Onnauwkeurigheden riolering les voor aannemer en gemeente Duobaan op o.l.s. de Rieburch Zonnige boerendag Ook Thoolse (kinder)braderie zonnig BOUMAN POTTER Mikromarkt weer bestolen, ook scholen Scherpenisse M. Moerland 101 jaar C Donderdag 1 september 1983 39e jaargang no. 42 Overgang Verzakkingen Onder de Linden St. Maartensdijk^ De riolering Onder de Linden in St. Maartensdijk moet er weer uit wegens verzakkingen en onnauwkeurigheden bij de uitvoering. Dat gaat de gemeente 66.500 gulden kosten, terwijl aannemer van Dijck Petit uit Bergen op Zoom zelf ook al 63.000 gulden herstelkosten heeft gemaakt. De commissie openbare werken kwam dinsdagavond tot de conclusie, dat er aan weerskanten fouten waren ge maakt, zodat men op PvdA-raadslid I.C. Moerland na, met de kostenverdeling accoord ging. "Het is voor allemaal een les geweest", zei hoofd gemeentelijke ontwikkeling L. Guyt. "In alle haast van werken, hadden we toch serieus de tijd moeten nemen voor een grondonderzoek", zei hij. Niets gezegd. 0p palen Lichtvaardig In Sint Maartensdijk zijn aan het begin van het nieuwe schooljaar de eerste schreden gezet op het pad van deeltijdarbeid in het lager onderwijs. Onderwijzeres mevr. E.Dingemans en haar collega L.Baan van openbare lagere school de Rie burch staan beiden voor de derde klas. Ze bezetten samen de eerste duobaan in het Thoolse onderwijs. Onder het licht van de lantaarn bij de hoofdingang hebben inbrekers opnieuw voor duizenden guldens gestolen bij de mikromarkt in St. Annaland, waar vorige week al voor 15.000 gulden sigaretten en koffie werd meegenomen. In Scherpenisse moesten de twee lagere scholen het ontgelden: een zendingsbusje met 120 gulden en een splinternieuwe videorecorder werden gestolen. Video 1 dag Studie Tegenstrijdig Herverdeling PfcZE WfiMt Molenstraat tel. 01662-2445 Poortvliet VOOR KEUKENS EN SANITAIR WESTDAM 6-8 STEENBERGEN TEL: 01670-64884 Een begrip ADRIC. BROEKHUIS EN ZN. voor kwaliteit en service! Eendrachtbode Postbus 5 4697 ZG Sint-Annaland Telefoon 07665-2752. Telex 54520 Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint-Philipsland, waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad Verschijnt donderdag. Postrekening 12 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement 1 7,per halfjaar. Per jaar 33,— per post 40,50 per jaar. Losse nummers 0,85. Opgave advertenties voor dinsdag 1 6 00 u Advertentiep ijs 0,32 plus btw per mm Spierinkjes t/m 20 woorden 7,25 contant. Inclusief btw. op rekening 8,25 Hoofdredakteur G. Heijboer Al lijkt het met de zomerse tem peratuur niet op te kunnen en al is dit jaar opnieuw bevestigd, dat er nog wel ouderwetse zomers kun nen zijn, wisselende seizoenen houden stand. Zolang er dit on dermaanse leven is, gaat daarom zelfs een lange, hete zomer voor bij. Niet omdat de vakanties en braderies e.d. voorbij zijn. maar omdat de natuur daartoe volop aanleiding geeft. De ochtenden en avonden worden al killer en de mens past zich daarbij vrij snel aan. De geur van de landerijen is er een als van een komende herfst. Niet alleen door een vlot verlopen graanoogst, een met de dag afne mende doré-aanvoer op de vei ling, maar ook wegens het mest- gieren. C.N.C. zal dat nooit kun nen verbeteren en C.N.C. is er nog (lang) niet. Maar de gevreesde CNC-geur wel. Er is ook dat vogeltje op de snel weg, dat zich toch verkeek op de snelheid van die auto, want vo geltjes groeperen zich al in dit prille begin van september. Zullen' we dan toch proberen minder snel te rijden op onze Thoolse en Fli- plandse wegen? Onverwacht is er ook een enorm leed in een gezin, waar een gezinsvogeltje op onver klaarbare wijze zelfs een zo zon nige zomer als 1983 niet meer aankon. Een collectief meeleven kan zulk leed nauwelijks verzach ten. De overgang van het jaar. Het leek er weken op, dat de wereld, het eigen land en de streek volop konden overleven, zonder dat be stuurders, organisaties, verenigin gen zich actief opstelden. Maar zoals de jaargetijden wisselen, zo zal nu of spoedig iedere bestuur der en ook het individueel lid zelf van oordeel zijn, dat er notulen gemaakt moeten worden, dat her verkiezingen dienen plaats te vin den, enz. De natuur gaat voor en hoe zal de mens dan achter kun nen blijven? Sterkte bij die nieuwe activiteiten voor hen die verant woordelijkheid dragen. Dat wgs nu voor een kleine 7000 gulden achteraf gebeurd door J. Mos uit Rhoon, adviesbureau voor grondmechanica. "Vooraf had dat zeker opgewogen tegen alle narigheid die we momenteel hebben", zei wethouder Koop man. "De gemeente heeft echter praktisch nog nooit grondonder zoek vooraf verricht (alleen voor het industrieterrein St. Maartens dijk) en dat heeft ons al duizen denguldens bespaard. Nu is 't fout gegaan". Tijdens de ople'vering van het werk bleek op sommige plaatsen het riool half vol water te staan, wat betekent dat de leidingen niet onder het juiste profiel liggen. Tijdens een bespreking met de aannemer werd duidelijk, dat bij de uitvoering maatafwijkingen hebben plaatsgevonden. Van Dijck Petit schreef dat aan de slechte grondgesteldheid toe en om de discussie met de aannemer te onderbouwen, besloot de ge meente tot een grondonderzoek. Met slakken en rietmatten lukte 't de aannemer namelijk niet om de riolering te herstellen. Guyt legde uit, dat de aannemer tijdens het werk ergens is gestopt en later verder is gegaan, maar bij het constateren van een verzak king van 30 cm had men aan de bel moeten trekken. "Men heeft niks gezegd en is doorgegaan. Bij de eerste oplevering is een heel intensieve meting gedaan, waarbij de verzakkingen aan de licht zijn gekomen. Het riool was 15 cm ge vuld met bagger. De aannemer is voor de onnauwkeurigheden toen aansprakelijk gesteld.", zei Guyt. Uit het grondonderzoek bleek het volgende: A. voor het rioolgedeelte tussen de Bloemenlaan en de L.T.S.. waar de riolering in de gedempte sloot ligt. is de zetting een gevolg van het dempen van de sloot, waarna op de riolering grond is aange bracht. Door deze belastingver hoging drukken de klei- en veen lagen samen, wat zettingen tot gevolg heeft. Hier is sprake van onnauwkeurigheid in de uitvoe ring en zettingen in de onder grond. B. Tussen de L.T.S. en de Provin- cialeweg. waar de riolering in de rijbaan ligt, kunnen de zettingen grondmechanisch niet worden verklaard. Op grond van meetge gevens en waarnemingen met het oog moet de te lage ligging van het riool worden toegeschreven aan Ook de laatste braderie op Tholen en St. Philipsland, vrijdag en zaterdag in Tholen, koesterde zich in de zomerse zon. Dat droeg in belangrijke mate bij tot het welslagen van dit evenement in de overvolle stadskern, waar een horecastand met terras wel werd gemist om de dorst te lessen. Toch was er volop afwisseling en de kinderbraderie van zaterdagmorgen was bijzonder gezellig. Via de grabbelton en andere attracties kwam er alvast geld binnen voor o.a. een crossfiets, want die staat tegenwoordig op veler verlanglijstje. In de popcorn- stand waren de 'winkelbediendes" beslist niet de slechtste klanten, maar ja, het is ook maar 1 keer kinderbra derie per jaar. Zonder overdrijving mag worden gesteld dat de 17e uitgave van de Thoolse braderie op alle punten geslaagd is. Daar stonden de ruim 80 deelnemers met al hun mede werkers garant voor, maar ook het publiek dat overal vandaan kwam en dat met veel plezier keek, kocht, lootte, speelde en proefde. De zon was de factor die alles compleet maakte. Vanaf vrijdag middag twee uur, toen de eerste bezoekers welkom waren (deze keer was er geen officiële ope ning) tot zaterdagavond negen uur waren duizenden bezoekers langs de 85 standplaatsen gewan deld. De niet-commerciële instel lingen zoals sportvereniging. Ro de Kruisloop, E.H.B.O., A.N.l.B. Plattelandsvrouwen, Vereniging tot Bescherming van het ongebo ren kind. Peuterspeelzaal, Welfa re, enz. hadden alle een geslaagde braderie. Ook degenen die voor het eerst present waren. Zij die eerder stonden, bemerkten wel dat het publiek misschien iets be wuster koos, maar de eigen club of vereniging werd niets te kort ge daan. Zo kon bv. bij Scouting Heene- trecht. tegen betaling, een vlet van de Zeeverkenners worden be schilderd. Bij modehuis Geluk toonde een aantal mannequins flitsen van de komende wihter- m,ode. Plattel ndsvrouwen bakten 1500 pannekoeken en daagden iedereen uit aan de veiligheids quiz mee te doen, de jongerensoos Paspartoe zweette bij het wafels- bakken, de pottenbakkers-schijf draaide, en de marmotten in de bak van Pinocchio wandelden rond of ze op t.v. waren. De 27 MC'ers hadden met het tomaten- gooien bijzonder veel publiek, en mede daarom moest zaterdag naar de Minneputtestraat ver huisd worden. De demonstratie van de hondenvereniging Edel- trouw liet vrijdagavond op de ge dempte Oesterputten zien hoeveel men met intensieve training bij honden kan bereiken en om half tien was er ook nog een spectacu laire stuntshow aan de Zoekweg met auto's en motoren. De boe- renkapel van de muziekvereni ging Oud-Vossemeer "dweilde" vrijdagavond langs de kramen en ook zaterdag waren er weer enke le dweilbands present. Zaterdag avond gaf de Nieuwerkerkse muziekvereniging een uitstekend concert op de kiosk. Zaterdag was er tussen de kramen plaats voor jeugdige standhouders, en neg meer dan de vorige keren blijkt dat de kinderen deze gelegenheid om hun koopmanskunst te verto nen. zeer op prijs stellen. Veel af trek had ook het sprinkussen bij de fa. Bal. want nieuws naast de al jaren bestaande kermisattracties is de moeite waard. Pinocchio had een groot deel van het amuse- mentsgedeelte voor haar rekening genomen. Op een videofilm kon het tobbedansen nog eens worden bewonderd en verder was er vrij dagavond een optreden van Jani- ne uit Poortvliet. Zaterdag trok de 11-jarige Melchior veel publiek, maar ook de play-back wedstrijd die geleid werd door d.j. Peter de Koning uit B. o. Z. had veel aftrek. Er waren 9 onderdelen die uitste kend werden gejureerd door een aantal deskundigen, waaronder Jimmy Holliday. Hij verzorgde later nog een optreden. Winnaressen werden "de Dolly Dots"', met Dorus als tweede en Peter Koelewijn als derde. De Pinocchio fanclub kon 150 nieuwe leden bijschrijven. De re bus werd niet zo'n succes, slechts 9 formulieren werden terug ingele verd, maar al doende leert men. De combinatie met de 'Boeren dag' is volgens dhr. N.G.J. Jansén van de winkeliersvereniging zeker niet nadelig. Dit is ook de mening van dhr. M.C.J. Kosten van de stichting Thoolse Dagen, Dat een groot deel van het publiek dat zo wel de braderie, als de boerendag Vervolg op pag. 11 diverse onnauwkeurigheden tij dens de uitvoering, aldus'de glo bale conclusies van b en w naar aanleiding van het rapport van Mos uit Rhoon. Het herleggen van put 5-7 (tussen Bloemenlaan en LTS) kost 50.000 gulden en het verlagen van put 1 en 2 bij de Provineialeweg 6000 gulden, totaal inclusief B.T.W. 66.080 gulden. Dat is alleen loon. materiaal en materieel. Over headkosten, winst, risico, e.d. zijn buiten beschouwing gelaten, want bij een normale berekening zou den de kosten volgens Guyt het dubbele geweest zijn. Hij vond het nog geen kleinigheid: de hele rio lering eruit met kans op gebroken en beschadigde buizen en putten, want 't zuigt enorm om de buien en putten uit de natte toestand te halen. Een fundering op palen is blijkens het rapport de juiste me thode om hinderlijke verzakkin gen van het riool te voorkomen. Als dit tijdig door de aannemer tijdens de uitvoering was onder kend. zouden de meerkosten. - hoewel voor rekening van de ge meente - aanzienlijk lager zijn ge weest. Het herstel van de riolering in de weg is voor rekening van de aan nemer. de gemeente betaalt de reparatie in de sloot. "Het is een hard gevecht geweest, maar 't is in goede harmonie opgelost. De aannemer heeft een grote portie voor z'n rekening genomen", zei wethouder Koopman, die eraan toevogde. nooit geen moeilijkhe den met van Dijck Petit onder vonden te hebben. Raadslid Moerland was ondanks de uitgeklede prijs toch geschrok- Vervolg op pag. 9 Juffrouw Dingemans en meester Baan van O.L.S. de Rieburch in St. Maartensdijk hebben samen de eerste duobaan binnen het Thoolse onderwijs. Dhr Baan neemt de maandag en de dinsdag voor zijn rekening, terwijl mw. Dingemans zich de rest van de week over de derde klassers ontfermt. De deeltijd baan heeft voor- en nadelen: bei de leerkrachten beschouwen het goed uitgervst zijn als gevolg van het mindere werk als het voor naamste pluspunt. Omdat er meer vrije tijd is. kunnen dhr.Baan en mw. Dingemans zich ook beter voorbereiden op het klassewerk. Het merendeel van de vakken hebben ?e verdeeld: dhr. Baan geeft les in de vakken waarin hij zich het meeste thuisvoelt en voor zijn collega geldt dit ook. Op die manier kunnen de kinderen opti maal profiteren van de kennis van beide leerkrachten. Het is natuur lijk wel zaak om niet met twee maten te meten. Er moeten goede afspraken worden gemaakt. Wat bij de meester niet mag, zal bij de juffrouw ook niet door de beugel kunnen. Vandaar dat niet ieder willekeurig onderwijzersduo on derwijzersduo êén, twee, drie aan Beide inbraken zijn in de nacht van dinsdag op woensdag ge beurd. Mikromarkt-eigenaar P. Gunter heeft al heel wat preven tieve maatregelen genomen en na de diefstal van vorige week (toen in de nacht van maandag op dinsdag) was hij nog meer maa tregelen aan het voorbereiden. Uiteraard is dat niet van de ene op de andere dag klaar. De inbrekers gingen opvallen brutaal te werk door voor de tweede keer binnen tien dagen toe te slaan. En nu niet aan de achterkant, maar via de hoofdin gang aan de Spuistraat, waar dhr. Gunter zelf ook een lantaarn heeft gezet. Alle tabaksartikelen wer den weer ingeladen, evenals een deel van de koffie. Voor de gehele voorraad gunde men zich kenne lijk onvoldoende tijd.- De voor deur werd vrijwel compleet ver nield. Dhr Gunter, die sinds de vorige inbraak evenmin als zijn vrouw de nachtrust heeft die no dig is, had de problemen nu eens van zich afgezet. Zijn vrouw was nog wel enkele keren wakker, maar horen doe je toch dikwijls wat, want er rijden in de Spui straat (de hoofdtoegang van St. Annaland) altijd nog wel auto's in het nachtelijk uur. De buurvrouw meende zo rond drie uur een busje te hebben horen wegrijden. De politie was er na de alarmering snel bij, later gevolgd door de technische recherche. De indruk wordt sterker, dat men met professioneel inbrekers van doen heeft. Het bevordert de rust niet. In Scherpenisse werden de twee lagere scholen aan de Laban Deurloostraat via een klein raam aan de Oostkant (bij de L.T.S.) door inbrekers bezocht. Een ge sloten deur werd geforceerd en in de klassen van de chr. school werd een zendingsbusje met naar schatting 100 tot 120 gulden mee genomen. Meer schade was er in de O.L.S.. waar plaatselijk handelaar J. van As dinsdagmiddag na vier uur de nieuwe video-recorder had ge bracht. Die zou als hulpmiddelen bij het lesgeven gebruikt worden, maar na instructie van het perso neel. kwam het zover niet. Dins dagnacht werd het gloednieuwe apparaat gestolen. Beroerd voor de school, die zo'n video niet via gemeentégelden krijgt, maar uit ouderbijdragen en acties moet bekostigen. Hopelijk weet de recherce aan de hand van vingerafdrukken de daders snel te achterhalen. een deeltijdbaan kan beginnen. Een eerste vereiste is een goede verstandhouding tussen de twee. Dhr. Baan heeft de aanzet gege ven tot het scheppen van de duo baan. Hij loopt al jarenlang mee in de onderwijswereld en heeft voor alle klassen gestaan, van 1 tot 6. Een volle dagtaak zou voor hem teveel geworden zijn: hij vatte het plan op om verder te studeren. Maar daar is tijd voor nodig. Om het gezin, de hobby's en het werk dan toch de volle aandacht te ge ven. leek een duobaan een goede oplossing. Financieel een behoor lijke aderlating, maar draaglijk, mede door het feit dat ook zijn echtgenote een baan heeft. Mw. Dingemanse kon daarmee haar aantal lestijden uitbreiden. Vorig jaar gaf ze al les aan buitenlandse leerlingen op de Rieburch. een taak waar dhr.Baan zich nu ook mee bezig houdt. De lestijden die hij heeft ingeleverd krijgt dhr.Baan - bijna vanzelfsprekend - niet uitbetaald. Loon naar wer ken. luidt het devies bij de dvo- baan. De overheid speelt een tegenstrij dige rol in het deeltijdarbeid-ge- beuren. Aan de ene kant wordt het scheppen van duobanen gestimu leerd, terwijl aan de andere kant - vooral in rechtspositioneel opzicht - tegenwerking wordt ondervon den. Wanneer één van beiden ziek wordt en de ander moet invallen, dan.is er voor die invaller sprake van een slechte rechtspositie, waar nog het één en ander aan gesleu teld kan worden. Voor het rijk hebben duobanen tot gevolg dat er minder loonbelasting in de schatkist komt. Een stukje inves tering in arbeid. Het is de vraag of goed voorbeeld goed doet volgen, want voor de leerkrachten die van een hele naar een halve week gaan is het een flinke financiële opof fering! B en W van Tholen zijn in elk geval blij met deze premiere in St.Maartensdijk, zo blijkt uit de begrotingsbrief 1984: 'De eerste duobaan heeft binnen het open baar onderwijs zijn intrede ge daan. De herverdeling van arbeid wordt hiermee enigermate gestal te gegeven. Als er meerdere ver zoeken komen, zal dat in principe positief worden ontvangen. De minister bereidt plannen voor om tot een verdere herverdeling van arbeid in het onderwijs te komen. Voor de openbare scholen zal dit veelal tot gevolg hebben, dat het natuurlijk verloop sneller zal ver lopen, omdat in vacatures eerst de boventallige leerkrachten be noemd moeten worden', aldus b en w van Tholen. ■ia De overgang Verzakkingen riolering St. Maartensdijk les voor betrok kenen Weer inbraak Mikromarkt en nu ook in scholen Aanbestedingssysteem voldoet niet Fietspad van 1,4 miljoen niet voor Thoolse aannemers Jong Predikant komt naar Hervormd Scherpenisse Eerste paal voor 8 huizen in St. Philipsland De milieukandidaat voor het waterschap Riolering in Strijenham Boerendag met sterke Simon Gieke, maar met veel te weinig ploegers Volle Thoolse braderie Districtsgezondheidsdienst Bij de voetbalsport wordt het menens GROTE SMART IS SPRA KELOOS Dit nummer bestaat uit 16 pa gina's Maarten Moerland uit Sint-An naland heeft gisteren in het be jaardencentrum de Schutse zijn 101ste verjaardag gevierd. Niet zo groots als de vorige keer in de re creatiezaal. maar in de biblio theek op de eigen verdiepihg. Geestelijk en lichamelijk is hij echter nog bijzonder kras. "Hij is nog precies eender als vorig jaar", zegt directrice mevr. Kerkhoff. "Geestelijk zelfs geweldig goed, want onthouden kan hij haast be ter dan wij. Naar beneden lopen doet hij niet meer, hoewel hij dat nog wel zou kunnen. Ook van zijn verjaardag geniet hij nog. Zo ging hij vanmorgen naar zijn over buurman Polderman, die ruim negentig is en moëilijk kan lopen, om zich te laten feliciteren. Burgemeester en mevrouw Bae- rends brachten gisterenmiddag een bezoek aan de oudste inwoner van Tholen. terwijl er 's morgens al familieleden hun gelukwensen hadden aangeboden. De tweede boerendag is zaterdag aan de Langeweg bij Oud-Vossemeer prima geslaagd met achttienhon derd belangstellenden. Thoolse dagen-voorzitter M.C.'J. Kosten was me t zijn penningmeester Chr. P. Burgers dan ook tevreden. De kijkers genoten op deze zonnige dag van het trekker-trek-geweld, maar ook van oude taferelen als een graanoogst uit 1930 met sikkel, pik, zelfbinder, dorsen met vlegels en de hekelmachine en het laden van een oude boerenwagen, getrokken door twee paarden van de stallen Brooijmans. Een demonstratie aardappelteelt anno 1950 kwam minder goed uit de verf, evenals het beslaan van paarden door de hoefsmid. Er waren nog meer oude ambachten naast een demonstratie van modern draineren. Dhr. Kosten dankte met name de families Friederichs en Goorden voor het beschikbaar stellen van bun terreinen. Advertentie LM. Dicl: Bax Advertentie I.M. Juwelier-horloger-opticien GROTE KERKSTRAAT 5-7 STEENBERGEN TEL. (01670)6 33 85. Advertentie I.M. i

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1983 | | pagina 1