60 bedrijven willen werkloze jongeren Belg bracht Scherpenisse op de been 't Was warm bij de oliebollen Oud-Vossemeer deed alles aan welslagen van toeristenmarkt H s 59.' LUI BOUMAN POTTER Doré's 1,11 J20 Tweeverdieners TOODEHUtë UlEUW Ruimr op T! op alle.Nier Ben ub Enquête C. Wouters/P. Vos Zaterdag braderie St. Maartensdijk, woensdag in Tholen toeristenmarkt De braderie in Scherpenisse heeft nog nooit zoveel mensen getrokken als woensdag. Op de Hoge Markt kon je 's avonds werkelijk over de koppen lopen, toen de Belgische krachtpatser John Massis zijn kunsten vèrtoonde. Middenstandsvoorzitter M.J.Slager hoorde tevreden geluiden van de deelnemers. Het weer was prima, want tussen de vele zomerse dagen door, liet de zon verstek gaan, waardoor ook de campinggasten liever naar de braderie gingen dan naar de waterkant. De oliebollen van bakker Wessels vlogen weg en ook rijwielhandelaar Larooy was tevreden met twintig verkochte fietsen. Grote animo was er voor een raad- wedstrijd(lengte ventielslang 2.69 m) met als inzet een crossfiets. Mevr.Rinses was de gelukkige winnares. Organisator C.L.Niemantsverdriet sprak van een zeer geslaagde avond met John Massis. De belangstelling was boven verwachting groot. Met z'n hand sloeg hij spijkers in een balk en met zijn tanden tilde hij vier kinderen op. Alleen duurde de pauze veel te lang, waardoor er al veel mensen naar huis waren toen de Belgische sterke man met z'n tanden een motor tegenhield. De banden slipten en de rook kwam van de straatstenen. Massis slaagde er verder in, op de grond liggend, met z'n tanden een vrachtwagen en kele meters weg te trekken. Gezien het uitlopen van de pauze en het vertrek van belangstellenden, slaagde men er niet in via het rad van avontuur, dat overigens goed draaide, de tweede hands auto te verloten. Wie een plankje met nummers voor 25 gulden gekocht had, kreeg z'n geld terug. De standhouders moeten een kleine bijdrage leveren aan het spektakel van Massis, maar volgens Nie- mantsverdriet is dat een drüppel tot wat ze verkocht hebben. "Verenigingen die niei hebben meegedaan, sneden zich volgens Niemantsverdriet in eigen vlees gezien de gederfde inkomsten. Een aantal verenigin gen wilde alleen op zaterdag aan de braderie mee doen. Ondanks die moeilijkheden waren er nog acht tentjes meer dan vorig jaar. De grote belangstelling voor deze braderie in Scherpenisse deed alle perikelen vergeten, alsmede de verregende eerste toeristen markt eind juni. J Molenstraat tel. 01662-2445 Poortvliet De dames Van der Jagt, Quist, Geuze en Van Dijke hebben 't zaterdag extra warm gehad tijdens de rom melmarkt in Oud-Vossemeer. Buiten de stand was het al dertig graden en het bakken van oliebollen en pannekoeken zorgde nog voor een paar graden meer. Met 3500 gulden netto voor de restauratie van de N.H.Kerk en 1000 gulden voor de zending namen de organisatoren de zweetdruppels voor lief. Die op brengsten lagen iets beneden het resultaat van vorig jaar, maar toen was er echt antiek met o.a. een was machine uit grootmoederstijd. Ook het warme weer speelde de rommelmarkt nog wel parten, want 's middags zocht men liever verkoeling aan de water kant. 's Morgens rond negen en tien uur was 't echter gezellig druk. De oliebollen en pannekoeken vonden gretig aftrek. Daarnaast waren er veel boeken, meu bilair, handwerken, e.d., die in de stands op het gras veld bij de N.H.Kerk waren ondergebracht. De 3500 gulden wordt bestemd voor restauratie van de bui tenkant van de kerk, nadat eerder het interieur al is opgeknapt. DEZE WEEK Thools geweld op trekkertrek in Halsteren Het bestuur van de Middenstandsvereniging Oud- Vossemeer heeft zich bijzonder ingezet voor het wel slagen van de toeristenmarkt, die gisterenmiddag en -avond plaatsvond. "We hebben het 110% beter ge daan dan in Scherpenisse en Poortvliet", zegt voor zitter P.C. de Wilde. ADRIC. BROEKHUIS EN ZN Een begrip voor kwaliteit en service! VOOR KEUKENS EN SANITAIR WESTDAM 6-8 STEENBERGEN TEL: 01670-64884 Donderdag 21 juli 1983 39e jaargang no. 36 Eendrachtbode Postbus 5 4697 ZG Sint-Annaland Telefoon 01 665-2752 Telex 54520 Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint-Philipsland, waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad Verschijnt donderdag. Postrekening 12 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement 1 7,— per halfjaar. Per jaar 33,— per post 40,50 per jaar. Losse nummers 0,85. Opgave advertenties voor dinsdag 1 6 00 u. Advertentieprijs 0,32 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden 7,25 contant. Inclusief btw. op rekening 8,25 Hoofdredakteur G. Heijboer Naarmate er meer moet worden ingeleverd, lijkt het probleem van de zogenaamde tweeverdieners in ons land groter te worden. Dat dubbele inkomen werd in de wel vaartsperiode danig in de hand gewerkt. Overheid en bedrijven smeekten om werkkrachten, zodat zelfs de toevlucht tot buitenlan ders (voor het vuile werk) werd genomen. Mensen zijn snel jaloers op elkaar als het de een wat beter gaat dan de ander. Jaren ging het vrijwel iedereen goed. Toen was er de sterke druk van de nivelle ring. maar inmiddels worden de verschillen tussen die ene kost winner voor het (jonge) gezin en de tweeverdieners (waar man en vrouw, al of niet gehuwd, beiden een baan hebben) weer snel gro ter, laat staan tussen laatstge noemden en de werkloze kost winner. In het algemeen is jaloezie nooit goed. Als men zelf zo ongeveer de boontjes kan doppen, kan men die ander best zijn rijkdom gunnen. Als het anderen goed gaat. is er enog een kans er een graantje van mee te pikken. Als niemand het meer goed gaat, dan valt de kale kip ook niet meer te plukken. Tweeverdieners zijn dus helemaal geen maatschappij-uitbuiters, maar ze zijn gegroeid uit een be paalde ontwikkelingsperiode. Wie dat abrupt wil terugdraaien, vraagt om conflicten. Daarmee is dan niet tegelijkertijd gezegd, dat de huidige situatie niet in het licht van het stramien geplaatst dient te worden. Ieder een heeft het er over. dat steeds minder erkers voor steeds meer niet-werkers moeten opbrengen, maar als verhoudingen te scheef gaan. kantelen ze. Vandaar nu die vraag of het rechtvaardig is, dat in het ene gezin (inclusief samenwo nenden) twee volledige banen be staan en in het andere gezin vol ledige werkloosheid heerst. Het lijkt erop. dat ook vanuit de poli tiek niemand een afdoende ant woord geeft. Er worden wel eens extreme voorbeelden aangehaald, die op de keeper beschouwd hoge uitzonderingen zijn, zoals de combinatie tandarts/lerares, hoogleraar/advokaat. e.d. Moei lijk is echter los te laten, dat het recht op zelfontplooiing geldt voor vrouwen en mannen. Bij het onderwijs gaan er nu stemmen op, om die verschillen enigermate te nivelleren. Onze veronderstelling is. d^t dit toch heel moeilijk blijft. Herverdeling van werk en inko men wordt toegejuicht, zolang het buiten de deur blijft. Maar wan neer alle fulltimers werk en daar mee inkomen moeten inleveren om meer banen te scheppen, zit het er vlug tegen. Tot deze con clusie moeten we toch komen, nu het gemeentebestuur van Tholen een poging heeft gedaan om wer kloze jongeren bij het bedrijfs leven werkervaring te laten op doen. Financieel wordt het aan trekkelijk gemaakt. De vakbon den zijn er niet weg van, maar weten ook in een tijd te leven, dat er geen vuist op tafel kan komen. Vraag is of het bedrijfsleven niet poogt te profiteren van deze om standigheid. Positief is, dat het meemaken van de werkpraktijk altijd nog heel wat beter is dan maanden over straat lopen. Bovendien kan er eens iemand blijven 'hangen' en een definitieve baan krijgen bij het betrokken bedrijf. Ook bestaat de mogelijk heid, dat men via deze opstap en daar opgedane relaties werk kan vinden. Het laatste werkloos heidsoverzicht toont aan, dat de nood hoog is, met name ook onder schoolverlaters. De problemen zijn niet gering, noch met tweeverdieners, noch met werklozen die tijdelijk bij be drijven terecht kunnen. De over heid is niet te benijden om de gulden middenweg te vinden. Zelfs al zit die overheid tot over de oren in het (tweeverdieners)werk. maar evengoed in de dubbele problemen. LEVI'S - &4LL eere/au Levi's (VERHEmCEN l/ESTCN-HoGPE^eTTew 4 odiciaS SjooctscrioevBv wir sé>-4& LEvi's_ ball - adictas- HOLLANDIA.TENCATE In kader van gemeentelijk baanlozenproject Zestig Thoolse ondernemers zijn in beginsel bereid om in het kader van het baanlozenproject van de gemeente Tholen werkloze jongens en meisjes tot 23 jaar in hun bedrijf op te nemen. Met behoud van de uitkering en een onkostenvergoeding van 100,- per maand van het bedrijf dat de werkervaringsplaats aanbiedt, zou een gedeelte van de ongeveer 400 werkloze jongeren in die leeftijdscategorie op die manier werkervaring kunnen opdoen. Het idee werd enige tijd geleden geboren op het Thoolse gemeen tehuis, waar men enthousiast was over een dergelijk baanlozenpro ject in Lelystad. Daar werd na een gesprek met dhr. Van Gurp van het Overleg Orgaan Industrie Tholen, dhr. Van der Male van het Arbeidsbureau en vakbonds vertegenwoordiger dhr. Van der Linde een kijkje genomen. Enkele bedrijven met werkloze jongeren in dienst werden bezocht, terwijl eveneens piet de betrokkenen van gedachten werd gewisseld. Eén van de werkgevers in Lelystad omschreef het werkervaringspro ject als een verlengde proeftijd. Met name de vakbond is niet ka pot van het plan, maar 'het is ten minste iets!' Baanlozenprojectleider A.Jansen van de gemeente deed vervolgens 250 brieven op de post, gericht aan Thoolse ondernemers, om door middel van een enquête de behoefte aan 'goedkope' jonge werklozen te peilen. De helft schreef netjes terug. Zestig van hen bleken welwillend en wachten nu op de uitkomst van een nieuw gesprek tussen gemeente, ar beidsbureau. Overleg Orgaan In dustrie en vakbond, dat binnen enkele weken zal plaatsvinden. Dan wordt de beslissing genomen wel of niet met het werkerva ringsproject door te gaan. Wanneer het licht op groen gaat, is het niet zo dat een ondernemer jarenlang over een werkloos meisje of een werkloze jongen kan beschikken. De werkervarings- duur wordt waarschijnlijk 4 tot 6 maanden, waarna het bedrijf een tijd moet wachten, voordat weer een werkloze jongere kan worden aangetrokken. Alhoewel er in principe zo'n 400 Tandartsen Hoogstraat 1 5 Tholen tel 01660-2699 woensdagen 27 juli en 3 augustus alleen spreekuur te Tholen van 15.15 tót 17.15 uur Advertentie IM potentiële 'werkloze werknemers' zijn, mikt de gemeente toch voor namelijk op jongeren met een L.B.O.- of een M.A.V.O.-oplei- ding. Het is niet de bedoeling dat de jongens en meisjes vuile kar weitjes binnen een bedrijf gaan opknappen. De gemeente kijkt namelijk ook naar de kwaliteit van het werk. Tijdens het opdoen van werker varing moet de werkloze gewoon blijven zoeken naar (vast) werk. Zaterdag combineert St. Maar tensdijk de wielerronde met de braderie, die voorheen op woens dag gehouden werd. Met goede weersvooruitzichten zal er onge twijfeld goede belangstelling zijn voor deze dubbele attractie. Op de braderie zijn van 's mor gens elf uur tot 's avonds negen uur vijftien ondernemers present, de sportvereniging NAKS en de muziekvereniging Euterpe. Men kan er pijltjes en ballen gooien, in de grabbelton neuzen bij het Rad van Avontuur z'n geluk beproe ven, enveloppen trekken, op de rommelmarkt rondneuzen en in de schiettent de roos raken. Aan eten en drinken is natuurlijk ook gedacht: broodjes warme worst, poffertjes, oliebollen, bar becue, shoarma, bier en frisdrank, drop en suikerspinnen. Verder is er Oosters houtsnijwerk en een kraam met Marokkaanse en Indiase kleding. Zie ook de speciale advertentiepagina voor nog meer informatie. Zaterdagavond om zeven uur is er een gecostumeerde voe voetbal wedstrijd tussen een camping team en een ploeg Smerdieke- naars. Om acht uur volgt er nog een behendigheidswedstrijd op de tandem. Tholen houdt woensdag 27 juli van twee tot negen uur de vierde toeristenmarkt van dit seizoen. Een twintigtal ondernemers - al len uit Tholen-stad - hebben zich voorgenomen op de markt gezel ligheid te bieden met tal van aan biedingen. Lees meer over hun plannen op de speciale toeristen- markt-pagina in deze krant. ^WONINGINRICHTING Advertentie I.M. Tweeverdieners Zestig bedrijven willen wer kloze jongeren Schoolverlaters stuwen wer kloosheid naar ruim duizend Oud-Vossemeer actief voor toeristenmarkt Nog nooit zo druk op braderie Scherpenisse De telers en de wisselvallige uienmarkt Subsidies uit de provinciepot Nap Hage en Thijs Fase voor aan in warme Poortvlietse ronde Zaterdag wielerronde en bra derie in St. Maartensdijk De nieuwe voetbalcompetitie WIE STOF DOET OP WAAIEN, MOET STOF SLIKKEN Dit nummer bestaat uit 12 pa gina's. De Thoolse deelnemers hebben zaterdag 16 juli van zich doen spreken tijdens de trekkertrek- wedstrijden in Halsteren. Er wer den uitstekende klasseringen be haald: Henk Geluk uit Tholen werd winnaar in de boerenklasse tot 2.500 kg. terwijl de tweede plaats voor Poortvlietenaar Piet Heij boer was. In de Special-klasse van 0 tot 2.500 kg. won Petra van de Slikke uit Tholen met trekker La dy Power, gevolgd door Sintan- nalander Rien Heijboer met de Simon Gieke. Matthé van Til- beurgh uit Oud Vossemeer schreef de overwinning in de Special klasse 2.500 tot 3.500 kg. op zijn naam met de trekker Blue Spirit, 2. Wim Geluk uit Tholen met Lady Power en 3. Theo van de Klooster uit Sint Annaland met Simon Gieke. De verrichtingen werden gadege slagen door ongeveer 3000 bezoe kers. Tor iiews 6y HOCEHois lOucl/tfr® kMi-srumr 9-tt <SFTnftf^fEMSD>/lC "Trc 2S-2S Juwelier-hortöger-opticieri GROTE KERKSTRAAT 5-7 STEENBERGEN TEL. (01670)6 33 85. Advertentie 1M Advertentie LM. Dicl: Bax Advertentie I.M. 't Zat hem niet lekker, dat in het bericht over de Oud-Vossemeerse toeristenmarkt vorige week over een 'verplicht nummer waaraan geen enthousiaste medewerking werd verleend' werd geschreven. "We werken er het hardst aan met een advertentie, aanplakbiljetten en 3000 folders voor de campings en Aqua Delta in Bruinisse en komen negatief over", aldus de Wilde. Het bericht van vorige week was gebaseerd op uitlatingen van de leden en penningmeester J.W. Nieuwenhuyse bekent ook ruiter lijk, dat men niet in de rij stond om aan de toeristenmarkt mee te doen. "We hebben wel een beetje dwang uitgeoefend. Je moet er staan, anders komt er iemand van de branche elders, hebben we op de twee vergaderingen gezegd. Wie niet aanwezig was. hebben we persoonlijk bezocht", zegt de penningmeester. Bescherming De streek VVV eiland Tholen nam het initiatief voor de toeris- tenmarkten, die nu voor de eerste keer bij wijze van experiment worden gehouden. Toen voorzit ter de Wilde op een vergadering van de Middenstandsfederatie over de opzet hoorde (op elke toeristenmarkt zouden onderne mers van het gehele eiland een stand kunnen hebben), tekende hij direct bezwaar aan. "Dat moesten we eerst met onze achterban bespreken, want 't was niet te verkopen dat er van buiten Oud-Vossemeer op onze toeris tenmarkt zouden komen. Bij de braderie gebeurt dat ook niet. Scherpenisse. Poortvliet en Tho len waren het met ons eens, St. Maartensdijk en St. Annaland niet. De grotere (eiland) zaken waren de warmste voorstanders van de toeristenmarkt, maar zij zien 't niet zitten met andere bedrijven. Met de twee viswagens hebben we geen probleem. Die branches zijn hier in Oud-Vossmeer niet verte genwoordigd. We beschermen de plaatselijke middenstand en dat is onze plicht", aldus de voorzitter. Leuk marktje "We hebben zelf alle branches, dus wat moet een ander komen doen", zegt ook mevr. Van Driel- Vaders. Zij stond negatief tegen over de toeristenmarkt en ze be greep maar niet. wat het bestuur in z'n hoofd haalde om zich zo uit te sloven. "Ze zullen ons niet verwijten, dat we er niets aan gedaan hebben", zegt voorzitter de Wilde. .'De V.V.V. heeft ons wel voor het karretje gespannen, maar je hoort niets meer van ze. Wij werken er echter verschrikkelijk hard voor. Als je besluit om mee te doen aan een toeristenmarkt, moet 't ook goed gebeuren. Elke vereniging heeft beloofd om voor minimaal twintig tentjes per kern te zorgen en dal is ons streven ook. Je moet medewerking geven, anders l>omt de concurrentie hebben we ge zegd. Soms is dat wel moeilijk. Oud-Vossemeer heeft twee bak kers. waarvan er 1 met vakantie is. zodat de ander 't te druk heeft om nog aan de toeristenmarkt mee te doen. 't Wordt toch een leuk marktje", voorspelde dhr. de Wil de. Smidsklokje Hij is beslist geen tegenstander van de toeristenmarkt en staat ook niet negatief tegenover een twee de reeks. Voorzitter de Wilde geeft aan, dat invoering van de toeristenmarkten ook een politie ke achtergrond had om (herin voering van de weekmarkt te voorkomen. De toerist ziet hij voor Oud-Vos semeer niel zo zitten. Gezien het ontbreken van een camping zal de belangstelling voornamelijk van de eigen inwoners en de eiland bevolking komen. '.We proberen de toerist wel te vangen met de folders en infor matie over Roosevelt, het smids klokje en het Ambachtsherenhuis. De N.H. Kerk is ook opengesteld tijdens de toeristenmarkt. Zo kunnen we iets meer in de be langstelling komen. Ik verwacht echter geen 'drommen toeristen. We hopen 't wel, want veel van de eigen inwoners zijn met vakantie. Wij hebben alles overwogen om de toeristenmarkt zo goed moge lijk te doen slagen", aldus de Oud-Vossemeerse Middenstands voorzitter. De aardappelprijs blijft voor de telers uitstekend met dinsdag ƒ1,11 en woensdag 1.02 voor een kilo Doré's. Veiling St. Annaland Doré gewo ne dinsdag 19 juli 96-1.11 (woensdag 20 juli 93-1.02), afwij kend 55-85 (45-88). premiere 90-92 (87), Gloria 82-93 (70-82), afwijkend - (52-55). Gloria Bon ken 80 (72). Eigenheimers 60 (-). Aminca 80 (70), afwijkend 34 (20-22). Bonken - (35), Drielingen 24-30 (25-30). Kriel 1.00-1.17 (1.05 - 1.17). afwijkend - (51-70), aanvoer di 154 en wo 223 ton.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1983 | | pagina 1