PLAATSELIJK NIEUWS J. VAN OOST I PLAATSELIJK NIEUWS «.„PLAATSELIJK NIEUWS.".:™ OPEN HUIS EENDRACHTBODE Donderdag 1 september 1983 THOLEN DEURLOO EN ZOON EMMERTJES HOLLANDSE NIEUWE SOEZEN GEVULD MET BANKETBAKKERSROOM s hoien 4 betalen HARDE BROODJES 1.95 Voor een goede kwaliteit en service SLAGERIJ FLIP VAN DAMME ENGELS FRANS MIDDENSTANDSDIPLOMA NEDERLANDS PLANT-EN DIERKUNDE OUD VOSSEMEER SINT-ANNALAND STAVENISSE SINT MAARTENSDIJK bij AUTOBEDRIJF HAIM SCHOT 10 ct. korting PREDIKBEURTEN SCHERPENISSE SINT PHILIPSLAND SINT MAARTENSDIJK OUD VOSSEMEER I SINT PHIUPSLAND JACOBAPOLDER NIEUW VOSSEMEER SSE SCHERPENISSE SINT PHIUPSLAND OUD VO OUD VOSSEMEER NA JACOBAPOLDER E SINT PHILIPSLAND OUD VOSSEMEER POORTVLIET SINT ANNALAND SINT MAARTENSDIJK ANNA JACOBA POLDER NIEUW VOSSEMEER THOLEN STAVENISSE SCHERPENISSE Mossel- en Zeevishandel Contr'Escarpe 11 Tholen tel. 01660-2799-2504-3257 Tijdens de braderie waren ze uitverkocht, maar nu weer volop is stuks voor gulden Dagelijks aanvoer van verse Zeeuwse mosselen. Impérialen of wei Restaurant-kwaliteit Advertentie IM Burgerlijke stand Geboorte: Adriana Catharina Elizabeth dv D.A.Polderman en MJ Moerland. Suzan dv J.L.Troost en B.C.J.van der Lan de, Jan Marinus zv M.J.Uijl en D.J.Overbeeke. Stephan Theodo- rus Evert Kornelis zv L.C.van As en M.V.van de Velde. Maatje Machalina dv A.C.Aarnoudse en C.M.J.Carol. Jacob Adriaan zv J.A.Hage en C.W.Hariog. Jannig- je Jacomina dv J.B.Rvben en L.J.Slingerland. Hanna Wilma dv R-.van Homoet en H.M.Bokkers, William James Raymond zv P.R.J.Wittenbols en W.M.B.Bos- sers, Willem Jan zv A.M.Wessels en J.C.Bovt, Pietronella Marina dv C.J.Oostdijk en C.M.Bijl, Wouter zv B.W.W.van Osch en R.Bruggemans. Huwelijk: Gerardus C.Quist 23 jr. met Anneke de Bruin 23 jr' Ma- rius C.Verton 19 jr. met Willeaina C.Bout 21 jr, Johannes G.Kuipers 21 jr. met Christina G.Jongejan 18 jr- Overlijden: Karei Bout 82 jr. zv C.J.Bout en W.Schot, Jacob Neele 93 jr. wv A.W.Slager. Clemens van Meel 50 jr. wv A.E.Mange laars, Cornelia Adriana Geisje 60 jr. ev P.C.Mink. Wat u vers haalt is pas lekker Vrijdag en zaterdag 6 von 3 - voor Al meer dan 50 jaar uw warme bakker Advertentie I.M. Vogelvreugd 2800 ringen. Woensdag heeft Vogelvreugd een vergadering gehouden in Café de Kroon. Na een openingswoord van voorzitter Ponse kon secreta ris Giljam de notulen en ingezon den stukken naar voren brengen. Daarna kwam het bestellen van de ringen voor het komende sei zoen ter sprake: er werden ruim 2800 ringen besteld en dat aantal zal zeker oplopen. Gezien het kweekpraatje. hebben de leden er voor het komende seizoen alle vertrouwen in. Het afgelopen sei zoen was vooral bij de tropen en de parkieten tegengevallen, de kanariekwekers kwamen redelijk aan hun trekken. Voor een wijzi ging in de statuten, uitgewerkt door dhr. Duijzer, was het vereiste aantal leden niet aanwezig. Hier over wordt binnen 4 weken een nieuwe vergadering bijeen geroe pen. Verder kwamen nog het prijzenschema voor de t.t. en ruil of verkoop van vogels ter sprake. Vogelvreugd, dat in 1984 haar 30- jarig bestaan zal vieren, was ook weer present op de braderie met "het inmiddels bekende "eitjes ra pen". De vereniging kan terugzien op een gezellige en geslaagde me dewerking aan dit gebeuren. Dalemsestraat 31 Tholen 01660-2438 Advertentie I.M. Op de kleintjes letten Peuterspeelzaal de Fabeltuin or ganiseerde in het begin van de zomer met veel succes een kin- derkledingbeurs. Die is er over veertien dagen weer voor winter- kleding in het oude gebouw van de NMB aan de Eendrachtsweg. De kleding kan worden inge bracht op 12 en 13 september en zal worden verkocht op 14 en 15 september De verkoop is op fif- ty-fiftv basis. Men kan zelf prijzen bepalen, waartegen de artikelen verkocht moeten worden. Indien men twijfels heeft willen de dames van de organisatie graag advise ren. Uiteraard dient de kleding wel in schone en redelijke staat te zijn. De openingstijden zijn van 10 tot 16.30 uur. Peuterspeelzaal de Fabeltuin let dus ook deze winter weer op de kleintjes, let terlijk en figuurlijk! Kaai-race voor de jeugd Zaterdag zal vanaf de zuidsteiger van de jachthaven voor de tweede keer deze zomer een jeugdrace voor open jeugdboten worden ge- hovden. Deze wedstrijd heeft de naam Kaai-race gekregen. Start om 9.30 uur. Voorinschrijving bij H.Nieuwerlhuis, Markt 28 of 's morgens tussen 8 en 9 uvr voor de wedstrijd aan 'Het Koggedek'. Aquariumvereniging Labeo De aquariumvereniging Labeo, die sinds 17 maart 1982 bestaat, begint weer enthousiast, en wil graag meer inwoners actief be trekken bij deze interessante hob by. Iedere 14 dagen om 19.30 uur wordt op maandag een clubavond gehouden in Meulvliet. Labeo is aangesloten bij de Nederlandse Bond Aqua Terra, die al 50 jaar bestaat. Het lidmaatschap van de aquariumvereniging biedt veel voordelen: nieuw in het pakket is de S.O.S.-dienst. Men kan bij bijv. glasbreuk bij de S.O.S.-dienst meteen een vervangende bak in bruikleen krijgen. Verder mag ieder lid van Labeo gratis boeken uit de verenigingsbibliotheek le zen. De eerste clubavond is 5 sep tember. Iedere belangstellende is welkom. Daarna is er op 19 sep tember een gastspreker over de inrichting en opbouw van het aquarium. Inlichtingen bij voor zitter J. Polsema. Kon. Wilhelmi- nastr. 17 of commissaris J. Knuist. Beatrixstr. 3, St.Maartensdijk. Het eiland rond Woensdagmiddag om 13.00 uur vertrok een bus met een gezel schap van 41 soosleden voor een middagreis. De chaubuurt ffeur reed naar de plaatsen die eigenlijk dicht in de zijn. maar waar men niet zo gemakkelijk meer komt, zoals bijv. bij de campings. Te St.Maartensdijk werd het gezel schap vriendelijk ontvangen door gemeente-voorlichter F.A.P.M. Bakx, die het gezelschap door het mooie gemeentehuis rondleidde. In café Smerdiek werd de con sumptie gebruikt, betaald uit de opbrengst van de fancy-fair. Ook nam men deze middag een kijkje in de kerk van de hervormde ge meente. In Stavenisse werd de bouwplaats van de toekomstige steiger voor gehandicapte henge laars bekeken en daarna reed de bus huiswaarts, want inmiddels was het zes uur. Bud Spencer bij Paspartoe Zaterdag opent het jeugdhonk in Meulvliet weer haar deur voor de jeugd vanaf 15 jaar. Jeugdsoos Paspartoe nodigt ook nieuwe ge zichten uit om 20.00 uur te komen kijken naar een avonturenfilm, waarin o.a. Bud Spencer een rol speelt. 'Oud gedienden' zullen de eventuele nieuwkomers zeker warm weten te maken voor een regelmatig bezoek aan deze ge zellige jeugdsoos. Sport, spel en dauwzwemmen Zwembad de Spetter was woens dagmiddag de eerste waar als ex periment van de Zeevwse Sport raad een sport- en spelinstuif bij zwembaden werd georganiseerd. De heren L.Tichem en G.Colde- weijer. beiden recreatie-sport leider A- geholpen door het bad- personeel en diverse hulpvaardige moeders, verzorgden tijdens deze zonnige middag op de speelweide en in het bad verschillende spelen. Er waren enkele honderden, vooral jeugdige bezoekers die meespeelden met o.a. hockey, volley, diverse zg. strandspelen. zaklopen in het water, korfgooien. touwtrekken etc. De materialen waren grotendeels afkomstig van de in St.Maartensdijk gevestigde spel-otheek. Deze instuiven zullen in meerdere plaatsen georgani seerd worden. Uiteraard wordt er op gejet, dat ook diegenen die niet mee willen spelen, toch gewoon kunnen zwemmen. Dauwzwemmen is een activiteit die welop de KNZB-kalender staat, evenals bv. de nationale zwemvierdaagse, maar waarmee het Thoolse publiek nog geen kennis had gemaakt. Dat gebeur de vrijdagochtend om 6 uur, ter wijl het nog duister was. De poort ging open en de dames Van Dijke en Dijkslag waren de eersten van een groep van in totaal 95 zwem mers. Het badpersoneel was sa men met enkele vrijwilligers al veel vroeger in de weer. want men moest de ontbijttafels klaar ma ken. Deze tafels waren bijzonder goed gevuld, dankzij de gratis bij dragen van verschillende winke liers. De deelnemers kwamen van het hele eiland. Zo was er een raadslid, die met zijn gehele gezin zwom. de buitendienst van de ge meentewerken was in z'n totaal present. De stoelen waren nog nat van de dauw. toen de eerste zwemmers hun broodjes nuttig den. De bedoeling was dat het tot 8 uur zou duren, maar enkele jongedames hadden begrepen dat men inderdaad van 6 tot 8 moest zwemmen. Zij werden door me dezwemmers slimmer gemaakt en konden dankzij het toedienen van enkele krentebollen weer op krachten komen. Als herinnering kreeg iedereen een sticker in de vorm van een dauwdruppel. Binnenkort beginnen weer bij voldoende deelname de volgende cursussen: Kosten 80.— voor 20 lessen Op de kennismakingsavond 13 september 19.30 uur in de gem. Mavo Tholen wordt het cursusgeld voldaan. Aanmelden bij mevr. G. van Elsacker-Brand, tel. 01660-2970 of op de kennismakingsavond. Toelich ting: zie Tholenderwijs advertentie I.M. Zeiltjalk uit 1908 De uit 1908 daterende zeiltjalk de Morgenster doet op zijn minitour door Nederland zaterdag ook de Thoolse haven aan. Belangstel lenden kunnen daar de 26 meter lange boot'bewonderen. Onder de veertienkoppige bemanning is de muziekgroep 'Vraat de Jopiqs, die een concert geeft in zaal de Kroon. De zanger, bassist, twee gitaristen en drummer brengen o.a. Nederlandstalige nummers gestoeld op stevige hedendaagse rock. Eenzaamheid en vrijheid In het gebouw van de Ned.Pro testanten Bond aan de Oudeland- sestraat worden vier lezingen ge houden over eenzaamheid, reli gieuze ervaring, lijden en vrijheid. Dit gaat uit yan het onlangs op gerichte centrum voor religie en humanisme, waarin o.a. rooms- katholieken, vrijzinnig-protestan ten en religieus-humanisten sa menwerken. De organisatoren willen ontmoetingsmogelijkheden bieden voor mensen, die samen willen zoeken naar 'koersaandui- dingen voor zingeving van het leven'. De lezingen zijn 5, 12, 19 en 26 september telkens om acht uur. In april werden er al thema avonden georganiseerd over het thema 'Wie ben ik?' en in oktober wordt vervolgd met zeven maan dagavonden over functioneren van en in groepen in januari om gaan met stervenden en in maart 1984 persoonlijke groei. P.A.Boot(2306) weet er alles van. Nog 35 eenden Na de ontdekking van botulisme in de Veste, waarvan 200 eenden het slachtoffer werden, heeft ge meentewerkken nog 35 dode een den uit de Veste opgehaald. Men houdt de zaak verder in de gaten. Uit de vijver van dhr.P.W.Priem, Onder de Linden te St.Maartens- dijk. zijn vier dode eenden opge haald. Wel en geen bloed Een autobestuurster is in de nacht van vrijdag op zaterdag wegens alcoholgebruik aangehouden. Ze weigerde de blaas- en bloedproef, waarna de politie proces-verbaal opmaakte. Bij mevr. B. in de Stoofstraat is zaterdag een ruit in geslagen, waarbij flink wat bloed van de dader achterbleef. Hij kon zich echter uit de voeten maken. Bloed is er niet gevloeid tijdens een ruzie op de Kaay, waar jon geren na alcoholgebruik zater dagavond klappen uitdeelden. De politie bedaarde de gemoederen. De fietsen van E.G. en L.B.. die niet op slot stonden, werden tij dens de braderie meegenomen. Doorgereden Toen H.B. uit Hoevelaken het weekeinde uit varen ging en zijn auto bij de Contr'Escarpe keurig in een parkeervak had geplaatst, kon hij niet vermoeden, dat zijn naamgenoot H.B. uit Poortvliet tegen zijn voertuig zou rijden. Hij wensje niet voor de door hem veroorzaakte schade op te draaien en reed zonder een briefje achter te laten weg. Omstanders hadden het echter wel gezien en daardoor werd de PooYtvlietse automobilist door de politie toch opgespoord. Er volgde proces-verbaal voor doorrijding na een aanrijding. Appels om te eten Jongeren waren in de boomgaard van C.G. aan de Zoekweg met appels naar elkaar aan 't gooien, maar voordat de .politie erbij kwam. waren ze verdwenen. Ze hadden beter aan het tomaten gooien op de braderie kunnen meedoen, want dit stelde de fruit teler niet op prijs. Blijspel Sint Joseph Toneelvereniging Sint Joseph gaat het blijspel "De verloofde van mijn vrouw" van Otto Schwartz en Georg Lengbach op voeren. De premiere is 16 decem ber a.s. om half acht in de Vos- senkvil. terwijl op 13 januari een tweede uitvoering wordt gegeven. Wandelaars muzikaal ingehaald De 2e avondvierdaagse van Vos meer is succesvol verlopen. Nadat op de eerste avond 88 deelnemers hun startkaart hadden afgehaald, kwamen er op de tweede avond nog 12 inschrijvers bij, zodat men met 100 deelnemers slechts 17 lo pers minder had dan vorig jaar. Woensdagavond liep men onder langs de Zeedijk richting Sint Philipsland. Het controlepunt lag bij de boerderij van de familie Punt. waar de 5 km. lopers linksaf gingen naar de finish en de 10 km lopers er nog een lus aan toe voegden via de Boshoeveweg. Donderdagavond ging het via Pa- trijzenweg naar de Westkant van het dorp waarbij de 5 km. lopers hun tocht in zuidelijke richting volmaakten en de 10 km. lopers richting Sint Annaland bleven aanhouden om via de hoeve van Brooijmans weer richting Oud Vossemeer te trekken. Ook nv waren er geen uitvallers, maar er moest na afloop wel een blaadtje geprikt worden. De slotavond was voor velen toch weer een verade ming. want de inspanningen van de drie voorgaande tochten had den toch bij veel deelnemers stijve en pijnlijke spieren teweeg ge bracht. Alle deelnemers werden in de Dorpsweg opgewacht door de muziekvereniging waarbij er voor menigeen via familie of kennissen een bloemetje werd aangegeven. Na een flinke rondgang door het dorp trok men naar de kantine waar voorzitter J.Verhees de prij zen uitreikte. Hij dankte de acti viteitencommissie voor het vele werk en hoopte ook volgend jaar weer op een vierdaagse met meer deelnemers. De standaard voor de jongste deelnemer werd gewon nen door de 4-jarige Jeffrey Geu ze, terwijl de in een wandelwagen zittende 2-jarige Marika Wessels en de tweede jongste deelnemer Erwin Vadersfdie door een enkel blessure nog een tijdje in de be zemwagen had doorgebracht, maar bij het horen van de muziek toch weer hinkend verder was ge gaan) een pluchen vosje kreeg aangeboden. Oud-voorzitter P.J.Hommel jaczn. kreeg de bo kaal voor de oudste deelnemer: 50 jaar. De mvziekvereniging kreeg een mooie bokaal voor de mede werking terwijl ook de EHBO ploeg met bloemen en een ca deaubon werden verrast. Voor de enige echte viervoeter in de vier daagse, de trouwe waker Bor van Mariët Hage, was er een flinke kluif. Tenslotte kregen alle deel nemers hun herinneringsvaantje tijdens de gezellige afslviting. Burgerlijke stand Geboorte: Lubbertvs zv- C.van Leeuwen en J.van Ravenhorst, Hendrikus Jan Willem zv H.M.C.M.Denissen en J.C.van der Male. Overlijden: Cornelis Adriaan van Dorst 66 j ev J.van Tilburg. Stefan Mees, Miranda Hommel en Hans Polderman tenniskampioenen. Tussen 12 en 28 augustus werden de clubkampioenschappen be vochten door de tennisvereniging T.O.V. Betere weersomstandighe den zijn niet denkbaar, ook al is het bestuur voornemens deze fi nales in 1984 eind juni te houden, zodat dan ook aktieve voetballers kunnen meedingen. Het kampioenschap bij de heren, zowel in het enkel als dubbelspel werd beheerst door Hans Polder man. Bij de dames glorieerde Mi randa Hommel op alle fronten en bij de jeugd bleek Stefan Mees te domineren. In de finale heren enkel versloeg Hans Polderman zijn voornaam genoot Hans Wijdt met 6-16-7 en 6-0. De derde plaats was voor Fred Hommel, die Danny Vaders met 6-2, 3-6 en 6-4 de baas bleef. Miranda klopte bij de dames en kel Helma van Bavel met 6-2 en 6-2. De derde plaats was voor Lia Douw. die met 6-1 en 6-0 won van Annelia van Thillo. Stefan Mees prolongeerde zijn ti tel bij de jeugd, door in de finale Peter van Poortvliet te kloppen met 6-3 en 6-1. De derde plaats was voor Eric van Hees, die Roger Luijs versloeg met 6-3 en 6-0. Bij de herendubbel was er spannende strijd tussen Hans Polderman met Adrie Capelle tegen Fred Hom mel en Dick den Hollander. Het werd 3-6, 6-3, 6-3. Nummer 3 Cees Timmermans en Hans Weijdt. die van de Vetera nen Sjaak Mees en Izaak Potappel wonnen met 6-0 en 6-4. Dames- dubbel: Miranda Hommel en Helma van Bavel klopten Lia Douw en Lonny Hommel met 6-3 en nog eens 6-3. Derde plaats An nelia van Thillo en Maljorien Aarnoudse. Ze boekten een 7-6. 3-6 en 7-5 winst op Janneke Brouwer en Emilienne van Maanen. Gemengd dubbel: Miranda en Kees Hommel klopten Helma van Bavel en Hans Weijdt met 6-0 en 7-5. Derde plaats Lia Douw en jl^O^WflTERinGHUPfflULOE^J- brill En ooGtnEiino coniACTLinzin Steenbergsestraat 20-22, Tal 01640-34228. BERGEN OP ZOOM lid OV dn A.N.V.C. Advertentie LM. Kees van Loenhout door een 6-3. 1-6 en 6-2 winst op Cees Timmer mans en Emilienne van Maanen. Bij de prijsuitreiking door voor zitter C.W. de Leeuw werd de sportieve strijd benadrukt en de kampioenen een extra pluimpje toebedeeld. Vieze boel In de omgeving van de Mare- hoekstraat. speelt de jeugd graag in de buurt van de vijver. Dat kan echter beter niet gebeuren, want er ligt nogal wat troep en daar door ook niet weinig bacterieën. Mogelijk kunnen ouders dit nog eens onderstrepen tegenover hun kroost. H.S.V. 't Scharretjes Senioren C. Plompen 270 p., J. Hoek 258 p., R. Bevelander 218 p„ Junioren René v. Poortvliet 1172 p.. Perry v. Westen 236 p.. Arjan Rijnberg 196 p.. Dames Mevr. Plompen 261 p. 28 vissers aan de dijk v. Haeften- polder. Rene v. Poortvliet algemeen win naar met heel groot verschil. Burgerlijke stand Geboorte: Adriana Marina dv J.J.Ketting en J.N.Snoep. Witte Pieter Cornelis zv E.C.van den Boogaart en A.J.den Haan, Tan netje Anna dv A.W.Gunter en J.van Dijke' Cornelis zv J.van Oudenaarde en M.B.Bos, Matt- hsus Leendert zv MJ. van der Graaf en H.van de Velde. Huwelijk: Josias C.Ridderhof 25 jr. met Paulina P.Goedegebuure 20 jr Barend van der Male 22 jr. met Dingena A.M.Vermaas 19 jr. Gooitzen A.Hartog 24 jr. met Martje A.van der Wovde 20jr. Jan W.van de Graaf 23 jr. met Eliza beth A.Sinke 25 jr. Overlijden: Johannes Cornelis de Bruine 73 jr. ev D.Goedegebvure, Cornelia Ligthart 75 jr. ev C.J.Vermaas, Barendina Abrami- na Moerland 69 jr. dv J.Moerland en H.C.Papé. Maria Adriana de Wilde 91 jr. wv J.K.van Dijke. Burgerlijke stand Geboorte: Matthijs Adriaan zv M.W.Klippel en LH. Hage, Jo hannes zv J.Klippel en M.van Haaften. Overlijden: Marinus Neele 59 jr. ev C.L.Hage, Jacoba Laurina van Eenennaam 67 jr. ev A.L.Polder man. Twee bestuursleden opgestapt Tijdens een spoedeisende leden vergadering van S.C. Stavenisse zij.n voorzitter E.J. Joppe en Jeugdsecretaris A. van Haaften bij hun besluit gebleven om af te tre den. Het voltallige bestuur had maandagavond 22 augustus be sloten om te stoppen gezien zware kritiek. "Er was zo geweldig veel kritiek, we konden 't niet bolwer ken". zegt voorzitter Joppe. Vanaf de oprichting in 1963 tot 1980 be stuurde hij de voetbalvereniging. Twee jaar geleden na een onder breking van twee jaar werd hij vorig jaar opnieuw voorzitter. "Ik dacht de zaken toen recht te kun nen zetten, maar het is me niet gelukt, 't Is zelfs een sneeuwbal geworden. We konden niet meer besturen, werd er door enkele personen gezegd. We zouden te veel fouten maken. Er was geen vertrouwen meer". Vrijdagavond was er met 42 stemgerechtigden veel belangstel ling. Joppe kreeg 22 stemmen en van Haaften 23 om hun bestuur staak voort te zetten, maar ze weigerden. Secretaris A. Elen- baas, penningmeester H.J. Ver maas, wedstrijdsecretaris C. van Oeveren en de leden C. Smits en H. Mol namen hun herverkiezing wel aan. D;jardoor zijn er nu twee vacatures. Volgens de scheidende voorzitter kwamen de problemen met name van het tweede elftal. "De aanvoerder kwam zaterdag avond zijn excuus aanbieden over de gang van zaken. Hij vond 't jammer dat het zo gelopen was. maar dat was te laat". De aan voerder zelf wil er geen ophef over maken. Hij spreekt van een storm in een glas water en een van weerskanten pgeblazen zaak. Als enige van de opposanten was hij vrijdag op de verjaardag en hij vond het niet terecht, dat hij de zwarte piet kreeg toegespeeld. Ziekenhuisbus botste Op de kruising Stoofdijk-Veerweg ontstond 23 augustus een aanrij ding tussen de ziekenhuisbus van de fa. v.d. Klundert uit Oud-Vos- semeer en een uit de Veerweg ko mende auto van W. uit St. Maar tensdijk. Deze kon de richting St. Annaland rijdende bus niet meer ontwijken, waardoor materiële schade ontstond. Burgerlijke stand Geboorte: Elizabeth Rargaretha Geertruida dv D.Schipper en J.Hoogerwerf, Evert zv A.Sinter- niklaas en J.den Braber. Overlijden: Leendert op den Brouw 91 jr..wv M.Priem. Tandje Bij In het toerboek van "Tandje Bij" stond voor zondagmorgen deel name gepland aan de eerste ge- zinstocht van Philip Morris in Bergen op Zoom. Voor de 11 Tholenaren een rit van 45 km. over vertrouwde West-Brabantse en Belgische wegen waarin con troleposten te Wouw, Essen en Hoogerheide. Tandje Bij presen teerde zich op een leuke manier aan de talrijke overige deelnemers en bij de finish ontving men waardering met een medaille en limonade. In de maandagrit noteerde men een geslaagd heroptreden van Ar- jaan den Braber. Maandag 17 juli werd deze Fliplander het slacht offer van een vrij ernstige valpartij en leek zijn herstel maanden te gaan vergen. De eigenschappen karakter en inzet, kwamen den Braber goed van pas in de wieler sport en, zodoende klom hij al gauw op de fiets en reed met suc ces de 56 km. rit met 12 andere deelnemers. Den Braber heeft zelf alle ver trouwen in de toekomst en zal zijn toercarrière op een waardige ma nier voortzetten. Zaterdag waren Mas en Witte Andriesse aktief in de Brabant- tocht van RTC "Hoekse Ren ners". Vanuit Puttershoek fietste het Thoolse duo een rit van 200 km. via Willemstad, Breda. Berg en op Zoom. Roosendaal. Moer- dijkbrug en 's-Gravendeel. In Etten-Leur moest Mas zijn technisch talent aanspreken toen een lekke achterband voor opont houd zorgde Voor de 29 toerders was er een standaard als aanden ken. Vlakbij huis vindt u een grote col lectie geboortekaartjes, huwe- lijkskaarten, verlovingskaartjes, jubileumkaarten, enz. Bekijk onze monsterboeken eens, u bent van harte welkom. Voor familie-, verenigings- en zaken- drukkwerk naar drukkkerij Limo- vi, Dorpsweg 11, Scherpenisse, tel. 01666-2639. Advertentie IM Weer bezwaarschriften Opnieuw is de hervormde ge meente met bezwaarschriften ge confronteerd. In het eerste dat de Provinciale Commissie voor de behandeling van bezwaren en ge schillen te Middelburg ontving van de heren A.Brinkman en P.Kuiper, wordt bezwaar gemaakt tegen kerkeraadsbeslissingen. Ten eerste om de gekozen diaken B.Franke zondag 3 juli in een kerkdienst aan de gemeente voor te stellen en ten tweede een week later deze ambtsdrager te bevesti gen. Het tweede bezwaarschrift gaat over de beslissing van de kerke- raad om niet te voldoen aan het verzoek van beide bezwaarden om een door hen ingediend be zwaarschrift tegen de belijdenis en wandel van de tot ouderling gekozen B.Franke overeenkom stig de Kerkorde door te sturen aan de Regionale Commissie voor het Opzicht en dien tengevolge dhr.Franke tot diaken te bevesti gen. Zaterdag 3 september Breng deze dag vrijblijvend een bezoek aan onze autoshop. Deze feestdag Superbenzine per liter. Verder vele aanbiedingen Tot ziens op West vest 54, 56 en 58. Advertentie I.M. Concert Euterpe Muziekvereniging Euterpe gaf zaterdagavond een concert op de Markt. Er was een redelijke be langstelling. Onder leiding van dirigent van Os werd geopend met het 'Lang zal ze leven'. De blazers in de muziektent voor het ge meentehuis kregen nu en dan versterking van de drumband, terwijl de majorettes in hun fris gekleurde pakken de noten van bewegende beelden voorzagen. Het repertoire van Euterpe va rieerde zater. dagavond van ro mantische tot marsmuziek. Molenrestauratie aanbesteed De restauratie van molen de Nij verheid aan de Oudelandseweg is dinsdag aanbesteed, maar men zou te vroeg juichen wanneer men denkt dat er volgend jaar een prachtig hersteld monument te zien valt. Alle stukken worden nu opgestuurd naar de ri|ksdienst voor monumentenzorg om voor subsidie in aanmerking te komen en dat kun nog wel even aanlopen. Voor de molen van dhr. W.G. Zondag 4 september 1983 THOLEN HERVORMDE GEMEENTE 11 u. ds. Verheul 18.30 u. ds. v.Herk. Stellendam Robbe. nu eigendom van de ge meente. was de fa. van Beek uit Rijnsaterswoude de laagste in schrijver met 163.400 gulden, ex clusief btw. voor het bouwkundig gedeelte en 124.558 gulden voor het molenbouwkundig deel. Voor het eerste werden ook twee Thoolse bedrijven uitgenodigd: G.M. van der Werf wilde het kar wei voor 188.000 gulden uitvoeren en bouwbedrijf Uitdewilligen voor 174.000 gulden. Demonstratie verkeersongeval Zaterdagmiddag organiseren brandweer. E.H.B.O.. politie en de afd. Veilig Verkeer in samen werking met garage de Viet een oefening en demonstratie op de haven. Een verkeersongeval met gewonden wordt bevrijd en be handeld. Uitleg is er via een ge luidsinstallatie, zodat ook het pu bliek kan leren, die om twee uur op de haven aanwezig is. De grote Bidon-finale Zondagmorgen vertrokken 10 le den van T.C. 'de Bidon' voor de laatste grote rit door West-Bra bant. In lekker tempo ging het door de zonnige ochtenduren. Omstreeks half elf was er een koffie pauze in Bossenhoofd en via Essen werd in Zundert de warme maaltijd geb'ruikt. Op de terugweg was er in Bergen op Zoom nog een pechgeval, daar Jo Geldhof in de volgauto moest vanwege een kapotte trapas. Bovendien viel nog een lekke band te melden. Rond kwart over vier was men terug in het clublo kaal om nog wat gezellig na te kaarten over de laatste grote rit 1983. Maandagavond reden 8 leden op de wat winderige avond zo'fi 48 kilometer. De kas kon worden ge spekt door twee demarrages. Rijverbod Aan een autobestuurder werd maandag een rijverbod opgelegd wegens alcoholgebruik. Er viel verder een bekeuring voor de ei genaar van een loslopende hond en voor een bromfietser die op de Zeedijk reed. Een winkelier, zo wel ter plaatse als een in Scherpe nisse. kreeg een proces-verbaal voor het ontbreken van de win- kelsluitingskaart. Scharenslijper G.P.J, van den A. uit Capelle a.d. IJssel bleek niet in het bezit te zijn van een ventvergunning, zodat hij ook in het politieboekje kwam te staan. Dinsdag werd in de nog vroege morgen een bromfietser zonder achterlicht betrapt. De bromfietser A.M.D.D. uit St. Philipsland reed van de verboden kant de Molenstraat in. waarna hij tegen de auto van A.B. uit Scher penisse botste. Het bleef bij'ma teriële schade. B" Burgerlijke stand Geboorte: Cornelis Marinus zv L.M.Andriesse en L.J. J.Jagt. Huwelijk: PieterZuidijk 23 jr. met Maria A.Hage 22 jr. 5e beker-viswedstrijd Zaterdag 27 Aug. heeft 'de Zee baars', onder uitstekende weer somstandigheden haar 5e beker wedstrijd vervist. We hadden weer een nieuwe visplek, maar ook daar was de vis niet aanwezig. De uitslag is als volgt. 1. M.C. Keur, 370 p., 2. R. Ane- maet 310 p.. 3. S. Schot 250 p., 4. G. Franke 210 p.. 5 Laban Bijl 160 p., 6. C.M. Zwagemaker 160 p., 7. S. Quist 135 p., 8. D. Tichem 125 p., 9. C. Bolier 95 p.. 10. J. Bolier 95 p. Hond bloeddorstig De hond van de fam. G. bleek zo bl dd rstig. dat hij zijn mede-vier voeter van de fam. C. zodanig verwondde, dat het huisdier door de dierenarts moest worden be handeld. J.C.S. had een ter hoogte van de schietbaan geparkeerde auto aangereden en toen hij door de politie werd bezocht, bekende hij de volgauto van de rijwiel tourclub te hebben beschadigd. King winnaar Op zaterdag 27 augustus tijdens de Zeeuwse Jachthonden Proe ven, is King de duitse staander langhaar van dhr. C.J.A. de Graaf winnaar geworden van de honden onder de 18 mnd. Hij behaalde het hoogste B diploma en kwam hierdoor in het bezrt van de "Plit- je" wisselbeker, bazin en hond gingen dik tevreden naar huis. Scherpenisse Bejaarden naar golfcentrum Een tiental dames van de bejaar- dengymgroep koos ditmaal voor een Uitstapje naar rekreatiegebied "Gorishoek". Dinsdagmorgen ging het gezel schap met leidster Mevr. Slootweg per fiets naar het golfcentrum van camping "De Pluimpot" waar men,een sportieve strijd uitvocht niet stick en balletjes. Een leuke ontspanning en een goed alternatief voor het wèkelijks middagje trimmen in het "Hol land Huis" met als afsluiting een bakje koffie en cake op een zono vergoten terras. Volgende week echter weer de dinsdagmiddag bijeenkomst in het "Holland Huis-." Vervolg op pag. 13 HERV.GEM IMMANUEL 10 u. ds. den Harder. Bergen op Zoom(HA) CHR GEREF. KERK 10 en 18.30 u. stvd. Sterk, Apel doorn GEREF. KERK 10 en 17 u. ds. Swen. Den Helder GEREF. GEM. 9 en 16.30 u. stud. Gunst (NH kerk) R.K. KERK za 17.30 en zo 10.30 v. H.Mis OUD VOSSEMEER HERVORMDE GEMEENTE 10 en 18.30 u. ds v.d.Heyden GEREF. KERK 10 en 15 u. ds. Palsma, Breda CHR. GEREF. KERK 10 en 18.30 u. leesdienst 14.30 u. stud. Sterk, GEREF. GEM. IN NED. 10, 14.30 en 18.30 u. leesdienst R.K. KERK za 19 u. en zo 9 v. H.Mis SINT ANNALAND HERVORMDE GEMEENTE 10 u. ds. Geuze 18 u. ds. v. Loon GEREF. GEM. 9.30, 14 en 18 u. leesdienst di 6 sept. 19.30 u. ds v.d.Poel GER. GEM. IN NED. 9.45, 14.15 en 18.15 u. leesdienst STAVENISSE HERVORMDE GEMEENTE 10 u. ds Plomp, Barendrecht 18 v. ds Quist. Middelharnis OUD GEREF. GEM. 9.30 en 18 u. ds v. Prooijen 14 u. leesdienst wo 7 sept. 19.30 u, ds A.v.d.Meer(HD) SINT' MAARTENSDIJK 9.30 en 14.30 u. Dhr. Meuleman, Ouddorp HERV. GEM. REHOBOTH 10 v. ds Blonet, Overschie 19 u. ds Oliemans, R'dam OUD GEREF. GEM. 9.30, 14 en 18 u. leesdienst GEREF. GEM. IN NED. 9.30, 14 en 18 u. leesdienst R.K. KERK geen dienst wegens ziekte past. Even SCHERPENISSE HERVORMDE GEMEENTE 9.30(HA) en 14.30 u. ds de Jong GEREF. GEM. 9.30, 14 en 18.30 u. leesdienst wo 7 sept. 19.30 u. ds Poul, Vlis- singen(zending) POORTVLIET HERVORMDE GEMEENTE 10 u. Dhr. Damen. Schelluinen 18 u. ds de Jong GEREF. KERK 10 en 14.30 u. ds Verwey, Drie bergen GEREF. GEM. 10, 14.30 en 18.30 u. leesdienst do 8 sept. 19.30 u. ds v.Dijk, R'dam SINT PHILIPSLAND HERVORMDE GEMEENTE 9.30 u. ds v.d.Linden. Dirkslaind 14.30 u. ds. de Groot, Goudriaan GEREF. GEM. 9.30 en 15 18 u. leesdienst OUD GEREF. GEM. 9.30, 14.30 en 18.30 u. ds. v.d.Meer ANNA JACOBAPOLDER GEREF. KERK 10 en 15 u. ds de Ruiter, Oost- Kapelle WEEKENDDIENSTEN za 3 en zo 4 sept. 1983 Tholen. Poortvliet, Oud Vosse meer en Scherpenisse (pat.Dr.Padt) Dr.Padt, Poortvliet, tel. 01662-2400 Sint Maartensdijk, Stavenisse. Sint Annaland, en Scherpenis se! pat.Dr.v.d.Bel) Dr.v.d.Bel, St Maartensdijk, tel. 01666-2400 Sint Philipsland en Nw.Vosse meer Dr. v.Doesburg, St Philipsland, tel.01677-2500 WIJKVERPLEEGSTERS zr. v.Vliet, tel. 01662-2404 av- nachtdienst: zr. Kuzee, tel. 01665-2756 TANDHEELKUNDIGE HULP Bomas, tel.01677-3232, Vos/Wouters,tel. 01660-2699 DIERENARTS Dr.A.Rinses, Scherpenisse, tel. 01666-2596, spr.u.vr. 18.30-19.30 u. en za. 9-9.30 u. ANONIEME ALCOHOLISTEN Tel.01660-3742 Tel. 01840-50395 d/m groepsavonden elke do/di 20 u. .gezondheidscentr. Pourquinstr. BoZ. WELZIJNSORGAAN, THO LEN Alg.Maatsch.Wrk. gez.verzorging en info-advieswrk. dag. 8.30-10 u., geestelijke volksgez.heid di-do-vr. morgen 9-10 u. Cons.Bur. Alc/d- rugs. 6 sept. 19-20.30 u. NAZORG BORSTAMPUTATIE di. 6 sept. contactochtend z'huis L'berg, tel.01640-37980 ADVIESB.GEHANDICAPTEN Jelderda, tel.01677-2533, St.Phi- lipsland TELEFON. HULPDIENST Voor geestelijke en sociale nood tel. 01190-15551 d/n BLIJF VAN M N LIJF Opvangtehuis voor mishandelde vrouwen, tel. 01184-14645 OPPASCENTRALE Tel.01677-2178 ol'01660-3894 AMBULANCEVERVOER Tel. 01650-40000 STORINGEN ENERGIE Tel. 01660-3250. buiten kantoor uren tel. 01l84r79191 HOOGWATERSTANDEN do I sept. t/m vr. 9 sept. uur 10.03 - 22.28 donderdag vrijdag 2 zaterdag 3 zondag 4 maandag 5 dinsdag 8 woensdag 7 donderdag 8 vrijdag 9 11.12 12.39 1.13 2.42 3.50 23.47 14.07 15.22 16.15 4.37- 17.00 5.24- 17.41 6.11 - 18.24 wo. 7 sept. 4.35 u. Nieuwe Maan vr. 9 sept. Springtij 6.11 u.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1983 | | pagina 2