Zaterdag 23 juli BRADERIE ST. MAARTENSDIJK 59.00 9.95 12.50 WIELAARD LEUKE AANBIEDINGEN J.P. DEN ENGELSMAN J. VAN HOUDT \ü/VER3flflL SLAGERIJ D.K. SLAGER SIEM SCHOT Gesloten STERKE AANBIEDINGEN Café Smerdiek De gezinsverzorging helpt dagelijks ruim 140.000iH^^HHÉi BRADERIE KOOPJES! MODEHUIS 00K WIJ ZIJN OP DE BRADERIE MET VELE KOOPJES CAFE-CAFETARIA SMALSTAD RADIO-TV -Hi-Fi SPECIAALZAAK r7 r7 RADIO-TV-Hl-Fi SPE fp?aRTS0KKEN 10.00 10 TOT 60% KORTING 10% KORTING U hebt nu de meest gelezen krant op Tholen en Sint-Philipsland in handen. AANBIEDINGEN En natuurlijk ook nu weer naar de barbeque van slager D.K. SLAGER voor 'n lekkere portie saté 4.00 zelfgemaakte braadworst1.50 of een varkensribbetje ca. 200 gr2.00 Onze zelfgemaakte slaatjes1.50 STOKER ARIE VERWACHT U! SHOARMA BIER Openhaard-hout infectiebron iepeziekte Donderdag 21 juli 1983 EENDRACHTBODE 11 /?P7P//I/I war» 4 4 fin O 4 Gezellig van 7 7.00-21.00 uur o.a. SPORTBROEKEN g gg LEVI'S - BALL BROEKEN SOKKEN 30% wol 4 paar. KINDERSOKKEN 5 paar BLOUSES - T-SHIRTS - ROKKEN Bezoek tijdens de braderie onze zaak en stand op de Markt met opblaasboten en het nieuwste op speelgoedgebied Markt 21Sint Maartensdijk Tel. 01666-2609 Ook wij staan op de braderie! Komt u ook eens een kijkje nemen bij onze stand met vele Twee wielerservice Markt 6, Sint Maartensdijk Tel. 01666-2826 Omdat wij in het parcours van de wielerronde liggen, is de winkel zaterdag om 13.00 uur gesloten. Molenstraat 1 0, Sint Maartensdijk, tel. 01 666-2508 Bloemenhuis 'Mimosa GESLOTEN U vindt ons wel in onze stand op de braderie met allerlei leuke artikelen zoals Uw warme bakker gaat er even tussenuit! van 1 tot en met 20 augustus Zaterdag 23 juli en zaterdag 30 juli om 1 3.00 uur gesloten. SPAR SUPERMARKT PIET GR0FFEN Tijdens de braderie staan wij voor de winkel op het grasveld met een kraam. Niet alleen op de braderie, maar het hele jaar door TOT ZIENS in uw SPAR SUPERMARKT voor een heerlijk broodje en een goed glas Markt 28, Sint Maartensdijk, tel. 01 666-3744 is ook uw adres voor schol, paling, gebakken tong en gebakken mosselen. Bittergarnituren voor uw party's Tijdens de braderie en de wielerronde draaien wij voor u NEDERLANDSTALIGE MUZIEK Melden TAALPRAATJE V olksweerkunde (II) Het misverstand ligt voor de hand: als geroepen wordt dat de gezinsverzorging er "voor iedereen" is, zal iedereen dus wel hetzelfde soort verzorging krijgen. Maar zo is het niet. De gezinsverzorging levert m'aatwerk. Er zijn wijkbejaar- denverzorgsters en "traditionele" gezinsverzorgenden en - helpenden. Een voudiger hulp verlenen de Alpha-hulpen". Een vorm van hulp die de laatste jaren nogal in de publiciteit is geweest. Zelfredzaamheid Financiering Samenwerking Op alle niet-afgeprijsde artikelen LEVI'S-BALL-ADIDAS-HOLLANDIA-TEN CATE Tot ziens in onze stand voor de winkel in de Kaaistraat Speelgoedcentrum - Oudestraat 2 Electro-technisch bureau Molendijk 3-4 #16161000: 01666 -2315 St. Maartensdijk (Z) Molenstraat 1 3, Sint Maartensdijk, 01 666-2760 Zaterdag 23 juli is onze winkel wegens de wielerronde de gehele dag een assortiment snijbloemen en planten mondgeblazen glaswerk droogstukken enz. enz. enz. Alles tegen sterk gereduceerde prijzen! KOM EN ZIE OP DE BRADERIE! Kom op de braderie ook even naar de stand van - Bestel tijdig! Ook 's zondags geopend Markt 46 tel. 01666-2510 BRADERIE en WIELERRONDE in SINT-MAARTENSDIJK ZATERDAG van 1 1.00 - 21 00 uur 1 9.00 uur GECOSTUMEERDE VOETBALWEDSTRIJD 20 00 uur BEHENDIGHEIDSWEDSTRIJD TANDEM In menig Thoolse en Sint Philip- slandse huiskamer wordt 's winters een openhaard-vuurtje gestookt. Daarvoor wordt in de loop van het jaar hout verzameld, dat in de tuin of achter de schuur op een hoop wordt bewaard. Ook iepehout is geschikt als haardhout. Toch kan er bij deze houtsoort een addertje onder het gras, eigenlijk een ke vertje onder de bast schuilen: wanneer men dit hout ongeschild bewaart, vormt het een dodelijke bedreiging voor de iepen in de di recte en nabije omgeving. Ze kun nen namelijk sterven aan iepe ziekte. Uw haardhout kan de dood betekenen voor de iepen langs uw straat. Daarom iepehout altijd ge schild opslaan! De iepeziekte'is al vele jaren de grote bedreiger van de iepen in ons landschap. Overal in Neder land treft men de iep aan: langs wegen, op stadswallen en in erf- beplantingen. Het is een belang rijke boom. omdat hij minimale eisen stelt aan z'n omgeving. Vooral in de kustprovincies komt de iep veel voor, omdat hij bes tand is tegen de sterke zeewind, in tegenstelling tot vele andere boomsoorten. Waar hij echter niet tegen bestand is, is de iepeziekte. Die wordt veroorzaakt door een schimmel in de houtvaten - het waterleidingsysteem - van de boom. De vaten raken verstopt, waardoor de boom verwelkt en afsterft. De schimmel wordt van boom tot boom overgebracht door de iepespintkever, die zijn eitjes legt onder de bast van kwijnende of dode iepen. Dejonge kevers die daar uiteindelijk weer uitgroeien nemen de schimmel mee: naar de gezonde iepen! Door vreterij aan de bast komt de schimmel weer in het hout en de cirkel is rond. Het Staatbosbeheer, de Planten- ziektenkundige Dienst en de ge meentelijke plantsoenendiensten voeren al sinds 1977 een campag ne om de iepeziekte te bestrijden. Daartoe wordt iedere zieke en kwijnende boom. die gevaar op levert voor de verspreiding, zo snel mogelijk omgehakt en ver nietigd. Dat is allemaal wettelijk geregeld. Maar ook de hulp van het publiek is van groot belang. Ten eerste door iepehout alleen geschild op te slaan. Wanneer u niet zeker bent van de houtsoort. informeer dan bij de plantsoe nendienst van de gemeente. Alle iepehout moet geschild worden, want ook gezond hout kan nog als broedplaats voor de kever dienen. Ten tweede door de zieke iepen te melden bij de gemeente. De iep is makkelijk te herkennen aan het blad: beide bladhelften zijn niet even groot en beginnen niet op dezelfde plaats aan de bladsteel. De rand van het blad is gekarteld. Bij een zieke iep heeft de kroon veel kale takken met aan het eind enkele verdorde blaadjes, zogenaamde vaantjes. Naar aanleiding van de vorig jaar gerezen problemen met betrek-' king tot het bacterievuur is op landelijk niveau een beleid vast gesteld. waarnaast ruimte is voor voor regionaal aanvullende acties. Het landelijk beleid is gericht op een actieve bestrijding in de zoge naamde concentratiegebieden en in de 500 meter-zönes rond bes taande ffuitteelt- en boomkweke rijen. In Zeeland zijn bijna heel? Tholen en het oostelijk deel van Zuid Beveland aangewezen als concentratiegebieden. We vervolgen de Taaipraatjes over Volksweerkunde met het be kende rijmpje: 'Onweer (donder) in het dorre hout. Brengt een voorjaar dor en koud'. Een vroege donderbui, als het blad nog niet aan de bomen is, voorspelt weinig goeds. Ook: 'Donder in het dorre hout, naakt (nadert) zes weken guur en koud'. Een ander rijmpje dat op kou duidde was: 'Sneeuw op slik, geeft binnen drie'dagen ijs of dik'. Een variant hierop luidde: 'Ik heb menigmaal vernomen, als dat de spreuk is waar, zo sneeuw valt in het slik, zo vriest het in het kort, wel duim of handen dik'. Een andere voorbode van kou was het gedrag der zwanen. Wanneer men wilde zwanen in de vorm van een liggende V zag vliegen, was er vorst op komst. De maanden maart, april en mei waren bepa lend voor de oogst. Vandaar: 'Een droge maart en een natte april, is de landman naar zijn wil, en: 'Maart droog, april nat, geeft veel koren in het vat', verder: Als de mei is koel en wak (vochtig) brengt zij veel koren in de zak. 'Danst het lammetje in maart (warm) dan vat april hem bij zijn staart' (kou). Een belangrijke datum bij de voorspellingen was 11 november of Sint Maarten. 'Zoo, 't loof (blad) niet valt vóór Sint Martijn, dan zal 't een harde winter zijn'. 'Is 't donkere lucht op Sint Mar tijn, Zoo zal 't een zachte winter zijn, maar is dien dag het weder helder, de vorst dring door in meengen kelder', en 'Nevels in Sint Maartens nacht, brengen winters kort en zacht'. Aan Sint Vincentius (22 januari) en Maria Lichtmis (2 februari) hechtten de weervoorspellers van vroeger veel waarde. 'Vincentius met zonneschijn, geeft veel koren en veel wijn'. Als op Maria Lichtmis de zon op het misboek schijnt, dan kruipt de vos nog zes weken in het hol. Scheen op twee februari de zon, dan volgde er een koude periode. Daartegenover stond: Lichtmis donker, maakt van de boer een jonker. We besluiten de praatjes over Volksweerkunde met de herfst. 'Oktober met groene blaan duidt een strenge winter aan'. Omstreeks Allerheiligen (1 no vember) is het vaak nog warm. Men noemde dat de 'oude wijven zomer'. Vriest het op 1 november, dan is het ijs op de Kerstdag sterk. Als het met Allerheiligen sneeuwt, leg dan uw pels gereed. Of al die voorspellingen en rijmpjes uitko men is een tweede, maar e.en bron van waarheid bevatten ze wel. Daarbij gaat het vooral om huishou delijke hulp (waarin de gezinsverzor ging bemiddelt) op basis van hooguit twee dagen per week met een maxi mum van twaalf uur per week. In een aantal plaatsen wordt daarnaast nog gewerkt met gastgezinnen die met na me de kinderen van de kliënt een paar uur per dag opvangen. Ook zijn er centrale units (waar men kan komen eten, elkaar ontmoeten en de was doen). 'Op verschillende plaatsen in het land wordt, naast de gebruikelijke werktijden overdag, ook 's avopds en in het weekend hulp gegeven. In bepaalde gevallen kan de gezinsver zorging door gespecialiseerde krach ten hulp leveren, waar zich psycho sociale problemen voordoen. Het be grip "zorg" moet breed worden opge vat, echter met dien verstande dat de gezinsverzorging alleen datgene aan vult dat mensen zelf voor korte of lan gere tijd niet zelf meer kunnen. Er wordt ook samengewerkt met in stellingen op het.gebied van het maat schappelijk werk en gezondheidszorg. Toch zien sommige mensen in de ge zinsverzorging nog steeds de juffrouw voor alleen het zware, huishoudelijke werk. Een misvatting: bij dit werk komt veel meer kijken. Er is nogal driftig naar nieuwe wegen gezocht in deze sektor, de laatste ja ren. Het aantal van circa duizend klei nere instellingen voor gezinsverzor ging, die ons land twintig jaar geleden rijk was, werd terug gebracht tot zo'n twee honderd en veertig. Deze bestrij ken vaak een groter gebied dan vroe ger het geval was. Er zijn ongeveer twee- en tachtig duizend uitvoerende medewerk(st)ers werkzaam, voor het overgrote deel op part-time basis. Het merendeel daarvan heeft een inkomen rond het minimumloon. De mannelijke gezinsverzorger is geen uniek verschijnsel' meer, hoewel het werk voor het grootste deel door vrou wen wordt gedaan. Van de ongeveer honderd veertig duizend huishoudens die hulp ontvangen is het grootste deel (ruim honderdduizend) bejaard en de hulp bij hen is overwegend van lang durige aard. Ruim achttienduizend niet .bejaarde huishoudens ontvangen langdurige hulp vanwege een handi cap of chronische ziekten. Zo'n twin tigduizend gezinnen en/of al leenstaanden krijgen tijdelijke hulp. De vraag naar deze tijdelijke hulp neemt de laatste jaren wat af. Wellicht speelt hierbij de hoogte van de eigen bijdrage een rol. De gezinsverzorging richt zich al lang niet meer op uitsluitend tijdelijke hulp aan gezinnen, waar bijvoorbeeld de moeder door ziekte is uitgeschakeld. Iedereen - dus ook alleenstaanden en samenwonenden - kan een beroep op de gezinsverzorging doen. In de jaren zestig groeide met name de langdurige hulp aan chronisch zieken en bejaar den. Deze verschuiving bracht met zich mee, dat deze mensen nu thuis kunnen blijven wonen, zonder dat plaatsing in bijvoorbeeld een verzor gingstehuis nodig is. De gezinsverzor ging probeert de "zelfredzaamheid" van mensen te bevorderen. Als de be trokkenen zich zelf kunnen redden is dat het moment voor de gezinsverzor ging om zich terug te trekken. De financiering is een aangelegenheid voor het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Dit mi nisterie subsidieerde de gezinsverzor ging vorig jaar met 1.2 mrd., 100 min. werd door de ontvangers van de hulp op tafel gelegd middels de "eigen bijdragen". Daarnaast werd 80 min. gefinancierd krachtens de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet voor par ticuliere huishoudelijke hulp in die si tuaties waarbij de gezinsverzorging niet in staat was om de hulp te geven. Het begrip "gezinsverzorging" kan, waar het om de verzorging gaat, letter lijk worden genomen: de "gezinnen" waar men zich aanvankelijk op richtte zijn uitgebreid naar alle mogelijke "leefeenheden". Het "lichamelijk en geestelijk welbe vinden van de mens" bleef bij de ge zinsverzorging centraal staan. Er kun nen medische, maar ook sociale indi caties zijn, die bijspringen van de ge zinsverzorging noodzakelijk maken. Bijna de helft van de plaatselijke in stellingen voor gezinsverzorging houdt zich eveneens met maatschap pelijk werk bezig, In een aantal geval len wordt samengewerkt met gezond heidsvoorzieningen, zoals bijvoor beeld de wijkverpleging. Daarnaast vindt vanuit de gezinsverzorging over leg plaats met z.g. eerstelijnsvoorzie ningen, zoals de huisartsen en het Kruiswerk. Hierdoor kan de hulpver lening nog beter op elkaar worden af gestemd. Tussen de instelling voor ge zinsverzorging en andere voorzienin gen worden de taken op elkaar af gestemd. De gezinsverzorgende zal het hanteren van de injectienaald overlaten aan de wijkverpleegster, die daarin ongetwij- 'feld meer bedreven zal zijn. Wilt u meer weten over de ge zinsverzorging? Neem dan kontakt op met de instelling in uw omgeving. Raadpleeg daarvoor eventueel de telefoongids.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1983 | | pagina 11