Smallegange en zijn Cronyk Bestuursbeeld püBp i barnes cfékren tfAuhftappef*- Volksdansgroepen in Poortvliet en Vossemeer EXCURSIE SCHORREN '"t SLAAK" O, MOEDER, MIJN HAAR! ZEELAND IN DE PEN IN HLHOEP Begin dit jaar is onderzoek gedaan in Zeeland naar activitei ten die speciaal zijn gericht op culturele minderheden. Aan 205 organisaties werd gevraagd of dergelijke activiteiten worden gedaan. Zorg Vorming en onderwijs Bibliotheken Sociaal-cultureel werk Huisvesting Werkgelegenheid Algemeen COMMISSIES H.Venekamp is milieukandidaat 12.50 20.00 20.00 PAK EVEN UW ZAKBOEKJE Jonge predikant in Scherpenisse Te snel gereden Politiemutaties door Joop Koornstra. Donderdag 1 september 1983 ABDIJ Hfl-"-1"" 1 'lil'1''' .1" 1H1.U lil rilAiH.IH. - Voor menig Zeeuw betekent het bezit van een oude Smallegange het topstuk in zijn collectie Zee- landboeken; de kroniek geeft zijn verzameling een soort adeld.om, zeker als de naam van de familie nog in het werk wordt vernoemd Over Smallegange en zijn kroniek is onlangs verschenen de handels- editie van de dissertatie van P.J. Verkruijsse: "Mattheus Smalle gange (1 624-1 710): Zeeuws his toricus, genealoog en vertaler: descritpieve persoonsbibliogra fie Het voorwoord meldt, dat de eerste "ontmoetingen" van de schrijver met Smallegange zijn voorbereid door de heren B.P. Carrière en dr. P.J. Meertens. "Hun enthousiasme voor en diepgaande kennis van Zeeuwse aangelegenheden was voor mij als "overkanter uit Staats-Vlaan- deren" onmisbaar om in het land Bewesten Schelde thuis te ra ken". Mattheus Joansz. Smallegange werd in december 1624 bij de Koepoort in Goes geboren. Zijn familie stond in het 17de-eeuse Zeeland in aanzien: de vader was advocaat, schepen, wees heer en stadsrentmeester van Goes en bovendien hoogbaljuw van Borssele, de grootvader was o.a. burgemeester van Goes. De kroniekschrijver brengt het tot weesmeester, commissaris van het landrecht en lid van de schutterij, maar de rol van de familie in het politie ke bedrijf is bij Mattheus uitge speeld. Na de vroege dood van de vader vertrekt de familie naar Middelburg, waar Mat theus de Latijnse school be- zoekt. In 1643 verlaat hij Mid delburg om zijn studie aan de Utrechtse hogeschool te begin nen. Als sluitstuk van een de gelijke opvoeding gaat hij op studiereis. In Frankrijk ontmoet hij een taalmeester "van wien ik de gronden der Fransche en Italiaansche Tael heb gèleert". Na zijn verblijf in het buitenland woont Smallegange in Goes, waar de familie weer was gaan wonen en in later jaren verblijft hij goeddeeels in Amsterdam, waar hij publicistische arbeid op histo risch en genealogisch-heraldisch gebied uitvoert en zich met verta lingen bezighoudt. In 1 680 dient drukker Johannes Meertens uit Middelburg bij de Staten van Zeeland een octrooi aanvraag in voor de "Nieuwe Cronyk van Zeeland 1 augustus Voor wie geïnteresseerd is in het provinciaal bestuur van Zeeland is er de brochure Be stuursbeeld. In het boekje komen aan bod samenstelling, taak en be voegdheden van het provinciaal bestuur van Zeeland en de pro vinciale diensten. In een bijlage is actuele informatie opgeno men, zodls wie er statenlid zijn en welke portefeuilles de leden van het college van gedepu- teerste staten beheren. Er is ook een diaserie die Be- stuursbeeld heet en die voor groepen, zoals scholieren en vrouwenorganisaties, in het pro vinciehuis wordt vertoond. Brochure en bijlage zijn gratis verkrijgbaar bij het bureau voor lichting van de provincie. Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Mid delburg, tel. 01180-31395. Dinsdag 6 september behandelt de'tweede kamer uit gedeputeer de staten vijf bijstandszaken, en wel om 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, en 1 1.30 uur. Het gaat om uitspraken van de gemeenten Vlissingen, Zierikzee, Hontenisse, Goes en Middelburg. De AROB-commissie uit gedepu teerde staten houdt 6 september twee hoorzittingen. De eerste be gint om 9.00 uur. Vier inwoners van de gemeente Borsele maken bezwaar tegen de aanleg van een fietspad langs de Heinkenszand- seweg tussen 's-Heerenhoek en Heinkenszand. Gs hebben b. en w. van Borsele toestemming ge geven voor de aanleg hoewel het huidige bestemmingsplan zich daartegen verzet. De tweede hoorzitting is om 10 00 uur. De heer mr. E.H.A Schute te Middelburg, namens de heer S. Lemstra te Vlissingen, maakt bezwaar tegen de bouw van een kiosk op de kop van Bou levard Evertsen in Vlissingen. Gs hebben hiervoor verklaringen van geen bezwaar verleend aan de gemeente Vlissingen. De commissaris der koningin, in zijn functie van voorzitter van het college van gedeputeerde staten, houdt op woensdag 7 september, 1 1.30 uur een AROB-zitting. Be handeld wordt het beroepschrift van een inwoonster van Sint Phi- lipsland tegen de beschikking van de commissaris over algemene bijstand. Alle zittingen zijn openbaar en worden gehouden in het provin ciehuis, Sint Pieterstraat 42 in Middelburg. I EUWS 1695 is de datum waarop Smal legange de opdracht van de kro niek aan de Staten dateert. "On dertussen sleept deel I van de Cronyk zich voort naar de voltooi ing op het eind van het jaar 1 700. Johannes Meertens heeft het niet meer mogen meemaken; zijn compagnon in Amsterdam, Abra ham van Someren, evenmin. Smallegange heeft de hoop op gegeven om ooit deel II nog in druk te zien. Ter completering van het geheel verzorgt hij in 1700 een herziene druk van de Zeeuw se wapenkaarten en in 1704 maakt hij een Besluyt aan de Cro- ■nyk." Op 5 januari 1710 overlijdt de Zeeuwse kroniekschrijver te Goes. Het proefschrift van de heer Ver kruijsse bestaat voor een groot deel uit bibliografische gegevens. Een groot aantal exemplaren van de kroniek is daartoe bestudeerd - een ontzaglijk werk Culturele minderheden Ruim 80 organisaties reageerden negatief, maar bij nader onder zoek bleek vaak dat toch wel din gen werden gedaan, maar dat die niet als specifiek voor culturele minderheden werden gezien. Het ontbreken van speciale aan dacht voor deze bevolkingsgroe pen kan betekenen dat bij de da gelijkse gang van zaken al het no dige wordt gedaan, maar even goed kan het er op duiden dat helemaal niets gebeurt op dit ge bied. De organisaties waaraan de vra gen werden voorgelegd waren o.a. instellingen voor maatschap pelijke dienstverlening, woning bouwverenigingen, onderwijs- en vormingsinstituten, instellingen voor sociaal-cultureel werk en in stanties voor de volksgezondheid. in het maatschappelijk werk en de gezondheidszorg blijkt, dat Molukkers, Surinamers en An- tillianen veelal de weg naar de specifieke hulpverleningsorga nisaties wel vinden, maar dat de andere minderheidsgroepen va ker terecht komen bij de alge mene instellingen. De hulpver lening wordt vooral gehinderd door gebrek aan kennis van de hulpgevers voor wat betreft de culturele achtergronden en ge woonten van de hulpvragers. Het tweede-generatieprobleem manifesteert zich in deze cate- gori vooral, daar het via de al gemene hulpverlening vaak niet kan worden opgelost. Bij dit onderdeel is het lager on derwijs aan culturele minderhe den buiten beschouwing gelaten. Onderzocht zijn educatieve en vormende activiteiten en het voortgezet onderwijs. Geconcludeerd kan worden, dat het terrein van de volwassenene ducatie ondoorzichtig is. Bij de opzet van cursussen en andere activiteiten zijn vertegenwoordi gers vanuit de culturele minder heden niet of nauwelijks betrok ken, hoewel juist voor deze groe pen de activiteiten van belang zijn, zeker als wordt gedacht aan taalcursussen. Er zijn zoveel ver schillende organisaties en activi teiten in de vormende sfeer, dat de adspirant-deelnemers eigenlijk door de bomen het bos niet meer zien. Sommige organisaties, die vanuit de culturele minderheidsgroepen zelf werken, hebben soms proble men met de professionele onder steuning, het onbegrip van de Nederlanders en de instanties waarmee zij te maken krijgen. Gesuggereerd wordt in het geheel wat meer lijn te brengen door coördinatie. De meeste bibliotheken in de provincie hebben op beperkte schaal materiaal voor groepen uit culturele minderheden. Er wordt nog niet zoveel gebruik van gemaakt en daarom wordt voorgesteld goede voorlichting over de voorziening te geven. Het best kan dit gebeuren in overleg met de provinciale bi bliotheek centrale. De algemene ondersteuningsin stellingen besteden ad hoe aan dacht aan de problematiek en als zij daarom door anderen worden gevraagd. De instituten zijn niet deskundig om de plaatselijke in stanties steun te bieden. Ook in het club- en buurthuiswerk wordt geklaagd over gebrek aan deskundigheid. De Zeeuwse or ganisatie voor ondersteuning van het sociaal-cultureel werk (ZOOS) begeleidt de activiteiten in het buurt- en clubhuiswerk, zowel in de voorbereidende als de uitvoe rende fase. De onderzoekers be pleiten deze situatie te handha ven, hoewel ZOOS vindt, dat het bij de uitvoering geen taak heeft. De woningbouwverenigingen voeren geen specifiek beleid voor minderheden. Wel is er speciale aandacht voor mensen uit de minderheidsgroepen als zij zich melden met problemen ip de huisvestingssfeer. Onderzoek van de gemeenten Terneuzen en Mid delburg heeft uitgewezen, dat de huisvesting van minderheden ge concentreerd is op hoogbouwflats en goedkopere woningen die vaak wat minder van kwaliteit zijn. De huisvesting van woonwagen bewoners is buiten beschouwing gebleven, wel wordt geconclu deerd, dat het plan om kleine centra te maken nog niet vol doende is uitgevoerd. Onder Turken en Marokkanen is er in Zeeuwsch-Vlaanderen en Midden-Zeeland forse werk loosheid. Ook onder de Suri naamse groep is de werkloos heid groot. Van andere groepen is geen cijfermateriaal bekend. Er wordt voorgesteld hierin ver andering te brengen, waarna eventueel extra maatregelen ter stimulering van de werkgele genheid kunnen worden geno men. Een andere suggestie is overleg tussen de provincie en de werkgevers(organisaties) om mensen uit minderheidsgroe pen aan te nemen. Bij de algemene aanbevelingen in het onderzbeksrapport wordt ge steld dat het belangrijk is, dat de minderheidsgroepen door zelf mee te doen en eigen hulporgani saties in het leven te roepen de problemen het best te lijf kunnen gaan: het praten óver minderhe den moet zoveel mogelijk worden omgebogen naar overleg mét minderheden. De provinciale en gemeentelijke welzijnsplanning moet zich meer op activiteiten dan op de instanties richten. Het inventarisatierapport Cul turele Minderheden Zeeland is verkrijgbaar in het Provincie huis, St. Pieterstraat 42, Mid delburg, tel. 01180-31445. Maandag 5 september vergade ren de statencommissies voor verkeer en waterstaat en eco nomische zaken om respectieve lijk 14.00 en 16.00 uur. Beide commissies behandelen de be groting van de provincie voor 1 984. De commissie voor econo mische zaken spreekt daarnaast over de extra storting in het pro vinciaal werkgelegenheidsfonds 1 miljoen). De provinciale emancipatiecom missie vergadert dinsdag 6 sep tember, 1 9.00 uur. Er wordt o.a. gesproken over subsidieverzoe ken voor emancipatieactiviteiten in het kader van de "tweede klei ne ronde Vrijdag 9 september, 10.00 uur vergadert de statencommissie voor bestuurszaken. Agenda punten zijn o.a. begroting '84, eenmalige bijdrage on-line cata logus Zeeuwse Bibliotheek en ex tra stortingen in de fondsen ter stimulering van de werkgelegen heid. Er zijn subsidievoorstellen voor de proefboerderij "Rusthoe- ve", de vereniging Warmbloed Paardenstamboek, de Zeeuwse schaapskudde, het instituut voor natuurbeschermingseducatie, de VMZ, Bond Heemschut en Fiom- Zeeland. In de statencommissies voor ruimtelijke ordening, 9 septem ber 14.00 uur en milieuhygiëne, 9 september 16.00 uur, wordt evenals in de andere commissie vergaderingen gesproken over de provinciale begroting 1984 De commissie milieuhygiëne be spreekt verder de voortgangsrap portage waterkwaliteitsbeheer. Alle vergaderingen zijn openbaar en beginnen met spreekrecht voor het publiek. Ze worden gehouden in het provinciehuis, Sint Pieter straat 42 in Middelburg. wn Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting, Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg, telefoon 01180-31391 of 31392 H.Venekamp wil inderdaad in het waterschap Tholen komen, maar meer om de belangen van natuur, milieu en waterzuivering te be hartigen dan als PvdA-man. "Dan stoot ik de mensen voor 't hoofd die me kandidaat gesteld heb ben", zei Venekamp in reactie op het bericht van vorige week. dat de PvdA in Zeeland de water schapsbesturen wil 'open breken'. "De eerste die op m'n kandida tenlijst getekend heeft, is de voor zitter van de natuurvereniging Tholen. De rest is ook uit natuur- kring, mensen van verschillende richtingen. Misschien zijn er maar vier PvdA-leden bij." Venekamp constateert dat het waterschap weinig bij de bevol king leeft. hoewel het bestuur via voorlichting op scholen wel po gingen doet daar verandering in te brengen. Hij vindt dat er - wat hoofdingelanden betreft een keu ze mogelijk moet zijn. "Dat is niet het geval met mensen die al jaren op de lijst staan en alleen een op volger krijgen als ze zelf terugtre den. Toevallig is nu mevr.Dijkslag mede-kandidaat in ons district, maar het gaat niet om haar per soon. Uit de visie van natuur en milieu hoop ik een goede inbreng in het waterschap te leveren", al dus Venekamp. De tweede verrassing bij de kan didaatstelling was, dat burge meester E.Baerends zich niet meer herkiesbaar stelt als hoofdinge- lande voor de gebouwde eigen dommen. De burgemeester zei destijds min of meer automatisch als opvolger van zijn voorganger J.E.van Boeijen in het waterschap te zijn gekomen. De vergaderin gen vielen nogal eens gelijk met andere verplichtingen, waardoor het waterschap erbij inschoot. "Er zaten en zitten echter kwalitatief mensen genoeg om de zaak te be sturen. Ook ten aanzien van de belangenbehartiging van de ge meente. De contacten blijven ge zien de twee wethouders en een raadslid-gezworene. Daarnaast is er altijd rechtstreeks overleg mo gelijk". aldus de burgemeester, die het terugtreden als logisch ge volg van zijn drukke laak zag. Schilder J.L. Noom uit Scherpe- nisse wordt zijn opvolger. HEREN KNIPPEN kort haar HEREN SPECIAAL MODEL DAMES COUPE KNIPPEN KINDEREN KNIPPEN i n ftn tot 10 jaar1 U.UU Geopend van 08.30-18.00 uur, zaterdags tot 1 7.00 uur. Bouterhemstr. 51 (bij de stoplichten). Bergen op Zoom, tel. 01640-33317 Advertentie EM. SINT MAARTENSDIJK za 3 sept, viswed. II-I4 u. de Noord wo. 7 sept. 19.30 u. volksdansen, oude kleuterschool vr 2 sept. 19.30 u. Bloemenln. 85. Youth for Christ THOLEN za 3 sept. jeugdzeilwedstrijd De K°gge za 3 sept. Mossellochten(wande- len) 9.30 u: 42 km. 11 u: 5-10-15 km. café v. Zanten za 3 sept. Natuurver, excursie schorren Markiezaatsmeer. 9.30 u. za 3 sept. 20 u. Paspartoe. film. Meulvliet De volksdansgroepen voor oude ren in Poortvliet en Oud Vosse meer houden in september een se rie openbare lessen waar iedereen geheel vrijblijvend kennis kan ma ken met het volksdansen voor ou deren. Wat lange tijd alleen voor andere leeftijdsgroepen een heerlijke, ge zonde ontspanning was. leek voor ouderen nog niet te zijn wegge legd. maar de laatse jaren is er nog al wat veranderd. Op veel plaat sen zijn volksdansgroepen opge richt speciaal voor ouderen. Ook in Oud Vossemeer. Poortvliet. Tholen en St.Maartensdijk kun nen mensen boven de 60 jaar naar hartelust aan deze gezellige be zigheid deelnemen. V Volksdansen bestaat uit een se lectie van dansen uit alle landen van de wereld, zowel oude als moderne. Volksdansen is daar door zeer afwisselend, niet alleen door de diverse danspassen en dansfiguren, maar ook door de verschillende soorten muziek, leder land brengt weereen andere sfeer met zich mee. ledereen die redelijk goed ter been is. kan aan het volksdansen meedoen. Het is aangepast aan de gevorderde leeftijd, waardoor het meer een ontspanning dan een inspanning is. Echt moeilijk is het niet. Natuurlijk kan er wel eens een danspas mislukken, maar dat veihougu alleen maar Ue gezellig heid. Want dat het gezellig is zult u merken als u een kijkje gaat ne men. Dat vrijblijvend een kijkje nemen kan. want de start van het nieuwe seizoen en de komst van een nieuwe leidster zijn voor de groe pen in Oud Vossemeer en Poort vliet aanleiding geweest om een serie openbare lessen.te houden. Alle dames en vooral ook heren van 60 jaar en ouder (één jaartje jonger mag ook wel) zijn van harte welkom. De eerste lessen worden begonnen met een aantal nieuwe eenvoudige dansen, zodat je er nog niets van hoeft te kunnen om mee te kunnen doen. Alleen kij ken mag ook en het kost niets. De groepen in Oud Vossemeer en Poortvliet hopen dat veel ouderen van deze gelegenheid gebruik zullen maken om kennis te maken met deze activiteit. Een kopje koffie zal niet ontbreken. Volks dansen is voor iedereen weer een hoogtepunt in de week. Dat kunt u zelf ervaren als u een keertje heeft meegedaan. In Poortvliet kan men terecht op woensdag van 14.00 - 15.30 uur in 't Ouwe Rae- duus. Inlichtingen bij mw. Speks nijder. tel. 01662-2615. In Oud Vossemeer vinden de lessen plaats op dinsdag van 14.00 - 15.30 uur in de Vossenkuil. Inlichtingen bij mw. Hommel-Nuts. tel. 01667- 2608. za 5 sept. Aquariumver. Labeo. Meulvliet 12. 13. 14. 15 sept. Kledingbeurs, peuterspeelzaal, oude NM B-ge bouw za 17 sept. MAC avto-oriëntatie- rit. Zoekweg. 19 u. SINT ANNALAND za 3 sept. dansav. dorpsh. 20 u. di tm za 15-17 u. 'Uit de oude doos'. Meestoof SINT PHILIPSLAND za 3 sept. exc. schorren De Heen. start brug. 16 u. Natuurvrienden St.Philipsland vr. 16 sept. 20 u. volksliedjes. De Wimpel OUD VOSSEMEER za 3 sept. wielerwedstr. trimmen. Coentjesweg. 13.30 u. vr. 2 sept. 19.30 u. kantine, jaar- verg. v.v. Vosmeer SCHERPENISSE do. 8 sept. 14 u. Holl.Huis. hand- werkmiddag. plattel, vr. BERGEN ÖP ZOOM do I sept 19.30 u. ruilav. filatelis ten. wijkcentr. 't Fort zo 4 sept. Africa Djolé. slagwerk. 14-16 u. Markiezenhof. 4 sept-16.okt. tentoonst. tek. en schild. Wim Schütz. etcetera tot 26 sept. Sahara en Sahel. ten toonst. di-zo 14-17 u. film -E +/ilm+ +filni+ ROXY I: Gandhi- a.l. dag. 19.30 u. zo. 14 19.30 u. Meisjes van Stavast - 18 jr. vr& za 23.30 v. ROXY 2: Bad Boys - 16 jr. dag, 20 u., Vr. 21.30 u. za. 19 21.30 u.. zo. 14. 16.30, 19 21.30 u. CINEMACTUEEL 1: 'N Schot In De Roos 18 jr. dag. 20 u. vr. 21.30 v. za. 19 21.30 u. zo. 14. 16.30. 19 21.30 u. CINEMACTUEEL 2: Porky 2 -16 jr. zo. 14. 16.30. 19 dag. 20 u. vr. 21.30 u.za. 19 21.30 u'21.30 v. CINEMACTUEEL 3: Octopussy - a.l. dag. 20 u. vr. 21.30 u. za. 19 21.30 u. zo. 14. 16.30. 19 21.30 u. BALLET- EN DANSKLEDING Speciaalzaak in kousen, sokken, panty's, maillots Wouwsestraat 15, B.o.Z I Tel: 33666 Advertentie I.M Zaterdagmiddag. 3 sept.. organi seren de Natuurvrienden St. Phi- lipsland een natuur-exeursie op de schorren van 't Slaak. Onder leiding van dhr. Van der Reest zal een rondwandeling op en langs dit uitgestrekte schorren- gebied gemaakt wo'rden. Vooral de vegetatie natuurlijke plan tengroei) wordt nader bekeken. Die bestaat hier uit zoutplanten als Zeekraal, Lamsoor. Zeeaster en Engels slijkgras. Deze soorten staan momenteel in bloei en ge ven het schor een bijzonder fraai aanzicht. De schorren van 't Slaak maken deel uit van een groter schorren- gebied dat loopt van Zijpe tot bij Willemstad. Jammer genoeg zal dit gebied bij de afsluiting van de Philipsdani in 1986 voorgoed ver loren gaan. Een ieder die vóór die -ScKorrekr-uiel tijd de serrenvegctuiies nog wil bekijken kan zaterdag a.s. om 16.00 u. aan de excursie deelne men. Het vertrekpunt is bij het begin van de blokkendam langs het Schelde Rijnkanaal. (N.B. rc- genlaarzen zijn bij deze excursie onmisbaar.) Hervormd Scherpenisse heeft weer een eigen predikant: de 35- jarige P.van Bergen Bravenboer uit het Zuid-Hollandse Mole naarsgraaf. Geen vrouwelijke predikant - vandaar ook zonder streepje tussen de twee namen - noch een man van adel, zo ver klaarde zijn echtgenote, maar een dominee met een dubbele naam. Ds.van Bergen is afkomstig uit Bergambacht en werkte na zijn schoolopleiding eerst op een ac countantskantoor. Daarna stu deerde hij theologie in Utrecht. Molenaarsgraaf was met 600 ge meenteleden zijn eerste stand plaats. De intrede in Scherpenisse is waarschijnlijk donderdag 20 ok tober. Ds.Budding vertrok vorig jaar december, zodat de her vormde pastorie in de Kerkstraat te Scherpenisse binnen een jaar weer bezet kan zijn. Het echtpaar Van Bergen heeft een dochter van zeven jaar. Bij een snelheidscontrole vanaf half acht 's morgens zijn op de Postweg bij Poortvliet vier auto bestuurders bekeurd voor het ver overschrijden van de maximum snelheid. Op de Oud-Vossemeer- sedijk liepen er negen tegen de lamp en op de Ten Ankerweg in Tholen vier. Scherpenisse heeft in wachtmees ter Baardwijk, die van de oplei dingsschool kwam. een nieuwe politieman. Wachtmeester Wie- nen ging naar Tholen. Daar komt per I oktober ook wachtmeester Janssen de groep versterken, maar er gaan ook twee man weg: de heren Versteegh en Minnema gaan naar de verkeer sopleiding van de politie in Drie bergen. St. Maartensdijk ziet na drie dienstjaren wachtmeester C. de Roy van Zuijdewijn vertrekken, die na een opleiding op de ver keersschool in Rijssen bij de Overijsselse groep Almelo is ge plaatst. "Lieverd, ik weet zeker dat ik jou altijd graag bij me heb. ik zou je het liefst hier zo gauw mogelijk vandaan halen", drong hij aan. Haar wei felen begreep hij wel. "Natuurlijk wil je tot het laatst bij Annie blijven, maar weetje, als we verloofd zijn. heb ik meer recht van spreken tegen je vader en Jakob als er weer eens zoiets voorvalt". Nu begon Niske schamper te lachen. "Dacht je dat vader het goed zou vinden als wij verloofden? Nooit!" Moeten we hem daarvoor dan toestemming vragen?" was zijn ant woord. Niske weifelde even. De gelegenheid te baat nemend, zei Frans plotseling: "Ik moet even een boodschap doen. ik ben zo terug". Hij liet Niske in grote verwarring achter. Straks zou hij op zijn vraag terug komen. Wat zou ze antwoorden? Ze had met hem nooit gesproken over het feit dat ze t.b.c. op haar hoofdhuid gehad had. bovendien was de ziekte toch erfelijk? Als Ze het hem vertelde, hoe zou hij reageren? Wat miste ze op dit ogenblik haar moeder! Voorzichtig keek ze om het hoekje van de kamerdeur waar haar zusje lag. Die sliep, ze wilde haar niet wakker maken. Veel tijd om na te denken kreeg ze niet. Daar kwam Frans alweer het erf op. hij had een fles onder zijn arm. "Wat heb je daar nou?" vroeg Niske nieuwsgierig. Hij glimlachte ge heimzinnig terwijl hij hel papier van de fles afwikkelde. "Pak eens een paar glaasjes" lachte hij. "We gaan onze verloving vieren". Zo werd Niske overrompeld. "Mien laiverd, wat hest mie gélukkig moakt" had Frans gezegd terwijl ze zich in zijn armen gevleid had. Onwillekeurig was hij zijn moedertaal gaan spreken. Niske was niet over haar hoofd gaan vertellen, ze had zich voor dit ogenblik gelukkig willen voelen, de wijn gloeide door haar lichaam. Nooit had dit geestelijk verkleumde meisje zich zó wa.rm gevoeld. Met een opgewonden kleurtje vertelde ze Annie een uurtje later de hele geschiedenis en gaf haar het laatste beetje wijn dat voor haar bewaard was. Daarna werkte ze de fles weg onder het huisvuil. Annie feliciteerde haar van harte. "Ik geloof-vast datje gelukkig met hem wordt" had ze gezegd, "ik vind het een fijne knul" Frans was inmiddels op Niske's verzoek weer vertrokken. Ze wilde met de mede deling aan haar vader wachten tot een gunstig moment. Als dat ooit zou komen,, "Ik wou nog even naar Pietje, mag dat?" vroeg ze die aVond haar vader. Wantrouwend keek hij naar haar. Toen knikte hij. "Negen uur thuis!" was het korte antwoord. Niske stoof naar de dichtsbijgelegen boerderij. Ze popelde om haar vriendin het nieuws te gaan vertellen. Om vijf minuten voor negen stond haar vader voor het hekje te kijken en zag haar inderdaad de bewuste boerderij verlaten. Gerustgesteld ging hij zijn huis weer binnen. Hij zou haar goed in de gaten houden. Ze zou de kans niet krijgen om met een knul om te gaan. Stom was hij geweest om destijds dat jong mee uit de kerk te nemen. De dominee had mooi gepraat, maar over de gevolgen niet nagedacht! Frans hoorde nota bene niet eens bij een kerk. hij geloofde nergens aap. Het was hem alleen om de koffie te doen geweest. En om zijn dochter. Nou er waren als de tijd daar rijp voor was wel andere jongens in de gemeente. Een flinke boerenarbeider zou hem beter uitkomen. Onbewust van het op gewonden gesprek dat de beide vriendinnen gevoerd hadden, sloot hij de Hüitenbpel af tpen Niske binnenkwam om daarna naar bed te gaan.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1983 | | pagina 7