Indrukken uit Afrika door Arie de Viet -1 - de landbouw Geef iets meer a.u.b. Donderdag 1 september 1983 EENDRACHTBODE 13 Oeganda ligt in Oost-Afrika. Het is zeven keer groter dan Nederland en telt ongeveer 13 miljoen inwoners. In het noorden grenst het aan Sudan, in het oosten ligt Kenia, in het zuiden Rwanda en Tanzania en in het westen grenst het aan Zaïre. De hoofdstad is Kampala en wij wonen sinds juli 1981 in Kumi, in het noordoosten van het land, in een savannegebied op een hoogte van ongeveer 1200 meter. Om een beeld van het leven hier te geven heb ik besloten een aantal vraagge sprekken te houden met Oegandezen: tijdens ons verlof in Nederland in maart dit jaar bleken er zoveel vragen te bestaan dat het voor de hand lag dat ik die vragen hier zou moeten stellen. Om het thuisfront te informeren Hongersnood Ossenploeg Handpomp School Bier ErPLAAfSELÏJkiiEüWS "EE PLAATSELIJK NIEUWS PLAATSELIJK NIEUWS,rEE POORTVLIET SINT- PHILIPSLAND Het Koningin Wilhelmina Fonds voor de kankerbestrijding moet dit jaar meer geld "dan ooit op tafel leggen: f46,7 miljoen om precies te zijn. Geef iets meer als het kan. Maar blijf het werk van het KWF steunen. Kunst uit Sahara en Sahel Arie de Viet uit Sint Maar tensdijk werkt met zijn vrouw, die arts is, in het Afrikaanse ontwikkelingsland Oeganda. Enkele jaren geleden was die naam meer in het nieuws door het optreden van dictator Amin. In rustiger sferen ver haalt Arie de Viet in een eerste artikel over de landbouw. Het eerste vraaggesprek vond plaats op 26 april jongstleden. Omdat ik de taal van de streek niet spreek, werd 't in het Engels gevoerd en door mij vertaald in het Nederlands voor de lezers van de Eendrachtbode: Sommige begrippen die in 't vraaggesprek voorkomen zijn niet vertaald. Om twee redenen: of er bestaat geen goed Nederlands woord voor of het is typerend voor de taal hier. Soms wordt een be grip nader omschreven, soms niet, bijvoorbeeld het woord 'district'. Het zou met provincie vertaald kunnen worden, 'county' met ge meente en 'sub-county' met wijk, maar de voorstelling van zaken die dan gegeven wordt is een gefor ceerde. Het wordt lachwekkend wanneer 'parish-chief met wijka gent vertaald zou worden. Het is te vergelijken, maar niet hetzelfde. Een 'wijk' hier of een 'wijk' in Ne derland is totaal verschillend.. Dan de prijzen. Het minimum maandsalaris bedraagt sinds april dit jaar 1140 shilling. De geïnter viewde verdient 1500 shilling per maand, evenals een typiste bij de 'gemeente'. Voor dat bedrag kun je vier kippen kopen. Of tien liter benzine. Een nieuwe binnenband. Dus geen buitenband, dat zijn twee maandlonen. En een nieuwe fiets kost 15.000 shilling Voor de Amerikaanse dollar geeft de officiële wisselkoers 120 Oe- gandese shilling. Op de zwarte markt brengt die munteenheid 300 tot 350 shilling op. Voor de gulden geldt: officiële bankkoers 33 shil ling voor één piek, 130 shilling op de zwarte markt. Hoe heet je? Ik heet Okoche, Naptal. Hoe oud ben je? Ik ben 34. Waar ben je geboren? Ik ben geboren in Kacaboi, Ongi- no sub-county. Ben je getrouwd? Ja, ik ben getrouwd. Heb je kinderen? Ja, ik heb vier kinderen. Waar woon je nu? Ik woon nu in Ongino. Waar is dat? Ongino ligt in Kumi-district, in het noorden van Kumi-county. Wat is Kumi voor een plaats? Kumi is een klein stadje, maar is de hoofdstad van het district. Hoe heet dat deel van Oeganda? Dit gebied heet Teso. Wat is je beroep? Ik werk als landbouwvoorlichter voor het Ministerie van Land bouw. Wanneer ben je met die baan be gonnen? Ik ben in 1969 bij de overheid in dienst gekomen, in augustus. Heb je voor dat beroep een speciale opleiding moeten volgen? Ja, we hebben een cursus gevolgd van 1 '/2 jaar, op het proefstation in Serere. En daarna moest je zelf gaan solli citeren of werd je aangesteld door de overheid? Meteen na de cursus word je door de overheid aangesteld. Je wordt geplaatst in een gebied dat ge schikt voor je is, in mijn geval bij voorbeeld, ik werd meteen hier geplaatst omdat ik uit dit district kom. Ik kwam op een afdeling, bekend als 'ox-cultivation', een afdeling waar geleerd wordt hoe .ossen te gebruiken bij het ploegen en wieden en het trekken van karren. Zijn er verschillende afdelingen? We hebben meerdere secties bin nen het Departement: De 'ossen' noemde ik al, dan is er de sectie 'Jonge Boeren', dat is de afdeling waar ik nu werk, dan de 'Rijst bouw', een 'Huishoudafdeling' en de 'General extension', de moe dersectie die alle afdelingen coör dineert. Hoe oud zijn de 'Jonge Boeren?' Jonge boeren noemen we de groep tussen 10 tot 25 jaar. Ze staan bekend als de jonge boeren van de gemeenschap. Boven de 25 zijn ze volwassen. Van die vol wassen boeren blijven sommige bij die jonge als vrijwillig leider of adviseur. Ook jonge boeren kun nen als zodanig optreden, speciaal voor degenen die pas toegetreden zijn. Of hij kan aangesteld worden om zo'n gemeenschap te helpen, van 20 tot 30 mensen, dat hangt af van de interesse in dat gebied. Wat wordt hier verbouwd? In dit gebied waar ik werkzaam ben worden verschillende gewas- verbouwd als. basisvoedsel, zelfs zoveel dat we overhouden, dat wil zeggen een surplus produceren dat we opslaan om 't in geval van hongersnood te kunnen gebrui ken. Je kunt stellen dat er alleen katoen geëxporteerd wordt. Dit gebied is dus erg geschikt voor katoen? O ja, ik denk dat voor katoen dit één van de beste streken van Oe ganda is. Hoe bereik je de Jonge Boeren? Wordje geroepenga je er uit jezelf heen of zendt het kantoor je? Ik maak zelf een programma voor een maand, waarvan copieën naar de sub-county chiefs gestuurd worden en ook naar de parishes, zodat ze weten datje er aankomt. Ik word niet door 't kantoor ge stuurd. Als je naar hen toegaat, bezoek je dan een individuele boer of de groep als zodanig? Beide, ik bezoek een individuele boer en ook de groep. Wat doe je tijdens zo'n bezoek? Om te beginnen bekijken we de akkers, hoe de gewassen erbij staan, wat hij heeft gedaan en dan bespreken we de problemen die hij heeft. Daarbij kan ik vaak hel pen, bijvoorbeeld als hij gebrek aan zaaigoed heeft of aan hak- of bestrijdingsmiddelen. Sommigen weten niet precies hoe groot de afstand tussen de rijen moet zijn, dus kan ik ze de juiste maten ge ven. Ga je regelmatig terug? Na één of twee weken ga ik terug En als die fiets er niet is? Als er geen fiets is, dan bezoek ik de dichtstbijzijnde boeren. 'Het betekent dat je veel loopt? Ja, ik loop veel. Het kantoor is in Kumi, hoe ver is dat van jouw huis? Ongeveer zeven kilometer. Deze maand is een drukke maand? Ja. voor alle boeren, dit is hun seizoen, het is de periode van de eerste regens. We kennen twee regenseizoenen, de eerste begint, normaal gesproken vrij vroeg in maart, maar dit jaar begon het pas eind april, dus laten we hopen dat het tot juli aanhoudtDan krij gen we in augustus of september weer een regenseizoen. Maar nu zijn de boeren heel erg druk om dat de eerste regens zijn gevallen. Wat doen de boeren voordat de re gen begint? Ze bereiden zich voor, ze selecte ren zaad, maken de akkers schoon, verwijderen struikjes of kleine boompjes, maar ploegen gaat nog niet, daar is de aarde te hard en te droog voor. Hoe wordt er geploegd? Over 't algemeen gebruiken we de ossenploeg. Er is een aanbevolen ploeg die we gebruiken, bekend als de VS-8. Is dat de beste voor dit gebied? Het is de beste voor dit terrein en als ik het niet verkeèrd voor heb is het de beste voor heel het land. Aanbevolen door 't Ministerie? Ja, tijdens onze cursus in Serere moerassige grond te ploegen moet je er wel zes gebruiken, die aarde is erg moeilijk te bewerken. En hoeveel mensen zijn daarbij nodig? Het begin is altijd moeilijk, ploe gen is niet eenvoudig, als de ossen nog jong zijn, zijn ze niet stabiel, ze lopen dan deze kant op, dan die kant, je moet sterk zijn om ze te mennen. Zijn ze eenmaal gewend, dan is twee of drie man voldoen de. Zijn ze ervaren dan kan het zelfs door één persoon gedaan worden, dus zowel de ossen leiden als de ploeg bedienen. Wat wordt er na het ploegen het eerst gezaaid? Het eerst wat gezaaid wordt zijn pinda's. Waarom pinda 's? Omdat gebleken is dat dat de be ste oogsten oplevert. De eerste re gens kunnen ze goed gebruiken om snel te groeien. Hoeveel land bezit men hier ge middeld? Ongeveer vier hectare. Natuurlijk, sommige die goed af zijn bezitten 20 hectare, maar een klein boertje heeft er maar twee of drie. Je kan ook land huren voor 1 of 2 jaar, dat kost je tussen de 2- en 4 dui zend shilling. Dat huur je van een particulier? Ja, het is een kwestie van onder handelen en tot een accoord ko men. En hoeveel hectare hebben de jonge boeren? Meestal hebben ze zelf nog geen land, maar lenen ze percelen van hun ouders. Het zijn de ouders die hen een stuk land aanwijzen. In dit seizoen wanneer er veel werk is, zijn de boeren in staat alles zelf te doen of moeten ze mensen vra gen? Sommige boeren hebben hun ei gen ossen en ploeg, die kunnen het zelf doen. Andere hebben los se arbeiders in dienst om te helpen bij 't ploegen en wieden. Heel vaak help je elkaar, je helpt je buurman bij 't ploegen een paar dagen, daarna komt ie bij jou. variëteit die ERUDURUDU in 't Ateso heet. MANI PINTAR na 120 dagen en een andere lokale soort ATESOT heeft 130 tot 133 dagen nodig. Deze soorten worden het meest verbouwd? Ja, deze soorten zijn erg goed om in Teso te verbouwen, alhoewel er meerdere variëteiten zijn die niet geschikt zijn voor deze grond hier. En de gierst? Gierst duurt zes tot zeven maan den voordat 't rijp is. Cassave? Cassave twee tot twee en een half jaar, afhankelijk van de soort. Er zijn twee soorten die een lange periode nodig hebben en er zijn soorten die een korte periode no dig hebben, we adviseren de laat ste. In onze taal bekend als EB- WAN ITERAK, genoemd naar een pasgetrouwde vrouw, die nog niet in staat is voedsel te verbou wen: dit type gewas'kan haar hel pen zichzelf snel te handhaven in haar nieuwe omgeving. Vandaar die naam. En mais? Ongeveer drie maanden, sorghum ook, zoete aardappelen drie tot vier en katoen vier tot vijf maan den. Hoeveel oogsten zijn er per jaar? Normaal kennen we twee oogsten, omdat we twee regenperiodes kennen. De eerste oogst verwach ten we eind juli en in augustus. De tweede in november en december. Geldt dat voor alle gewassen? Nee, een paar maar. omdat de tweede regenperiode niet erg be trouwbaar is. Er is dan veel zon, daarcfm verbouwen de boeren en kel sorghum en zoete aardappe len. A Is na de oogst het voedsel bewaard moet worden, hoe wordt het opge slagen? Na de oogst wordt er allereerst een selectie gemaakt van goede zaden voor het volgende jaar. Na het selecteren van het zaaigoed drogen we de rest door en door en daarna gaat het in de 'voorraad schuur'. Hoe wordt het voedsel gedroogd? Het wordt op een droogvloer bui ten in de zon uitgespreid. Sommi ge mensen hebben rotsen in de buurt van het huis: dus leggen ze het voedsel daarop te drogen. Dat neemt twee tot drie dagen in be slag. Daarna gaat het in de 'voor raadschuur', dat is onze lokale opslagruimte voor voedsel. Het is een hele grote korf van klei en gras. Het rust op vier grote stenen. zodat de termieten er niet in kun nen komen om het eten aan te tasten. Bovenop ligt een puntdak van gras dat door drie personen opgetild kan worden. Hoeveel pinda's gaan er bijvoor beeld in zo 'n korf? Ongeveer tien zakken van 50 kilo per zak. ongepeld. Gierst vijftien tot vijfentwintig. Is de termiet het enige dier dat probeert het voedsel te bederven? Er is nog een dier. dat is de rat, die zichzelf graag ophoudt in de korf. Het is één van de vijanden van de boer. Welke problemen tref je aan bij het verbouwen van gewassen? Er zijn veel problemen. Het eerste probleem is het weer, een lange droge periode kan desastreus zijn. het belemmert de groei en dat gaat ten koste van de opbrengst. Dat gebrek aan ossenploegen, hakken en zaad. En termieten, verschillende planteziektes die bestredeij moeten worden. Worden er bestrijdingsmiddelen gebruikt? Ja, die worden gebruikt. Nadat een boer het probleem heeft ge signaleerd komt hij naar ons toe om hulp. Beschik je over sproeiers? We hebben sproeiers die door het Departement worden verstrekt aan de staf, dus die gebruiken we als er behoefte aan is. Als de boer zijn eigen sproeier heeft, doet hij 't zelf, meestal met een handpomp, die komt 't meest voor. Niet hij voor 't sproeien betalen? Nee, hij betaalt alleen voor het middel, niet voor het werk, dat is onze taak. Als 't werk klaar is staat het de boer vrij om de staf te hel pen door bijvoorbeeld eten klaar te laten maken. Maar het is geen probleem als hij daartoe niet in staat is. Hoe duur zijn die bestrijdingsmid delen? Erg duur, maar het hangt er van af welke. Een literblik endosulfan voor aardnoten kost 250 shilling. Voor katoen gebruiken we thio- dan, dat is 100 shilling per liter. En er zijn minder dure voor groente. Worden er nieuwe variëteiten geïntroduceerd? We proberen dat, als ze leverbaar zijn. Soms worden er nieuwe soorten gebracht, die altijd eerst getest worden. Blijken ze geschikt voor dit gebied dan kan er meer zaad komen. Een jaar of vier ge leden werd er een nieuwe variëteit rijst uit China geïntroduceerd. Het werd uitgeprobeerd op de rijstvelden van Kibima. Het deed het erg goed en toen werd het naar andere districten gebracht, alweer om te testen. Ook daar deed het het goed en kon het aan de boeren verkocht worden. Het wordt nu verbouwd. Wie brengt die nieuwe zaden? Het ministerie van Landbouw. Doe je aan rapportage? Dit is een heel belangrijk punt. Op het kantoor kunnen ze niet weten wat voor vorderingen we op het gebied maken of wat voor pro blemen er zijn. Dus zijn we ge vraagd een maandelijks rapport te schrijven, zodat het kantoor op de hoogte wordt gehouden van wat er in het veld gebeurt en hoe de productiecijfers er uit zullen zien. Alle percelen worden geteld en ook hoeveel er van elk gewas ge zaaid is. Tegen het eind van het jaar moetje uit de maandrappor-i ten het jaarrapport samenstellen. Dat jaarrapport gaat dan naar het hoofdkantoor in Kampala. Wie is degene die op jou toeziet? Er is een districtsambtenaar die hoofd van de afdeling is: hij is ook degene die m'n maandrapportage ontvangt. Gezien het feit dat jovw afdeling met jongeren te maken heeft, zijn er ook scholen bij betrokken? Ja. die zijn nauw bij ons werk be trokken, omdat scholen uitermate geschikt zijn om jongeren te be reiken. In een school kan je vier of vijf groepen jonge boeren vor men, door de klassen heen of per klas, één groep. Hoe gaat dat in z'n werk? Ik ga naar een school toe, overleg met de hoofdonderwijzer en on derwijzers. Dan wijs ik een on derwijzer aan die mij vertegen woordigt als ik er niet ben. Hij is degene die de kinderen terzijde staat. Tegelijkertijd kunnen er uit een groep vertegenwoordigers ge kozen worden, een leider, een voorzitter en een penningmeester. Zij zullen dan samenwerken met de onderwijzer. Als ze bijvoor beeld zaad nodig hebben, dan kunnen zij naar het kantoor ko men en hun probleem voorleg gen.... Worden er ook wedstrijden gehou den om de boeren te stimuleren? Ja, er zijn wedstrijden. We hebben elk jaar een 'achievementsday': een speciale dag, na het oogsten. Daar wordt een tentoonstelling ingericht van producten: bijvoor beeld van de beste gewassen: aardnoten, gierst, enz., maar ook handwerk zoals potten en tafel kleden, vee, en er worden brouw sels gepresenteerd, ajon, ons lo kale bier. Iedereen is welkom op die dag. Er worden prijzen uitge reikt en degenen die niet in de prijzen vallen worden gevraagd hun inspanningen te verdubbelen. Zo'n dag is prima voor de jonge ren. ze kunnen hier zien wat an deren beter of slechter hebben gedaan. Gaat het hierbij om jongens en meisjes? Ja, in alle afdelingen zijn zowel jongens als meisjes werkzaam. In mijn sectie van ongeveer 325 le den zijn 100 meisjes. Ze doen bij na hetzelfde werk al komt er voor de meisjes naaiwerk en kinder verzorging bij. A Is je nu het inkomen van de boer vergelijkt met dat van een ambte naar? O, dan is de boer veel beter af. Een boer is in staat z'n producten op de markt te verkopen. Dat kan hem per dag 200 shilling opleve ren. gemiddeld. En jij bent beide? Ja, ik ben beide. Dus dubbel goed af? Dubbel goed af, hè. Okoche met vrouw en kinde ren in Kacaboi, Teso, in het Afrikaanse land Oeganda. sen verbouwd: het basisvoedsel voor deze streek: gierst, katoen, cassave, mais, pinda's en zoete aardappelen. Waar gaan de gewassen heen? De meeste zijn voor eigen con sumptie, alleen katoen wordt geëxporteerd. Tegenwoordig gaat er zelfs ook cassave de grens over. maar dat zijn maar kleine hoe veelheden. Het wordt hier erg yeel om te zien wat ze hebben gedaan en of er nog problemen zijn. Hoe groot is de afstand van jouw huis naar de jonge boer die het verst weg woont? Dat is ongeveer tien kilometer. Hoe ga je daarheen? Meestal leen ik een fiets om daar te komen. Je leent een fiets? Ja, ik leen een fiets, want ik heb er zelf geen, dus moet ik er wel een lenen of huren zelfs, voor 100 shilling per dag. hebben we zo'n twintig verschil1 lende ploegen getest en becom mentarieerd. degene die er als be ste uit kwam is degene die hier nu door de boeren wordt gebruikt, de VS-8. Waar komt hij vandaan? Uit Engeland. Hoeveel ossen heb je nodig om te ploegen? Dat hangt af van je ossen, als ze volwassen zijn dan is twee vol doende, die zijn sterk genoeg. Maar zijn ze nog jong, drie of vier jaar. dan gebruik je er vier. Om En voor 't wieden? Voor het wieden hebben we een speciale traditie. Dat is werken voor bier. De vrouwen brouwen bier. wanneer dat klaar is worden de buren geroepen om het land te wieden. Na het werk komen ze drinken.... Ze werken niet voor geld? Nee. geen geld, alleen bier. Het gebeurt wel es dat er te weinig bier is, dan wordt er verwacht dat er na de oogst nog es bier wordt ge maakt. als compensatie. Tenmin ste als degene die brouwt een groot hart heeft. Of er kan alsnog met geld betaald worden, als het moeilijk is bier te brouwen voor al die mensen Hoeveel mensen komen er om te wieden? Ongeveer vijfentwintig of meer, het hangt af van de hoeveelheid bier die gebrouwen is. Twee of drie mensen kunnen weinig doen. Trouwens dat is zonde van dat bier dat voor méér mensen klaar staat.... Werken mannen en vrouwen op 't land? Beiden en kinderen zelfs. Maar de kinderen mogen niet drinken, ze zijn er alleen om te helpen en als 't tijd is om aan 't bier te beginnen mogen ze even proeven en wor den ze naar huis gestuurd, want alcohol is slecht voor kinderen. Wanneer kunnen de aardnoten ge oogst worden? Na 90 dagen, al naar gelang de soort, bijvoorbeeld onze lokale Na het wieden is er bier Burgerlijke stand Geboorte: Cornelia Janna Jan netje dv M.C.van der Slikke en C. van der Slikke. Kin Mariëtte dv J.M.Oudesluijs en A.J.Bijl, Cat- harina Janna dv A.L.Burgers en E.Berrevoets, Richard Stefanus zv S.J.van de Velde en A.A.B.Ree- ders. Overlijden: Jacob Jacobus de Rijke 49 jr. zv M.A. de Rijke en L.Overbeeke, Cornelis Laurens de Jonge 84 jr. wv A.C.Giljam. Elke eerste dinsdag van de maand, dus nu 6 september a.s., haalt de voetbalvereniging S.P.S. oud papier op. Zet u het gereed a.u.b. Advertentie I.M. Belgen in de boomgaard De Open Dag bij het fruitteeltbe- drijf van Kempen heeft aan de verwachtingen voldaan. Er was ruime belangstelling voor de werkzaamheden die op een der gelijk bedrijf plaatsvinden en uit de reacties van het publiek bleek dat men het best interessant vond. Een 135 personen kwamen een kijkje nemen, waaronder opval lend veel uit Brabant en uit Belgie. Bij het vertrek was er voor ieder een een appeltje voor de dorst en informatiemateriaal over de fruit teelt. Aanrijdingen Materiële schade was er vrijdag op de splitsing Stoofstraat/Lange Zandweg. De autobestuurder L.H.G. uit St. Annaland verleen de geen voorrang aan een brom fietser uit St. Maartensdijk, die over het fietspad reed. De twee- wieler werd echter uit het verkeer genomen omdat die opgevoerd was. Autobestuurder E. kwam op de Kadijk in de sloot terecht, na het niet juist nemen van een lange bocht. Hij raakte in de berm en miste toen de controle over zijn voertuig. Zonder letsel kwam F. eraf. maar de auto was wel be-, schadigd. Bij de auto van E.. die op het Kerkplein geparkeerd stond, werd het rechter achterportier en spat bord beschadigd nadat een colle ga daar tegen was gereden, maar geen visitekaartje achterliet. Au tomobilist B. kreeg een boete toen hij niet in het bezit bleek te zijn van een geldig rijbewijs. Een in woner kreeg een bekeuring nadat hij uit de boomgaard van M. uit Oud-Vossemeer vijftien kilo's pruimen aan de Geer- en Hokweg had geplukt. Brandje Anna Jacobapolder Maandagmiddag tegen vier uur rukte de vrijwillige brandweer uit, wegens een uit de hand gelopen afvalbrandje bij J.Nell aan de Langeweg te Anna Jacobapolder. De brand dreigde over te slaan naar een nabijgelegen varkens- schuur. zodat hulp noodzakelijk was. Binnen korte tijd was men de brand meester en was het gevaar geweken. Kordate fietser Johan Potappel heeft in een drie tal wielerkoersen succes geboekt. Bij de categorie "Niet-licentie houders" reed het clublid van "Tandje bij" naar elfde plaatsen in Kwadendamme en Yerseke en in Lepelstraat ging de veertiger als negende over de eindstreep. Reanimatiecursus Na twee succesvolle reanimatie- cursvssen wil de Ned. Hartstich ting opnieuw zo'n cursus geven op maandag 26 sept. a.s. Reanimatie is het geheel van handelingen dat er op gericht is om te voorkomen dat de schijnbare dood overgaat in definitieve dood. Meer dan 100 keer per dag slaat het noodlot toe: een hartstilstand. Van elke vier slachtoffers overlijdt er fén aan de complicaties, voordat er hulp wordt geboden, terwijl de om standers machteloos toezien. Doe iets. grijp in, het is zo eenvoudig, ledereen kan leren reanimeren. U ook. In drie avonden leert u wat u moet doen om een slachtoffer te redden. Is dat niet de moeite waard? Bel en geef u voor 20 sep tember op bij Mw. C.v.Splunter, tel. 2884 of Mw. M.Nell, tel. 2796. D.Hage voorzitter N0AD, L.Vroegop erelid Voor de functie van voorzitter waren er in eerste instantie 3 ge gadigden. maar A. de Raat trok zich terug wegens persoonlijke redenen. Op het laatste moment(2 dagen voor de vergadering) liet A.Kot weten zich wegens gezond heidsredenen niet beschikbaar te stellen. Vrijdagochtend kreeg voorzitter Vroegop nog een brief van enkele leden die Mw. Kor- naat (vice voorzitster) voorstel den. In de vergadering zei Mw. Kornaat dat als ze zov gekozen worden, het neen zov worden. Voor deze fvnctie bleef dus alleen D.Hage over. Van de 47 stemmen kreeg hij er 39, terwijl er 8 ont houdingen waren. De nieuwe voorzitter bedankte de leden voor het in hem gestelde vertrou en sprak de hoop uit met zijn mede bestuurders en leden op dezelfde goede voet te kunnen doorgaan, als in de tijd met Vroegop. Er be staat geen verband tussen de poli tiek en het voorzitterschap van NOAD, zoals eerder in de pers is geschreren, aldus Hage. Vroegop wenste Hage namens de vereni ging succes toe bij deze bloeiende club. die nog in alle opzichten kan groeien. Vice-voorzitster Mw Kornaat blikte nog terug op het voorzitterschap van Dhr. Vroe gop. die na 13 jaar op eigen ver zoek en zonder ooit een vergade ring te hebben gemist, er een punt achter zette. Unaniem werd be sloten Vroegop tot erelid te be noemen. om uitdrukking te geven aan de dank die de leden hem verschuldigd zijn. Vroegop kreeg een oorkonde en een speciale speld voor het eerste erelid. In zijn dankwoord zei Vroegop dat het hem allemaal overvalt, maar dat hij het graag heeft aanvaard. Ik vraag me af of de leden wisten wat ze déden, om mij tot erelid te be noemen. een erelid betaald na melijk geen contributie aldus Vroegop. Morgen is er een groots afscheid van Vroegop van 8 tot 9 uur in 'De Druiventros'. Bij de bestuvrsverkiezingen stelde voorzitter L. Vroegop zich niet verkiesbaar, evenals C. Overbee- ke en C.Verstraate. Dhr. Over- beeke na 8 jaar waarvan de laatste 3 jaar als jeugdsecretaris. Hij wordt nu le elftalleider. Dhr Velsmaate na 2 jaar, hij moest wegens studie stoppen. Eerst wer den de twee bestuvrsleden geko zen. Het aanbod van 6 personen was goed. C.Tichem met 34 en G. Verkerke met 31 stemmen spron gen ver boven W.Geense(O), C.Filius (8). J.Bosman(8). K.Fon- teyne(6) uit. Zeven stenmen wa ren ongeldig. Contributie NOAD omhoog? V rijdagavond opende voorzitter Vroegop voor de laatste keer de vergadering voor 47 leden, wat gezien het belang van deze avond een piede opkomst was. Vroegop memoreerde het seizoen 82/83. Het ledenaantal was met 140 sta biel gebleven. Op 10 november kreeg men het groene licht voor de kantinebouw en als het mee zit kan eind september worden be gonnen. De opbrengst van bazar en verloting was netto wat minder dan voorgaande jaren. Het ver- enigingstoernooi was met 3 elftal len kleiner van opzet, maar de barbecue-avond werd erg goed bezocht. De voetbal-resiiltaten waren goed tot zeer goed te noe men. A-junioren werden kam pioen, het le voor het eerste jaar in de le klas een derde plaats, het 2e een goede tweede plaats, het 5e nog nooit zo hoog, namelijk een vijfde plaats, terwijl dejevgd elf tallen het ook goed doen. Nievw in de kascommissie werd naast Jan Walpot. Joop Quist aange steld en als reserve Jan van Dijke. Tevens moesten- de leden de goedkeuring geven voor de erf pacht van de grond voor de kan- tinebovw. Dit kost voor de eerste vijf jaar 50 gvlden per jaar. Dit leverde geen problemen op. In de rondvraag was er een voorstel tot contribvtie-verhoging, ondanks het goede financieel jaarverslag. De begroting was al rond toen 2 weken geleden de gemeenteraad besloot, dat NOAD 10 procent van het onderhoud moet gaan be talen. wat neerkomt op ongeveer 2500 gulden. De leden waren er voor. Het bestuur heeft nu de taak om uit te maken hoe groot de verhoging zal worden. Als consul ging nieuwe voorzitter Hage elke mórgen met Vroegop het veld keuren. Hage stelt voor of Vroe gop dit wil overnemen, waarmee deze akkoord gaat. Na een rustige en goed verlopen vergadering sloot voorzitter Vroegop voor de laatste keer de vergadering. Koningin Wilhelmina Fonds, Amsterdam. Giro: 26000! Bankrekening. 70.70.70.007. Het Markiezenhof in Bergen op Zoom zet de deuren open voor een unieke tentoonstelling 'Saha ra en Sahel'. in samenwerking met het Afrika Instituut. Men kan er terecht tussen 20 augustus ,en 25 september dagelijks van 14.00-17.00 uur. 's Maandags ge sloten. Te zien en te koop zijn een prach tige collectie zilveren sieraden af komstig uit Noord-Niger van de Toearegs en vanuit Ghardaïa, Zuid-Algerije. Speciale aandacht op deze tentoonstelling is besteed aan het Afrikaans weefwerk: een schitterende collectie gebruikte kleden, doeken, dekens, wandkle den en andere weefsels. Deze creaties zijn gemaakt op de in het Oosten zo bekende weeftechniek. wat men wel noemt. Kelim. Ge bedsdoeken en tapijten in prach tige harmonie en schitterende collectie etnografica, beelden en maskers. muziekinstrumenten, goudgewichtjes en andere antieke gebruiksvoorwerpen uit de Sahel. Vooral Opper-Volta is rijk verte genwoordigd met zijn unieke maskers en beelden van.de Mossi en Bobo-stam. Ook is er een fotoreportage te zien uit het dagelijkse leven van de Sahara, van de Franse fotograaf Claude Mahoudeau.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1983 | | pagina 13