TREKKER TREK 'Arm is het land waar jeugd 't niet meer ziet zitten. Bejaarden en talenten lieten verstek gaan Chr. MAVO reikt aan 100% geslaagden het diploma uit Fietscross Bisamratten T rekker-trek wedstrijden Donderdag 7 juli 1983 EENDRACHTBODE 9 Bromfietscross Geringe animo voor autorally Burgemeester bij diploma-uitreiking gem.mavo Burgemeester E.Baerends heeft er bij de diploma-uitreiking van de gemeentelijke mavo zijn vreugde over uitgesproken, dat 40 van de 53 leerlingen verder studeren. "Arm is het land waar de jeugd 't niet meer ziet zitten", zei de burgemeester vrijdagavond in de overvolle Vossenkuil in Oud-Vossemeer. ledereen geslaagd Jezelf zijn Jeugdtrekkertrek Schoolreizen Matige talentenjacht Ballet ^JL Een deel van de 5 km.-wandelaars van Sint Philipsland bezig aan de mooie weer van vrijdagavond was zonnig! tijdens de tweede avondvierdaagse laatste kilometers. Mede door het de aankomst bij de Tramput extra Alexander van der Reest van de Rieburch uit Sint Maartensdijk draagt met een klap op het achterwerk van een klasgenoot zijn steentje bij aan de uiteinde lijke tweede plaats van zijn school in het algemeen klassement. Een gespannen hoofdonderwijzer W.Brevet en opgewonden leerlin gen kijken, soms nagelbijtend, op gewonden toe. brootschool Sint Annaland 73 p. 5. o.l.s. Oosterscheldeschool Scherpenisse 72 p, 6. r.k. lagere Sint Anthoniusschool 67 p. en 7. o.l.s. de Eevliet uit Poortvliet met 64 p. De fietscross was een nieuw on derdeel op de Thoolse Dagen, waarvoor zaterdagmiddag goede belangstelling was. 7-9 jaar: 1. Sjaak Fase, Poortvliet, 8 p 2 3 Marti Geuze en Anco Fase uit Poortvliet 5 p 4. Patrick Potter, St.Maartensdijk 2 p. 9-12 jaar: 1. Ivo Hage, St.Anna- land. 11 p 2. Erik Post, Scherpe nisse, 10 p 3. Peter van Dijke, St.Annaland, 10 p 4. Sjaak Dunci Jacobs, St.Annaland, 9 p 5. Kees- Jan Weijler, St.Annaland 8 p 6e- 10e Marco van Beveren, Hans van Dijke en Guus Dunci Jacobs uit St.Annaland, Antoine Slager uit Scherpenisse en Adrian Hoek uit St.Maartensdijk 11. Jos Schot, Scherpenisse, 4 p Leon de Witte uit St.Annaland met 6 p en Marcel Mosselman uit St.Annaland met 4 p werden niet in het klassement opgenomen omdat ze maar 1 keer het parcours aflegden. 13-14 jaar: le-3e Johan Fase en Kees Fase uit Poortvliet en Jappie Bruijnzeel uit St.Annaland 12 p4. Wim Lindhout 4 p. De eerste bromfietscross op de Thoolse Dagen is zaterdagmiddag een regelrecht succes geworden. 50-70 cc: 1. D.Jansen, Tholen, 8 p 2. Sjaak Hommel, St.Annaland. 6 p 3. Kees v.d.Werf, Scherpenisse, 3 p 4. Huib Houke, Scherpenisse, 3 p. 125 cc: 1. Johan Fase. Poortvliet, 10 p 2. Jo Niemantsverdriet, Poortvliet, 9 p 3. Jaap den En gelsman, Poortvliet, 6 p 4. Kees Fase, Poortvliet, 5 p. 250 cc: 1. Adrie Houke, Scherpe nisse, 9 p 2. Jaap den Engelsman, Poortvliet, 7 p( 1 x3 deelname) en Huib Houke, Scherpenisse, 7 p(lx2 deelname) 4. Theo den En gelsman, Poortvliet, 5 p 5. Maar ten de Groen, Poortvliet, 4 p. 1x5 deelname: 1, Jaap den En gelsman 6 p 2. Theo den Engels man 5 p 3. Adrie Houke 4 p 4. Maarten de Groen 3 p 5. Huib Houke 2 p. Of de fikse accijnsverhoging op de benzine per 1 juli een rol heeft gespeeld is de vraag - met de trekker-trek-wedstrijden en bromfietscross zou je het tegen deel kunnen beweren - feit is, dat er zaterdagavond maar 30 deel nemers waren aan de traditionele autorally van de Thoolse Dagen. Voor organisator A L.de Rijke was dat wel een teleurstelling, maar verschillende ouwe getrou wen lieten hem niet in de steek, zoals winnaar N.Kodde uit St.Annaland, die maar 11 straf- punten had. Voorzitter M.C.J.Kosten kon de wisselbeker van de PJZ uitreiken aan Anja Punt uit Oud-Vossemeer. die met 23 strafpunten tweede werd. 3. J.Holstein, St.Annaland, 28 p M.Bijl, Poortvliet, 29 p C.Droogers. Oud-Vossemeer. 29 p 6. M L.Geuze, Prinsenbeek. 35 p 7. C.Vroegop, St.Annaland, 39 p 8. D.F.Duine, St.Annaland, 43 p 9. J.L.van Splunter. Scherpenisse, 44 p 10. B.de Graaf. Scherpenisse. 55 p II. H.Noom, St.Maartens dijk. 59 p 12. M.Geuze, Den Haag, 60 p 13. J.Boogaard-de Lint, St.Annaland, 61 p 14. M.v.d.Klooster, St.Annaland, 62 p 15. Petra v.d.Slikke, Poortvliet, 66 p. "Hoe hoger je eindigt, hoe beter. Zeker in deze tijd", zei ook direc teur J.v.d.Donker. Hij noemde het ontzettend goed dat ondanks het verzwaren van de examennormen een hoog percentage met gemid deld 6.8 uit de bus was gekomen. Op het hoogste niveau D zaten 94% van de geslaagden. Naast de zes verplichte vakken, hadden 24 leerlingen of bijna de helft nog een zevende vak erbij genomen. Tenslotte was de Thoolse mavo directeur blij, dat de burgemeester een extra tintje aan deze feeste lijke bijeenkomst wilde geven door de diploma's uit te reiken. Daarop ontstond er wat beweging en geroezemoes in de talrijke ge lederen als teken van verbazing en waardering. De burgemeester zelf hield 't op 'gegrom' en conclu deerde dat men liever de wethou der van onderwijs had zien staan. i"U zult 't echter met mij moeten 'doen, want wethouder Versluijs is op vakantie. Namens het ge meentebestuur als zogenaamd bevoegd gezag in elk geval een compliment. Met iedereen hier vanavond zijn we verheugd, dat evenals vier jaar geleden iedereen is geslaagd. Dat is een geweldig resultaat voor de leerlingen, maar ook de leerkrachten mogen er op recht trots op zijn. De ouders eveneens hartelijk gefeliciteerd. De leerlingen hebben hard voor dit diploma geknokt, misschien onder druk van de leerkrachten en/of ouders. Na die inspanning is jullie een stuk ontspanning straks bij de Thoolse Dagen in Scherpenisse, van harte gegund. We staan voor de afsluiting van een stukje van jullie nog jonge Ambtenaar faunabeheer J. Meyll uit Poortvliet was tevreden over de juni-vangst van bisamratten: 23 op Tholen en 1 op St. Philips land. leven. Misschien slaak je de ver zuchting: wat nu? Toen ik van school kwam. was er volop werk. maar dat is tegenwoordig heel wat anders. Aan doemdenken heb je echter niets. Probeer verder te gaan, want jullie zullen straks de leiding van ons moeten overne men. Het gaat daarbij niet om de hoogste baantjes, maar over een stuk geluk, jezelf zijn. Succes toe gewenst", zo besloot de Thoolse burgemeester. Hij reikte vervolgens de diploma's uit, waarbij Piet v.d.Gouwe en Jacco Poot extra in 't zonnetje werden gezet wegens hun gemid delde van 8.3 punten. Naast hun diploma en cijferlijst was er nog een foto van de school en wat re clamemateriaal, zoals een pakje 'rook niet sjek'. Daarin zat een cheque, die vader of moeder kon invullen met een beloning voor het niet roken. Schooldecaan H.Venekamp som de op, naar welke vervolgoplei dingen de gediplomeerden gaan: 13 havo, 8 mhno(Inas) Bergen op Zoom, 5 meao Roosendaal, 4 mts BoZ, 2 koksschool en elk 1 naar de p.a.fde laatste mogelijkheid om met mavo kleuterjuf te borden), vhbo Goes, m.l.s. Goes, laborato- riumschool Goes, Schoevers se cretaresse, scheepswerktuigkun- dige Vlissingen, kappersschool Breda, detailhandelsschool Breda en de l.t.s.(autotechniek) Scher penisse. Dertien hebben er (vakantie)werk en 1 solliciteert nog. Dhr.Vene kamp sprak van een mooie score en was er bijzonder blij mee, dat praktisch iedereen 'aan de bak' komt. Men bleef nog gezellig napraten en bij het afscheid werden de leerkrachten soms tot hun verba zing bedankt voor hun vierjarige opleiding tot het einddiploma. In het aantal aanmeldingen is met de komst van drie extra le klassers nog wel een stijging te bespeuren, maar met de 53 gediplomeerden moesten vrijdag ook vier leraren afscheid nemen gezien het dalend leerlingental. Eên van hen kreeg inmiddels al werk in Hellevoet- sluis. Dhr.K.FIikweert, directeur van de Chr.Mavo te Tholen, wees de jeugd er donderdagavond tijdens de diploma uitreiking in een overvolle Stove te Stavenisse op, om ook in deze donkere tijden toch niet te denken dat het leven zinloos is, omdat God immers door woeste baren en brede stromen ons een weg baant: "Hij heeft een weg gebaand. Een weg waar geen wegen waren!" Directeur Flikweert opende de bijeenkomst voor de diploma-ui treiking aan 64 geslaagde exa menkandidaten met het lezen van Exodus 14 en gebéd. Hij^Tieettè allen welkom en was zeer ver- heugd over de grote opkomst van meer dan 200 personen. Hij me- Voor de jeugdtrekkertrek van de Thoolse dagen waren maar zes deelnemers. In de klasse 1 tot 1200 gram P. Zwikker uit Scherpenisse, die 180 cm. ver kwam. In de Klasse 2 tot 2400 gr.: 1. P. Ooms 180 cm na volle baan 2. de Jong 59 cm. na volle baan 3. P. Zwikker uit de baan. In klasse 3 tot 2600 gr. waren er geen deelnemers, maar in de vrije klasse 4 tot 4000 gr. de meeste: 1. I. Hage 8.67 sec 2. P. Breure 13.66 sec. 3. P. Breure 19.66 sec. 4. J. Fase. die technische problemen, had. moreerde dat hij nog nooit had meegemaakt dat 100%' van de kandidaten geslaagd was en vroeg zich af waaraan dat goede resul- '»Mt te danken'was. Hij noemde 'otider andere een rijke zegening en weinig ziekte onder de leraren. Het examen werd door 50 kandi daten afgelegd op het hoogste (D-)niveau, terwijl 1 kandidaat op C-niveau slaagde. De overige 13 geslaagden waren geëxamineerd op verschillende niveaus, bijvoor beeld 2 vakken op C- en 4 vakken op D-niveau en 1 vak op C- en 5 vakken op D-niveau. Na het openingswoord reikte dhr.Flikweert aan de kandidaten het diploma uit, waarbij iedere geslaagde een persoonlijk woord meekreeg. Enkele teerlingen lie ten daarna op humoristische wijze hun schoolloopbaan de revue passeren. Zoals op bijna iedere schooldi ploma-uitreiking gebeurd, kregen ook de geslaagden van de chr.Mavo een wijs woord mee. In zijn thema 'Een weg waar geen wegen zijn' sprak directeur Flik weert over het volk van Israël, dat klem zat en geen toekomst zag. Voor hen was de woestijn en ■achter-hen de Egyptenaren. Israël *z<Jg de feiten onder ogen en wié dat doet leeft in angst, aldus dhr.Flikweert. Hij projecteerde die situatie uit de geschiedenis op 1983: achter ons de Tweede- en voor ons misschien een Derde Wereldoorlog? Vervolgens citeer de hij een theoloog: "Wij leven tussen Decision-Day en Victory Europe-Day. Maar daartussen ligt nog de honger winter en de hel van de oorlog. Maar toch is er hoop voor de toe komst achter Hem aan, die giste ren en heden dezelfde is." De Mavo-directeur eindigde met de voordracht van het lied 'Beveel gerust Uw wegen'. Namens de ouders werd het woord gevoerd door dhr.Guiljam. Hij bedankte de directie en de le raren, die mede hadden gezorgd voor het prachtige resultaat en wenste het lerarenkorps van harte Gods zegen toe om het nieuwe wat bijvoorbeeld Janny Hartog en Colinda Opree via dwarsfluit en blokfluit in de kunstzinnige rich ting poogden te doen - uitmun tend. De fluitisten werden wat minder enthousiast door de aan wezigejongeren beloond, maar ze hadden wel heel wat meer noten studie achter de rug. Leuk was eveneens Ad Havermans uit Oud Vossemeer, de kern waar de ta lentenjacht altijd nog het best aanslaat, met zijn poezen in de tuin of kortweg aangegeven met het nummer 'Onweer'. Ja. heel leuk gedaan Ad en in die categorie een terechte prijs. Marco van Driel uit Sint Anna land deed er met zijn bloemkole van André van Duijn weinig voor onder, maar het was meer play back dan van Ad. De grootste groep, bestaande uit Perry Verhees, John Vermeulen en Erik van Hees, kreeg met 'Toontje Hoger' een aparte beoordeling van de jury. Er was nog meer Vosmeers - waar blijft de rest? - met Jackelien de Reus, Perry Verhees, Eric van Hees en Colinda, die het met een 3e prijs prima klaarden. Ook dat was een p.b.-nummer. Sommigen kregen de opwekking het nog wat fleuri ger te doen, maar het geheel was toch amusant, de waardering en dus het applaus waard. Plezieriger was bovendien, dat zich al meteen een aantal meldde voor een vol gende talentenjacht en die ver dient meer aandacht dan ze dit maal kreeg. Met toch aantrekke lijke intermezzo's van Frankly uit Steenbergen, Leo Troost in een weer grandioze parodie en zange res Jeanine, toch veel beter be kend als Anja Hage met wat lied jes tot besluit. Talentenjacht moet blijven als er nog Thoolse Dagen komen. schooljaar weer te kunnen begin nen. Ineke Quist sprak een dankwoord namens alle leerlingen en hun ouders voor het genoten onder wijs in de afgelopen 4 jaar. Tot slot bedankte dhr.Flikweert voor de huldeblijken en besloot rond de klok van half elf de bij eenkomst met gebed, waarna het personeel van de leerlingen een bloemetje meekreeg als herinne ring aan hun schooltijd op de chr.Mavo in Tholen. De tweede klassen gingen dinsdag 28 juni 's morgens met een uurtje vertraging met twee bussen op stap naar Arnhem, waar een be zoek Werd gebracht aan het Air borne-museum. Daar kreeg men een interessante reportage te zien over de Slag van Arnhem. In de Westerbebouwing was er volop vertier in de kabelbaan, de bot sauto's, een luchtkussen en de speeltuin. Vervolgens vermaakte het gezelschap zich uitstekend in de Flevohof. Daar werd maar liefst vier uur doorgebracht en dat was nog te kort! Na een tweetal tractaties ging de reis om zes uur huiswaarts. Drie uren later arri veerde men weer veilig in Tholen. De eerste klassers waren een dag later aan de beurt: woensdag 29 juni. De eerste stop was bij de C.C.W.S., de grote bloemenvei ling in Honselersdijk in het West- land. De leerlingen kregen daar eerst een diaserie te zien over de bloementeelt. Na de theorie een beetje praktijk: een rondleiding door de immense hallen(zo groot als 33 voetbalvelden) en de mijn- zalen. De tocht werd voortgezet naar Rotterdam, waar men een rondvaart maakte door de havens. Vooral het laden van een contai nerschip maakte veel indruk op de kinderen. Speeltuin Drievliet in Rijswijk was het einddoel van de reis. De brugklassers vermaakten zich er opperbest! Geweldig te vreden over deze trip arriveerden - ze om zeven uur weer in Tholen. Ook klas 3 stond woensdag klaar voor de reis. De kinderen ver trokken om kwart voor acht naar Brussel, waar eerst de hal van het Centraal Station bezocht werd. De monumentale Grote Markt was aan de beurt. De kinderen wilden daar de toren beklimmen, maar die was wegens restauratie gesloten. Ter compensatie werd het Brusselse Manneke nog be wonderd. De tocht werd vervolgd naar een wapenmuseum, waar men werd rondgeleid door enkële Belgische dienstplichtigen. In Re- mouchamps bracht men een be zoek aan de druipsteengrotten, wat veel geschreeuw met zich meebracht. Als laatste program mapunt was Coo aan de beurt. In dat attractiepark bij de befaamde watervallen vermaakten de kin deren zich met skelters en in de stoeltjeslift. Intussen was het weer tijd om naar huis te vertrekken en na het nuttigen van een zak 'Belse' frieten met mayonaise werd de drie uur durende terugtocht aan gevangen. Om kwart over negen was de ploeg weer in Tholen. Heijboer St.Annaland(Simon Gieke) 100 63.93 m 4. Jos de Groot Roosendaal! Dynamite) 61.70 m 5. Marnix van Acker Waterlandkerkje( Bessy) 54.73 m Specials 3.5 ton: 1. Matthé van Tilbeurgh Oud— Vossemeer(B- lue Spirit) 100 88.51 m 2. Theo v.d.Klooster St.Annaland(Simon Gieke) 100+74.30 m 3. Wim de Visser Oostburg (Eagle) 100 56.94 m 4. Gert Dorst St.Maartensdijk(01d Stars) 100 52.90 m 5. Peter Hopmans Halsteren(Spinola) 100 30.58 m 6. Wim Geluk Tholen(Lady Po wer) 73.61 m Specials 4.5 ton: 1. Jan Kools Cadzand( Waltzing Mathilde) 60.66 m 2. Erwin v.d.Hemel Bier- vliet(Black Shadow) 59.23 m 3. Piet Koopman St.Maartens- dijk(01d Stars) 58.53 m 4. v.d.En- de Borssele(Oude Rakker) 57.64 m 5. Wim de Visser Oost- burg(Eagle) 57.19 m 6. Adrie Bouvee Halsteren(Spinola) 55.03 m. Een vierdaagse organisatie kan op papier een draaiboek van de minuut zijn, maar er is altijd wel één of ander spaakje in het wiel. Zo kreeg Marijke Bax woensdagavond 24 juni het telefoontje dat Zeeuws cabaretier Siem Berrevoets door siekte geveld was en de andere middag dus niet voor de bejaarden kon optreden. Dan is op zo'n laatste moment goede raad duur, maar Rein de Jonge hielp de Thoolse Dagen uit de nood Er klonk woensdagmiddag 29 juni tijdens de opening van de Thoolse Dagen een oorverdovend lawaai in de feesttent op het Pluimpotter- rein. Leerlingen uit de hoogste klassen van 7 lagere scholen van het eiland popelden letterlijk en figuurlijk van ongeduld. Ze wilden zo snel mogelijk beginnen aan het sportieve gedeelte van het 'Ren je Rot' programma, dat uiteindelijk gewonnen door o.l.s. de Schalm uit Stavenisse. Het jaarlijks terugkerend Thoolse Dagen-festijn werd op officiële wijze ingeluid door burgemeester E.Baerends, die het na enkele be moedigende woorden aan het adres van de kinderen al snel voor gezien hield. De kinderen wilden immers naar buiten en na de bur- gemeestersraad 'Probeer te win nen, maar sportief stoven de kin deren het spelletjesterrein op. Ze werden er opgewacht door spelleider Bakx, die het startsein gaf voor het eerste onderdeel. Een spel waarbij het om snelheid en ballonnen draaide. De puntentel ling was in handen van een aantal W.B.G.-vertegenwoordigers. In de avonduren werd het denk werkgedeelte van Ren je rot afge werkt. De Schalm uit Stavenisse werd in het algemeen klassement winnaar met 79 punten, voor 2. o.l.s. de Rieburch uit Sint Maar tensdijk 78 p, 3. o.l.s. Ter Tolne, Tholen 74 p, 4 o.l.s. de Casem- Lauwrijze Nieuw-Vossemeer 56.73 m 6. Dick de Hond Tholen 56.15 m 7. Johan Uyl Scherpenisse 51.76 m 8. Jaap den Engelsman Poortvliet 50.61 m 9. Johan Slager St.Annaland 33.35 m Standaardklasse 4.5 ton: 1. Henk van Gastel Nispen 91.00 m 2. Ja cob Mol St.Maartensdijk 82.10 m 3. Piet v.d. Schee Stavenisse 59.09 m 4. Toon Suikerbuik Steenber gen 36.40 m 5. Marien den En gelsman Poortvliet 34.13 m Standaardklasse 5.5 ton: 1. Ma rien Duijzer St.Annaland 68.24 m 2. Bert Elenbaas Scherpenisse 60.43 m 3. Jan Elenbaas Poortvliet 4. Theo den Engelsman Poortvliet 58.82 m Standaardklasse 6.8 ton: 1. Jacob Elenbaas Poortvliet 100 m 2. Arie Joppe Scherpenisse 58.05 m 3. Bram Neele St.Philipsland 57.47 m Specials 2.5 ton: 1Kees de Rijke Tholen(Blue Spirit) 2x100 m 2. Petra v.d.Slikke Tholen(Lady Po wer) 100 72.83 m 3. Marien Hij zou ijlings vrijaf vragen en was donderdagmiddag inderdaad present. Met weliswaar een ge deelte van zijn oeuvre dat ook vo rig jaar werd gebracht, maar toch ook met nieuwe aanwinsten, die overigens ook wel oude moppen kunnen zijn: "Vroeger kwamen de mensen op de klompen naar de bank om het spaarbankboekje te spekken, nu komen de mensen in een Mercedes een hypotheek op nemen," Nou ja, het wordt alle maal in 'eigen taele gebrocht' en de mensen vinden het leuk. Niet iedereen, maar smaken verschil len bij van alles en nog wat. Overigens was de tent wel eens voller dan deze keer. Het stopte bij een 120 aanwezige ouderen uit de regio. Dat ook Leo Troost als bandparodist verstek liet gaan, gooide voor de organisatoren ook roet in het eten, maar of de aan wezige ouderen daar nu zelf zo rouwig om moesten zijn, betwij felen we. Troost brengt toch meer een optreden voor jongeren, me nen we ons voor te stellen. Ten slotte was Anja Hage uit Poort vliet er ook nog, die met haar liedjes best wat stemming kon brengen. Kortom gezellig was het en het ene jaar kan het program ma wat beter zijn dan het andere, maar je ziet elkaar in elk geval weer eens. Dat is ook veel waard. Er sluimeren zoveel méér talenten in Tholen en Sint Philipsland dan Standaardklasse 2.5 ton: 1. Ma rien Fase, St.Philipsland 100 m 2. P.Heijboer Poortvliet 58.90 m 3. Kees de Hond Tholen 52.61 m 4. Stan Simons Steenbergen 49.50 m 5. Marco van Dijke St.Philipsland 39.74 m 6. Kees Moeliker Tholen 38.10 m Standaardklasse 3.5 ton: 1. Janny Stoutjesdijk Tholen 100 45.66 m 2. Theo den Engelsman Poortvliét 100 38.74 m 3. H.Geluk Tholen 59.94 m 4. Toon van Dijke Nieuw-Vossemeer 59.80 m 5. êpenbaar worden op een al her haalde jaarlijkse talentenjacht van de Thoolse Dagen. Maar ze aar zelen voor het voetlicht te komen. Dat is jammer. Oók dat er door inwoners te geringe belangstelling voor bestaat. Dat openbaarde zich althans donderdagavond op nieuw, toen er enerzijds maar een dun talentenjachtprogramma kon worden geboden met een zevental groepen en individuelen. Dit alles deed niet af aan de toch intieme gezelligheid met nu en dan en thousiaste jongeren en een klein deel meelevende ouderen. Dejury liet in elk geval geen verstek gaan. Met zijn vieren kunnen we ze toch delen in een paar serieuze des kundigen als voorzitter Meeuw- sen en mw. Van Nieuwenhuyzen met anderzijds gevoel voor de moderne toer via mw.A.Hage en Leo Troost. De vlotte speaker Toon Brooijmans had volop het gelijk aan zijn kant toen hij con cludeerde, dat zowel voor de playback-nummers als voor het instrumentaal of zangonderdeel, die jury toch vrij gelijkgericht dacht. nummer - op zichzelf zijn we daarvoor minder enthousiast, dan Onbetwist winnares werd Marion van Haaften. Juryvoorzitter, Meeuwsen constateerde bij de prijsuitreiking, dat Marion onget wijfeld op de gym in Stavenisse goed meekan. Ze zal geen gek fi guur slaan bij een balletopleiding. Marion bracht haar playback- Wim Geluk uit Tholen in actie met de Lady Power in de categorie specials 3.5 ton. Petra v.d.Slikke uit Tholen kwam in de klasse 2.5 ton met dezelfde machine in de ring. De trekker-trekwedstrijden trokken zaterdagmiddag op de Thoolse Dagen enorme belang stelling.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1983 | | pagina 9