Simon Gieke twee keer 1 e Matthê van Tilbeurgh weer de beste ploeger Fietspad Poortvliet-St.Annaland grootste werk in vijf jaar Aanbestedingen nog niet ideaal Open School Tholen Riolering St. Maartensdijk Trekker-trek Boerendag Riolering Strijenham Streekmuseum nog even open Kees de. Rijke naar Engeland Textiel ABC Donderdag 1 september 1983 EENDRACHTBODE De 'Stille kracht' is zaterdagmiddag voor 1800 toe schouwers tijdens de bijzonder zonnige Boerendag met meer of minder succes beproefd door 43 trekkers. De Simon Gieke van Marien Heijboer en Theo v.d.Klooster had een prima dag met twee le prijzen. Samenspel Kwalitatief zit Tholen nog goed op ploeggebied, maar het aantal deelnemers is tot een dusdanig minimum gedaald(zes), dat de organisatoren er bij gebrek aan nieuwe ploegers een zwaar hoofd in zien. Matthê van Tilbeurgh uit Oud-Vossemeer prolongeerde zaterdag tijdens de Boerendag in elk geval zijn titel. Aannemingsbedrijf Vermeer is met 1.428.000 gulden de laagste inschrijver voor de aanleg van het fietspad Poortvliet-St.Annaland. Dit is het grootste wegen bouwwerk van de gemeente Tholen uit de laatste vijf jaar. In oktober wordt ermee begonnen. Subsidie 90% 'Er vloeien aantal guldens onderling' De Thoolse commissie openbare werken heeft dins dagavond opnieuw geconcludeerd, dat de huidige manier van aanbesteden van rioleringen en bestra tingen niet ideaal is. B en w balanceren tussen het belang van de Thoolse werkgelegenheid en de ver antwoorde besteding van gemeenschapsgelden. "Ik ben bang dat er gelden op een plaats komen waar weinig voor gedaan wordt", zei wethouder Koopman. "Is dat aantoonbaar?", vroeg raadslid M. van Damme (VVD) "Dat is werkelijkheid. Er komen flinke be dragen uit de bus, zo merk ik uit gesprekken met aannemers", aldus Koopman. "Als dat stelselmatig gebeurt, zijn we inderdaad fout bezig. Als er bewijzen zijn, dan moeten we het huidige systeem van aanbe steden doorbreken, maar wel aan de hand van een nota", zei van Damme. KAA BEE 't voldoet niet Teveel Gespecialiseerd Nieuwe mogelijkheid dankzij R.E.C. Eigen inzicht Een nieuwe onderwijs- en vormingsmogelijkheid voor volwassenen is de 'Open School', waarmee het regio naal Educatief Centrum (R.E.C.) dit jaar nog op Tholen wil beginnen. Het R.E.C. heeft pas een kan toor aan de Molenvlietsedijk 5 in Tholen, waar dhr. Jansen uit Reimerswaal alle informatie geeft. Men kan ook bellen: 01660-3194 b.g.g. 01100-20547. Geen drempel Winkeltje Bintjes 63 cent Geri Dorst uit St. Maartensdijk met de Old Stars blaast stoom af onder de rook van de Thoolse brug. De Thoolse deelnemers deden het prima, ondanks het grote aantal deelnemers uit Zeeuws-Vlaande- ren. De rivaliteit was duidelijk te merken, met name bij de specials 4.5 ton. het laatste nummer. In de spannende finale moesten de Blue Spirit(Kees de Rijke) en Start- fighter(Wim Harteveld) toen kampen na een volle baan. De Zeeuws-Vlamingen konden hun nederlaag maar moeilijk verwer ken en klaagden over gebrek aan sportiviteit. Het wegen zou zonder toezicht gebeurd zijn en bij een defecte versnellingsbak van de Boomer II zou geen hulp gegeven zijn. In het kamp van de Blue Spirit wees men dat van de hand. Er werd op de verdeeldheid bin nen de Zeeuws-Vlaamse gelede ren gewezen en het feit. dat de Blue Spirit kwalitatief steeds een streepje voor heeft. Met twaalf le prijzen, twee 2e prijzen en een 4e prijs in Zuid-West Nederland en Vervolg pagina 1 ken van de 66 mille. Hij noemde het onaannemelijk dat de ge meente aansprakelijk was. "De aannemer bekent zelf schuld dat men niet gewaarschuwd heeft, toen de verzakkingen ontdekt werden, 't Is als met een schilder, die constateert dat het kozijn rot is, maar toch doorgaat. Die schil der zou ik niet voor de tweede keer moeten hebben, maar die lijn hoeft de gemeente niet door te trekken", aldus Moerland, die ook naar het toezicht informeerde. K.A. Heijboer (SGP) concludeer de. dat de aannemer 'zeer licht vaardig' te werk was gegaan en 'verzaakt had om te waarschu- W.L. Bijl (CDA) meende dat er aan weerskanten fouten waren gemaakt. "De gemeente had vooraf aan de hand van de ge bouwensonderingen van de L.T.S. en de Rieburch de drukvastheid moeten bekijken. Nu blijkt dat er helemaal geen weerstand in de grond zit. Ik betreur 't ook voor de aannemer, want hij heeft de grootste fout gemaakt, hoewel hij een goede naam heeft. Ik ben zelf opzichter en je kunt niet alles zien. Daarom "hef ik ook geen vinger op, maar er zijn wel tekortkomin gen. Met de kostenverdeling ga ik accoord." aldus Boijl "Als je het zo in der minne kunt schikken, zou het onredelijk zijn om dit voorstel niet te accepte ren", zei ook raadslid H. van Damme (.VVD). "Het is wel een pijnlijke zaak, maar het kan niet anders. Waar gewerkt wordt, daar worden fouten gemaakt. Aan "weerskanten. We zijn de mist in gegaan omdat we weten dat die hoek slecht is. Ook bij de Reho- bothkerk zakt 't. Daarom moet er toch ergens een lichtje gebrand hebben: kan dit wel zo? De ge meente had er met in mogen tui nen. De opzichter had de aanne mer ervoor moeten waarschuwen. Toen de riolering gezakt was, heeft noch de aannemer, noch de gemeente dat gezien. Bij vermoe dens van slechte ondergrond zou er een beter samenspel moeten zijn. We moeten lering trekken uit wat hier is gebeurd. Ga niet bij voorbaat dure bodemonderzoe ken uitvoeren, maar let erop", al dus Van Damme, die vond, dat er met het grondonderzoek een soort Salomon's oordeel was geveld. Wethouder Koopman zei, dat het toezicht wel degelijk goed was ge weest. Bij de oplevering had de gemeente duidelijk fouten gecon stateerd en de aannemer aanspra kelijk gesteld. Guyt vond het schilder-voorbeeld van Moerland niet helemaal juist. "U kunt zeg gen. die schilder moet ik nooit meer, maar dan moet u zelf de reparatie van het kozijn betalen. Hij kan na herstel het kozijn gratis- overschilderen en dan heeft de schilder z'n werk goed gedaan. In dit geval zijn schilder en timmer man 1 en de aannemer aanvaardt z'n verantwoordelijkheid", aldus Guyt. Moerland wilde zich toch nog onthouden van een advies vóór overleg met de fractie. Wet houder Koopman dankte de commissie voor de opstelling en gaf Guyt en zijn medewerkers een pluimpje voor het verdedigen van de gemeentelijke zaak tegenover de aannemer. Ten aanzien van de notulen van de vorige vergadering had van Damme kritiek op de beknopte weergave van de discussie over de aankoop van de trekker. "Dat waé wel een moeilijke materie, maar van de politieke discussie vind ik niets in de notulen terug, 't Gaat niet alleen om de zakelijke be spreking", aldus het VVD-raads- lid. Koopman attendeerde notu list J. v.d. Merbel erop, voortaan ook met de politiek rekening te houden. België wordt dat duidelijk aange geven. De 1000 uren die Matthê van Tilbeurgh en Kees de Rijke aan de Blue Spirit hebben be steed, hebben hun vruchten afge worpen. De Simon Gieke, Lady Power en Old Stars doen het eveneens goed bij trekker-trek- wedstrijden. Bleven bij de specials in alle drie klassen de prijzen op Tholen, ook bij de vier standaardklassen kwa men de Thoolse combinaties uit stekend voor de dag met drie overwinningen: Henk Geluk, Janny Stoutjesdijk en Marien Duyzer. Bedrijfsvoorlichter L.N.Bax reikte de prijzen uit, waarbij het 'Stille kracht'-team van P.Fase een tin nen-bord met inscriptie als aan denken aan dit geslaagd evene1" ment kreeg. Standaardklasse 2.5 ton: Ï.Henk Ge- luk.Tholen, «volle baan( vb),70.54 min.,58.2 sec 2.Piet Heijboer,Poort- vliet,vb,70.54 m, 1.05.1 min 3.Johan Huyps,vb,69.55 m 4.Marien Fa se,Poortvliet,90 m 5.Wim Dekker,Wa terlandkerkje, 68.70 m. Standaardklasse 3.5 ton: 1. Janny Stoutjesdijk, Tholen.vb en vb,2.05.2 min. 2,Johan Laurijsse,vb,90.64 m 3.Jan van Hout,vb,88.64 m,1.08.2 min 4.Luyks,vb,74.70 m 5.Paul van Nieu- wenhuyzen,vb,57.83 m,43.3 sec 8.Jos de Bie. 99.5 m 7.Cools,74.84 m 8.Kees Dekkers,71.99 m'. Standaardklasse 4.5 ton: Ï.Henk van Gastel.77.35 m 2.Gebr.Bogers,77.09 m 3.Jan Oomen.62.70 m 4.L.Herweyer, 58.61 m 5.K.van Treyen,Halste ren,44.33 m. Standaardklasse 5.5 ton: 1.Marien Duijzer,St.Annaland,vb 2,Corre- mans,82.83 m 3.Jan Greefs,50.16 m Specials 2.5 ton: 1.Marien Heij- boer.Poortvliet, Simon Gieke,74.27 m 2.Anloine v.d.Bossche,Billy,56.78 m 3. Petra v.d.Slikke,Tholen,Lady Po- wer,55.76 m 4.Kees Cysouw, Scooby Doo,46.97 m. Specials 3.5 ton: Ï.Theo v.d.Kloos ter, St.Annaland.Simon Gieke,76.96 m 2.Matthê van Tilbeurgh,Oud-Vosse- meer. Blue Spirit,73.61 m 3.Wim de Visser, Eagle,70.28 m 4.F.v.d. Bos- sche,Billy,68.41 m 5.Wim Geluk.Tho- len.Lady Power,63.96 m 6.Wim Har- teveld,Startfighter,63.07 m 7.Peter Hopmans,Halsteren,Spinola,60.30 m 8.Kees Cysouw.Scooby Doo,58.39 m 9.Gert, Dorst,St. Maartensdijk,Old Stars,56.11 m lO.Jan Kools,Waltzing Mathilde,55.17 m ll.Angelo Diele- man.Black Shadow.41.70 m. Specials 4.5 ton: 1 .Kees de Rijke,Tho len,Blue Spirit,vb,78.79 m,25 sec 2.Wim Harteveld,Starfighter,vb, 62.10 m, 1.25.1 min. 3.Wim de Visser.Eag- le,vb,47.82 m,26.8 sec. 4.Adri Bo- vee.Halsteren.Spinola,88.91 m 5.Er- win v.d.Hemel.Black Shadow,74.60 m 6. Piet Koopman.St.Maartensdijk.Old Stars,68.94 m 7.Jan Kools,Waltzing Mathilde.61.93 m. "Uit de oude doos" is nog tot en met zaterdag 3 september te be wonderen in streekmuseum de Meestoof in St. Annaland. Aan vragen voor bezoeken in groeps verband blijven altijd nog moge lijk bij mevr.van Gorsel(01660- 2843). De zeer warme zomer heeft een drukkende invloed gehad op het bezoekersaantal, zoals bij alle musea. Ook zijn er minder be langstellenden van Tholen en St.Philipsland zelf geveest. De animo wisselde van 4 mensen op een zonnige middag tot 61 een andere keer. IN 1973. '74 en '79 waren er nog 14 ploegers, vorig jaar maar de helft meer: 7. Juryvoorzitter M.A. de Hond was er somber over ge stemd. "Het is noodzakelijk om meer deelnemers te krijgen, want zes is veel te weinig. De animo is bijzonder slecht. Er is blijkbaar angst bij de jongeren dat ze 't niet goed kunnen, maar goed ploegen is toch bijzonder belangrijk in de landbouw. Men is bang om een flater te slaan, maar hier is veel te leren omdat op de fouten wordt gewezen", aldus dhr.de Hond. Ook veelvoudig kampioen Kees de Rijke sprak van een diepte punt. "Van jongsaf ben ik door m'n vader gestimuleerd om mee te doen en de spanning deed me wat. Nu heb je onder de twimtig bijna geen boerenzoons meer, alleen boerendochters. Boven die leeftijd zijn er nog voldoende ploegers, maar die durven de wedstrijd blijkbaar niet aan", zegt De Rijke. Zelf gaat hij 17 september naar Zuid-Engeland om mee te doen aan de Europese kampioenschap pen wentelploegen. "Dat is iets nieuws. Aan de wereldkampioen schappen heb ik vier keer meege daan. meer mag niet", aldus de beste Thoolse ploeger. De Thoolse ploegkampioen- schappen begonnen zaterdag morgen aan de Langeweg bij Oud-Vossemeer al een uur te laat. "Als we de regels hadden toege past, moest de helft geschorst worden, maar dan hielden we he lemaal niets over", zei de jury voorzitter. Hij noemde de ploegprestaties ook matig. De eindvoor was krom. De lange stoppel en sproeisporen van het natte voorjaar waren daarvan de oorzaak. "Het was geaccidenteerd terrein,', zei ook jurylid M.C.J. Kosten. Verder maakten Chr.Burgers, L.Boude- ling, H.Ooms en J.Mol deel uit van de jury. Zij wezen M.van Tilbeurgh met 234 punten als winnaa^aan bij de 2-schaar rondgaande ploegen en Adrie Geluk met 225 punten bij de 2-schaar wentelploegen. Bei den ontvingen een grote beker. Geluk dankte namens de P.J.Z. de jury en de deelnemërs en hoopte toch volgend jaar weer een ploeg- wedstrijd te kunnen houden. 1. M.van Tilbeurgh.Oud-Vosse meer, rondg., 234 p 2. A.Geluk.T- holen, wentel, 225 p 3. J.Deur- loo,Tholen,rondg., 221.5 p 4. J.Brooijmans,Tholen, rondg., 203.5 p 5. M.van Oorschot,Tho len, wentel, 197.5 p 6. A.Hage.T- holen, wentel, 196 p. Zaterdagmiddag strijden 25 ploe gers om de Zeeuwse titel aan de Langeweg te Wilhelminadorp bij Goes. Verder ploegt een paard met een rondgaande ploeg die al leen nog in het museum te vinden is en wordt gedemonstreerd met een spitploeg. De nationale ploegkampioen- schappen zijn een week later. Van Thoolse zijde wordt daaraan deelgenomen door Matthê van Tilbeurgh en Koos Deurloo. De tweede Thoolse bedrijven vie len dinsdagmiddag bij de aanbe steding buiten de boot. Tweede was Aug.van Dijck-Petit uit Berg en op Zoom met 1.456.000 gulden, derde gebr.Moerland uit St.An- naland met 1.477.000 gulden en vierde aannemingsbedrijf Hom mel uit Oud-Vossemeer met 1.499.000 gulden, exclusief btw. In de gemeentebegroting 1984 is 2.230.000 gulden voor het karwei geraamd, maar daal" vallen ook de grondaankopen onder. In de au- gustus-vergadering toonde de ge meenteraad zich zeer erkentelijk voor de vlotte medewerking van de grondeigenaren en pachters om het voor de fietsers en brom fietsers noodzakelijke strookje grond af te staan. Dat werd onder meer verwoord door mevr.N.M.J.Boissevain-van Riet(PvdA) en Th.Aarnoud- se(SGP). Bij de laatste fractie was er het grootste genoegen dat in het belang van de kwetsbare ver keersdeelnemers het fietspad er komt omdat de SGP er vele jaren geleden als eerste voor pleitte. De noodzaak werd echter door alle fracties onderschreven omdat iedereen het nut van dit voorstel inzag. Veiligheid voor de fietsers en een stimulans voor de werkge legenheid. Vandaar ook een una nieme raadsbeslissing. Het fietspad komt aan de oostkant van de Paasdijkweg, Bram Groe- newegeweg en Langeweg. In de laatste raadsvergadering viel pas de definitieve beslissing over de aanleg en de aankoop van de grond, zodat het nog wachten is op de goedkeuring van gedepu teerde staten van Zeeland. Voor mevr.Boissevain en dhr.Aarnoud- se waren er al meerdere raadsle den aan het woord geweest. Namens de PvdA-fractie had toen raadslid J. de Bres al gesteld, dat de verbinding op zich belangrijk mag worden genoemd, dat er al in principe was besloten naar reali satie te streven, dat er weliswaar nog een financiële zorg overblijft wegens nog wat onzekere over heidsbijdragen, maar dat men dit risico maar moet nemen. Zijn fractiegenoot I.C.Moerland wilde weten, op welke wijze aan besteding van dit werk zal plaats vinden en kreeg daarop van wet- houderL.J.Koopman het ant woord, dat een viertal wegenbou wers vit de regio worden uitgeno digd. Het VVD raadslid J.L.van Gorsel constateerde, dat in de grondverwerving door de provin cie 50 cent per m.2 wordt bijge dragen. Wordt daarmee en daar door toch staande gehouden, dat het uiteindelijk om een 90 bij drage gaat van rijk en provincie. Daarop immers had de VVD zich zo ongeveer vastgepind. Van Gorsel voerde verder aan, dat de nieuwe regeling Wet Uitkering Wegen voortshands onzeker is en vond de weg ook afgezien van een noodzakelijk fietspad te smal voor het snelverkeer. Hij suggereerde namens zijn fractie ook te over- wege de rijbaan met een meter te verbreden. De raadsvoorzitter kon het niet als urgent overne men. Als fietsers en bromfietsers een eigen baan hebben, betekent hèt al een behoorlijke verlichting en ten aanzien van rijbaanverbre- ding is bijvoorbeeld de weg naar Gorishoeic hoger op de ranglijst geplaatst. RPF/GPV raadslid P.van Belzen "Discussie over wijze van aanbe steding openbare werken" was op verzoek van PvdA-Raadslid I.C. Moerland op de agenda gezet. Hij kaatste de bal echter wat terug naar Koopman door hem eraan te herinneren, dat de wethouder zelf ook had gezegd, dat hij niet wist of het huidige systeem wel gehand haafd kan worden. "Je moet wel sterk in je schoenen staan, wil je kritiek of lof op dit systeem hebben en wat wil je dan?" zei van. Damme. "Je be geeft je op glad ijs, want dan moet je ook aantoonbaar zeggen: daar en daar is het fout. Je praat over je eigen bedrijfsleven, en als dat niet terecht is, krijg je alles tegen je", zei het VVD-raadslid. Hij vond wel dat het belang van de gemeente voorop moet staan, maar hij voegde er tegelijk aan toe, dat de gemeente niets heeft aan prijzen waaraan bedrijven kapot gaan. "Daar ben ik 't mee eens. Ik zet soms wel vraagtekens, maar 't is een verschrikkelijk moeilijke zaak", aldus Koopman. Moerland wilde zich er wel bij neerleggen de zaak uit een oog punt van voorzichtigheid in de commissie bestuurlijke aangele- Al I I SOOR I KN VLOERBEDEKKING GRATIS GELEGD Zuid-Ooslsingfl 43 l il. 34.368 BEROEN OILZOOM Advertentie I.M. genheden te bespreken. De frac tievoorzitters vergaderen niet in het openbaar. Koopman zag er geen bezwaar in om de huidige aanbestedings praktijk te verduidelijken. Er worden voor een riolerings- of bestratingswerk drie aannemers uitgenodigd volgens een lijstje en daar zijn weinig moeilijkheden mee. In 1 geval is er met een open begroting met 1 aannemer ge werkt: van Dijck Petit. "De laatste aanbesteding van het fietspad Poortvliet/St. Annaland voldoet niet. We zitten er niet om aannemers kapot te maken, maar 't gaat om overheidsgelden. Ge zien de werkloosheid is me de laatste aanbesteding echt tegen gevallen. Ik heb 't er moeilijk mee. Je zit steeds in het kringetje van: hoe moet 't? We tasten steeds af wat het beste is, want dit voldoet niet. Ik heb de Thoolse aannemers al gewaarschuwd, dat het straks openbare aanbestedingen kunnen worden. Bij de raad ligt dat teer, want we hebben ook met een stuk werkgelegenheid te maken, maar 't gaat momenteel niet naar de wens van het gemeentebebe- stuur", zei de wethouder. "Tegen alle vormen van aanbe steding kunnen we bezwaren hebben" vond CDA-raadslid W.L. Bijl. "Bij openbare aanbe stedingen weet je niet wie het werk krijgt en voor welke prijs. Bij onderhandse aanbestedingen heb je een redelijke prijs, maar in bei de gevallen wordt er vooraf door de aannemers met elkaar gespro ken. Er vloeien dan een aantal guldens onderling. Bij open be groting moetje als gemeente zeker een goede begroting hebben, maar het aantrekken van steeds dezelfde aannemer zet bij ande ren ook kwaad bloed, zoals bij Beter Wonen, 't Is heel moeilijk", zei Bijl. Van Damme meende, dat de aannemers zelf blij zijn met het huidige systeem, maar hij consta teerde wel, dat Tholen naar ver houding veel te veel van dit soort bedrijven heeft. Koopman zag voor 1984 nog wel genoeg werk. maar daarna mindert 't. "We kunnen dan de Thoolse aanne mers niet meer aan het werk hou den", zei de wethouder. Moerland vond dat er op de hamvraag toch een antwoord moest komen, want de raad zit er in eerste instantie toch voor de gemeente en haar burgers. Ook Bijl concludeerde, dat het huidige systeem overboord moest wan neer het fout zou zitten. "Bij on derhandse aanbestedingen betaal je meer dan bij openbare aanbe stedingen". Koopman zei dat de aannemers wel een rekenver. goeding moch ten hebben. 'Maar ze mogen er geen misbruik van maken en nu gebeurt er soms meer dan een re- kenvergoeding en dat doet me pijn", aldus de wethouder. Hoofd gemeentelijke ontwikke ling L. Guyt bracht naar voren, dat openbare aanbestedingen voordeliger voor de gemeente uit pakken. "Veel plaatselijke bedrij ven beseffen ook drommels goed, dat ze bij openbare aanbestedin gen minder winst kunnen maken. Je merkt ook wel, dat de winstop slag zo groot niet meer is. Als men zwaar om werk verlegen zit, is dat aan de prijs te zien. In het belang van de gemeente en de prijsvor ming zouden we naar gespeciali seerde aannemers moeten gaan, zowel voor grote als voor kleine werken. Dat is echter moeilijk in een systeem'te vatten, want dan heb je maar 1 aannemer en dus geen concurrentie", aldus Guyt. Wat de opmerking van Bijl over de huisaannemer van Beter Wo nen betrof, had hij nooit gehoord dat er onder Thoolse aannemers belangstelling was voor de bouw van woningwetwoningen. Na de openbare vergadering gaf wet houder Koopman aan, wat er precies mis zat met de aanbeste dingen. Enkele jaren geleden kwam deze zaak ook in de commissie aan de orde, waarbij Guyt ontvouwde, dat er voortaan een kleiner aantal aannemers per werk uitgenodigd zouden worden. Aan de hand van een lijstje kreeg de commissie te zien, dat de Thoolse aannemers de werken zelf verdelen. De gemeenteraad van- Tholen be sloot onlangs bij het R.E.C. de Bevelanden aan te sluiten. "Een verstandige en goede keuze", zegt REC-directeur J. Roovers. Zijn instelling werkt al vanaf 1976 in Goes, zodat er al heel wat ervaring is met onderwijs-, scholing- en vormingsmogelijkheden voor vol wassenen. Tholen kan daarvan nu ook gaan profiteren met de Open School, lees- en schrijfgroepen (alfabetiseringsproject), activitei ten voor buitenlanders, bijzonde re cursussen en activiteiten en kunstzinnige vorming. Dat laatste is al langer bekend dankzij de dragonder in de Hoogstraat en na de opening van Meulvliet via het Z.I.K.V.: het Zeeuws Instituut voor Kunstzin nige Vorming. Die afkorting is nu weer verleden tijd omdat Tholen bij de K.V. van het R.E.C. aange sloten is. Met de dependance aan de Mo lenvlietsedijk wil het R.E.C. op Tholen toch aan een eigen gezicht werken. Man kan er zo binnenlo pen voor informatie over cursus sen of hulp bij vormings- en edu catieve activiteiten van verenigin gen. Zo worden er videobanden en dia's uitgeleend. Cursussen vergadertechniek en vrijwilligers werk, alsmede voorlichting voor ouders in medezeggenschapsra den behoren ook tot-de mogelijk heden. De Open School werkt in Rei merswaal, Kapelle, Kortgene en Wissenkerke al sinds 1976. Er zijn duidelijke verschillen met de op- stapeursus of Moeder Moeder mavo, die pas weer in St. Maar tensdijk begonnen is. "Bij de Open School gaat het meer om algemene kennis, het uitwerken van thema's, niet vak gericht. In onderling overleg wordt het lesprogramma bepaald. Onderwerpen die de cursisten zelf belangrijk vinden of als een gemis ervaren, komen aan bod", zegt dhr. Roovers. Volgens hem ligt de drempel bij de Open School aanzienlijk lager dan bij de opstap- en Mavocursus. "Er zijn geen repetities en men kan volledig in het eigen tempo en op het eigen niveau aan het werk. Of de lessen 's avonds of overdag, gegeven worden, bepalen we in overleg met de cursisten. Er zijn wel vijftien mensen nodig en de cursusplaats hangt af van de woonplaats van de meeste deel nemers. Medewerkers van het R.E.C. zijn docent en de ervaring leert, dat de meesten voor Neder lands en Engels kiezen", aldus de REC-directeur. Hij vindt ook. dat de lees- en schrijfgroepen (het alfabetise ringsproject) volop de aandacht verdient. "Er is nogal schroom, maar de mogelijkheid is er geluk kig en daarom moeten mensen die zeker benutten. Zo'n cursus geeft enorm veel zelfvertrouwen omdat de deelnemers ontdekken, dat ze niét alleen zijn met hun lees- en schrijfprobleem. Ook dit gaat in eigen teöpo". Inwoners uit St. Philipsland mo gen ook meedoen, zij het dat er over de financiën dan wel overleg nodig is omdat die gemeente niet bij het R.E.C. aangesloten is. De cursus Nederlands voor bui tenlanders (mè'est Marokkanen) wordt in Tholen normaal voort gezet, zij het nu via het R.E.C. in de overgangsfase organiseert ook 'Uit op Tholen' nog een keer de bekende cursussen Engels, Frans, Economie (middenstandsdiplo ma) e.d. "Er is niemand bij gebaat om alles op z'n kop te zetten", vind dhr. Roovers. meentelijk werkgroepje zal het werk begeleiden en telkens een jaarwerkplan opstellen met het bijbehorende prijskaartje. Finan ciering gebeurt door het rijk. de gemeente en de cursisten. In het gebouw aan de Molen vlietsedijk fwaar voorheen ge meentewerken zetelde en later een kleuterschool) zijn twee leslo kalen beschikbaar, alsmede een kantoortje. De alfabetiseringscur sus en Nederlands voor buiten landers worden daar gegeven. Dhr. Roovers spreekt van een 'winkeltje' waar volwassenen alle onderwijs-, sch'olings- en vor mingsactiviteiten te weten kunnen komen. U bent er van harte wel kom. Na het recente raadsbesluit van augustus is het R.E.C. op Tholen dan ook nog in opbouw."Een ge- De Vereniging Textieletikettering voor Was- en Strijkbehandeling (VTWSj heeft een nieuwe, geheel herziene druk uitgegeven van haar brochure "Textiel ABC" Deze brochure van 120 pagina's, die voornamelijk handelt over textiel en textielonderhoud, is nu aangevuld met de nieuwste gege- <vens, zoals die over Alcantara, vloeibare wasmiddelen, spaar programma's e.d. Alleen al om de uitgebreide vlekkenlijst zou deze brochure in elke huishouding aanwezig moeten zijn. De bro chure is te bestellen door overma king van 7,30 (incl. porto) op postgiro 666402 ten name van VTWS, Delft, onder vermelding van 'Textiel ABC'. Veiling St. Annaland. dinsdag 30 augustus (woensdag 31 augustus): Doré 82-93 (75-95). Gloria 55-68 (55-70), Bintjes 55-63 (60-61). af wijkend 34-49 (36-45). Premiere 55-57 (60). Eigenheimer 56-88 (80-90). afwijkend' 35-55^(55-57). aanvoer 125 100) ton. concludeerde eveneens, dat ze kerheid over subsidies op dit mo ment nog niet bestaat, maar dat de aanleg toch wel moet doorgaan. CDA woordvoerder W.C.van Kempen herinnerde er aan, hoe in principe door de raad a was ge zegd, zodat b nu wel moet volgen. De provinciale financiële polstok is nu eerder korter dan langer ge worden, maar dat fietspad is ge woon nodig en laten we daarom maar subsidiehoop blijven koes teren. De SGP woordvoerder Th.Aar- noudse zette uitvoerig alles nog eens op een rijtje en vond dat de SGP inderdaad wel pleitbezorg ster is geweest voor realisering van die yerbinding, maar vervolgde lankmoedig, dat de andere par tijen ook nooit tegen waren. Van de provincie mag uiterlijk sep tember 1983 de grondverwer- vingssvbsidie van 50 tegemoet worden gezien en een jaarlijkse 90 bijdrage op basis van een 20- jarige annuiteit. Als Nederland I januari 1990 dan ook weet hoe het zit met de Wet Uitkering Wegen, wordt mogelijk gemeentelijk ver-" lies nog gecompenseerd. In de Tweede Kamer werd immers ges teld, dat beheerders die secundai re en tertiaire wegen overdragen, doorbetaling van de tegemoetko ming mogen verwachten. Welis waar nog geen zekerheid, maar redelijke verwachting wel. Kor tom, de SGP fractie toonde zich met dit b en w voorstel zeer inge nomen. Wethouder Koopman antwoord de de vragenstellers, dat er de verwachting is op 90 bijdrage van alle kosten, dus ook die van grondverwerving en directienota. Hij achtte de door dhr.van Gorsel voorgestelde meter rijbaanuit breiding niet urgent, als fietsers en brommers straks het rijwielpad hebben. De heer van Gorsel con stateerde met de collega's Boisse- vain en Aarnoudse, dat niet alleen grondeigenaren en pachters soe pel optraden, maar dat er ook een goede gemeentelijke voorberei ding was tot grondverwerving. Voor de aanbesteding zijn uitge nodigd: aannemersbedrijf Hom mel uit Oud-Vossemeer, gebr. Moerland uit St. Annaland, van Dijck-Petit uit Bergen op Zoom en Vermeer uit Moerdijk. iüijiiiliiiiiiii "Een prachtige oplossing. Laat de hamer maar vallen", zei raadslid M. van Damme dinsdagavond in de commissie openbare werken. Niet alleen hij was enthousiast over de aanleg van drukriolering voor 32 huizen en 6 kampeeraan- sluitingen in het Poortvlietse ge hucht strijenham. "Het is inder daad een hele fijne oplossing", zei ook wethouder Koopman: "Je houdt nog geld over", merkte raadslid I.C. Moerland zelfs op. doelend op een batig saldo van 44.0000 guldën. In februari trok de raad al geld uit om de mogelijkheden te onder zoeken en deze maand zal het krediet voor de aanleg worden geraamd. Het ingenieursbureau D.H.V. maakte een plan en het rijk geeft fikse subsidie: duizend gulden per aansluiting gedurende 25 jaar. Bij gemiddelde aanslui- tingskosten van 10.200 gulden is de investering eruit. De bewoners, die pas al aardgas hebben gekregen, kunnen vol gend jaar ook over riolering be schikken. Ze zitten erom te sprin gen. gezien klachten dVer stank in deze warme zomer, zo kreeg wet houder Koopman pas nog uit Strijenham te horen. Er wordt nu zo maar in de sloot geloosd. Raadslid W.L. Bijl vond het vreemd, dat de drukriolering maar een diameter van 9 cm. krijgt. Hoe moet dat bij een flinke stoelgang en tampons? Grof ma teriaal wordt er toch wel doorge- perst. legde L. Guyt (hoofd ge meentelijke ontwikkeling) uit. Hoe wijder de diameter, hoe gro ter de druk moet worden om het vuil water weg te krijgen. Daarom wordt de omvang van de buis be perkt gehouden. Guyt zei verder.' dat bij een moeilijke aansluiting met de betrokken bewoners naar een redelijke oplossing van de kosten gezocht zal worden.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1983 | | pagina 9