-Annaland knelpunten zijn. Met subsidie zal uitvoering mcr- gelijk zijn, zonder dat is het twij felachtig. De Thoolse PvdA-fractie heeft B en W gevraagd te onderzoeken, in hoeverre de logopedie een basis voorziening blijft. Via schriftelijke vragen wees de PvdA erop, dat het bestuur van de schoolartsendienst logopedie niet in'het pakket van de op te richten districtsgezondheidsdienst (DGD)zit. Het bestuur van de schoolartsen- dienst had al een besluit genomen, terwijl de gemeenten dat nog niet gedean hebben. De PvdA noemt de logopedie een onmisbaar iets voor de Thoolse scholen. De gehele schoolbevol king kan van het onderricht in goed stemgebruik en spreken profiteren, aldus de raadsleden de Bres, Boissevain en Moerland.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1984 | | pagina 7