Blijf van m'n Lijf is nog hard nodig Eerste paal 8 huizen St.Philipsland Grote vraag of men gering bouwcontingent kwijt kan Tholen doet mee aan Zeeuwse districtsgezondheidsdienst Zeeuws Studiefonds Donderdag 1 september 1983 EENDRACHTBODE 11 OVERDENKING De gemeenteraad van Tholen doet mee aan de Dis tricts Gezondheidsdienst Zeeland(DGD). Dat besluit viel maandagmiddag met algemene stemmen. Het gaat om het bestrijden van infectieziekten, hygiëni sche zorg, voorlichting en het geven van adviezen. Met de plaatselijke huisartsen(êên of meer) zullen contracten afgesloten worden om lijkschouwingen en bloedproeven(bij alcoholmisbruik in het verkeer) te doen. Frisse wind Rode Kruis Kieine kernen Moeilijk St.Philipsland Abortus St.Philipsland Centrale opslag van vuile grond Vuist tegen vrouwenonderdrukking Kinderen VOORTTREKKEN, MAAR HOE? Na ruim 3 kwartier was het vrij dagmiddag zover op het bouwter rein aan de Krabbenkreekstraat, de eerste paal voor acht woning wetwoningen zat erin. Mede door het doorzettingsvermogen van burgemeester Vogel en de hulp van enige experts op heigebied, werden de technische problemen over wonnen. 'Hopelijk is deze vertra ging niet symbolisch', aldus de burgemeester, 'het begin is er'. Bij het gebeuren waren o.a. ook aannemer Ligtendag, wethouder Kosten en raadslid Kornaat aan wezig. Na het paalslaan ging het gezelschap naar de Wimpel waar bvrgemeester Vogel zich vol lof toonde over architect Aantjes uit Oud Beijerland. 'De man is vol vuur en enthousiasme, een man van weinig woorden maar grote daden', aldus Vogel. De woning bestaat vit een zolder, 3 slaapka mers, een grote woonkamer, een voor de helft open keuken, een ingebouwde schuur (bijkeuken) en een aparte schuur in de achtertuin. Wethouder Kosten verklaarde zich erg tevreden met het alsnog in de plannen opnemen van een aparte schuur. 'De Fli- plander wil zijn fiets niet in huis. maar in de schuur', zei Kosten. De huur komt op 427 gulden per maand. 'Een flinke woning met een lage hvur'. voegde de burge meester er nog aan toe. Uit de Burgemeester Vogel in de heimachine bij het slaan van de eerste paal aan de Krabbenkreekstraat in St. Philipsland. Wethouder L.J.Koopman werd in het algemeen bestuur benoemd met de burgemeester als plaats vervanger. Met de DGD op zich had nie mand moeite, maar de PvdA maakte grSte bezwaren tegen het automatisch bezetten van de ze-- tels in het dagelijks bestuur door de grote gemeenten Goes. Mid delburg, Vlissingen en Terneuzen. "Het zwaartepunt moetje niet bij de grote gemeenten laten liggen, want Tholen met z'n 19.000 in woners is niet zomaar weg te poetsen. Hier kunnen ook ge schikte mensen zijn", aldus De Bres. Van Kempen kriebelde 't eveneens, dat de inbreng van Tholen gering was en Dijke had ook bezwaren tegen de bestuurs vorm. "Onze inbreng'hoeven we niet Je overschatten. Er komt een bes tuurlijke gigant, die de gehele provincie omvat", zei Van Belzen. Wethouder Koopman vond 't be grijpelijk dat de vier grote ge meenten met I5Ö.000 inwo ners! het minimum voor een DGD is 200.000) hun stempel erop drukkeó.want zij hebben het voortouw getrokken. "Qua be handeling wordt Tholen echter geen achterland, want ze proberen ons bij de provincie te houden. Dat is op de vergadering verze kerd. hoewel we ver van Middel burg en ook nog van Goes liggen. Dit is nog maar 't begin, dus moeten we afwachten hoe 't loopt. We hebben goede banden met Noord-Brabant, o.a. ten aanzien van de jeugdtandverzorging. Een dependance van de DGD zal er op Tholen niet gevestigd worden. Als Goeree-Overflakkee bij Zee land komt, zal dat meer noorde- Na de hitte buiten was het bij aankomst in de hal van de Wimpel aangenaam koel, wat burgemeester Vogel de uit spraak ontlokte: 'Er waait een frisse wind door de Wimpel'. Een opmerking die voor meerdere uitleg vatbaar is! loek van de afdeling Gemeente verken en met name van opzich- er Laban. komen ook positieve eacties. \rchitect Aantjes dankte voor de ot dusver prettige samenwerking. Het is relatief snel gegaan, aan gezien we pas in januari begonnen zijn, aldus Aantjes. Hij roerde eveneens de combinatie Ligten- lag-Aantjes aan, waarin hij ge- tien de huidige aanpak, wel goede oekomstplannen ziet liggen. De neipalen zijn van groot formaat, nml. exact 22,5 meter. Meestal zijn ze kleiner, maar gezien de zachte bodem en de beschikbare subsidie is het gelukt bijna de langste palen te nemen die er zijn. De acht huizen moeten in onge veer 120 dagen klaar zijn. Het worden woningen van normale baksteen met weinig luxe. Een landelijke woning in een lande lijke omgeving, aldus Aantjes. Burgemeester Vogel besloot het gebeuren met het uitspreken van de wens, dat volgend jaar dit soort woningen in Anna Jacobapolder gebouwd zouden kunnen worden, 'maar dit zijn natuurlijk nog maar toekomstplannen'. Wel wordt binnenkort begonnen met de bouw van zes huizen aan de Lan- geweg in Anna Jacobapolder, waar de Stichting Gereformeerde Bouwcorporatie de oude school gaat verbouwen. Volgens de berekeningen van Volkshuisvesting dienen ter op vang van de normale groei jaar lijks zestien woningen in Sint Phi lipsland te worden gebouwd. In de periode 1 -1 -'76 tot 1-1 -'83 zijn er in St.Philipsland gemiddeld 13 huwelijken per jaar voltrokken, zijn er per jaar gemiddeld 87 mensen naar een andere gemeen te vertrokken, hebben zich per jaar gemiddeld 87 mensen in de gemeente gevestigd, is het gemid delde jaarlijkse geboorte-over schot 17, is er een gemiddelde jaarlijkse be' volkingstoename van 34. Het aantal woningzoe kenden bedraagt momenteel 30. De ruimte in de bestemmings plannen is als volgt: De Luyster II biedt nog plaats aan 27 eenge zinswoningen in gesloten bebou wing. 7 in halfopen bebouwing. 3 in open bebouwing. Steintjes- kreek: 13 eengezinshvizen in ge sloten bebouwing, 5 in halfopen bebouwing. 4 in open bebouwing. Voorts biedt de Rozeboom nog de mogelijkheid tot het bouwen van een twaalf-tal bejaardenwonin gen. Vervolg van pag. 1 bezoekt van elders komt, is dui delijk wanneer men de deelname lijsten aan de diverse spelletjes bekijkt. Ook de bewoners van Ten Anker werden vrijdagmiddag weer door vriendelijke dames langs de stands gereden. Ook de Thoolse horeca was te vreden na deze braderie, en tot in de kleine uurtjes kon men nog te recht voor het maken van een dansje. Maandagochtend waren er in de straten van Tholen hier en daar nog de restanten te zien van dit zonnige gebeuren, en moesten de deelnemers nu binnenshuis hun zaken weer op orde brengen. Want een braderie duurt nu een maal niet, zoals het publiek soms denkt, slechts anderhalve dag. Uitslagen spelletjes en raad wed strijden: Olympia sjoelen: Volwassenen: Dhr. Wijma Delfzijl 148, Nantko Ruiter Delfzijl 133, Dhr. v.d. Bos Steenbergen 133. Kinderen: Co- rine van Westen en Robert Melse 112. Dion Melse 111, Mario Boer 108. De naam van de aapvwas PEDRO, geraden door mevr. F.' Nieuwen- huizen. Janet Schot. Batho shuttle-gooien. Vrijdag: volwassenen L. Weterings, kinde ren A. de Rooij. Zaterdag volwas senen A. v.d. Velde, kinderen Mario Boer Plattelandsvrouwen: Er was nie mand die alle 10 vragen goed had. Met 1 fout waren er 6 personen, na loting: 1. Bram Roggeband, 2. Ineke Andriesse Poortvliet en 3. dhr. Jansen, Bergen op Zoom. E.H.B.O. De naam van de pop was Tanny. Deze werd geraden door Han Överbeeke. en mevr. P. Schot-Schot. Aantal meters ver band was 11.42. Dichtst bij was A. den Engelsman, Touwslagers- dreef met 11.45. m. Paspartoe: De BMW crossfiets woog 17 kg en 900 gram. Dit werd exact geraden door J. v.d. Zande, Kon. Julianastraat. Pinocchio: Accordeon die woog 8.5 kg. Dit wist Herman Teerlinck te raden, tesamen met mej. L. Moerdijk. De naam van de hond was Sigram te moeilijk, dat wist niemand. Het totaalgewicht van de vier me dewerkers van het piratenstation Pinocchio, 319 kg, werd geraden door P. Jansen. Vishandel Schot stopte 361 mos sels in de pot en dat wist J. de Rijke. Albert Heijn lette deze keer niet op de kleintjes, maar bakte een bolus van 5812 gram. Lilian van Dijke werd de winnares. Er was ook nog een reuzebrood van 7216 gram en dat wist mevr. Heu- seveldt. De rabobank reikte dik 1000 for mulieren uit voor de raadwed- strijd autoschade. Het juiste be drag was 1837,47 en daar zat mevr. H.P. Moerland uit St. An- naland met 1835,60 het dichtst bij. Zij won de geschenkbon van 50 gulden. 2e Prijs T. Engelvaart, Breda, 1840,— bon 25 gldn. 3e prijs Arian Verwijs, St. Philips land, 1847,— bon 15,— In de pot van de N.M.B. zat 125.05, wat door niemand is ge raden. De ramingen liepen uiteen van 20 tot 1500 gulden. Voor de 2e prijs waren vijf mensen met 125 gulden gegadigde. Na loting door de eerste klant maandagmorgen ging het spaarbankboekje van 50 gulden naar mevr. A. Rijstenbil uit Oud-Vossemeer. De 3e prijs, een spaarbankboekje van 25,— ging naar mevr. Schot-de Graaf met 125,45. De braderie in Tholen betekende ook voor het welfarewerk van het Rode Kruis de finale. Het tafella ken was voor mevr. v.d. Hoven, Pr. Irenestraat, de nar voor Linda de Kok, Hoogstraat, de kusseno vertrek voor mevr. de Koek, Be- bouwdendam, de sluimerrol voor mevr. van 't Slot, Oudelandse- straat, de beer voor mevr. S. Schot, Ten Ankerweg en het schellekoord voor mevr. van Driel, M. van Gelrestr., allen in Tholen. Het wandkleed ging naar mevr. Merkus, Halsteren, de ku bus naar mevr. v.d. Vlies in St. Philipsland, de pop naar mevr. B. Nelisse-Mennes in Bergen op Zoom en de pop met rokje naar mevr. C. Polderman uit Tilburg. De winnaars van de verlotingen op de andere braderieën waren: Stavenisse: tafellaken mevr. v.d. Slikke-Leune (Molendijk), over handdoek Els Elenbaas, Poort vliet. Scherpenisse: Slager-Slager overhanddoek (Beatrixstr.) St. Maartensdijk: mevr. Wesdorp-Ista overhanddoek mevr. luk Dordrecht. St. Annaland: tafellaken mevr. A. Dake-Goedegebuure (Bierens- straat), overhanddoek mevr. D. van Beveren (Tuinstraat) Poortvliet: tafellaken mevr. H. Elenbaas (Langestr.) over hand doek mevr. Oudesluijs (Ph. de Goedestr.). tafellaken mevr. (Schoolstraat), mevr. Annemaet tafellaken (Rozenstr). Geuze-Ge- De vaststelling van de vragenlijsten voor de Thoolse woningbouw van 1984 tot 1986 leverde in de gemeenteraad in die zin vraagtekens op, dat er eerder onzekerheid bestaat of de huizen snel genoeg aan de man komen, dan dat de behoefte zo groot zou zijn. Voor dit jaar staan er 64 woningen op het programma. Daarvan 24 woningwetwoningen in Tholen en 11 (maar dat wordt 16) in St. Maartensdijk. 10 in Oud-Vossemeer en 6 in St. Anna land. Scherpenisse krijgt 4 premie A-woningen St. Maartensdijk 2, evenals 2 premie b-woningen en nog 1 vrije sectorwoning. In die categorie staan er nog 2 op voor Tholen, 11 voor St. Annaland en 1 voor Oud-Vossemeer. Volkshuis vesting heeft voor die 64 geplande huizen echter nog maar 40 pre mies gegeven. Voor 1984 zou Tholen 30 wo ningwetwoningen moeten krijgen. Poortvliet en St. Annaland 6, Sta venisse 5 en Oud-Vossem4er 7, totaal 54. Voor Tholen staan er daarnaast 15 premiehuurwonin gen op, 8 A-premie en 6 B- premie-woningen alsmede 5 vrije sector huizen, totaal 64 in Tholen. In Poortvliet 10, Scherpenisse 4, St. Maartensdijk 16, Stavenisse 8, St. Annaland 23 en Oud-Vosse meer 13 of in totaal 138 volgend jaar in de gehele gemeente. Voor 1985 zijn er 135 geraamd met een verdeling over alle kernen en in 1986 een 138. waarbij Stavenisse het met 1 premie en vrije sector woning moet doen. 't Gaat slechts om wensen. Raadslid I.C. Moerland zat met dat laatste nog wat in de maag. Men kan wel een verlanglijstje indienen, maar in de praktijk komt er van de bouw in de klei nere kernen niet zoveel terecht. Hij erkende, dat er aan de bouw van kleine aantallen haken en ogen zitten, maar nu plan noord in St. Maartensdijk waarschijnlijk niet doorgaat, zou hij met de ver tegenwoordiger van het provin ciaal bestuur van de Raad van State willen suggereren maar wat meer in Scherpenisse te bouwen. J.L. van Gorsel had er ook geen hoge pet van op. Hij sprak over de beruchte of moet het zijn be roemde vragenlijst. Toch vond de liberaal 't aan de andere kant een belangrijke zaak, want het gaat om de woningbouw voor komen de jaren. Hij informeerde of b en w de suggesties van Beter Wonen en het Wezen Armbestuur hadden overgenomen. De voorgestelde verdeling per kern zei Van Gorsel niets. Hij vroeg zich af, of het be lang van deze lijsten niet zwaar overtrokken wordt. P. van Belzen wilde evenredig re kening houden met woningbouw in kleine kerken en M. Dijke vond, dat men alleen naar gelang behoefte moest bouwen. Ook W.C. van Kempen bepleitte die nuchterheid: als er geen vraag is, hoeft het ook niet, anders zijn we allemaal voorstander van een goede verdeling. Wethouder P. van Schetsen deel de mee, dat het totaal aan wo ningwetwoningen 56 in plaats van 51 wordt omdat er in de Ds. de Bresstraat te St. Maartensdijk 16 in plaats van 11 komen. De ko mendejaren doen alle kernen mee in de woningbouw. In Scherpe nisse komen er dezer dagen 12 klaar, maar dan zijn ze nog niet bewoond. Het is moeilijk om hui zen in deze tijd snel vol te krijgen. Dan kun je in 1984 in zo'n kleine kern ook weer niet meteen huizen gaan bouwen, want daar is er geen markt voor. Nog onzekerder is de bouw in de vrije sector. Het sturen van bouwgegadigden in een rich ting die ze niet wensen, is heel wat moeilijker geworden, aldus de wethouder. Overigens stelde de raad vast, dat de provinciale visie op de nota bewoningpatroon rui mer is geworden ten aanzien van de verdeling over de kernen. Ook de gemeenteraad van St.Phi lipsland stelde de vragenlijst nieuwbouw en vernieuwbouw 1984 t/m 1986 vast. Volgend jaar met 12 woningwetwoningen in de Luyster 11 en 4 bejaardenwonin gen bij de Rozeboom. In 1985 met eveneens 4 huizen bij he bejaar dencentrum alsmede 4 woning wetwoningen in Steintjeskreek en 8 in de Luyster II. In 1986 met 4 premie A en 12 woningwetjes in de Luyster. Voor vernieuwbouw staan er weer 8 huizen aan de Sluis op. J.de Jager wees op de mogelijk heid om in combinatie met andere kleine kernen op Schouwen te bouwen, zoals in het dorpsplan Anna Jacobapolder was aangege ven. A.P.Kornaat noemde het onlo gisch om de bejaardenwoningen bij de Rozeboom over 1984 en '85 te splitsen. Die worden in êên keer gebouwd met premies van twee jaar, maar er is nog geen zicht op, liet burgemeester Vogel weten. Kornaat vond het ongelukkig om in de Luyster huizen te projecte ren. terwijl de grond nog gekocht moet worden. Daarentegen is in Steintjeskreek genoeg beschik baar. ..Wat exploitatie van be stemmingsplannen aangaat hebt u gelijk", zei de burgemeester. "In Anna Jacobapolder moeten we echter niet te hard van stapel lo pen. want volgend jaar komen daar zes bejaardenwoningen aan de Langeweg klaar." Bovendien speelde mee, dat de verhuur van de nieuwe huizen in Steintjeskreek niet zo vlot verliep. De raad maakte qls 'bijzonder ge val' ook een uitzondering op de eisen voor woningtoewijzing ten behoeve van mevr.Schrier. Steintjeskreek 7 stond al een half jaar leeg en andere kandidaten waren er niet, ondanks de lijst met 30 woningzoekenden. "Het kan voor de school in Anna Jacoba polder stimulerend werken", zo lichtte L.den Engelsman zijn goedkeuring van deze woningtoe wijzing toe. Gisterenmiddag sloeg de burge meester de eerste paal voor acht woningwetwoningen aan de Krabbenkreekstraat, die naar een ontwerp van architect Aantjes door aannemingsbedrijf Ligten dag gebouwd worden. Vijftig jaar geleden bengelde er een metalen rijwielplaatje aan het fietsstuur of van achter het zadel. Daarop waren naam, adres en een nummer vermeld. Elk jaar in de maand augustus verplichtte de fiscus de houders van rijwielen om een nieuw belastingplaatje te ko pen. Jaarlijks werden er toen zo'n 3 miljoen uitgereikt. Het oude plaatje werd veelal weggegooid, maar had in die tijd aan metaal toch nog enige (centen) waarde. De vereniging tot bevordering van de belangen van t.b.c. patiënten nam het initiatief om die plaatjes in te zamelen en maakte er dan nog wat geld van. In 1931 was er voor dat doel al 5Ó00 kg rijwiel plaatjes bijeengebracht en in 1932 zelfs 7000 kg. In Tholen was J.J.Schoon, Brug straat 27, algemeen verzamelaar voor dat goede doel. Als gemeen telijk vertegenwoordiger in de al gemene vergadering van de Wa terleiding Mij. Tholen had Jhr. J.van Vredenburch bedankt en werd burgemeester A.J. van der Hoeven benoemd. Te Poortvliet was er een zang avond op de weide in de Zuid- Achterweg met medewerking van een zevental zusterverenigingen. Men had op de weide een mu ziektent gebouwd. De entree was 10 cent en er waren 600 toegangs kaartjes verkocht. In Scherpenisse werd een meis jesvereniging opgericht met 13 le den en het bestuur bestond uit de dames CorHage, Marie Muller en Adriana v.d.Werff. Te Sint Annaland sprak op de vergadering van "Landbouwbe lang" ir. Dorst uit Goes over de werking van het Centraal Bureau. In Scherpenisse dienden de café houders Vos en Rijstenbil het verzoek in bij de raad om zondags de gehelè dagen open te mogen zijn. Twee raadsleden stelden voor, dat waren dan die caféhou ders zelf. twee onthielden zich van stemming, maar de heren Hartog, Bolier en Van Ast waren tegen. Het was ook in de raad van Scherpenisse, dat de eenmans- SGP fractie Vos een motie in diende van de volgende inhoud: 'In openbare vergadering bijeen op 31 juli 1933; gelet op het be sluit van de Raad van 25 januari 1933 tot afschaffing van de ker mis, welk besluit werd goedge keurd door G.S. van Zeeland, den 30sten mei 1933; gezien de op het raadsbesluit gevolgde handelin gen van de burgemeester, waar door hij niet alleen verschillende gelegenheden tot vermaak schiep, maar ook de kermis op de oude voet in stand hield op een terrein in de bebouwde kom van de ge meente; keurt deze handeling, waaruit een totale minachting van de raadsbesluiten blijkt, ten zeer ste af. Besluit deze motie ter ken nis te brengen van G.S. van Zee land en van de Minister van Bin nenlandse Zaken en gaat over tot de orde van de dag'. De motie werd echter met 6 tegen 1 stem verworpen. Hoe het 50 jaar gele den met de economische situatie gesteld was leert het volgende krantebericht: 'Gans de wereld steekt in de allergrootste moei lijkheden. De handel ligt lam ge slagen, de scheepvaart kwijnt, de goederenprijzen zijn op een on gekend laag peil gezakt, de winst mogelijkheden van tal van onder nemingen, zelfs van de aller grootste zijn vrijwel geheel verd wenen. De ganse wereld beleeft een crisis, die zelfs in de ergste oorlogsjaren niet werd gekend'. In Indonesië werd ir. Soekarno geïnterneerd, omdat hij zich aan het Nederlandse gezag vergreep. Hij verkondigde toen al de leuze: 'los van Nederland'. Het Groene Kruis te Tholen be sloot een zusterwoning te bouwen boven het wijkgebouw. In Poortvliet was er burentwist over het gebruik van een ge meentelijk riool, die zo hoog op liep, dat het tot een kloppartij kwam. De vrouwen namen aan de strijd, strijd deel met emmers wa ter. De publieke belangstelling was groot en een toevallig langs komende fotograaf maakte er een plaat van, wat in die tijd nog niet vaak gebeurde. Hij kreeg van omwonenden meteen volop bes tellingen voor de verwachte foto. In de Hervormde kerk te Oud Vossemeer ging ds. J.J. Timmer uit Erniclo voor, die in Oud Vos semeer was geboren. In Poortvliet had het om zijn scherpe uithalen berucht raadslid en onderwijzer W.Carels.bedankt en werd opgevolgd door dhr. J.A. van Nieuwenhuijzen. De Thoolse zangkoren zouden optreden voor de NCRV radio, evenals de sprekers ds. Wolfens- berger, dr. Veltenaar en mr. A.J. van der Hoeven. Er zal nu wel geen band meer van te beluisteren zijn. want in die tijd was er nog geen hpname. lijker gebeuren. Wat bestuurlijke inbreng betreft, zijn dq vier grote gemeenten gezien de negen dage lijks bestuurders altijd in de min derheid. De vier grote gemeenten waren al met de DGD bezig en de overige dertig mochten meedoen. Zoals Tholen. dat ook kans heeft om in het dagelijks bestuur te ko men". zei de wethouder. Van Belzen bleef erbij, dat een Thoolse dependance afhangt van de welwillendheid van de vier grote gemeenten. Hij vond het bezwaarlijk dat er o.a. daarvoor een tweederde meerderheid nodig was. De burgemeester vond dat juist een veiligheidsmarge om niet voor extra uitgaven komen te staan. Bij elke gemeenschappe lijke regeling is dat zo. Zwaarder nog woog bij Van Bel zen de voorlichting over abortus en euthanasie, wat de DGD zou moeten gaan doen. Ook Dijke wilde dat liever anders regelen. Koopman meende dat er geen belet was voor bijzondere voor lichting op het gebied van de geestelijke volksgezondheid, maar wettelijk moet aan de voorgestel de opzet worden meegedaan. Overigens heeft de minister nog bepaald, dat Tholen voor de geestelijke volksgezondheid op Brabant aangewezen is. De Bres handhaafde zijn bezwa ren en stelde voor de bepaling, dat de vier grote gemeenten in elk ge val een dagelijks bestuurder moesten leveren, te schrappen. "Als Tholen daar als enige tegen stemt, is het gevolg dat wij niet aansluiten bij de DGD", zei de burgemeester. "Is het dan slikken of stikken?" vroeg De Bres. "Alle gemeenten zijn accoord met dit voorstel, dus wij zouden dan als enige tegen zijn", liet Koop man weten. V an Gorsel vond. dat respect voor de vier grote gemeenten toch wel op z'n plaats was omdat zij altijd een voorname rol in de gezond heidszorg hebben gespeeld. Ook Van Kempen wenste geen hals zaak van de omstreden bepaling maken, hoewel hij er ook niet aan wilde, dat de vier 't altijd voor 't zeggen hebben. Bij de stemming bleken alleen de vier PvdA'ers in clusief wethouder Van Schetsen tegen de automatische DB-zetels voor de grote gemeenten te zijn. Wel zal een dringend verzoek aan de DG D worden gedaan om dat te wijzigen. "Als 't niet haalbaar is, accepteren we dat", merkte De Bres nog op. Door nu toe te treden, kan Tholen van de 7 gulden rijkssubsidie per inwoner profiteren. Dat is een in cidentele bijdrage naast de blij vende 3 gulden. De Fliplandse gemeenteraad was 17 augustus ook niet zo enthou- Het Zeeuws Studiefonds meldt in het jaarverslag over het studiejaar 1982-1983 dat er tot die periode op Tholen voor 139.315,- is uit gekeerd aan renteloze voorschot ten. In Sint Philipsland liet dat op 19.950,-. Per 31 december van het vorig jaar waren nog respectievelijk 57.890,- en J' 7.050,- renteloze voorschotten te vorderen. In het bestuur van het Zeeuws Studiefonds heeft burgemeester Baerends van Tholen zitting na mens de Vereniging van Neder landse Gemeenten. siast over aansluiting bij de DGD. "Het is een ontwikkeling die over je komt. De grote Zeeuwse ge meenten spinnen er garen bij, maar wij moeten evenredig mee betalen. Dat is een wanverhou ding". zei J.de Jager(CDA). Hij vond in de praktijk een kostenbe rekening per inwoner niet juist. De Jager wilde een andere oplos sing zoals bij het Regionaal Peda gogisch Centrum Zee land! RPCZ): wie het meest ge bruik van de dienst maakt, betaalt ook het meest. Het CDA-raadslid wees op de 5 a 6 personeelsleden onder wie twee artsen en een mogelijke depen dance in Zierikzee. De DGD moet kostendekkend zijn en St.Philips- land .moet 10.000 gulden per. jaar betalen. L.dert Engelsman zat 't ook niet lekker. "We hebben destijds 200.000 gulden voor aanleg van het aardgas betaald. Andere ge meenten konden toen gratis aan sluiten. terwijl voor de DGD alles weer Zeeuws is - ik wil overigens graag bij Zeeland blijven - en iedereen moet betalen 1aldus het SG P-raadslid. "Laten we die opmerkingen als verzuchting en kanttekening doorgeven", zei burgemeester Vogel, want wijziging van de be palingen zag hij niet zitten. De schoolartsendienst wordt in ja nuari 1986 ook door #de DGD overgenomen. Op verzoek van de provincie heeft de Grontmij n.v. een eerste studie verricht naar de opslagmogelijk heden van verontreinigde grond in het Sloegebied. Wegens de milieuhygiënische eisen, de mogelijke aansluiting bij afvalverwerkingsinrichtingen en de centrale ligging in de provincie is het Sloegebied het meest ge schikt voor de vestiging van een tijdelijke opslag- en verwerkings plaats voor verontreinigde grond in Zeeland. Tijdelijke opslag van verontreinigde grond wordt noodzakelijk geacht omdat er nog niet voor alle soorten verontrei nigde grond verwerkingsmetho den beschikbaar zijn en de hoe veelheden verontreinigde grond in sommige gevallen te gering zijn om tot directe verwerking over te gaan. De aanlegkosten van het depot worden globaal geschat op 7.5 a 8.1 miljoen gulden, afhankelijk" van het te kiezen terrein. Naast een bedrijfsgebouw, enkele wegen en een ringsloot om het terrein is er op het terrein ruimte voor 17 compartimenten voor een ge scheiden opslag van de verschil lende soorten verontreinigde grond, ruimte voor afvalwaterbe handeling en een verwerkings plaats voor de verontreinigde grond bestaande uit een buffer depot, een opstelruimte voor in stallaties en een depot voor gerei nigde grond. Er wordt vanuit ge gaan dat circa 100.000 kubieke meter verontreinigde grond moet kunnen worden opgeslagen. Bij een gemiddelde storthoogte van 3,5 a 4 meter en samen met de benodigde ruimte voor verwer king van de grond en infrastruc tuur is dan 5 a 6 ha nodig. De Stichting Blijf van m'n Lijf in Middelburg voorziet in een grote behoefte. Die stelling kan gestaafd worden met keiharde cijfers uit het jaarverslag 1981-1982. Blijf van m'n Lijf wil echter meer zijn dan een hulpverlenende instantie: "We willen duidelijk maken dat vrouwenmis handeling een extreme vorm van vrouwenonderdrukking is. Vrouwe nonderdrukking, ingebakken in de structuur van onze maatschappij." Vooral het mannelijk geslacht wordt met de neus op de feiten gedrukt: in 1981 werden 76 vrou wen ingeschreven en 70 uitge schreven, terwijl het vorig jaar Achtereenvolgens om 66 en 61 vrouwen ging. Het aantal ver- blijfsdagen daalde drastisch. In '81 waren dat er in totaal 2597, terwijl dat aantal vorig jaar op 1695 lag. Van de 66 vrouwen die vorig jaar in het Middelburgse Blijf van m'n Lijf-huis verbleven, gingen er 19 weer terug naar man of vriend, 20 kregen een eigen woning, 13 be sloten ergens te gaan inwonen, 5' van hen verhuisden naar een an der 'blij Thuis' en 7 vrouwen bleven dat jaar nog in het Mid delburgse Blijf van m'n Lijf-huis.- In 1982 werd ook weer veel aan dacht besteed aan de kinderen, die met hun moeder meekomen naaf het 'vluchtoord' in Middel burg. Het waren er maar liefst 94, waarvan 74 jonger dan 12 jaar. Over het kinderwerk ontfermden zich twee mensen, met een tus senpoos van 2 maanuen, waarin helemaal geen kinderwerk was. Er waren drie groepen: peuters/k leuters, schoolkinderen en tieners. In die laatste groep bleek het pra ten over en het bezig zijn rondom de situatie thuis, de nieuwe situa tie en echte tienerproblemen, be langrijk te zijn. Naast dit soort activiteiten werd het contact met de scholen weer opgepakt. Daaruit bleek, dat het in verband met de opvang be langrijk is dat leerkrachten infor matie krijgen over 'Blijf en hoe een kind buiten xchoo'ltijd is. 'Vrouwen hebben geen bestaan en geen essentie: zij zijn niet. ze zijn niets. De mens doet zich voor als man of als vrouw, als iets of als niets. De betekenis van de vrouw is het om geen betekenis te heb ben'. Zo luidt het citaat van Otto Weininger uit het begin varydeze eeuw, waarmee de lezer van het jaarverslag al op de eerste blad- zijtle wordt geconfronteerd. Een nadenkertje van 'Blijf van m'n Lijf, dat ieder jaar moeite heeft om aan voldoende medewerksters te komen, maar toch doorgaat. Toen zei de HEERE tot Mozes: "Wat roept gij tot Mij? Zeg de kinderen Israels, dat zij voorttrek ken. En gij, hef uw staf op, en strek uw hand uit over de zee, en klief haar, dat de kinderen Osraëls door het midden van de zee gaan op het droge" (Ex 14:15, 16). De vakantie ligt voor de meesten weer achter ons. De scholen zijn weer begonnen. De dagelijkse ar beid in gezin en beroep is hervat. We moeten weer verder: beter gezegd: we mogen weer verder. Het is God, onze Schepper en Le vensonderhouder, Die ons leven verlengt. Te mogen leven en te mogen arbeiden zijn grote voor rechten. Wie ziek is of wie zonder baan is beseft maar al te goed welke voorrechten dit zijn. "Ont beren doet waarderen". De Israëlieten bevinden zich in een hachelijke situatie. Zij staan voor de Schelfzee. Achter hen komt Farao met zijn strijdmacht. Zij zijn ingesloten. Zij kunnen niet vooruit en niet achteruit. Alleen de weg naar Boven, naar de God van Israël, is nog open. De Israë lieten zijn bevreesd. Zij schreeu wen tot de HEERE. Maar tegelijk geven zij Mozes van alles de schuld. Zij zeggen: "Waren we maar in Egypte gebleven". Zij zijn ontevreden en opstandig. Er is paniek in het legerkamp van de Israëlieten. Zij zien het niet meer zitten. In het gebed tot de God van Israël, hun Verlosser, zoeken zij niet hun kracht. Hun schreeuwen tot de HEERE is meer angstge schreeuw dan gelovig en volhar dend gebed. In deze hachelijke situatie spreekt Mozes een ge- loofswoord: "Vreest niet, staat vast, en ziet het heil des HEE- REN. dat Hij heden aan u doen zal. want de Egyptenaars, die gij heden gezien hebt, zult gij niet weer zien in eeuwigheid. De HEERE zal voor ulieden strijden en gij zult stil zijn". Wat heeft Mozes een groot vertrouwen op God! In en door het geloof over wint hij deze wereld van groot ge vaar en moeilijkheden. Mozes gaat er niet onder door. Hij is meer dan overwinnaar door de HEERE, Die hem kracht geeft. Wat is nu het geheim van Mozes' geloofskracht? Dat is het gebed. De HEERE zegt tegen Mozes: "Wat roept gij 'tot Mij?" Mozes heeft in deze nood sterk tot God geroepen. Mozes treedt hier als voorbidder voor Israël op. Hij wijst hier naar de grote Voorbid der. de Heere Jezus Christus, Die leeft om altijd voor de Zijnen te bidden. Hij bidt voor hen, dat hun geloof niet ophoude. Meer dan Mozes is hier! Daarna geeft de HEERE het bevel: "Zeg de kin deren Israëls, dat zij voorttrek ken!" De Israëlieten moeten hun tocht gewoon voortzetten. Zij moeten opbreken en verder trek ken. Maar hoe moet het dan met de zee. die voor hen ligt? Het is toch onmogelijk om verder te gaan? Dan zullen zij toch ver drinken? Hoe moeten zij dan voorttrekken? De HEERÉ zegt tegen Mozes: "En gij, hef uw staf op. en strek uw hand uit over de zee, en klief haar. dat de kinderen Israëls door het midden van de zee gaan op het droge". "Mozes moet de staf van God in zijn hand nemen. Die staf, die hij al zo vaak gebruikt heeft bij de uitvoering van Gods opdrachten. Hij moet in de Naam des HEEREN de zee gebieden uiteen te gaan. Dan zal er een weg openkomen om daar doorheen te gaan. God zal een weg banen. God zal een pad ge ven in de zee. Israëls verlegenheid is Gods gelegenheid om Zijn grote daden te tonen. Onze onmoge lijkheden zijn Gods mogelijkhe den. Lijkt onze situatie op die van Is raël? Kunnen wij niet voor- en niet achteruit? Laten wij niet ver geten, dat de weg naar Boven open is in de Heere Jezus Chris tus. Laten wij onze toevlucht ne men tot het gebed. Laten we daarin volharden! God heeft orjs in Zijn Woord een staf gegeven. Laten we die staf gebruiken. God Zijn eigen Woord voorhouden, daarop pleiten, op hoog tegen hoop. Hij is de belovende en vol brengende God. Hij kan van zijn Woord niet af en Hij wil van Zijn Woord niet af. Laten we de Naam des HEEREN aanroepen. Op die NAAM een beroep doen. Hij is zoals Hij heet. Hij doet Zijn Naam eer aan. Zijn Naam is IK ZAL ZIJN DIE IK ZIJN ZAL. de Eeu wig trouwe, Immanuël. "HEERE, wat zult gij dan met Uw grote Naam doen?" Gods Naam heeft vlees en bloed aangenomen in de Heere Jezus Christus, in Zijn Per soon en werk. Hoe onze situatie ook is - hoe moeilijk het ook voor ons is om verder te trekken - laten wij het gebed niet vergeten, laten wij de staf van Gods beloften ge bruiken en laten we de Naam des HEEREN aanroepen. Op Gods tijd zal er dan zeker een pad ko men om verder te gaan. Nooit kan het geloof teveel verwachten, om dat het alles van God verwacht. De HEERE stelt niet teleur. Hij redt Zijn volk keer op keer. Hij geeft mild en overvloedig. Amen. ds. M.D. Geuze. St. Annaland

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1983 | | pagina 11