THO LENDER WIJS informatierubriek van de gemeente tholen AVONDCURSUSSEN VOLWASSENENONDERWIJS WOENSDAG 7 SEPTEMBER KOMMISSIE FINANCIËN SPORT- EN SPELINSTUIF POORTVLIET IN WOENSDAG 14 SEPTEMBER VERGADERT DE WELZIJNSRAAD OVER DE NIEUWE AKKOMMODATIE- EN SUBSIDIETARIEVEN BEVOLKINGSONDERZOEK NAAR BAARMOEDERHALSKANKER KURSUSSEN VAN HET REGIONAAL EDUCATIEF CENTRUM DE BEVELANDEN/THOLEN" Donderdag 1 september 1983 EENDRACHTBODE SPREEKUUR BEN W SPREEKUUR WONINGSTICHTING- DE OPEN SCHOOL KURSUS LEZEN EN SCHRIJVEN VOOR VOLWASSEN NEDERLANDERS NEDERLANDS VOOR BUITENLANDERS Redactie: Voorlichtingsambtenaar Gemeentehuis Tholen Markt 1-5 Sint-Maartensdijk Tel 01 666-2955 Onder voorzitterschap van wethouder P. van Schetsen komt de kom missie financiën a.s. woensdag voor een vergadering bijeen in het gemeentehuis te Sint-Maartensdijk, aanvang 1 9.30 uur. De vergade ring is openbaar, zodat een ieder van harte welkom is. Vooraf kan gebruik worden gemaakt van het spreekrecht. Op de agenda staan o.m. de navolgende punten: -Heffing reinigingsrechten; De kosten van het ophalen en verwerken van huisvuil, grofvuil en bedrijfsvuil worden in onze gemeente voor een gedeelte doorberekend door het heffen van reinigingsrechten. Het heffen van deze rechten wordt een retributie genoemd. Een retributie is een heffing voor een direct aanwijsbare dienst, die door of op kosten van de gemeente wordt bewezen. De retributieheffing voor huis- en grofvuil vindt in Tholen plaats via de uitgifte van gemeentelijke plastic zakken. Er zijn bedrijven, maar ook particulieren, die hun afval rechtstreeks naar de gemeente lijke stortplaats brengen. Afhankelijk van het daarvoor gebruikte type voertuig betaalt men ter plekke een bijdrage in de kosten van het verwerken van dat vuil. Inplaats van het innen van reinigingsrechten via de plastic zak is het ook mogelijk de gebruikers van de ophaaldienst een vast recht te vragen. Probleem daarbij is echter dat moest worden aangetoond, dat een ieder, die een dergelijke aanslag werd opgelegd ook daadwerkelijk van de diensten gebruik maakte. Vanuit gemeentelijke kring is bij de rege ring diverse malen aangedrongen van de reinigingsrechten een directe belasting te maken in plaats van een retributie (met de daarbij beho rende bewijslast). Dan zou het mogelijk zijn allen aan te slaan in deze heffing, die binnen het gebied wonen waar huisvuil wordt opgehaald. Zover is het echter nog steeds niet. De Afvalstoffenwet geeft echter de gemeenten de bevoegdheid de kosten van het ophalen en verwerken van huisvuil te verhalen via het heffen van een belasting, of men er nu wel of geen gebruik van maakt. De geboden ruimte heeft echter een aantal beperkingen. In de wet is alleen sprake van huishoudelijke af valstoffen, die door of namens de gemeente worden opgehaald en verwerkt. Bedrijfsvuil en het afleveren van afvalstoffen bij de gemeen telijke stortplaats kunnen niet onder deze heffing worden gebracht. Een reinigingsretributie zal dus altijd nodig blijven. De vraag kan nu worden gesteld aan welke wijze van heffing de voorkeur moet worden gegeven. De keuze is dan tussen het doorgaan op de thans gebruikelijke wijze van het heffen van rechten door een opslag te leggen op de kosten van de uit te geven plastic zakken en tussen het opleggen van belastingaan slagen aan de gebruikers van de percelen. Burgemeester en wethou ders geven de voorkeur aan voortzetting van het huidige systeem. Het zogenaamde profijtbeginsel ligt aan die voorkeur ten grondslag: naar mate men meer zakken aanbiedt, zal men ook meer bijdragen in de kosten van ophalen en verwerken van huisvuil. De ervaring heeft ge leerd dat de Thoolse burger dit systeem als billijk ervaart; het is duide lijk en doorzichtig. Voor de gemeente zijn de kosten van invordering gering en van oninbare posten is geen sprake. De kommissie wordt gevraagd haar visie in deze uiteen te zetten. -Reserveringen uit de dienst 1 983, Het ziet er naar uit dat uit de dienst 1983 een bedrag aan middelen vrijkomt van 375.000,-. Een gedeelte daarvan 1 25.000,-, is ont staan doordat uit overschotten uit de rekening van het dienstjaar 1 982 een aantal kapitaalswerken vervroegd zijn afgeschreven waarmee in de begroting 1983 geen rekening was gehouden. Tevens zijn in de be groting 1 983 de kapitaalslasten van de nieuwe werken volgens voor schrift volledig geraamd. In werkelijkheid drukken deze lasten slechts gedeeltelijk op de dienst 1 983. Daardoor komt er een bedrag beschik baar van 250.000,-. Het bedrag van 375.000,- stelt het kollege voor als volgt te reserveren: Computer In 1 984 staat de aankoop van een computer op het programma: kosten ƒ350.000,-. Reeds ƒ325.000,- is voor deze computer beschikbaar. Voorgesteld wordt de alsnog benodigde 25.000,- voor dit doel te reserveren. Fonds gemeentegaranties Het is vrijwel zeker dat de gemeente in 1 983 en 1 984 wordt aange sproken op grond van verleende garanties eigen woningen. Van de tekorten komt 50% voor rekening van de gemeente. Voorgesteld wordt 50.000,- te storten in een voor dit doel te vormen fonds. Werkgelegenheidsfonds Het gemeentebestuur beschikt sedert enige tijd over een zogenaamd werkgelegenheidsfonds. In deze pot zit thans 250.000,-, terwijl in de begroting 1984 nogmaals ƒ50.000,- voor dit doel is gereserveerd. Indien er op gemeentelijk niveau een wezenlijke bijdrage aan de be strijding van de werkloosheid wil worden geleverd, dan dient een fonds van een behoorlijke omvang beschikbaar te zijn. Voorgesteld wordt 200.000,- aan het fonds toe te voegen. Reserve openbare werken Voorgesteld wordt de resterende 100.000,- toe te voegen aan de reserve openbare werken, omdat in de toekomst nog zeer grote bedra gen moeten worden geïnvesteerd in verschillende rioleringswerk zaamheden Tarief 1983 onroerend-goedbelasting; Op 1 5 november 1 982 stelde de Thoolse gemeenteraad voorlopig het tarief voor de onroerend-goedbelasting vast per 1 januari 1 983 en wel op 1 3,50 per heffingseenheid van 3.000,-. De optrekking van het in 1 982 geldende tarief van 8,90 naar 1 3,50 in 1 983 was een gevolg van het feit dat er een dal allende objekten gereed en kan worden overgegaan tot berekening van het definitieve tarief per 1 januari 1 983. De eerstvolgende spreekuren van de leden van het college van burge meester en wethouders vinden plaats op maandag 5 september 1 983 in het gemeentehuis te Sint-Maartensdijk. Burgemeester E. Baerends en de wethouders L.J. Koopman, J Versluijs en P. van Schetsen houden hun spreekuur van 1 1.00-1 2.00 uur. Wilt u op een ander tijdstip met een van de collegeleden spreken, belt u dan even naar het gemeentehuis, telefoon 01 666-2955, toestel 215. Het bestuur van de stichting "Beter Wonen" houdt elke maandag van 10.30-12.00 uur spreekuur in het gemeentehuis te Sint-Maartensdijk voor aanvragen om woonruimte. De woningstichting is telefonisch bereikbaar onder nummer 01 666-3359. Met ingang van woensdag 7 september a.s. organiseert de werkgroep Sportieve Rcreatie opnieuwe elke woensda woensdagavond van 1 9.30 tot 20.30 uur een sport-en spelinstuif in het gymnastieklokaal te Poortvliet. Deze instuif staat o.I.v. rekreatiesportleider dhr. L Tichem. Wat is een sport- en spelinstuif? In ons land wordt nogal wat nadruk gelegd op de georganiseerde sport via verenigingen. Er zijn eigenlijk best een heleboel mensen, die zich niet persé aan een vereniging willen binden of aan één bepaalde sport. Juist voor hen is het wel eens moeilijk om sportief "aan de bak te komen". Vandaar de voor iedereen toegankelijke sport- en spelinstui- ven. Naast allerlei trimaktiviteiten worden er diverse spelen beoefend zoals volleybal, basketbal, badminton enzovoorts. De kosten bedragen 2,per avond. Het voordeel van deze niet georganiseerde vorm van sport en spel is dat u alleen betaalt als u komt. Niemand neemt het u kwalijk wanneer u er de ene week wel bent en de andere week niet. U hoeft zich ook niet van tevoren aan te melden. Dus woensdagavond half acht: Poortvliet trimt zich fit!!! De verwachte daling van de waarde van het onroerend goed is blijkens de taxaties uitgebleven. Aan getaxeerde waarden blijft netto een be drag beschikbaar van 582.000.000,-. Dit bedrag levert een aantal heffingseenheden (één eenheid is 3.000,-) op van 1 94.000. Gezien de uitspraak van de gemeenteraad dat de in 1 983 te behalen opbrengst van de onroerend-goedbelastingen gelijk dient te zijn aan de opbrengst 1 982, behoudens de natuurlijke groei, kan thans op betrekkelijk een voudige wijze het tarief worden berekend. De in 1982 behaalde op brengst bedraagt 1.680.000,-, vermeerderd met een natuurlijke groei van ƒ35.000,-, bedraagt de in 1 983 te behalen opbrengst 1.71 5.000,-. Het resultaat van een en ander is een tarief van 8,85 per heffingseenheid van 3.000,-. Daarvan komt 5/9 deel ten laste van de zakelijk gerechtigde (b.v. de eigenaar) en 4/9 deel ten laste van de gebruiker (b.v. de huurder). Gekonstateerd mag worden dat er slechts sprake is van geringe wijzigingen ten opzichte van de vorige heffingsperiode. Er zijn wel onderlinge verschillen tussen bepaalde categorieën onroerend goed af te lezen. Zo zijn de wat oudere wonin gen in de goedkopere prijsklasse wat in waarde toegenomen, terwijl de nieuwere duurdere woningen iets in waarde zijn gedaald. Al met al meent het kollege te kunnen stellen, dat door de uitkomst van de hertaxatie en het feit dat de te behalen opbrengst wordt gestabiliseerd er van de zijde van de gemeente geen extra financiële druk op de inwoners wordt gelegd hetgeen in een tijd van economische teruggang als zeer bevredigend mag worden ervaren. Onder de "paraplu" van het Regionaal Educatief Centrum "De Beve- landen/Tholenorganiseert de werkgroep "Uit op Tholen" ook dit jaar weer een aantal avondkursussen voor volwassenen: Engels, Frans, Nederlands, Middenstand en Ekonomie op Mavo-niveau. Evenals voorgaande jaren organiseert 'Uit op Tholen" ook dit jaar weer een aantal avondcursussen voor volwassenen: Engels, Frans, Neder lands en Middenstand. Dat de cursussen in een behoefte voorzien op het eiland Tholen is o.m. af te leiden uit de toename van het aantal deelnemers over de afgelopen 6 jaren. In 1 976 ging, toen nog als de Thoolse afdeling van de Zeeuwse Volksuniversiteit, de eerste groep Engels van start met 8 deelnemers. De laatste twee jaren is het aantal cursisten ver boven de 100 gestegen en het vakkenpakket uitgebreid met Frans, Nederlands en Middenstand. Ook dit jaar wordt weer een nieuwe cursus aangeboden: plant- en dierkunde op Mavo-niveau. Het succes van de cursussen is enerzijds toe te schrijven aan de uitgangs punten en doelstellingen van de docenten en medewerkers, anderzijds aan het enthousiasme van de cursisten. Docenten zijn zich ervan be wust dat, om welke reden dan ook, niet iedereen dezelfde kansen op onderwijs heeft gehad. Zij hebben de ervaring dat het met de volwas senen die zich voor deze avondcursussen aanmelden juist goed werken is door de grotere motivatie en het enthousiasme. Opvallend verschil met het traditionele avondonderwijs is de sfeer in de klas. De onge dwongen, gezellige sfeer komt het leerproces ten goede: leren is veel meer een kwestie van willen dan van kunnen; iedereen kan leren als hij of zij dat wil. De lessen zijn in het algemeen veel op de praktijk gericht Dat wil niet zeggen dat de theoretische leerstof niet ter sprake komt; de nadruk ligt echter op de praktische toepassing. Bij het taalonderwijs betekent dat bijvoorbeeld dat aan het spreken meer aandacht wordt gegeven dan aan de grammatica. De cursussen zijn niet 'diploma-gericht', d w z. de cursist is belangrijk en niet het behalen van een diploma. Bij Middenstand kun je natuurlijk voor je diploma werken als je dat wilt. 'Uit op Tholen'biedt dit jaar de volgende cursussen aan: Engels In principe een 3-jarige cursus. In de eerste twee jaar wordt de struc turele basis van de Engelse taal gelegd. In het derde jaar wordt de kennis en vaardigheid van de deelnemers vergroot door te werken met situaties uit de praktijk van alle dag. Aan het eind van ieder seizoen bestaat er voor de deelnemers de mogelijkheid met de docent een lang weekend naar Engeland te gaan. 25 lessen van 1 uur docent Jan Amesz Frans Het in groepen bezig zijn met de Franse taal in woord en geschrift; vooral ter verwerving van gebruiksfrans voor vakantie en voor het met plezier bezig zijn met taal en cultuur. Ook hier wordt gewerkt op drie verschillende niveau's: er is een groep voor beginners, een midden groep, en een groep voor gevorderden. Het cursusjaar wordt afgesloten met een reisje naar Parijs. 20 lessen van 1 uur docente Renée van Brakel Nederlands Tijdens de Engelse en Franse lessen bleek dat veel deelnemers behoefte hadden aan een wegwijzer in hun eigen taal. De cursus geeft snel en duidelijk een overzicht van de Nederlandse grammatika en behandelt tevens een aantal spellingsmoeilijkheden. Met de theorie wordt dan geoefend. 6 lessen van 1 Vi uur docent Jan Amesz Middenstand Een 2-jarige cursus die beoogt in kleine groepen in een prettige sfeer gezamenlijk te werken om het Middenstanddiploma te behalen. 30 lessen van 1 Vi uur per jaar docent Jaap v.d. Donker Plant- en Dierkunde (Biologie) op Mavo-niveau Gebaseerd op de grote belangstelling waarin de kursussen van Natuur op Tholen zich mochten verheugen, is het idee opgekomen, dat men sen die op dit gebied wat dieper willen graven, de mogelijkheid daartoe te bieden. Afhankelijk van de wensen van de kursisten zal wisselend praktisch (microscopie) en theoretisch worden gewerkt. Docent: Harm Venekamp. ieder is dus van harte welkom. Vooraf kan gebruik worden ge maakt van het spreekrecht. Naast de vaste agendapunten (notulen, rondvraag e.d.) staat een belang rijk agendapunt genoteerd te we ten: Bespreken van de nota ak- kommodatie- en subsidietarie- Op woensdag 1 4 september a.s. komt de Thoolse Welzijnsraad voor een vergadering bijeen in het gemeentehuis te Sint-Maar tensdijk. De aanvang van deze bijeenkomst is 19.30 uur. De vergadering is openbaar. Een ven. Deze nota gaat vrijwel iedere Thoolse inwoner aan. Wie is er niet op een of andere manier be trokken bij het sport- en sociaal- cultureel leven op Tholen? Waar het precies omgaat leest u in het onderstaande artikel. b. Tot de algemene subsidietarieven worden gerekend: basisbedragen, toe te kennen aan die verenigingen die in vergelij king met anderen extra kosten kennen, bijv. voetbalverenigingen (exploitatie kleedgebouwen en muziekverenigingen (dure instru menten en kleding) subsidie per jeugdlid of jeugdteam; vanuit diverse werkgroepen is aangedrongen op een extra subsidie ten behoeve van de jeugd tot 18 jaar. Uitgangspunt hierbij is dat volwassenen een hogere eigen bijdrage kunnen betalen dan jeugdigen. Ook bij de bepaling van de jeugdsubsidies is rekening gehouden met het aantal aktiviteiten per week, dure eigen voorzieningen, deelname aan kompetitie e.d. De volgende categorieën worden onderscheiden: categorie II 1-75 jeugdleden 76-150 jeugdleden 1 50 e.v. voetbal/korfbal categorie I ƒ60,— per lid ƒ40,— per lid ƒ20,— per lid ƒ45,- 30,- per lid per lid 30,- 20,- per lid per lid ƒ15,- 10,- per lid per lid 80% subsidie in de kosten van leidersvorming; is het een goede zaak dat vrijwilligers binnen een vereniging in staat gesteld worden om bepaalde kadercursussen te volgen ter bevordering van het funk- tioneren van de vereniging. Het voorbehoud wordt wel gemaakt dat deze subsidie niet verstrekt wordt ten behoeve van personen die een financiële vergoeding voor hun werkzaamheden ontvangen. d. 25% subsidie van de kontributies; deze subsidie wordt verstrekt in de kontributies van zowel de jeugd- als de volwassenen leden. Verenigingen die volgens de nota voor een onder a genoemd basisbe drag in aanmerking komen zijn: voetbalverenigingen (ƒ4000,— per vereniging) jeugdverenigingen (tot 40 leden max. 500,— daarboven max. 750,—peuterspeelzalen 3500,— 1 e groep; 2750,— 2e groep voor degenen die zelf energiekosten betalen en 3000,— 1e groep en 2250,— 2e groep voor degenen die niet zelf energiekosten betalen), toneelverenigingen (max. 500,— muziekverenigingen (harmonie/fanfare 3250,— per jaar, drumband 1 750,— per jaar en majoretten 750,— per jaar), speeltuin verenigingen 2500,— EHBO-verenigingen 500,— per jaar), bejaardensozen/Zonnebloem (bij 2 aktiviteiten per week 400,— tot 50 leden en boven de 50 leden ƒ600,— per jaar), ontspanning gehandicapten 750,— per jaar als van een eigen akkommodatie gebruik gemaakt wordt), volksdansen bejaarden 400,— per groep). Tot de verenigingen die een subsidie per jeugdlid volgens categorie I ontvangen worden alleen de muziekverenigingen gerekend. De overi gen zullen dan volgens categorie II subsidie ontvangen voor zover men jeugdleden kent. Bij de voetbalverenigingen, korfbalverenigingen, volleybalverenigingen, badmintonverenigingen en damverenigingen zijn de bedragen per jeugdlid omgerekend in bedragen per team. Voor bijzondere subsidie komen in aanmerking de jeugdverenigingen (50% van de aktiviteitskosten), zangverenigingen 500,— in de concourskosten), muziekverenigingen 700,— in de concourskos- ten) Emancipatieweek (50% goedgekeurde aktiviteitskosten), bejaar densozen/Zonnebloem 400,— per jaar voor een bus voor 1 reis per jaar) en ontspanning gehandicapten (50% van de goedgekeurde akti viteitskosten). De nieuwe tarieven van sport- en sociaal culturele akkommodaties én de nieuwe subsidietarieven. In maart 1983 heeft het kollege van b en w een diskussienota "ge meentelijke subsidie en akkommodatietarieven" aan de werkgroepen sport, sociaal cultureel werk en jeugd- en jongerenwerk aangeboden. Reden voor de opstelling van de nota was de scheefgroei die het huidige systeem kent weg te werken. De nota beoogde een uniforme berekening van de akkommodatietarieven te bewerkstelligen, alsmede de onderlinge subsidietarieven zoveel mogelijk op elkaar af te stem men. Op advies van genoemde werkgroepen is de nota aangepast en wordt thans door het kollege aan de welzijnsraad ter beoordeling aan geboden. Bij de berekening van de tarieven voor de huur van de akkommodaties gaat de nota ervan uit dat elke akkommodatie (sporthal, voetbalveld, peuterspeelzaal e.d.) een jaarlijkse huur van 1 van de stichtingskos- ten en 1 0% van de exploitatiekosten moet opbrengen. De voetbalverenigingen moeten dan jaarlijks een huurbedrag gaan betalen van 1 van de stichtingskosten ad 325.000,is 3250, 1 0% van de exploitatielasten ad 1 2000,— is 1 200,— per veld 4450, Een peuterspeelzaal moet per jaar gaan betalen: 1 van de stichtingskosten ad 1 1 0.000,— is 1 1 00,— 1 0% van de exploitatiekosten ad 2000,is 200, 1300,- De subsidietarieven kunnen worden verdeeld in algemene tarieven en bijzondere tarieven. Binnenkort wordt in deze gemeente weer een bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker uitgevoerd. Het onderzoek is mogelijk dankzij subsidie van het Rijk en de Ge meente. Eenmaal per 3 jaar wordt een derde deel van de vrouwen in de leeftijdsgroep 35 tot 55 jaar er voor opgeroepen. Dit jaar zijn aan de beurt de vrouwen die geboren zijn in de jaren 1 948, 1 945, 1 939, 1 936, 1 933 en 1 930. Daarenboven krijgen de vrouwen die vorig jaar om uiteenlopende redenen niet aan het onderzoek konden deelnemen, een nieuwe oproep, leder die voor het onderzoek in aan merking komt krijgt binnenkort een persoonlijke oproep, voorzien van datum, plaats en tijd van het bezoek en een folder met algemene inlichtingen. Het onderzoek wordt gehouden van maandag 1 9 tot en met donderdag 22 september en wel in een rijdende onderzoeksauto die geparkeerd wordt bij de Groene Kruisgebouwen in de diverse woonkernen. Uit statistische gegevens blijkt dat in Nederland ongeveer 400 vrou wen per jaar overlijden aan deze vorm van kanker. Deze aandoening kan in het allereerste begin, wanneer de vrouw nog geen klachten heeft, ontdekt worden door middel van het maken van een uitstrijkje. In het geval dat er bij het onderzoek een afwijking wordt gevonden, kan een behandeling volledige genezing brengen. Voor vrouwen die aan de baarmoeder geopereerd zijn is het tóch raadzaam aan de oproep gehoor te geven. De uitstrijkjes zullen worden afgenomen door een daarvoor speciaal opgeleid team. Het afnemen van het uitstrijkje duurt slechts enkele minuten. Het uitstrijkje gaat voor celonderzoek naar het streek- laboratorium te. Dit onderzoek neemt enige tijd in beslag. De uitslag van elk onderzoek wordt aan de huisarts medegedeeld. Mocht er aanleiding zijn vobr een nader medisch onderzoek dan ont vangt betrokkene bericht van de huisarts of een verzoek van het labo ratorium zich op grond van het onderzoek met de huisarts in verbinding te stellen. Aan de onderzochte vrouw wordt een stencil uitgereikt waarop staat vermeld binnen hoeveel weken de uitslag bekend is. Degene die vóór die tijd geen bericht van de huisarts heeft ontvangen kan in het algemeen aannemen dat het onderzoek gunstig is verlopen. De deelneemster zal ondanks de subsidie ook aan het onderzoek fi nancieel moeten bijdragen, nl. 10, Een grote opkomst zal een stimulans zijn om van overheidswege een bevolkingsonderzoek naar kanker van de baarmoederhals te blijven subsidiëren. Zoals u op een andere plaats in deze krant kan lezen heeft de gemeen teraad van Tholen twee weken geleden aansluiting gezocht bij de Stichting Regionaal Educatief Centrum "de Bevelanden-Tholen Deze beslissing betekent dat de gemeente Tholen gekozen heeft voor meer samenhang op het gebied van onderwijs aan volwassenen. Naast de bestaande voorzieningen (kursus kunstzinnige vorming, Nederlands voor buitenlanders, opstapkursus enzovoorts) komen er ook enkele nieuwe bij. Het Regionaal Educatief Centrum (afgekort R.E.C.) zal voorts proberen de bestaande cursussen uit te bouwen. Om u een idee te geven van wat er in de komende tijd bij komt op Tholen, hieronder enkele voorbeelden: Jaarlijks zijn er op Zuid- en Noord-Beveland, maar ook op Tholen, honderden volwassenen die aan een kursus beginnen ledereen heeft daarvoor een verschillende reden: om bij te blijven, de kinderen te helpen met het huiswerk, om een grotere kans te maken op de ar beidsmarkt, om een bestuursfunctie te gaan bekleden, of zo maar om het plezier. Er zijn ook verschillende kursusmogelijkheden daarvoor: de Open School is er daar één van. De Open School is er speciaal voor iedereen die vroeger de kans niet heeft gehad om te leren. Omdat er geen geld voor was, omdat het nu eenmaal niet hoorde, omdat de oorlog of de watersnood er tussen kwam, omdat verdienen leuker was dan leren. Velen hebben er spijt van vroeger nooit de kans gekregen te hebben of de gekregen kans niet hebben aangegrepen. De Open School is een mogelijkheid om als volwassenen weer iets te leren. Zij doet dat op een speciale manier. De Open School gaat er van uit dat iedereen geleerd heeft. Weinig schoolopleiding gehad hebben betekent niet dat men weinig heeft aangeleerd. Leren doet men namelijk ieder uur van de dag: 'op Het werk, in het gezin, op vakantie. Al doende leert men mee te komen in het leven, de kinderen op te voeden, rond te komen met een salaris, moeilijke problemen op te lossen. De Open School wil daarbij aanslui ten: niej ieder voor zich, maar met elkaar, met een vaste begeleider en bevoegde docenten, met boeken, maar ook door met elkaar dingen te bespreken. De Open School gaat ervan uit dat iedereen zelf moet kunnen bepalen wanneer hij leert, hoeveel en in welk tempo. En ze gaat ervan uit dat iedereen dat zo dicht mogelijk bij huis moet kunnen. In de Open School wordt, niet diploma-gericht gewerkt aan een onderwerp waarmee iedereen te maken heeft. In de Open School wordt gewerkt aan vakken. Men kan kiezen uit: Nederlands, vreemde talen, rekenen, wiskunde, economie en wereld-oriëntatie. De boeken zijn speciaal voor volwassenen voor volwassnen geschreven. Het leren van de vakken vindt op een tweede bijeenkomst in de week plaats. Jaarlijks zijn er een groot aantal excursies die een onderdeel vormen van het leren. De Open School wil zo snel mogelijk met een groep beginnen. In welke plaats op Tholen dat gebeurt hangt af van de deelnemers. Uiteindelijk bepalen zij in overleg met elkaar de lesplaats. In deze Open School groep is plaats voor maximaal 1 5 volwassenen. De eerste aanmeldingen zijn reeds binnen. De kosten bedragen ƒ100,— inclusief boeken. Aanmeldingen en informatie Voor meer informatie of voor aanmelding kunt u kontakt opnemen met Open School, Singelstraat 7 in Goes, tel. 01 100-20547. Binnenkort beschikt het R.E.C. over een eigen ruimte in Tholen en wel in het gebouw Molenvlietsedijk 5a (het voormalig gebouw van gemeente werken, waarin nu de peuterspeelzaal op no. 5 is gevestigd). Het telefoonnummer daar is 01 660-31 94 Een andere kursus van het R.E.C. is de kursus lezen en schrijven voor volwassen Nederlanders. In Nederland zijn namelijk 200.000 tot 500.000 mensen met lees en schrijfmoeilijkheden. Het blijkt dat ondanks de leerplicht veel mensen toch weinig kans hebben gehad zich te ontwikke len. De problemen voor mensen die moeilijk lezen en schrijven zijn in onze maatschappij nauwelijks te overzien; overal moet je formulieren invullen; overal vindt je geschreven aanwijzingen; buitenlandse tele visieprogramma's worden ondertiteld; het lezen van de krant; kinde ren brengen een briefje mee van school; peuters en kleuters willen voorgelezen worden voor ze gaan slapen. En ga zo maar door. Tien tallen voorbeelden kunnen worden aangehaald. Op Tholen startte begin 1 983 een lees- en schrijfgroep voor volwasse nen. Acht deelnemers schreven in, waaronder enkelen die helemaal niets konden lezen of schrijven. Iedere week was er een groepsavond van twee uur. Er werd hard gewerkt, maar ieder in zijn of haar eigen tempo Tijdens zo n groepsavond was er veel individuele aandacht van de twee begeleiders. Er werd gepraat over gemeenschappelijke pro blemen, maar er is ook veel gelachen. De lees- en schrijfgroep werkt niet met schoolboeken. Er wordt gewerkt met de ervaringsmethode: dat wil zeggen dat de lesstof aansluit bij de ervaringswereld van de deelnemers. De deelnemers brengen hun eigen lesstof in: werk, va kantie, het ziekenhuis etc. Aan de hand van een ingebracht onderwerp wordt het lezen en schrijven aangeleerd. De begeleiders bouwen de lessen rond zo n thema op, maken oefeningen en taalspelletjes en samen met de deelnemers werkstukken, folders, kranten e.d. Naast de groepsavond krijgen de deelnemers 1 x per week een uur individueel les. In dit uur wordt gewerkt aan de specifieke lees- en schrijfproblemen van iedere deelnemer. Herhaaldelijk blijkt dat mensen met lees- en schrijfproblemen nare ervaringen hebben gehad in situaties waar ze met hun handicap vast liepen. Solliciteren is hiervan een duidelijk voorbeeld. Zij zijn daardoor bang geworden en lopen niet meer met hun moeilijkheden te koop. Anonimiteit is dan ook strikt verzekerd indien de deelnemer daar prijs op stelt. Begin september gaat de lees- en schrijfgroep van start. De groep kan nog enkele deelnemers gebruiken. De kosten bedragen 100,— per jaar (september 1983-juli 1984) Mensen zonder werk hoeven dit bedrag niet persé te betalen. Nadere informatie en aanmelding Hiervoor kunt u bellen met het Regionaal Educatief Centrum "de Be- velanden/Tholen", Molenvlietsedijk 5a te Tholen, tel. 01660-3194. B.g.g. tel 01 100-20547, dhr. Peter Jansen. Ook voor de buitenlanders op Tholen wordt een kursus Nederlands opgezet. De groep buitenlanders in onze gemeente wordt grotendeels gevormd door Marokkanen, die zich hier de laatste tien jaar hebben gevestigd. De meeste van hen hebben inmiddels een vaste baan, zijn van goede huisvesting verzkerd waardoor gezinsuitbreiding heeft kun nen plaatsvinden. Zij hebben verkozen in Nederland te blijven wonen. Hun motivatie om de Nederlandse taal te leren is hierdoor sterk toege nomen. In 1981 zijn de eerste lessen Nederlands voor Marokkanen van start gegaan. De meesten hadden in hun eigen land nooit op school gezeten en waren dus analfabeet. Nu, na twee jaar, doet de vreemde situatie zich voor dat zij wel wat Nederlands kunnen leren en schrijven, maar, zij ooit nog terug (moeten) gaan naar Marokko diezelfde kunst in het Arabisch-niet machtig zijn Nederlands is een moeilijke taal, zo vinden de meeste Marokkanen. Ze zijn dan ook nog lang niqt uitgeleerd Ook met de Marokkanen wordt in kleine groepen gewerkt; twee uur in groepsverband en één uur indivi dueel. Naast het leren verstaan, lezen en schrijven van de Nederlandse taal wordt aandacht besteed aan het vergroten van de weerbaarheid in de maatschappij, de kultuurverschillen, de godsdienst etcetera. In september gaan weer één of twee groepen voor Marokkanen draai en, onder dezelfde voorwaarden als de lees--en schrijfgroep voor Ne derlanders. Tevens zal dit jaar voor het eerst een internationale groep worden opgezet, d.w.z. een groep met deelnemers uit allerlei verschil lende landen die zich hier op Tholen gevestigd hebben en die in hun eigen taal wel kunnen lezen en schrijven. Ook voor deze groep gelden dezelfde kondities als voor de lees- en schrijfgroep voor Nederlanders. Aanmelding en informatie Hiervoor kunt u ook nu bellen met het Regionaal Educatief Centrum "de Bevelanden/Tholen lel. 01660-3194 B.g.g. 01 100-20547, dhr. Peter Jansen. t

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1983 | | pagina 5