THOLENDERWIJS Woonerf SF#» BARBECUEN...een feest?? O, MOEDER, MIJN HAAR! informatierubriek van de gemeente tholen Glas het inzamelen waard. Hup, in de glasbak! Donderdag 21 juli 1983 EENDRACHTBODE 5 INVALIDENPARKEERPLAATS NABIJ "DE STOVE" IN STAVENISSE SPREEKUUR BEN W Overhangende takken kunnen boete opleveren TIEN REDENEN OM EENMALIG GLAS IN TE ZAMELEN SPREEKUUR WONINGSTICHTING HINDERWET: KENNISGEVING BEKENDMAKING BESCHIKKING OVERDENKING Bedreigd en toch veilig! BALLET- EN DANSKLEDING Directie Vrederust door Joop Koornstra. Redactie: Voorlichtingsambtenaar Gemeentehuis Tholen Markt 1-5 Sint-Maartensdijk Tel 01 666-2955 Woonerf en verkeersveiligheid Typerend voor het woonerf zijn deze twee verkeersregels: rechts gaat altijd voor, de maximum-snelheid is stapvoets. Nu ook in onze gemeente woonerven zijn aangelegd, bereiken ons re gelmatig vragen over het 'hoe en waarom' van woonerven. Het leek ons daarom goed over dat onderwerp wat meer informatie te verstrekken. Straatspel Straatjongen Straatorgel Straatprediker Straatlied Straatveger Straattoneel Straatmuzikant Het heeft allemaal iets met de straat te maken. Het doet alleen wel aan vroeger denken, toen de straat nog een ont moetingsplaats was. KOM DAAR NU EENS OM! De straat van nu met z'n haastig verkeer biedt hiervoor geen ruimte meer. En toch is de behoefte aan leefbaarheid gebleven. Vanuit die behoefte is het WOONERF geboren, waarin het samengaan van ver keer, wonen en spelen, net als vroeger, weer mogelijk is. Wat is een woonerf? Een woonerf is een straat of een groep straten waar extra aandacht is besteed aan leven en wonen. Een straat met veel groen en gezellige speelplaatsen. Er is geen apart trottoir of rijbaan. Voetgangers mogen weer overal lopen en kinderen kunnen weer écht op straat spelen. In zo'n woonerf is ook de auto welkom, als deze zich maar aanpast aan de rustige sfeer. Om te voorkomen dat automobilisten zich niet aan de spelregels hou den, zijn de straten in een woonerf voorzien van knikken, hobbels, drempels en versmallingen. In een woonerf wordt stapvoets gereden heeft rijdend verkeer van rechts voorrang, dus ook (brom)fietsers mogen auto's en voetgangers elkaar niet hinderen mogen kinderen overal spelen is parkeren alleen toegestaan op plaatsen met een witte P (tegel of bord) De aansluiting van het woonerf op een gewone weg moet uitgevoerd zijn als uitrit. In dat geval moet bij het verlaten van het woonerf voor rang worden verleend aan alle verkeer op die weg, dus ook aan voet gangers. Het zal niet altijd mogelijk zijn om van een 'gewone' straat een woonerf te maken. Smalle straten met'parkeernood en straten met veel door gaand verkeer zijn niet geschikt om als woonerf ingericht te worden. Bewoners en gemeente samen Een belangrijk doel van een woonerf is de (verkeers)leefbaarheid voor de bewoners. De bewoners moeten zich plezierig voelen. Het moet 'hun' straat worden. Daarom is het van belang dat er bij de aanleg Van een woonerf een goede samenspraak is tussen gemeente en bewoners. De gemeente beschikt over de technische en financiële middelen. De bewoners kennen de specifieke behoeften waaraan 'hun' woonerf moet voldoen. In bestaande wijken kunnen zowel de bewoners als de gemeente het initiatief nemen tot her-inrichting. Een ideale gelegenheid is er wanneer herbestratings-, kabel- of rioleringswerkzaamheden moeten plaatsvin den. In nieuw aan te leggen wijken bepaalt de gemeente of de straten als woonerf worden ingericht. De eerste bestrating is vaak tijdelijk. Bij de definitieve inrichting worden de bewoners over het algemeen betrok ken. Volgens artikel 1 68 van de Algemene Politieverordening voor de ge meente Tholen is de eigenaar of gebruiker van een terrein (tuin) ver plicht overhangende takken te snoeien, als die gevaar of hinder ople veren voor het verkeer. Onder 'verkeer' wordt ook gerekend, het gebruik van het trottoir door voetgangers. Burgemeester en Wethouders hebben krachtens de Algemene Politie verordening de mogelijkheid de eigenaren of gebruikers van percelen, waar overhangende takken hinder opleveren, te verplichten binnen een gestelde termijn de takken te snoeien. De politie ziet op de naleving van een en ander toe. Ook hier geldt: wie zich niet aan de regels houdt, riskeert een bekeuring met als gevolg....een boete. Steeds vaker komen ook klachten binnen over hinder van overhan gende takken en overdadige begroeiing in brandgangen. Ook hier is het uiteraard zaak om attent te zijn op de last die de 'achterburen' daarvan ondervinden. Op gezette tijden de begroeiing controleren, óók bij brandgangen, voorkomt vervelende situaties met 'mopperende buren'. Voor invalide bezoekers aan het dorpshuis "De Stove" wordt het wen selijk geacht een algemene invaliden-parkeerplaats te reserveren. Bur gemeester en wethouders van Tholen hebben de ruimte naast de in gang van het dorpshuis als zodanig bestemd. De invaliden-parkeer plaats ligt aan de Stoofdijk. Zodra het bijbehorende bord (54c van bijlage II van het R.V.V.) is geplaatst wordt de genomen verkeersmaa tregel van kracht. De eerstvolgende spreekuren van de leden van het college van burgemeester en wethouders vinden plaats op maandag 25 juli 1983 in het gemeentehuis te Sint-Maartensdijk. Burgemeester E. Baerends en de wethouders J. Versluijs, L.J. Koopman en P. van Schetsen houden hun spreekuur van 1 1.00 - 12.00 uur. Wilt u op een ander tijdstip met een van de collegeleden spreken, belt u dan even naar het gemeentehuis, telefoon 01 666-2955, toestel 21 5. WOPOerT] Een kind kan er vrijuit spelen, maar komt ook in kontakt met het verkeer. In het woonerf kunnen de ouders hun kinderen leren met andere ver keersdeelnemers rekening te houden. Het woonerf is dan het eerste oefengebied. Natuurlijk zal het kind moeten leren dat er zeer duidelijke verschillen bestaan in het verkeer binnen en buiten het woonerf. Daar binnen kan een kind rustig spelen, daarbuiten niet. Overduidelijk is dat ouders en opvoeders een belangrijke taak hebben hun kinderen er op te wijzen hoe het gedrag moet zijn in het verkeer, zowel binnen als buiten het woonerf. Het woonerf biedt de mogelijk heid om met een kind eenvoudig te beginnen: een goed vertrekpunt voor de ingewikkelde en moeilijke problemen van het 'echte' verkeer. We gooien in Nederland per jaar heel wat afval weg. Met elkaar zijn we goed voor zo'n 4.000 miljoen kilo huishoudelijk afval. Het grootste deel van dat afval bestaat uit groente- en tuinafval: 49 procent. Papier- afval komt op de tweede plaats met ongeveer 21 procent. En op de derde plaats komt glas met maar liefst 14 procent. De resterende 16 Het lijkt ons goed om ook de plaatsen waar de glasbakken in onze gemeente staan nog eens te publiceren: Sint-Annaland: Spuistraat tegenover MikroMarkt op de parkeerplaats, Kloosterstraat tegen Nieuwstraat. Oud-Vossemeer Hoek Pr. Willem Alexanderstraat/Prins Mauritsstraat. Tholen Kotterstraat nabij AH-supermarkt, Eendrachtsweg, Minneputtestraat. Poortvliet Hoek Achterstraat/ Paasdijkstraat Scherpenisse Spuidam Sint- Maartensdijk Gedempte Haven, zijde Keethil, Westvest/Noordpoort. Stavenisse Hoek Julianastraat/ Bos Voor het gebruik van de glasbakken gelden een aantal regels: 1Het werpen van glas in de containers tussen zeven uur 's avonds en zeven uur 's morgens. Dit is niet toegestaan en veroorzaakt boven dien (onnodige) geluidsoverlast voor de buurtbewoners. 2. Achterlaten van verpakkingsmateriaal bij de containers, zoals zak ken, manden, dozen. Dit geeft de reinigingsdienst overbodig werk en biedt een rommelige aanblik. Neemt u het verpakkingsmateriaal mee naar huis. 3. Plaatsing van flessen naast de glascontainer, als het lijkt dat de. container vol is. Doordat de vulopeningen in de looproute het meest gebruikt worden, kan het glas voor deze vulopening ophopen, ter wijl de andere drie vulopeningen nog vrij zijn. Als één vulopening vol is, kijkt u dan eens of de andere opening nog ruimte biedt. Geconstateerd is dat (door de jeugd) flessen uit de containers wor den gehaald en rond de containers worden stukgesmeten. Behalve voor de daders levert dit ook gevaar en overlast op voor anderen. Hiertegen zal binnenkort streng worden opgetreden. procent,bestaat onder meer uit metalen, kunststoffen, brood, textiel, aardewerk en dierlijk afval. Een kwart van ons huishoudelijk afval wordt gevormd door verpak kingsmateriaal. Bijna de helft daarvan bestaat uit glas. Glas vormt dus een belangrijk onderdeel van het huishoudelijk afval. Daarbij komt dat het ook in de vuilniszak en op de gemeentelijke stortplaats veel ruimte in beslag neemt en in de natuur niet wordt afgebroken. Zwaarwegende redenen letterlijk en figuurlijk om glas gescheiden van het overig huishoudelijk afval in te zamelen en op deze manier de afvalberg te verkleinen. Sinds 1 januari 1 981 wordt in onze gemeente glas gescheiden ingezameld. Toch is het zo dat het meeste afvalglas nog steeds in het huishoudelijk afval achterblijft. Daarom het volgende: Er zijn minstens tien redenen te noemen waarom eenmalig glas naar de glasbak moet en niet in de vuilnisbak. 1 .Verkleining van de afvalberg omdat door glas gescheiden van ander afval in te zamelen en te geb,ruiken voor de productie van nieuw glas, aanzienlijk minder afval verwijderd behoeft te worden. 2.Een besparing van ruim 35 procent wordt bereikt op het energiegebruik voor het smelten van het glas en voor het winnen van grondstoffen indien voor de fabrikage van nieuw glas uitsluitend afvalglas wordt gebruikt. 3.Behoud van de natuur omdat door het gebruik van afvalglas minder zilverzand en kalk uit de natuur nodig is. 4.Minder milieuverontreiniging omdat soda, waarvan de pro ductie nadelige gevolgen heeft voor het milieu, een grond stof voor glas is die bij het gebruik van afvalglas niet behoeft te worden gebruikt. 5 Aanzienlijke besparing op de kosten voor het ophalen en verwerken van het huisvuil indien glas gescheiden wordt van het overige huisvuil. 6.Minder slijtage aan de ovens bij verbranding van huisvuil zonder glas. 7.Betere compost. Wordt van het huisvuil compost gemaakt, dan wordt de kwaliteit beter naarmate er minder glas in zit. 8.Minder kans op verwondingen van degene die de vuilniszak buiten zet en van de vuilnisophaler, als er geen glas in de zak zit. 9.Glas behoudt zijn kwaliteit ook als het steeds wordt omge smolten. lO.Ook in internationaal verband, zoals in de Europese Ge meenschap, wordt deze vorm van "scheiding aan de bron" aanbevolen en met succes uitgevoerd. De keuze van de barbecue: Het bereiden van voedsel boven een open vuur zoals dit vroeger ge woonte was, is de laatste jaren sterk toegenomen. Barbecuen', noemt men zo'n feest waarbij de nostalgie hoogtij viert. Bakapparaten in vele uitvoeringen, van gemetselde ovens tot blikken prullen op wankele pootjes, al dan niet omringd met tuinfakkels en dan maar bakken en braden. Maar pas op! Met de toename van het barbecuen zijn ook de ongevallen helaas vele malen toegenomen. Vooral ongeduldige naturen die, als het vuur niet vlug genoeg naar hun zin wil branden om de zaak wat aan te zetten met brandbare vloeistof fen gaan smijten, zijn een gevaar voor zichzelf en voor anderen. Toch behoeft een barbecuefeest niet onveilig te zijn als men maar een aantal dingen goed in de gaten houdt en die veiligheid van de deelnemers zeker stelt hij moet stabiel zijn mmËlWKÈiÈÊiÊËMMdmpj een windscherm bezitten voorzien zijn van een vuurrooster De keuze van de brandstof: bij voorkeur houtskoolbriketjes aanmaakblokjes of -stroken De keuze van de opstelplaats: op een vlakke ondergrond uit de wind uit de buurt van licht ontvlambaar materiaal ZORG VOOR EEN BLUSMIDDEL BV. EEN EMMER WATER OF EEN GEVULDE GIETER. Tot slot nog enkele raadgevingen: Houd kinderen en honden ver van de barbecue Draag geen licht ontvlambare kleding Nooit zelf in het vuur blazen Werp nooit aanmaakblokjes in een reeds brandende barbecue, een steekvlam is het gevolg en Uw barbecuefeest een ramp Laat het vuur op een veilige plaats uitbranden Loop nooit met een brandende barbecue Pas op met scherp aangepunte grillpennen, deze kunnen steek wonden veroorzaken Uw brandweer wenst U een prettige vakantie en laat de rode haan niet kraaien in bos en heide. Het bestuur van de stichting "Beter Wonen" houdt elke maandag van 1 0.30 - 1 2 .00 uur spreekuur in het gemeentehuis te Sint-Maartensdijk voor aanvragen om woonruimte. De woningstichting is telefonisch bereikbaar onder nummer 01666-3359. Burgemeester en wethouders van Tholen maken gelet op artikel 31 van de Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne bekend, dat door hen onder oplegging van voorwaarden om gevaar, schade of hinder voor de omgeving te ondervangen op 11 juli 1983 een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning ingevolge de Hinderwet is verleend aan: mevr. K, Steigewald-Kalishoek, Voorstraat 27 te Stavenisse in verband met het uitbreiden/wijzigen van een café/cafétaria gelegen aan de Voorstraat 27 te Stavenisse. Ingevolge artikel 44, tweede lid, van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne staat gedurende een maand na de datum van de ter visie-legging beroep open bij de Kroon voor: d. de aanvrager; de betrokken adviseurs; degenen, die overeenkomstig artikel 20, 21 of 22, tweede lid, of 28, eerste lid onder c, van de Wet Algemene Bepalingen Milieuhy giëne bezwaren hebben ingebracht; enige andere belanghebbende, die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest overeenkomstig artikel 20, 21 of 22, tweede lid, of 28, eerste lid, onder c, van de Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne bezwaren in te brengen. De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 60a van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Het beroepschrift moet worden gericht aan Hare Majesteit de Koningin en worden gezonden aan de Raad van State, Afdeling voor de Ge schillen van Bestuur, Binnenhof 1, 2513 AA 's-Gravenhage. Het ver zoek tot schorsing of een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling voor de Geschillen van Bestuur van de Raad van State. De beschikking wordt niet van kracht, voordat op het verzoek tot schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening (ex-artikel 60a Wet op de Raad van State) is beslist. Sint-Maartensdijk, 21 juli 1983 Burgemeester en wethouders van Tholen. Wentel uw weg op de Here en vertrouw op Hem; Hij zal het maken! Psalm 375. Als we de tekst van deze medita tie lezen, dan krijgen we de nei ging om te denken: Kom nou. Een stichtelijk woordje; een gelegen heidsfrase, te pas en te onpas aangehaald als er moeilijkheden en zorgen zijn. Een tekst, die beduimeld is door het veelvuldige gebruik. Wat moeten we met deze tekst en wat hebben we daaraan? Is dit dan werkelijk het verlossende woord in ons be dreigde bestaan? Moeten we het daar nou echt van hebben? Mag ik beginnen u te vertellen dat ik u heel goed begrijp als u zo op deze tekst reageert. Want dergelijke woorden lijken inderdaad soms zo hol en zo leeg; zo nietszeggend en ongerijmd. En toch....toch zou ik het niet zomaar, zonder meer terzijde wil len leggen. We doen dat vaak met bijbel-teksten, omdat we immers "van te voren toch al weten wat er komen gaat". Maar laten we dat nu eens niet doen. Laten we dit woord eens rustig samen gaan lezen. En dan wil ik u, mijn lezer, allereerst vra gen: Vinden we het niet een beetje vreemd, dat hier staat dat wij "onze weg" moeten wentelen? Er staat niet "uw moeilijkheden"; of "uw zorgen"; of wat dan ook! Neen, er staat "uw weg". Inder daad, dat lijkt wel wat vreemd. En toch is het niet zó vreemd. Als we een beetje op de hoogte zijn met het spraakgebruik van de bijbel, dan zit er iets geweldigs in. Bemoedigend en vertroostend. "Weg" heeft hier nl. de betekenis van "levenslot". En dan denk ik aan dat bekende woord uit Jesaja 40: Waarom zegt gij dan, o Israël; mijn weg gaat aan mijn God voorbij. Het volk meent dat dat zijn lot en leven de Here niet ter harte gaan. Ik wil u ook herinneren aan wat er staat in Jeremia 10: Ik weet dat bij een mens zijn weg niet is. Een mens denkt wel dat hij zijn levenslot in eigen hand heeft, maar het is intussen God, die het leidt. Maar wat een goede raad wordt ons dan hier in Psalm 37:5 gegeven. Ons levenslot behoort nl. tot de "zware dingen". Daar hebben wij het allemaal op zijn tijd te kwaad mee. Dat gaat bij de meeste niet op rolletjes. Het is vaak een last, waar de schouder tegenaan gezet moet worden. En nu wil de dichter van deze psalm zeggen: Je mag het leven, met alles wat het in zich bergt, niet zomaar lijdelijk over je heen laten spoelen. Je moet er inderdaad je schouders onder zetten. Maar doe het dan in de goede richting. De kant naar de Here toe. Hij alleen kan ons helpen. Wentel daarom uw weg op de Here! Dat is het eerste. Maar dan zijn we er nog niet. We moeten Hem ook vertrouwen. Kijk, en dat is nu net weer zo'n moeilijkheid, waar mee we maar niet klaar kunnen komen. Want God vertrouwen, dat is niet zó eenvoudig. Wij willen Hem immers veel liever begrijpen. Dat is onze steeds weerkerende strijd. Ouderen en jongeren zitten daar telkens weer mee, dat ze Hem maar niet kun nen begrijpen in hun leven. Soms denken we: Konden we nu maar eens een oplossing vinden voor al die vragen, die ons kwel len. Wij menen dat het een stuk gemakkelijker zou zijn om te geloven, als we God en Zijn leiding met ons leven wat meer konden narekenen. Ik wil liever weten met mijn verstand, dan Hem vertrouwen op Zijn Woord! En toch-.dat is heel merkwaardig, leest u heel de bijbel er maar op na: er staat in heel de bijbel nergens dat ik proberen moet om God te begrijpen. Trouwens, stel u eens voor, dat wij kleine nietige, onbetekenende mensjes, God zouden kunnen begrijpen. Wat zou Hij dan toch feitelijk een kleine god zijn. Ja inderdaad, een god, wiens naam men schrijft met een kleine letter. Er is maar één goede raad, die de schrift ons in dit tekstwoord geeft: Wij moeten Hem vertrouwen! Dat wordt zo prachtig geïllu streerd in het vers: Beveel gerust uw wegen; al wat u 't harte deert; der trouwe hoede en zegen, van Hem, die 't al regeert. Dat wil zeggen: Vertrouw op Hem! Met minder kunnen we niet toe. Maar meer is werkelijk niet nodig! Mischien dat u zich afvraagt of het dan werkelijk wel goed zal komen? Kan men dan heus vol staan, met: Alleen maar Hem vertrouwen! Dan zeg ik: Leest u dan maar eens het laatste stukje, wat er in dit tekstwoord staat: Hij zal het maken! Of, zoals het ook wel eens wordt vertaald: Hij zal handelen! Als we het zo bekijken, wat zit er dan een prachtige climax in deze tekst. Beurt u zwaar aan uw levenslot? Ga er mee tot de Here Probeer maar niet zelf de oplos sing te vinden van uw levensvra gen, want dat lukt u toch niet. Vertrouw op een eenvoiidigrkin- derlijke manier Hem rustig heel uw leven toe. En dan zal Hij het ook alles zo maken, dat ge u ver- wond'ren moet! Nu moet ik echter nog voor één ding waarschuwen. Leest u de tekst nu niet zo: Hij zal het maken, zoals u het wilt. Dat maken wij er in onze gedach ten vaak van. Vandaar al die teleurstellingen in ons leven. Neen, wie op de Here vertrouwt krijgt echt niet altijd wat hij/zij graag hebben wil. God geeft Zijn kinderen alleen maar, wat goed voor ze is. Gelukkig maar. Want als Hij ons onze zin gaf, dan zag het er niet zo best uit. Eri als u mij nu zoudt vragen, hoe Hij het dan maken zal; ja, dan moet ik u zeggen: Dat weet ik niet! Maar dat hoeft ook niet. Dat kunnen we gerust aan Hem over- Speciaalzaak in kousen, sokken, panty's, maillots Wouwsestraat 15, B.o.Z. Tel: 33666 Advertentie I.M- laten. Eén ding weet ik heel zeker. Hij zal het ongetwijfeld goed doen. Beter, dan wij ooit kunnen verlangen. Daarbij gaat het wel eens door donkere nach ten heen. Maar dat is dan om ons meer met verwondering te doen genieten van de straling van Zijn genade-morgen. Wentel daarom uw weg op de Here en vertrouw op Hem; Hij zal het maken! Zó maken, dat temidden van de felste bedreiging, de hoogste veiligheid is gewaar borgd! M.A. Jansens Tholen Met de indiensttreding van drs. A.M.M. Nagtzaam als directeur beheerszaken is de directie van het psychiatrisch ziekenhuis Vre derust wederom voltallig. De andere directieleden zijn ge- neesheer-directeur J.O. van Ros- sum en verpleegkundig-directeur mevrouw M.C. Filius. Met vaardige vingers haalde dokter het verband er af. 'Ik moet zeggen, het ziet er al heel wat beter uit dan de vorige week, die behandeling heeft goed gewerkt. Doet het nog pijn?' Niske knikte bevestigend. 'Het pust ook nog, maar we gaan de goede kant uit,' zei hij opgewekt. Angstig stelde Niske de vraag die haar al zo lang bezighield: 'Dokter, gaat mijn haar wel weer groeien?' 'Natuurlijk kindje' was zijn antwoord, maar zo lang er nog wonden zijn, mag er geen haar komen, want dan kan ik het niet bekijken, dat begrijp je toch wel hè?' Ze be greep. 'Kom volgende week maar naar het spreekuur, dan zal ik er weer naar kijken. Intussen moet je je moeder maar flink helpen. Hoe maakt Annie het bij de boer?' 'Goed hoor dokter,' vertelde haar moeder. Ze heeft het best naar haar zin. Wel is ze als ze thuiskomt doodmoe, maar ja ze is ook pas dertien jaar. Ze krijgt er goed te eten, daar ben ik erg blij om.' 'Zorgen jullie ook maar goed voor jezelf antwoordde dokter.' En niet te hard werken hè, denk er om. Blijf maar zitten, ik kom er wel uit.' Hij stond op. 'Ik hoor volgende week wel van dr.Leeuwis hoe de uitslag is, dan kom ik het u direkt vertellen.' De deur sloeg achter hem dicht. Moeder stond ook op. 'Kom Niske, we gaan nog weer even aan de gang. Jij kunt het wasgoed voor me op de bleek leggen. Enkele uren later lag alles keurig uitgestrekt op het bleekveld. Niske ging de waspot poetsen. 'Doe het maar in de schuur, had mem gezegd, dan hindert het niet als je met zand morst.Plotseling stoof Niske de kamer binnen waar haar moeder sokken zat te stoppen. 'Mem, kom es kijken wat tante Trijntje doet! Ons hele wasgoed wordt zwart!' 'Och Here mien tied!' Mem vloog overeind, vermoedend wat er gebeurde, het was niet de eerste keer. 'Hol doch op'! riep ze naar haar zuster die de jute zakken, die voor de schuur als matten werden gebruikt, tegen het hekje uitsloeg. Alle opgedroogde modder werd met de wind meegevoerd naar het bleekveld. 'Zo schoon is het anders niet' riep tante Trijntje met een sarcastisch lachje terug. 'Ik dacht net: wie legt er nou vuil wasgoed op de bleek!' De tranen sprongen vrouw Haanstra in de ogen terwijl ze haastig geholpen door haar dochter het wasgoed opraapte. Ze gaf maar geen antwoord, als ze iets zei viel het toch verkeerd. 'Ik zal wel water ophalen voor mem'. Niske dook al met een emmer in de waterput. 'Gemeen hè van tante Trijn, de was is toch mooi wit, je moet het maar eens tegen heit zeggen!' 'Och welnee kind, mannen worden altijd zo driftig en dan zeggen ze meer dan ze verant woorden kunnen.' Terwijl ze even later het goed weer neerlegden vroeg Niske: 'Waarom doet tante Trijn toch altijd zo min?' Och kind, was het antwoord, 'dat gaat al zo lang, dat zal ik je nog wel eens vertellen. 'Maar Niske bleef aanhouden. 'Vertel dan mem.' Terwijl ze weer in huis liepen legde mem haar arm vertrouwelijk om de schouder van haar dochtertje. 'Ik zal het je vertellen, maar ik wil niet datje het verder vertelt of er met tante Trijntje over praat. En Jacob ook niet. Beiden beloofde het. 'Goed dan, toen mijn zuster Trijntje en ik nog jong waren, gingen we op een middag samen schaatsen. Trijntje had afgesproken met een vriend, ik moest mee, want we mochten van onze ouders niet alleen met een jongen weg. Maar na een tijdje maakte hij de verkering uit. En weet je wie die vriend was? Je vader. Hij had mij direkt al veel aardiger gevonden. En dat heeft je tante me nooit vergeven. Altijd zegt ze nog dat ik haar vriend heb afgepakt. We hebben er al zo vaak een gesprek over gehad, maar ze is helemaal verbitterd. 'Nou, maar daar kon u toch niks aan doen, ik kan me best voorstellen dat vader u liever had, wat vind jij nou?' betrok Niske haar broer in het gesprek. 'Ik vind tante Trijn een chagrijnig, pesterig wijf.' 'Hè, jacob wat ben je toch altijd grof met je woorden, ik wil niet datje zo over haar praat' verdedigde mem haar zuster. Ze heeft ook haar goeie kanten, eigenlijk moet je medelijden met haar hebben. Ze is altijd alleen gebleven, Er is nooit meer een jongen om haar geweest. Natuurlijk had ze ook wel graag een gezin gehad. Nu is ze erg een zaam.' 'Als ze niet altijd zo hatelijk was, zouden we wel vaker naar haar toegaan, weerlegde Jacob, maar ze bederft het voor zichzelf.' Dat is met de meeste mensen die zich eenzaam voelen, zei mem. Zo draaien ze in een kringetje rond waar ze niet uit kunnen komen. En zeker niet als iemand ze aanvalt, dan wordt het nog erger. Denk hierom jongen: een zacht antwoord breekt een harde kop. Alleen met liefde is die kring te doorbreken.' Jacob haalde onverschillig de schou ders op. Niske trok een rimpel boven haar neus en moest er eens over nadenken. Ze vond dat haar moeder wel erg tolerant was. 'In de Haske hangt een varken in de boom, varken in de boom, varken in de boom.' De vrolijke stem van Niske die in huis bezig was, klonk door tot in het tentje van het Groene Kruis dat in de tuin stond. Haar moeder die hier nu al een half jaar lag te kuren, hoorde het en glimlachte. Wat was ze toch gezegend met dit dochtertje. 'Tel uw zegeningen' had de dominee bij zijn laatste bezoek gezegd. wordt vervolgd.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1983 | | pagina 5