Frans Bentschap Knook kent elk paadje in Indië nog PLAATSELIJK NIEUWS ""rr PLAATSELIJK NIEUWS PLAATSELIJK NIEUWS;:::.:::::: Laatste kans talentenjacht Donderdag 26 april 1984 EENDRACHTBODE SINT-ANNALAND STAVENISSE SINT MAARTENSDIJK SCHERPENISSE POORTVLIET SINT- PHILIPSLAND KLAPSTUK c oc GEBRADEN FRICANDEAU BOTERHAMWORST i no GEHAKT HALF OM HALF 0 nn SLAGERIJ BOSMAN 01677-2573 Bij verhuizing a.u.b. tijdig een adreswij ziging sturen aan Een- drachtbode, Postbus 5, St. Annaland of aan uw bezorger. 5-3 RI voor altijd op schrift bewaard Op de twee-jaarlijkse reünie in december van 5-3 RI (vijfde bataljon derde regi ment infanterie) te Ossendrecht hoopt Frans Bentschap Knook (56) uit St.Maar- tensdijk zijn boek "Het vergeten leger" te kunnen presenteren. Het handelt over de militairen die van '47 tot '50 in Nederlands-Indië vochten, waaronder ook velen uit Tholen en St.Philipsland. Volgens de Smerdiekenaar is "Het vergeten leger" een toepasselijke titel omdat over het bataljon in geen enkele bibliotheek iets te vinden is, alsof het nooit bestaan heeft. Velen hebben al belangstelling getoond voor dit boekwerk. In tegenstelling met de vaak uiterlijke onverschilligheid ten opzichte van deze pe riode speelt de Indische tijd innerlijk soms toch een grote rol: niet alleen zijn de militairen als kind uit Nederland vertrokken en als man teruggekomen, ook verloren ze er vele dierbare vrienden. Bentschap Knook beweert zelfs, dat er niemand had hoeven te sneuvelen als de regering maar doortastender gehandeld had. Gehaaid Bewoners en werk bij S.V.R.Z. Ontberingen KNIL Gehard 15 THOLEN STAVENISSF SCHEHPENISSE SINT PHILIPSLAND OllO VOSSEME E R POORTVLIET SINT ANNAl AND SINT MAARTENSDIJK ANNA JACOBAPOlDE R JACOBAPOLDER NIEUW VOSSE ME FR THOlEN STAVFNISSE SCHERPENISSE STAVFNISSE SCHERPENISSE SINT PHILIPSLAND OUDVOSSEMEER OUD VOSSE ME F R POORTVLIET SINT .ANNALAND SINT MAARTENSDIJK ANNA JACOBAPOLDER NIEUW VOSSEMEER J^OLEN STAVENISSF SCHERPENISSE^ schrijven kan vanaf kwart over zes in de kantine van het sportveld, waar tevens de EHBO-post is ge vestigd. Het parcours loopt op en in de omgeving van het sportter rein en iedereen die de loop vol brengt krijgt een herinnerings vaantje, De organisatie berust bij de ontspanningscommissie van v.v. Vosmeer in samenwerking met de Halsterse atletiekvereni ging Olympia. Jong Vosmaer Jeugdvereniging Jong Vosmaer hield vrijdag een sport en spel- avond in de Vossenkuil. Hieraan was een wedstrijdelement ver bonden en de deelnemers moes ten het tegen elkaar opnemen met sjoelen, tafeltennissen, dammen, een evenwichtspel en vier op een rij. Winnaar werd na een span nende strijd Corné Boogaart. Leerlingen St Anthoniusschool rijvaardig De klassen 5 en 6 van de St Ant honiusschool hebben een bezoek gebracht aan autorijschool Pip ping in de Veerstraat. Met het pas behaalde verkeersdiploma op zak legden de scholieren met hun verzamelde kennis het theorie-ex- amen voor het rijbewijs af. Zo wordt alvast een indruk gekregen van de gang van zaken met het oog op de toekomst, wanneer het rij-examen officieel wordt afge nomen. Dhr. Pipping beschikt sinds kort over een computer voor het afnemen van dit examen en enthousiast namen de kinderen achter de kastjes met de drukk noppen plaats. Op dia's werden verkeersproblemen getoond en naar aanleiding hiervan gaven de kinderen via de drukknop aan of het antwoord ja of nee moest zijn. Na 40 dia's maakte de computer de uitslag bekend. Gemiddeld werden 28 van de de 40 vragen goed beantwoord. Na een pauze verdiepte men zich in een volgen de dia-serie. Het bleek dat oefe ning kunst baart: Nu waren ge middeld 32 van de 40 antwoorden goed en was iedereen "geslaagd" voor zijn rijbewijs. Een verkeers- schrift, pen en "rijbewijs" rijker, vertrokken de leerlingen huiswa arts, echter niet zonder mevr. Pipping een bloemetje aangebo den te hebben met de afspraak de les nog eens te herhalen. Geluidmetingen Vossenkuil Zodra er klachten komen van omwonenden over geluidhinder van de Vossenkuil, zullen metin gen verricht worden. B en W de len dat mee op vragen van raads lid P. van Belzen. Die had al klachten ontvangen, maar b en w wisten daar niets van. Plannen voor het noordelijk deel van de Zoomweg zullen in de raadscommissie ruimtelijke orde ning ter inzage worden gelegd, al dus b en w op vragen van raadslid J.L. van Gorsel. Bedrijventerrein bouwrijp Aannemingsbedrijf A.C. van der Werf uit Scherpenisse gaat voor 26.100 gulden, exclusief btw, het tweede gedeelte van het bedrij venterrein aan de Molenweg bouwrijp maken. Het gaat om grond-, riolerings- en bestratings werkzaamheden. Hier vestigt zich ook het verpakkingsbedrijf Sluco die uit de Kalisbuurt vertrekt. Vernieling hekwerk Het hekwerk en een paaltje van M. we.rden vernield. Inmiddels is de dader bekend en de schade wordt vergoed. De Mareweg was even gestremd, toen een landbouwvoertuig door de as was gezakt. De politie regel de enige tijd het verkeer. Programma Koninginnedag Op Koninginnedag organiseert Accelerando van half tien tot half een de traditionele rommelmarkt, die dit keer in het eigen repetitie lokaal (de oude gymzaal) aan de Bierensstraat wordt gehouden, 's Avonds om zeven uur is er ook een rondgang. De voetbalvereniging WHS heeft op het sportveld een wedstrijddag voor B-junioren in het kader van de A.J. Soeterstournooien. 's Middags, om half vijf start daar de gebruikelijke oriëntatierit. Het personeel van de lagere en kleu terscholen organiseren weer kin derspelen. Bij goed weer buiten en als er regendruppels vallen, als dat mogelijk is binnen. Bovendien is er op Koninginne dag een Open Dag in de brand weerkazerne in verband met de komst van de nieuwe brandweer auto met ingebouwde pomp en hoge drukspuit. De zestien win nende kleurplaten zijn daar ook te zien. Huisarts gezinsarts Dokter A.C.J. Noteboom heeft voor de bond van plattelands vrouwen in een tamelijk goed be zette zaal van Dijke een lezing gehouden over de huisarts als ge zinsarts. Hij gaf informatie over het belang van een goede patiën tenadministratie, zodat ook de weekenddiensten goed kunnen verlopen. Klachten, ziekten en medicijnengebruik, verwijzing naar het ziekenhuis, e.d. dat alles is van belang voor een goede be handeling. De huisarts wees ver der op de grote vooruitgang in apparatuur. Als men tijdig naar de dokter komt, is er veelal nog ge noeg mogelijk. De praktijk wijst uit, dat er desondanks nogal eens aan de late kant naar de huisarts gegaan wordt. Hierover kwamen verschillende vragen. Ook de mo gelijke nieuwe indeling van ge zondheidsregio's kwam ter spra ke. Presidente mevr. Weijler dankte dokter Noteboom voor zijn uiteenzetting en bood hem een boekenbon aan. Tandarts officieel van start. Met een receptie ging tandarts P. Verkouteren zaterdag officieel van start aan de Voorstraat 21Dit kon na een snelle verbouwing van het voorste perceels gedeelte, waar aannemer G.M. van der Werf, schilder Noom en elektrici teitsbedrijf Vroegop in goede coördinatie aan de haast van de nieuwe tandarts konden voldoen. De genodigden zagen zaterdag het uitstekend resultaat met het overwegend witte interieur, de goede verlichting, de sfeervolle wachtruimte en de met de mo dernste apparatuur uitgeruste praktijkkamer. Als ook de verdere verbouwing (woongedeelte) zijn beslag heeft gekregen, kan de tandarts bij wijze van spreken elke minuut van de dag voor noodge vallen optreden. De goede start daartoe is inmiddels al volop aanwezig en dhr. Verkouteren heeft ook z'n eerste weekend dienst al achter de rug. Met families van weerszijden, met studievrienden met de aannemers en met andere goede kennissen werd het voor de nieuwe vestiging een plezierige receptie met veel bloemstukken en andere cadeaus. Vogelvreugd organiseert districts t.t. Vogelvreugd hield donderdag in Havenzicht een ledenvergadering met een matige opkomst o.l.v. voorzitter L. Ponse. Er werd vooral gesproken over de districtstentoonstelling die in 1985 in de Wellevaete zal worden ge houden. Verder deelde ringen- commissaris Quist mee dat er voor dit seizoen 5000 ringen besteld waren. De tentoonstelling wordt in zaal van Zanten te Tholen ge houden. W. Rijnberg leider De Hoop W. Rijnberg staat met 22-202.98 punten bovenaan in de competitie van biljartvereniging De Hoop. 2. J. Keur 24-194.82 p. 3. G. Rijn berg 21-192.08 p. 4. F. Ketting 21 -189.85, 5. W. Vroegop 22- 186.55 p. 6. T. van Poortvliet 21- 186.20 p. 7. J. Burgers 21-182.25 p. 8. R. Kaat 21-164.00 p. 9. W. Fase 19-163.28, 10. H. Ridderhof 20- 161.98 p. 11. H. Dijkema 19-160.90 p. 12. W. Snoep 19- 158.00, 13. G. Fase 18-156.61. W. Rijnberg, hoogste serie, 13 ca ramboles, hoogste gemiddelde 2,5. W. Snoep, kortste partij, 17 beurten. Uitslagen: H. Ridder- hof-W. Rijnberg 10-9.86, W. Vroegop-T. van Poortvliet 6.06-10, G. Rijnberg-W. Snoep 6.36-10, J. Burgers-W. Fase 10-5.25, F. Ketting-J. keur 10-9.09, J. Burgers-W. Snoep 7.75-10. Maandag Koninginnedag Op Koninginnedag zijn er 's mor gens weer kinderspelen voor de leerlingen van de Schalm in de gymzaal, 's Middags organiseert de jeugdvereniging een aantal ac tiviteiten in de Voorstraat, zoals ringsteken voor (brom)fietsen, zaklopen, zeepbalk, touwtrekken en kruiwagenrace. Iedereen is van harte welkom en de deelname is gratis. Collecte Hartstichting Voor de Nederlandse Hartstich ting kwam 1345,95 binnen, waarvoor collectanten en gevers hartelijk worden bedankt. E.H.B.0. oefende De EHBO-afdeling en de Lotus- groep hebben bij de voormalige veiling woensdagavond een onge luk in scene gezet. De helpers moesten in de Stove op een tele foontje wachten, waarbij drie groepjes werden gevormd om doelgericht hulp te kunnen bie den. De 'slachtoffers' bleken in benarde situaties te verkeren na een val van een ladder, een auto ongeluk, e.d. Na deze goede oefe ning werd in de Stove nagepraat o.l.v. Tj. Heijboer, voorzitter van de Lotusgroep Noord- en Midden Zeeland. Jaarfeest zangvereniging Het Christelijk gemengd koor Laudate Dominum heeft woens dagavond in de Stove het jaarfeest gevierd. Na het zingen van twee verzen van ps 105 sprak voorzitter P. Priem een welkomstwoord waarna het koor drie nummers uitvoerde. De secretaris bracht het jaarverslag, waarna er een afwis selend programma volgde met solozang van dirigent, declamatie van mevr. de Rijke, een Zeeuws verhaal door Mevr. v.d. Jagt- Moerland, een quiz van mevr. van Prooijen-Lemson, een verloting met leuke prijzen die 480 gulden opbracht en zang door enkele da mes en heren. Die onderdelen werden onderbroken door twee pauze's. De voorzitter rprak zijn voldoening uit over de goede be langstelling en de mooie avond, die met het zingen van gez 143:1 en 2 werd besloten. Schoolavond de Schalm O.L.S. de Schalm heeft donder dag de jaarlijkse schoolavond in de Stove gehouden. Schoolhoofd C.G. van den Hoek was in 't bij zonder ingenomen met de grote opkomst van oud-leerlingen. Drie kinderen hadden de pech de bof te hebben, maar twee van hen waren er toch nog present. Klas 1 en 2 voerden o.l.v. mevr. Meerman het toneelstukje 'de Koning, van Luilekkerland' op, waarna Dorne Moerland, Ruth van Prooijen en Diane Lindhout een gi dicht voordroegen. Klas-3 en 4 speelden 'Niemandseiland' o.l.v. meester de Jong. Na de pauze met lotenverkoop waren er twee gedichtjes van Majorie Gaakeer en Melina Nieuwenhui- ze. De musical van klas 5 en 6 heette 'de reünie', wat enthousiast werd gebracht o.l.v. meester v.d. Hoek en mevr. Stoutjesdijk. Jo- han de Vos mocht de loten trek ken, waarbij dhr. R. Dingemans als voorzitter van de oudercom missie de prijzen bekend maakte. Hij dankte ook alle medewerkers voor hun inzet en dhr. van Prooi- jen voor de belichting. De leiders kregen een presentje. Derde prijs Kwiek Zes meisjes en twee leidsters van de gymnastiekvereniging Kwiek hebben woensdag in Tholen mee gedaan aan verenigingswedstrij den. In de categorie a 2 behaalde men een derde prijs op de balk, brug ongelijk, sprong en oefening met muziek op de lange mat. Lage prioriteit fietspad Ondanks de lage prioriteit(24ste op de lijst van 30) zullen b en w bij gedeputeerde staten stappen on dernemen om een snellere verwe zenlijking van het fietspad naar St. Maartensdijk te bevorderen. Het college antwoordt dat op vra gen van raadslid Th. Aarnoudse. Het nu halverwege eindigende fietspad zou volgens hem doorge trokken dienen te worden. Op het urgentieschema van pro vinciale waterstaat tot 1990 staan dertig projecten, waarvan het fietspad een lage urgentie heeft met een 24ste plaats. Een aanzet tot uitvoering is pas mogelijk als de 23 andere plannen klaar zijn. Bovendien moet volgens b en w rekening gehouden worden met het feit, dat per I januari 1985 de subsidie voor dit soort projecten wordt teruggedraaid. Oud papier De muziekvereniging Euterpe heeft woensdag 4350 kg. oud pa pier opgehaald voor het Instru menten- en Uniformenfonds. Tien fietsers met 393 km. Tien van de 26 geklasseerde leden van tourclub de Bidon hebben al 393 km. in de benen. Met pasen was 't heerlijk fietsweer: een re delijke temperatuur en weinig wind. Negentien leden gingen zondagmorgen naar de Philips- dam en via Steenbergen/Halste ren naar het clublokaal. Ophaalavond voor de Rommel markt van Euterpe (21 juli), mor genavond, vrijdag 27 april. Zet u de spullen gereed a.u.b. Advertentie I.M. Schooluitvoering De Rieburch Op woensdag 18 en donderdag 19 april vond in Haestinge weer de jaarlijkse schooluitvoering plaats. Woensdag voerden de leerlingen van de 3e en 4e klas een door de leerkrachten zelf, naar het beken de kinderboek "Otje" van Annie M.G. Schmidt geschreven toneel- en muziekspel op. Het werd door de kinderen met veel enthousias me ten tonele gebracht. In de pauze reikte de heer Nijssen aan de kinderen van klas 3 en 4 de prijzen uit van de tekenwedstrijd. De winnaars waren in klas 3 Henri van Zundert, William op den Brouw en Lenno Vermaas. In klas 4 ging de prijzen naar Lucinda Polderdijk, Karin Bijl en Huib Lindhout. De jury die de "teke ningen" met potlood, stift of uit knip- en plakwerk bestaande composities beoordeelde, bestond uit mevr. Pot en de heren Meloen en Nijssen. Na de pauze waren de leerlingen van klas 5 en 6 aan de beurt die de musical "Disco in Doedorp" vlot en met veel verve voor het voetlicht brachten voor een gezellige volle zaal. Op donderdagavond waren eerst de kinderen van klas 1 en 2 aan de beurt die met veel plezier de mu sical "Wie vaart er mee..?" speel den en zongen voor ook deze avond weer een heel goed gevulde zaal. In de pauze werden ditmaal door mevr. Pot de prijzen van de tekenwedstrijd uitgereikt. De prijswinnaars waren in klas 1 Ce- lia van Doeselaar, Marjolein Vos, Marianne v.d. Houdt. In klas 2 Haico ten Kulve, Gaby de Vreugd en Ronnie Oosdijk. In klas 5 gin gen de volgende leerlingen met de prijzen naar huis t.w. Bart van der Werf, Louis Scherpenisse en Si- mone Alkema en in klas 6 waren de winnaars Jessica van Ast, Elvi ra v.d. Hoeven en Jolanda Kaas hoek. i Na de pauze die tevens werd be nut voor het houden van een ver loting voor de leerlingen en een voor alle aanwezigen, traden de leerlingen van de klassen 5 en 6 nogmaals op met de musical "Disco In Doedorp". Al met al kan de Rieburch terugzien op een zeer geslaagde schooluitvoering 1984. Maandag 30 april koorzang in re creatiezaal St. Maartenshof, 9.00 uur: Leerlingen Chr. Juliana v. Stolbergschool en Chr. kleuter school De Benjamin. 10.00 uur: Nieuw Leven o.l.v. I. Riedijk Advertentie I.M: Koud in 't gemeentehuis Raadslid I.C. Moerland heeft bij b en w geklaagd over een te lage temperatuur in het pand Markt 1 tijdens fractievergaderingen. Af hankelijk van de heersende bui- ten- en binnentemperatuur scha kelt een mechanisme voor einde werktijd de verwarmingsinstalla tie over op de nachttemperatuur. De installatie begint dan pas weer. als de temperatuur beneden de 10 graden Celcius daalt of op een vooraf vastgesteld tijdstip, dat wisselt in verband met verschil lende buitentemperaturen. Bij het begin van het werk bedraagt de temperatuur weer 20 graden. Als in het oude gedeelte van het ge meentehuis avondvergaderingen zijn. dan kan één van de in de raadszaal aanwezige wekkers worden opgedraaid, waardoor de installatie de dagtemperatuur volgt. Dat is uit een oogpunt van beheersing van de energiekosten niet van toepassing voor de zater dagen. Klaverjasclub Smalstad In de competitie van klaverjasclub Smalstad heeft Ton Struik 71464, punten, 2. Cock van Gasteren 69181 p. 3. Silvia van Gasteren 68440 p. 4. Simon Meijer 67776 p. 5. Bram van Beveren 67574 p. 6. Kees landa 67396 p. 7. Aad van Hulsel 66777 p. 8. Coby van Hul sel 66479 p. 9. Peter van 't Hof 66160 p. 10. Frans Meijer 65958 p. ft A Verlenging visrecht Het waterschap wil het visrecht in het watergebied rondom de zoge naamde visput tussen de inlaag- dijken in de polder Scherpenisse weer voor zes jaar verlengen met de heer J.J. Bolier en zonen. De visput is eigendom van dhr. A.P.H.J. Mollerus. De oorspron kelijke oppervlakte van het visge- bied van Bolier, 4.57.70,is door de dijkversterkingen (de zeedijk voor de visput is toen verhoogd) terug gebracht tot 3.47.70 ha. De prijs is 25 gulden per ha of 86,93 totaal. Het waterschap neemt hierover op 3 mei een beslissing. Touwtrekken voor 5 mei. Opgave bij: A. Slager, Hoge Markt 8, tel. 2423 Advertentie I.M. Veilig Verkeer en Ouderen In het Holland Huis hadden 26 ouderen een gezellige, leerzame middag dankzij het bestuur van Veilig Verkeer. Met een vragen lijst over allerhande verkeersza ken werden de aanwezigen getest en uit de eindstand bleek, dat men een goede kijk op de situaties had. Het leuke programma is voor herhaling vatbaar, zo bleek uit de reacties van ouderen en VVN- bestuurders. Examens voor honden Zeven van de tien deelnemers aan het examen van de VDH-kring- groep zijn geslaagd. Rien v.d. Jagt kreeg het maximale puntental van 60 bij het pakwerk, waarvoor de jury (W. Lensen uit Haarlem en wedstrijdleider A. Broekhuizen uit Poortvliet) uitmuntend gaf. Tijdens de prijsuitreiking werden in het bijzonder de heren Poot, de Jong en van Putten bedankt voor het herhaaldelijk ter beschikking stellen van hun weilanden. Spoorleggers waren J. Ameling en A. Vroegrijk, R.v.d. Jagt trad op als pakwerker. In de klasse VH I slaagde C. Maasmans uit St. Maartensdijk met Hertha en 255 p., klasse I.E.R.LR.: R.v.d. Jagt uit Oud-Vossemeer met Oscar 273 p., klasse V.H.II: J. Verwey uit St. Maartensdijk met Anouschka 269 p., L ,d. Burch uit Nieuw-Vosse- meer met Azam 236 p., klasse V.H. Ill: G. Schouten uit Rilland Bath met Gauy 267 p., P.v.d. Kreeke uit Wemeldinge met Troya 246 p., C. Houmes uit Oost-Souburg met Mike 245 p. R.v.d. Jagt, C. Maasmans, J. Ver wey en A. Broekhuizen doen 12 mei mee aan de Zeeuwse titel strijd in Sas van Gent. Paasbrood de Blokkendoos De kleuters van de Blokkendoos en de klasse 1, 2 en 3 van de Oos- terscheldeschool hebben paas brood gebakken, waarvan na tuurlijk ook geproefd werd. De hoogste klassen hielden een puz- zeltocht door het dorp, waarbij talrijke opdrachten uitgevoerd werden zoals de prijs van een liter benzine, de hoogte van de molen, het tellen van de ramen in jeugd honk de Komme. Op het sport veld aan de Langeweg waren eie ren verstopt en bij het vinden wa-' ren er punten te verdienen. Op de Hoge Markt kreeg men limonade en snoep. Deze laatste morgen voor de paasvakantie bood ple zierige ontspanning. Programma Koninginnedag De Oranjevereniging heeft maan dag drie programma's georgani seerd. Van negen tot twaalf uur kinderspelen rond de Eevliet en de bejaardenwoningen aan het Jan v.d. Slikkeplein. 's Avonds om zeven uur een muzikale rondgang door Euterpe vanaf 't Ouwe Raed'uus en vanaf half tien een lampionoptocht m.m.v. de boe- renkapel de Voskes uit Oud-Vos semeer, eveneens vanaf het dorpshuis. Elke eerste dinsdag van de maand, dus nu 1 mei a.s., haalt de voet balvereniging S.P.S. oud papier op. Zet u het gereed a.u.b. Advertentie I.M. Paasliturgie N.C.V.B. In een goed gevuld Ouwe Raed'uus heeft de NCVB een omvangrijk programma afge werkt met declamaties, meditatie en zang rondom pasen. Mevr. C. Verheuvel-Brand treedt nu als presidente op en mevr. Kik-Smits is secretaresse. Op 8 mei wordt het Bergse gemeente museum het Markiezenhof be zocht en op 15 mei wordt er over 'Jeugd onder dak' gesproken. n H .ii H J i k B1 J B kl 1 f op 7 l afspraak^ rjiolenstraat 31 w oud vossemeer telefoon 01 667 2563 Advertentie I.M. Programma Koninginnedag De Oranjevereniging schenkt in het programma voor Koningin nedag aandacht aan Willem van Oranje, de Vader des Vaderlands, die 400 jaar geleden door sluip schutters is omgebracht. In de puzzeltocht voor de jeugd komt dat centrale thema naar voren. Tien ploegen van elk acht mensen hebben zich gemeld voor de zes kamp, die om half zeven in de Voorstraat een groot spektakel belooft te worden. Het programma ziet er als volgt uit: 8.30 u. rondgang Concordia, 9.15 u. peuters Turn Turn, 9.30 u. loslaten duiven de Reisduif Zuid- dijk/Voorstraat, 9.45 u. kinder spelen bij de scholen, 13.00 u. de monstratie jeugdbrandweer ha venplateau, 13.30 u. zoekwed- strijd 8-12 j. vanaf de'Luyster, 14.00 u. poppenkast kleuters en klas 1 en 2 de Luyster, 15.00 u. Mac-fotorit vanaf de Druiventros, 17.00 u. jeugdkoor van Knop tot Bloem o.l.v. dhr. H. Geluk in de muzieknis, 18.30 u. zeskamp Voorstraat, 20.30 u. prijsuitreiking en Oranjebal in de Druiventros. In de pauze van de zeskamp treedt Concordia nog op. Op Koningin nedag is er bovendien weer een kleiduivenwedstrijd met open deelname op de boerderij van Han van Strien aan de Lageweg in Anna Jacobapolder. Het wed strijdcomité van de jachtvereni- ging verwacht de deelnemers van 11.30 tot 16.30 uur. In de aanbieding: 500 grO,ZD 100 gr1 f35 1 50 gr,ZÖ woensdag: 500 grO,DU Advertentie I.M. Jeugdkoor zingt voor Tijdens de bejaardenmiddag woensdag in De Wimpel, georga niseerd door de Zeeuwse Vrou wenraad afd. St. Philipsland en het Open Bejaardenwerk, heeft het jeugdkoor van Knop tot Bloem o.l.v. dirigent H. Geluk een paas-optreden verzorgd. Mevr. Van Dijke heette de aanwezigen welkom, waarna ds A.B. Cysouw een meditatie hield over Johannes 19. Na samenzang van psalm 52:7, declameerde mevr. W. de Bruine- Quist enkele gedichten van Nel Benschop getiteld De Emmaüs gangers, Pasen, Thomas en Amen. Het jeugdkoor Van Knop tot Bloem bracht onder andere de liederen Daar juicht een toon, Gethsémané, U zij de Glorie en het Russisch Vesperkoor ten ge hore. Burgemeester T.A.. Vogel, die volgens gewoonte de muzikale begeleiding verzorgde, besloot de paasmiddag met een dankwoord. Op weg naar Tholen even pauzeren in Brabant, v.l.n.r. staand: J.A. Heijboer (Oud Vossemeer), H.A. Felius (St.Philipsland), J. Moerland (Stavenisse), P. Steendijk (Stavenisse), J. Wielaard (St.Maartensdijk), J. van 't Hof (St.Annaiand), F. v.d. Heide (St.Maartensdijk). v.l.n.r. zittend: N. Konijn (Oud Vossemeer), A. Jansens (Poortvliet), F. Bentschap Knook (St.Maartensdijk), D.C. Kaashoek (St.Maartensdijk), C. van Haaften (Scherpenisse). Achteraf beschouwd ziet de schrijver dat het avontuur eigen lijk helemaal overbodig was: "In feite zijn we er Voor niets geweest, al heette het officieel dat we ge gaan zijn om de Nederlandse be langen te behartigen. Dat valt ook niet te ontkennen gezien de olie velden op Zuid-Sumatra, maar ik persoonlijk vind dat er niet zove- len hadden hoeven te sneuvelen. Het was b«ter geweest als de Ne derlandse regering Indië direct aan Sukarno had overgedragen, dan hadden veel van onze vrien den nu misschien nog geleefd." Ondanks het gegeven dat de tegenstanders een slecht georga niseerd leger hadden dat door de Jappen was gevormd, waren zij toch in het voordeel: zij kenden immers de omgeving, en wat zeker zo belangrijk was, ze kenden het oerwoud met zijn schuilplaatsen. "Ze waren ontzettend gehaaid, als ze zagen datje in de meerderheid was, lieten ze zich niet zien. Maar als ze dachten dat ze je de baas De Stichting Verpleeg-en Rust huizen Zeeland (SVRZ) heeft een nieuwe folder uitgebracht. Hierin vindt men een overzicht van de instellingen in de provincie die tot de SVRZ behoren. Bij ieder on derdeel is aangegeven hoeveel mensen er werk kunnen vinden en welk aantal personen daar op de één of andere manier verzorgd kan worden. In het verzorgingstehuis (inclusief verpleegafdeling) Ten Anker te Tholen zijn 31 bewoners en circa 55 personeelsleden, in het verzor gingstehuis Sint-Maartenshof te St. Maartensdijk 68 bewoners en ongeveer 42 medewerkers. In het dienstencentrum/bejaardenwo- ningencomplex de-Rozeboom te St. Philipsland wonen 24 mensen, waarvoor drie personeelsleden beschikbaar zijn. De S.V.R.Z. heeft verder 8 huurwoningen in St. Philipsland en 56 in Tholen (de Ten Ankerflat). Uit het vouwblad, dat de titel "Groot in de Gezond heidszorg" meekreeg, blijkt dat de Stichting Verpleeg-en Rusthuizen Zeeland in totaal zo'n 1900 ar beidsplaatsen heeft en aan onge veer 1500 personen zorg kan bie den. Bij de folder bevindt zich een antwoordkaart waarmee belang stellenden nadere informatie kunnen vragen over de stichting in het algemeen, één van de instel lingen. de eigen opleidingen, de werkgelegenheid en het gebruik maken van de diensten van de SVRZ. Wat de Stichting Ver- pleeg- en Rusthuizen Zeeland aan mogelijkheden biedt binnen de gezondheidszorg in de provincie is ook visueel gemaakt op een ge heel nieuw opgezette tentoonstel ling. Met foto's en ondersteunen de teksten wordt op diverse pane len een beeld gegeven van het ge heel. Expositie en folder werden voor het eerstë gepresenteerd op de "Open Dagen" van het Ge westelijk Arbeidsbureau in de Zeeuwse hoofdstad. De folder is voor belangstellenden gratis ver krijgbaar, telefoon: 01180-14658, toestel 228. Ook informatie over de mogelijkheden van de ten toonstelling over de SVRZ is daar voorhanden. konden dan roeiden ze je uit. Vaak hadden ze onschuldig ogen de oude vrouwtjes op wacht die precies doorgaven met hoeveel wagens of mensen we waren. La ter kregen we door dat zij voor hen spioneerden en namen we die vrouwtjes als gevangenen mee en verhoorden ze." De enige manier waarop wij hen te pakken konden krijgen was via een uitgebreid spionagenet. Soms waren dat mensen van onszelf, maar vaak ook waren dat in heemsen die wij geholpen hadden of bevrijd uit handen van de tegenstander. Want ondanks wat er tegenwoordig op de scholen geleerd wordt, waren de plaatse lijke bewoners wel degelijk blij met onze hanwezigheid, we hiel pen hen immers? Door ons kwam de voedselproductie weer op gang en had iedereen te eten." Toch heeft Bentschap Knook ook veel leuke dingen meegemaakt, bijvoorbeeld toen hij als kapper al zijn maats heeft kaal geknipt. Hij herinnert zich dat hij in die tweeënhalf jaar één keer 1 week verlof heeft gehad. Toen werd hij onder bewaking naar het verlof centrum gebracht. De groep waarin ook Bentschap Knook zat, werd op ZuidSumatra gelegerd, wat een van de gevaarlijkste ge bieden was. Niet alleen werd men voortdurend geteisterd door mus kieten en bloedzuigers, maar ook het oerwoud met zijn slangen, tij gers en olifanten vormde een constante bedreiging. Zo weet hij nog goed dat er op een avond plotseling een python vanonder zijn bed kwam, of dat toen hij zijn klamboe optilde, een rat hem verraste. "Tja, we hebben er vele ontberingen gekend, wat dacht je van de natte moesonperiode: dan stond alles onder water, je kon vanuit je huisje op palen zo de kerk in zwemmen. Ja, achteraf lachje erom". Behalve bij de ondersteunings compagnie, die de infanterie met mortiervuur ondersteunde, heeft Bentschap Knook ook nog gedu rende 6 k 1 maanden bij de KNIL gediend. Tijdens die periode wer den er dagelijks gevechten gele verd, met daaraan verbonden tientallen gewonden en doden. "Eigenlijk was er sprake van een soort guerilla strijd, waarbij de KNIL ook dingen heeft gedaan die in feite niet door de beugel konden. Daar vertel ik niets over, want dan verraad ik mijn eigen kameraden. Maar je was wel duvels als je makker sneuvelde, het liefst zou je alles opstoken. Het is niet goed, maar velen hebben op d'r sode mieter gehad." Als dienstplichtig soldaat heeft Bentschap Knook van 4 december 1947 tot 29 maart 1950 trouw zijn dagboek bijgehouden, wat nu een grote steun voor hem is. Daar naast heeft hij 504 van zijn oude strijdmakkers aangeschreven met het verzoek gebeurtenissen op papier te zetten, om een zo geva rieerd mogelijke visie op de Indi sche strijd te krijgen. Ook foto's, oude militaire krantjes, tekenin gen e.d. zijn van harte welkom. "Het moet niet alleen een boek voor ons, maar ook een boek dóór ons worden", aldus de schrijver. "Mensen die niet in Indië geweest zijn, moeten de sfeer ook kunnen proeven, want we zijn er gees.telijk en lichamelijk afgepeigerd". In zijn boek beschrijft Bentschap Knook de zes weken opleiding in de Cort Heyligerskazërne en het Markiezenhof te Bergen op Zoom, de reis naar Indië en het tweejarig verblijf met zowel de plezierige als de minder prettige kanten, alles rijk geïllustreerd. Als laatste vertelt hij over de thuis komst: "Toen we nog in Indië za ten, dachten we helemaal niet aan" het naar huis gaan. Er was immerSi het altijd dreigende gevaar, je moest eerst zien te overleven. Ne derland was dan zo ver weg, maar het was natuurlijk fijn weer thuis te zijn, al was eigenlijk Indië langzaam aan je thuis geworden. Wanneer er echter post kwam - daar reed je 150 km voor - dan stond alles op z'n kop." In 1947 werden alle dienstplichti gen van de lichtingen '25-'29 op geroepen voor Indië, zo ook Frans Bentschap Knook, hij werd inge deeld bij de ondersteuningscom pagnie van 5-3 RL Op 4 december van datzelfde jaar vertrokken zij vanuit Rotterdam met het schip "De Sloterdijk". Het avontuur was begonnen, want zo zagen veel van die jongens het toen nog. De reis had voor de Smerdiekenaar trouwens een wrang bijsmaakje: hij werd zeeziek tijdens het slechte weer in de Golf van Biskaje. "Ik dacht, ik haal Indië niet eens" maar op 31 december lagen ze dan toch aan de monding van de Mussi-rivier. "Ik zal onze aankomst nooit ver geten: we kwamen aan en moes ten meteen twee uur wachtlopen op een nabij gelegen vliegveld. We kenden de omgeving nog he lemaal niet, we waren moe en het gekste was nog dat we geweren hadden zonder patronen. Geluk kig dat we toen niet beschoten werden. Kort daarna gebeurde dat wel en als reflex schiet je dan terug: het was hij of ik, daar dacht je verder niet meer bij na. Maar voor altijd in mijn geheugen gegrifd is de dag waarop onze eerste maat gedood werd. We kwamen met twee wagens aange reden en werden plotseling be schoten. Mijn vriend werd geraakt en voor hij achterover van de wa gen viel riep hij nog "moeder help" maar toen was het al te laat, hij was dood. Later was het niet meer zo ongewoon dat er een ka meraad van je sneuvelde en je raakte daarin ook enigszins ge hard, maar het verdriet en de tra nen bleven." Op 10 mei a.s. sluit de opgavéter- mijn voor de talentenjacht van de Thoolse Dagen. Tot die datum is er nog een mogelijkheid het aan tal tot dusver opgegeven kandi daten tè vergroten. Inlichtingen bij het secretariaat mevr. Bax, Tholen, tel. 01660-2805. Ook de jubilerende middenstandsvereni ging Oud-Vossemeer heeft een talentenjacht op woensdagmid dag 16 mei. Iedereen mag mee doen, maar opgave is deze week gewenst, tel. 01667-2643 of 2478.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1984 | | pagina 15